Bungalow in de Mr. Vixseboxsestraat geheel uitgebrand Boerendansers als kmanisch udders Atheneum voor Holtense scholen gemeenschap absoluut noodzakelijk Midden in de nacht Bewoners moesten in pyjama het vege lijf redden Grote jaarlijkse collecte voor internationale hulpverlening 24 januari 7 februari OUDERS „SCHOOL MET SPRAKEN OVER SEXUELE DE BIJBEL" OPVOEDING ONZE AGENDA Data om te noteren KERKDIENSTEN Wachtdienst Slachthuis Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzor; gmg Een groot gezin heeft recht op hulp! Officiële publikatie Brandmeldingen Gevonden en verloren voorwerpen Voor de Raad van State Burgerlijke stand Medische dienst Weekenddienst tandartsen W éekenddienst dierenartsen Storingsdienst G.E.B. HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5.per half jaar, 10.per jaar Vrijdag 22 januari 1971 Jaargang 23 - No. 3 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 22 JANUARI 20.00 uur: Feestavond van de voetbal en sportver. „Holten" in Amicitia. ZONDAG 24 JANUARI 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). ZONDAG 24 JAN T E.M. 7 FEBR. Jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor Internationale Hulpverlening (zie bericht). MAANDAG 25 JANUARI 13.30 uur: Vergadering van leden en leveranciers van de afdeling Hol ten van Coveco in hotel Holterman. Spreker de heer G. J. ter Heege over: „De vee- en vleessituatie en de gang van zaken in Coveco", 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 19.00-20.00 uur: Verzilvering waarde bonnen- St. Nicolaasactie bij de Raiffeisenbank (zie adv.). DINSDAG 26 JANUARI 20.00 uur: Jaarvergadering van de VVD, - afd. Holten in Hotel Holter man. Om 21.00 uur samen met de lederi van' Gemeentebelang één ge sprek met de drie raadsleden. DONDERDAG 28 JANUARI 14.00 uur: Lèdènvergadering Onderl. Veefonds „Holten" in café Kalfster- man. 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Holten in gebouw Irene. MAANDAG 1 FEBRUARI 20.00 uur: Openbare politieke bijeen komst AR Kiesvereniging „Neder land en Oranje" in zaal Amicitia. Spreker mr. B. W. Biesheuvel. WOENSDAG 3 FEBRUARI 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep en afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in gebouw Bethanië. Spreker de heer A. H. van Pijpen. VRIJDAG 19 FEBRUARI 19.30 uur: Uitvoering Holtense mu ziekvereniging „H.M.V." en Jeugd orkest. MAANDAG 22 FEBRUARI 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. WOENSDAG 24 FEBRUARI 19.45 uur: Bijeenkomst afdeling Dij kerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café ,,'t Bonte Paard". MAANDAG 8 MAART 19.45 uur: .Jaarvergadering Chr. Kleu. terschool in het Schoolgebouw aan de Schoolstraat. VRIJDAG 12 MAART 19.45 uur: Openbare vergadering van de Chr. Hist. Kiesvereniging in zaal Vosman. Spreker mr. W. Scholten. lid Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal voor de C.H.U. /yy HOLTEN Ned. Herv. kerk: .9.00 uur en 10.30 uur Hulppred. A. Schellevis. Extra collecte: Plaatselijk Jeugdwerk. Geref. kerk 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide dienstén is het ene offer voor Algemeen Ker kelijke Arbeid. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgens 8.00 uur en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Plaatselijk jeugd werk. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. In de nacht van zondag op maandag is de bungalow aan de Mr. G. Vixseboxsestraat 12. bewoond door de heer J. G. A. Geer- lings en zijn gezin, bijna geheel uitgebrand. Vrijwel alleen de mu ren zijn nog overeind gebleven. Niemand werd gewond, maar man, vrouw en twee jonge kinderen moesten in nachtgewaad het vege lijf redden. De heer Geerlings werd tegen half vijf wakker van lawaai, dat de indruk maakte of het heel hard regende. Toen hij de deur van de slaapkamer opende kwam hem een verstikkende en ondoor zichtige zwarte walm tegemoet. Met zijn vrouw rende hij naar de slaapkamer van de kinderen de 3-jarige Esther Jaela en de bijna 2-jarige Sigrid Salomé die door het, raam in hun pyjama's naar buiten werden gezet, terwijl vader en moeder volgden. Vrijdag, 22 jan. t.e.m. zondag, 24 jan. keurmeesters buiten de diensturen H. W. Goorman. Kolweg 52, telef. 1513. Maandag, 25 jan. t.e.m. zondag 31 jan.: J. Hof. Kozakkenstraat 19, telef. 1697. Aangifte gestorven dieren op zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis telef. 1318. Inmiddels waren, de buren, de heer en mevrouw Schimmel, aan de over kant van de straat, wakker gewor den van geraas, dat zij eveneens voor een zware regenbui hielden, maar za gen meteen de rosse gloed in de wo ning van de familie Geerlings. Me vrouw Schimmel kwam aan de ach terzijde van het huis op hetzelfde moment, dat de bewoners m-et hun twee schieiende kinderen door het raam naar buiten kwamen. Moeilijke alarmering De heer Schimmel trachtte de brandweer te alarmeren, maar, dat lukte aanvankelijk niet zo best, om dat het politiebureau, waar de brand melding moet plaats vinden 's nachts niet meer is bezet en het nummer 's Ochtens van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw tel. 1436. Elke morgen van 9 00-10.00 uur hij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438, b.g. g. tel. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Van het afdraai/nde bandje heel moeilijk te verstr/an was. Andere bu ren waarschuwden inmiddels de com mandant van de brandweer, de heer Prak, die in de Holterenkstraat woont en direct groot alarm sloeg. Tegen vijf uur ging de sirene, maar de brandweer was toen al onderweg naar het brandende perceel. Het heeft er even op geleken, dat men nog wat van het huis kon red den, maar doordat de toevoer van de aardgasleiding was aangetast, trok 't uitstroomde gas door het huis en baande het vuur zich plotseling met een enorme steekvlam een weg door het dak. waardoor er van 't interieur niets meer te redden viel. Alles kwijt De familie Geerlings is al haar be zittingen kwijt. Zelfs het autosleutel tje was in het brandend huis, zodat de heer Geerlings zijn vrouw en bei de kinderen met de auto van de heer Schimmel naar zijn schoonouders in Hoogeveen moest brengen. Het sleu teltje is later teruggevonden. De schade aan meubilair wordt geschat op f 25.000, terwijl het her stel of wederopbouw van de woning wel f 80.000 kan vergen, want de bui tenmuren zullen zeer waarschijnlijk gesloopt moeten worden, omdat het bij dit type woningen moeilijk is het interieur binnen de bestaande muren op te bouwen. Het is n.l. een woning, die bestaat, uit. een karkas van gips- panelen, die met staniol (tin-folie) zijn bekleed, ook de buitenmuren. Ei- De uitgebrande bungalow van de heer J. G. A. Geer lings in de Mr. G. Vixse boxsestraat. zijn derhalve geen stenen spouwmu ren en ook geen lussenmuren, die de brand hadden kunnen localiseren. Oorzaak Oorspronküjk dacht men, dat de brand zou zijn ontstaan door een con structiefout van de open haard, die zondags had gebrand, maar de brand weer stelde later vast, dat de brand moet zijn ontstaan door aardsluiting in het snoer van de vaatafwasmachi- ne, dat met een scherpe knik tegen 't hout aanlag en in de onmiddellijke nabijheid van eer> plastic afvoerbuis. Het vuur heeft zich een weggebaand onder de vloer door en is