Burgemeester Mr. Enklaar reikte prijzen uit van ballonwedstrijd Zilveren .IIMV concerteert in Necl. Herv. Kerk Uitvoering van groot aantal werken ruilverkaveling in 1971 G. J. Biesters ving snoek van 14 pond Na-spel zilveren ambtsjubileum Aanbevelingen voor aktie Zang van de drie plaatselijke koren Reeds f 4250.- voor de nieuwe „Henry Du na n t Daling werkgelegenheid in de winter dient zich reeds aan ONZE AGENDA Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Officiële publikatie Uitloting obligatielening Wachtdienst slachthuis Bijscholingscursus Horecupersoneel Vlotte credietverlening Burgerlijke stand Gevonden en verloren Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag Iff ofctoüer 1970 Jaargang 22 no. 41 Uitgave van de Stichting ,,Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hooldred. Advertentieprijs l'lb mm (d. contant) 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v Holtens Nieuwsblad Zaterdag 17 oktober 19.30 uur: Besloten feestavond afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen, zaal 't Bonte Paard 20 uur: Grote verwerping in café ,,De Wippert". Zondag 18 oktober 14 uur: Oriënteringsrit MAC ,,De Hol- terberg" vanaf café ,.De Biester", Stationsstraat. Hoofdprijs 50 liter benzine. 19.30 uur Dansen in zaal Boode Bath- men (zie adv.) Maandag 19 okt t.m. 24 okt. Fiets- en Bromfietsbedrijf Henk Kolk man, Larenseweg, wegens vakantie gesloten Dinsdag 20 oktober 19.45 uur: Vergadering van de Chr. Bond van plattelandsvrouwen. 20 uur Bijeenkomst Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek in Bethanië 19.30 uur Gemeenteavond Herv. ge meente Okkebroek in „Ons Cen trum" 19.45 uur Vergadering Chr. PI. vrou wen en meisjes in geb. Rehoboth. Woensdag 21 oktober Opening Slijterij Vruggink aan de Sta tionsstraat (zie adv.) Donderdag 21 oktober 19.30 uur Repetitie gezamenlijke ko ren en H. M. V. in de Ned Herv. kerk 20 uur Bijeenkomst Actuele Kerk- groep ten huize fam. Slotman Oran- jestraat 73. Vrijdag 23 oktober 20 uur: Ere-concert gezamenlijke zangkoren en HMV ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van HMV in de Ned. Herv. kerk. 20 uur Praatavond van het gemeen tebestuur met de inwoners van de Schoolkring Dijkerhoek in „Het Bonte Paard" 20 uur Discussieavond met Kabouters der TH Twente in „De Schure" op Meermanskamp. Maandag 26 oktober Kapper W. Drent de gehele dag en Smederij J. Maats na de middag gesloten (zie adv.) Woensdag 28 oktober 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Zaterdag 31 oktober 20 uur: Vergadering Algemeen Be stuur Stichting Sportbelangen in Hotel Holterman Vrijdag 30 oktober 19.30 uur: Feestavond van de vereni ging „Holbatheo" in zaal het Bonte Paard te Dijkerhoek Woensdag 4 november (Dankdag) 13.30 uur Bazar Hervormde Vrouwen vereniging Okkenbroek in „Ons Centrum" Donderdag 5 november 20 uur: Ouderavond O. L. Dorps school in de "hal van het Schoolge bouw. Het zilveren ambtsjubileum van burgemeestermr. W. H. Enklaar, dat op 18 juni jl. zo vreugdevol en stijlvol werd gevierd heeft don derdagmiddag nog een leuk naspel gekregen. Tijdens dit feest wer den door de leerlingen van de lagere en de kleuterscholen ballon netjes opgelaten, waaraan labels bevestigd waren met verzoek om terugzending. 145 wedstrijdlabels werden terugontvangen. De bal lonnen dreven met de oostenwind over de Véluwe, Utrechtse Heu velrug, Zuid-Holland en Zeeland en kwamen misschien in de Noordzee terecht. De ballon van de 9-jarige Jan Beltman van de o.l. Dorpsschool ging het verst n.l. tot in Veere (Zeeland), afstand 202 km. Hij werd dooi de hoofden van scholen, die de wedstrijd organiseerden tot alge meen kampioen verklaard. Met de eerste-prijswinnaars van de an dere scholen mocht Jan in de raadzaal uit handen van de burge meester een populair wetenschappelijk boek over cultuur enz. „Beter Weten" in ontvangst nemen. Mr. Enklaar haalde nog even her inneringen