Sint Nicolaas-actie Holtense handelsvereniging goed geslaagd Sinterklaas bezocht de scholen KERST- EN OUDEJAARS- NUMMER GAST AAN TAFEL Vier buitenlandse reizen Ongeval met brom fiets op Deventerweg Opper Jonker groepscommandant te Rhenen ONZE AGENDA Officiële publikatie Vaststelling bestem m in gspl an buitengebied Holten Voorlichting gemeentebestuur Schutters weg en omgeving krijgt parkachtige aanleg Auto door kortsluiting uitgebran KERSTVIERING BEJAARDEN- SOCIETEIT Riek Bolink zingt in Nijverdal Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werker Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Medische dienst Weekenddienst tandartsen Waeh slachthuis KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 11 december 1970 Jaargang 22 - no. 49 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483—1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17. Tel. 1533 Advertentieprijs l'lb mm contant) 3,—. Iedere mm meer f 0J.2 Abonnementsprijs 5,per half jaar 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.y.v Holtens Nieuwsblad De Sint Nicolaas-actie van de Holtense winkeliers is goed ge slaagd. Er is goed verkocht en er was nog geen terugslag ondanks de voorspelling van het aanbreken van een slechtere tijd. Er is in elk geval in Holten gekocht en daarom was deze actie waaruit o.a. ook de komst van Sinterklaas en de ballonntjes worden be kostigd mogelijk, aldus de heer W. ten Berge, voorzitter van de Holtense Handelsvereniging maandag 1.1. in Amicitia hij de laatste aanwijzing van de buitenlandse reizen en waardebonnen. Hij bracht de bevolking dank voor deze geste en vroeg o.m. of men, indien men andere ideeën heeft voor een dergelijke actie, hier- van eens mededeling wil doen. Het bestuur van de Holtense Han delsvereniging staat gaarne open voor bepaalde suggesties. Deze laatste aanwijzing, die niet I druk bezocht was, kreeg een muzi kale omlijsting door het optreden van de Ti rol er Kapel van HMV, welke tal van vlotte nummers ten gehore bracht. Er werden deze avond nog een groot aantal extra waardebonnen van f 25,- en f 10,- beschikbaar ge steld, waarvan men de nummers in een aankondiging elders in dit blad kan vinden. De 10-daagse reis voor 2 personen Vorige week vrijdag omstreeks kwart over elf werd plm. twee kilo meter buiten Holten in de berm langs de Deventerweg een bromfiets gevon den met daarnaast een bloedplas. Van de bestuurder was niets te be kennen. Veel automobilisten stopten om te trachten de bestuurder te vin den en men waarschuwde de politie, die ook geruime tijd nasporingen ver richtte. Het bleek, dat G. J. H. uit 't I-Iolterbroek met de wat hogere rand van de berm in aanraking was geko men en daarna een zware val ge maakt had. Met een diepe hoofdwond was hij naar huis gestrompeld, waar men hem onmiddelijk naar dokter Sijtsema bracht, die - na hem voor lopig verbonden te hebben - overbren ging naar het ziekenhuis in Deventer noodzakelijk achtte. Hij werd in het St. Geertruiden ziekenhuis opgeno men, waar hij thans nog verblijft om dat er ook iets met zijn nekwervel niet in orde is. De opperwachtmeester der Rijkspo litie, de heer J. P- Poll Jonker (54), is met ingang van 16 december benoemd tot groepscommandant der Rijkspolitie te Rhenen. Hij is met in gang van dezelfde datum bevorderd tot adjudant. De heer Poll Jonker is ruim 27 jaar aan de groep Holten verbonden geweest. Aanvankelijk te Bathmen als postcommandant en en kele jaren na de bevrijding als waar nemend groepscommandant te Holten. Aangezien voorlopig in Rhenen nog geen woning is, zal de familie Poll Jonker in Holten blijven wonen, tot het huisvestingsprobleem opgelost is. per O.A.D. naar Tirol viel toe