Uitvoering .HMV FREEWORKSHOP .DE SCHURE" ÏN OBLIGATIELENING VAN DE N.M.B. m Een gouden paar Koninklijke onderscheiding voor de heer G. Stam bestemmingsplan „De Haar" Bejaardensociëteit op avond Vrijdag 12 februari 1971 Jaargang 23 - No. 6 ONZE AGENDA Data om te noteren Medische dienst Weekenddienst tandartsen dierenartsen Vier en veertig jaar in dienst van ,De Vrijheid Kerkdiensten Spreekuur maatschappelijk werker Gezinsverzorging Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst Slachthuis Brandmelding Inleiding over de opgroeiende GROESBEEKSE TEHUIZEN Burgerlijke Stand Na de pause Gezellig samenzijn Carnaval van „De Fienpreuvers" Bestuur nieuwe vakbondsafdeling geïnstalleerd Falend jeugdwerkbeleid Door modder op de weg geslipt Actuele onderwijs vraagstukken en natuurfilm Officiële publikatie Aanvragen van jachtakten MEDEDELING! Poor t nieuwe politiebureau Versnelde uitvoering van het Fmanciële berich ten Gevonden en verloren voorwerpen Benoemingen HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Telefoon 05483 - 1234 Redacteur en plv. hoofdred, VViggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad T ZATERDAG 13 FEBRUARI (Betaaldag Zwemclub „Twenhaars- veld". ZONDAG 14 FEBRUARI >19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.) MAANDAG 15 FEBRUARI (19.30-20.30 uur: Afhalen toegangsbe- wijzen uitvoering „HMV", kantoor Coöp. Aan- en verkoopvereniging v (zie adv.) (20.00 uur: Algemene ledenvergade- ring van de Paardenverzekering in café Jansen (zie adv.) V19.00 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene (zie bericht). DINSDAG 16 FEBRUARI (Bezichtiging gemoderniseerd winkel- schildersbedrijf A. Schipper, Dorps- 3 straat 3 (zie adv.) DONDERDAG 18 FEBRUARI ^20.00 uur: Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelandsvrou. (J wen in hotel Holterman. Boekbe spreking door de heer H. J. Kolk uit Laren, ij 19.45 uur: Samenkomst Herv. Vrou- 0 wengroepen Holten en Dijkerhoek, de Geref. Vrouwengroep en de Chr. Plattelandsvrouwen in Irene. Spre ker de heer Veltkamp te Apeldoorn over ,,50 jaar Chr. Blindentehuis ,,Sonneheerdt". !0.00 uur: Bijeenkomst van de afde ling Holten der Veren, voor Open baar Onderwijs in de O.L. Dorps school. Spreker de heer Van Veen over Actuele onderwijsvraagstuk ken". Uitgenodigd zijn de leden der oudercommissies van alle openba re scholen, het onderwijzend perso neel en de leden van de Schoolraad. VRIJDAG 19 FEBRUARI 20.00 uur: Concert ,HMV' met jeugd, orkest en HMV's Amusementsor kest in Amicitia. 20.00 uur: Bijeenkomst in ,,De Schu- re". Spreker de heer H. Traanman van het Medisch Consultatiebureau in Enschede over „Drugs" (zie ber. en adv.). ZATERDAG 20 FEBRUARI Jaarlijkse Carnavalsbijeenkomst van „De Fienpreuvers". ZONDAG 21 FEBRUARI 15.00 uur: Openbare vergadering in „De Schure" waarin ieder kan spreken over het te voeren beleid (zie bericht). DINSDAG 23 FEBRUARI f 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. WOENSDAG 24 FEBRUARI y 19.45 uur: Bijeenkomst afdeling Dij. kerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café ,,'t Bonte Paard". VRIJDAG 26 FEBRUARI 19.45 uur: Jaarfeest Geref. Jeugd GJV-clubs in gebouw Rehoboth. 20.00 uur: Concert ,HMV' met jeugd orkest en amusementsorkest in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. 