Kerstmist of Kerstmis Fractie-voorzitters hadden heel veel wensen ondanks beperktheid der financiën RAADS VERGADERING OUDEJ AARS-N l JMM ER Veel vakantiegangers naar Holten Kerstfeest 1970: Huis-aan-huis collecte Zilveren jubileum lloltense plattelandsvrouwen met gezellig feest besloten IP?T] JJET f jONZEAGENDA] Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Wachtdienst slachthuis Algemene beschouwingen gemeentebegroting 1971 Officiële publikatie Spreekuur burgemeester KERKDIENSTEN Spreekuur maat- -ohartuelük werker Gezin s ver zor gin g Storingsdienst GEB Gevonden en verloren voorwerpen NIEUWSBLAD advertentieprijs l~lb mm (d contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar f 10,— per jaar Donderdag 24 december 1970 Jaargang 22 - no. 51 Uitgave van de Stichting ..UoJtens Nieuwsblad" te Uolten Telefoon 05483—1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v Hollens Nieuwsblad IS NAAR maar kerstmist is nog naarder. En kerstfeest kan meer op kerstmist gaan lijken dan op kerstmis. Mist is een verschijnsel, een vervelende zaak, waardoor je ontdekt dat je niet meer weet waar je bent. Je kent niet meer de plaats waar je vandaan komt, en je bent onzeker welke kant het op moet. Is er op die manier sprake van kerstmist? Je zou zeggen dat dat niet het geval is. Als er één feest is waarvan ieder zeker is dat hij het viert is dat kerstfeest. Of men het nu feest van de lichtjeG noemt, of feest van Jezus' geboorte, de kerstboom is present. Of men nu wel of niet kerks is, in de kerstnacht wordt er naar de kerk gegaan. Dat moet gevierd worden. Ieder is er van overtuigd: kerstfeest is een duidelijk feest. Ook leven heel veel mensen er naartoe, want vanaf maandag 7 december zie je de etalages met één klap verande ren: bollen en bellen, slingers en dennegroen geven de fijne neus van de middenstander aan, die zijn klanten ként. Poe liers en slagers hebben een goede tijd in december. De „kerst liedjes" klinken alom in de Lange Bisschopstraat, en al is dat om de klanten te trekken, ook de „serieuze kerstfeestvierder" keurt het goed door te zeggen: „Ze wórden dan toch maar gezongen, de liederen van de goede boodschap". En als de mensen nog niet in stemming raken, dan vertellen de win keliers het hen wel. SCHIJNT niet veel indruk gemaakt te hebben, dat ver- schillende groepen in den lande zich tegen deze kerstfeest vieringen hebben verzet. Protestgroepen, anti-kerstfeestvier ders, ze zijn met al hun felheid stukgelopen tegen de „duide lijkheid" van onze kerst. Zij kwamen op voor het „vrede op aarde", omdat naar hun zeggen de God van ons kerstfeest tevéél in „den hóge" stak. De vorst des vredes werd beperkt tot twee dagen in het jaar, en Hij komt niet in de duisternis, maar in een helverlichte feesttent. Of zou dat nu de duister nis, natuurlijk heel anders natuurlijk niet zo begrepen door de mensen, die dat schriftgedeelte uit Jesaja 9 zo gaarne ho ren, zou dat nu de duisternis zijn, waardoor de komst van Jezus is omgeven: onze duisternis van twee dagen van de drie-honderd-vijf-en-zestig dagen in het hele jaar. Een soort wapenstilstand, zoals de soldaten van het Amerikaanse leger een paar dagen „vrede houden". Een feest dat losgekoppeld is van zijn oorsprong, een feest waarin het even „sterft van de vrede". Ik geloof dat zij gelijk hebben. Als Jezus Christus op aarde komt, dan is dat niet zomaar een aarde, of een aarde die we éven omgetoverd hebben om „Hem te ontvangen", een schijnvertoning dus. JEZUS CHRISTUS komt op de aarde, waar oorlogen woeden en geen mens weet er een einde aan te maken, op de aarde waar de verhoudingen scheef liggen en waar niemand wéét wat vrede is misschien doen we daarom zo overdreven Hij'komt