aan nummer 17681. Men kan deze reis bij de O.A.D. ruilen voor een andere i-eis, maar er wordt geen geld ge restitueerd. Men kan ook gaan wan neer men wil, aldus werd nog mee gedeeld. Gratis attractie De 6-daagse reis naar de Harz voor 2 personen, werd gewonnen door E. Teeselink, Beuseberg 1. Deze had de afstand geschat op 7654 km. en 321 m. Uit de verzegelde enveloppe kwam de juiste afstand n.l. 7651 km. Teeselink was er dus 2 km. en 679 m. naast. Het bestuur stelde nog twee waar debonnen van f 25,- beschikbaar voor de twee schatters, die er het dichtst bij waren. Dat waren A. Reijlink, Neerdorp lb met 7634 km. en 250 m. en J. Steunenberg, Dorpsstraat 53, met 7638 km. en 217 meter. Hoever de schattingen overigens uiteenliepen moge blijken uit de ge tallen 800 km. en 80.000 km., die op de coupon uit onze krant ingvuld wa ren. De eerste reis (naar Wenen) is gewonnen door de familie Baltus, Hbk 77 en de reis naar Vorarlberg doof de heer Joh. Dollekamp, Oranje straat. De winnaar van de reis naar Tirol was donderdagavond nog niet bekend. De Sint en zwarte Piet, bij hun bezoek aan de Dorpsschool VRIJDAG 11 DECEMBER 19.30 uur: Verwerping van krenten brood. wild enz. voor CJV ,,De Vriendenschaar" in gebouw Irene, 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas in Het Trefpunt ten bate van dit gebouw (zie adv.). ZATERDAG 12 DECEMBER 14.00 uur: Bejaardenmiddag NVV- leden in Stationskoffiehuis M. Kalf- sterman. 20.00 uur: 'Noach Arch' in ,,de Schu- re". Twenhaarsveld (zie adv.). 20.00 uur: Uitvoering Toneelclub „C.O.C." in gebouw Rehoboth (zie adv.). Betaaldag Wintertraining Z.C. ..Twenhaarsveld". ZONDAG 13 DECEMBER 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen (zie adv.). MAANDAG 14 DECEMBER. Garage Rouwenhorst na 11.00 uur ge sloten (zie adv.). WOENSDAG 16 DECEMBER 14.30 uur: Kerstviering Bejaardenso ciëteit in het gebouw Irene (verzet van dinsdag naar woensdag, zie ber.). 19.30 uur: Jaarfeest C.J.V. „Imma- nuël" in gebouw Bethanië. Dijker- hoek. DONDERDAG 17 DECEMBER 15.00-16.30 uur: Receptie aid. Holten Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen wegens haar 25-jarig bestaan in Hotel Holterman. i 20.00 uur: Feestavond, alsvoren, in j Amicitia. VRIJDAG 18 DECEMBER 19.30 uur: Jaarfeest CJV Tmmanuël' in gebouw „Bethanië" te Dijker- hoek. ZATERDAG 19 DECEMBER 9.00 uur v.m.: Grote huis-aan-huis- verkoopactie van pakken lucifers t.b.v. de zaterdagmiddagvoetbal vereniging „Blauw Wit '66". MAANDAG 21 DECEMBER 19 30 uur. Raadsvergadering ten ge meentehuize (algemene) beschou wingen gemeentebegroting). 20.00 uur: Open Kerstviering in ge bouw Irene uitgaande van div. jon gerengroepen, kerkelijk als buiten kerkelijk. DINSDAG 22 DECEMBER 13.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuizen (voortzetten, begro tingsbehandeling) 19.45 uur: Kerstwijdingsavond in ge bouw Rehoboth voor Geref. Vrou wengroep, Herv. Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek en de Chr. Plattelandsvrouwen. WOENSDAG 23 DECEMBER 20.00 uur: Kerstviering afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal 'Het Bonte Paard'. WOENSDAG 12 JANUARI 20.00 uur: N.euwjaarsvisite afd. Dij kerhoek Ned Bond van Plattelands vrouwen in zaal 'Het Bonte Paard'. ZATERDAG 16 JANUARI 20.00 uur: Touwtrekweustrijden in de manége van de L.R.V. „Bathmen" uitgaande van ce P.J.G.O.. afde ling Holten onder auspiciën Ned. Ulouwtrekkersbor.d. De Sint bezocht ook dit jaar weer hoe kan het anders de scholen en heelt daar menig kinderhartje sneller doen kloppen. Overal liet hi.i door zijn zwarte knecht met gulle hand de snoep en cadeautjes uitde len, na vaak eerst zelf een kort ver manend woord tot de kinderschare te