ruil i? aads vergadering Feestelijke intocht van Sinterklaas De Raiffeisenbank heeft nu de ruimte Oliebollenactie Herv. Vrouwen Groep Dijkerhoek Excursie hoogste Dorpsschool klas Open Deur-samenkomst DRINGEND VERZOEK AAN EN ADVERTEERDERS BERICHTGEVERS ONZE AGENDA Kerkdiensten Gezinsverzorging H. Ph. Gazan secretaris PvdA-afd. Weekenddienst tandartsen Met hardboardschijven Ravage in Oranjestr. Spreekuur maatsch. werkster Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Mevr. E. Bervoets- Wiersma sprak in Espelo Spannende boekbespreking Geslaagde vrouwenavond in Dijkerhoek Gevonden en verloren voorwerpen Benoemd Medische dienst Weekenddienst dierenartsen Advertentieprijs 1-15 mm (A contant) 3,—. Iedere mm meer f 0J2 Abonnementsprijs f 5,— per half jaar 10,— per jaar Vrijdag 20 november 1970 Jaargang 22 - no. 46 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483—1234 Hoofdredacteur \V. Beyers Redacteur en plv. hoofdrcd. J. Wiggers Administratie: Gaardcnstraat 17. Tel. 1533 Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v Holtens Nieuwsblad --V.- Vrydag 20 november 20 uur: Jaarvergadering A.R. kies vereniging „Nederland en Oranje" in gebouw RehoboÜh. Zaterdag 21 november 14.30 uur: Aankomst St. Nicolaas bij Station NS. Vanaf 14 uur uitgifte ballonnen. Zondag 22 november 19.30 uur: Dansen in Dancing Boode te Bathmen ,zied adv.) Maandag 23 november 18.30 uur: Aanvang bloedplasma- avond van de afdeling Holten van het Ned. Rode Kruis in het gebouw van de Scholengemeenschap. Dinsdag 24 november 14.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene (zie ber.) 10 uur voorm.: Discussiedag in zaal Hargeerds te Markelo. 20 uur: Laatste bespreking oliebollen actie Herv. Vrouwen Groep Dijker- hoek. Woensdag 25 november 11 uur v.m.: Verkoop bij toeslag boe renwoning met veestalling Espelo 27 in Hotel Holterman. Donderd.ag 26 november Grote oliebollenactie Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek ten bate van Bethanië (zie gedicht). 19.30 uur: Aanwijzing buitenlandse reizen en waardebonnen winkel weekactie Holtense Handelsvereni ging (zie adv.) 19.43 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Mevr. M. van Engbrink-Ramaker spreekt over „Abortus provocatus" met discussie. 20 uur: Rep. Chr. Gem. Zangvereni ging „Soli Deo Gloria" in hal School met de Bijbel. 19.45 uur: Uitvoering C.J.V. „De Bouwers" in „Het Trefpunt" te Es pelo (zie adv.) Vrijdag 27 november 15 uur: Officiële ingebruikneming autobedrijf A. Baltes .Larenseweg B 17 door burgemeester mr. W. H. Enklaar (zie adv.) Zaterdag 28 november 15 uur: Sinterklaas bezoekt Neer dorp, Espelo en Dijkerlhoek (zie adv.) 16-18 uur: Receptie MAC „De Hol- terberg" in verband met 25-jarig bestaan in hotel Vosman. 19.45 uur: Uitvoering C.J.V. „De Bou wers" in Het Trefpunt (zie adv.) Maandag 30 november 9.30 uur: v.m.: Zitdag van de OLM in café Kalfsterman (zie adv.) 19.45 uur: Gemeentevergadering Ge- Teform. kerk in gebouw Rehoboth. Dinsdag 1 december 19.30 uur: Aanwijzing buitenl. reizen en waardebonnen winkelweekactie in café De Waag. Donderdag 3 december 20 uur: Sinterklaasavond afd. Holten der PJGO in hotel Holterman. Maandag 7 december 14-18 uur: Zitting in Amicitia en 15- 16 uur in Het Bonte Paard inwisse ling waardebonnen winkelweek. 19.30 uur: Aanwijzing buitenl. Reizen en waardebonnen winkelweek in Amicitia. Dinsdag 8 december 20 uur: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool" in café Kalfsterman. Vrijdag 11 december 19.30 uur: Verwerping van krenten brood, wild enz. door CJV „De Vriendenschaar" in Irene. 