Gemeenteraad vergaderde in traditionele sfeer van het jaareinde OLDE JOARS-AOVÖND PRAKKEZAOSIE Prins Carnaval bezocht zieken Ouclejaarstoespraak van de burgemeester SCHAATS WEDSTRIJDEN Holten heeft meeste behoefte aan woningwetwoningen ONZE AGENDA Burgerlijke stand SLUITING POSTKANTOOR Gevonden en verloren voorwerpen Officiële publikatie Vaststelling bestemmingsplan „De Borkeld" Medische dienst Weekenddienst landartsen Wachtdiensl slachth nis Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maal- chappelijk werker G ez i n sve rzorgi ng Storingsdienst I B Seizoen-weekmarkt in Holten Bev ie PTT Pittige oriënterings- rit M.A.C. ,De Holterberg" Geslaagd voor arts KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUW Advertentieprijs 1-lb mm (d. contant) f 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar 10,per jaar Woensdag 30 december 1970 Jaargang 22 - no. 52 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483—1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggera Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1538 Betaling op giro 875587 van de Raiff eisen bank te Holten t.y.v Holtens Nieuwsblad REDACTIE. ADMINISTRATIE. INCASSEERDER en BEZORGERS van HOLTENS NIEUWSBLAD gelukkig en voorspoedig 1971 DONDERDAG 31 DECEMBER Hel Postkantoor is om 5 uur geslolen ZATERDAG 2 JANUARI 13.30. uur Schaatswedstrijden IJsclub ,,De Noordpool" (zie adv. en ber.) DINSDAG 3 JANUARI 20 uur jaarvergadering Chr. Ge mengde Zangvereniging ..Soli deo Gloria" in gebouw Rehoboth. WOENSDAG 6 JANUARI 20 uur samenkomst herv. Vrouwen groep Dijkerhoek in gebouw Belha- nië DINSDAG 12 JANUARI 20 uur Nieuwjaarvisite aid. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal ,.I-Iet Bonte Paard" 20 uur Hervatting repetities chr. gem. zangvereniging ..Soli Deo Gloria", in gebouw Rehoboth. ZATERDAG 16 JANUARI 20 uur: Touwtrekwedstrijden in de manege van de L.R.V. ..Batnmen" uitgaande van de P.J.G.O.. afde ling Holten onder auspiciën Ned. Touwtrekkersbond. DONDERDAG 28 JANUARI 14 uur Ledenvergadering Veefonds Holten e.o. in café Kalfsterman. De laatste vergadering van de gemeenteraad verliep dins dagavond in de gebruikelijke traditionele sfeer. Behalve de echtgenote van de burgemeester, wethouders en gemeente secretaris was een grote delegatie van het gemeenteperso- neel in al zijn geledingen, hoofden van scholen, leden der woonruimtecommissie, direkteuren van bedrijven, de adju dant der rijkspolitie en leden van het onderwijzend perso neel in de raadzaal aanwezig om de oudejaarstoespraak van burgemeester mr. W. H. Enklaar aan te horen, die elders in dit nummer is opgenomen. Voordat de burgemeester aan het woord kwam, besloot de raad tot vaststelling van een uitkerings- en pensioenverordening voor de wethou ders, waarvan de toelichting op het voorstel eveneens elders te lezen valt. Mr. Enklaar meende, dat hij met dit voorstel bijzonder snel had gerea geerd op de suggesties, die bij de algemene beschouwingen over de be groting 1971 naar voren waren gebracht. De heer Bosschers en ook de heer Kaan verklaarden deze verordening van harte toe te juichen. Eerstge noemde zag wel bezwaar in een bij drage van 10 pet van de wethouders en de heer Kaan merkte op, dat er wat de algemene verkiesbaarheid be treft nog wel het een ander mankeert aan de positie van de wethouders, omdat, het basisbedrag nog wel een ernstige belemmering vormt. Mis schien is het mogelijk in de toekomst een betere verhouding te verkrijgen tussen de beloning der wethouders in de steden en de kleine gemeenten. Deze is beneden peil, maar daar kunt u als college niets aan doen, dat Bij de jaarwisseling plegen vrienden en bekenden elkaar een