op, die voor hem en zijn vrouw heel onvergetelijk waren en zei, dat de meisjes en jongens bijzonder veel hebben bijgedragen aan deze mooie dag. Niet alleen door hun feestelijke en kleurrijke ballon nen, maar ook door hun zang. Het bandje met o.a. het Sallandlied, ge componeerd door meester Brouwer, had hy pas nog eens weer beluisterd. De huldiging had ook op mensen van elders een diepe indruk gemaakt. De eerste-prijswinnaars kregen een waardebon. Het waren de 12-jarige Wim Aanstoot, Holterenkstraat 22 (Sch. m.d. Bijbel), de 11-jarige Lies- beth Kooiman, Industriestraat (O.l. Kolschool), de 12-jarige Henk' Jan sen, Larenseweg (O.l. Dorpsschool), Mineke Boode (School Espelo), de 7- jarige Jannie Hoekman, Holterbroek 94 (School Dijkerhoek), de 5-jarige Ineke Tuitert, Dorpsstraat (O.l. KI. school), de 6-jarige Irma Jansen (Chr. kl.school), de 6-jarige Martin Nijland, Deventerweg 36 (O.b. kl.- school) en de 5-jarige Ingrid Brou wers (Chr. kl.school). Behalve hun bon kregen zij nog chocolade. De kleuterleidsters waren meegkomen, terwijl de hoofden de heren B. H. Brouwer, H. Wilpshaar en J. W. Kroon de uitreiking bijwoonden. De overige prijswinnaars kregen hun waardebon in school t.w. School met de Bijbel: Henk Hulsman, Al- bertus Groteboer, D. Kolkman en Jan Paalman; O.l. Dorpsschool: Gert Jan Wissink en Henk Bos; O.l. Kol school: Wouter Dhert, Henk van Doesburg en Rinus Oolbekking; O.l. school Dijkerhoek: R. Meijerman en Freek Wilmerink; School Espelo: Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, temidden van de le prijswinnaars. „HMV" dat in mei j.l. met een druk bezochte receptie en een gezellige feestavond voor de le den haar 25-jarig bestaan her dacht wil vrijdag 23 oktober a.s. in de Ned. hervormde kerk haar dank aan de Holtense ingezete nen nog eens duidelijk onder strepen met een concert waar aan medewerking zal worden verleend door het Hervormd Kerkkoor, het Holtens Gemengd HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur hulpprcd. A. Schellevis. Extra col lecte: Kerk en gezin. Gerei". Kerk: 9.30 uur (zendings- dienst) en 15.00 uur ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is het ene offer voor de zending. Bij de uit gang collecte: Eigen Kerkgebouw. R.-K, Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10,00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds C. C. Addink (Bed. H. Doop). Extra collecte Kerk en gezin. OKKENBROEK Ncd. Ilerv. Kerk: 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. Doop) Ge zinszondag. Extra collectie voor het gezinswerk. Koor en de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Koren en korps hebben de laatste maanden zeer intensief gestudeerd om een met zorg gekozen program ma goed te kunnen brengen en we twijfelen dan ook niet of er zal vrij dagavond vocaal en muzikaal veel te genieten zijn. Voor het concert zal zeker, ook van de zijde van de jeugd, grote belangstelling bestaan en ver wacht wordt dat geen plaats in het ruime kerkgebouw onbezet zal blij- Korps en koren zullen eerst afzon derlijk concerteren en gezamenlijk aan het slot van de avond onder di rectie van Henny J. Fransen uitvoe ren de „Valerius Suite" van Henk Jakma en het bekende „Land of hope and glory" van de Engelse compo nist Edward Elgar (bew. gem. koor Herman de Wolff). PROGRAMMA: Het programma dat door HMV en de drie zangkoren ten gehore zal worden gebracht luidt als volgt: 1. Muziekvereniging HMV' o.l.v. Henny J. Fransen. Kleine speelmu- ziek. Henk van Lijnschoten. 2. Chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria" o.l.v. J. Plomp: a. Die Nacht, Fr. Schubert; b. Verdi Prati uit „Alcina", G. F. Handel. 3. Muziekvereniging „I-IMV". Eng lish Suite, Gerard Boedijn. a. The Hundred Pipers (Schotland); b. Jen ny Jones (Wales)c. My Lady Greensleeves (.Engeland); d. The Bakes of Mallow (Ierland). 