broden geld Meer lichaamsbeweging: een gezonder leven Van dit, van dat van alles wat Longdrink-recepten voor de feestelijke dagen «ar*** „IE HALM adverteren Adverteren doei verkopen LEKKERNIJ VOOR SIMT NICOLA AS- AVOND B0ERENBRUIN Dancing Boode Bathmen intocht van Erik de Noorman ais Si Nicolaas W\ Y\ 241 105 278 198 105 218 398 98 461 165 68 190 58 89 70 K a lis t e r m a 11 m OOK iff HOLTEN dagelijks vers gebakken De grootste warme bakker!! Keiit'prodiikÉ N.V. GEBR. SCHUPPERT DE GEHELE DAG GESLOTEN Bijverdienste! GIERTANK DONATIE Vrijdag 4 december 1970 2 V Sn plaats van kaarten. Jan Wessels en Willy Vruggink hebben de eer u, mede na mens hun ouders, kennis te geven van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op woens dag 9 december a.s.. des middags om 13.45 uur, in het gemeentehuis te Hol ten. Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te Holten door de Weleerw. Heer Ds. C. C. Addink. December 1970 Haarstraat 134. Rijssen Stationsstraat 10, Holten Toekomstig adres: Baksteenstraat 3, Rijssen. Receptie van 15.30-17.30 u. in hotel Holterman, Dorps straat 8. Holten. Evert Huisjes en Riet Bouwhuis geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voornemen in het hu welijk te treden. De voltrekking zal plaats hebben op donderdag 10 december a.s. om 15.15 uur ten gemeentehuize te Hol ten. Holten, december 1970 Stationsstraat 13. Voorlopig adres: Stationsstraat 13, Holten. Receptie van 17.00-18.30 u. in Hotel Holterman te Hol ten. (In plaats van kaarten). Albert Jan Roeterdink en Zwaantje Johanna Twellaar hebben de eer U, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrij dag 11 december a.s. om 10.30 uur in het gemeente huis te Gorssel. De huwelijksinzegening vindt plaats om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Bathmen door de Weleerw. Heer Ds. J. G. Beerthuis. December 1970 Bathmen, Kerkdijk 8 Laren (G.), Schoolt. Schoolterdijk 3. Toekomstig adres: Dijkerhoek 24. Holten. Receptie van 15.00-17.00 u. in Hotel „Boode" te Bath men. Heden is tot onze diepe droefheid uit onze fa miliekring weggenomen, onze lieve zwager en oom t Jannes Sluiter echtgenoot van Harmina Klein Teeselink. op de leeftijd van 73 jr. Dat hij ruste in vrede, is de wens van: Holten: Fam. Wed. Hs. Klein Teeselink Holten: Fam. Wed. H. Klein Teeselink Noordscharwoude: Fam. J. Klein Teeselink Bathmen: Fam. J. H. Klein Teeselink 27 november 1970. Op 27 november 1970 overleed, zacht en kalm, onze geachte ere voorzitter Jannes Sluiter in de ouderdom van 73 jaar. Wij zullen hem in dank bare herinnering blij ven gedenken. Schietvereniging „De Zaagmolen", Dijkerhoek. DANKBETUIGING Langs deze weg danken wij ieder voor de vele blij ken van belangstelling, bloemen en cadeaus, die wij bij ons huwelijk moch ten ontvangen. D. Leur ink A. Leurink-Ulfman Deventer, december 1970 Wittenstein 26. DANKBETUIGING Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank, die door hun felicitaties, bloemen en cadeaus ons huwelijksfeest tot een on vergetelijke dag hebben gemaakt. J, Denneboom D Denneboom- Klaasses Bathmen, december 1970 Dortherhoek 48. (In plaats van kaarten). Op vrijdag 11 december a.s. hopen onze lieve ouders en grootouders G. H. BROEKHUIS en B. W. BROEKHUIS-GROOT BR0NSV00RT hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Holten, december 1970 Dijkerhoek 