Tweede fase Woningbouw gaat de mist in Biesheuvel komt spreken Feestelijke intocht van Sinterklaas Weth. J. Rietberg 25 jaar raadslid Nationale actie hulp aan Oost-Pak istan ln De Haar ONZE AGENDA KERKDIENSTEN W achtdienst slachthuis Storingsdienst GEB Hel vuilprobleem een moeilijke zaak Spreekuur maal- schappelijk werker Of fidéle publikatie WONING VERBETERING 533 flessen Geslaagde bloed- pla-ma-,actie Gezinsverzorging Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen IEUWSBLAD hdvertentieprijs 1*15 mm (a contant3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar f 10,— per jaar Vrijdag 27 november 1970 Jaargang 22 - no. 47 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 054831234 Hoofdredacteur VV. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Administratie: Gaardenstraat 17, Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Hollens Nieuwsblad Op 30 november 1945 begon het gemeentelijk apparaat van Hol ten weer enigszins op een democratische wijze te functioneren. Aan de geboorte van de noodraad, die toen het levenslicht zag, kleefden nog wel enige schoonheidsfouten, die ons herinnerden aan de tijd, die juist was afgelopen, maar de leden van deze noodraad werden toch geacht het vertrouwen te hebben van de bevolking, maar werden door de toen in functie zijnde burgemeester aange wezen. Van allen, die zich op deze datum om de raadstafel schik ten is de heer J. Rietberg de enige, die nog steeds aan die tafel zit. Met o.a. deze woorden herin nerde burgemeester, mr. W. H. Enklaar, er vrijdagmiddag aan, dat wethouder Rietberg op deze dag zijn zilveren jubileum als raadslid herdacht. Dat geschied de tijdens'een informele en on gedwongen bijeenkomst in de raadzaal, waar behalve het da gelijks bestuur der gemeente en Vrijdag 28 november 15 uurOfficiële ingebruikneming, autobedrijf A. Baltes, Larenseweg B 17 door burgemeester mr. W. H. Enklaar (zie adv.) Zaterdag 28 november 15 uur: Sinterklaas bezoekt Neer dorp. Espelo en Dijkerhoek (zie adv.) 16-18 uur: Receptie MAC „De Hol- terberg" in verband me 25-jarig bestaan in Hotel Vosman. 19.45 uur: Uitvoering CJV ,,De Bou wers" in Het Trefpunt (zie adv.) Zondag 29 december 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 30 november 9.30 uur v.m.Zitdag van de OLM in café Kalfsterman (zie adv.) 10.45 uur: Gemeenlevergadering Ge- reform. kerk in gebouw Rehoboth. 20 uur: Ledenvergadering Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afd. Hol ten in Hotel Holterman. Dinsdag 1 december 19.30 uur: Aanwijzing buitenl. reizen en waardebonnen winkeliersactie in café De Waag. Donderdag 3 december 20 uur: Sinterklaasavond afd. pelten der PJGO in hotel Holterman. Vrijdag 4 december Geen spreekuur van tandarts H. F. Steunenberg (zie adv.) Maandag 7 december 14-18 uur: Zitting in Amicitia en 15- 16 uur in Het Bonte Paard inwisse ling waardebonnen winkelweek. 19.30 uur: Aanwijzing buitenl. reizer en. waardebonnen winkelweek ii Amicitia. Dinsdag 8 december 20 uur: Jaarvergadering IJsclub ..De Noordpool" in café Kalfsterman. Vrijdag 11 december 19.30 uur: Verwerping van krenten brood, wild enz. voor CJV ,,De Vriendenschaar" in Irene. 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas in Het Trefpunt ten bate van dit gebouw. Zaterdag 12 december 14 uur: Bejaardenmiddag NW-leden in Stationskoffidhuis M. Kalfster man. .Maandag 21 december 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize (algemene beschou wingen gemeentebegroting). Dinsdag 22 december 13.