De strijd om hel behoud van de natuur ontbrand Ere-Escorte van Bergruiters Romantisch Koetsjeshuwelijk Voor de laatste maal „Klaproosdag" Mooie avond van de Holtense Kunstclub OFFICIËLE PUBLIKATIE Verkaveling Meilinksbos? KERKDIENSTEN STORINGSDIENST G.E.B. Gemeentebestuur waarschuwt eventuele kopers Spreekuur maat schappelijk werkster HERZIENING BESTEMMINGS PLAN „DE HAAR" Medische dienst WEEKENDDIENST TANDARTSEN DIERENARTSEN ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER Gezinsverzor rgxng WACHTDIENST SLACHTHUIS Klokke elf 11 november ONZE AGENDA Vrijdag 6 november 19.30 uur: Grote verwerping krenten brood, speculaas enz. in „Het Tref punt" te Espelo (zie adv.). Zaterdag 7 november 20.00 uur: Feestavond van de NVV- Bestuurdersbond in Amicitia (zie bericht). Zondag 8 november 19.30 uur: Dansen in dancing Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 9 november 19.30 uur: Prijsuitreiking veekeuring Espelo in pension Beumer Maandag 9 nov. t.e.m. 16 november Herensalon Johan van Geenhuizen we gens werkzaamheden gesloten (zie advertentie). Dinsdag 10 november 19.45 uur: Praatavond C.B.T.B. in het gebouw Rehoboth. Woensdag 11 november Algemene Bank Ned. N.V. wegens verhuizing de gehele dag gesloten (zie advertentie). 21.00 uur: Inluiden van het Carnaval 1971 in café Jansen (zie adv. en be richt). 11.00 uur v.m.: Verkoop bij inzet boerderij, met veestalling, Espelo 27 in Hotel Holterman (zie adv.). 20.00 uur: Hervatting repetitie Chr. Gem. Zangvereniging. 19.45 uur: Aanvang Kleutercursus, Groene-Kruisgebouw (zie adv. en bericht). Donderdag 12 november 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep in Irene. Handenarbeid o.l.v. mevr. Van Pijpen, zakkammetje en tan denborstel meebrengen. 20.00 uur: Bijeenkomst Aktuele Kerk- groep ten huize fam. Bosman, v. d. Borchstraat 27. Vrijdag 13 november 19.45 uur: Dropping MAC „De Hol- terberg" vanaf café „De Biester" (zie adv.). Zaterdag 14 november 20.00 uur: Verwerping enz. van slag roomtaarten, braadhaantjes, enz. café „De Wippert" (zie adv.). 14.00-17.00 uur: Inlevering vakantie bonnen bouw- en nevenbedrijf bij P. F. van Doorn (zie adv.). Dinsdag 17 november 20.00 uur: Bijeenkomst afdeling Dij- kerhoek van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in 't Bonte Paard. Maandag 23 november 16.30 uur: Aanvang bloedplasma- avond van de afd. Holten van het Ned. Roode Kruis in de Scholenge meenschap. Woensdag 25 november 11.00 uur v.m.: Verkoop bij toeslag boerenwoning met veestalling Espe lo 27 in Hotel Holterman (zie adv.). Zaterdag 28 november 16.00-18.00 uur: Receptie MAC „De Holterberg" in verband met 25^-ja- rig bestaan in zaal hotel Vosman. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur hulppre diker A. Schellevis, 19.00 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte „Bouwfonds Irene". 10.00 uur Jon- gerendienst in gebouw Irene. Op pasdienst: Mevr. Slotman-Veldhui zen, Gretha Kromdijk en Marietje Loman. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In bei de diensten is het ene offer bestemd voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen kerkgebouw" R.-k. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in gebouw Irene. nieuw heeten R.-k. Kerk: zaterdagavond 7.00 uur, zondagmorgen 8.0u en 10.00 uur. DIJKERHOEK Behtanië: 10.00 uur ds. P. Lugtig- heid. Extra collecte „Bouwfonds Bethanië". OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga - Zendingszondag -, Zaterdag, 7 november t.e.m. vrij dag 13 november buiten de dienst uren Electra: J. Kolkman, Gaar- denstraat 31, telef. 