groet te zenden, ten teken, dat men aan elkaar denkt en men elkaar het beste wenst op de weg, die in het nieuwe jaar nog als een onbeschreven blad voor hen ligt. Ik ben dankbaardat elk jaar in dit blad voor mij weer plaats wordt ingeruimd, om tot u allenHoltenaren hetzelfde te zeg gen. Gij zijt immers mijn vrienden, ofschoon u mij niet allen bekend zijt, omdat het wonen en leven in Holten ons een ge voel van bijzondere verbondenheid schenkt. Het mag dan zijn, dat de viering van de jaarwisseling senti mentaliteit niet kan worden ontzegd, ik dacht, dat wij niette min aan de waarde van deze viering niet met een schouder ophalen voorbij mogen gaan. In deze keiharde wereld zijn wij al onvriendelijk genoeg je gens elkander, het leven van alle dag eist ons ten volle op, wij hebben geen tijd meer althans dat menen wij voor de gewone alledaagse dingen van het dagelijkse leven in gezin en vriendenkring rondom ons. Wij gunnen ons niet meer de gelegenheid om ons te verdiepen in de persoonlijke problemen van de ander, wij vinden nau welijks meer tijd om onze vriendschappen te onderhouden. Voorzover ons werk ons niet in beslag neemt, wordt onze aan dacht in beslag genomen door de vele noden en onrechtvaar digheden in de wereld rondom ons, die appelleren aan ons geweten. Op de oudejaarsavond is het alsof wij nog even een pas op de plaats maken, nog even diep adem halen, voordat wij uit de startblokken vliegen, het nieuwe jaar tegemoet. Is daarom de sfeer van het stervende jaar misschien ook zo weldadig, omdat wij ons dan niet laten opjagen door des drij vers geweldige roede, die ons rusteloos pleegt voort te jagen op ons pad, omdat wij dan bij onszelf en bij de onzen willen inkeren? Ik dacht van wel, ik dacht ook, dat het bepaald niet te zelf zuchtig gedacht is, wanneer de mens in die dagen de inner lijke rust gegund wordt zich te bezinnen op het leven met zijn rijkdom met zijn zorgen en verdriet ook, dat hem in het afgelopen jaar beschoren was. De één mist een lege plaats in zijn midden, de ander beseft de rijkdom, dat de kring der zijnen ongeschonden is gebleven, allen beraden zich op het perspectief van het leven. Ons leven bestaat uit een opdracht en een taak, die ons op de schouders is gelegd en die wij hebben te vervullen. Voor de één is die opdracht een zware, voor de ander valt die op dracht nog licht te vervullen. Albert Verweij zeide het eens zo: „Wij zijn door donkere tijden gezonden, een karavaan, om een grote schat te geleiden naar een land, dat wij niet verstaan." De grote schat, die wij heben te geleiden, ook door de woestijn van ons leven, is onze levensopdracht, die wij hebben te aan vaarden. Wij hebben ons van deze opdracht te kwijten, totdat God ons oproept naar het land, dat wij niet verstaan. In het vervullen van die opdracht, waartoe wij allen geroepen zijn, ervaren wij de zin van het leven, ontvangen wij ook de voldoening daarvan. Het beste, wat ik u wensen kan is, dat u in het nieuwe jaar, dat geboren staat te worden, de zin van het leven in dankbaarheid zult mogen verstaan, hoe u in het afgelopen jaar ook de slagen van het leven hebt moeten er varen. Niet beven voor het leven, gegeven door God maar 't lieden besteden naar plicht en gebod. Ik wens u vrienden, Holtenaren, 'n heel gelukkig jaar, waar in u moogt beseffen, dat: uw roeping groots en uw levenstaak en levensopdracht heilig zijn. Gaarne de uwe W. H. ENKLAAR burgemeester van Holten is een regeling van hogerhand, aldus de heer Kaan. De raad ging met de verordening akkoord. Aan de heer B. Voerman te Harder wijk werd een bouwterrein verkocht in „De Haar" groot 485 m2 voor f 14.500.