mfê# -i L./'.-'f.. PM 11111131 l*ri Ambulancevervoer voor Holten en Omstreken slijterij mm. Ra ads vergadering C Vruggink opende nieuwe Verkeersongeluk in de Dorpsstraat Open Deur-samenkomst in Dijkerhoek Koninklijk zilver voor Jan Willem Jansen Nationale collecte ten bate geestelijk gehandicapten Veertig jaar controleur Stichting kwam lot stand Iqmze agenda 1 Gevonden en verforen voorwerpen INBRAAK BIJ GEBR. SCHUPPERT KERKDIENSTEN Wacht di enst slachthuis Vier en zestighonderd gulden voor de ,.,J. Henry Dunanl" Burgerlijke stand Gezinsverzorgin g Storingsdienst GEB Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Gezinsverzorging Spreekuur maat schappelijk werker Aankondiging landbouwcursus Teleac op beeldbuis HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 1~15 mm contant3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te In de week van 26 oktober -1 november 1970 vindt wederom de Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten plaats (voorheen Nationale Kol- lekte voor het Geestelijk Gehandicapte Kind). In aanmerking genomen, dat 2 a 3 procent van de bevolking van licht tot zeer zwaar geestelijk gehandicapt is en dat door de overheid subsi dies verleend worden van 60 tot 80 procent in de vele aktiviteiten op het gebied van de zwakzinnegenzorg, is het een duidelijke zaak, dat nog vele miljoenen per jaar uit particuliere bronnen dienen voort te komen. De Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten is in het leven geroepen om deze tekorten te dekken. Een belangrijk punt in het raam van de kollekte-aktiviteiten is, dat de helft van de kollekte-opbrengst in het rayon blijft voor plaatselijke en regionale voorzieningen (in Neder land zijn omstreeks 100 rayons). De andere helft dient voor de grote landelijke voorzieningen. In de Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandicapten werken de verschillende organisaties op het gebied van de zwakzinnigenzorg van R.K., Prot. Christelijke en algemene signatuur tezamen. De „Stichting zieken- en ambulancevervoer Holten en omstre ken" heeft thans haar definitieve status gekregen. Dinsdagmorgen werd in hotel Holterman ten overstaan van notaris B. H. Pluimers van Markelo de stichtingsakte gepasseerd. Als comparanten ver schenen burgemeester mr. W. H. Enklaar, namens het gemeente bestuur, en de heren K. Greep, H. H. Bleijenberg, penningmeester van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis, H. J. Oolbek- kink, penningmeester van de plaatselijke vereniging „Het Groene Kruis" en A. Jalink, voorzitter van de afdeling Holten der Vereni ging „EHBO". Bij het passeren van de akte waren voorts aanwezig de dokto ren, de heren C. H. Rietdijk en J. F. Sijtsema en namens het Roode Kruis en de E.H.B.O., de heren W. ten Bereg en P. Viet. Vrjjdag 23 oktober tO uur: Ere-Goncert gezamenlijke zangkoren en HMV ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van HMV in de Ned. Herv. kerk. t0 uur Praatavond van het gemeen, tebestuur met de inwoners van de Schoolkring Dijkerhoek in ,,Het Bonte Paard". 10 uur Discussieavond met Kabouters der TH Twente in ,,De Schure" op Meermanskamp. Zondag 25 oktober uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie). Maandag 26 oktober Kapper W. Drent de gehele dag en Smederij J. Maats na de middag gesloten (zie advertentie). Dinsdag 27 oktober 10 uur Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging in Hotel Vos man. 10 uur Ledenvergadering van de afde ling der OLM in café Kalfsterman. Spreker de heer H. Wisselink over ,,De landbouw in de knel". Woensdag 28 oktober 19.30 uur Raadsvergadering ten ge