1368, Gas: geen dienst. Het gemee -vcLestuur heeft de vorige week vrijdag wel heel snel gereageerd op aankondigingen, die 's morgens en 's middags waren verschenen in landelijke en regionale bladen, waarin in de zeer bos rijke omgeving van de Holterberg bospercelen werden aangeboden, met o.m. de mededeling „Er mag nu nog niet worden gebouwd, wel dagrecreatie. Oppervlakte vanaf 3000 m2. Prijs vanaf f 1,per m2 k.k. Bezichtiging zaterdag 31 oktober van 10.30-16.30 uur in hotel restaurant „Holterman" te Holten". Het was duidelijk dat het hier ging om „Meilinkbos" waarover in de jongste raadsvergadering bij de vaststelling het bestemmings plan buitengebied uitvoerig was besproken en waaraan de heer Ten Berge de bestemming „natuurmonument" wilde geven om ver kaveling te voorkomen. 's Avonds lagen er op de leestafel van Hotel Holterman reeds een aantal gestencilde vellen met „Algemene informatie inzake het gebruik van bos en heidegronden voor recreatieve doeleinden". Zaterdag hebben kandidaatkopers ze wel gelezen, maar zich wel laten voorlichten. In hoeverre er ook tot koop is overgegaan valt moeilijk te achterhalen. B. en W. zeggen in h'/n algemene informatie te menen, ey goed aan te doen de aandacht te vestigen op de voorschriften inzake het gebruik van gronden ten behoeve van de creatie in de gemeente Holten. „Het komt nl. meermalen voor, dat degenen die in Holten een perceel bos- of heidegrond kopen met het doel hierop een zomerhuisje te bouwen, een tent of caravan te plaatsen, dag recreatie te bedrijven, verplaatsbare of niet verplaatsbare onderkomens te plaatsen, moeten ervaren, dat de gemeentelijke voorschriften zulks niet toelaten. Tegenstelling De praktijk leert ons, dat een en ander bij kopers van grond in deze gemeente al meermalen tot grote te leurstelling heeft geleid. Het be stemmingsplan voor het buitengebied der gemeente bepaalt nl. ondex-meer dat het verboden is alle in het plan gelegen grond te gebi-uiken te doen of te laten gebruiken als kampeer- of caravanterrein of als staanplaats voor verplaatsbare of niet-verplaats- 'oare onderkomens. In het landelijk gebied van de ge meente is - buiten de officiëel erken de kampeer- of caravanterreinen - dan ook geen enkele vorm van recre atie in 'n tent of caravan toegestaan c.q. is het verboden deze gronden te gebruiken, te doen of te laten gebx-ui- ken als standplaats voor verplaats bare of niet verplaatsbare onderko mens. In dit kader kan worden vex-wezen naar het gepubliceerde in het Hol- tens Nieuwsblad van 30 oktober jl. Het gebruik van een kampeerpas- poert is in de gemeente Holten alleen toegestaan met uitzondering voor de gronden gelegen in de buurtsclnap Holterbei-g, waar in het geheel niet mag worden gekampeei'd - voor ten Afgelopen vrijdagmiddag werd de bruidsauto van het bruidspaar Pieffers-Plante bij hotel Muller aan de Deventer weg aangehouden. Het jonge paar pas getrouwd in de woonplaats van de bruid Beekbergen, wilde de feestdag verder in Holten voortzetten. De bruidegom Dinant Pieffers is ac tief lid van de Bergruiters. Dit was voor voorzit ter J. Brouwers aanleiding met een ere-escorte van acht ruiters met hun viervoeters klaar te staan om het bruidspaar op passende wijze te be geleiden naar Dorpshotel Holterman, waar diner en receptie plaats vonden. Op de foto poseert het bruidspaar met bruids meisjes voor de wachtende escorte. Een prachtig doorkijkje in Meilinksbos te Espelo, dat door speculanten verkaveld dreigt te worden. hoogste één keer per week voor niet langer dan 72 uren achtereen