hebben gesproken. Wij ontvingen van dit bezoek verschillende versla gen, die wij bijeen hieronder publiceren: Sinterklaas in de Dorpsschool Vrijdagmorgen kwam Sinterklaas al vroeg door Holten, vergezeld van Piet en bracht dadelijk een bezoek aan de Dorpsschool. Bij het betreden van de hal zag hij talrijke moeders met kleuters, en de leerlingen klas- gewijze opgesteld. Op het podium stond de zesde klas met triangels, tamboerijn, bellenstokjesL rolstokken, bekkens en trommels. Deze kinde ren zorgden voor ritmische begelei ding onder leiding van de heer Brou wer, het hoofd der school, terwijl de overige klassen een paar welkoms liederen zongen. Erna Franssen en Fennie Vukink hielden een toespraak. Groepjes leerlingen reciteerden of zongen meerstemmige liedjes. Ber tha Janssen kwam uit met iets origi neels. Zij had een gedicht gemaakt en zong dat op een zelf gecompo- seerd wijsje. Sinterklaas sprak wij ze woorden tot de aanwezigen en Piet dirigeerde een samenzang, daarbij charmant danssend. De klassen gin gen hierna naar hun lokalen, terwijl Sinterklaas met elke kleuter kennis maakte en ook voor de moeders een vriendelijk woord had. Namens hem deelde de oudercommissie geschen ken uit bij de uitgang van de school- hal. die weer onmisbaar was geble ken voor een stijlvolle ontvangst, waarbij vele genodigden zijn. In de lokalen onderhield Sinter klaas zich geruime tijd met de kin deren. voorzover het de lagere leer jaren betrof. Het grote boek kwam daarbij telkens op tafel. Het waren onvergetelijke ogenblikken voor de kleintjes, die zo van nabij in intieme sfeer met de weldoener konden sa menzijn. Hun geschenken namen ze opgewonden in ontvangst. De klas sen 4, 5 en 6 waren op kosten van Sinterklaas naar de Deventer Schouwburg geweest, waar ze had den genoten van „Trammelant in Trommeland", een moderne musi cal, geschreven door Henk v.d Lig- tenhors.t, met muziek van Daan Poe;- der, beiden Devcnternaren. Zwarte Piet zat op het dak Op vrijdagmorgen 4 december om half negen werd Sinterklaas zon der Zwarte Piet hartelijk verwel komd door de leerlingen van de Kol- school. De Sint keek wel een beetje sip. „Piet was al wéér te laat. Vo rig jaar rhoest hij ook al met een politieauto gebracht wordenGeluk kig, 10 minuten later, was Piet ook aanwezig en wel op het dak. Met een lenig sprongetje kwam hij, mét de zak cadeautjes naar beneden om samen met de Sint een bezoek te brengen aan de klassen 1 en 2 en de kleuterschool. In zaal Vosman De niet schoolgaande jeugd had zich verzameld in zaal Vosman. Het overblijf lokaal van de school is per manent in gebruik als leslokaal en in verband hiermede was het niet mogelijk een programma van bijv. spel en dans ter ere van de verjaar dag van de Sint op te voeren, dooi de leerlingen van de school. Het volgend jaar hoopt het perso neel met de leerlingen wel een der gelijk programma te kunnen reali seren, als de school verbouwd is. Het was een korte begroeting in zaal Vosman, maar alle kleuters wer den door de Sint persoonlijk begroet en verrast met. een cadeautje. In Dijkerhoek Sinterklaas en zijn zwarte knecht werden in de leuk versierde zaal van ,het Bonte Paard" door een geestdriftig zingende kinderschaar verwelkomd. In zijn toespraak tot de kinderen wekte hij de toèschouwer- tjes op een goed gebruik te maken van de welgevulde schoolbibliotheek. Verder deed het hem plezier, dat de kinderen zo goed de vele liedjes kon den zingen. De eerste klas opende de bonte rij: Heel aardig zongen de leerlingen o.l.v. mevr. van Maurik het liedje „We maken een kringetje van Pieter en van Klazien", waarbij ze verkleed als Pieter en Sinterklaas om de Sint dansten. Tussen de vele liedjes door