Biesheuvel waarschuwt voor politieke versplintering Sfe J P®f Collecte voor „D.E.L. „DE TIJD VAN VROEGER EN NU Verbouwing Openbare Kol.se hooi Verkiezingsavond in Amicitia „DE SCHIPBEEK" w !lii :i 'gdk ONZE AG F. N DA Data om te noteren Kerkdiensten Wachtdienst Slachthuis Verkeerde beslissing i van de Arbeid Na ruim 32 jaar.... J.H. Sprokkereef nam afscheid van waterschap Landbouw en Middenstand Zelfstandigen Financiële hulp voor alle jongeren Verhoging melkprijs? Onvoldoende uit de verf Storingsdienst G.E.B. Bran dmel din Handvol vragen Officiële publikatie Openbare kennisgeving Uitloting obligatielening Herv. Vrouwen Groep besprak: J aarver gadnr in g afdeling Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Jaarlijkse inning contributiegelden voor het Ned. Roode Kruis afdeling Holten Verloren Gevonden Burgerlijke Stand Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Vrijdag 5 februari 1971 Jaargang 23 - No. 5 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad ZATERDAG 6 FEBRUARI 19.30-20.00 uur: Start gezelligheidsrit MAC ,,De Holterberg" bij café ,,De Biester". 20.00 uur: Freeworkshop „Over Jeugdwerk in Holten" in „de Schu- re" (zie ber. en adv.). ZONDAG 7 FEBRUARI 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). MAANDAG 8 TOT EN MET ZATERDAG 13 FEBRUARI Huis aan huis collecte ten bate van „Draagt elkanders lasten" (zie ber. en adv.). DONDERDAG 11 FEBRUARI 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wen Groep Holten in gebouw Irene. MAANDAG 15 FEBRUARI 20.00 uur: Algemene ledenvergade ring van de Paardenverzekering „Holten e.o." in café Jansen. DONDERDAG 18 FEBRUARI 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Boek bespreking door de heer H. J. Kolk. VRIJDAG 19 FEBRUARI 19.30 uur: Uitvoering Holtense mu ziekvereniging „H.M.V." en Jeugd orkest. 20.00 uur: Bijeenkomst in „De Schu- re". Spreker de heer H. Traanman van het Medisch Consultatiebureau in Enschede over „Drugs" (zie ber. en adv.). ZATERDAG 20 FEBRUARI Jaarlijkse Carnavalsbijeenkomst van „De Fienpreuvers". DINSDAG 23 FEBRUARI 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. WOENSDAG 24 FEBRUARI 19.45 uur: Bijeenkomst afdeling Dij- kerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café „'t Bonte Paard". VRIJDAG 26 FEBRUARI 19.45 uur: Jaarfeest Geref. Jeugd GJV-clubs in gebouw Rehoboth. MAANDAG 8 MAART 19.45 uur: Jaarvergadering Chr. Kleu terschool in hef, Schoolgebouw aan de Schoolstraat. VRIJDAG 12 MAART 19.45 uur: Openbare vergadering van de Chr. Hist. Kiesvereniging in zaal Vosman. Spreker mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal voor de C.H.U. ZATERDAG 13 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. ZATERDAG 20 MAART 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 9.00 u. en 10.30 ds. P. Lugtigheid, Extra collecteWe- relddiaconaat. Geref. kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoog kamp, 15.00 uur ds. IJkema van Al lo. Jeugdappèl m.m.v. het Gospel Com bo van het Leger des Heils uit El- burg, In beide diensten is het ene offer voor het Werelddiaconaat. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerk gebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistievieing). 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: zaterdagavond 7.00 uur Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur Ilulppr. A. Schel- levis. Extra collecte: Werelddiaco naat. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. W. P. J. Osinga. Extra collecte „Werelddia conaat". Vrijdag 5 febr. t.e.m. zondag 7 febr. C. Dijkstra, Schoolstraat 5 telef. 