met name daar waar het zo duister is, dat geen licht meer schijnt. Hij kijkt niet naar de schijn die wij Hem op een presenteerblaadje aanbieden, Hij wil niet weten van mensen die zo goed weten wat kerst is. Het kan pas kerstmis worden, als we de kerstmis goed hebben gezien. Pas als het daar om onszélf gaat, kan het pok om Hém gaan. We moeten maar weer leren, dat de stal geen knusse gezellige bedoening was, maar een ellendig koud din, een vluchtplaats voor een we reld van list, bedrog en manipulatie. Pas als we ons kerst feest willen laten verbeteren door Hem, kan het een goede zaak worden. F.» i is het een goede zaak, voor mijn part met gezelligheid, ko k en kerstboom, maar dan ook met de hele wereld, mét Oost-Pakistan, en Zuid-Amerika, met de gast arbeiders. Doet u mee P. LUGTIGHEID VRIJDAG 25 DECEMBER (Ie KERSTDAG) 14.00 uur: kerstfeest Zondagsschool in de Ned. Herv. Kerk v.d. kleintjes 145.30 uur: Alvorens voor de groten, (zie adv.). ZATERDAG 26 DECEMBER (2e KERSTDAG) 14.00 - 22.00 uur Schietwedstrijden „De Eendracht" in zaal Vosman,. 14.00 uur. Grote kerstoriënteringsrit M.A.C. ..De Holterberg" vanaf Ca fé „De Biester", Stationsstraat. IA.30 uur dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.) ZONDAG 27 DECEMBER 19.30 uur dansen, in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.) WOENSDAG 30 DECEMBER 13.45 uur kindermiddag NVV-vak- bondsleden in Amicitia. DINSDAG 5 JANUARI 20.00 uur jaarvergadering Chr. Ge mengde Zangvereniging „Soli deo Gloria" in gebouw Rehoboth. WOENSDAG 12 JANUARI 20.00 uur: Nieuwjaarsvisite afd Dij- kerhoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal ..Het Bonte Paard" ZATERDAG 16 JANUARI 20.00 uur: Touwtrekwedstrijden in de manege van de L.R.V. „Bathmen" uitgaande van de P.J.G.O., afde ling Holten onder auspiciën Ned. Touwtrekkersbond. DONDERDAG 28 JANUARI 14.00 uur Ledenvergadering Veefonds „Holten e.o." in café Kalfsterman Donderdag 24 dec. vanaf 15.00 uur tot maandagmorgen. 28 dec. 8.00 uur J. F. Sijtsema, Pastoricstraat f.0, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Vrijdag 25 en zaterdag 26 dec (le en 2e kerstdag), E. A. Witkop, Wierden- sestr. 118, Rijssen, tel. 05480-2260. Zondag 27 dec. A. G. Hoekstra Scher- penzeelseweg 8, Goor, tel. 05470-3355 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). Vrijdag, 25 dec. en zaterdag 26 dec. (Ie en 2e Kerstdag) en zondag. 27 de Th. A Oostenbrug, Diessenplasstraat, tel. 151-5. Vrijdag, 52dec. zaterdag 26 dec. (le en 2e Kerstdag, zondag 27 decr keurmeesters buiten de diensturen H. J. Moleman, Lageweg 13, telef. 1974. Maandag, 28 dec. t.em. zondag 3 jan.A. Groen, Kozakkenstr. 15, tel. 1230. De leefbaarheid en het leefklimaat en de financiële mogelijkhe den der gemeente stonden maandagavond centraal bij de algeme ne beschouwingen over de gemeentebegroting voor het komende jaar. Tal van wensen en verlangens door de vier fractie-voorzit- ter£ geuit kwamen met elkaar overeen. De oplossing van de wo ningnood door meer en goedkopere woningen, de boiuv van een sporthal, het vergroten van het zwembad Twenhaarsveld. de houw van een mortuarium, de bouw van meer gymnastieklokalen, de uitbreiding van de scholengemeenschap met een Atheneum en de uitbreiding van de school met een permanent gebouw, zodat dc noodlokalen zullen kunnen verdwijnen, een voorziening voor de jeugd als „de Schure" op Meermanskamp binnenkort zal moeten worden afgebroken, waren allemaal zaken, die op hun lijstje voor kwamen, zij het dan niet altijd in dezelfde volgorde. Ook het sa menwerkingsverband met andere gemeenten door de zgn. gewest vorming was een van de punten, die door verschillende sprekers naar voren werden gebracht. De riolering en wegverharding in de buurtschap Dijkerhoek bleek ook een accuut vraagstuk te zijn. Waardering hadden alle sprekers voor het feit. dat B. en W. kans hebben gezien een belangrijk bedrag (f 63.500,-) uit te trekken voor de aanleg van het sportveldencomplex op Meermanskamp, zodat de werken aldaar voortgang kunnen vinden. De heer L. Kaan sprak namens de Partij van de Arbeid, de heer J. Wiggers voerde het woord namens de A.R.