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize (voortzetten begro tingsbehandeling) de raadsleden, de hoofden van dienst, chefs der afdelingen en familieleden van het jubileren de raadslid aanwezig waren. Wethouder Klein Velderman haal de de heer Rietberg en zijn echtge note van hun woning, die in de raad zaal met een hartelijk applaus wer den begroet, nadat mevrouw Riet berg eerst bij aankomst nog bloe men waren aangeboden. Mr. Enklaar schetste de jubilaris als een uitnemend raadslid, met een kloek verstand, een gaaf karaktei een wys oordeel en een grote karak tervastheid. Eigenschappen, aldus de burgemeester, die hem voorbestem den het wethouderschap van Holten te bekleden. En die bij de vervulling daarvan nog meer tot hun recht ko lk heb het gevoel dat u betrokken wordt bij het voeren van het gemeentelijk beleid, ho> meer eetlust, hoe meer ambitie ei liefde u krijgt voor de taak, welk u op u hebt genomen. De zorgen voor uw eigen bedrijf, dat u met uw zoon hebt te behartigen, trekken u niet af van plichten die u op u hebt geno men. „Mr. Enklaar noemde in dit verband de ruilverkaveling, kerk, zuivelfabriek, standorganisaties Namens de gemeente en de i bood de burgemeester de heer Riet berg het traditionele wandbord van Makkummeraardewerk aan en «Ie raad en hoofden van dienst een prachtige pul van aardewerk. De gemeentesecretaris de heer G. J. Langenbarg, mede sprekende n. mens de hoofden van dienst en chefs der afdelingen, maakte de balans op over de samenwerking mèt wethou der Rietberg, dat deze sterk in zijn voordeel is uitgevallen door de vele goede eigenschappen, die deze heeft aangewend om dit te bereiken. Spre ker noemde het natuurlijk gevoel voor beleid, dat de jubilaris bezit waarbij zijn uitspraken getuigen van een wijs inzicht. Het schept een Grote aandacht van raads leden en genodigden voor de toespraak van de burge meester. Namens net comité Nationale Actie Oost-Pakistan bereikte het Moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk een verzoek om medewerking aan een Na tionale Actie op vrijdag, 27 november 1970. Het comité verzoekt deze avond van 18.00-21.00 uur de kerk gebouwen te willen openstellen en, indien mogelijk de klok ken te luiden en tevens zorg te willen dragen voor de ont vangst van het geld, dat door de bevolking naar aanleiding van oproepen door radio en TV wordt gebracht. Oost-Pakistan is door een vreselijke en onvoorstelbare ramp getroffen. Ook andere kerken zullen dit verzoek ontvangen hebben. Wij brengen dit verzoek dan ook gaarne ter kennis van de gehele bevolking. Men kan zijn bijdrage ook storten op giro 777 ten name van het Nederlandsche Roode Kruis te Den Haag met vermelding: Nationale Actie Oost-Pakistan. HOLTEN Ned-herv Kerk 10 uur ds P. Lugtigheid 'bed. HD), 19 uur ds C. C. Addink. Extra collecte „Solida- ridad" Oppasdienst: Mevr. van Brug- gen-Traanman, Betty Paalman en Mientje Stegeman. Ger Kerk 9.30 en 15 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang col lecte voor Eigen Kerkgebouw. RK Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN RK Kerk zater dagavond 7 uur. Zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds C. C. Addink. Extra collecte ..Betha nië. OKKENBROEK Ned-herv Kerk 10 uur ds W. P. J. Osinga. Ie advent. Extra collecte voor de Kerkvoogdij. Vrijdag. 27 nov. t.e.m. zondag 29 nov. keurmeesters buiten de dienst uren - B. Groot Obbink. Kozakken- straat 2. tel. 1526. Maandag 30 nov. t.e.m. zondag 6 dec.: H. W. Goorman Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte gestor ven dieren op zaterdag: van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Zaterdag 28 nov. t.e.m. vrijdag 4 dec. buiten de diensturen. Elektra: J. Kolkman. Gaardenstraat 13, tel. 1368. Gas: geen dienst. De tweede fase van de wo ningbouw in ..De Haar' gaat min of meer de mist in, bleek uit het antwoord van de burge meester op een vraag van de heer Kaan. De eerste fase is vol. maar voor de tweede fase met de keuzewoningen heeft men geen akkoord kunnen krijgen met de aannemer. Er zijn ande ren gevraagd, maar de keuze- planwoningen zijn wel van de baan. Wij hopen, dat wij nog wat van het Contingent van de woningwetwoningen van De venter kunnen krijgen. De heer Kaan wees nog op Burgemeester mr. W. H. Enklaaroverhandigt het zilveren raadslid J. Rietberg een wandbord van Makku- mer aardewerk. Een tra ditioneel geschenk der ge meente. sfeer van vriendschap en vormt een basis voor onderling vertrouwen. Als vertegenwwordiger van C.H.U.