40. Gelegenheid tot feliciteren: van 14.30-16.30 uur en 's avonds na half acht in café „Het Bonte Paard' 'te Dijkerhoek. Heden is overleden, in zijn Heer en Heiland, onze lieve man, vader, groot- en overgroot vader J0HAN SCHUPPERT echtgenoot van B. Tromop. op de leeftijd van 86 jaar. Gezang 78 vers 1 en 4 (Gei-ef. bundel). Holten. B. Schuppert-Tromop Nijverdal: A. H. M. Konijnenbelt- Schuppert H. H. Konijnenbelt Holten: F. J. Schuppert D. Schuppert-Eshuis H. Schuppert H. Schuppert-Berkenbosch L. Schuppert C. Schuppex-t-Keuning Nijverdal: G. J. Schuppert A. Schuppert-Praas Eefde: J. B. Schuppert C. Schuppert-Meijer Klein- en achterkleinkinderen Holten. 3 december 1970 Kosterspad 7. De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 8 december a.s., des middags om 2.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Holten. De rouwdienst zal om 12.45 uur aanvangen in de Geref. Kerk te Holten. Zij. die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen, worden aldaar verwacht. Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 4, zon dag 6 en maandag 7 december a.s., des avonds van 7.00-9.00 uur aan het sterfhuis en vóór de aanvang van de rouwdienst in één der verga derlokalen van de kerk. zo smakelijk zo geurig zb gezond boterma/s van natuur zuivere tarwe lichtverteerbaar* en: DWARSGEBAKKEN Malsheid is nu wérkelijk 'n week-end lang. Kies BUMS voor nieuwe geur en fleur aan uw broodmaaltijden. Malsheid is nu een lang week-end lang I door O WATERSCHAP SALLAND Het dagelijks bestuur van het waterschap Salland maakt bekend, dat van 7 december 1970 tot 21 de cember 1970 ter secretarie van het waterschap te Olst ter inzage van de in gelanden liggen, a. ontwerp-slotbegrotings- wijziging, dienstjaar '69: ■b. ontwerp-rekening, dienstjaar 1969: c. ontwerp-begroting. dienstjaar 1971: d. ontwerp-begrolings- wijziging. dienstjaar '71. Iedere ingeland is bevoegd tot 29 december 1970 bij het verenigd college van het waterschap Salland schriftelijk bezwaar tegen de hiervoor vermelde ont werpen in te brengen. Olst. 2 december 1970. Het dagelijks bestuur voornoemd. VOOR EEN GOED NAAR ORANJESTRAAT en 'T VIADUCT Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader JANNES SLUITER echtgenoot van Harm. Klein Teeselink, op de leeftijd van 73 jaar. Dat hij ruste in vrede. Bathmen: Harm. Sluiter-Klein Teeselink Emmeloord: F..J. Sluiter M. Sluiter-de Lange Hettie Hans Bathmen: H. Sluiter J. Sluiter-Bolle Mientje en Gerrit Jennie Ansje Bathmen, 27 november 1970 Loo 48. De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden. In Jezus ontslapen, onze geliefde broeder, zwa ger en oom J0HAN SCHUPPERT echtgenoot van B. Tromop. Psalm 17 vers*8 (oude berijming). D. J. Schuppert J. H. Schuppert-Ebrecht Wed. R-. Schipper-Schuppert en kinderen Holten, 3 december 1970. HOLTEN Wegens familieomstandigheden DINSDAG 8 DECEMBER presenteert a.s. zondag. met strijdmuziek van „The White Comets" Iedere honderdste bezoeker raa een enorme surprise. ■SvTTT VOORZAAL: stt m ST. NICOLAASSTEMMING o.l.v. DUO KEDDE. Aanvang 19.30 uur. WEDERVERKOPER gevraagd voor de verkoop van koffie. Brieven onder no. 412 bureau Holtens Nieuws blad, Kol weg 17. H.H. Landbouwers Nieuw model (2800 liter) te huur, passend aan alle tractoren. Beleefd aanbevelend, G. Aytink Telefoon 05725-273. Te koop: 2 oliehaarden en