4. Holten Gemengd Koor o.l.v. J. Warmink. a. Vorspruch, Hugo Dist ier; b. Hebe deine Auger, auf. Felix Mendelsshon; c. Au joli jeu, Clément Jannequin. 5. Muziekvereniging „HMV". Fan fare Fantasie, H. J. Fransen. 6. Ned. Herv. Kerkkoor o.l.v. J. Op den Dries, a- Geprezen zijn de Heer, Thomas Arne; b. Ambrosiaans Lofgezang. E. Gebhardt. 7. Muziekvereniging „HMV": Jo- sua (koraal en dixieland), Ken Roc- card. 8. Gezamenlijk optreden van de 3 zangkoren met begeleiding van een groep blazers van „HMV" onder di rectie van Henny J. Fransen: a. Va lerius Suite, Henk Jakma; b. Land of Hope and Glory, Edward Elgar. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijt- sema, Pastoriesstraat 50. telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: E. A. Witkop. Wierdensestraat 118. Rijssen, telef. 05480-2260, van 18.00 vallen). Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, telef. 1515. Anton Reilink en Johan Meilink; Openb. Kolkleuterschool: Johnny Nijenhuis en Albert Prak; Chr. Kol kleuterschool: Rita Kampman; Open bare kleuterschool Tuinstraat: Rikje Reisinger en Jetty ten Dam; Chr. kleuterschool Schoolstraat: Gerda Markvoort. Aan het slot van de prijsuitreiking in de raadzaal heeft de burgemees ter de onderwijzeressen en de heren onderwijzers bedankt voor hun goede zorgen bij deze wedstrijd. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op dinsdag 20 oktober a.s. te 14.00 uur te houden openbare ver gadering van hun college zullen wor den uitgeloot 3 obligaties van de per 1 november 1951 gesloten obligatiele ning. groot f 85.000, Burgemeester en wethouders vnd., Vrijdag 16 oktober t.e.m. zondag 18 oktober keurmeesters buiten de diensturen H. W Goorman. Kol- weg 52. telef. 1513. Maandag 19 okt. t.e.m. zondag 25 okt.: J. Hof. Kozak- kenstraat 19. telef. 1697. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00 tot 11.00 uur. aan het slachthuis, telef. 1318. Algemeen kampioen Jan Beltman (o.l. Dorpsschool) ontvangt van de burgemees ter een boek. DE actie „Schip Ahoy" voor een nieuwe „J. Henri Dunant" heeft in Holten voorlopig reeds f 4250 opge bracht. De verwachting is, dat dit bedrag nog zeker boven de vijfdui zend gulden zal stijgen, omdat er nog heel wat zakjes moeten binnen ko men. De actie is misschien niet helemaal zo spontaan verlopen, dan in andere plaatsen, omdat hier een ander sys teem is gevolgd. De afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis heeft nl. de voor Holten beproefde methode van geldinzame len gehouden door aan alle gezinnen en inwonende gezinnen geldzakjes toe te zenden, die langs de huizen worden opgehaald. Leden van de Voetbalver. „Holten" zaterdagvoet balver. „Blauw Wit" en van de Sport- ver. „Bato" zouden deze zakjes in het dorp ophalen, maar in de buurt schappen gebeurt dit door de gepen- sionneerden, die ook jaarlijks de contributie innen en. de binnenkomst daarvan kan nog wel enkele dagen op zich laten wachten, want Holten heeft een uitgestrekte omgeving. Zo is bekend, dat van de door de leden van „Bato" opgehaalde zakjes er nog moeten worden ingeleverd. Bij de vier banken, die Holten telt heeft het in verband hiermede dan ook niet druk gelopen woensdag avond. Er komen steed?* bedragen binnen. De eindstand hopen wij zo spoedig mogelijk bekend te maken. Mocht het geldzakje binnen enkele dagen niet zijn opgehaald, dan wordt u vriendelijk verzocht dit bij een de banken in te leveren, die wel voor doorgifte aan de centrale plaats in Holten zullen zorgen. De daling van de werkgelegen heid gedurende de winter dient zich in het gewest Deventer, zy het nog maar in lichte graad, nu reeds aan. De.geregistreerde mannelyke arbeids reserve is, blijkens de opgave van het Gewestelijk Arbeidsbureau, al daar. gedurende de maand septem ber licht gestegen (220-235). Het na derende winterseizoen doet de werkge legenheid in de horecasector afne men waardoor personeel wordt afge stoten. Ter verhoging van de vakbe kwaamheid wordt aan werkloos