19.30 uur: Verwerping krentenbrood, speculaas in Het Trefpunt ten bate van dit gebouw. HOLTEN. Ned. Herv. kerk: 10 u ds. C C Ad- dink; 19.15 u Open Deur-samenkomst Spreker: ds. W M van Schuilenburg uit Steenwijkerwold m.m.v. de neger zangeres Truus Simons uit Zwolle. Oppasdienst: mevr. Kampman-Ste vens. Diny Oolbekkink en Alie Markvoort, Geref. kerk: 9.30 en 15 u ds. S G Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkgebouw. R.K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 u in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN. R.K. Kerk: Zaterdagavond 7 u. Zon dagmorgen 8 en 10 u. DIJKERHOEK. Bethanië: 10 u Hulpprediker A Schel- levis. Gezinsdienst. OKKENBROEK. Ned. Herv. kerk: 10 u ds. W P J Osinga. Extra collecte voor Latijns Ameri ka. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9 - 10 u bij mevrouw C Knijff-Dek- ker, tel. 1438 b.g.g. tel 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. In ons vorige nummer schreven wij reeds uitvoerig over de verbouwing die de Raiffeisenbank onderging, waardoor men nu de beschikking heeft over veel meer ruimte en daardoor o.a. de bediening sneller kan functioneren. Wij konden toen nog geen foto afdrukken omdat de verhui zing naar het nieuwe en verbouwde gedeelte nog moest plaats vinden. Wij drukken hierboven thans een foto van het interieur af, waar het publiek wordt ontvangen. Aan de andere zijde van de loketten zijn ook belangrijke ver beteringen aangebracht o.a. door het gebruik van geluid dempend materiaal, waardoor de werkzaamheden in een veel rustiger sfeer kunnen worden verricht. De drukte van de spaarweek zie de aankondiging ook nog in dit nummer is bijzonder groot geweest. Op één dag werden soms meer dan vierhonderd spaarhandelingen verricht. HOLTEN De afd. Holten van de Party van de Arbeid heeft in haar dinsdagavond in hotel Vosman gehou den ledenvergadering wegens be danken om studieredenen van de heer W. C. van Weerthof tot haar secretaris benoemd de heer H. Ph. Gazan. De afdeling vergaderde voor het eerst onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer E. K. Pronk, die verklaarde nog wel even aan deze nieuwe functie te moeten wennen, maar toezegde zijn beste krachten te zullen geven aan het po litieke werk en de leiding der afde ling. Als kandidaten voor de Tweede Ka mer zullen worden opgegeven de he ren Van der Ploeg, Meijer, De Jong, A. Kloos en Mr. Troostwijk. Voor het partijbestuur werden kandidaat ge steld André vari der Louw, als >oiv zitter en verder mevr. Van den Berg- van der Meer, Wim Meijer, W. A. Kieboom, drs. J." M. den Uyl, dr. A. Vondeling en K. Roskam, als interna tionaal secretaris. Als leden van het congres-presidium werden genoemd de heren Eijsink, J. Bex-ger en mr. J. van den Berg. Tot afgevaardigde naar het partij congres 1971 werd aangewezen me vrouw Kaan-Verbeek en als plaats vervangend afgevaardigde de heer L. Kaan. Verder werden nog kandidaten gesteld voor het gewestelijk bestuur nl. de heren L. Kaan en H. Ph. Ga zan en mevrouw S. de Jong. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester de heer G. W. Knapen, eindigde het boekjaar 1969- 1970 met een klein batig saldo. Tot leden van de kascommissie werden benoemd de heren H. Moring en G. W. Tijhof. Bij rondvraag werden aan de raadsfractie verschillende vragen gesteld. Zaterdag, 21 november en zondag 22 november H Hansman, Karei Door manstraat 28, Wierden, tel. 05496 - 1765 van 18 - 19 u (alleen voor spoed gevallen). Ten behoeve van de vervaardiging van nieuwe kaarten van de ruilverkaveling „Holten-Markelo" laat de ruilverkavelingsdienst van het kadaster luchtfoto's maken van dit gebied, aldus blijkt uit het jongste informatiebulletin van de Plaatselijke Commissie. Om hieruit goede kaarten te kunnen samenstellen dient er vooraf nog. al enig voorbereidend werk te worden verricht. Overal in het ruil- verkavelingsgebied, alsmede in de naaste omgeving ervan, zullen houten piketten geplaatst worden met daarop witte hardboard schijven van 30x30 cm2. Deze schyven vormen de vaste pun ten, die het mogelijk maken om uit de foto's, die vanuit een vliegtuig worden genomen worden, de verlang de kaarten samen te stellen, plaats van de witte hardboardschij ven wordt steeds zo gekozen, dat ze op de foto's zichtbaar zullen zyn en dat tevens aan het verkeer en het grondgebruik