20.00 uur: Gemeenteavond Hervorm- de Gemeente in het gebouw Irene met Forum! ZATERDAG 27 FEBRUARI 20.00 uur: Zangersavond HGK met I kinderkoor, Goors Mannenkoor en gemengde koren in Amicitia. VRIJDAG 5 MAART 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten van de VOO in zaal Vosman. I Kees Bos vertoont natuurfilm over ,Het dierenleven op de Holterberg'. 20.00 uur: Vrouwenwereldgebedsdag in het gebouw Irene. MAANDAG 8 MAART 19.45 uur: Jaarvergadering ^ir, Kleuterschool in het Schoolgebouw aan de Schoolstraat. VRIJDAG 12 MAART 19.45 uur: Openbare vergadering van de Chr. Hist. Kiesvereniging in zaal Vosman. Spreker mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal voor de C.H.U. ZATERDAG 13 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. VRIJDAG 19 MAART 19.45 uur: Ledenvergadering van de School met de Bijbel in de hal van de school. ZATERDAG 20 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 13 febr. en zondag 14 febr. J. v.d; Enk, Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden tel. 05496-1634, van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 13 febr. en zondag 14 febr. W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, telef. 2004. De heer Gerard Stam un Bergmanstraat, sinds 10 februari 1927 in dienst van de Coöp. Fabriek van Melkprodukten „De Vrij heid" is door H. M. Koningin Juliana onderscheiden met de bronzen me daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau een onderscheiding die hem donderdagmiddag in 't Ca- HOLTEN Ned. Herv. kerk: 9.00 uur en 10.30 uur ds. C. C. Addink (Viering H.A.) 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het offer voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid. Aan de uitgang collecte voor „Éigen Kerk gebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering). 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 Zondagmorgen 8.00 u. en 10.00 DIJKERHOEK Bethanië. 10.00 uur ds. P. Lugtigheid (Viering H.A.). OKKENBROEK. Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. W.P. J. Osinga (Bed. H.A. (Gew. Litur- gie). 'a Ochtens van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag, in het Groene Kruis- gebbouw telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag van- 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, telef. 1438 b.g.g. telef. 1799 me- Beldman-Aanstoot. Zaterdag 13 febr. t.e.m. vrijdag, 19 febr. buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42, telef. 1498. Gas: .1. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. febr. keurmeesters buiten de dine uren H. J. Moleman, Lageweg 13, telef. 1974. Maandag, 15 febr. t. e.m. zondag. 21 febr.: A. Groen, Ko- zakkenstraat 15, telef. 1230. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00-11.00 uur aan 't slacht huis telef. 1318, Overdag: telef. 1352 (politiebureau), 's Nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) bij geen gehoor telef. 1325 (G. ter Harmsel). Het echtpaar G. J. Reterink en J. M. Reterink-Bosman herdenkt op woensdag 17 februari zijn vijftigjarig huwelijk. Beiden zijn 75 jaar en nog in bezit van een goede gezondheid, lij hebben perst geboerd en zich éaarna meer toegelegd op de pluim veeteelt en kuikenbroederij. Zij heb- Sfen in de bezettingstijd vele nare din gen meegemaakt, maar van de oor log toch ook nog wel leuke herinne ringen overgehouden. Sinds 1969 wo nen zij met hun getrouwde zoon in 'n cmmfortabele dubbel woning aan de Bessinkpasstraat. Het zal het gouden paar woensdag a.s. zeker niet aan belangstelling ontbreken. fé „Kalfsterman" werd opgesteld door burgemeester mr. W. H. Enk laar die in