1833 keurmeesters buiten de diensturen maandag 8 febr. t.e.m. zondag, 14 febr.: H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte gestorven dieren op fater dag: van 9.00-11.00 uur aan het slacht huis, tel. 1318. „Ik verwijt de leiding van de P.v.d.A., dat zij een zig-zag-koers volgt. Als de P.v.d.A. haar anti-KVP-resolutie intrekt, zal zij aan het kiezersvolk veel moeten uitleggen. De he ren Den Uyl en Vondeling zullen moeten verklaren waarom zij zes weken geleden die re solutie uitbreidden tot ARP en CHU en daarmede zelf de deur dichtsloegen voor een even tuele samenwerking met de drie christelijke partijen in een volgend kabinet. Zij kunnen dat allemaal niet zo maar inslikken door zich tet beroepen op de grote beroering, die in de P.v.d.A. is ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van de heer Drees Sr. Evenmin kun nen zij zeggen, dat de uitspraken van de heren Kloos en Lanser, die de Kerstboodschap van het partijbestuur betreurden, „nieuwe feiten" zijn, want de denkbeelden van de voorzitters van NVV en CNV waren het partijbestuur al lang tevoren bekend. Het bestuur van de PvdA zal, als het de anti-KVP-resolutie intrekt, moeten y verklaren, dat het destijds een volkomen verkeerde beslissing heeft genomen". De PvdA heeft zich de laatste jaren voortdurend tegenover de confessionele partijen geplaatst en een partij, die zich zo opstelt, kan niet verwachten, dat wij met haar in zee gaan. Dat strookt niet met ons zelfrespect. Dat er mogelijkhe den zijn om te regeren zonder de PvdA, dat hebben we gemerkt. Aldus mr. B. W. Biesheuvel, voorzitter van de AR Tweede Kamerfractie, tijdens zijn toespraak voor de AR kiesverenigin gen, van Holten en Markelo, die hij j.l. maandagavond in de overvolle zaal van „Amicitia" te Holten hield. Biesheuvel waarschuwt IA. TTR De heer Biesheuvel stond uitvoerig stil bij de partijpolitieke situatie. Hij wees op het verschijnsel, dat som mige kiezers meer verwachten van kleine partijen, die zich principiëler zouden opstellen, dan van de thans bestaande grotere partijen of die be paalde belangen beter zouden kun nen behartigen. Een belangrijk verschil tussen een partij als de AR en de splinter-par tijen is ook, dat deze laatste nooit regeringsverantwoordelijkheid dra gen. Aan de hand van voorbeelden wees spreker erop, dat de AR-frac- tie in de Kamer de zaken principieel behandelt, zoals met vraagstukken van gezag en vrijheid, en daardoor niet belast is mijn de pijnlijk zorg vuldige afweging van tegenstrijdige belangen en met de vaststelling van de volgorde van de uitvoering van zaken die in feite geen uitstel kun nen lijden, maar die ni£t' altijd di rect kunnen woi'den afgedaan omdat ook de overheidsmiddelen beperkt zijn. „Daar val je je wel eens een buil aan als regeringspartij, maar dat behoort er allemaal bij als je verantwoordelijkheid draagt." De heer Biesheuvel deed een klemmend beroep op zijn gehoor hun stem niet te geven' aan kleine partijen, die niet in staat zijn ver antwoordelijkheid te dragen. Hij ver klaarde zich tégen een kiesdrempel op dit moment, zoals voorgesteld door drie leden van de KVP-fractic. Hij vond het niet juist zó kort voor de verkiezingen, op een ogenblik dat de, ingeschreven partijen met hun voorbereidingen bezig zijn, ook klei ne partijen die thans in de Kamer vertegenwoordigd zijn, voor een aan tal van die partyen een bijl te gaan hanteren. De heer Biesheuvel reken de op het gezonde verstand van de kiezers en hy waarschuwde ernstig tegen politieke versplintering, waar door Nederland een onregeerbaar land wordt. In de vrijdagmiddag van de vorige week gehouden vergadering van het Verenigd College van het Waterschap „De Schipbeek" te Markelo heeft de heer J. H. Sprokkereef, oud-lid van de raad van Holten, afscheid geno men als lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Hel „Dagblad van het Oosten" meldde daaromtrent het volgende: Bij het afscheid van de heer J. I!. Sprokkereef uit Holten van het wa terschap De Schipbeek, werd er aan herinnerd dat er moeilijkheden waren toen hij in 1938 in het verenigd colle