zo weinig mogelijk hin der wordt toegebracht. Als alle schij ven zijn uitgezet, kan begin april 1971 het vliegtuig van waaruit de fo to's worden genomen, worden ver wacht. Het is echter ook mogelijk dat tengevolge van de weersomstan digheden of om andere redenen de opname enkele weken later wordt uitgevoerd. Direct nadat de opname blijkt te zijn gelukt, zal door de Kon. Neder- landsche Heidemaatschappij worden begonnen met het verwijderen van de schijven. Het is van zeer veel belang, dat om een goed resultaat te bereiken de witte hardboardschijven niet ge stoord of verplaatst worden. Ook be schadiging of verwijdering van deze schijven door het vee dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. TTet herstellen van de punten en het op nieuw aanbrengen van de schijven kost veel tijd en geld. De Ruilverka- De gemeenteraad komt dinsdag, 24 november a.s. des avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van onderstaande. Agenda 1 Notulen van de vergadering van de raad van 28 oktober 1970. 2 a Ingekomen stukken. b Mededelingen. 3 Voorstel tot het toelaten tot de vergadering van de heer C. P. Beukenkamp voor het afleggen van de vereiste eden wegens aan wijzing tot waarnemend gemeen te-ontvanger, l Voorste] tot verkoop van bouwter rein aan: a mevrouw M. Kromdijk-Lefe- rink, alhier; De dames van de H.V.G. te Dijkerhoek, Komen gauw weer bij u op bezoek. Wij gaan n l. weer oliebollen bakkent Om 't nadelig saldo van Bethanië te laten zakken. Eerst zullen ivij de gezinnen in Dijkerhoek, En omgeving vereren met een bezoek. Daarna gaan we het in Holten proberen, Zodat daar de dames ook hun gezin kunnen trakteren. Stel op 26 november onze leden niet teleur, Als ze komen bij u aan de deur Wij hopen dan ook dat u gul koopt, Zodat het batig saldo flink oploopt. Bestuur H.V.G., Dijkerhoek b de heer C. Hoek te Maarn; c de heren H. J. Westerik en J. Beltman, alhier. 5 Voorstel inzake werkingssfeer ver ordening landschapsschoon Over ijssel. 6 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan „De Borkeld". 7 Voorstel tot wijziging van de be groting van de algemene dienst (aanpassing subsidie plattelands bibliotheek) en wijziging van de begroting van het keurings-, waag en slachthuisbedrijf (aan passing begroting 1970). 8 Rondvraag. HOLTEN. Een vrachtauto, be stuurd door de 19-jarige H. M. v.d. B. uit Wierden, is maandagmorgen, even na 9.00 uur, in de Oranjestraat op een vrachtauto van het bloemen- grossiersbedrijf L. M. van Meegen uit Bemmel gebotst, die stond te lossen bij het bloemenmagazijn Mar- jo. De wagen vol bloemen werd eerst door de pui van het juweliers- bedrijf van de Fa. H. J. Bouwhuis en Zoon gedrukt en schoot daarna links de straat over en ramde de gevel van de woning van de familie H. B Vosman. Persoonlijke ongevallen de den zich niet voor de bloemenle- veranciers waren juist naar binnen gegaan maar de materiële schade is ze-er groot. Het herstel van de win kelpui zal naar schatting een paar duizend gulden kosten. De bloemenleverancier schatte zijn schade aan auto en bloemen op plm. f 7.500,en de herstelwerkzaamhe den aan gevel en trottoir bij de fa milie Vosman zal ook enkele honder den gulden kosten. Bovendien werd de Wierdense auto ook nog behoor lijk beschadigd. De pollard (tarwe- gries voor de varkens) stroomde van alle kanten uit de wagen. Om even tuele slippartijen bij regen te voorko men', werden de restanten der kor rels door de brandweer weggespoten. De laagstaande, zon is, volgens M. v.d. B., de oorzaak geweest, dat hij de bloemenauto niet heeft opge merkt. De botsing, die doordat er in deze drukke straat, op dat moment, van beide kanten geen verkeer was, bijzonder goed is afgelopen, veroor zaakte een enorme ravage. Het ver keer moest tijdelijk worden omgeleid. velingsdienst van het Kadaster doet daarom een dringend beroep op alle bewoners in het ruilverkavelingsge- bied en daarbuiten, op alle eigenaren en gebruikers van de grond op