-. De toespraak van de burgmeester werd beantwoord door het oudste lid van de raad de heer D. J. Wansink, die zijn bewondering uitte voor het uitgebreide jaaroverzicht. „U moet wel een dagboek bijhouden, om alles te onthouden. Spreker had beluisterd dat B én W nog veel dingen hadden willen doen, maar dat. daar geen geld voor is. Hij hoopt dan ook dat de Mi nister spoedig een aanvullende bij drage zal verlenen uit het gemeente fonds. In de vergadering van de commissie gemeentewerken had di recteur Prak een lijst van wensen en noodzakelijkheden op tafel gelegd, waarmee wel vijf miljoen gemoeid is. De heer Wansink dankte namens de raad voor de woorden van waar dering en dankte de burgemeester voor de wijze waarop hij de belangen der gemeente behartigd en voor de wijze waarop hij zijn beleid gevoerd heeft, In dit dankwoord betrok hij ook de wethouders, dé gemeentesec retaris en het personeel der gemeen te. Hij verklaarde blij te zijn met de pensioenregeling der wethouders zo- dal iemand die niet gefortuneerd is, ook het wethouderschap zal kunnen bekleden. Verder bedankte hij de le den der woonruimtecommissie, die wel een zeer moeilijke laak hebben, bode Mekenkamp, en de pers voor de weergave der raadsverslagen. Hij wenste allen een voorspoedig 1971. De gemeentesecretaris, de heer G- J. Langenbarg. dankte de burgemees ter. het college van burgemeester en wethouders en de raad namens het gemeentepersoneel voor datgene wat zij in het belang van allen hebben willen doen. Inhakende op vragen be treffende het personeelsbeleid tydens de algemene beschouwingen zei de heer Langenbarg onder meer „Over de vraag of een bepaald besluit in het belang van het personeel of een bepaald personeelslid is geweest, kan men van mening verschillen, hoewel dat in de praktijk nog wel meevalt. Veeleer ontstaan er tegengestelde meningen over een besluit in nega tieve zin. dat is nl. een besluit om niets te doen. Als er in zo'n geval dan tevoren bepaalde verwachting of in zichten bestaan, kunnen er teleur stellingen ontstaan of kan men zich tekort gedaan voelen". De secretaris meende te mogen zeg gen. dat dit bij het gemeenteperso neel geen grote problemen oproept, al kunnen dergelijke gevallen wel 'ns wat veel tyd en aandacht van 't col lege vragen. „Wy zijn u dankbaar dat u zoveel tijd en aandacht aan ons wilt besteden. Er zyn echter veel meer en moeilyker problemen in hel totale personeelsbeleid en u zult daar naar mijn mening in de toekomst steeds vedvuldiger nice worden ge confronteerd". Na gewezen te heb ben op hetgeen in 't ambtenaarschap besloten ligt en de gewijzigde verhou ding de politie en het PTT-perso- neel zyn daarin reeds voorgegaan verklaarde de secretaris aan dit voor beeld geen behoefte te hebben en dit ook niet te verwachten van de per sonen in dienst van de gemeenntc Holten. Hij dankte het college voor de breiding van personeel en eindigde met een uitspraak van de profeet Nahum over de ambtenaren in de stad Ninevé: „Uw ambtenaren zijn als een zwerm sprinkhanen, die zich zolang het koud is op de muren le geren; als de zon' opgaat vliegen zij weg en onbekend is hun plaats". Voor iets dergelijks behoeft het col lege wat de Holteiise ambtenaren be treft: niet bevrees'jj'c zijn. Zij zullen in het jaar 1-971 fiun werk proberen uit te voeren naar beste weten en kunnen in de geest, zoals u dat graag van hen ziet". In deze geest en sfeer van vertrouwen sluiten wij samen met u dit jaar af en willen wij gaar ne het nieuwe jaar ingaan, aldus be sloot de heer Langenbarg zijn toe spraak. Mr. Enklaar dankte tenslotte de heren Wansink en Langenbarg voor hun vriendelijke woorden en no digde allen voor een bijeenkomst in Hotel Holterman uit. In ons vorige nummer publiceerden wij traditiegetrouw een kerstpuzzel. Wij hebben verzuimd daarbij te vermelden dat aan de oplossing van deze puzzel vier prijzen verbonden zijn, n.l. van f 25,-, f 15,-, f 10,- en f 5,-. De inzending moet geschieden voor 10 januari a.s. aan een van de adressen: Holterberg 13. Kolweg 14 of Gaardenstraat 17. Wie zijn krant kwijt is kan op het V.V.V.