Verbetering verkeerssituatie ten oosten van Holten. Werkzaamhed en voor bouw twee viaducten begonnen Parallelweg langs oude E8 Inbrekers hadden maar kort plezier van kraak In 1971 groot aantal werken in ruilverkaveling Holten-Markelo Abonnementsgeld 19 71 7.5 miljoen beschikbaar Oude E8 over de nieuwe E8 Inbraak bij Gebr. Schuppert N V. Vrijdag 15 januari 1971 ONZE AGENDA Data om te noteren KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerpen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorgin a Miljoenenwerk aanbesteed voor de Ruilverkaveling MEDISCHE DIENST WEEKENDDIENST TANDARTSEN DIERENARTSEN WACHTDIENST SLACHTHUIS Wegen en bruggen aanbesteed Holtense bevolking met 178 personen toegenomen VITRINE HORLOGERIE AAFTINK GEKRAAKT Storingsdienst G.E.B. De abonnee's kunnen het abonnementsgeld 1971 overmaken op post rekening 87 55 87 ten name van Coöp. Raiffeisenbank te Holten, of op de rekening-courant bij genoemde bank ten name van Holtens Nieuwsblad. Het abonnementsgeld bedraagt 10,(tien gulden). Mocht het bovengenoemde bedrag vóór 1 maart a.s. niet zijn over gemaakt, dan doen wij U een nota toekomen, verhoogd met de nood zakelijke incassokosten. Inwoners van Holten kunnen ook contant aan de bank betalen. Mogen wij op Uw medewerking rekenen De administratie. Door een ruit in te drukken van het kantoor achter het gemeen tehuis hebben inbrekers zich in de nacht van vrijdag op zaterdag toegang verschaft tot de meubeltoonkamers van Gebr. Schuppert N.V. aan de Stationsstraat. Laden en kasten werden overhoop ge haald, waardoor een grote chaos ontstond. Uit de kassa op het kan toor werd f 108,aan kleingeld meegenomen. Rijkswaterstaat zal nog dit jaar 'n belangrijke verandering brengen in de verkeerssituatie ten oosten van het dorp en verder een parallelweg aanleggen langs de bestaande E8 van Holten naar Markelo voor het lang zaam verkeer. Bekend was reeds de aanleg van een dergelijke paral lelweg van café ,,De Poppe" naar Markelo. Voor het auto (snel) verkeer bete kent dit een verbetering van de aan sluiting van de Rijssenseweg met de Markeloseweg met' een baansplitsing van de Markeloseweg vanaf de dorps kom tot aan de. Borkeldsweg. Voor het langzaamverkecr betekent hel een rechtstreekse verbinding Wier- den-Holten-Markelo, alles met gelijk vloerse kruisingen. De waterstaatkundige hoofdambte naar, de heer B. Gerbers te Holten, verklaarde tijdens een hearing in ca- fetarie ,.De Zadelkamp" van de hr. A. Trekop, voor een veertigtal grond eigenaren en belanghebbenden, die bij de grondtrasacties betrokken zullen worden, dat de verbinding Holten- Markelo een verbetering behoeft, die ook tot stand zou zijn gekomen, wan neer de nieuwe E8 niet in het ge ding zou zijn geweest. Men heeft verschillende mogelijkheden bestu deerd en om zo weinig mogelijk scha de te betrokkenen, ten slotte voor de oplossing gekozen, die op een kaart duidelijk was aangegeven en hierbij wordt afgedrukt. Zware ingreep Enkelen zullen door deze ingreep zwaar worden getroffen, anderen wor den minder zwaar getroffen. Vast staat, dat het expeditiebedrijf van de heer H. J. J. ten Velde, de wo ning bewoond door de heer Schone- veld en van de heer Van Zon de laatste voor de parallelweg zullen moeten worden afgebroken. Cafete ria „De Zadelkamp" en enkele land bouwbedrijven komen moeilijk te zit ten, omdat zij niet meer uitgang