Zondagsdiensten „Social Evening** der Canadezen een blij leest Wijziging kampeerverordening B. en W. willen kamperen buiten kampeerterreinen verbieden RAADSVERGADERING CANADEZEN HERDENKEN HOLTENSE GESNEUVELDE MILITAIREN Een brief van Canadese een dankbare pelgrim i dJE ONZE AGENDA Voorlichting over hart- en vaatziekten COLLECTE PRINSES BEATRIX FOND (POLIOFONDS) Burgerlijke Stand tandartsen dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werker KERKDIENSTEN GEVONDEN VOORWERPEN Gezinsverzorgiixg Stox-ingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis PROPAGANDA- AVOND EHBO INGEZONDEN Nog éénmaal het perron Tijdelijke onderbreking eleklriciteits- Gezellige dropping buur tvereni ging Zondag 4 oktober 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 5 t.e.m. 10 okl. Collecte Prinses Beatrix Fonds (Po- liofonds) door 't ophalen der zakjes (zie adv. en ber.) Dinsdag 6 oktober 20.00 uur: Samenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. Mevr. Koopman vertoont dia's over het bevrijdingsfeest. Donderdag 8 oktober 8.15 uur voorin.: Vertrek uit Holten naar de prov. dag herv. vrouwen groepen in Zwolle. 8.30 uur vanaf Dijkerhoek. 20.00 uur: Voorlichingsavond Ned. Hartstichting in hotel Holterman. Spreker Dr. K. te Velde, internist te Deventer over „Hart- en vaat ziekten". Vrijdag 9 oktober 19-30 uur: Repetitie gezamenlijke ko ren en HMV in hal der Dorpsschool. Zaterdag 10 oktober 9.00 uur: Speculaasactie van de Sup portersvereniging der voetbalver eniging „Holten". Maandag 12 oktober 19.30 uur: Ouderavond O.L. Kolschool in zaal Vosman. Maandag 12 t.e.m. 19 okto. Van Zon's Zelfbediening wegens va kantie gesloten. Dinsdag 13 oktober 20.00 uur: Propaganda-avond der EHBO in hotel Vosman. Zaterdag 17 oktober 19.30 uur: Besloten feestavond afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in zaal 't Bonte Paard. Dinsdag 20 oktober 19.45 uur: Vergadering van de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen. Woensdag 21 oktober 19.30 uur: Repetitie gezamenlijke ko ren en HMV in de Ned. herv. kerk. Vrijdag 23 oktober 20.00 uur: Ere-concert gezamenlijke zangkoren en HMV ter gelegenheid van. het 25-jarig bestaan van HMV in de Ned.-herv. kerk. Nu de hart- en vaatziekten zo aller- wege in de belangstelling zijn komen te staan, kan het vobr een ieder van groot belang zijn iets meer te weten over mogelij Wh eden om het hartin farct. te voorkomen en over de me thoden, die zijn en worden ontwikkeld om lijders aan hart- en vaatziekten te helpen. De Nederland5e Hartstichting houdt daarvoor op donderdag 8 oktober a.s. een voorlichtingsavond in Ho'et Hol terman, waarop c'r. K. te Velde, in ternist te Deventer zal spreken over 't onderwerp „Hart- en vaatziekten". De vergadering begint om 20 uur. In zijn vergademg van maandag zal de gemeenteraad moeten beslissen over een wijziging van de kampeer- verordening dezer gemeente. B. en W. willen nl. het gebruik van het kam- peerpaspoort, waarvoor een regeling in deze verordening is opgenomen, teneinde het kamperen op een zelf ge kozen plek buiten een kampeerterrein niet onmogelijk te maken, ingetrok ken zien. In zijn toelichting zegt het college o.m.: „Aan deze regeling bestond des tijds behoefte om de houder van een kampeerpaspoort, mits met toestem ming van de grondeigenaar kampe rende, in de gelegenheid te stellen om tot maximaal 72 uren te kampe ren buiten officieel erkende kampeer terreinen. Van de beginne af heeft het kampeerpaspoox-t de bedoeling ten grondslag gelegen houders daarvan gedurende een korte tijd op een be paalde plaats in „het vrije veld" de gelegenheid te geven aldaar te ver blijven, derhalve in feite voor kam peerders, die 's morgens nog niet we ten waar "s avonds hun tentje of ca ravan zal staan. De praktijk wijst uit dat van deze mogelijkheid heel wei nig gebi-uik