-bureau nog wel een exemplaar krijgen. Geboren: Simone Maria dv M. J. G. van der Sligte en M. C. J. Siege- rink. Burg. Van der Borchstraat 10 Willemina dv G. Schöppers en H. Brinks. Industriestraat 6 André zv J. Struik en M. Veldhuis. Kozakken- straat 4 Jolanda Anja dv J. Meer man en A. Rietberg. Hoffesstraat 8. Gehuwd: H. J. Reilink 26 jaar. Hol- terbroek 58 en J. W. Blumïnk 24 jr, Dijkerhoek 94, Holten R. .J. Droste 21 jaar. Gorssel en H. Meerman 21 jaar, Beuseberg 157. Overleden: J. H. Blumink 87 jaar, Dijkerhoek 94 H. Meijerman-Aal- tmk 77 jaar, Deventerweg 57a. BEVOLKING Ingekomen: A. Meuleman en gez. van Deventer naar Boerrichterstr. 11 M. E. Krikkink van Haarle (gem. Hellendoom) naar Beuseberg nr. 120. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het postkantoor op donderdag 31 december a.s. vanaf 5.00 uur geslo ten zal zijn. Van 21-12-'70 t.e.m. 29-12-'70 Gevonden: portemonnaie - dames horloge - br. portemonnaie - ring m. sleuteds - groene muts. Verloren: groen w.handschoen - 1. bl. kinderwant - zwarte hond, reu - 1 pr- Noorse sdhaatsen. De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 der Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat ingaande 4 ja nuari 1971 gedurende één maand ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage wordt gelegd de bij raads besluit van 24 november 1970 vast gestelde algehele herziening van het welke herziening is vervat in een plan- kaart met bijbehorende verklaring, 'n toelichting, alsmede de bij voornoemd plan behorende voorschriften, en ex ploitatie-opzet. Bij de vaststelling van bovenbedoelde herziening van het be stemmingsplan ,De Borkeld' te Holten is op de plankaart een wijziging ten opzichte van het ontwerp-bestem- mingsplan aangebracht. Degenen, die tijdig bij de gemeente raad bezwaren hebben ingediend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij Gedeputeerde Staten van Oyerijsse! te Zwolle bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan êen ieder, die bezwaren heeft tegen de wijziging, welke bij de vaststel ling van het plan op de plankaart van het ontwerp-plan is aangebracht. Holten, 30 december 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. ÏJs en wederdiénénde en 'bij vol doende deelname zullen zaterdagmid dag op de baan van de ijsclub ,,De Noordpool" wedstrijden worden ge houden om het kampioenschap van Holten. Aan deze wedstrijden kunnen dames en heren deelnemen doch zij moeten inwoner van de gemeente Holten zijn. De wedstrijden zullen be ginnen om 1.30 uur. Indien er vol doende tijd overblijft zal aansluitend aan de kampioensstrijd een afvalwed- strijd worden gehouden. Bij de duplieken spraken de heren Kaan en Ten Berge nog over de ningbouw. Beider wensten meer goedkope woningen. De heer Ten Berge meende, dat er vyf jaar goed gebouwd is en dat de zaak toen byna stil is komen te liggen. Hij verklaar de blij te zyn dat B. en W. wat aan de doorstroming willen doen. - rins 'Albert van de Oale Bekke (met bril) bezocht verleden- week donderdag in zijn hoedanig heid als hoojd van het. Fienpreuversvolkje en in gezelschap van enkele leden van de Raad van Elf beide ziekenhuizen in Deventer om aan ruim twintig Holtense zieken Kerstbakjes uit te reiken en hun een spoedige thuiskomst toe te wensen. Donderdag. 