meentehuize. Donderdag 29 oktober W.45 uur Herv. Vrouwengroep in het gebouw Irene. Spreker de heer A. H. van Pijpen, prov. jeugdadviseur Herv. kerk. 19.30 uur Ouderavond Scholengemeen schap Holten in de aula van de school. Spreker de heer -J. H. A. Simhoffer over audio-visuele-leer- en hulpmiddelen. Vrijdag 30 oktober 20 uur Vergadering Algemeen Bestuur Stichting „Sportbelangen Holten" in Hotel Holterman. (Vorige week door drukfout foutief vermeld op zaterdag). Zaterdag 31 oktober 19.30 uur Feestavond van de Vereni ging „Holbatheo" in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek (vorige week foutief vermeld door drukfout). Dinsdag 3 november 19.45 uur Bijeenkomst van de Holten- se Kunstclub ,,HKC" in Amicitia. Woensdag 4 november (Dankdag) 13.30 uur Bazaar Hervormde Vrou wenvereniging Okkenbroek in „Ons Centrum". Donderdag 5 november tO uur: Ouderavond O.L. Dorpsschool in de hal van het Schoolgebouw. Dinsdag 17 november tO uur Bijeenkomst afdeling Dijker- hoek van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in 't Bonte Paard. Maandag 23 november W.30 uur Aanvang bloedplasma- avond van de afd. Holten van het Ned. Roode Kruis in de Scholenge meenschap. Gevonden: kentekenplaat ZB-04-42, leren voetbal, gevlekte poes, ring met •teen, verzekeringsplaatje brommer. Verloren: kinderfiets, hond (duitse staander), portefeuille met inhoud, Siamese poes. Door het indrukken van een ruit van het kantoor der meubelafdeling van Gebr. Schuppert N.V. aan de achterzijde van hel gemeentehuis is in de nacht van dinsdag op woens dag in dit kantoor ingebroken. Toen men om kwart voor achi in de zaak kwam, bleek dat de kassa was ge licht. Van de plm. vijftig gulden aan wisselgeld, die daarin aanwezig was, had de dader of 'hadden de daders nog een tientje laten vallen, zodat de schade plm. veertig gulden bedraagt. Om vernieling te voorkomen heeft men er een gewoonte van gemaakt om de sleutel in de brandkast te la ten zitten, omdat daarin toch geen geld wordt bewaard, terwijl ook de kassa niet op slot was. Blijkbaar zijn j de dader of daders gezien het ver loren tientje bij hun «-erk verrast hebben zij onraad bespeurd. 1 De heer J. W. Jansen, Neerdorp 55, sinds 1 september 1930 controleur bij de controlevereniging Holten en Om streken, is door H.M. Koningin Ju liana onderscheide.n met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Een onderscheiding die hem vrijdagmiddag tijdens een druk bezochte receptie in feestzaal Vosman ter gelegenheid van het 40-jarig dienstjubileum werd opge speld door Holtens burgemeester mr. W. H. Enklaar, die nadat hij na mens het gemeentebestuur zijn ge lukwensen had uitgesproken in een korte toespraak de jubilaris een „adviseur van de boeren" noemde, die alles gedaan heeft in het belang van de veeverbetering in de ruimste zin des woords. Hij legde als het ware de thermo meter aan. Zoals koorts een aanwij zing is, dat er met het lichaam iets niet in orde is, zo is de kwaliteit van de melk een aanwijzing over de kwa liteit van de koe. Zoals de monteur zijn techno-rapport maakt over een auto, zo schrijft Jansen aan de hand van melkonderzoek en melkop- Jjrengst z'n techno-rapport over de koe. U hebt, zo besloot mr. Enklaar, in het volle besef van verantwoordelijk heid uw taak vervuld en u mag terug zien op een buitengewoon goede staat van" dienst. De heer G. J. Klaasses, die na mens bestuur en leden van de con trolevereniging Holten en Omstreken het. woord voerde, noemde .de heer Jansen een harde en nauwgezette werker, die van allen het volle ver trouwen genoot. Een man van wei nig woorden, die zijn werk deed met grote