de ouders en de opvoeders van de jeugd en niet het minst op de jeugd zelf, de geplaatste hardboardschijven niet te beschadigen, te verplaatsen of te verwijderen. Voor het geval men mocht constate ren, dat de geplaatste schijven zijn beschadigd, verplaatst of verwijderd, wordt men beleefd verzocht dit door te geven aan de Ruilverkavelings dienst van het Kadaster, Wierdense- straat 10 te Almelo, telefoon 05490- 15661. De Hoofdingenieur van het Ka daster, de heer G. H. M. Sanders, dankt de bewoners bij voorbaat voor hun medewerking. In verband met de overstelpende drukte op de zetterij en drukkerij en ook bij ons,in verband met Sint Nicolaas, wordt iedereen dringend verzocht advertentie-opdrachten en copy zo vroeg mogelijk in te leveren. Na donderdagmiddag 12.00 uur kunnen alleen nog slechts dringende zaken worden opge geven. Help ons a.u.b. REDACTIE EN ADMINISTRATIE 's Ochtends van 9 - 10 u op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisge- bouw tel. 1436. Zaterdag 21 november tot en met vrijdag 27 november - buiten dienst uren. Elektra: H Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: J Bosschers, Beuseberg 129, tel. 1045. Vrijdag 20 november tot en met zon dag 22 november - keurmeesters bui ten de diensturen - C Meindertsma, Bergmanstraat 12, tel. 2190. Maandag 23 november tot en met zondag 29 november: B Groot Ob- bink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9 - 11 u aan het slachthuis, tel. 1318. Voor de leden van de afdeling Es pelo van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen sprak mevrouw E. Eer- voets-Wiersma uit Markelo dinsdag avond in „Het Trefpunt" over het on derwerp ..Mens, wees wijzer", dat met grote aandacht door de dames werd beluisterd. Na haar inleiding werden discussie groepjes gevormd en werden on der genot van een kopje koffie de inmiddels uitgedeeld.® vragenlijsten bestudeerd, bediscussieërd en inge vuld. Daarna werden zij gezamenlijk met de leidster onder de loupe ge nomen, om tot het meest aanvaard bare antwoord te komen. Voordat mevrouw Bervoets aan het woord kwam, werden eerst nog en kele punten besproken en werd o.m. medegedeeld, dat de Kerstwijding gepland is op 22 december a.s. Op 24 november zal een handwerkcursus beginnen. Dames, die hiervoor be langstelling hebben kunnen dan om 8.00 uur 's avonds in „Het Trefpunt" aanwezig zijn. Tot slot een dankwoord zesde keer als zodanig in Espelo aan de discussieleidster die voor de aanwezig was. Dinsdagavond kwam de afdelin_ Dijkerhoek van de Nederlandse Rond van Plattelandsvrouwen bijeen. Als gasten waren de leden van de Her vormde Vrouwengroep in Dijkerhoek aanwezig. Veel belangstelling was ook ditmaal voor de spreekster van deze avond, mejuffrouw A. A. Cousin uit Deventer, die, nadat de voorzit ster, mevrouw J. Reijlink-Reilink, al ken welkom geheten had, verteld heeft over het boek „De Noordoos ter giert", van Jan Veldman. Het boek is niet meer verkrijgbaar, maar de inhoud is nog volkomen van deze tijd. Het verhaal speelt in de kop van Overijssel, waar boer Polle met vrouw en dochter een flinke boerderij bezit. De dochter, Ebeline, ongeveer 20 jaar oud, ziet zichzelf, na de plotselinge dood van haar broer, later als boerin, ze werkt zich Op vrijdag 13 november bracht de zesde klas van de o.l. Dorpsschool on der leiding van haar onderwijzer, de heer B. H. Brouwer, een bezoek aan de zuivelfabriek alhier. Het gezel schap werd in twee groepen verdeeld. De heren Vogt en Aaftink fungeerden als geleiders. Zij zorgden voor tekst en uitleg, waar nodig en mogelijk, want in een fabriek gaat alles niet geruisloos. Het werk ging natuurlijk gewoon door en dat was fijn, want nu zagen de leerlingen het bedrijf in vol le gang. Overal lui met witte jassen die ijve rig bezig waren. De machinist maak te hierop een uitzondering. Hij was HOLTEN. De feestelijke intochi an Sinterklaas zal in Holten plaats vinden op zaterdag 21 november. De Sint arriveert met zijn zwarte