heb ben op de autoweg, maar aan de pa- ralelweg, waardoor de landbouwers een omweg zullen moeten maken om bij hun gronden te komen. Huizen gespaard Men heeft er nog over gedacht, ver telde de heer Gerbers, om de paral lelweg aan de zuidzijde van de Mar keloseweg te leggen, maar de hui zen aan die zijde slaan zo hoog, dat zij dan allemaal afgebroken zouden moeten worden. Ook is gedacht aan een aansluiting van de Rijssenseweg meer naar het oosten b.v. vanaf de Broensweg bij Rietman, maar dan zou men in aanraking komen met het structuurplan van de gemeente Hol- Behalve het meest rechtse gebouio. de boerderij van de heer J. Huzen, zullen de wo ningen en schuren op deze foto moeten wijken voor de nieuwe verkeerssituatie aan de oostzijde van het dorp. ten, dat voorziet in "er. bestemmings plan voor toekomstige woningbouw in de Look. Er komen nu kruisingen resp. voor het langzaam verkeer het het auto verkeer op plm. tachtig meter af stand van elkaar, met opstelstroken tussen de beide rijbanen van plm. 20 meter. Ter hoogte van de bakkerij van Slotman begint het eenrichtings verkeer, zodat het moeilijker zal zijn de daar aanwezige winkels te berei ken vanuit de richting Markelo, het geen voor belanghebbenden nadelig kan zijn vooral tijdens het toeristen seizoen in verband met de bewoners van het zomerhuisj.esterrein aan de Vianenweg enz. Maart piketten Wat het verloop van de werkzaam heden betreft, zal Rijkswaterstaat zo vlug mogelijk door middel van piket ten de grenzen uitzetten. Omstreeks maart zullen een drietal neutrale taxateurs de mensen bezoeken om de schadevergoeding vast te stellen, die in een rapport worden vastge legd. Daarna zal Rijkswaterstaat de aanbiedingen doen. Grondaankoop De heer J. H. W. Jansen, grondaan- koper van Rijkswaterstaat, gaf hier omtrent nog nadere toelichting en ad viseerde de mensen om zoveel mo gelijk aantekening te houden van de schade, die men denkt te kunnen clai men, want telkens schiet er daarbij wel eens iets te binnen. Uit de inlichtingen, die de heer Ger bers verstrekte, kwam nog vast te staan dat de parallelweg bestemd is voor verkeer in beide richtingen en dat het rijwielpad, dat gedeeltelijk aan beide zijden van de Markelose weg en gedeeltelijk aan de linker zijde van deze weg ligt, zal komen te vervallen. Deze inbraak kreeg nu eens niet de geijkte terminilogie. ,,De politie stelt een onderzoek in. Van de da ders ontbreekt ieder spoor". Het ging deze keer anders. Wat was n.l. het geval. Een patrouillewagen van de gemeentepolitie van Hellendoorn zag 's nachts om plm. 4.00 uur in de Gro testraat te Nijverdal twee mannen lopen en een eind verder een bestel auto geparkeerd staan, die er een ogenblik tevoren nog niet gestaan had. Zij vertrouwden de zaak niet, consta teerden, dat de motorkap nog warm was en zagen in de wagen kostuums, dekens en tafellakens liggen. Zij stelden zich verdekt op c-n na ze kere tijd kwam de bestuurder opda gen, die meteen werd aangehouden. Het bleek de 28-jarige koopman F. van E. uit Boxmeer te zijn, een landelijk goede bekend van de poli tie. Bij het onderzoek in de wagen kwam vast te staan, dat de drie kos tuums de naam droegen van gebr. Schuppert te Holten. De rijkspolitie in Holten werd met een en ander in kennis gesteld en de heer L. Schuppert toog naar Nijver dal, waar hij behalve de drie kos tuums, twee dekens, twee