Goede Sint Nicolaas-kooplust Burgemeester Mr. W. H. Enklaar opende autobedrijf Ab Baltes Oprichters gehuldigd en onderscheiden Jaarvergadering van „De Bergvliegers" KERST- EN OUDEJAARS- NUMMER ONZE AGENDA mm mm/m HM» Mgn ebb on icmrfc iijiPi- wm bh Vrijdag 4 december 1970 H HP" ifj ejnPl fgl ÊjM ||^pk Jaargang 22 - no. 48 Vijftig jaar getrouwd Gezinsverzorging Insigne Dorp mooi verlicht Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddinst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werker Sterke touwtrekkers Verwerping C.J.V. De Vriendenschaar Wachtdienst slachthuis Motorclub in het silver Dankbaar Gevonden en Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN Mutaties bij de politie verloren voorwerpen Stoutste verwachtingen overtroffen De prijzen uitgereikt Aangezien de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag dit jaar achter in de week vallen, zal het Kerstnummer op donderdag, 24 de cember en het Oudejaarsnummer op donderdag. 31 december verschijnen. Voor de Kerstweek is met de drukkerij de volgende rege ling gepland: Dinsdag eerste zending nieuws en advertenties. Woensdag grootste en (kleine) laatste om 13.00 uur. Woens dagavond komen de kranten in Holten. Wij verzoeken adverteerders en berichtgevers vriende lijk hun opdrachten en berichten vroegtijdig in te zenden op dat wij na bewerking onzerzijds aan deze planning kun nen voldoen. Omtrent de planning voor het Oudejaarsnummer volgen nog nadere mededelingen. SB SI Hl Wfraffijifar WgH nf Htt SÉfft Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Abonnementsprijs f 5,— per halj jaar10— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v Holtens Nieuwsblad Op woensdag 9 december hoopt het echtpaar W. Aaftink en J. W. Aaftink- Vruggink, Rietmolenstraat 7 zijn 50- jarig huwelijk te gedenken. De heer Aaftink (bij zeer velen, vooral de wat oudere Holtenaren beter bekend als ,.Wil'm van Luuk'n-Mans") is 71 jaar en zijn echtgenote is 73 jaar. Beiden mogen zich nog in een goede gezond heid verheugen. Het gouden echtpaar heeft 6 kinderen en 5 kleinkinderen. De heer Aaftink is bijna een halve eeuw loonslager geweest en was als zodanig meer dan 30 jaar werkzaam bij de firma Pagrach bij welke firma hij altijd met heel veel plezier heeft gewerkt. Hij was slager in hórt en nieren en is dit eigenlijk nog want hij loopt nog graag even het slachthuis binnen, waar hij ook elke week nog enkele slachtrunderen moet „schat ten". Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker, tel. 1438. b.g.g. telef. 1799, mevrouw Beltman-Aanstoot. Zondag 6 19.30 uur: Dansen te Bathmen (zie december in Dancing Boode adv.) Maandag 7 december 14-18 uur: Zitting in Amicitia en 15- 16 uur in Het Bonte Paard inwisse ling waardebonnen winkelweek. 19.30 uur: Aanwijzing buitenl. reizen en waardebonnen winkelweek in Amicitia. 20.00 uur: Jaarvergadering IJsclub ,De Noordpool' in café Kalfsterman 20.00 uur: De door omstandigheden verzette jaarvergadering Hervorm de Vrouwengroep Dijkerhoek in Be- thanië. Gebr. Schuppert N.V. wegens familie omstandigheden de gehele dag ge sloten (zie adv.). Donderdag 10 december 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep Hol ten in gebouw Irene. 20.00 uur: Bijeenkomst Aktuele Kerk- groep ten huize van de familie Van Bruggen, Kerkstraat 19. De voorzitter van de M.A.C. ,,De Hol- terberg" de hr D. J. Schooien sprak een woord van dank tot de ter recep tie aanwezige oprichters de heren H. J. Bouwhuis. J. F. van Geenhuizen jr. H.