knech ten met de trein van 14.30 uur. Op het stationsplein zal een „muzikaal onthaal" door HMV plaats vinden en zal o.m. het bestur van de Holtense Handelsvereniging aanwezig zijn om de grijze bisschop op waardige wijze te begroeten. Vanaf 14.00 uur worden in Kalfstermansweide gratis kleuri ge ballonnen aan de kinderen uitge geven. Op zaterdag 28 november zal de Sint vanaf 15.00 uur een bezoek bren gen aan Neerdorp. Espelo en Dijker hoek. Andere jaren gebeurde dit al- lijd bij avond. Nu is dit bezoek op zaterdagmiddag gepland, met als eindpunt de zaal van café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Men verwacht zowel in Holten als in de buurtschappen een enorme toe loop van kinderen en vooral van ou ders met hun kleinsten want daarvoor is het Sinterklaasfeest toch altijd nog e.en geweldige en indrukwekkende ge beurtenis. niet in het wit. Hij lette met een arendsoog op zijn machines en zorgde dat alles bleef draaien. De kinderen hadden veel te kijken in alle afdelin gen. De kaasopslagplaats met de lo nende band bleef goed vastgehaakt in het geheugen. En dan heet laborato rium met flesjes en vloeistofjes, waarbij de heer Aaftink sprak over de holle en de bolle miniscus, over zwavelzuur, enz. Ze zagen het vetge halte aangegeven en knikten begrij pend. Alie Padman en Adrie Ulfman bedankten de geleiders namens klas in flinke volzinnen, onder het het aanbieden van een kleine attentie. Hierna sprongen alleen op het zadel en fietsten via het Beukenlaantje de Hoiterberg in. De directeur van het natuur-historisch museum, de heer K. Bos, verwachtte het gezelschap. Eerst mochten de leerlingen wat rondlopen. Daarna kwamen ze in de ..gehoor zaal" en begon de heer Bos een in teressante causerie aan de hand van hetgeen in zijn nabijheid stond. Vra gen werden afgevuurd en beantwoord. Daarna mochten de kinderen nog eens ronddwalen. De diorama's trokken veel belangstelling. De nieuwste aan winsten werden bekeken. Machtig was het elandenpaar met de wolven. Vre de ademde het winterlandschap met de uit de lucht vallende ganzen. Som mige kinderen konden nauwelijks scheiden en staarden in gedachten naar het mooie tafereel. De vitrines trokken echter ook kijkers. Velen misten het kalf met de 2 koppen en het andere met de 8 poten, doch er was veel voor in de plaats gekomen. Alice Wierbos hield een toespraak je, waarin ze de dank van allen had neergelegd en bood de heer Bos een attentie aan. De klas bezocht nu nog even de Canadese begraafplaats, die er zo geheel anders uitzag als in de zomer en keerde terug naar de school. GEVONDEN: 1 muntbiljet 1 pr. kin derwanten; 1 versnellingspedaal m. handle van bromfiets.; 1 regencape (Jongens); 1 kinder-g3'mnastiekpakje: 1 kinderschoentje. AAN KOMEN LOPEN1 neurende VERLOREN: 1 sportschoen; 1 porte feuille. inh. f 3000 a f 4000.-; 1 kin derschoentje; 1 herenpolshorloge; 1 portemonn. m. inh.: 1 sigarettenaan steker: 1 kentekenbewijs. WEGGELOPEN: 1 hond (Duitse staan de gladhaar); 3 honden (jonge her ders). Mej. J. H. L. Caro, onderwijzeres aan de o.l. Dorpsschool is met ingang van 1 februari 1971 benoemd aan de Eduard van Beinumschool te Amers foort. nu al in stilte helemaal in en heeft grote plannen om een deel van de grond verder te ontginnen. Ze raakt verloofd en ziet ook dit als een stap op weg naar haar doel. Aan de ver loving komt echter abrupt een einde, als Ebeline hoort dat vader Polle met zijn a.s schoonzoon allerlei plan nen heeft gemaakt, waar zij buiten gehouden is. De ouders trekken zich teleurgesteld terug in een klein huisje en Ebeline, die nu inderdaad boerin wordt, be grijpt wel, dat het goed is eerst te trouwen. Ze gaat naar Meint, een oude aanbidder, die altijd een verle gen jongen is geweest, en vraagt hem met haar te trouwen. Per slot van re kening wordt het huwelijk toch wel goed en ontpopt Meint zich als een flinke werker. Ebeline houdt de gang van zaken goed in het oog. Als er kinderen komen 2 jongens en 1 meisje