in het hal letje, net onder een met kleren be hangen kapstok terecht gekomn, waar het gretig voedsel vond. De vaataf- wasmachine wassér -een van het in de achterwand n het halletje stond. De brand veroorzaakte in de Mr. Vixseboxsestraat van het Kolcomp bouwtype, tegen de wand i t verdere delen grote consterna tie. Later kwamen velen kijken naai de uitgebrande woning, waarvan het karkas één grote verkoolde massa vormt. Werklieden hebben er dezelf de dag een omheining om gemaakt, om nieuwsgierigen op het terrein van de woning te weren. Zeer contrasterend en wat zielig hingen in een kast van een der slaap kamers nog een heel rijtje gekleurde zomerjaponnetjes, waarvan men de deur waarschijnlijk later opengebro ken had. Het geheel bood een troos teloze aanblik. In de komende veertien dagen, nl. van 24 januari tot 7 februari zal de jaarlijkse grote collecte voor het werelddiaconaat langs de huizen ge houden worden. Het werelddiaconaat verzorgt projecten in Senegal. Madagascar, Mis- sisippidelta, Zuid-Afrika, Ghana, Israël, Kenya, Vietnam, Iran, Tunesië, Rhodesië en vluchtelingen, waarover u uitvoerig lezen kunt in het ruim verspreide blad „Globe". Laat ieder zijn verantwoordelijkheid voor zijn medemensen in verre landen verstaan. En wie daar niet van doordrongen mocht zijn, luister naar „de schuldbekentenis" van Dr. Martin NiemöUer, de bekende Duitse predikant, die in de oorlogsjaren getuigde tegen het nationaal- socialisme. SCHULDBEKENTENIS „In Duitsland kwamen de Nazi's eerst voor de communisten en ik sprak niet tegen, want ik was geen communist. Toen kwamen zij voor de Joden en ik sprak niet tegen, want ik was geen Jood. Toen k\yamen zij voor de leden van de vakbonden en ik sprak niet tegen, want ik was geen lid van een vakbond. Toen kwamen zij voor de Katholieken en ik was een Protestant dus sprak ik niet tegen. Toen kwamen zij voor MIJ... tegen die tijd was er niemand om voor mij op te komen." 18 oktober 1945 Martin Niemöller Behalve in de collecte kunt u uw gaven voor dit belangrijke werk ook overmaken op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, met vermel ding „Werelddiaconaat". Burgemeester en wethouders van Holten wijzen de inwoners er op, dat reeds enige keren is gebleken dat een brandmelding 's nachts tijdrovender en lastiger is dan overdag. Een en ander is een gevolg van het feit, dat het politiebureau 's nachts niet bezet is, waarom men via een bandje werd verwezen naar 'n ander telefoonnummer. Dit laatste nummer moest dan opnieuw gedraaid worden. Het bandje werd echter nogal eens verkeerd begrepen of verstaan, waar door misverstanden en vertragingen ontstonden. Teneinde hierin verbetering te bren gen is het alarmnummer voor het des nachts doen van brandmeldingen ge wijzigd. Ingaande heden dient de brandweer daarom als volgt te worden gealar meerd: ALARMERING BRANDWEER Overdag: tel. 1352 (politiebureau, on gewijzigd). 's Nachts: tel. 1224 en bij geen gehoor: 1325. Men wordt verzocht hiervan goede nota te nemen. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. F. J. Langenbarg, secretaris. GEVONDEN: Jongensjack; 2 hand schoenen; rijzweep; tweed herenjas. VERLOREN: rood peneitui; gou den speld; rood-groene sjaal; beige portemonnaie; damesfiets merk loco motief. Naar aanleiding van de aan de orde gestelde punten op de nationale ouderavond op 5 november jl. beleg de de „School met de bijbel" een avond waar nader op het één en an" der werd ingegaan. In zijn openingswoord wees ée heer Vogely het hoofd der school naar aanleiding van het bijbelgedeel te uit het evangelie van Johannes er op. dat het volgen van