tafelkle den, een aantal kussens en wat koper werk uit zijn zaak herkende. Het geld bleek men verstopt te hebben in een sok. Bij zijn verhoor door dc Holtense po litie heeft Van E. ontkent de ge bruikelijke methode ook maar iets met deze zaak te maken te hebben. Iemand had de goederen z.g. in zijn wagen gestopt. Zijn maat is nog voort vluchtig. Dat het hier om een geraffineerde inbreker gaat, blijkt wel uit het feit, dat bij Van E. o.a. twee zijden hand schoentjes die geen sporen nala ten en een bandensleutel werden aangetroffen. Een paar maanden geleden werd op precies dezelfde wijze een bezoek ge bracht aan de meubelzaak van Gebr. Schuppert. Er zijn zaterdag geen vingerafdruk ken maar wel sporen van voetaf drukken gevonden maar het zal moei lijk zijn om iets te bewijzen, werd ons verzekerd. MOLTENS NIEUWSBLAD iPI yjBBgW BH H B81| |JË iBBw S|| WjM Hfl JBEBÊ wjpfflSP WÊ W» JwgSf WSSHF Hpf Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 [dvertentieprijs 14 cent per mm (bij contract lager) Abonnementsprijs f 5,per half jaarf 10per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad g VRIJDAG 15 JANUARI 20.00 uur: Bijeenkomst Aktuele Kerk- groep bij familie Van Bruggen, Kerkstraat. Onderwerp ..Israël' 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas, braadhaantje enz. ..Het Trefpunt" te Espelo t.b.v. f*. Boeroendi (zie bericht). ZATERDAG 16 JANUARI 20.00 uur: Touwtrekwedstrijden in de 3gd( manege van de LRV „Bathmen uitgaande van de PJGO, afdeling Holten onder auspiciën Ned. Touw- trekkersbond, Betaaldag Zwemclub Twenhaarsveld enz Holten. ZONDAG 17 JANUARI 19.30 uur Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). DINSDAG 19 JANUARI 14.30 uur Bejaardensociëteit in het gebouw Irene (zie ber.). WOENSDAG 20 JANUARI 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Bethanië DONDERDAG ->1 JANUARI 19.45 uur Jaarfeest Chr. Plattelands vrouwen in gebouw „Rehoboth". ZONDAG 24 JAN. t/m 7 FEBRUARI Jaarlijkse huis aan huis-collecte voor Internationale Hulpverlening MAANDAG 25 JANUARI 19.30 Raadsvergadering ten gemeen tehuize DONDERDAG 28 JANUARI 14.00 uur Ledenvergadering Onderl. Veefonds „Holten" in café Kalfster- MAANDAG 1 FEBRUARI 20.00 uur Openbare politieke bijeen komst AR Kiesvereniging ..Neder- B land en Oranje" in zaal Amicitia. Spreker mr. B. W. Biesheuvel. AVOENSDAG 3 FEBRUARI 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep en afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in gebouw Bethanië. Spreker de heer A. H. van Pijpen. VRIJDAG 19 FEBRUARI 19.30 uur: Uitvoering Holtense mu ziekvereniging „H.M.V." en Jeugd orkest. MAANDAG 22 FEBRUARI 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge- meentëhuize. WOENSDAG 24 FEBRUARI 19.45 uur Bijeenkomst afdeling Dijker hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café ,,'t Bonte Paard". MAANDAG 8 MAART 19.45 uur Jaarvergadering Chr. Kleu terschool in het Schoolgebouw aan de schoolstraat HOLTEN Ned. Herv." kerk; 9.00 en 10.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Opleiding pred. Nw. Ruimzicht. 