een boiler (30 liter). HOLTERMAN Larenseweg B 26. Te koop: 2 volbloed neurende VAARZEN (F. H. veeslag) met goede produktie en afstamming. J. HAVERSLAG Es pel o 23 - Holten Telefoon 05725-200. Na zaterdag 5 december wordt de IJsclub De Noordpool VERHOOGD VAN 5 TOT 10 GULDEN Opgave bij J. Wiggers, Kolweg 14 - Tel. 1356 DINSDAG: 500 gram fijne of grove runder- of varkensworst 150 gram snijworst WOENSDAG: 500 gram schouderkarbonade 500 gram speklappen zonder zwoerd 150 gram berliner DONDERDAG: 500 gram gehakt 1 kg. gehakt 150 gram ontbijtspek VRIJDAG en ZATERDAG: 500 gram rundvlees (mager) 150 gram rauwe ham 150 gram haagse leverworst DE HELE WEEK: 500 gram krabbetjes blik appelmoes pot boerenkool blik erwten/wortelen KEURSLAGER Men is tot de conclusie gekomen, dat achtereenvolgens de volgende factoren het ontstaan van verkalking in de kransslagaderen van het hart in de hand kunnen werken: Het belang van lichaamsbeweging wordt tegenwoordig steeds meer in gezien. Vele bedrijven gaan er dan ook toe over om gelegenheid te scheppen tot het zg. „trimmen". En wat wil trimmen nu eigenlijk zeggen? Het betekent zoiets als kor te lichaamsoefening. kortdurende sportoefening etc. En is het inder daad waar, dat trimmen hart- en vaatziekten voorkomt? Of hèlpt deze ernstige ziekte te voorkomen? Hart- en vaatziekten nemen steeds meer toe in onze geciviliseerde maatschappij, vooral in de laatste 10 a 15 .jaar zijn deze ziekten sterk toe genomen, vooral onder „managers" (vandaar de naam: managersziek te). 1. overvoeding, vetzucht en ver hoogde bloeddruk. 2. het roken van veel sigaretten. 3. het leiden van een zittend leven, zonder voldoende lichaamsbewe ging dus. 4. zware psychische spanningen. Wanneer we deze punten eens be zien* vallen ons de punten 3 en 4 op. Een zittend leven leiden steeds meei mensen, want met de welvaartsstij ging neemt de arbeidsintensiviteit af Auto's en allerlei apparaten, ontne men de mensen de kans op li chaamsbeweging en inspanning. De hoeveelheid vrije tijd neemt toe. maar wordt teveel doorgebracht in auto's, caravans, strandhuisjes e.d. De mens die sjouwt terwijl het zweet hem van het lichaam gutst, wordt meer en meer ongewoon. Wij hollen niet meer om bijv. de trein, de bus of de tram te halen, en ook fietsen we vrijwel nooit meer hard om op tijd op ons werk te zijn, want de auto of brommer is er (in de meeste gevallen) voor in de plaats gekomen. We stappen er in en zitten er in zonder lichamelijke in spanning te verrichten. Voor de ..ontspannende" momen ten. zoals hollen naar de trein en luisteren naar de grappen van de conducteur, is ergernis en angst in de plaats gekomen. We ergeren ons aan de openstaande brug. de mist die plotseling is komen opzetten en aan onze mede-weggebruikers die ons snijden, etc. (zie punt 4). En daarom is het beter, dat de moderne mens zich aan het trimmen gaat wijden. Trimmen kan bestaan uit: hardlopen, touwtje springen, zwemmen, turnen en oefeningen aan allerlei apparaten zoals het droog- roeiapparaat en het bokskussen en tenslotte gymnastiek, indoortraining voetbal etc. Daarbij mag de leeftijd of de ge ringe ontwikkeling van het spierstel sel geen rol spelen. Ook mag men niet bang zijn dat men er van gaat transpireren. Sporkleding is daarom wel aan te bevelen. Bijna iedereen weet, dat ook de be jaarden nog aan sport en spel