31 dec. vanaf 15.00 uui tol maandag 4 jan. 8 uur v.m. C. H. Rietdijk. Molenbelterweg. telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen), Donderdag. 31 dec. en vrijdag 1 jan. J. Garben, Almelosestraaï 16. Wier den. telef. 05496-1570 (Praktijkadres: Burg. v.d. Bergplein 33. Wierden) en Zaterdag 2 jan. en zondag 3 jan. H. Hansman Karei Doormanstraat: 28 Wierden. tel. 05496-17. van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). SEN. Vrijdag. 1 jan. t.e.m. zondag, 3 jan, A.' Groen. Kozakkenstraat 15. tel. 1230 keurmeestersbuiten de dienst urenmaandag, 4 jan. t.em. zondag, 10 jan.: C. Meindertsma. Bergman- straat 12. telef. 2190. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9.00-11.00 uur aan het. slachthuis telef. 1318. Vrijdag. 1 jan. t.e.m. zondag. 3 ja nuari. W. C. C. Wamelink, Schepe nenstraat. 16. tclel'. 2004. \s Ochtends van 9.00-10.00 uur op dinsdag en vrijdag in hel Groene Kruisgebouw telef, 1436.. Elke morgen, behalve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dek ker. telef. 1438 b.g.g. telef. 1709 me vrouw Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 2 jan. t.e.m. vrije'/ .8 jan buiten de diensturen Eieclra: 1-1 Huisman. Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. De gemeenteraad is in zijn vergade ring van 22 december in principe ak koord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders tot in stelling van een weekmarkt. Het wordt een z.g. seizoenmarkt. Voor de uitvoering van het besluit zullen nog nadere regelen moeten 'worden gesteld. Het voorstel is gedaan op verzoek van de marktcommissie. omeniiffeii Dij de Een viertal ambtenaren van de P.T.T. alhier, is met ingang van 1 januari 1971 bevorderd in een hoge re rang. De heer J. Mossink. C-be- steller-voprman is bevorderd tot em ployé le klas der P.T.T. (bestellei-- voorman) en de heren H. Bekker- nens. F. W. Oosterkamp en G. J. Wesseldijk. momenteel E-besteller zijn bevorderd tot D-besteller le klas. De annienniteit wordt gerekend te zijn ingegaan op 1 juli 1970. zodat do betrokkenen nog een nabetaling in de hogere rang zullen ontvangen. Een prettige kerstverrassing. Woningbouw De burgemeester verklaarde in zijn antwoord, dat bij de invulling van de vragenlijsten over woningbouw duide lijk is komen vast te staan, dat de ge meente 50 woningwetwoningen per jaar nodig heeft. Dat kan gerealiseerd worden bij een samengaan met „On ze Woning". Wij hebben het echter niet allemaal zelf meer te zeggen, De beslissing ligt bij de woning bouwvereniging, die aan onze wensen tegemoet komt. Wy zullen moeten kij ken wat er het nieuwe jaar uitkomt. De contingenten liggen bij de provin cie. Als het aantal klokuren op de Kol voldoende is voor een gymnastieklo kaal zijn wij dan in staat daar te bouwen, wilde de heer Kaan nog we ten. De heer Ten Berge, die het idee van een restaurant bii het zwembad had gelanceerde meende, dat dit zich zelf bedruipen kan. Naar zijn oordeel wor den verschillende werkzaamheden v. d. gemeente voor de scholengemeen schap niet door het rijk vergoed. Voor de jeugd van ..de Schure" dacht hij aan de boerderij van Reijlink. De hr. Kaan deed de suggestie om het nood- lokaal van de kleuterschool hiervoor te bestemmen. De heer Wiggers wees er op, dat bij 11 O De M.A.C. „De Holterberg" orga niseerde Tweede Kerstdag een oriënteringsrit voor auto's, motoren en brommers. Drie en vyftig auto mobilisten en hun inzittenden en 1 motorrijder trotseerden het vries weer om aan deze goed in elkaar ge zette rit deel te nemen. Opvallend was daarbij het groot aantal deel nemers van buiten Holten. Het werd een pittige rit over plm. 47 km. door alle delen van de gemeente, waarbjj voor de deelnemers nogal wat leuke valletjes waren uitgezet, waar velen dan ook inliepen, gezien het groot aantal strafpuntcn. dat aan de win naars moest worden toegekend. Start en finish waren in café „De Biester" in de Stationsstraat, waar voorzitter Schooien van de motor club na afloop de prijzen uitreikte. Hij gaf daarbij een uitvoerige toelich ting hoe men de verschillende puz zels i deze rit had moeten oplos sen en dankte de deelnemers, maar vooral ook de controles en de uitzet ters van de rit voor hun arbeid. De uitslag was: 1. B. Oostei'rink, Deventer. 