10.00 uur jongerendienst in het ge bouw Irene. Geref. kerk: 10.00 uur en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collec te voor Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Opleiding pred. Nw. Ruimzicht. jaren. Wat Holten betreft zullen in '71 de Beusebergweg en de Dorperdijk worden verbreed en op vier en een halve meter worden gebracht. Een geheel nieuwe weg zal er over het Holterbroek worden aangelegd, op afstand parallel lopend met de spoor lijn, Verschillende zandwegen in de Beuseberg en op de Borkeld zullen verhard worden. GRONDVERBETERING Grondverbetering zal in Elzen ver der plaats vinden en in het Heriker Flier. In de volgende jaren 1972-1973 zullen grondverbeteringswerken in 't Markelosebroek en het Holterbroek plaats vinden. In de periode 1974-'76 denkt men aan nieuwe kavelindeling te beginnen in de buurtschap Elzen, daarna achtereenvolgens in Markelo en Holten. Ook zal in 1972 Rijkswater staat grond nodig hebben voor de verdere aanleg van de E-8 naar En ter aldus de heer Onstenk. Geboren: Hendrika dv T Stukker en W. J. Aijtink, Boerrichterstraat 5- Gerritdina, dv H. Wansink en D. P. Querido, Deventerweg 21. Overleden: J. Meerman, 86 jaar, Dorpsstraat 59, A. den Bouwmees ter, 55 jaar, Schoutenstraat 6. Ingekomen: Mevr. J. de Jong-Jens- ma en gez. van Gabon naar Vianen weg 220. J. W. J. T. van Beurden en gez. van Papendrecht naar Neer dorp 31. Vertrokken: D. J. Hogenkamp en mej. J. G. Spiegelenberg van Burg v.d. Borchstraat 13 naar Gorssel A. van Duiven en gez. van Hof- fesstraat 17 naar Rijssen. A. J. Boerties en gez. van Kozakkenstr. 8 naar Almelo; Mej. M. G. Veld huis van Kohveg 50 naar Apeldoorn; Mej. G. C. van den Brink van Da- venterweg 61 naar Diepenveen. B Ronde en gez. van Vianenweg 217 naar Kongo. GevondenHerdershond-contactsleu tel br. fiets 1 paar gele hand schoenen glacé handschoenen muntbiljet trouwring portemon- naie sjaal autosleutel. Verloren: Hond Teckel Buskaart kinderwant gouden schakel armband 1 pr. suede handschoe nen 1 pr. br. wanten. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw, tel. 1436. O O Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438, b.g.g. telef. 1799 me vrouw Beltman-Aanstoot. Door de Kon. Ned. Heide Mij, dis trict Overijssel te Zwolle werd dins dagmorgen in hotel Ilolterman, in opdracht van de Plaatselijke Com missie voor de Ruilverkaveling Hol- len-Markelo aanbesteed het wegen bestek W.I.V. WV, omvattende onder meer landbouwwegen rond de Beu seberg, op de Borkeld en nabij de Volkshogeschool, Diependaal, on der Markelo, nieuwe wegen door het Holterbroek, de Beusebergerweg (4'/s m.), de Dorperdijk (4' m.) en een ontsluitingsweg naar Ilijssen o.a. over de Borkeld (4'h m.). Er waren vijf en twintig inschrijvingen. De hoog ste inschrijver was de fa. E. Ribbe- rink te Hengelo voor f.2.550.000,-. De vier laagste inschrijvers waren de Twentsche AVeg- en Waterbouw Mij te Oldenzaal f 2.056.000,- de N.B.M. te Den Haag f 2.050.000,- Te Siepe N.A'. te Zwolle f 1.961.000 en de fa. Ilooymans te Velddriel met f 1.910.000 De gunning is in beraad gehouden. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur C. H. Rietdijk Molenbelterweg. telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 16 jan. en zondag. 17 jan H. F. Steunenberg. Pastoriestr. 42, Holten, tel. 1433, van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 16 jan. en zondag 17 jan. W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, telef. 2004. Vrijdag, 15 jan. t.c.m. zondag 17 jan. B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2. telef. 1526. Maandag 18 jan. t.e.m. zondag. 24 jan H. W. Goorman. Kol- weg 52, telef. 