toewijding en plichtsbetrach ting. Ook de verhouding en samen werking tussen de naaste medewer kers en monsternemers was prima. De veefokkerij, zo zei de heer Klaas ses, lag u steeds na aan het hart. Wa ren het in vroeger jaren de stierhou- derijisn die van uw kennis en inzicht profiteerden, thans is het de K.I. die van uw diensten en deskundigheid reeds een aantal jaren gebruik maakt o.a. door middel van de zgn. honderd dagen lijsten". Ook als voormelker en als tijdelijk inseminator hebt u steeds gestreefd naar het verbeteren van de veestapel en ook als „propagandist" hebt u zich ruimschoots waar gemaakt, want een groot aantal veehouders schreef u in als lid van de vereni ging. Bij de oprichting waren er plm. 20 leden en thans staan in het regis ter ongeveer 220 leden ingeschreven. De heer Klaasses deed zijn woor den van dank en waardering verge zeld gaan van een gouden horloge en aan mevrouw Jansen-Koordes wer den door hem bloemen aangeboden. SPIL VAN DE VERENIGINGEN De heer J. W. Scheperboer, spre kend namens de fokverenigingen Holten en Omstreken en de „Fries- Hollandse" noemde de jubilaris de spil van de verenigingen, waarop veel draaide en goed draaide. Wer ken in alle eenvoud en nimmer op de voorgrond tredend, met grote toewijding en accuratesse veertig jaar lang z'n plicht doen, ja zelfs meer dan dat, want geen moeite was ooit teveel. Een woord van dank sprak de heer Scheperboer ook tot m>evrouw Jansen voor de aan haai man verleende assistentie en voor gastvrijheid die vele malen aan het bestuur werd verleend en tot de naaste medewerkers van de jubila ris. De heer Scheperboer bood na mens de beide fokverenigingen een prachtige nieuwe fiets aan. De heer C. Broersma. die kw'am gelukwensen namens de Coöp. Fa briek van Melkprodukten ..De Vrij heid", offreerde een gouden band voor het horloge en hij wees op de Burgemeestermr. W. H. Enklaar, spelt de heer J. W. Jansen de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de rever. Achter hem zijn echtgenote mevrouw J. Jansen-Koordes prettige en vruchtdragende samen- werkihg met de heer Jansen. Verder werd nog het woord ge voerd door de heer J. E. J. Muiler man te Bathmen, namens de stich ting Bedrijfsverzorging Zuid-Salland, door de heer J. H. Alberts te Alme lo namens de Provinciale Melkcon- troledienst, door de heer J. W. Lief- tink te Steenwijk namens de Bond van Melkcontroleurs. door de heer A. Bolink te Bathmen namens het Ned. Rundvee Stamboek (NRS). door de heer L. van Olst te Zwolle namens het Provinciaal Consulent schap Rundveehouderij en door de heer J. Wiggers namens de redactie van Holtens Nieuwsblad. Vele jaren j gaf de heer Jansen berichten door betreffende vergaderingen, fokvee- dagen. opname in het stamboek van rood- en zwartbonten etc. WOORD VAN DANK De heer Jansen heeft in een korte toespraak mede namens zijn vrouw en kinderen dank gezegd voor de on derscheiding, de gelukwensen, woor den van waardering en de vele prachtige geschenken en hij dankte tevens allen mét wie hij in de loop der jaren samenwerkte voor vriend schap en medewerking. Omdat vanuit Dijkerhoek haar zo-1 danige verzoeken bereikten, belegt de Open Deur-groep op zondagavond 25 oktober a.s. voor het eerst een Open Deur-bijeenkomst in die buurtschap. Deze bijeenkomst zal worden gehou den in de zaal van Het Bonte Paard, aanvang 19.15 uur. Evenals bij de samenkomsten in Holten zal er gedu rende 10 minuten voor de aanvangs tijd (dus vanaf 19.05 uur) gelegen heid zijn voor het z.g. gemeenschap pelijk zingen. Spreker is de hulpprediker van de Hervormde gemeente te Holten, de heer A. Schellevis, tevens leider van het plaatselijk Open Deur-werk. On derwerp: 'On-zinnige bijbelverhalen' (Jona en de vis). Aan deze bijeenkomst werken mee mevrouw J. Manenschijn-Brinkman (orgel) en de trompettist II. A. Reg- terschot. Verder, o.l.v. Wim Mark voort, een groep kinderen. Ter inlei ding van de toespraak zal een korte schets worden gespeeld. Zoals altijd bij deze bijeenkomsten is de toegang gratis. Wel wordt aan Holten. Ned. Herv. Kerk 3.30 uur ds. C. C. Addink. 