ge werd gekozen. Er waren grote verbeteringswerkc'n achter de rug en er was oppositie onder de ingelan den, tegen de lasten die uit de kosten daarvan voortvloeiden. Het verenigd college stelde een bezuinigingscom missie in om het bestuur te controle ren en in die commissie was de heer Sprokkereef „een beruchte figuur", aldus watergraaf Berendsen in zijn toespraak tot de heer Sprokkereef. De heer Sprokkereef zei dat men achteraf dankbaar kon zijn voor de verbeteringen van de dertiger jaren. Aan de andere kant had hij tot finan ciële maatregelen kunnen adviseren die nu nog hun nut hebben. De heer Sprokkereef werd in 1944 lid van het dagelijks bestuur en in 1953 waarne mend watergraaf. Watergraaf Berendsen zei dat hij de problemen van het waterschap goed kende en dat. zijn humoristische benadering er vaak toe bijdroeg ze op te lossen. De heer Berendsen had ook persoonlijk veel steun van hem gehad in de eerste jaren dat hij wa tergraaf was. „Het was een goede tijd," zei de heer Sprokkereef. Hij had heel wat gezichten zien gaan en komen in het bestuur van het waterschap. Er wa- BÉÜBS - IVÊm Niet met een verhoging van de kiesdrempel, maar met argumenten wil spreker de kiezers vragen op de ARP te stemmen. i-en ook teleurstellingen geweest, maar alles bijeen had hij kunnen meewerken aan een goed beheer van het waterschap. In de plaats van de heer Sprokke reef werd voor de kieskring Bathmen H. Beldman uit Holten in het dage lijkse bestuur gekozen. Hij kreeg 11 van de 18 uitgebrachte stemmen. W. Stevens uit Holten kreeg 7 stemmen. Hij was even tevoren beëdigd als nieuw lid van het verenigd college. De heren E. Kamphuis, J. A. Groot- hornte, J. van der Veen en J. J. Rei- link werden in het dagelijks bestuur herkozen. Behalve de heer Stevens werd ook J. G. Heijink uit Laren beëdigd als nieuw lid van het verenigd college in de plaats van J. Vrielink uit Laren. In zijn toespraak besteedde de heer Biesheuvel" veel aandacht aan de problematiek van de landbouw en de middenstand. In dit verband wees hij op een aantal ontwikkelingen, die voor die problemen van belang zijn. In de eerste plaats-is er het streven naar schaalvergroting. Wij kunnen niet meer uitsluitend op nationaal niveau de economische zaken regelen, wij zijn in sterke mate afhankelijk van wat het buitenland doet, bijv. in EEG-verband. Verschillende, vraagstukken verto nen in toenemende mate een onder linge samenhang. eHt ontsluiten van een economisch achtergebleven ge bied is iet alleen maar een econo misch vraagstuk, maar ook een zaak van onderwijsvoorzieningen, van ruimtelijke ordening, recreatie, vervoer e.d. De maatschappelijke ontwikkelin gen voltrekken zich in toenemende snelheid. Al die ontwikkelingen plan ten zich ook voort in de sfeer van de overheid. De overheid is niet lan ger behoedster van onze nationale veiligheid, openbare orde en goede rechtspraak. Er is vandaag de dag geen terrein te bedenken of de over heid bemoeit er zich intens mee. In november 1969 heeft de AR- fractie een nota gepubliceerd over de positie van dc kleine zelfstandi gen in onze huidige maatschappij. Het gaat hierbij om de vraag welke toekomst de kruidenier op de hoek of- de boer in Overijssel nog heeft. De groep zelfstandigen omvat een 500.000 gezinnen, die allen een be roep of bedrijf hebben opgebouwd, die daaraan vaak al hun tijd beste den, niet alleen de man, vaak ook de vrouw en de kinderen. Zij staan tegenover een maatschappij, waarin het geld minder waard wordt, met een overheid die zich vrij krachtig met de prijsvorming bemoeit, met een steeds sterkere behoefte aan ka pitaal, een hoge belastingdruk, een steeds hoger wordend peil van so ciale voorzieningen en een kortere ■arbeidsduur. Het is verkeerd te ver onderstellen, dat alle boeren en mid denstanders er slecht voorstaan. 