1513. Aangifte gestorven dieren op zater dag van 9.00-11.00 uur aan het Slacht hui, UL 1318. In het afgelopen jaar zijn er in de ruilverkaveling Holten-Markelo al een behoorlijk aantal werken uitgevoerd, maar door onvoldoen de krediet kon niet met alles wat men zich voorgenomen had een begin gemaakt worden. Voor 1971 is belangrijk meer geld beschik baar n.l. zeven en een half miljoen gulden, zodat er flink aangepakt kan worden. Wat de verkavelingskosten betreft is er momenteel nog geen aanleiding om te veronderstellen, dat de verkaveling duurder zal worden dan waarop zij aanvankelijk getaxeerd is. De meeste aanbestedingen vinden binnen de gestelde begrotingen plaats. Wanneer steeds volgens het schema gewerkt kan worden zal in 1980 alles klaar zijn en zullen de eerste betalingen beginnen Dit zei ir. G. Tiessen, districtsingenieur bij de Cuituur Technische Dienst in de dinsdagmiddag in zaai Vosman door de contactgroep Holten-Markelo en de Ruilverkavelingscommissie belegde voor lichtingsbijeenkomst waarvoor zeer grote belangstelling bestond. Er waren meer dan tweehonderd landbouwers aanwezig. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer A. van de Brink, als voorzitter van de groep Holten. Ir. Tiessen bracht in zijn inleiding nog even de stemming van de verka veling Holten - Markelo van novem ber 1968 in herinnering, die een rui me meerderheid haalde. Juist deze morgen waren weer een groot aantal te verharden wegen aanbesteed, welke eind 1971 klaar moeten zijn. In Markelo zijn een aan tal bruggen over de Schipbeek aan besteed. PLANNING De heer Tiessen vertelde de aan- wezigen hoe de planning voor de ko- i mende jaren is vastgesteld. Alles grijpt nauw in elkaar. De verplaal- sing van boerderijen noemde spreker een belangrijke zaak. Met de eerste kandidaten in Markelo is het overieg omtrent de kavels waar opnieuw ge bouwd zal worden, begonnen. Spre ker noemde het ook bijzonder belang rijk dat de commissie over voldoende grond kan beschikken. Zonder vol doende grond is de boerderij verplaat. De bevolking der gemeente Holten is in het afgelopen jaar met 178 perso nen toegenomen. Op 1 januari 1(170 bedroeg het aantal mannen 3674 en het aantal vrouwen 3521, totaal 7195. C.-boren werden 62 m 34 vr. totaal 146. In 1970 zijn overleden 42 m. en 27 vr.. derhalve een geboorte-over schot van 20 m. en 57 vr. totaal 77. In de gemeente zijn komen wonen 161 m. en 165 vr,, totaal 326. Vertrokken zijn 99 m. en 126 vr., totaal 225, der halve een vestigingsoverschot van 62 m. en 39 vr.. totaal 101, zodat het aantal inwoners op 31 december 1970 bedroeg 3756 m. en 3617 vr., totaal 7373 personen. In 1970 werden 56 huwelijken gesloten. sing moeilijk en ontstaat hierdoor ook een minder doelmatige verkave ling. Ir. Tiessen ging in dit verband nader in op de grondprijzen welke de ruilverkaveling voor degenen, die in de toekomst het bedrijf willen beëin digen. HARDE WEGEN Vervolgens gaf de heer H. Onstenk technisch hoofdambtenaar van de C.T.D. een toelichting op de uitvoe ring van werken in 1971 en volgende HOLTEN. Een drietal jongeman nen heeft maandagmorgen om tien over zes het slot geforceerd van de horlogerie en goud- en zilverwinkel van de heer G. J. Aaftink aan het Smidsplein. De eigenaar, die onraad hoorde, riep uit het slaapkamerraam boven de winkel, waarna de inbrekers het hazenpad kozen. Het bleek, dat zij byouteriën, als