kun nen doen, maar dan in hun eigen tempo. Trimmen is eigenlijk niet 'bedoeld zozeer voor jonge mensen van pl.m. 18 jaar, bij wie de lichaamskracht op het hoogtepunt is, maar trimmen is juist bedoeld voor die leeftijdsgroep i van -mensen, waarbij het z.g. hart- i infarct de belangrijkste doodsoorzaak is: 30 tot 45 jarigen. Deze groep van mensen is juist het minst bereid om mee te doen aan sport of spel. omdat zij in deze le- vensfase hun carrière definitief ge stalte geven. Maar wat blijft er van een carrière over. wanneer men reeds op jeugdi- ge leeftijd een levenslange beschadi- I ging van het hart heeft opgelopen of het leven heeft verloren. Daarom is het speciaal voor deze groep ge wenst. dat zij gaan trimmen. Men kan beter meerdere malen per week trimmen gedurende- korte lijd dan eenmaal in de week meer dere uren. Bij de eerstgenoemde me thode brengt men 't hart- en bloed vaatstelsel toch in betere conditie. Daarom is trimmen op het werk ge wenst. vóór het werk, tijdens de middagpauze of op een ander tijd stip. 10 a 25 minuten intensief oefe nen is lang genoeg. Maar er is dan natuurlijk wel een accommodatie no dig (kleedkamer etc.). Een voordeel van het bedrijfstrim- men is. dat men gemakkelijk mee doet, iedereen trimt en men kan dan gemakkelijk meedoen. In de auto trimt men niet en ook niet voor het televisietoestel. Trim dus mee. mede tot behoud van uw gezondheid. En gezondheid is toch 's mensen groot ste schat? TH. V. LOOKEREN. ARTS. BIJ DE FOTO Het maken van extra lichaamsde- weging bijv. door middel van sport is een methode die vooral de jongere mens wel aantrekt. De oudere krijgt men daar nauwelijks toe, die vinden zich al „sporlLef" als ze zondagmid dag op de tribune hebben gezeten, kijkend naar een voetbalwedstrijd. Daarom is het in feite een psycho logisch handige manier, een ruimte met speciale „trimwerktuigen" in te richten. Deze apparaten verleiden er ge makkelijk toe. gebruikt te worden. Trimfi etsen, halters, medicijnballen én roeitoestellen lokken de mensen als het ware om het „voor de gein" eens te proberen, van hieruit is het een gemakkelijke stap om rcgelma- iig te gaan oefenen. In sportkringen is de naam BERC een begrip. De Firma Kaspar Berg uit Neurenberg levert al sinds 1920 voor alle Olympische spelen ter we reld atletiek- en keep fittoestellen. Hel is de grootste fabriek op dit gebied in geheel Europa. Do sport- toestellen van Berg voldoen aan In ternationale eisen en zijn derhalve «volkomen betrouwbaar. Informaties over BERG sporttoestellen worden verstrekt door Handelmij. Neerlan- dia. Keizersgracht 370, Amsterdam. BROWNIES 25 stuks voor een beboterde bakvorm 20 x 20 cm-, 2 koppen Corn Flakes Vi theelepel bakpoeder mespunt zout 50 g 2 eetl.) fijngehakte noten 50 g in stukjes gebroken bittere chocolade (2 repen van 25 g). 200 g suiker 50 g (ruim 3 eetl.) boter of margarine 3 eetl. pindakaas 2 eieren Maak dc Corn Flakes fijn en meng ze met de volgende 3 ingrediënten. Breng een pan met water bijna aan de kook, zet hierin een kom met de chocolade en boter of margarine en laat deze, onder voortdurend roeren, smelten. Neem de pan van de warmtebron en voeg de suiker en de pindakaas toe'. Klop de eieren door dit mengsel, eventueel met een electrische hand- klutser. Schep er tenslotte het Corn Flakes mengsel doorheen. Verdee' het deeg over