een korte toespraak wees op de grote trouw en plichtsbetrach ting van de heer Stam in een lange reeks van jaren. De heer C. Broersma (oud-direc teur van „De Vrijheid)" voerde het woord namens de directie van de „Coberco" en hij herinnerde aan de jaren dat de heer Stam nog melkven ter was. Hij stond mede door de uit breiding van het dorp voor 'n zware' taak die extra zwaar werd omdat hij graag vrede met alle vrouwen wilde houden. Hij getrooste zich enorm veel tijd en inspanning om het de klanten naar de zin te maken. Het was voor hem een enorme opluchting toen hij in 1959 in de kaasmakerij kwam waar hij met grote ijver en nauwge zette plchtbetrachting zijn wex-k heeft gedaan. Hij had hart voor de zaak en werkte met genoegen en plezier zo besloot de heer Broersma die z'n woorden van waardering vergezeld liet gaan van 'n geschenk onder cou vert. Namens het personeel werd het woord gevoerd door de heer J. Klou- Woensdagavond 3 febr. jl. hadden de leden van de Hervormde Vrouwen Groep, „Door éénheid verbonden" te Dijkerhoek de dames van de Plattelandsvrouwen uit deze zelfde •buurtschap voor een tegenbezoek in hun midden. De presidente van de H.V.G. mevr. A. Schellevis-Voogt liet bij de aanvang twee verzen van Ps. 105 zingen waarna zij voorging in gebed. Na het lézen van een ge deelte uit Ps. 78 heette zij de aanwe zigen hartelijk welkom in het bijzon der de leden van de Plattelands vrouwen. Tevens werd welkom gehe ten de heer H. A. van Pijpen de spre ker van deze avond, die hierna met een het woord werd gegeven over het onderwerp: „Onze opgroeiende jeugd". De heer. Van Pijpen vertelde uit voerig over de problemen waarmee jeugd en daardoor ook haar ouders tegenwoordig te maken hebben. Het gebruik van verdovende middelen enz. enz. Na deze inleiding wérd er pauze gehouden waar iedereen een kopje koffie kreeg aangeboden. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen die door de heer Van Pijpen uitvoerig werden beant woord. De pres, mevr. Schellevis dankte de heer Van Pijpen voor zijn duidelijke uiteenzetting. „Ik hoop" aldus pres. „dat deze avond u allen verrijkt heeft rond de problemen van onze jeugd". Zij dankte verder de Plattelands vrouwen voor hun komst. De presi dente van de Plattelandsvrouwen, mevr. A. Kroon-Pasman, dankte op haar beurt voor het gastvrij onthaal. Na het zingen van enkele verzen van Gezang 281 werd deze avond met dankgebed besloten. (Men verzocht ons plaatsing van het volgend.) Twee verschillende groepen van mensen totaal 400 wonen in de 14 Groesbeekse Tehuizen. De kinderen kwamen thuis liefde, leiding en begrip tekort; met hun komst krijgen wij de opdracht hen op te voeden tot harmonische men sen in de maatschappij. De volwas senen sociaal en geestelijk gehan dicapt dreigden door onze huidi ge ingewikkelde maatschappij over spoeld te worden. Hun geven wij ge borgenheid en aangepaste arbeid. Wij realiseren dit door opvoeding, onderwijs, vorming buiten school- en werksfeer, aangepaste werkvoorzie ning (o.a. WSW) en aanvullende llhe- rapieën. De Groesbeekse Tehuizen met als basis het Evangelie nemen iedereen op ongeacht de levensbe schouwing uit geheel ons land. Vorming van de mens, inhoudelijke uitbreiding van het werk, verbou wing en modernisering van de be huizing zijn elementen die niet vol doende door subsidies gedekt wor den. Daarom wordt ieder jaar onze Na tionale Collecte gehouden. Radio en T.V. ondersteunen onze actie. Dit jaar van 15 t.e.m. 20 februari 1971. Wilt u bijdragen in de niet-gesub- sidieerde kosten? Aanschaffing van le instructie-materialen voor vor- ning en nascholing staan o.m. voor 971 hoog op de urgentielijst geno- eerd. Mocht u geen collectant treffen dan kunt u gireren op giro 88 27 88 t.n.v. de Groesbeekse Tehuizen te Groes- beek. Het Plaatselijk Comité. wen. Ook hij wenste de heer Stam geluk met de koninklijke onderschei ding. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer J. H. Vene klaas Slots namens de leden van „De Vrijheid" en door de heer Bom na mens de Ned. Chr. Agrarische Be- drijsfsbond. De heer Stam heeft in een korte toespraak mede namens zijn vrouw en kinderen dank gezegd voor de on derscheiding, de gelukwensen, woor den van waardering en geschenken en hij dankte allen met wie hij van 1927 tot heden op zo prettige wijze mocht samenwerken. Geboren: Johanna Hermina dv A. F. Visser en H. Huisjes, Oranjestr. 16 Corine dv C. van Iperen en C. H. Esseboom, Schoutenstraat 50 Jan Albert zv G. Wansink en J. ten Wolthuis, Look 13 Johannes Hen drik zv H. Maats en B. A. Lenselink, Dorpsstraat 51 Willemina Hendri- ka dv F. W. W. H. *ran Coeverden en II. Schottink, Beuseberg 132 (geb, te Deventer). Overleden: Hendrik Paalman, 90 jaar, Diessenplasstraat 9 H. J. Vrugteveen 78 jaar, Borkeld 46a (overleden te Deventer) J. Aaf- tink, 77 jaar, Oranjestraat 26 (over leden te Deventer). Gehuwd: H. J. Beldman 25 jaar, Holterbroek 48 en J. Wegstapel 22 jaar, Dijkerhoek 2. BEVOLKING Ingekomen: H. D. Grobben van Utrecht naar Ke'rklhomveg 2 G. Steenbergen van Ra'altfi naar Berg manstraat 15. Vertrokken: K. B. Koning en gez. van Mr. G. Vixseboxsestraat 9 naar Epe H. Norder van Holterberg 26 naar Deventer Mevr. B. de Vis ser-Muider van Hoiterweg 26 naar Deventer mej. B. Schuppert van Diessenplasstraat 4 naar Canada. 5? De Holtense Muziekvereniging ,,H.M.V." zal op vrijdag 19 februari in zaal „Amicitia" en op vrijdag 26 februari in zaal „Het Bonte Paard'" in Dijkerhoek tijdens de uitvoering voor donateurs onder leiding van di rigent Henny J. Fransen de volgende werken ten gehore brengen. 1. Trumpet Tune en Air van I-Ienry Purcell, 2 Fanfare Fantasie van Hen ny J. Fransen, 3 Tivoli, mars van A. Duroc, 4 The Dam Busters van Eric Coates, 5 Josua, koraal en dixiland van Ken Roccard, 6 Jamaican Folk Suite van Harold Walters, 7 Loxi Boogie, solist H. Regterschot, trom pet, Lex Abel, 8 El Toro Bravo, mars van Kees Vlak, 9 JamesLast klompen van Viotta-Hautvast. Leden van de carnavalsver. „de Fienpreuvers", dit jaar onderdanen van Prins Albert van de Oale Bekke kunnen tot a.s. woensdag kaarten af halen bij café Maats en Toto ten Vel de dit als rectificatie op het bericht in de advertentie van verleden week. Bij dezelfde adressen kunnen niet-le- den vanaf woensdag informeren of er nog kaarten beschikbaar zijn. Twee jubilarissen In de eerste vergadering van de af deling van de nieuwe, bij het N.V.V. aangesloten, A.V.B. - ontstaan door een fusie van de A.N.A.B. en de A.B-V.G. die onder voorzitterschap van de heer A. Westerik gehouden werd in café „De Waag" is ook een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat uit de heren J. Calkhoven, voorzit ter, Jhr. Van Coeverden, secretaris, G. W. Tijhof, penningmeester en G. Soer, G. J. H. Stegeman, J. H. Tijink en J. Aanstoot, leden. In deze vergadering heeft de dis trictbestuurder, de heer J. Stienstra uit Deventer aan de heren H. Fvins en H. W. Smale de zilveren N.V.V.