-kiesvereniging sprak haar voorzitter, de heer J. Kroon, woor den van gelukwens. Er is da afgelo pen 25 jaren veel gesproken over de uit te dragen politiek. Hij herinner de aan de verkiezingsslogan ..Heel de Kerk en heel het Volk dienen" en verklaarde, dat de kiesvereniging zeer erkentelijk is voor het werk de heer Rietberg. In zijn dankwoord zij de heer Riet berg, dat. de noodraad door Mr. Enk- laar was geïnstalleerd. Het is voor al aan 'diens optreden als raadsvoor zitter te danken, dat in de raad van Holten altijd een goede en kame raadschappelijke geest heerst. ..Ik ben God dankbaar, dat mij de ge zondheid en kracht werd gegeven om dit werk voor de gemeenschap te doen en dank verschuldigd aan hen, die gedurende die jaren achtér mij stonden". De heer Rietberg her innerde er aan dat voor tal van le den door de dood werd afgebroken en anderen voor het raadslidmaat schap bedankten. Hij dankte allen met wie hij regel matig samenwerkt en voorts voor de geschenken en vriendelijke woorden tot hem gesproken. „Laten wij sa men voortbouwen aan onze goed'? ge meente". aldus besloot de jubilaris van deze dag zijn dankwoord. Er werd verder een dronk uitgebracht op de gezondheid van hem en zijn echtgenote, waarmede deze jubileum bijeenkomst een 'gezellig karakter kreeg. 's Ochtends van 9-10 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw, tel. 1436. Bij de ..Ingekomen stukken" die op de vrijdagavond in gebouw „Re hoboth" door de A. R. Kiesvereni ging gehouden vergadering in behan deling kwamen was een schrijven van de voorzitter van de Twee Ka merfractie mr. B. W. Bicsheuvel die liet weten dat hij op maandag 1 fe bruari naar Holten zal komen om te spreken op een openbare politieke bijeenkomst die i.v.m. met de ver kiezingen voor de Tweede Kamer zal worden belegd. De waarn. voorzitter van de plaat selijke afd. A.R.P. de heer J Wig gors sprak zijn vreugde uit over het ,.ja" van mr. Biesheuvel op het ver zoek dat mede gedaan werd door de Markelose A.R. Kiesvereniging. Na lezing van de notulen door de secre taris de heer H. .1. Bosschers kwam aan de orde een voorstel van het be stuur om de contributie, die momen teel tien gulden bedraagt, te verho gen tot f 14.--, per jaar. Nadat ver schillende leden hun zegje hadden gedaan over dit voovjtel werd beslo ten om het voorlopig"Ve iaten bij een verhoging met 2 gulden. Mocht er t.z.t. een tekort zijn clan zal men een beroep doen op de kiezers die dan evenals voorheen zeker bereid zullen zijn om een extra centje te „dokken". Na de pauze waarin koffie met een koekje was er gelegenheid voor vragen stellen en discussie met een forum dat bestond uit de heren .T. H. van Engbrink, G. Landeweerd, H. Rietman en F. de Wit. Er werd van deze gelegenheid volop gebruik gemaakt en o.a. kwamen aan de or de dé verkiezingen voor de Tweede Kamer (april '71), instellen van een Kiesdrempel (minimum 3 of 5?) doorstroming als mogelijkheid tot leniging van de woningnood, een ka binet. met of zonder socialisten enz. Er ontspon zich rond de vragen soms een pittige discussie waart»'i de meningen niet altijd gelijk waren, maar daarvoor waren er ook poli tieke zaken aan de orde. Het door- stroomingsproces zou, zo was men van mening meer effect sorteren als woningen beschikbaar zouden ko men van even boven de