halssnoer, oorringen, slavenarmbanden, tot een waarde van ongeveer honderd gulden uit de vitrine gegraaid hadden. Omstanders zagen dat de knapen de vlucht na men in een witte Mercedes. Door een oproep, die onmiddellijk door de rijkspoliite kon worden ver spreid. werd de witte Mercedes dooi de politie in Velp aangehouden. Behalve het gestolene uit Holten wer den ook verdovende middelen aange troffen, die waren gestolen bij apo theek Bloemen te Oldenzaal. Hetwaren A. R. V. (20 jaar), Th. M. (22) uit Hengelo en R. v. B. (19) uit Enschede, die door de Oldenzaalse politie werden gezocht in verband met bovenstaande inbraak. De verdoven de middelen hadden zij uit een kastje gehaald. De jongens hadden bij aanhouding allemaal hash op zak en waren op weg naar Rotterdam, toen zij in Velp werden aangehouden. De Holtense politie heeft de jongens in Oldenzaal verhoord. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd. OKKENBROEK. Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. F. J. Osinga. Zaterdag, 16 jan. t.e.m. vrijdag,- 22 jan.: Electra: I-I. Heijenk, Kolweg 44, telef. 2124, Gas: W. C. v.d. Weert- hof, Voorsboerstraat 2. telef. 1793. Halfweg Holten-Markelo is het Aannemersbedrijf Gebr. Bossink N.V. uit Enschede voor enige dagen begonnen met het graven van enorme bouwputten voor de viaducten, welke hier zullen verrijzen om de oude E-8 Holten-Markelo en de te maken parallelweg, over de nieuwe E-8 te leiden, die naar het oosten wordt doorgetrokken en medio 1973 gevorderd moet zijn tot Enter. Het worden enorme constructies. Het grootste viaduct aan dc westzijde krijgt een breedte van bijna 20 meter en het oostelijk viaduct wordt ruim 12 meter breed. Voorlopig zal op dit viaduct een rijwielpad kunnen wor den gebruikt, maar zodra de paral lelweg Holten-Markelo gereed is komt dit te vervallen. Omdat het westelijk gelegen via duct bijna komt te liggen op de plaats van de huidige E-8 is aan dc westzij de daarvan een geasfalteerde omlei- dingsweg aangelegd, waarmede het drukke verkeer om de bouwput wordt geleid. Men hoopt het werk voor het einde van 1971 gereed te hebben, want dit tijdstip geldt nog steeds voor het in- gebruiknemen van de nieuwe E-8 van Hoevelaken naar Holten. De grote vraag is echter of dan de brug over de IJssel bij Deventer gereed zal zijn. Men denkt over een provisorische in gebruikneming. wanneer dit nog niet helemaal het geval mocht zijn. De viaducten komen op een afstand van ongeveer 25 meter van elkaar te liggen. Men heeft de grote breedte moeten aanhouden, omdat het af slaande verkeer naar de nieuwe E-8 zich daarop moet kunnen opstellen. Met. het graven van bouw putten voor twee viaducten over de nieuwe E-8 is men halfweg Holten-Markelo be gonnen. Het verkeer uit de richting Holten zal met een grote bocht op de nieuwe E-8 worden geleid om naar het westen te rijden. Dit is ook het geval met het verkeer uit de richting Markelo, dat via dc oostelijk viaduct met een gro te lus. die aan dit viaduct verbonden wordt, naar de nieuwe E-8 kan ko men. Hel lijkt allemaal nogal inge wikkeld. Een probleem vormde de overgang van de aan de westelijke zijde aan te leggen parallelweg over de oprit van de nieuwe E-8. Dat probleem heeft men echter opgelost door deze paral lelweg met een tunneltje onder de op rit door te vocreik

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1