- speld uitgereikt in verband met hun 25-jarige lidmaatschap van hun bond. Hij wees daarbij op de betekenis van hun trouwe lidmaatschap en beklem toonde, dat het lid worden en het lid blijven de kracht vormt van de vak beweging. Voorzitter Calkhoven heeft de dames van de jubilarissen bloe men aangeboden van de nieuwe af deling. „j Zoals wij in Holtens Nieuwsblad van vorige week al aankondigden, is er zaterdag 6 februari een Free- workshop in „De Schure" gehouden. Als thema voor deze avond had men „Jeugdwerk in Holten?" gekozen. Het vraagteken duidt op de grote on zekerheid. en de weinig optimistische blik in de toekomst van de organisa toren van deze avond. De heer Van Pijpen, provinciaal jeugdwerkadvi seur van de Ned., herv. kerk, hield op uitnodiging van het bestuur een inleiding, waarin hij de voorwaarden om tot gesubisideerd jeugdwerk te komen en de mogelijkheden hiertoe in Holten uiteenzette. Na deze inlei ding splitste de groep zich in drieën om al naar gelang men wenste, te gaan discussiëren, collages te maken of een cabaret voor te bereiden. Na een wat rommelig begin ont spon zich een geanimeerde discus sie, waarin de wensen van de jonge ren om tot echt jeudgwerk te komen, duidelijk naar voren kwamen. He laas verzandde de discussie toen Van Pijpen en ds. Lugtigheid, die ook aanwezig was, ziclh uit de discussie groep terugtrokken. De door de collagegroep geprodu ceerde collages vertoonden vrijwel zonder uitzondering de benarde posi tie waarin de jeugd in Holten ver keert. De waanvoorstellingen die 'n vrij grote groep Holtenaren nog over „De Schure" heeft, werd erin gehe keld. Als afsluiting van de avond volgde. De heer A. Veltkamp aan de La- renseweg was maandagavond met zijn auto nog maar nauwelijks onder weg naar een feestje van een zijner buren in café 't Bonte Paard toen zijn wagen slipte over een hoeveel heid modder voor een inrit aan de Stationsweg naar Dijkerhoek en in een bermsloot terecht kwam. De be stuurder kreeg verwondingen aan het gezicht, zijn echtgenote mevr. J. Veltkamp-Willemink liep een ge broken linker bovenarm op en werd eveneens aan het gezicht gewond met o.a. een gebroken neusbeentje. Zij is op doktersadvies in het St. Geertrui den Ziekenhuis in Deventer opgeno men. De auto liep flink schade op en is met een takelwagen uit de ioot getrokken. Het ongeluk gebeur- Ie tussen de boerderijen van J. Bek- cernens en H. J. Arfman op het Tolterbroek. De politie stelde een mderzoek in naar de blubber op de weg voor de inrit van de landbou wer B, uit Bathmen, die verklaard heeft verzekerd te zijn. Het betreft hier een van de onlangs in ruilverka- velingsverband gereed gekomen ver harde zandwegen. het cabaret dat door een groep van negen mensen samengesteld was. Met als toneel een raadsvergadering waarin „Jeugdwerk" ter sprake komt, werd het op dit punt falende beleid vande gemeente Holten op de korrel genomen. Van de hoofdlijn Jeugdwerk (dus begeleid door een jeugdwerkleider) dwaalt men af; komt terecht in een oeverloos ge zwam over „De Schure": „Ze zitten op kussens en zo, mijnheer de voor zitter". en besluit men tenslotte het punt maar te laten rusten. Commentaar van Jan van Brug gen: ,,'t Is cru voorgesteld, maar zo denken de mensen er wel over." Overigens organiseert „De Schure" vrijdag 19 februari 20 uur 'n avond, waarop de heer Traanman van het Medisch Gonsultatiebuerau te En schede over „drugs" praat; op zon dag 21 februari a.s. 15 uur is