- Heijink J. G. Maats en C. A. Mü,,er en hij spelde namens de ciubs deze heren een herinneringsinsigne op de jas met het opschrift: 25 MAC ..Holterberg". Namens de oprichters bood de heer Van Geenhuizen aan het clubbestuur een prachtige voorzitters hamer aan. De heer Van Geenhuizen dankte tenslotte met enkele woorden voor de goede wensen, bloemen en ge schenken en hij richtte zich nog in 't bijzonder tot de eigenaren van gron den op de Zuurberg die bos- en heu velterrein beschikbaar stellen voor het houden van de jaarlijkse moto- cross. Dinsdagavond had in café „De Waag" de aanwijzing plaats van de tweede buitenlandse reis per OAD voor twee personen en werden een zestiental waardebonnen van f 25, toegekend. De buitenlandse reis naar Vorarl- berg (Oostenrijk) viel toe aan num mer 15 14 1. De overige nummers kan men vin den in een aankondiging in dit num mer. Het was de laatste dagen druk in de winkels en straten, zodat de St. Nicolaas-actic van de Holtense winkeliers ook dit jaar weer het no dige effect heeft. De gevelvcrlichting Zaterdag, vanaf 12.00 uur tol maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 5 dec. en zondag 6 dec.: A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8. Goor, telef. 05470-3355 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 5dee. en zondag 6 dec.: W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, tel. 2004. Ochtends van 9.00-10,00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruisge- feouw, tel. 1436. door randen lampjes langs de gevels van sommige zaken, maar ook de „gouden hartjes" de door de Holten- se Handelsvereniging verstrekte ge- ververlichtingarmaturen doen het bij zonder aardig in het straatbeeld. Als het dan „over" de straat niet kan, dan maar „langs" de straat heeft men zeer goed bedacht. Een PJGO-zestal behaalde een ge deelde tweede plaats in poule B van de zestallen op het touwtrektoernooi in Hengelo (G). Er werd door de Holtense ploeg 5 maal getrokken, waarvan drie keer werd gewonnen. Eindstand der zestallen in poule B: 1. Buurse, 12 punten; 2. Holten, 8 punten; 3. Oosterwijk 8 punten; 4. Bekveld, 6 punten; 5. Noordijk II, 4 punten; 6. Medler, 2 punten; 7. Oe- iersteeg, 0 punten. C.J.V. „De Vriendenschaar" orga niseert vrijdag 11 december a.s. een groots opgezette verwerping in gebouw „Irene". Op de avond die om half acht begint, zal krentenbrood, gebak, wild en ge vogelte verworpen worden. Vrijdag, 4 dec. t.e.m. zondag, 6 dec. H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513 keur-meesters. buiten de diensturen maandag, 7 dec. t.e.m. zondag, 13 dec. J. Hof, Kozakkenstraat 19, telef. 1697. Aangifte gestorven dieren op -zaterdag van 9.00-11,00 uur aan het slachthuis, tel, 1318. De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" heeft zaterdagmiddag in feestzaal „Vosman" tydens een druk bezochte receptie het feit herdacht dat de club een kwart eeuw geleden werd popgericht. De oud-voorzitter en tevens een der oprichters, de heer Johan F. van Geenhuizen Jr. sprak in zijn functie van ceremoniemeestereen kort woord van welkom waarbij hij zich in 't bij zonder richte tot burgemeester mr. W. H.Enklaar en de heer H. J. Ezen- dam te Hengelo (O) als afevaardig- de van de KNMV en de afd. Overijs sel van deze organisatie. Nadat met enkele ogenblikken stilte de in de aflopen 25 jaar gestorven le den waren herdacht hield de heer van Geenhuizen een korte toespraak waarin hij herinnerde aan het doel van de vereniging het bevorderen van de mootr- en automobielsport o.a. door het organiseren van puzzel- en oriënteringsritten. en andere evene menten. Puzzelritten organiseren geeft steeds grotere problemen als gevolg van het keer. Tot nog toe lukte het nog, mede dankzij de medewerking van burge meester Enklaar, om ieder jaar en kele ritten te organiseren maar de vraag rijst wel hoe lang zal het nog kunnen. Burgemeester mr. W. H. Enklaar, sprekend namens het gemeentebe stuur en de VVV „Holtens Belang" herinnerde aan de moeilijkheden die in de 25 jr overwonnenmoesten wor den. Het was vallen en opstaan. 