40 procent van hen hebben een inko men van boven de f 20.000 per jaar, 30 procent een inkomen tussen het sociaal-minimum en f 20.000 per jaar. D.esondanks is het een schrij nend feit, dat 30 procent van de zelf standigen een inkomen heeft, bene den het minimum-loon voor loontrek kers. De regering heeft niet stilgezeten wat het zelfstandigenbeleid betreft. Daar is allereerst de vestigingswet geving, die tot. doel heeft de toetre ding tot het ondernemerschap te be perken tot diegenen die aan redelij ke eisen, die aan het ondernemer schap kunnen worden gesteld, vol doen. Daarnaast beoogt het beleid bevordering van het onderwijs, ge richt op de vorming van jonge, dy namische ondernemers. Verder ver leent de regering subsidie aan be drijfseconomische voorlichting en het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de middenstand. Om een ordelijk economisch verkeer mo gelijk te maken, heeft de regerinrt een aantal regelingen vastgesteld zoals de winkelsluitingswet, de uit- verkopenwet, cadeauwet. en afbeta- lingswet. Verder zijn er maatregelen geti-offen om tegemoet te komen aar financieringsmoeilijkheden. De sterk uitgebreide mogelijkheid van garan tiekredietverlening heeft de ontwik keling van de middenstand in grote mate bevorderd. Het kabinet richt zijn beleid zoda nig. dat de ondernemer niet in zijn ontwikkeling wordt belemmerd door de vestigingswetgeving. Deze wetge- ving\ zal dan ook voldoende soepel moeten zijn om hem bedrijfsecono mische armslag te geven. Voor de ondernemer die achter blijft of dreigt achter te geraken, wordt aan de ene kant de ontwikke lingshulp verruimd en verbeterd, aan de andere kant de bedrijfsbe- eindigingshulp in het bijzonder ge richt op het weer inschakelen in het economisch proces van die onderne mers, die op basis van vrijwilligheid hun bedrijfsuitoefening beëindigen. De overheid investeert veel geld in de opleiding van jonge academici. Zij heeft via een gegarandeerde kre- dietgeving maar een begin gemaakt met de investering in de durf van jongeren om zich als zelfstandige ondernemers te vestigen. „Ik heb", aldus de heer Biesheuvel, „.studen ten, die voor zich studieloon opeis ten, wel eens voor-gehouden dai zij door het beurzenstelsel alle kans hebben zich hoog op de maatschap pelijke ladder op te werken, terwijl er aan de andere kant jongeren zijn die zich alles moeten ontzeggen om zich als zelfstandige een redelijke positie te verwerven. Ik vind daax-- om, dat de jongeren, die onderne mer wxllen woixlen, van de overheid ook goede kansen moeten krijgen, door financiële hulp. Alle jongeren, die gaan studeren, moeten naar m'n mening in de toekomst een lening tussen de studerende jongeren en zij, die onder vaak moeilijke omstandig heden een onderneming willen op sluiten met de overheid, die zij na hun studietijd tei'ugbetalen. Dan zou er wat meer rechtsgelijkheid komen bouwen." De landbouwproblematiek heeft veel met de rmddenstand gemeen. De heer Biesheuvel bepleitte, dat de overheid streeft naar matiging van de kostenontwikkeling, die dodelijk is voor veel landbouwondernemingen en andere landb \uwers in bun ont plooiingsmogelijkheden beperkt. Voorts zal de overheid in haar fis caal beleid meer rekening moeten houden met de bijzondere situatie, waarin de zelfstandigen in onze maatschappij verkeren. Zij moeten voor een belangrijk deel zelfzorgen voor hun oudedagsvoorziening, zij moeten daarnaast een deel van hun inkomen gebruiken voor investerin gen in hun bedrijf. „U hebt nogal eens kritiek op mi nister'Lardinois, op de EEG. Ik ben het daarin niet altijd met u eens. Binnenkox't gaat minister Lardinois naar Bi'ussel om een vei'hoging de melkpxnjs te bepleiten. Laten nu eens aannemen, dat die melkprijs met. één cent wordt verhoogd. Daar wordt uw positie niet sterk door vex-- beterd. U zult ook zelf als moderne ondex-ndmei's moeten