er 'n vergadering die voor iedereen toe gankelijk is, waarop het bestuur de bezoekers de keuze laat over het te voeren beleid. „De Schure" zal dan niet eerder dan 14.45 uur geopend zijn. Het jeugdorkest zal onder leiding van de heer H. J. S. Bouwhuis een 7-tal werkjes spelen van de compo nist Lussenburg o.a. „Juniorenmars", de negro spiritual „Old Folks at E ie" en „Avond Hymne". .a de tweede pauze een „gezellig samenzijn" dat muzikaal zal worden „omlijst" door „H.M.V.'s Amuse mentsorkest". Al met al een pro gramma dat in „Amicitia" en in „Het Bonte Paard" de belangstelling van velen verdient. De afdeling Holten van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) organiseert op donderdag, 18 februari in de hal van de O.L. Dorpsschool een bijeenkomst waarin het hoofdbestuurslid, de heer Van Veen, enkele actuele vraagstukken betreffende het onderwijs zal behan delen. Er zal volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over de plaatselijke situatie van het onder wijs. Voor deze bijeenkomst zullen de oudercommissies van alle openbare scholen, het onderwijzend personeel en de schoolraad worden uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Op vrijdag 5 maart zal de heer Kees Bos, eigenaar van het nat. hist, museum „Piet Bos" in de zaal van hotel Vosman een natuurfilm verto nen over „Het Dierenleven op de Holterberg". Deze bijeenkomst begint eveneens om 20.00 uur. Het hoofd van de plaatselijke poli tie te HOLTEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat formulie ren voor het aanvragen van 'n jacht akte geldig voor het jachtseizoen 1971-'72 kosteloos verkrijgbaar zijn ter gemeentesecretarie. Het verdient aanbeveling de aan vrage in te dienen vóór 1 maart a-s. De aanvraagformulieren moeten in tweevoud worden ingevuld en moe ten vergezeld gaan van twee goedge- lijkende pasfoto's van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Jachtakten voor minderjarigen van achttien jaar en ouder behoren door ouders of voogden te worden aange vraagd. Datum: 9 februari 1971. Het hoofd van plaatselijke politie voornoemd, W. H. ENKLAAR. Door verschillende omstandig heden konden wij tot onze spijt het verslag van de ver gadering der diverse gemeen teraden in Deventer over de gewestvorming niet op tijd afwerken. Wij hopen hierop in ons volgend nummer terug te komen. Ook het verslag van de heer B. H. Brouwer moest tot onze spijt al enkele weken blijven liggen, evenals de kwestie van het stagelopen der meao-leerlingen van de Scholengemeenschap. Redactie Holtens Nieuwsblad. Een grappenmaker zond ons bo venstaande foto met een bijschrift, dat wij maar beter achterwege kun nen laten. Toch is hier een belang rijk werk aan de gang, dat betrek king heeft op de versnelde uitvoe ring van de ontsluiting van het be stemmingsplan „De Haar" met het oog op de bouw van het nieuwe po litiebureau. Deze rioolbuizen lopen in de richting van de Besslnkp straat, maar buigen even voor het bereiken van die straat in Reijlinks- weide af in de richting van de Gaar denstraat en de Denneboomstraat in de buurt waarvan het nieuwe poli tiebureau komt te staan. Zoals men weet, wordt de gehele opzet van de woningbouw in het plan „De Haar" veranderd, komt de Vrijheidslaan te vervallen en zullen nu andere stra ten worden geprojecteerd, waarmede de stedebouwkundige Ir. Hajema mo menteel bezig is. Deze riolering komt onder èèn dezer straten te lig gen, die nog geen naam hebben. De Nederlandsche