de bakvorm Bak de koek 30 minuten middenin een vrij warme oven 350°F cij fer 3 of 4 175°C) Laat de koek afkoelen en snijdt deze in vierkantjes. WINTERTRIP G'a eens naar één onzer „overzee se gebiedsdelen". Een probaat: mid del tegen de spanningen van ons da gelijks leven is het nemen van een korte wintervakantie. Daarvoor be hoeft u echt niet naar Arosa of Sankt Johan te gaan. Denkt u eens aan Texel. Dat is één van de ge makkelijkst bereikbare Waddeneilan den. Zowel met het openbaar vervoer als met uw eigen auto kunt u daar gemakkelijk komen. De Texelse VVV heeft goedkope hotel- en pensionar rangementen ingesteld geldend van 15 sptemher 1970 tot 15 mei 1971. Een voorbeeld"' 3 dagen Texel per eigen auto f 38.— per trein f 57,—. De treinreis is wat duurder, maar dat komt omdat de volledige trein- boot-busreiskoslen hierin zijn verdis conteerd. Bijzonder plezierig voor wal grote re gezinnen lijkt ons de mogelijkheid •van een „bungalow" wintervakantie op dit eiland. U kunt nl. een serie weekeind lang zo'n bungalow huren tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Voor bijv. 5 weekeinds met een ge zin van vier personen betaalt u Het is zover: tie feestdagen staan weer voor de deur. Decembermaand Feestmaand, 'n Tijd van feestelij ke etentjes, veel mensen op bezoek of zomaar gezellig samen lezen, tv- kijken of stil genieten, staat ons te wachten. En wat past beter bij dit alles dan een longdrink? Verfrissend en pittig? Om u enigszins op weg te helpen ge ven wij u deze mix-receptjes, die als basis kunnen dienen voor zelf ont dekte creaties! Doe tweederde borrelglas vieux in een longdrinkglas, met wat' ijs blokjes, Voeg er eenderde bor relglas Curaqao Triple Sec aan toe. Glas bijvullen mol Coca- Cola. Op de rand van het glas doet u natuurlijk een schijfje ci troen staat extra gezellig! Als de wind m het huis. huilt en de leuren klapperen is het tijd voor de- ..White Russian": Doe een borrelglas wodka in een longdrinkglas met wat fijnge stampt ijs. Het glas bijvullen mei Sprite, en weer: een schijfje ci troen op de rand. Een echt „stemming-makertje" is deze Doe in een longdrinkglas: 40 cc wodka, 10 cc Persico en 10 cc Crème de Bananes. Glas bijvul len met Fanta en wat stukjes ananas toevoegen. Uw kinderbezoek zal deze wel waar deren: <9 Vul een limonadeglas voor drie kwart met Coca-Cola, doe daar een klein ijsje bovenop en schenk over het ijs wat frambozenlimo nadesiroop. Heeft u toevallig ge schaafde amandelen of pinda's in huis. slrooi er dan wat overheen, 'n Rietje erin en klaar-is-kees. De traditionele longdrihkrecep- ten doen het ook altijd goed. Fijn om bij de hand te hebben, die niet-zo- moeilijke mix-suggesties (waarmee u natuurlijk ook nog naar hartelust kunt experimenteren): Doe een borrelglas rum in een longdrinkglas. Wat blokjes ijs er bij. schijfje citroen op de rand. en het glas verder bijvullen met Coca-Cola. Giet een glas advocaat in een longdrinkglas en vul dit bij met Sprite. Doorroeren met zo'n lan ge longdrinklepel, Giet een borrelglas oude of jonge jenever, vieux of gin in een long drinkglas. Wat blokjes ijs erbij, en het glas afvullen Coke. net '-oele Vermeng gelijke hoeveelheden wodka en Minute Maid Florida sinaasappelsap. In een glas gie ten en ijsblokjes toevoegen. (Minute Maid sinaasappelsap kunt u kopen in diepgevroren ge concentreerde vorm. Om altijd bij de hand te hebben, die blik jes. die in uw met de feestdagen toch al zo volle ijskast maar een héél klein plaatsje in het vries vak nodig hebben!