- en CHU-fractie, de heer E. M. van Schooten voerde als een- mans-fractie van de Boerenpartij het woord, terwijl de heer W. ten Berge de verlangens van Gemeentebelang vertolkte. De toon van hun beschouwingen was mild, alleen de heer Van Schoo ten stelde zich ten aanzien van ver schillende beleidspunten kritisch op en verklaarde tegen verschillende uitgaven zijn stem te zullen uitbren gen. De heer Kaan, die als eerste spre ker het woord voerde, zei o.m., dat hij bij zijn algemene beschouwingen van het vorige jaar de hoop had uit gesproken. dat hij eind 1970 een vro lijker geluid zou kunnen laten horen over de toestand der gemeente. Deze hoop is niet in vervulling gegaan. Dé bron van het kwaad de huidige regeling van centrale financiering is niet aangetast en de gevolgen hiervan drukken ook nu weer hun stempel op de uitgaven voor het jaar 1971. De onvoldoende uitkeringen uit het gemeentefonds en de belemme ringen bij hel aantrekken van geld voor kapitaalsuitgaven verhinderen de gemeenten en in het bijzonder de kleine gemeenten een gezond beleid te voeren gericht op het welzijn der bevolking. Vele uitgaven zijn door de Centrale Overheid verplicht gesteld. Salaris sen en onderhoudskosten stijgen en deze posten slokken al het beschik bare geld op. zodat voor die dingen, die het leefklimaat in de gemeente zouden kunnen veraangenamen niets meer overblijft, aldus spreker. De heer Kaan herinnerde aan de gewijzigde methode, die B en W. ge kozen hebben om tot een sluitende begroting le komen i,n plaats van een begroting, waarop kapitaalsuitgaven zijn geraamd resulterende in een te kort van bijna drie en halve ton en verklaarde, dat zijn fractie bereid is het college in dit beleid te volgen. Hij bepleitte, behalve de in de aan hef reeds genoemde zaken, de bouw bouw van een instrüctiebad en een gymnastieklokaal voor de Kolschool. Sprekende over de onderbezetting Terwijl de heer Wiggers (der de van links) zijn algemene be schouwing voorleest, luisteren links de heren Koning (raads- notulist) en Nijkamp en rechts Westerik, Rietberg jr. en Bos- schers aandachtig toe. grote teleurstellingen bespaard en is tot nu toe onze mooie omgeving be waard voor een degradatie van na tuurschoon. Er zullen verordeningen moeten komen, die dergelijke hande lingen voorkomen." Spreker wees op de gedachte van de Partij van Arbeid om de gronden, die een schaars artikel worden, te nationali seren. De heer Wiggers, die de leefbaar heid en het leefklimaat in zijn be schouwingen voltrok en wees op de in de'aanhef genoemde noodzakelijke dingen, zei betreffende het jeugd werk, dat de minister van CRM voorzieningen zal aanwijzen, waarbij de uit dit werk voortvloeiende kosten voor een groot deel ten laste van het rijk zullen komen. B. en W. zullen hierop terugkomen, zo hebben zij in hun aanbiedingsbrief geschreven. Vooruitlopende op dit terugkomen zou de heer Wiggers graag verne men of B. en W. iets achter de hand hebben als vroeg of laat ,,de Schure" op Meermanskamp tegen de vlakte moet, in verband met de aanleg van de sportvelden. Ten aanzien van het vervoer van het grofhuisvuil zei spreker, dat de- Aangezien de Nieuwjaarsdag dit jaar achter in de week valt., zal het Oude jaarsnummer op woensdag 30 december verschijnen. Voor de laatste week van 