en dan nog alleen maar op een terrein, het welk als erf behoort bij en deel uit maakt van een wettig gebouwde wo ning. De rechthebbende op dat ter rein bij diens woning dient bovendien toeslemming te verlenen. Bij besluit van Burgemeester" en Wethouders van 18 oktober 1963 is de gehele buurtschap Holterberg ingevolge de kampeerverordening aangewezen als gedeelte der gemeente, waar het verboden is te kamperen, ook voor houders van kampeerpaspoorten. Ook de planologische inzichten ge ven er bepaald geen aanleiding toe te veronderstellen of te verwachten, dat op de in deze bekendmaking (ad- vertenties, ï'ed.) bedoelde gi-onden in de toekomst wel één of andere vorm van recreatie zal worden toegestaan. Het tegendeel is waar, aldus de in formatie van burgemeester en wet houders. Om misverstanden en teleurstel lingen te voorkomen geven burge meester en wetlhouders van Holten adspirant-kopei-s dan ook in overwe ging alvorens tot koop van gronden in Holten over te gaan, informaties in te winnen ter gemeentesecretarie. (Tel. 05483 - 1666). Behoud natuur De strjjd om het behoud van de ongerepte natuur tussen de grond- speculanten en de gemeentelijke overheid is hiermee in al zijn lievig heid ontbrand. Inzet is o.a. de wij ziging van de kampeerverox-dening om sta-earavans tegen te gaan. In zijn vergadei-ing van 28 oktober j.l. heeft de gemeenteraad, nl. door be palingen in het bestemmingsplan voor het buitengebied en door wijzi ging van de kampeerverordening proberen te voorkomen wat zich nu door middel van speculatieve annon ces in dagbladen reeds begint aan te dienen. Het zal een moeizaam ge vecht worden tussen hen, die het landschappelijk karakter onzer gemeente wensen te behouden en de genen die met winstoogmerken pio- beren o.a. voornamelijk de mensen uit het westen van ons land een stuk je bosgi-ond aan te smeren, dat niet voor recreatieve doeleinden kan v den gebruikt. 's Ochtends van 9 00-10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 28 september 1970, afdeling 2, nr. 7206 goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 23 september 1969, nr. 3578, tot herziening van het bestemmingsplan „De Haar", behoudens voorzover dit strekt tot vaststelling van de op de kaart en in het op die kaart gestelde renvooi met rode omranding aange geven gedeelten en onderdeel IV van genoemd raadsbesluit, voorzover be trekking hebbende op artikel 9a van de voorschriften, waaraan goedkeu ring is onthouden. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten, alsmede de herziening van het bestemmingsplan „De Haar" met bijbehorende toelichting liggen met ingang van 9 november 1970 gedu rende een maand ter gemeentese cretarie voor een ieder ter inzage. Deze herziening heeft in hoofdzaak Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Moelenbellerweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 7 nov. en zondag, 8 nov.: J. v.d. Enk, Burg. Van de Bergplein 33, Wierden, telef. 05496-1634 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag 7 nov. en zondag 8 nov. W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, telef. 2004. betrekking op een gewijzigde ver keerssituatie om en nabij het be staande spoorwegviaduct (verleg ging uitmonding Gaardenstraat op de Dorpsstraat) en dc- opneming in het plan van een gedeelte van de dorpskern (grond tegenover de uit monding van de Gaardenstraat op de Dorpsstraat). Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. Eveneens zijn daartoe bevoegd zij, die bezwaren hebben tegen voormel de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. De beroepsschriften moeten wor den gericht aan Hare Majesteit de Koningin en kunnen worden inge diend bij de minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gravenhage. Holten, 6 november 1970. De burgemeester vnd., W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het raads besluit dd. 23 juni 1970, nr. 1987, goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten der provincie Overijssel bij be sluit van 16 september 1970,nr. 11115, afdeling 3, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van hel gedeelte van de Duistere Steeg (weg nr. 133 van de W.egenlegger)lopende van het kadastrale pérceel. sectie B. nr. 3100 in ongeveer zuid-oostelijke rich ting tot aan de Sprokkelweg. vanaf 9 november 1970, gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. Burg. en weth. voornoemd, H. Enklaar. burgemeester. J. Langenbarg. secretaris. Het huwelijk tussen Joop Nijland en mej. F. A. van Oorspronk uit Lettele wilde de oudste broer van de bruidegom, Ap, wel op een originele wijze gehouden zien. Hij vond de buren Muiden en Huisman bereid de bok van de bruidskoets te be mannen. Komende van het huis van de bruid moest de afgelopen vrijdagmorgen het bruidspaar onderweg overstappen in de prachtige trouwkoets met twee paarden bespannen. Het huwelijk werd op het gemeentehuis te Holten voltrokken door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar. De kerke lijke inzegening geschiedde door de Eerw. Heer A. Schellevis, hulpprediker der Ned. herv. ge meente. Het lang niet alledaase huwelijkstaf reel trok veel belangstelling. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker, telef. 1438, b.g.g. telef. 1799 mevrouw Beltman-Aanstoot. Vrijdag, 6 november t.e.m. zondag, 8 november keurmeesters buiten de diensturen H. J. Moleman, Lageweg 13, telef. 1974. Maandag, november t.e.m. zondag, 15 novem ber: A. Groen. Kozakkensti'aat 15, lelef. 1230. Aangifte gestorven dieren op zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Dit jaar zal het Nederlands Oorlogsgraven Comité voor de laatste maal een beroep doen op het Nederlandse volk om medewerking en steun te verlenen aan de „Klaprooscollecte". Zoals bekend, wordt de opbrengst van deze collecte aangewend om na bestaanden van in de jaren 1940-1945 voor onze bevrijding gesneuvelde geallieerde militairen gastvrijheid in ons land te verlenen, zodat zij hier het graf van man. vader, zoon of broer kunnen bezoeken. Sedert de bevrijding zijn op deze wijze vele tienduizenden nabestaanden van de in ons land begraven geallieerde soldaten (er zijn in Nederland meer dan 30.000 geallieerde oorlogsgraven op meer dan 500 kerkhoven) hier geweest. Maar vele anderen wachten nog. Het comité hoopt dan ook, dat deze laatste Klaprooscollecte die wordt gehouden in het jaar, waarin we herdachten dat we een kwarteeuw ere leden werden bevrijd een extra hoge opbrengst zal hebben. Hierdoor zal het mogelijk zijn, dat het werk van het Nederlands Oorlogsgraven Comité ook in de toekomst nog kan doorgaan, waardoor de nabestaan den, die nog niet naar Nederland kwamen, tóch kunnen worden ui*be nodigd. De „Klaprooscollecte 1970" vindt plaats in de week van 9 tot 15 novem ber. met als hoogtepunt zaterdag 14 november. „Klaproosdag" Voor wie er prijs op stelt een bijdrage te gireren: het postrekeningnum mer is 4 1 6 0 0 0 ten name van het Nederlands Oorlogsgraven Comi'é te Amsterdam Tijdens de druk bezochte 22sfcs bij eenkomst van de Holtense kunstclub „IIKC" die disdagavond in zaal „Amicitia" werd gehouden heeft de Otterlose