1-Iet bestaansrecht van de club is in de loop der jaren alleszins bewezen en De oprichters van de MAC „De Holterberg" ontvingen 'n herinneringsinsigne. Van links naar rechts H. J. Bouwhuis, HHeijenk, J. G. Maats, J. F. van Geenhui zen jr., voorz. Schooien en C. A. Muller. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, feliciteert het be stuur van de zilveren mo torclub ..De Holterberg". V.l.n.r. F. T. R. Haan, G. M. Bannink, Joh. Arfman, secr. D. J. Schooien, voorz., G. H. Egberts penningm., en G. J. Stevens. Op de foto ontbre ken G. Krïeger, G. J. Slui ter en J. M. Wansink. op deze jubileu.ir dag een reden te meer om in da'. kbaarheid te geden ken. De club ncjakte zich op veler lei terrein bijksnder verdienstelijk en de puzzelritep die in het kader van het VW-jVakantieprogramma elke zomer 2 of 3 keer worden uitge schreven wordendoor de zomergas ten op hoge prijs gesteld. De heer H. J. Ezertdam. die kwam gelukwensen namens de KNMV en de afd. Overijssel van KNMV en dienst voorzitter de heer A. R. van der Wol- de te Markelo deed zijn woorden van gelukwens vergezeld gaan van de jubileum plaquette. Verder werd nog het woord gevoerd door de waarn. voorz. van de Brade riecommissie de heer J. Wiggers (de motocross op de Zuurberg werd t.e.m. 1969 georganiseerd met de Braderiecommissie) en door de heer A. Westerik, voorzitter v.an de Hol tense Muziekverehiging „HMV". Het korps moest deze middag luister bijzetten aan het Sint Nïcolaasfeest in Dijkerhoek en was dientengevolge niet in staat, om de motorclub een mu zikale ..hulde tg.^brengen. Dick Muller oud-bestuurslid en ver schillende keren winnaar van goud en .zilver in „Zesdaagsen" en talloze malen op de hoogste trede van het ere-podium verklaarde heel gelukkig zijn met goed draaiende motorclubs tedeaa dede- vbgkq vbgk vbgkvbgk van waaruit de rijders moeten komen. De weg naar succes begint bij de clubs. De heer Slettenhaar blijft voorlopig nog tot de groep Holten behoren, maar zal ter zijner tijd zeker bii een Verkeersgroep worden ingedeeld Zaterdag. 5 dec. t.e.m. vrijdag. 11 dec. buiten de diensturen Elec- tra: H. Heijenk, Kolweg 44. telef. 2124. Gas: W. C. van de Weerthof, Voorsboerstraat 3. tel. 1793. HOLTEN Ned. Ilerv. kerk: 10.00 uur Hulppr. A. Schellevis; 19.00 uur ds. Ros bergen van Deventer. Extra collec te: Raad van kerken; 10.00 uur Jon- gerendienst in het gebouw Irene; Oppasdienst mevr. Abma-Olijve, Le- ni Schellevis, Fenny Scheperboer. Geref. kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen kerkgebouw. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk. Zaterdagavond, 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanië. 10.00 uur ds. P. Lugtigheid Extra collecte: Raad van kerken. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk. ,10.00 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. A.-nieuwe lit.). Vrijdag 11 december 19.30 uur: Verwerping van krenten brood, wild enz. voor CJV „De Vriendenschaar" in gebouw Irene. 