veertig gul den per week inplaats van f 54. Het schijnt echter heel moeilijk te zijn om in deze de gulden(s) mid denweg te vinden. Nadat de voorzitter Wiggers het forum had dank gezegd werd de vrij goed bezochte vergadering door ds. R. A. Hoogkamp met dankgebed beëindigd. zeer aantrekkelijke keuzewonin gen van de architect Dekker, die o.a. in Apeldoorn worden ge bouwd. „Als je niet met een heel groot plan komt, dan haal je het niet meer" was de mening van de raadsvoorzitter. De 53 wonin. gen zullen wel wat lucht geven, maar woningwetwoningen zijn streng gecontingenteerd. Kaan: Er worden nog keuzewonin gen gebouwd, complexen van 25 a 30 stuks. Het gaat allemaal buiten ons om en dan komt er plotseling een plan op tafel. „Het bevredigt ons ook niet, zei de burgemeester, werken mri een bouwvereniging valt nog wel tegen". De burgemeester noemde de woning bouw een vrij uitzichtloze zaak, die rrrote zorgen baar*. HEARING STRUCTUURPLAN Half januari komt er een hearing over het structuurplan deelde hij op 'n vraag van de heer Ten Berge me de. Naar aanleiding van 'n medede ling van de voorzitter, dat er 'n brief was binnengekomen uit Dijkerhoek. dat de praatavond daar toch wel goed had voldaan onspon zich een uitvoe rige gedachtenwisseling over het pro bleem van het huisvuil, waar echter nog geen positieve dingen uit naar vo ren kwamen. De heer Meerman wees op 't verval van de dorpstoren. Daar zal aandacht aan worden geschonken. De hr. Riet berg vroeg naar de stand van zaken met de politieverordening en cie heer Nijkgmp informeerde naar de ver keersborden bij Schuppert en in dc Burgemeester en wethouders van Holten wijzen belanghebbenden er an dermaal op, dat de regeling woning verbetering en splitsing per 1 januari 1970 is gewijzigd en aanmerkelijk ver beterd. De overheid springt thans in be langrijke mate bij in de kosten van verbetering van het woongerief van woningen, zoals bijv. voor het maken van slaapkamers, keuken, closet met waterspoeling, doucheruimte. In beginsel wordt 25° u van de ver- beteringskosten - tot een maximum van f 2500.- uitgekeerd. WINTER - VOORDEEL Wanneer de verbeteringswerkzaam heden in de wintermaanden (periode 1 nov. 1970 - 1 mrt. 1971) worden uit gevoerd k^n een bijdrage met 20°/o worden verhoogd. Voor het verkrijgen van deze extra subsidie is het wel noodzakelijk, dat de bedoelde werkzaamheden in de normale werkuren worden uitgevoerd door werknemers in dienst van bouw vakpatroons of door bouwvakpatroons zelf, hetgeen zal moeten blijken uit een daartoe schrift» lijft c te leg gen verklaring van aanvrager. Holten, 27 november 1970. Burgemeesters en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg. secretaris. Schoolstraat. Deze laatste acht hij ook van urgent belang. De borden bij Schuppert zijn besteld, in de school straat komen geen borden verklaarde de voorzitter. Bij teveel aan borden missen zij hun effect. Wethouder Rietberg beloofde contact op te zullen nemen met de hoofden van scholen. De heer Wicgers verzocht verbetering van de bermen der Postweg. De op dracht is in september gegeven zei wethouder Ki^-in Vrld" tr>- n. O]' vr- zoek van de heer H. Rietberg zal aan de ruilverkavelingscommissie ge vraagd worden voorrang te verlenen aan de eerste f?se van de ve■•!:-•-Tg der Dorperdijk De bermen zijn enorm slecht verklaarde hij. De aankomst en rondgang van St. Nicolaas is zaterdagmiddag weer een echt feestelijk gebeuren geworden voor honderden kin deren en vele ouders en belangstellenden. Het stationsplein en de Stationsstraat waar allen zich verzameld hadden bood een kleur rijke aanblik door de meer dan 1600 ballonnetjes, die door de Hol- tense Handelsvereniging even tevoren in Kalfstermansweide aan de kinderen waren uitgereikt. Toen de Sint om 14.30 uur