ho- reeapersoneel gratis de gelegenheid geboden gedurende de wintermaanden een bijscholingscursus te volgen. Het C.A.B. kan daarover belanghebben den nader inlichten. In alle bedrijfsklassen nam het aantal werkzoekenden af. Ook de vraag naar arbeidskrachten daalde (1200-1080), hetgeen vooral werd ver oorzaakt doordat oud-scholieren va catures zijn gaan bezetten. De vraag naar personeel blijft nog groot, vooral in de metaalsector en De Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling „Holten- Markelo" heeft voor het jaar 1971 de beschikking gekregen over zoveel kredieten, dat zij een groot aantal werken kan laten uitvoe ren, aldus haar jongste mededelingen. Tot die werken behoren ont- wateringswerken, de verbetering en aanleg van wegen en het ver vangen van bruggen over de Schipbeek. De ontwateringswerkeh in het gebied van het Waterschap :,Sal- land", welke in deze maand nog aanbesteed worden, zullen in het voorjaar van 1971 afgewerkt worden. In het gebied Holterbroek en Beuseberg in de gemeente Hol ten zullen de volgende wegen verbeterd worden: Dorperdijk, de nieuwe weg, welke gedeelte lijk langs de spoorbaan loopt tot aan-de Stationsweg, de Aalpols- weg, de Beusebergerweg met verbinding naar Langstraat, Ga- gelweg en Roudaalterweg, de Fleerdijk met verbinding naar de Larenseweg en de Kwinten- weg met verbinding naar de Fleerdijk. In het gebied van de Borkeld, Frie- zenberg en Apenberg, onder de ge meenten Holten en Markelo, worden verbeterd of aangelegd: de Heideweg, Winterbergerweg, Winterweg, Bril- Geboren: Jan Willem, zv H. J. Plekkenpol en H. G. Greutink, Beu seberg 35a. Overleden: J. Geerligs, 80 jr, Look 51. H. H. M. Paalman-Achter kamp, 82 jr, Dorpsstraat 33. Gehuwd: D. Bosschers, 26 jr, Beu seberg 137 en B. Beltman, 24 jr, Rijssen. BEVOLKING Ingekomen: mevr. A. M. E. Hof man-Oosterhof van Enschede naar Industriestraat 20. P- Kool en ge- 2i5J. B. P. Prinsen en gezin van Almelo naar Oude Deventerweg 5. B. Ronde en gezin, van Kongo naar Vianenweg 217. M. J. de Wit van Utrecht naar Holterberg 43. Me vrouw H. Stam-Jansen, van Den Ham naar Borkeldsweg 37. M. Willemsen en gezin, van Avereest naar Look 94. J. Smale en gezin, van Goor naar Kerkplein 4. Vertrokken: A Pieters en gezin, van Holterberg 26 naar Deventer. Mej. H. J. Stukker van Burg. v.d. Borchstraat 31 naar Hengelo O. K. G. Honig en gezin, van Beuseberg 82 naar Nigeria. Mevrouw J. Falk- Dolman. van Bessinkpasstr. 9 naar Apeldoorn. J. Althuizius en gezin, van Aalpolsweg36 naar Heiloo. Mej. W. Steenhuis van Holterberg733 naar Groningen. T. Beldman, van Borkeld 81 naar Lochem. Ter gemeente-secretarie is tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar de 2e wijziging van de adreslijst van de ze gemeente. Gevonden: 1 gouden speldje en 1 bromfietsensleutel. Verloren: 1 étui met sleutels, 1 benzinetankdop van Cortina, 1 gym- nastiekbroek en 1 knipportemonnee met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten van 8-22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. steeg, de nieuwe weg in het verleng de van de Brilsfceeg-Rijssen, de nieu we weg lopende aan de noordelijke zijde evenwijdig aan de nieuwe E 8, de weg over de Apenberg, Loker Es, en Groninger Es. In het gebied het Herikerflier on der Markelo zullen alle geprojecteer de wegen en watergangen aangelegd en gegraven worden. In het Elsener Broek zal de Klemmerweg verbeterd worden en zullen de waterlozingen aansluitend op de Entergraven Boven Regge gegraven worden. Wat de bruggen over de Schip beek betreft, zullen de bestaande bruggen in de Kooydijk, Roosdoms- weg, Enkellaarsweg en Roudaalter- onder Markelo, vervangen worden door nieuwe, terwijl ook de onderlei der in de Schipbeek vernieuwd wordt. Bovendien zal ten behoeve van de diepere ontwatering van het Marke- lose Broek een nieuw gemaal aan de Schipbeek worden geplaatst. In het gebied ten zuiden van de weg Goor-Lochem zal