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas in Het Trefpunt ten bate van dit gebouw (zie adv.). Zaterdag 12 december 14.00 uur: Bejaardenmiddag NVV- leden in Stationskoffiehuis M. Kalf sterman. Woensdag 16 december 19.30 uur: Jaarfeest CJV „Immanuël" in gebouw Bethanië, Dijkerhoek. Donderdag 17 december 15.00-16.30 uur: Receptie afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen wegens haar 25-jarig bestaan in Hotel Holterman. 20.00 uur: Feestavond, alsvoren, in Amicitia. Vrijdag 18 december 1-9.30 uur: Jaarfeest CJV .Immanuël' in gebouw „Bethanië" te Dijker hoek. Maandag 21 december 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize (algemene beschou wingen gemeentebegroting). Dinsdag 22 december 10.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuizen (voortzetten, begro tingsbehandeling) Woensdag 23 december 20.00 uur: Kerstviering afd. Dijker hoek Ned. Bond van Plattelands- vroewen in zaal ,Het Bonte Paard'. Woensdag 12 januari 1971 20.00 uur: Nieuwjaarsvisite afd. Dij kerhoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal ,Het Bonte Paard'. De wachtmeester eerste klas der Rijkspolitie A. Timmer (39) is met ingang van 1 december benoemd tot rayoncommandant in St. Maarten in de gefneente Schagen (N.-H.). Hij is tevens bevorderd tot opperwacht meester. De heer Timmer, die negen jaar tot de groep Holten heeft be hoort, is reeds in functie getreden te St. .Maarten. Zelf komt hij uit Voort huizen en zijn vrouw uit Enschede. Er wordt in St. Maarten een nieuwe woning voor hen gebouwd, plm. tien minuten van zee, die zij vermoedelijk in mei 1971 zullen kunnen betrekken. De wachtmeester J. Slettenhaar gaat mfet ingang van 21 december 'n opleiding volgen aan de verkeers school der Rijkspolitie te Bilthoven. GEVONDEN: diverse handschoe nen; 2 bankbiljetten; 1 tabakzak met shag; 1 broche: 1 mes; 1 damesfiets; 1 kentekenplaat. VERLOREN: enkele handschoenen; 1 herenfiets; 1 motorhandschoen: 1 damesbril; 1 kinderportem. m. inh.; 1 gouden dam-ashorloge; 1 kinder jurkje. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie. Dorpsstraat 32. te Holten, tussen 8 en 22 uur. doch NIET tussen 13 en 14 uur. Onder zeer grote belangstelling werd vrijdagmiddag het auto mobielbedrijf van de heer 'A. Baltes officieel in gebruik genomen. Niet alleen familie en zakenrelaties gaven blijk van hun belang stelling, de gehele buurt „De Haar" was uitgelopen om de opening van het prachtige pand niet te missen. De officiële ingebruikstel ling geschiedde door burgemeester mr. W. H. Enklaar, die de sleu tel kreeg aangeboden door het dochtertje van de familie Baltes, de 6-jarige Marian. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, stelt 't autobedrijf van de heer A. Baltes aan de Larenseweg in gebruik door de opening van de deur van de showroom. Achter hem de eigenaar en zijn echtgenote. Nadat alle bezoekers binnen waren in de grote showroom, zei mr. En klaar in een korte toespraak, dat de totstandkoming van het mooie auto bedrijf aan de Larenseweg een bewijs is van de ondernemingsiust en durf van de heer Balies. Er is veel over gepraat voordat het zover was om dat er nogal wat bezwaren bij het ge meentebestuur waren over de vesti ging daar maar Ab Baltes heeft gezegd „Maak u niet al te veel zor gen er komt geen rotzooi aan de La- renseweg ik maak er (over de han del in tweedehands auto's) een mooie jas omheen." „U hebt meer gedaan dan het nakomen van uw beloften; wat hier tot stand gekomen is, over treft mijn stoutste verwachtingen". De zelfbediening-wasserette noemde de burgemeester een nouveauté voor de gemeente Holten. Hij