wordt gemaakt". Wel is het college echter gebleken, dat het kampeerpaspooi-t de laatste tijd wordt gebruikt voor doeleinden, waarvoor deze in feite niet is afgege ven, namelijk door diegenen, die zich verzekerd hebben van 'n stukje grond en daarop hun tent en-of caravan plaatsen voor een heel seizoen of voor een vakantieperiode. Het is zon der meer duidelijk dat. daarvoor des tijds het kampeex*paspoort niet is ge- introduceex-d. Van een goed gebruik van het kampeei"paspoort kan op deze wijze dan ook niet meer worden ge sproken. MISBRUIK B en W menen dat in de geschetste situatie het kampeei-paspoort in feite wordt misbruikt. De thans geldende kampeerverordening biedt op dit mo ment echter geen mogelijkheden om het, kamperen op deze wijze tegen te gaan. Het is namelijk toegestaan om zonder gemeentelijke kampeervergun- ning te kampéren door houders van een geldig kampeerpaspoort op een terrein gedurende ten hoogste 72 uur, Indien door de rechthebbende op dat terrein in dat kampeerpaspoox-t 'n ge dagtekende en ondertekende verkla ring is gesteld houdende toestemming van de eigenaar om daar te kampe- x-en. Het is hun gebleken dat zich de laatste tijd steeds meer het feit voor- Volgende week van,5 t.m. 9 oktober houdt het Prinses Beatrix Fonds in Holten weer haar jaarlijkse collecte. Zoals U weet, vex-leent het Prinses Beatrix Fonds steun aan polio-patien- ten, aan diegenen die van de geboor- te af spastisch zijn, lijders aan mul- tische selerose, kinderen die geboren werden met een open ruggetje, en aan hen die een voortschrijdende spierziekte hebben. Meerdere malen werden ook inwoners van Holten ge holpen door dit Fonds. Dit jaar zal de opbrengst van de collecte gehouden in Overijssel, in zijn geheel ten goede komen aan het Revalidatie Centrum Overijssel „Het Roessingh", te Enschede. Het revalidatiecenti-um is een ge specialiseerd instituut voor tijdelijk- of blijvend gehandicapte patiënten, die gedurende langere lijd behandeld moeten worden Het betreft hier o.a amputaties, letsels tengevolge van "verkeers-ongevallen, verlammingen, spastische aandoeningen. Per jaar worden er ongeveer 500 volwassenen en 300 kindéren behandeld. Het Revalidatiecentrum „Overijs sel", thans „gehuisvest" in o.a. drie verbouwde villa's, een garage, een Koetshuis, een noodkerk een voorma lige confectiefabriek en tien losse ba rakken, heeft dringend behoefte aan een nieuw centrum. Nog ruim f 600.000 is nodig öm de nieuwbouw op het landgoed „Het Roessingh", mogelijk te maken. Om in aanmei'king te komen voor de Rijksgarantie Ziekenhuisbouw" moet het revalidatiecentrum zelf 5*/o van, de stichtingskosten van het nieu we centrum opbrengen. Als het nieuwe centrum afgebouwd is, zal het ruimte geven aan 150 vol wassenen en 200 kindex-patienten. Bo vendien komt er de mytylschool (spe ciaal aangepaste school voor gehan dicapte kinderen), die ruimte zal bieden aan, 180 kinderen. Deze week vond u bij de post een collectezakje voor het Prinses Bea trix Fonds. Hopelijk wilt u het zakje met uw gave klaar leggen voor de collectante, die het volgende week komt halen. doet dat de rechthebbende op een ter rein zichzelf toestemming geeft in zijn eigen kampeerpaspooi-t tot kamperen op zijn eigen terrein. Daar voor is ook geen vex-gunning van B en w nodig, met het gevolg dat overal in het landschap tenten en-of caravans kunnen komen te staan en zelfs op en kele plaatsen in deze gemeente reeds staan. GEVAREN „Wij menen, aldus het voorstel, dat deze wijze van kamperen gedurende langere tijd buiten de officieel erken- -de kampeerterreinen derhalve waar voor dezerzijds een kampeerexploita- tievex-gunning is verleend niet langer kan worden geduld c.q. bevorderd, omdat aan deze ontwikkeling grote problemen en gevaren met betrekking tot de openbare orde, zedelijkheid en volksgezondheid