10.15 uur ds. C. C. Ad- dink (bed. H. doop). Extra collecte: Provinciaal kerkewerk 10.00 uur Jeugddienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk 9.30 uur en 3.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor bijzon dere evangelisatietaken. Bij de uit gang collecte voor eigen kerkgebouw. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heeten. R.K. Kerk: zaterdag avond 7.00 uur. zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. Dijkerhoek. Bethanië 9.30 uur de heer A. H. van Pijpen. Extra collec te: Provinciaal kerkewerk. 19.15 uur Open Deur-samenkomst in zaal 't Bonte Paard m.m.v.: kinderkoor zon dagsschool en trompettist Spreker Hulpprediker A. Schellevis. Okkenbroek. Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga m.m.v. het kerkkoor. Extra collecte voor de Kerkvoogdij. Vrijdag, 23 okt. t.e.m. zondag. 25 ikt.: J. Hof, Kozakkenstraat 19. telef. 1697 keurmeesters buiten de dienst uren maandag. 26 okt. t.e.m zon dag, 1 nov. C. Dijkstra, Schoolstraat telef. 1833. Aangifte gestorven die nen op zaterdag: van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. De heren Greep Bleyenberg en Oolbekkink. vormen resp. als voor zitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur der Stichting. Op voordracht van het dagelijks be stuur kunnen door het algemeen be stuur eventueel nog twee personen tot bestuurslid worden benoemd. In een kort toespraakje zei de heer Greep „Wij zijn er na veel overleg in geslaagd, vooral indien de gemeente Holten aan ons verzoek nen, kan voldoen, de begroting voor om een jaarlijkse subsidie te verle- 1970 praktisch sluitend te krijgen. Er behoeft dan geen beroep op de inwoners van Holten of het bedrijfs leven te worden gedaan" Uit zijn woorden bleek verder, dat gedurende de vier maanden, dat de stichting in oprichting heeft gewerkt vijftig maal werd uitgereden. 14 maal ongevallen en 36 maal voor ziekenvervoer. Hiervan had meer dan 2/3 's avonds, 's nachts of op de uitgang een collecte gehouden voor het Open Deur-werk. Iedere bezoeker ontvangt een ge stencild programma, zodat alles ge makkelijk te volgen is. De Open Deur-groep hoopt, dat velen deze bijeenkomst zullen willen bijwonen. Daarbij gaan de gedachten vooral uit naar hen, die niet gewend zijn 's zondags naar een kerk te gaan. Het komt ons voor, dat velen dit initiatief van de Open Deur-groep met vreugde zullen begroeten. een weekend plaats. 55 personen wer den naar ziekenhuizen vervoerd, voomamenlijk die in Deventer. In één rit werden zelfs 5 personen tege lijk naar Deventer worden over ge bracht. „Deze getallen belichten het belang der Stichting en van deze dag, aldus de heer Greep, omdat An deze eerste vier maanden 25 pet. meer moest worden uitgereden, dan was bepland". Hij noemde dit alles mede te dan ken aan de goede samenwerking in het dagelijks bestuur en met de fir ma's Joh. Aanstoot en A. Muller en Zn. die een prachtige schakel vor men. Toch was dit alles niet moge lijk geweest, indien de ziekenauto niet door de Raiffeisenbank werd ge schonken. De Greep bracht dan ook een speciaal woord van dank van het bestuur van die bank, naast een dankwoord aan de burgemeester en