feliciteerde de heer Baltes met zijn dealerschap van de Datsun en sprak de hoop uit, dat het hem met zijn prachtig bedrijf goed mag gaan. Als voorzitter van de V.v.v. voegde hij daar nog aan toe, dat het vreemdelingenverkeer zeer gebaat is met een betere meubilering van het dorp. De heer W. ten Berge, complimen teerde als voorzitter van de Holtense Handelsvereniging de familie Baltes. De overgang van de handel in twee dehands auto's naar dit bedrijf zag hij als een bewijs van vakmanschap. „De architecten zijn met dit gebouw j waarnaast een riante bungalow staat bijzonder goed geslaagd", aldus de heer Ten Berge. De heer J. H. Verstappen feliciteer- als Inspecteur v.an de Shell en bood een geschenk onder couvert aan. Er werden de familie Baltes deze dag veel bloemen en enveloppen met in houd aangeboden. Het bedrijfsgedeelte is 50 m. lang en 30 m. diep, waarin een showroom van 30 by 20 m. Er is een benzine pomp en een grote parkeerruimte. Voor uitbreiding is nog 3000 m2 grond beschikbaar. Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau Puissant en Pot- kamp te Den Haag en Holten en ge bouwd door de fa. Ter Harmsel uit Ryssen als hoofdaannemer. De fa. Broekmaat en Oolbekking verzorg den de electrische installatie, de fa. Van de Belt in Twello de centrale verwarming, IV. Wennekes, Holten, het schilderwerk. Jan Lammers het Ioodgieterswcrk. Poortman, Rijssen, het stucadoorswerk, de staalcon structie werd geleverd door de fa. Van Schooten te Rijssen, de puien door de fa. Eersteling te Hoogeveen en het straatwerk werd verzorgd door de fa. J. W. Klein Horstman en Zn te Holten. De drie eerste „Generaal Kampioenen" van de post duivenvereniging ..De Berg- vliegers". V.l.n.r. H. J. ten Velde, II. Willems en G. Schuiterd. vliegers" vorige week vrijdagavond haar najaarsvergadering. In verband met het niet aanwezig zijn van de voorzitter, de heer L. Gazan, opende de secretaris H. J. ten Velde, deze avond. Hij heette een ieder van harte welkom en iiet het afgelopen seizoen nog even de revue passeren. Onder tussen werden de prijzen, bekers, medailles en diploma's uitgereikt aan de diverse kampioenen. Dit geschied de onder luid applaus van de aan wezige leden. Nadat de secretaris de notulen van de vorige vergadering voorgelezen had. werd door de pen ningmeester de heer H. van Beek de financiën besproken. Er was geluk kig een batig saldo. Tot kascommis- sie-lid werd benoemd de heer Joh. Veldhuis, die samen met heer Jong- mande kas zal nazien. Het Jedgn-aantal onderging een ver andering. doordat drie leden bedank ten. zodat de vereniging 23 leden gaat tellen. Als kantine-verzorger werd de heer G. Schuiterd aangesteld, terwijl de heer H. Willems hem bij het een en ander zal bijstaan. Daar de vereniging in rayons-ver- oand meespeelt, werd een officieuze poulebrief van het rayon „Berg en Dal" aan de leden ter inzage gege ven. De leden hadden gaarne een ge specificeerde uitslag van de vereni ging afzonderlijk en wat moet er met de 66 NBvZ poulebloks gebeu ren? Tn de rondvraag stelde de heer Joh. Paalman voor eens een tentoonstel ling op touw.te zetten. Dit werd in overweging genomen. De heer L. Gazan zal worden ver zocht om een verloting aan te vra gen. Hierna-sloot de secretaris de ver gadering en werden de drie eerst# Generaal kampioenen 1970 op do fo to gezet, te weten: do heren H. Wil lems, H. J. ten Velde en G. Schui- In haar nieuwe clubgebouw het oude Groene kruis gebouw hield de postduivenvereniging „de Berg-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1