van de hierbij direct en indirect betrokkenen zijn verbon den. Met name gaat deze vorm van kamperen namelijk gevaar opleveren voor de volksgezondheid, o.a. wegens het ontbreken van de meest noodza kelijke sanitaire voorzieningen, waar bij gedacht moet worden aan de hy- giëne van bodem, water en lucht. Dergelijke incidentele kampeerplaat sen voldoen namelijk niet aan de mi nimaal daaraan te stellen eisen inza ke de drinkwatervoorziening en de verwijdering van afvalwater en af valstoffen. Voorts dient ook uit een oogpunt van landschapsschoon aan deze vorm van kamperen paal en perk te worden gesteld om de zoge naamde snipperverkaveling te kun nen tegengaan, die namelijk een ern stige bedreiging gaat vormen voor het landschap van deze gemeente. Om een en ander te kunnen realiseren zal het hiervoor omschreven verkeer de gebruik van de kampeerpaspoor- tenvrijheid dan ook dienen te leiden tot algehele opheffing van die vrij heid". B. en w. stellen dan ook voor de verordening te wijzigen zoals in con cept is aangegeven. Zij vinden de wij ziging der verordening van zo'n groot belang, dat jleze onmiddellijk in wer king dient te treden en derhalve niet moet worden gewacht op het bericht von ontvangst van ged. staten, maar dat zij terstond moet worden afgekon digd. 1. Notulen van de vergaderingen van van 7, 20 augustus en 1 septem ber 1970. 2. a. Ingekomen stukken b. mededelingen; 3. Voorstel tot vaststelling van ge differentieerde kavelprijzen van bouwtex-reinen in 't bestemmings plan „De Haar". 4. Voorstel tot verkoop van bouwter reinen aan: a. de heer H. C. B. Weijerman te 's Gravenhage; b. de heer H. H. Blom te Cura cao; c. de fa. H. Koopman en Zn, al hier. 5. Voox-stel tot vaststelling van de huur van een garage bij de open bare lagere school Espelo. 6. Voorstel tot wijziging van pacht prijzen van verschillende gron den. 7. Voorstel tot wijziging van de sa menstelling van de commissies van bijstand in het beheer van Gebox-en: Mannes Dinant zv J. H. Wissink en F. M. Aaltink, Dijker hoek 49. Ondertrouwd: J. G. Eshuis 23 jr, Deventer en B. W. Heijenk 25 jaar, Kolweg 44 D. Bosschers 26 jaar, Beuseberg 137 en B. Beltman 24 jr., Rijssen J. Nijland 20 jr., Kolweg 40 en F. A. Oorspronk 22 jr, Deven ter. Gehuwd: B. J. Paalman 21 jr, H. J. Wansinkstraat 8 en H. Olijve 22 jr., Almelo. BEVOLKING Ingekomen: H. Stegeman en ge'- v. Lochem naar Burg. v. d. Borchstr. 12 mevr. H. Visser-Huisjes v. Nee- de naar Ox-anjestraat 16 P. Kool en gez van Nigeria naar Vianenweg 215 J. Aanstoot van Hengelo (O.) naar Deventerstraat 7. Vertrokken: mej. J. A. G. Brands van Boschkampstraat 16 naar Ber gen L. mej. G. B. Groene wold van Dorpstraat 47 naar Stad-Delden H. Gosler en gez. van Holterberg 26 nr. Deventer G. J. Vriezekolk van Es pelo 91 naar Laren Gld. J. G. Pin- kert van Dijkerhoek 89 naar Bathmen W. J. van der Wal en gez. van Nooi-denbergstraat 12 naar Bathmen mej. M. Wanschers van Mr. G. Vixseboxsestraat 54 naar Groningen P. Eelvelt en gez van Voorsboers- straat 5 naar Bleiswijk mevr. R. ten Voorde-Hosmar van Schepenen straat 20 naar Wierden. De Canadese pelgrims hebben tie herdenking van d> gevallenen in de tweede wereldoorlog niet willen be perken tot eigen gesneuvelde land genoten, die begraven liggen op het Canadese Kerkhof op de Holterberg. Dinsdagmiddag hebben zij aan het einde van de door het plaatselijk oor- oTwentetocht" op eenvoudige wijze fok de gesneuvelde Nederlandse mi litairen herdacht wier namen gegrift staan op het monument aan de Mo- .enbelterweg. Na een stille tocht van af het O.A. D-busstation heeft de leider van het gezelschap de hee.- D. W. Thompson, algemeen secreta ris van „The Royal Canadian Legion" o.a. in tegenwoordigheid van de bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, na mens deze oud-stnjdei s-organisalie 'n bloemstuk gelegd aan de voet van 't monument. Na het gezamenlijk uit gesproken. 