kunstschi!dei--glazenier Wim Mulder aan de hand van prachtige kleurendia's een boeiende lezing ge houden over „Mozaïek". De oudste mozaiken, zo zei de heer Mulder, komen uit Mesopotamië en de keizers Constantijn, Justinianus en Honorius. gaven de eerste stoot voor de oud christelijke kunst in de ruimste zin van het woord. Constantijn, stichter van Constantinopel, Justinianus, bou wer van Aya Sopia en „Maria met de honderd pooi-ten" (drielingkerk) De moeder van Constantijn. keizerin Helena he-eft in Parika op het eiland Pai-os (een der Cyclade-eilanden) een visioen gehad waar zij het kruis van Christus zou kunnen vinden, in Jerusalem. Zij beloofde een kerk bouwen als dit bewaarheid werd. Constantijn vergal zijn belofte na te- komen, doch keizer Justinianus bouw de twee eeuwen daarna in Constan- iinopel de Ava Sofia en in Parika de Maria kei-k. Keizer Honorius en zijn halfzuster Galla Placidia hebben in nauwe sa- menwerking met elkaar o.a. het mau soleum van Galla Placidia en de San Vitale in Ravenna gebouwd. In deze kerken vin den wij de uitbundi ge pracht van het leven van Raven na in mozaiek. Prachtige mozaieken vindt men verder in de immense kathedralen in Rome en Palermo en in de basiliek m Athene. Voordat de heer Mulder zijn lezing hield sprak burgemeester mr. W. TL Enklaar 'n kort openingswoox-d waar in hij dokter J. P. Nagelhout dank voor het beleggen en organiseren van deze 22ste bijeenkomst waarvoor ieder jaar weer grote belangstelling bestaat. We woi'den. zo zei mr. En klaar, op een avond als deze gecon fronteerd met. belangrijke zaken waarbij we ons verdienen in waar devolle dingen van het leven. Dokter Nagelhout sprak een woord van welkom en dankte allen, die door het kopen van loten het werk. van de „I-IKC" steunden. Waardoor weer aan kunstenaars steun kon wor den verleend. Tijdens de pauze had de verloting plaats van kunstvoorwerpen als schil derijen, tekeningen, een klein mo zaiek, etsen, pottenbakkerswerk en enkele boeken over kunst. ïic- prijzen werden gewonnen door B. H. Pluimers te Markelo. L. P. Pag- rach, dr. G. Gerritsma, T. H. Ude- ma, D. Zelvelder en G. de Brake- Jansen te Holten, M. Jansen te De venter, D. J. A. de Groot, Markelo, C. Beekhuis en II. G. Jansen te Hol ten. J. Pieké. Den Doldei". G. J. Lan genbarg. J. M. Metzgcr. Mevr. Gel- tink-Jansen. Tjalkens. C. Reeves. J. J Godeschalk en mej. Van de Laan te Holten. Walraven te Vaassen, me juffrouw M. ter Borg. J. G. J. Gie- sen, mej. Joh. Dikkers, K. Greep,- mevr. D. ten Velde-Aanstoot en K. Bos te Holten. Woensdag, 11 november om elf mi nuten over elf zal de raad van de Car navalsvereniging „De Fienpreuvers" in café Jansen aan haar leden de nieuwe Prins Carnaval 1971 voorstel len. Daaraanvoorafgaand zal Zijne Hoogheid Prins Jan d' Ontvanger, zijn bizonder geslaagde eenjarig re geringsperiode op feestelijke wijze uitluiden. Over zijn troonopvolger worden vele g:ssingen gedaan maar door de zwijg plicht van de Raad van Elf blijft het bij gissen. De zo succesvol geslaagde feestavonden van de nog jonge carna valsvereniging staan er" borg voor, die alleen voor de leden toegangkelijk is op een plezierige wijze gevierd zal worden. Zie de aankondiging in dit nummer. NIEUWSBLAD Vrijdag 6 november 1970 Jaargang 22 - no. 44 Uitgave van de Stichting „Holtcns Nieuwsblad" te Holten Hoofdredacteur W. Bey«*'» Redacteur eD plv. hooldrt. Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,— Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,— per half jaar 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1