optreden. Het komt in Overijssel voor, dal de pri; zen die u van de melkfabrieken voor uw melk ontvangt van plaats tót plaats 3.4 en zelfs 10 cent schilt! U zult er samen voor moeten 'zorgen, dat er zuivelfabrieken ko men die voldoen aan de hoogste ei sen, waardoor u een zo groot moge lijk rendement voor uw melk ont vangt. De boer is ook industrieel." Veel jonge boeren worstelen ir deze tijd met financieringsproble men: De heer Biesheuvel betreurde hel: dat de pacht langzaam maar ze ker een minder belangrijk bestand deel van de landbouwstructuur wordt. Vele grondeigenaren geven er de voorkeur aan de grond recht streeks te verkopen, in plaats van hun gelden langer in de grond te in vesteren. De heer Biesheuvel ure dan ook het denkbeeld, onlangs een rapport gelanceerd, van dc op richting van een Grondbank toe. Grondbank zal in de vorm van pachtovereenkomsten gronden aan In de week van maandag 8 februari tot en met zaterdag 13 februari zal in Holten een huis-aan-huis-collecte worden gehouden voor „Draagt Elkanders Lasten", het sociaal fonds van de christelijke vakbeweging. Instellingen als het fonds „D.E.L." blijven ondanks de invoering van de Algemene Bijstandswet en allerlei andere regelingen en voorzie ningen onmisbaar. Altijd weer zijn er immers tal van gezinnen die tus sen wal en schip dreigen te raken, wanneer zij door ernstige moeilijk heden worden getroffen. In die gevallen en dat zijn er enkele duizenden per jaar verleent het fonds financiële hulp. Ook beschikt het over een staf van maat schappelijke werksters die gezinnen in nood terzijde staan bij het zoe ken naar een oplossing voor hun moeilijkheden. Openbare collecten zijn nog steeds-één der belangrijkste bronnen van inkomsten voor het fonds „D.E.L." Een goede opbrengst van de col lecte in d^ze gemeente kan een belangrijke bijdrage zijn om „D.E.L." in staat te stellen zijn diensten te blijven verlenen in de duizenden nood gevallen, waarin maatschappelijke hulp onontbeerlijk is. jonge landbouwers uitgeven, waar door de financiering aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. Zaterdag, 6 febr. t.e.m. vrijdag 12 februari buiten de diensturen Electra: H. Heijink, Kolweg 44, tel, 2124. Gas: W. G. v.d. Weerthof, Voors- boerstraat 2, tel. 1793, In dit verband kwam de heer Bies heuvel te spreken over DS 70. Het is hem nog niet duidelijk waar DS 70 momenteel staat. Deze partij is nog onvoldoende uit de verf gekomen om er al definitieve uitspraken over te doen. Wel had hij de indruk dat de heer Drees Jr. er enkele politieke hobbies op na houdt met als slagzin: bezuinigen! Met name wenst de heer Drees Jr. te bezuinigen op de ruilverkavelings- werken in het kader van een verbete ring van de positie van de landbouw. De heer Biesheuvel merkte op dat de landbouwer zich wel moet bezinnen eer hij begint met zijn stem aan DS 70 te geven. Mr. Biesheuvel ontraad de het heel sterk. Aan het slot van zijn toespraak gaf de heer Biesheuvel de lijnen aan waarlangs de ARP wil werken. Zij streeft niet naar de behartiging van de belangen van bepaalde groepen in de samenleving. Men kan de proble matiek van ai-beiders, middenstan ders en boeren niet los zien van het algemeen belang en het algemeen welzijn. De ARP wil in de politiek werkzaam zijri als een typisch natio nale volkspartij, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap zoals die tot ons komt uit het Oude en Nieuwe Testa ment. Vanuit het beginsel van het Evangelie heeft de ARP een program van actie opgesteld. Samen met de KVP en de CHU die net als de ARP op het christelijke uitgangspunt staan, hebben wij een gemeenschap pelijk ux-gentieprogramma geformu leerd. Tussen het program van actie en het urgentieprogramma zitten ac- centsverschillen, maar wij vinden in het urgentieprogramma,veel van on ze identiteit terug. Samen bouwen wij aan een beleid voor de zeventiger jaren. Een stroom van schriftelijke vra gen werden in de pauze op de be stuurstafel gedeponeerd, die door de heer Biesheuvel uitgebreid werden beantwoord. Onder de mondelinge vragenstellers schaarde zich de heer Klein Bras kamp, voorzitter van de Actiegroep zelfstandigen. 