'We will remember them', heeft de heer Kroon secretaris van de afdeling Holten van het Ned. Oorlogs graven Comité, de Canadezen met en kele woorden bedankt voor dit pië teitvol gebaar. het slachthuis en van gemeente werken 8. Voorstel tot wijziging van de kam peerverordening. 9. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1970. (Kredie ten ten behoeve van verharding Geskesdijk, uitbreiding lagere ol- school en bouw 4-klassige kleuter school). 10. Rondvraag. Zaterdag vanaf 12.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur, J. F. Sijtse- ma, Pastox-iestraaf 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 3 oktober en zondag 4 ok tober H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12 Goor, tel. 05470-2500, van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag 3 okt. en zondag 4 okt. Th. A. Oostenbx-ug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9-10 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisge- bouw, tel. 1436. Het verblijf in Nederland van de een en veertig Canadezen, die tien dagen in Holten vertoefd hebben heeft een onuitwisbare indruk op hen ge maakt hebben. Niet alleen door het grafbezoek en de plechtige herden king, de gastvrije ontvangst en net verstrooiingsprogramma dat hen aan geboden werd maar vooral ook ioor de z.g. „sociale evening", die dins- dangavond in 't Parkgebouw te Rijs sen gehouden werd. Meedansen met de „Larense Schotters" op de witte klompen, de „wooden shoes" zoals zij ze noemen en het maken van de polonaise met „De Grosmeejers" de boerenhand uit Markelo was voor hen een enorme belevenis. Het werd een prachtige en vreugde volle avond die na het welkomst woord van Holtens burgervader, mr. W. H. Enklaar, verder voortref felijk geleid werd door de secre taris van het plaatselijk oorlogsgra- vencomité, de heer J. Kroon. Men had gezorgd voor een zeer gevarieerd program adat begon met het optre den van „De Twente Zangers" uit Rijssen onder leiding van Gerard Hul- sink. Een drietal Engëlse liederen „Were you there". „Soon ah will bedone" en „O Peter" vormden het voorspel en werden evenals het Rus sische lied „Kaljinka" en het Israë lisch soldaten lied- ,Bahar Bagai" voortreffelijk gebracht. Een Russisch soldatenlied vormde na „Mama 'k wil e'man hé" een spontane toegift. Een langdurig applaus was de belo ning voor dit mooie Rijssense koor. De Larense Schotsers onder leiding van de heer G. Plekkenpol en „De grosmeejers" onder leiding v. d. hr. W. Nijenhuis, traden twee keer op en bij hun laatste optreden dansten de Canadezen vrolijk mee en maakten zij met hun gastheren en gastvrouwen een vrolijke polonaise. Ondertussen zorgde de band „Doc's four" uit Apeldoox-n tussen de bedrij ven 4°or dat iedei'een een dansje kon maken. Zeer veel bewondering wekte het op treden van de goochelaar Phoa Yan Piong van Chinese afkomst, verbon den aan de toneelschool te Amster dam. Hij liet niet alleen op het toneel maar ook aan de tafeltjes der gasten enor me staaltjes van goochelkunst zien. Zijn optreden werd gevolgd door de vertoning van een kort filmpje, „Par- Holten (Holland), september 30, 1970 Aan de Redactie van Holten® Nieuwsblad De Canadese pelgrim George E. Mathison schrijft ons: Op deze laatste dag van ons be zoek aan uw dorp wil ik graag op mijn eigen eenvoudige manier de dankbaarheid die ik voel uitdrukken. We herinneren ons heel goed on ze jonge broers vaders en zoons die op deze mooie x-ustplaats liggen. Ik kan het gevoel van vrede dat over ons komt niet beschrijven, als ik zie met hoeveel zorg en liefde zij worden omringd in waf nu hun Hol lands thuis is. Om onze dankbaarheid uit te drukken wil ik me niet tot iemand speciaal richten, maar moet ik dit doen tot alle inwoners van Holten en omgeving. De