moch ten de kinderen bij de Sint komen een liedje zingen op een gedichtje opzeggen. Zoals Bert. Boode, Jannie Klein Lankhorst, die bij Zwart* Piet op schoot mochten zitten en Wim Rensen, die tegelijk met Sinterklaas jarig is. Veel applaus kreeg het „Dij- kerhoeks mannenkoor" o.lv. mees ter Groothengel, begeleid door rinke lende bellen en dreunende potdek sels. Toen het oorverdovend geraas was weggestorven kregen Sint en Piet een leuk toneelstukje te zien van de tweede klas, speciaal voor de ze gelegenheid door juffrouw Dilling ingestudeerd. Bij het afscheid verzocht de al weer 98-jarige grijze Eminantie ou dercommissie en personeel de ca deautjes in de afgelopen nacht door Piet gebracht uit te delen. Bezoek aan School met de Bijbel Bij de School met de Bijbel arri veerden Sint en Pieterbaas om even over negen en ze werden uitbundig toegejuicht door de kinderen die in 'n wijde boog stonden opgesteld op het schoolplein. De kinderen van de klassen 1, 2 en 3 verzamelden zich met een aantal moeders in de hal van de school waar het hoofd der school de heer H. Ch. Vogely een kort woord van wel kom sprak tot Sinterklaas die door de storm op de Noordzee een zware reis vol gevaren en spanningen ach ter de rug had. Sint zag er -een tik keltje vermoeid uit doch hij knapte gelukkig snel op bij het zien van zo veel lieve kinderen die allemaal heel erg hun best deden om Sint een ple zierige verjaardag te bzorgen. De kinderschare zong zeer enthousiast de bekende liedjes als „iZe de maan schijnt door de bomen" - „Sinter klaasje kom maar binnen met je knecht" - „Hoor wie klopt daar kin deren" enz. en ze voerden voor Sint enkele korte toneelstukjes op. Alle kinderen werden door Sint rijk onthaald op snoep, het onderwijzend personeel kreeg een klein geschenk en ook de schoolschoonmaaksters de dames Plekkenpol, Kolkman en Vin cent kregen een leuk cadeautje. Om plm. kwamt over elf vertrok Sint in gezelschap van het hoofd der school en Irma Jansen en Gerard Ab- ma naar het politiebureau waar Sint namens de ouders en de kinderen de agenten hartelijk dankte voor Jiet overzetten van de kinderen bij ga rage Schuppert in de Oranjestraat. Aangezien de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag dit jaar achter in de week vallen, zal het Kerstnummer op donderdag, 24 de cember en het Oudejaarsnummer op donderdag, 31 december verschijnen. Voor de Kerstweek is met de drukkerij de volgende rege ling gepland: Dinsdag eerste zending nieuws en advertenties. Woensdag grootste en (kleine) laatste om 13.00 uur. Woens dagavond komen de kranten in Holten. Wij verzoeken nze adverteerders en berichtgevers vriende lijk hun opdrachten en berichten vroegtijdig in te zenden op dat wij na bewerking onzerzijds aan deze planning kun nen voldoen. Omtrent de planning voor het Oudejaarsnummer volgen nog nadere mededelingen. In het kader van de voorlichting der bevolking door het ge meentebestuur, heeft de directeur van gemeentewerken, de heer T. Prak, aan de bewoners van de woningen aan de Schuttersweg een rondschrijven gezonden, waarin wordt uiteengezet, waarom langs deze weg geen tegeltrottoirs zullen worden aangelegd. (De Schuttersweg loopt door het oostelijk deel van het Kolcomplex, dat bijna volgebouwd is met bungalows). In de brief wordt o.m. gezegd, dat tegel trottoirs in principe al leen daar worden gemaakt, waar dit voor de voetgangers nodig is, m.a.w. als er een intensieve bebouwing aan een straat is met veel verkeer. Bovendien zijn tegeltrottoirs vaak lelijk en altijd duur. „Uw straat bezit een dermate open bebouwing (weinig huizen) en er is zo weinig verkeer, dat trottoirs hier beslist niet nodig zijn. Om dezelfde redenen