Christus steeds weer nieuw is. Het wonderlijkste fa cet van het evangelie is wel dat we niet hoeven te wanhopen daar de openbaring voor ieder mens steeds weer een verrassingselement heeft. Daarom is het doorgeven van de blij de boodschap, ook aan de kinderen, zoiets feestelijks. Iedere ontmoeting met Jezus is op zich weer nieuw. Nieuw leerplan De heer Vogely deelde vervolgens mee dat er hard wordt gewerkt aan een nieuw leerplan. Het eerste resul taat is, dat ingaande de volgende week de muzikale vorming geheel opnieuw wordt aangepakt. Door mid del van het wisselen van leerkrach-1 ten zal iedere klas hierdoor van een „specialist" onder het personeel mu ziekles krijgen. Een uitgebreid leer plan hiertoe is in voorbereiding- In de eerstvolgende schoolkrant zullen de ouders de algemene principes van het leerplan vinden afgedrukt. Geheel nieuw zal het lezen in ni veaugroepen worden. De praktische uitvoering hiervan stuit nog wel op enige bezwaren, maai- de voordelen voor de zwakste leerlingen in de laagste klassen zijn van dien aard, dat er spoedig een bevredigende op lossing zal worden gezocht. Er zal een nader contact tot stand komen tussen de onderwijzeressen van de komende eerste klassen en de leidsters van de kleuterscholen. Het doel hiervan is om de overgang voor de nieuwe leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De heer Vogely deed in verband hiermede 'n beroep op die ouders, wier kind nog niet op de kleuterschool is, om dit de laatste maanden van het lopende schooljaar wel te doen. De kinderen kunnen in die periode dan reeds ken nis maken met de lagere school en de onderwijzeres. 55 De beivoners van de Kozakkenstraat in het Kol- complex beleefden zaterdagavond een bijzonder vrolijk en gezellig moment toen de Boerendans- groep „De Larense Schotsers" bij de familie Struik. Kozakkenstraat 4 kwam „kraomschud- den" dit ter gelegenheid van de geboorte van zoon Andrë die plm. 3 weken geleden het levens licht aanschouwde. De voorzitter van de Schotsers Gerard Plekken- pol wenste de heer en mevr. Struikdie beiden lid zijn van de dansgroep, van harte geluk en hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een krente- liet zijn woorden vergezeld gaan van 'n krent en- toezegging dat bij een volgende blijde gebeur tenis 'n „krentenwegge" zal worden aangeboden van minstens tiupe meter lengte. De toezegging van de heer Plekkenpol verwekte de nodige hila riteit. Na het aanbieden van de „wegge" was er „kraom- visite" ten huize van Jacob en Hillie Struik waar bij natuurlijk een brandewientje met suker" werd gedronken. Voor een gezellig muziekje zorgde de spölleman van de Schotsers Appie Leunk De afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State behandelde vorige week don derdag het beroep van het Centraal Orgaan voor het gemeentelijk voortgezet onderwijs tegen de afwijzende beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, om in het scholenplan 1970-1972 op te nemen een gemeentelijk atheneum, dat verbonden zou worden aan de openbare scholengemeenschap mavo-havo-meao, door appelant inge steld namens burgemeester en wethouders van Holten. Als pleiters traden op drs. Olden- dorp van het Centraal Orgaan en de heer C. W. J. van Geel, waarnemend directeur van de Scholengemeen schap. Aangevoerd werd o.m., dat de scholengemeenschap, zoals ook in de contra-memorie vermeld saat. indertijd is gestart als experiment. Op welke gronden de staatssecreta ris destijds de beslissing heeft geno men om in Holten een experiment met HAVO en MEAO uit te voeren, was drs. Oldendorp niet bekend. Een feit is echter, dat deze scholenge