Middenstands- bank gaat over tot de uitgifte van f 35 min 15-jarige obligaties. Vorig jaar heeft de bank een tweetal kort-1 lopende obligatieleningen voor in to taal f 50 min geplaatst. Dat thans 'n 15-jarige lening wordt uitgegeven vindt, volgens het prospectus, zijn- -eden in de uitbreiding van de kre- lietverlening op langere termijn, vaaronder financiering in de vorm I an leasing. De obligaties dragen een rente van l pet., de koers van uitgifte is 100 oct. De inschrijving staat open op 19 "ebruari; de stortingsdatum is 15 na'art. De eerste 10 jaar is er geen iflossing en is ook geen vervroegde flossing toegestaan, daarna vindt vflossing plaats in vijf gelijke jaar- ikse termijnen. Het prospectus vermeldt o.a. de éjfers over het 3e kwartaal 1970 ïieruit blijkt dat, vergeleken met de eerder gepubliceerde halfjaarcijfers, de winst weer een stijgende lijn ver toont. Bleef het resultaat over het le halfjaar 1970 achter bij dat. van de oveeenkomstige periode van 1969, voor het gehele jaar 1970 wordt ge rekend op een winst, die iets hoger zal zijn dan in 1969 (f22,1 min). Voor gesteld zal worden een gelijk divi dend als over 1969 uit te keren, na melijk f 6,. per aandeel van f 50,-. De bedrijfsomvang is, zoals uit de éalanscijfers blijkt, in 1970 toegeno men. Verwacht wordt dat het balans- otaal per ultimo 1970 de f 6 miljard zal hebben overschreden. Het jaar verslag zal in maart worden gepubli ceerd. Gevonden: Foxhond wit met bruin, bruine jachthond, kindérbril, bank biljet, sleuteltje met rood labeltje. Verloren: pr. dunne bruine da- meshandschoerten, rode portemon- naie met inhoud, klein model double dameshorloge. De heer >P. van den Ende, hoofd van de pedagogische afdeling van het Astmacentrum „Bos en Heide" te Blaricum, is benoemd tot leraar Ne derlands aan de openbare scholenge meenschap in de vakature, ontstaan door de benoeming van de heer J. W. Fonhof tot inspekteur van het Lager Onderwijs te Alphen aan de Rijn. In de vakature wegens vertrek van de heer E. D. Ballast, is tot adjunct commies A bij de bedrijfsadministra tie ter gemeentesecretarie benoemd de heer R. Vukink, werkzaam op het districtskantoor van de P.G.E.M. te Apeldoorn. Burgemeester en wethouders heb ben tot 2e concierge A aan de open bare scholengemeenschap met ingang van 1 maart benoemd de heer J. Aanstoot te Holten. De opbrengst van de kinderpostze gel-actie van het damescomité heeft ƒ2150,10 bedragen (1969 ƒ2155,—; 1968 1824,De totale opbrengst in de gemeente, bijeengebracht met me dewerking van de kinderen van alle basisscholen en door het comité, is over 1970 nog niet bekend, maar ver toonde de laatste jaren een stijgen de tendens, t.w. 1967 ƒ6317,—; 1963 6417,1969 7203,De verwach- 'ting is, dat dit bedrag in 1970 is over schreden. De volgende bejaardensociëteit zal t maal op een avond worden ge- •ouden en wel op maandag, 15 fe- ■ruari^ a.s. omdat het bejaardenkoor De Nachtegaaltjes,, uit Goor onder ïiding van de heer Landeweer en net medewerking van diens dochter nevrouw Schöppers-Landweer voor 'e bejaarden zal optreden. De leden van de bejaardensocië teit worden opgewekt deze avond te bezoeken, die gehouden wordt in de grote zaal van het gebouw Irene. De avond begint om 19.00 uur en zal on geveer om 21.30 eindigen. Er wordt ten overvloede nog eens aan herin nerd, dat ieder, die 65 jaar of ouder is, welkom is als lid van de bejaar densociëteit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1