1-Iij stelde nadrukkelijk dat de actiegroep geen politieke be weging is. „Wij wensen onze 'kritiek ën onze grieven voor Ie leggen aan de politieke partijen, die in het par lement vertegenwooi'digd zijn," aldus de heer Klein Braskamp. Hij was van oordeel dat een gemiddeld jaarinko men van f 20.000,voor de midden, stander goed lijkt, maar dat de mid denstander van zijn inkomen moet investeren in het bedrijf. De heer Biesheuvel viel hem daarin bij en verwees hem naar 'tgeen hij in eer ste instantie hierover had gezegd. „Het feit, dat zoveel middenstanders een inkomen hebben beneden of iets boven het minimum lopn is een schrijnend probleem, dat in de ko mende jaren met kracht moet wor den aangepakt," aldus de heer Bies heuvel, Op een vraag van de heer Lubbers, wanneer de Wet Arbeidsongeschikt heid voor zelfstandigen tot stand zal komen, antwoordde de heer Biesheu vel dat minister Roolvink advies heeft gevraagd aan de Sociaal-Economi sche Raad. Dit advies zal binnen af. zienbare tijd worden uitgebracht en daarna zal een wetsontwerp bij de Kamer worden ingediend. Het was ruim elf uur toen de voor zitter van de plaatselijke afd. van de ARP de heer A. J. Nijkamp deze zeer geanimeerde politieke bijeenkomst sloot nadat de heer Biesheuvel was voorgegaan in dankgebed. P* Overdag: telef. 1352 (politiebureau), 's nachts: telef. 1224 (G. W. Knapen) bij geen gehoor telef. 1325 (G. ter Harmsel). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd. het besluit van de raad der gemeente Holten dd. 25 ja nuari 1971, nr. 471, lot vaststelling van een verordening tot wijziging van de verordening op de indeling en de huisnummering der gemeente Holten. Burg. en weth. voornoemd. W. II. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Hollen, 5 februari 1971. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 9 februari 1971 te 09.00 uur te houden openbare verga dering van hun college zullen wor den uitgeloot 7 obligaties van de per 1 maart 1957 gesloten obligatiele ning groot f 140.000, Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Holten, 3 februari 1971. De Hei-vormde Vrouwen Groep „Hol ten" hield donderdag 28 januari haar halfmaandelijkse bijeenkomst onder leiding van mevrouw Vogely. Deze avond trad als spx-eker op de heer H. Ch. Vogely, hoofd van de School met de Bijbel, met als onderwerp „Wat eist de tegenwoordige tijd van de hvjs- vi'ouw?" De heer Vogely schetste uit voerig de leefwijze van vroeger en nu op geestelijk en maatschappelijk ni veau. „Op maatschappelijk en technisch ge bied wordt het ons steeds gemakke lijker gemaakt" aldus spreker, en toch hebben wij veel minder tijd voor ons zelf en voor de medemens. Erger is "het dat wij als Christenen ook vaak geen tijd heben voor onze Heer en Heila-nd. Het geloof is nog altijd het zelfde gebleven, aldus spreker. - Na de pauze' werden nog drie vragen gesteld, die door de leden werden be- Na een welkomstwoord van presidente, mevr. E. M. Klein Hes- selink-Brand, brachten de" penning- meesteresse mevr. A. ter Harmsel- Aai'tink en de secretaresse mevrouw C. II. ter Hoeven-Meilink de jaar verslagen uit. Mevr. Ter Hoev kreeg een hartelijk applaus voor haar jaarverslag, dat geheel op riji werd gebracht. De kascommissie bracht een gun stig verslag uit. Mevr. D. Dikkers- Rensen bracht verslag uit van de ju bileumcommissie. Hierna volgde bestuursverkiezing. Aftredend zijn de presidente, 'mevr. E. M. Klein Ilesselink-Brand en de secretaresse, mevr. C. H. ter Hoeven-Meilink. In het bestuur werden welkom gehe