}. Doe een borrelglas gin in een longdrinkglas. De gebruikelijke ijsblokjes erbij en opvullen met Fanta. En uw gasten die nog achter het stuur moeten zullen u eeuwig dank baar zijn als u hen ter verfrissing zo'n alcoholvrij opknappertje voor zet Mix twee delen Minute Maid Flo rida sinaasappelsap met drie de len tomatensap. Snufje zout. beetje citroensap en blokjes ijs erbij en even schudden. Schenk een bodempje sterk kof- fie-extract in een longdrinkglas. Doe er wat ijsblokjes bij en ver der Coca-Cola. Veel succes... en prettige feestdagen! f 87,50 totaal. Voor een enkel week eind niet vier personen f 17,50. In deze prijs is begrepen de huur van de bungalow, incl. gas, licht, water en verwarming. Het auto- cn personenvervoer Den Helder-Texel v.v. en een veis en annuleringsverze kering. U kunt telefonisch of schrif telijk nadere informaties verkrijgen bij de VVV Texel, Groeneplaats 9, Den Burg, telefoon 02220-2844. WAT ETEMENU? Condésoep ls.de officiële naam van een pikante bruinebonensoep, recht streeks uit de Franse keuken. Het recept is vrij simpel. Zet 500 gram bruine bonen een nacht in de week. Kook ze daarna gaar. Trek van ca. 100 gram poulet een bouillon, maar als u weinig tijd hebt, gebruik dan twee bouillonta bletten. Fruit twee middelgrote uien en voeg dit toe aan de bouillon, voor de liefhebbers ook een teentje knol- look, en wat soepgroenten, maar niet. teveel. Een ons mager spek in dob belstenen gesneden, even uithakken on toevoegen aan de soep. Dc bonen bijvoegen en alles een kwartiertje laten doorkoken. Zout en peper naar smaak, eet smakelijk. CINESHOT De Nederlandse Organisatie van Amateurfilmclubs heeft een nieuw blad voor Smalfilmei's ten doop ge houden. 1-Iet heet Cineshol cn dient mede ais vervanging van het maand blad Smalfilm, uitgave FocusEise- vier, dat per 1 januari 1971 wordt op geheven. Alle leden van de genoem de organisatie zullen Cineshot ont vangen. De inhoud van Cineshot be staat. uit mededelingen van de NOVA, maar bevat ook instructieve firtikelen over amateurfilmen. Infor maties verstrekt de NOVA, Eisenho- werlaan 8, Utrecht, telef. 030-934341. SPREKENDE ETALAGES In Berlijn beproeft een warenhuis een systeem, waarbij de grote ruit als membraam" fungeert. Geluids golven afkomstig van een bandrecor der, worden naar het raam gevoerd, waardoor dit tot een enorme luid spreker wordt gemaakt. De voorbij gangers kunnen de verkoop bood schap direct horen. De geluidssterk te blijft gelukkig tot de trottoirs be perkt... SURPRISES December is de maand van de ca deaus. Bij sommigen valt de nadruk op Sint NiColaas, bij anderen fun geert de kerstboom meer als cen trum voor het geven. Alle fantasie wordt gelegd in het samenstellen van surprises. Mensen die zich gaan verloven kunt u ver rassen met een pop. samengesteld uit allerlei huishoudelijke zaken, van stofdoeken tot een theemuis toe. Kinderen vinden hel het fijnst als ze veel pakjes krijgen, vaak kunt u bepaalde zaken leuk splitsen, door bijv. wagons van een trein apart in te pakken. Maar één ding: geef niet teveel suikergoed en marsepein, onze ge bitten zijn al zo slecht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2