1970 dienen alle opdrachten voor berichten en advertenties dinsdag te worden ingeleverd. Voor noodgevallen zoals familie-advertenties e.d. zal woensdag morgen nog gelegenheid zijn. Woensdagmiddag komen de kranten in Holten. Wij verzoeken onze adver teerders en berichtgevers vriende lijk hun opdrachten en berichten vroegtijdig in te zenden op dat wij na bewerking onzerzijds aan deze planning kun nen voldoen. Redactie en administratie Holtens Nieuwsblad. De gemeenteraad komt dinsdag 29 december 1970 des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize in openbare ver gadering bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA 1. Voorste] tot vaststelling van een uitkerings- en pensioenverorde ning voor wethouder. 2. Verkoop bouwterrein aan de heer B. Voerman te Harderwijk. 3. Oudejaarsrede van de burgemees- De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij tot zijn spijt verhin derd is om op maandag 28 december aanstaande spreekuur te houden. De Burgemeester van Holten W. H. ENKLAAR De Diakonie der Ned Herv. Kerk verzoekt ons het volgende op te ne men: in het gehele levenspatroon waar bij wij ons als diakonie die nen aan te passen komt ons werk terrein op een wat andere basis te liggen. U zult zich misschien afvragen wat de diakonie in deze tijd van zeer snel le ontwikkeling nog kan doen. nu we zoveel sociale voorzieningen kennen, met o.a. de bijstadswet etc. Weliswaar geeft de overheid be hoorlijke subsidies op alle terreinen van maatschappelijk werk en gezins zorg. doch er blijft steeds een tekort, omdat de overheid maar voor een bepaald percentage subsidie ver-j strekt. Naast de vele bijdragen, subsidies en giften die wij als diakonie aan di verse instellingen verstrekken, staan wij garant (wat u misschien bekend zal zijn) voor 11/13 deel van het te- De lieren Ten Berge. Wansink, Kaan, Meerman, Van de Harst, en Van Schooten (resp. v.l.n.r.) in gespannen aandacht. met personeel van het gemeentelijk apparaat, verklaarde dc- heer Kaan de indruk te hebben, dat het verloop van het secretariepersoneel nogal groot is. „Nu weer zien wij de heer Koning vertrekken, naar wij allen weten een uitstekende kracht, die node gemist wordt. Natuurlijk streeft iedereen naar positieverbetering en zal een grote gemeente meer moge lijkheden bieden dan onze gemeente, maar zijn de promotiemogelijkheden bij ons wel optimaal of speelt de overbelasting het personeel, tenge volge van de onderbezetting hierbij een rol." Spreker vroeg hel college deze zaak eens ernstig te onderzoe ken. Voorts informeerde deze spreker naar de stand van zaken in verband mot de bouw van een nieuw gemeen tehuis en naar de stand van het Komplan. De heer Kaan wilde niet eindigen zonder het college en enkele ingeze tenen een pluim te gevn voor de zeer snelle reaetics bij de verkoop van het Meilinksbos. ..Zeker hebben hun bemoeienissen bij deze grondspe- culatie vele mensen een hoop geld en beide fracties tot voldoening stemt dat plannen zijn ontworpen en sche ma's zijn opgezet ook wat het bui tengebied betreft. Zij wachten met belangstelling de voorstellen, ook die ten aanzien van het tarief, af. Met het college zijn de fracties van A.R. en CHU verheugd over het goed marcheren van de energiebedrijven en over het feit, dat het nodige kon gebeuren aan verhoging van de span ning. waardoor tal van klachten, in het bijzonder van de boeren in de buurtschappen, niet meer worden ge hoord. zodat de boeren en andere af nemers niet meer zullen worden ge remd en beknot in hun bedrijfsvoe ring. ..Hopelijk is er", aldus spre ker. ..binnen niet al te lange tijd geld voor -verbetering van de toch wel zeer schrale verlichting van de Burgemeester van der Borchstraat en