39 stp. 2. W. Oudbier, Apeldoorn 63 stp.. 3. T. H. Pragt Borculo 97 stp.; 4. O. Meijer. Olst 104 sip.; 5 A, A. Eggink Holten 105 stp.: 6. J. Bosch. Nijverdal 137 stp-: 7. J. H. Aanstoot. Markelo, 138 stp. 8. A. Stevens. Hellendoorn 147 Stp.: 9. L. Rensen, Holten 152 stp. en 10. W. Wevers. Holten 152 stp. Aan de Vrije Universiteit te Amster dam slaagde voor arts onze oud plaatsgenoot de heer S. Ekkelkamp. het jeugdwerk veel meer komt kijken dan alleen de oplossing voor ,,De Schure". Hij had graag, dat B. en W. hier in het algemeen iets aan zou den doen. Ook wees hij op noodzaak de overgebleven zandwegen na de ruilverkavelingswerken goed onder handen te nemen. Het nieuwe schoolgebouw voor de Scholengemeenschap zal zeker vijf miljoen kosten. Voor de sporthal zal men een subsidie van f 100.000 van C.R.M. kunnen krijgen. Als die er zjjn dan kan men wl beginnen, aldus mr. Enklaar. De burgemester vroeg zich af of het noodlokaal wel aan de wensen der jongelui beantwoordt. Zij willen 't lie ver meer romantisch meende hij. Hij verklaarde zich bereid over de aan koop van de boerderij van Reijlink te praten. Voor de scholengemeenschap worden wel manuren gemaakt, die niet boven water komen, maar mr. Enklaar achtte dit gezien de voor geschiedenis van deze (experimen teer) school, niet zo belangrijk. Hij gelooft, dat de wegen een belangrijk object zijn door een aanvullend bij drage. De zandwegen zullen overi gens eerst worden opgeknapt door de ruilverkaveling. De offers, die de aangesloten aan de riolering in Dij kerhoek moeten brengen acht de bur gemeester onredelijk hoog. De heer Bosschers (c.h.) meende, dat een geringe uitbreiding van de wo ningbouw in Dijkerhoek wel mee zal vallen. Donderdag, 31 december (Oudejaars dag): HOLTEN. Ned. Herv. kerk: 19.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collec te: Algemeen Kerkewerk Genera le Synode. Geref. kerk: 17.00 uur ds. R. A. Hoog kamp. DIJKERHOEK: Bethanië: 15.00 uur ds. G. C. Addink. Extra collecte: Algem. Kerkwerk Gen. Synode. OKKENBROEK. Ned. Herv. kerk 19.30 uur ds. W. P. J. Osinga. Oude- jaarscollecte. Vrijdag, 1 januari (Nieuwjaarsdag). HOLTEN. Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. C. C. Addink (in het gebouw Irene). Geref. kerk: 10.00 uur ds. R. A. Hoog kamp; R.K. Kerk. geen dienst. NIEUW HEETEN. R.K. kerk: 8.00 uur en 10.00 uur H. Mis. DIJKERHOEK. Bethanië dienst, geen OKKENBROEK. N.H. Kerk. 10.00 uur ds. W. P. J. Ósinga (Korte (Nieuwjaarsdienst in „Ons Cen trum). Zondag, 3 januari 1971. HOLTEN. Ned. Herv. kerk 9.00 en 10.30 uur. Hulppr. A. Schellevis Extra collecte: Silowerk. 10.00 uur Jongerendiènst in het gebouw Ire ne. Geref. kerk 10.00 uur en 13.00 uur ds, S. G. Bloem van Ommen. R.K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Ire ne. NIEUW HEETEN. - R.K. Kerk. Za- terdagavond 7.00 uur zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur H. Mis. DIJKERHOEK. Bethanië 10.00 u. ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Silowerk. OKKENBROEK. Ned. Herv. kerk 10.00 üur de Eerw. heer Nijkamp van Deventer. Extra collecte Zie kenzorg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1