met de trein uit de richting Almelo, onder luid gejuich van de samenge stroomde menigte, arriveerde, begaf hij zich met zijn twee zwarte Pieten op de waranda van café „De Biester", waar hij de hele schare kon overzien, maar waar vooral ook de kleintjes Sinter klaas goed in zich op konden nemen. De afdeling Holten van het Neder landsche Roode Kruis hield maan dagavond haar tweede bloedplasma- avond. Evenals vorige jaar werd ook deze avond een succes: 533 flessen bloed gingen naar Amsterdam. Grote medewerking werd ondervonden van de plaatselijke afdeling der E.H.B.O., onder leiding van de heren A. Jalink en II. Rozendom. E.H.B.O.-ers en oud-leden van die afdeling hadden de mensen bezocht om hun medewer king te verlenen, met het bovenver meld succesrijk gevolg. Voor de bloedafname-avond was één der noodgebouwen van de Scho lengemeenschap ter beschikking ge steld. De politie zorgde voor de re geling van het verkeer. De lange wachttijden van vorig jaar deden zich nu niet voor Niemand heeft be hoeven te wachten. De koffie werd verzorgd door. een team vrijwilligers en' de plastic bekers werden gratis beschikbaar gesteld door Vaessen, Schoenmaker en Co, kunststofembal lage N.V. te Holten. De afdeling kan dank zij het uitstekende voorbereidend werk terugzien op een zeer geslaagde avond, waarop in goede harmomie Elke morgen, behalve zaterdag van 9-10 uur bij mevrouw C. Knijff-Dek- ker. tel. 1438. B.g.g. tel. 1799. mevr. Beltman-Aanstoot. Zaterdag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 28 nov. en zondag 29 nov.: H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor tel. 05470-2500 van 18 - 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 28 nov. en zondag 29 nov.: Th. A. Oostenburg, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Daarom was n.l. van de zijde van het publiek gevraagd, om dat door het enorm gedrang de figuur van de Sint voor de kleintjes op moeders arm in het verleden wat verloren ging. De grijze bisschop zei dan ook. na dat hij door voorzitter Ten Ber ge van de Holtense Handelsver eniging was begroet, dat hij zich in Holten nog nooit zo goed had thuis gevoeld als nu op het dak van de veranda. ,Jk voel mij haast de Paus", verklapte hij zijn gehoor. Met voorzitter Ten Berge ivas hij het wel eens, dat Sinterklaas tussen de jeugd. het Holten niet slecht gaat, ge zien de uitbreiding van het aan tal banken. Met begeleiding van H.M.V. zongen de kinderen de Sint o.m. zijn lieve lingsliederden toe: „Daar ginds komt de stoomboot" en „Zie de maan schijnt door de bomen". Via de geluid nstaüatie van Padio Ter Harmsel, waardoor ook Sinter klaas zich goed verstaanbaar kon ma ken, dankte de heer Ten Berge de ce po. s en de fam. Vrug- gink voor hun medewerking. Daarna besteeg de Sint zijn schim mel en werd met H.M.V. en haar drumband een rondgang gemaakt door het dorp, waarbij men er vanaf heeft moeten zien - ter voorkoming van al te grote verkeersstagnaties- om helemaal achter naar het dorp te gaan. Overal waren veel mensen op de been. De route, die gevolgd werd was: Stationsstraat, Dorpsstraat, Oranjestraat tot Vosman, Noorden bergstraat, Kolweg tot café Jansen, Kerkstraat. Haarstraat, Gaarden straat en einde van de stoet op het Smidsplein. Tijdens het verblijf op de veranda en onderweg strooiden de Zwarte Pieten rijkelijk me*, snoep. Met de aankomst van dc Sint werd tevens de winkelwccbactie van de Holtense winkeliers ingeluid en brand de aan de gevels de feestverlichting. Sinterklaas op het dak, Fiet strooit lekkers. door allen werd samengewerkt. Zij is alle medewerkers dan ook bijzon der dankbaar voor hun spontane hulp en alle donors voor hun daad werkelijke blijk van medeleven met hun medemensen in nood.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1