worden hier ook geen par keerhavens gemaakt. Alle woningen bezitten een garage met oprit, zodat eigen auto's dus niet op de weg be hoeven te worden gestald. Dat een bezoeker de auto op de weg parkeert is geen probleem", aldus de brief van directeur Prak. Hij wijst in dit verband op de parkeermoeilijkheden in verschillende straten. Het gemeentebestuur heeft daarom gemeend de Schuttersweg een geheel ander karakter te moeten geven door deze als het ware als een soort laan te gaan zien, liggende in een park achtige omgeving. Dit is ook de re den waarom hier een ande'r type straatlantaarn is geplaatst. Over de afwerking der bermen heeft gemeentewerken zich in verbinding gesteld met 'n bekwaam landschaps architect, de heer Hollema uit Rolde en mede op diens advies zullen de bermen daarom beplant worden met laaggehouden groene berberis, waar tussen berkebomen zullen worden ge plant. Berken zijn gekozen, omdat dit een boom is, die hier in dit ge bied thuis hoort, omdat deze boom Door kortsluiting raakte zaterdag morgen om half negen de personen auto van de heer J. W. Vasters, Bor- keld 95, in brand. De Holtense brand weer rukte uit met de tankwagen en trachtte met enkele stralen onder ho ge druk de brand te blussen. Dat ge lukte wel maar de auto was inmid dels totaal uitgebrand en waarde loos geworden. De Kerstviering door de bejaarden sociëteit zal plaatsvinden woensdag 16 december in het gebouw Irene. Voor verhoging van de kerstsfeer worden de bezoekers verzocht een kaars en kandelaar mee te brengen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. een lichte kruin heeft( weinig blad en lichtdoorlatend) en bovendien ook in de winter, gezien de kleur van zijn stam, nog een aardig effect oplevert. Er is zeer doelbewust niet voor een grasberm gekozen, omdat deze veel onderhoud vraagt en dus veel duur der is en omdat ongetwijfeld auto's op dit gras zouden worden gepar keerd, wat sporen en modderpoelen ten gevolge heeft. Bovendien past zo'n grasstrookje duidelijk niet in het karakter van dit bestemmingsplan. Na nog te hebben meegedeeld, dat bij de aanleg vanzelfsprekend rekening zal worden gehouden met reeds aangelegde tuinen, wat de be> planting betreft, wijst de heer Prak er op, dat hij gaarne bereid is de be woners nader te informeren. Uit het bovenstaande blijkt, dat het gemeentebestuur na de hearings over bestemmingsplannen en de praatavond in Dijkerhoek voort wil gaan met de voorlichting van zijn burgers. Aan de uitvoering door het Her vormd Zangkoor te Nijverdal op za terdag 12 december a.s. in het Her vormd Centrum te Nijverdal van het Weihnachtsoratorium van Heinrich Barth zal worden meegewerkt door de sopraan Riek Bolink-Landeweerd. De bassoli zullen worden gezongen door Anne Klos te Enschede. Verder zal worden meegewerkt door Henny Slettenhaar, piano en door het Deven ter Kamerorkest. De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 der Wet op de Ruimtelij ke Ordening bekend, dat ingaande 14 december 1970 gedurende één maand ter gemeente-secretarie voor ieder ter inzage wordt gelegd het bij raads besluit van 28 oktober 1970, nr. 4005 vastgestelde bestemmingsplan voor 't buitengebied der gemeente Hol ten welke vaststelling is vervat in een plan kaart met bijbehorende verklaring, een toelichting en de bij voornoemd plan behorende voorschrif ten. Bij de vaststelling van bovenbe doeld bestemmingsplan zijn op de plankaart en in de voorschriften een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan aange bracht. Degenen, die tijdig bij de gemeen teraad bezwaren hebben ingediend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij Gedep. Staten van Overijssel te Zwolle bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststel ling van het plan op de plankaart en in de voorschriften van het ont werpplan zijn aangebracht. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Holten, 11 december 1970. zaterdag v.a. 12 u t. maandagmorgen Zaterdag 12 en zondag 13 dec.: W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16 telef. 2004. dinsdag en vrijdag in het Groene 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen behalve zaterdag v. 9.00- 10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, telef. 1438, b.g.g. telef. 1799, mevrouw Beltman-Aanstoot. Zaterdag 12 dec. tm vrijdag 18 dec. buiten de diensturen Electra: H. Huisman, Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuse berg 129, telef. 1945. Zaterdag van af 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastorie straat 50, telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 12 dec. en zondag, 13 dec.: E. A. Witkop, Wierdensestr. 118, Rijssen, telef. 05480-2260, van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). De Sint dankte de Rijkspolitie voor de bewaking van de over steek bij garage Schuppert. V.l.n.r. opper Jonker, wacht meester Meijer en het hoofd van de School met de Bijbel, de heer Vogely. Irma Jansen en Gerard Abma hebben er echt plezier in. Rond de feesten aan het eind van het jaar pleegt de tafel in onze wel varende wereld ekstra rijk beladen te zijn. De gezeiiige winkeldrukte, de levendige beweging in de koopcentra maakt deel uit van de sfeer waarin wij deze feesten vieren. Er is een andere wereld, die we de derde noemen, de wereld van de ontwikkelingslanden, waar de bekommernis om het hoognodige aiic-s overschaduwt. Daar cirkelen de gedachten alleen om de mogelijkheid 't bestaan van de ene dag op de andere te rekken. Rond de kersttijd is de aktie „Gast aan Tafel" wel bijzonder op zijn plaats. Waarom zouden wij bij het doen van onze inkopen geen ri In ning houden met een gast uit de arme wereld? Waarom zouden wij hem niet laten delen in onze overvloed. De aktie „Gast aan Tafel" maakt hei u gemakkelijk om deze gedachte in praktijk te brengen. Op het gironum mer 645300 kunt u het bedrag storten nodig om de gast aan uw tafel te onthalen. 20 cent per dag betekent voor hem al een dagelijkse gezonde maaltijd. Wilt u méér doen, dan kunt u meewerken aan de verspreiding van enveloppen die de Novib ter beschikking stelt om aan alle Neder landers gelegenheid te geven de aktie te steunen. De enveloppen zijn verkrijgbaar bij de Novib, Van Blankenburgstraat 6. Dn Haag! Met het geld van de aktie worden projekten in ontwikkelingslanden, die voedselverbetering ten doel hebben gefinancierd. 3TlSt Vrijdag 11 dec. t.m. zondag 13 dec. dag. II dec. t.e.m. zondag, i3 dec. keurmeesters buiten de dienst uren J Ho;. Kozakkenstraat 19 telef. 1697. Maandag, 14 dec. t.e.m. zondag, 20 dec.: C. Dijkstra, School straat 5. telef. K"J3. Aangifte ge storven dieren op zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk. 10.00 uur ds C.C. Addink (Viering H.A.) 19-00 uur ds P. Lugtigheid (Viering H.A.). Oppasdienst: mevrouw Bo- link-Koopa. Janny Rensen en Hen ny Vukkink. Geref. Kerk9.30 uur en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diens ten is het ene offer voor de diaco nie. Bij de uitgang coileute voor .Eigen Kerkgebouw". R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN: R.K. Kerk Zater dagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK: Bethanië 10.00 uur ds P. Lugtigheid (Viering H.A.). OKKENBROEK: Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds Dijk van Wesepe. Ex tra collecte voor Ned. Chr. Doofstom menvereniging.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1