meenschap er staat en dat zij boven- Geboren: Dirk Bertus zv H J Zweers en E- Jansen, Neerdorp 107 Willem Jan zv J Hovenkamp en M R Carabain, Kozakkenstraat 40 Jan Jacob zv G J Beldman en J Ekkel- kamp, Rörikstraat 2 (geb. te Deven ter). Overleden: mevr. A M Kalfster- man. oud 86 jaar, Gaardenstraat 57 (overled. te Deventer) L van Laar, oud 83 jaar, Gaardenstraat 45 (over led. te Deventer) Ondertrouwd: H J Beldman oud 25 jaar, Holterbroek 48 en J Wegstapel, oud 22 jaar. Dijkerhoek 2. Gehuwd; K H Stormink, oud 22 jaar, Gorssel en J B Megelink, oud 22 jaar. Beuseberg 98. BEVOLKING Ingekomen: G H Brinkman en gez. van Rijssen naar Hoffesstraat 17 mej. B Schuppert van Gorssel naar Diessenplasstr. 4 E ter Haar en gez. van Zutphen naar Waarden borchstraat 7. Vertrokken: H. Wijlhuizen van Dij kerhoek 100 naar Arkel GD Tui- lert en gez. van Look 35 naar Rid derkerk mevr. G van der Made- Stukker en gez. van Kolweg 30 naar Lochem P Kool en gez. van Via- ntcweg 215 naar Nigeria. dien nog functioneert ook. ja zelfs een bloeiend leven leidt. Dit blijkt we] uit de gegevens van de schoolbe- zetting. De prognoses, die het ministerie hierover gemaakt heeft, blijken tot nog toe steeds te somber te zijn ge weest. Pleiter merkte daarbij op. dat de in de contra-memorie vermelde gegevens t.a.v. de bezetting van het brugjaar en de 2e klas HAVO niet geheel compleet zijn en tenminste één fout bevatten. Niet vermeld is. dat in het jaar 1970 de brugklas 138 leerlingen telde. Dit zijn er dus meer dan ooit tevoren en van een behoor lijke groei gedurende de laatste ja ren, kan dan ook zeer wel gesproken worden. Voorts telde de tweede.klas se HAVO in 1967 33 leerlingen in plaats van 27. zoals in de contra memorie wordt vermeld. STREEKSCHOOL Pleiter toonde aan de hand van cij fers aan, dat de scholengemeenschap een duidelijke functie als streek school voor het landelijk gebied tus sen Deventer en AlmeloHengelo vervult en in belangrijke mate bij draagt tot de externe democratise ring van het onderwijs. Het is duidelijk, dat deze scholen gemeenschap, om haar functie volle dig te kunnen vervullen, de mogelijk heid moet bieden om een VWO-opIei- ding te kunnen volgen. Het frit, dat het belangstellingspercentage voor het gebied rondom Holten beneden het landelijk gemiddelde ligt. geeft nog eens duidejyk de noodzaak aan van de realisering van een atheneum in Holten. Na de bezwaren van de staatsse cretaris omtrent het voedingsgebied van de school te hebben ontzenuwd o.a. ten aanzien van de rijksscholen gemeenschap te Lochem. kwam plei ter tot de conclusie, dat enerzijds voldaan wordt aan de getalscriteria, die artikel 69 van de WVO stelt en dat anderzijds het atheneum te Hol ten, zowel uit een oogpunt van sprei ding aki van de wenselijkheid van een volwaardige scholengemeen schap noodzakelijk geacht moet wor den. De heer Van Geel is nog nader in gegaan op de kwestie, die ook door drs. Oldendorp reeds was aangevoerd nl. dat een aantal kinderen, die in staat zouden zijn het VWO te volgen, nu het HAVO volgen, omdat dit dich terbij is en omdat de sfeer op deze streekschool hun beter ligt dan een school in de stad en anderzijds om dat een aantal ouders hun kinderen, wanneer zij die in staat achten het VWO te volgen, liever naar een scho lengemeenschap elders sturen, waar HAVO en VWO aanwezig zijn en de determinatie in de brugklas beter tot zijn recht kan komen. De Raad van State zal advies aan de Kroon uit brengen. Zaterdag vnaaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema. Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 23 jan. en zondag 24 jan. R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 05480-3194 (praktijkadres: Enter straat 118) van 18.00-19.00 uur (al leen voor spoedgevallen). Za,_rdag, 23 jan. en zondag. 24 jan.: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, t« 1515. Taak voor de school? Na de pauze kwam het belangrijk ste onderwerp van de avond aan de orde. „Heeft de school op het gebied van de sexuele opvoeding ook een taak?" De heer Vogely wees er op dat er niet gesproken wordt van sexuele voorlichting. Dit is een facet van het geheel. Sexuele opvoeding is een veel ruimer begrip. Het gaat om de op voeding dat op zich zelf vele kanten heeft. Evenals de godsdienstige, so ciale opvoeding kunnen we ook niet zonder die sexuele opvoeding. Het be staat in hoofdzaak uit het leren res pect te hebben voor de andere sexe, het accepteren van het anders zijn. De sexuele voorlichting in engere zin is dan eigenlijk een logisch ge volg. Daar kunnen we dan van zelf niet meer onderuit. Waarlijk geen ge makkelijke taak omdat we genood zaakt zijn om iets wat voorheen al tijd angstvallig als een persoonlijk geheim in het verborgene werd ge houden. nu moet worden prijs gege ven. We zouden de vraag kunnen stellen, waarom dit nu ineens alle maal nodig is. Het kind wordt dage lijks geconfronteerd met allerlei za ken die met het sexuele te maken heeft. De kranten staan er vol van. Door radio- en t.v.-uitzendingen gaan deze zaken steeds dieper doordrin gen. De opvoeders hebben de plicht in deze om het kind zover mogelijk te begeleiden. Deze taak ligt in de eerste plaats bij de ouders. Als de school hier wat aan doet, dan is dit alleen een soort handreiking, zoals het op ieder ter rein van de opvoeding dat wil zijn. Het samenspel tussen de ouders en de school is van het allergrootste be lang. Het is ook zo belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen is. Daar om is het zo verheugend dat steeds zo'n groot aantal mensen er wa ren ruim 150 aanwezigen komen om met het personeel van de school mee te denken over zaken als deze. De sexuele voorlichting is ook geen zaak die gebonden is aan een be paalde klas of een bepaalde les. „U mag. moet zelfs weten dat alles rond het onderwerp van de voort planting in iedere klas niet uit de weg wordt gegaan, als daarvoor een aanleiding bestaat," betoogde de spreker. Gerichte voorlichting In de 6e klas zal mede naar aan leiding van een reeks schoolradio lessen bewust en gericht sexuele voorlichting worden gegeven. Het daarbij gebruikte boekje zal aan de ouders van te voren worden aange boden, om in huiselijke kring aanlei ding te geven tot een nader gesprek. Uit de bespreking die hierop volg de bleek, dat alle aanwezige ouders zich geheel achter de zienswijze en de plannen van het personeel van de school schaarden. Op een opmer king van één dezer ouders, dat het toch primair een taak van de ouders blijft, herhaalde de heer Vogely, dat dit ook het standpunt van de school is. Hij wilde daar nog aan toevoegen, dat het er zelfs voor de ouders niet gemakkelijker door wordt. De school wil in deze niet in de plaats van de ouders treden. Neen, het is voor de ouders een grote opgave om op de activiteiten van de school in deze in te haken. De voorzitter van de schoolvereni ging, de heer G. W. Rietman, besloot deze avond met de opmerking dat het bestuur blij is dat ook de school met de bijbel zich op deze wijze met een onderwerp als de sexuele opvoe ding heeft mogen bezig houden. Zaterdag, 23 jan. t.e.m. vrijdag, 29 jan. buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, tel. 1945.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1