de verschillende instanties en perso ren voor hun medewerking en inzet. Door het tot stand komen van de ze stichting is het zo belangrijke doel van het snelle vervoer van ziek en en gewonden voor Holten en om streken verzekerd. Er blijft echter nog veel te doen, alvorens een goe de regionale opzet bereikt zal zijn Zoals reeds bericht werd bestond de verwachting, gezien het systeem, dat in Holten werd toegepast, dal de geldinzameling ten behoeve van een nieuwe „J. Ilenr Dunant", meer zou bedragen, dan de ruim drieduzend gulden die op de dag van de actie be kend gemaakt werd. Zoals uit een mededeling van de afdeling Holten van het Ned.Roode Kruis blijkt, heeft de opbrengst f 6401,92 bedragen. Aan alle gevers en geefsters en col lectanten een hartelijk woord van dank. Vrijdag 23 oktober 1970 Jaargang 22 - no. 42 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera Redacteur en plv. hoofdred. J. Wiggers Holten t.g.v Holtens Nieuwsblad HOLTEN Geboren: Wendy Ahna dv R Fransen en M Kers, Boerrich- terstraat 9; Johanna Frederika dv J W Nijland en J J Klein Horsman, Beuseberg 54; Jolanda Margreet dv J G Tuitert en E J Paalman. Neer dorp 36: Hermina Hendrika Maria dv G J van Zon en II B Derksen. Oran- iestr3at 13 (geb. te Deventer). Overleden: B J Klein Teeselink, oud 80 jaar, Ilolterbroek 75: II J Bos- schers. oud 78 jaar. Beuseberg 139. Gehuwd." H J Aa. oud 26 jaar, Ut recht en M ten Bos, oud 25 jaar, Hol- terberg 61; J F Struik, oud 25 jaar, Espelo 3 en H II Schooien, oud 26 jr. Rijssen; J G Eshuis. oud 23 jaar, te Rijssen en B W Heijink. oud 25 jaar, Kolweg 44. Ondertrouwd: G H Bronsvoort, oud 24 jaar, Aalpolsweg ,26 en W C Lei stra, oud 20 jaar, Kollumerland ca. BEVOLKING Ingekomen. II Paalman en gez. van Bathmen naar Neerdorp 54; B Kraan en gez. van Ethiopië naar Vianenweg 219; D Zelvelder van 's Gravenhage naar Beuseberg 51Mevr. B Bosschers- Beltman van Rijssen naar Beuse berg 51. Vertrokken: L E Iloeffelman en gez. van Ilolter- berg 26 naar Voorst; G M Morssink en gez. van Espelo 87 naar Bathmen. Mevr. van Aa-ten Bos van Holterberg 61 naar Utrecht; J F Struik en gez. van Espelo 3 naar Almelo. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00-10.00 uur bij mevrouw C. Knijff- Dekker, telef. 1438 B.G.G. telef. 1799 mevrouw Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 24 okt. t.e.m. vrijdag, 30 okt. buiten de diensturen ELEC- TRA: H. Heijenk Kolweg 44. telef. 2124: GAS: W. C. v.d. Weerthof, Voorsboerstraat 3. telef. 1793. Zatedrag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 3.00 uur: C- H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 24 okt en zondag, 25 okt,: R. Brouwer, Boomkamp 10A Rijssen, telef. 05480-3194, praktijkadres: En- tersestraat 118 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 24 okt. en zondag, 25okt. W. C. C. Wamelink, Schepenen straat 16, telef. 2004. Spreekuur maatschappelijk werker 's Ochtens van 9.00-10.00 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw, telef. 1436. De teleaccursus „Onze landbouw nu en straks", die op maandag 26 oktober van start gaat, zal nog enke le malen via de televiziezender Ne derland 1 worden aangekondigd na het laatste journaal en zondag 25 ok tober. 