indrukken die wij kregen in uw school en tijdens het samenzijn met uw kinderen op de hex-denkings- dag zal niemand van ons ooit verge ten. Dit zijn de kinderen zoals onze broers het vroeger ook waren en waarin zij bij Gods gratie voort zul len blijven leven. Ook wil ik u hartelijk danken voor het voorrecht de laatste eer te hebben mogen bewijzen aan uw oor logsslachtoffers die toch onze kame raden waren in de oorlog en ons als jonge Hollandse soldaten of als on dergrondse strijders in het gevecht zijn voorgegaan. Niemand van ons kan de over- HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 uur ds. van der Heiden van Lochem. Extra collecte: „Kerk en Israël". Geref. Kerk 9.30 en 15 00 uur ds. R. A .Hoogkamp (voorber. H. A.) In beide diensten is het. ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Gei-kgebouw". R. K. Kerkdienst Eucharistieviering om 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R. K. Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur; zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 ds. P. Lugtigheid. Ex tra collecte- „Kerk en Israël" OKKEBROEK Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. A.) Extra collecte: „Kerk en Israël". vloed van dankbaarheid tot uitdruk king brengen. U hebt onze harten verlicht onze last gedeeld en op uw onnavolgbare Hollandse manier hebt U ons bevrijd van 25 jaar eenzaamheid. Als het nog eens 25 jaar zou duren voordat we hier terugkomen zouden al deze ja ren het licht dat deze week in onze harten is gekomen niet kunnen doven. Wij zullen bidden, en hopen dat het Gods wil is, dat we eerder in Holland tex-ug kunnen zijn bij U en onze geliefden. Moge God met U zijn, volk van Holland! Voor altijd de uwe, George E. Mathison Box 1081 Brandon Menitoba Canada Gevonden: meisjestrui, trapper van fiets, 1 schop, doublé armband, da messchoen, damespolshorloge. Verloren: damesportemonnaie met inhoud, gouden armbandje, plastic voebal, damesgasaanseker, portemon- naie met inhoud, damesbril, dames fiets, herdershond (5 mnd oud, zwart dek). Elke morgen, behalve zaterdag, van 9.00 - 10.00 uur bij mevr. C. Knijff -Dekker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799, mevr. Beltman - Aanstoot. Zaterdag 3 oktober t.e.m. vrijdag 9 okt. buiten de diensturen Electra: H. Hij enk, Kolweg 44. tel. 2124. Gas: W. C. v, d. Weerthof, Voox-boerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag 2 okt. t.e.m. zondag 4 okt. keurmeesters buiten de dienst- rren C. Meindeitsma, Bergman straat 12, tel. 2190. Maandag 5 okt. t.e.m, zondag 11 okt. B. Groot Ob- bink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Aangifte gestorven dieren op za terdag van 9.00 - 11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. tita lente in Holland", dat de prach- itge kleuren liet zien van de bloem bollen en verdere entourage van de Keukenhof, door de hr Flantua van de Holtense Scholengemeenschap. De film over de Amsterdamse dierentuin waarin mens en dier met elkaar ge confronteerd worden, bracht grote vrolijkheid. Samenzang van enkele populaire lie- cieren o.a. „Tulpen uit Amsterdam" werd afgewisseld met spelletjes. De Twente Zangers en de Hoofden cier lagere scholen ontvingen uit han den van mr. D. W. Thompson uil naam van het Oorlogsgravencomité en „The Royal Canadian Legion" een ingelijst getuigschrift voor hun bijdri- ge ter bevordering van de vriend- Op dinsdag 13 okotber 's avonds 8 uur houdt de plaatselijke EHBO af deling een propagandaavond in hotel „Vosman". Bij voldoende deelname hoopt men ook dit seizoen weer een EHBO-cur- sus te organiseren. Wie belangstelling toont voor dit zeer nuttige en mens lievende werk kan op die avond zich melden voor deze cursus. Door de vele ongelukken zowel op straat als in huis, en allicht in de nabije toekomst verplicht voor de automobilist, is deze cursus