ten de dames D. Dxkkers-Rensen en H. G. Robers-Sprokkereef, Inplaats van mevr. J. Slotrrian-Siebelink werd in de kascommissie gekozen mevr. H. Aaftink-Wegstapel. Hierna toonde mevr. Steenhuis- Wierenga de ideeënkoffer met hand werken voor de jubileummarkt Zwolle. Daarna werd afscheid geno men van de scheidende bestuursle den. Mevr. P. Enklaar-van Andel liet hierna nog opnamen horen, zij van de receptie en de revue had gemaakt. Besloten werd, dat groepsverband zal worden gewerkt voor de jubileummarkt in Zwolle. Hiervoor gaven zich 56 dames oj Met een afscheidswoord van mi vrouw E. M. Klein-Hesselink-Brand werd deze jaarvergadering besloten. Deze week is begonnen met de verbouwing van de O.L. Kolschool, die verricht wordt door de aanne mers Roelofs en Haase te Rijssen. Op 't ogenblik rijden vrachtauto's af en aan om het zand van de bouwput weg te voeren naar het open veld voor het gemeentelijk slachthuis. Het terrein waaromtrent onderhandelin gen gaande zijn tussen het gemeen tebestuur en de heer H. Klein Vel- derman, teneinde het alsnog te kun nen bestemmen voor woningbouw. De zandhopen vormen daar een ex tra attractie voor de Kol-jeugd, die toch al niet verwend is met speel ruimte, vooral omdat nu ook nog 't schoolplein gehalveerd is. De school telt straks 12 lokalen en zal met ingang van 't nieuwe school jaar 1971-1972 in gebruik worden ge nomen. Van de 12 lokalen zijn er bestemd voor de openbare Kol-kleu- tei-school en 8 voor de basisschool. Het aantal leerlingen van beide scho len breidt zich nog steeds uit, zodat de nfeuwe school in een dringende behoefte zal voorzien. antwoord en door de spreker verder wei'den toegelicht. Het betrof de vra gen „Waarin verschilt volgens U on ze tijd van die van vroeger?" „Wat is de oorzaak van de vele verontrus ting, die de mensen zo beheerst?" en „Welke houding dient een Christen daartegen aan te nemen?" Aan het einde van deze avond ging de heer Vogely voor in dankgebed. Men schrijft ons: De incasseerders van onze afdeling zullen zich in de eerstkomende we ken belasten met de inning van de lidmaatschapsgelden 1971. De niet-leden ontvangen per post een aanmeldingsformulier waarin zij kennis kunnen, nemen van de vele ta ken, welke voor het Nederlandsche Roode Kruis zijn weggelegd. De incasseerders zullen deze niet- leden ook bezoeken en men kan hen de contributie afdragen, waarvoor de incasseerders een door onze afde ling getekende kwitantie zullen uit reiken. De minimum contributie bedraagt f 2.50 per jaar. Mogen wij op uw bijdrage rekenen? Het afdelingsbestuur Holten. GEVONDEN: map met foto's kinderbril - rode kinderwant - zw. portemonnaie - herenbril - gebreide muts - rode sjaal - etui met sleutels en hangslot - bankbiljet - gevlekte poes - jongenshorloge en i'ood gebrei de muts. VERLOREN: d.bl, texTenka meis jesbroek - 1 pr. bruine wanten. Geboren: Arend Jan zv J H Koet sier en J G Fokkers, Kerkstraat 13. Bevolking: Ingekomen: Me'j. T. M. J. Nijland van Raalte naar Dijker hoek 99 Mevr. T W Veneklaas- Wolberink van Markelo naar Postweg 94 G J E Baerends en gez. van Staphorst naar Stationsstraat 13 B Teusink en gez. van Den Helder naar Schoutenstraat 35. Vertrek: A Bank en gez. van Noor denbergstraat 9 naar Rijssen, G D Nossent eri gez. van Waardenborch- straat 6 naar Lochem. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, lel. 1280 (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag. 6 ,febr. en zondag 7 febr.: L. G. Dekker, Rijssenseweg 33b. En ter, tel. 05478-653 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 6 febr. en zondag 7 febr.: Th. A. Oostenbrug. Diessenplasstr. 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw, telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dek- ker. b.g.g. telef. 1799 mevr. Beldman- Aanstoot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1