het zuidelijk afwa teringskanaal verbeterd worden en in het Elsener Broek zullen de kavel- werken uitgebreid worden tot aan de Holtdijk. Ter informatie van de ingelanden houdt de Plaatselijke Commissie ver schillende zitdagen t.w. 15 oktober in Kantine Boman, Twikkelerweg, Markelo, en 3 oktober in café Keuper te Markelo, 9 oktober in Café Kafsterman te Holten, steeds van 9.00 tot 17.00 uur en op 30 okto ber in café „De Poppe" van 9.00 tot 12.00 uur. In het betrokken informa tiebulletin is aangegeven over welke werken men dan inlichtingen kan krij gen. De P.C. zal trachten de zaken zo geruisloos mogelijk te laten verlopi maar verwacht wel aller medewer king, vooral inzake de verdeling van de weinige compensatiegrond. de voedingsmiddelenindustrieën. Ook de vraag naar gekwalificeerd admi nistratief en commercieel personeel is ruim. VROUWEN In het aanbod van vrouwelijke ar beidskrachten komt weinig verande ring. De vraag naar vrouwen en meisjes is vooral groot in de handels sector. Het aanbod van mannelijke arbeidskrachten absoluut in procenten verdeeld over de gemeenten in het gewest is als volgt: Tussen' haakjes de cijfers over augustus: Deventer 188 is 1.1 pet. (168 is 1.0 pet.). Bath- men 9 is 2.0 pet, (3 is 0.7 pet), Diepenveen 10 is 0.6 pet. 9 is 0.5 pet.), Holten 5 is 0.6 pet. (gelijk) Olst 4 is 0.2 pet (10 is 0.5 pet.), Raalte 19 is 0.27 pet., totaal Gewest: 235 is 1.0 pet. (220 is 0.9 pet.), de provin cie 2983 is 1.5 pet. (3095 is 1.5 pet.), het Rijk .35404 is 1.2 pet. (34918 is 1,2 pet.). Aanbod en vraag van mannen in enige beroepsgroepen is voor het ge west Deventer als volgt: Bouwvakar beiders 3 - 158. metaalbewerkers 19 - 307, textielarbeiders 0 - 15, levens- en genotmiddelenbereiders 1 - 159, Kantoorpersoneel 44 - 69. personeel in algemene dienst (incl. losse arbei ders) 13 - 134. minder geschikten 84 - 0, overige beroepsgroepen 71 - 238, totaal mannen 71 - 1080. waarvan t.e.m. 18 jaar 22 - 322,19 jaar en ouder 13 - 758. Ter vergelijking volgen hieronder nog enkele cijfers met betrekking tot het aanbod van mannen in de rayons van de arbeidsbureaus in Overijssel per ultimo september: Almelo 372 is 1.4 pet., Nijverdal 83 is 0.9 pet., Dev ter 235 is 1.0 pet., Emmeloord 99 is 1.1 pet.. Steenwijk 147 is 2.1 pet., En schede 814 is 1.9 pet.. Hardenberg 223 is 2.2 pet., Hengelo 276 is 1.0 pet., Kampen 96 is 1.0 pet Dron- ten 12 is 0.3 pet., Oldenzaal 290 is 2.2 pet en Zwolle 336 is 1.4 pet. 's Ochtends van 9.00 tot 10.00 uur op dinsdag ,en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00 tot 10.00 uur bij: mevrouw C. Knijff-Dekker, telef. 1438. b.g.g. telef. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Zaterdag 17 t.e.m. vrijdag 23 okto ber buiten de diensturen Elek tra: J. Kolkman. Gaardenstraat 31, telef. 1368. Gas: geen dienst. De heer G. J. Biesters, opzichter bij de Rijks waterstaat, ving vorige week vrijdagmiddag bij de Wippertsstuiv in De Schipbeek een snoek van 96 cm met een gewicht van 14 pond, een vangst, die in dit viswater tot de zeldzaamheden behoort De fortuinlijke visser had op de stuw een top- voorntje gevangen en net ingelegd toen de snoek toehapte. Het werd een zware strijd om de sterke knaap, die aan een nylonsnoer 22 zat, op de wal te krijgen. Daarvoor moest de heer Biesters eerst op een geschikte manier van de stuw af zien te koment omdat binnenhalen op de stuw geen en kele kans bood. Het werd een gevecht van een half uur, waarbij de snoek zich telkens diep over de bodem van de beek liet zakken. Eindelijk gaf de snoek, die door deze strijd zeer vermoeid werd, het op, en kon de heer Biesters zijn buit binnen halen. Een grote, bek met scherpe tanden, die al heel wat witvis heeft verzwolgen, grijnsde hem aan. Thuis werden gewicht en lengste vastge steld van de snoek, die het resultaat vormde van een vrije middag aan de waterkant.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1