's middags om 17.00 uur. De samenstellers zullen dan nader ingaan op de inhoud en het doel van de cursus. Verder zal er informatie worden verstrekt over de schrifte lijke begeleiding en de gespreksgroe pen. waarin over de aspecten van de lesstof van gedachten zal worden ge wisseld. In de Dorpsstraat had op het kruispunt met de Larense- weg en de Stationsstraat woensdagmiddag om plm. 2.00 uur een verkeersongeluk plaats, dat gezien het zware materiaal, dat er bij betrokken was nog bijzonder goed is afgelopen. De bestuurder van een bestelauto, A. D. uit Surhuistervecn, die uit de richting Laren kwam en links de Dorpsstraat wilde oprijden zag blijkbaar op het laatste moment de vrachtauto met aanhanger, bestuurd door A. E. uit Bathmen, die uit de richting Deventer kwam en voorrang had. D. probeerde nog met zyn Volkswagenbusje de Stationsstraat in te schieten, maar dat mislukte door dat zyn wagen werd aangereden door de vrachtauto en byna in elkaar werd gedrukt tegen de verkeershekken en de voorgevel van de supermarkt van Gebr. Dikkers N.V. De vrachtauto schoot naar links, vernielde enkele paaltjes van de verkeershekken en kwam op het trottoir tot stil stand juist voor de grote spiegelruiten van het mode centrum van Gebr. Schuppert N.V. Van de vier inzittenden van de bestelauto werden er drie gewond, waarvan twee een hersenschudding opliepen. Zy konden plaatselijk behandeld worden. De bestelauto was total-loss. De vrachtwagen was van voren bescha digd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Uit de gevel van Gebr. Dikkers werden enkele stenen weggerukt. Een ernstige verkeersstremming werd voorkomen, doordat het verkeer door de Rijkspolitie gedeeltelijk werd omgeleid. Het kleine verkeer kon de plaats van hel onge luk nog passeren. E gemeenteraad komt woensdag 28 oktober, des avonds 7.30 uur in open- ba: vergadering ten gemeentehuize bijeen ter behandeling van onderstaande agenda: 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 1970. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van gronden van de heren G. J. Podt, H. J. Oplaat, J. H. Aanstoot en F. J. Pasop, alhier. 4. Voorstel tot het verlenen van een rentevergoeding aan de Gebr, Wansink, alhier, wegens aankoop van grond. 5. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te Den Haag voor het jaar 1971. 6. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan buiten gebied. Voorstel tot wijziging van de kampeerverordening. Voorstel tot aanwijzing van een waarnemend hoofd aan de openbare lagere Kolschool. Voorstel tot uitbreiding van de gemeenschappelijke schoolraad met het openbaar kleuteronderwijs. Voorstel tot verdaging van de beslissing omtrent 't ontwerp-bestemmings plan „De Borkeld". II. Rondvraag. De firma G. Vruggink, café „De Biester" aan de Sta. tionsstraat, opende woensdag haar nieuwe slijterij. Waai vroeger een paardenstal stond is onder leiding van het architectenbureau H Voortman te Rijssen een keurig inte rieur verrezen, waarin o.m. de nieuwe slijterij is onder :ebracht. In een fraaie winkelopstand en -betimmering, iie vervaardigd werd door de firma Gebr. Langenhof ui- 'nter, is een grote en kleurrijke sortering dranken uitge- tald door de fa. W. J. Santman en Zn uit Almelo. Jar vrfman uit Holten zorgde voor een fraaie uitstalling van diverse dranken in de etalages achter de twee grote spie gelruiten. Een directe en indirecte verlichting maken het geheel nog aantrekkelijker. Het geheel maakt een keu rige indruk. Men heeft van de gelegenheid gebruik ge maakt om een aardig halletje te maken voor de ingang naar de privé-vertrekken, terwijl achter de slijterij nog een bergplaats is gebouwd. De bouw geschiedde door de firma H. Koopman en Zn. terwijl de heer H. H. J. Stuk- ker, het schilderwerk, de firma H. Klein Velderman, het loodgieterswerk en de heer Joh. Aanstoot, de elektrische nstallatie verzorgde. De familie Vruggink mocht zich woensdag reeds in een zeer grote belangstelling ver heugen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1