noodza kelijk geworden voor iedereen. Duur van deze cursus is één seizoen. Zij zal worden gehouden in het Groe ne Kruisgebouw iedere dinsdag avond. Nadere inlichtingen op deze propa ganda-avond of op 20 oktober in het Groene Kruis gebouw. Indien men in Holten uit de lange trein wil stappen en het blijkt, dat men een grote sprong zou moeten maken, loop dan een eindje naar vo ren door de gang, die door de hele trein gaat en stap gelijkvloers uit. Kan het nog eenvoudiger? Laten we blij zijn dat er zoveel sneltreinen stoppen in ons dorp. A. E. Gerritsma-van der Leij Holterberg 63. (Met het laatste zijn wij het van har te eens. Wat het naar voren lopen betreft het volgende: De treinen die te Holten stoppen bestaan uit lange en korte treinstellen, die wat het naar voren lopen betreft, niet allemaal doorlopend met elkaar verbonden zijn. Wanneer een lang, een z.g. (vier- wagen)stel gedeeltelijk buiten het perron stopt zal de suggestie van me vrouw Gerritsma wel opgaan. Sxopt een kort, z.g. (tweewagen)stel buiten Giet peron, dan zal men de sprong moeten wagen. Gelukkig komt het eu vel niet alle dagen voor. Het is voor de machinisten wel eens moeilijk een hele lange trein binnen het perron te plaatsen. RED. H. N.) HOLTENS NIEUWSBLAD Vrftdag 85 september 1-970 Jaargang 22 - no. 3t Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hootdred. Advertentieprijs l'lb mm (a contant3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad In verband met werkzaamheden aan het hoogspanningskabelnel is in de nacht van zaterdag op zondag de elec- triciteitsvoorziening van 4.30 tot 5.30 uur te Nieuw Heeten en in de buurt schappen Neerdorp, Espelo, Water hoek en Heihuizen in de gemeente Holten onderbroken. Dit zelfde zal zondagmorgen 4 oktober gedurende dezelfde tijd ge schieden in verband met werkzaam heden aan genoemde kabelne'. De nog zeer jonge buurtvereni ging ..De Ha.-'r" h,;.. ..d-g haar eerste activiteiten ontplooid met een dropping waaraan meer dan veertig personen deelnamen. Om 21.15 waren alle acht groepen gedropt. De samen komst was in café-restaurant „Wis- pel" in Luttenberg. Kwart over elf was de laatste groep met o.a. T. Tul- Ier (67) en A. Aanstoot (75) binnen, hetgeen van beiden wel een zeer spor tieve prestatie genoemd mag worden. Na het nuttigen van een lekker harde en een kopje koffie reikte voorzitter Aaftmk die daarvoor .-en dubbele porde kr^.-g do prijzen ud. De eerste prijs twaalf en een halve guld- n w -d gi wonn -n door mevr. D. Pieffex-s-Rietberg, mej. M. Stege man en de heren A. Balt es c-n W. We vers De 2e prijs werd gewonnen door de dames M. Leeftink-Baltos. G. Vjn- eenf-Meiiof en de boren TT. W-vont s r.H. Deijk en B. Pieffers, terwijl de pop. waarvan bij aankomst de naam geraden moest worden, naderhand bij loting werd toegewezen aan mej. R. Plante. Na het middernachtelijk uur kwam het hele gezelschap, met luid gezang, „De Haar" weer inrijden en nam na een dankwoord van voorzit ter Aaftink, voldaan afscheid. Het zeer vakkundig op:re den van de Chinese gooche laar Phoa Yan Piong aan één der tafeltjes. Een kijkje tijdens de social evening" in 't Parkgebouw te Rijssen, tijdens het optre den van de Larense Schot sers en de Grosmeejers uit Markelo. Op de achtergrond de leider der Canadezen, de heer D. W. Thompson met links naast hem zijn echt genote. schap tussen het Canadese en het Nederlandse volk. Met het Schotse verbroedering;l.»d ,,-Vuld lang syne", dat gezamenlijk als afscheidslied werd gezongen en de beide volksliederen „O Canada" en het Wilhelmus (in de Engelse taal omgezet) werd deze uitstekend ver zorgde avond besloten. Woensdagmiddag om 12.00 uur zijn de Canadezen uitgewuifd door de leer- en der beide dorpsscholen en ingeze tenen weer naar hun vaderland ver- rtokken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1