het begin van de Raalterweg." De heer Wiggers vestigde de aan dacht op de woningnood en verklaar de. dat de hoop. die men had ten aanzien van de z.g. doorstroming ijdcl is gebleken. Het aantal van hen die genegen zijn om te verhuizen, noemde hij zeer klein. Het gereed komen van 12 woningwetwoningen biedt enig soulaas en onze vraag is. zijn er mogelijkheden om middels een bijzondere- of extra toewijzing meer bejaardenwoningen te bouwen. (Vervolg op pagina 3) Na de donderdagmiddag gehouden het 25-jarig bestaan Ho. De presidente mevrouw E. M. Kleijn Hesselink - Brand heeft het 150-ste lid mevrouw J. H. Janssen - Winkeldermaat toe gesproken en 'n klein geschenk overhandigd. tegenheid tan ue atdei iïond van Plattelandsvrouwen kwa men de leden, velen met hun echtge- loten. 's avond- bijeen in Amicitia voor de door de jubileumcommissie eorguu ut - avond. Door dc dames Steenhuis en Ter loeven was een revuetje geschreven, at door eigen leden werd opgevoerd. Icginnendc kort na dc Tweede We- eldoorlog zag men de mensen nog ■llemaal in een feestroes. Het was ingen, dansen en pret maken. Dan preken twee dames over het grote lieuws. Er zal. zo verluidt, een vrou- .venclub opgericht worden. Maar vergaderen is toch alleen maar hel werk voor mannen? De dames wor den echter lid en maken alles mee tvat de bond in de loop van de jaren te bieden heelt. Vaak schudden zij daar hun hoofd over. want huisver zorging. beter hen --ifs En gelse les, is dat nu wel nodig? Ito revue werd vlot gespeeld, afge wisseld mei volksdansen en door een zangkoortje, dat onder leiding van mevr. B Broers-Bos tal van mooie liederen zong. Tijdens de revue werd het 150ste d door de presidente op het toneel ian de aanwezigen voorgesteld.- Het vas mevr. J W. Janssen-YVmkeldei'- laat uit de Burgemeester van der orchstraat. die ongeveer een maand leden lid geworden is. liet werd een gezellige avorrd. aarvan ieder genoten heeft. De heer Morsink zorgde met accordeonmu- :ek voor de muzikale omlijsting. De residonte. mevrouw E M. Kleijn- 'esselink-Brandt. dankte aan het: slot Hen voor hun medewerking en riep 'e dames Steenhuis en Ter Hoeven 'p het toneel om hen te danken voor i! hun werk. Want behalve het schrij ven van de revue hebben zij ook al- os geregiseerd en vond mevrouw Steenhuis nog de tijd een paar ge dichtjes van Annie M G Schmidt voor te dragen. Het zilveren iubileum van de Holtense plattelandsvrouwen werd op prettige wijze herdacht. Donderdag, 24 december: HOLTEN Ned. Herv. Kerk. Open Deur-Ke-rst- nachtsamenkomsten: 22.00 uur: Hulppred. A. Schelleyis m.m.v. het Hervormd Kerkkoor; 23.45 uur:Hulppr. A. Schellevis m. m.v. H.M.V. R.K. Kerkdienst: 24.00 uur Nachtmis in het gebouw Irene m..v. een da meskoor uit Rijssen. NIEUW HEETEN R.K. Kerk 24.00 uur nachtmis. Vrijdag. 25 dec. le Kerstdag. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 9.00 uur en 10.30 u. ds. C. C. Addink; Geref. kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp; DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur Hulppr. A. Schelle vis. Extra collecte: ..Kerk en We reld". NIEUW HEETEN x R.K. Kerk 7.30 uur uur Kinder-nacht- mis: 10.00 uur plechtige Hoogmis; 19.00 uur Plechtig Lof. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 10 uur ds. W. P. J. Osinga: Extra collecte ..Kerk en Wereld". Zaterdag. 26deeember. 2e Kerstdag. HOLTEN Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga van Okkenbroek, Extra col lecte voor „Kerk en Wereld". Geref. kerk 10.00 uur Zangdienst ra. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene NIEUW HEETEN R.K. Kerk 8.00 uur en 10.00 uur H. Mis. kort van de Alg. Stichting Maatschap pelijk werk en Gezinszorg afd. Hol ten. Was dit tekort van genoemde stichting voor enkele jaren nog maar klein, de laatste jaren wordt het steeds moeilijker en worden de te korten steeds groter, wat ons als dia konie voor grote problemen stelt om onze begroting sluitende te krijgen. Om dit voor de gehele bevolking belangrijke werk goed te laten funk- tioneren, zouden wij de zgn. armen- kollekte (zoals die vroeger werd aangeduid) voor dit doel willen be stemmen, d.w.z. dat wij deze op brengst in de kas van de diakonie laten vloeien om hiermede alvast een gedeelte van het tekort op boven genoemde instelling te kunnen reser veren. Mogen wij op Uw aller medewer king rekenen dat deze koUekte voor dit. mooie algemene doel mag slagen, om zodoende de gemeenschap waar nodig te kunnen helpen. U krijgt hiervoor de gelegenheid wanneer de kollektanten bij u aan huis komen. Ook bestaat de mogelijkheid (wanne u dit: wenst) uw gift, over te maken bij de Coöp. Raiffeisenbank. of Alg. Bank Ned. alhier, t.n.v. diakonie Hol ten. met vermelding ..huis aan huis kollekte". Het. gironummer van de Baiff. bank is 87 55 87 en van de Alg. Bank Ned. 14 47 300 's Ochtens van 9.00-10.00 uur op dins dag in het Groene Kruisgebouw. telef. 1436. Elke morgen, behalve deze week, vr dag en zaterdag (le en 2e Kerstdag) van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff- Dekker. tel. 1438 b.g.g. telef. 1799 me- vrouVf Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 26 dec. (2e kerstdag) t.e.m. vrijdag, 1 januari buiten de dienst uren Electra: H. Heijenk. Kohveg 44, tel. 2124. Gas: W. C. v.d. Weert- hof. Voorsboerstraat 3. tel. 1793. Gevonden: rood gesch. zijschot van trailer R.V. Verloren: Jongensportemonnee groene regencape - br. jongens hand schoenen. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte ..Kerk en Wereld". Zondag, 27 december: HOLTEN Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. P. Lug- tigheid. Extra collecte: Reg. com missie boven 't IJ. Geref. 10.00 uur en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk 8.00 uur en 10.00 uur H. Mis. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. Jacobs van En ter. Extra collecte: Reg. Commis sie boven 't IJ. OKKENBROEK Ned Herv. kerk: 10.00 uur ds. W. P. I Osinga. Extra collecte: Kerkvoog dij. De belangstelling voor nel houden >an Kerstvakantie in Holten is dit jaar zeer groot. De hotels en pen sions op de Holterberg zijn reeds vol geboekt en aan de vraag naar ver warmde zomerhuisjes of -bungalows kan op geen stukken worden voldaan. De administrateur van de VVV de leer Kers had tot vrijdag reeds meer dan honderd aanvragers moe ien teleurstellen en telkens wordt hij •tog opgebeld of er nog een plaatsje of zomerhuisje, te krijgen is. Mij heeft in zijn „Tips voor de Kerst vakantie 1970" een uitgebreid over wicht samengesteld, waar men zich tijdens de kerstvakantie mee kan amuseren en welke activiteiten men kan ontplooien. Autotochten in de omgeving over de Salland-, Twente en IJssel/Berkelroute der ANWB, midwinterhoornblazen in Ootmar- sum. met als culinaire attractie het proeven van de knieperkes (nieuw- iaarskoeken). kegelen in Raalte in .De t.eeren Larnpe" en een bezoek aan de kunstijsbaan te Deventer -taan o.m. op het programma. Voorts vestigt hij in zijn „tips" de aandacht op de schilderijententoon stellingen le Deventer in de Munten- toren en in Almelo in het Waagge bouw. Naast de kerkdiensten staan in de rolder diverse wandelingen met o.a. de prachtige vergezichten (bij helder weer) vanaf de Nijverdalseberg en de picknick-plaats op de Holterberg en tenslotte wordt nog verwezen naar het bulletin van de VVV's te Deven ter en Almelo voor schouwburg en bio*coopbeeoek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1