is Meint overgelukkig. Ebe line beziet ook hun komst meer als nuttig voor de opvolging op de boer derij. Als het derde kind op komst is, dreigt er onder de arbeiders staking. Ze verdienen te weinig, Ebeline wil niet toegeven. Tenslotte hakt Meint de knoop door en de tevreden gestel de arbeiders gaan weerman het werk. Dan treft Ebeline een harde slag; haar man komt in dikke mist in een sloot terecht en verdrinkt. Ebeline is nu weduwe en werkt de volgende tien jaren hard, waarbij al wat zij doet op de boerderij gericht blijft. Ze werkt volkomen koel verstandelijk en doet alles om toch maar als grote boerin te worden aangezien. De kin deren groeien op. De oudste zoon, Ti men. lijkt in karakter op zijn vader. Hij kan niet goed leren, ook later op de landbouwschool niet. Het meisje Bette gaat naar de huishoudschool in de stad en de jongste zoon Rienk wordt ook naar de landbouwschool gestuurd. Rienk is de enigste van Èbeline's kinderen, die tegen haar in durft te gaan. Als Timen later weigert op de gro te boerderij te komen en de voorkeur geeft aan een kleine, geeft Ebeline toe en moet Rienk thuis komen. Hij doet dat graag en wil dan trouwen met een arbeidersdochtertje. Dat is zeer tegen Ebetine's z in.maar terwil- le van de boerderij stemt zij toch ook hierin toe. Moeder en zoon botsen voortdurend. Na het huwelijk van Rienk is Ebeline gaan wonen in het huisje van haar gestorven ouders. Ze leeft van de verte met alles mee. Het dochtertje, naar huis gehaald, houdt het daar met de heerszuchtige moeder niet uit en vindt een baan in de stad. Ook met de oudste zoon Ti men wordt de verhouding slechter, en zo blijft Ebeline uiteindelijk alleen over en vindt nergens rust. Tenslot te beseft ze. dat weggaan uit de streek het beste zal zijn. En dat doet ze dan ook. Een hartelijk applaus volgt op de voordracht van mejuffrouw Cousin. De voorzitster bedankt haar namens alle aanwezigen voor de wijze, waar op zij over het verhaal van Jan Veld man heeft verteld. Voordat allen huis waarts gaan. wijst mevr. M. Reijlink- Kers op de Telac-cursus „Onze land bouw nu en straks", en deelt verder mee. dat de adviezen van de econo misch sociale voorlichtsters gratis zijn. De voorzitster brengt de viering van het 40-jarig jubileum van de Bond van Zwolle eind juli '71 fn herinne ring. Bij voldoende belangstelling is hel mogelijk van Dijkerhoek uit een dag per bus er heen te gaan. Zij hoopt, dal elk lid er aan denkt een cadeautje voor de Bond te maken en dat voor de Nieuwjaarsvisite klaar te hebben. Zij bedankt tenslotte de gas ten voor hun komst. De voorzitster spreekt haar dank uit voor deze ge slaagde avond. Zaterdag vanaf 12 u rol maandagmor gen 8 u: C T! Rietdijk Molenbeller- weg. tel. 1280 (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag, 21 november en zondag 22 november: W C C Wamelink, Sche penenstraat 16, iel. 2004. A.s zondagavond (22 november dus) zal de tweede Open Deursamenkomst van dit seizoen worden gehouden in de hervormde kerk te Holten Spreker is M' van Schuilenburg. hervormd predikant te Steenwijkerwold Hii spreekt over het onderwerp „EEN GEMISTE KANS!" i f* If ™edewerking van de neger-zangeres Truus Simons uit Zwolle Zoals bekend, belegt de Open Deur-groep deze samenkomsten methet oog op hen die met gewend zijn kerkdiensten te bezoeken. Daartoe wordt er altijd een eenvoudig en duidelijk programma samengesteld. Voor muziek- en zangliefhebbers is er meestal wat te genieten in de vorm van instrumentale of vocale medewerking, terwijl van de sprekers wordt gevraagd geen preek te houden, maar een eenvoudige, duidelijke toespraak Gedurende 10 minuten vooraf, is er gelegenheid om gemeenschappelijk SenHnh8iZIIig^n'^e toagang ,s vr«' Wel wordt aan de uitgang een collect® bekend, belegt de Open Deur-groep deze samenkomsten met het oog op hen dermg van de kostersplaats en de gereserveerde plaatsen voor de ODen Deur-groep. pen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1