Meester Brouwer op een grootse wijze gehuldigd Zang- en bloemenhulde voor meester Brouwer Veertig jaar bij het onderwijs Dankwoord van een jubilaris ONZE AGENDA KERKDIENSTEN Twintig jaar hoofd der Dorpsschool Feest voor de kinderen Gevonden en verloren voorwerpen AUTO RAMDE BOERDERIJ Vrijwilligers gevraagd Vijftig jaar getrouwd Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Burgerlijke stand Dr. ROLDANUS SPREEKT OVER ZIJN WERK IN CAMEROEN Aanrijding in de Oranjestraat Spreekuur maat schappelijk werker Gezinsverzorging BEENBREUK te vroeg uit trein gestapt GEREFORMEERD JEUGDWERK VRAAGT BREDER ARMSLAG HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 22 - no. 36 Vrydag 4 september 1970 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyera Redacteur en plv. hoofdred. Advertentieprijs l'lb mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 5 september 911 uur: School-viswedstrijden aan de "Wippert, georganiseerd door ,,De Rietvoorn". 20 uur (precies): Opvoering Dij- kerhoekse revue ,,Dit is wat van D.A.T." in zaal 't Bonte Paard (zie adv.) Maandag 7 september Begint de verkoop van loten der B99e Staatsloterij (zie adv.) Dinsdag 8 september 1421 uur: Grote naaimadhineshow in Dorpshotel Holterman (zie adv.) 19.30 uur: Aanvang danslessen dansschool Reiners in hotel Vosman. 20 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Be th anië. 1921 uur: Unesco-tentoonstelling moderne kunst in de aula van de Scholengemeenschap (zie ber.) Donderdag 10 september 19.30 uur: Aanvang danslessen dansschool Reiners in zaal 't Bonte Paard. 1921 uur: Unesco-tentoonstelling moderne kunst in de aula van de Scholengemeenschap (zie ber.) Maandag 14 september 20 uur: Ledenvergadering van de Supportersvereniging der v.v. Hol ten in hotel Vosman. Dinsdag 15 september 20 uur: Bijeenkomst samen met Es- pelo van de fadeling Dijkerhoek van de Ned- Bond van Plattelandsvrou wen in zaal 't Bonte Paard. Opgave voor deelname aan de plaatselijke veekeuring te Espelo bij Joh. Boode, Espelo 65 (zie ber.) Donderdag 17 september 19.45 uur: Samenkomst ring Holten van de Herv. Vrouwengroepen in ge bouw Irene. Sprekers ds. en mevr. Roldanus over „De Nederlander in Cameroen". 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw „Rehoboth". Bloemsdhikken door de heer C. Ulf- man van .Marjo's Bloemenmagazijn'. Nieuwe leden en belangstellenden van harte welkom. Zaterdag 26 september 9.30 uur: Plaatselijke veekeuring in Espelo op het terrein van de heer W, F. Boode (zie adv.) HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur hulppr. H. A. Braune van Goor. Extra collecte: Inwendige Zending. Gerei'. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In de middag- dienst bevestiging van ambtsdra gers. Het ene offer is in beide dien sten voor de kerk. Bij de uitgang: collecte voor Eigen Kerkgebouw. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in hef ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW-HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.00 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9,30 uur hulppr. A. Schel- levis. Extra collecte: Inwendige Zending. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur dr. Rolda nus van Kameroen. Extra collecte: Jeugdwerk. Onder zeer grote belangstelling herdacht de heer B. H. Brouwer, hoofd der o.l. Dorpsschool dinsdag zijn veertigjarig ambtsjubileum. De jubilaris was van 1 septe. 1930 t.e.m. 7 juni 1939 onderwijzer te Achtkarspelen, van 8 juni 1939 t.e.m. 31 maart 1950 hoofd der school te Erika (gemeente Emmen) en is vanaf 1 april 1950 werkzaam in zijn tegenwoordige functie. In de met bloemen en door de leerlingen zelf gemaakte guirlandes feestelijk versierde hal van de school heeft een lange rij van sprekers de grote ver diensten van de heer Brouwer jegens het onderwijs en de Holtense gemeen schap belicht, waarbij de klemtoon voornamelijk kwam te liggen op zijn twin tigjarig hoofdschap te Holten. Terwijl zijn kinderen en kleinkinderen reeds geschaard zaten om de lange feesttafel, werden de heer en mevrouw Brouwer onder luid applaus binnen geleid door een lid van de oudercommissie en van het onderwijzend personeel. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, schetste de grote liefde van de jubilaris voor het openbaar onderwijs, zijn inventiviteit, organisatietalent en hulpvaar digheid en herinnerde er aan hoe deze na zijn komst in Holten al zijn bezig heid direct geprojecteerd heeft op de nieuwe school. Zaterdagmorgen noemde hij in dit verband „Brouwersdag". Hij was o.a. een van de trekpaarden voor de later gestichte ulo-school (thans scholengemeenschap). „Uw leven was doortrokken van een zekere godsdienstigheid, omdat u lid en vice-voorzitter bent van de Vereniging van Christenonderwijzers bij het Openbaar Onderwijs. Met de héér Kroon voormalig hoofd van de School met de Bijbel bent u de man geweest die dé goede verstandhouding tussen de beide soorten van onderwijs heeft bevorderd, zodat er een voortreffelijke samenwerking bestond. U hebt Holten daardoor een bijzonder grote dienst bewezen," aldus mr. Enklaar. De burgemeester schetste zijn werk- zaamheden in verschillende vereni gingen en organen en bracht hern na mens het gemeentebestuur zeer har telijk dank voor alles dat hij voor de gemeenschap heeft gedaan en wenste hem nog vele .goede jaren toe, de hoop uitsprekend dat de wijze waarop hij zijn school leidt nog een aantal jaren voort mag duren. De heer H. J. Arfman, vooi'zitter van de oudercommissie, die de vele genodigden had welkom geheten en daarna de leiding overdroeg aan het waarnemend hoofd, de heer G. J. v. 't Holt, zei bij het uitspreken van de gelukwensen, dat alle ouders van de dorpsschoolkring de heer Brouwer veel dank verschuldigd zijn voor de wijze waarop hij hun kinderen in de twintig van de veertig jaren onder wijs gegeven heeft. Hij 'noemde de jubilaris een van die mensen met ex tra gaven, die deze tot de bodem ex ploiteert.. De heer Arfman noemde 't ontroerend fnoe de jubilaris hierbij de natuur betrekt. Van. zijn dia's kan men zeggen „Al wat leeft en bloeit, hem altijd weer boeit". Hij betrok ook mevrouw Brouwer in zijn dank woord en bood een volautomatisch dia-apparaat aan. De heer H. Koopman bood met een toepasselijk woord namens oud-leer lingen en ouders de heer Brouwer 'n nieuwe fiets en een schop aan, die tot vermaak van deaanwezigen door de jubilaris in de hal even werd bere den. Namens het personeel sprak de heer G. J. van 't Holt, die gewaagde van de enorme werklust en de open heid voor nieuwe ideeën van de heer Brouwer en hem dank bracht voor alles wat hij voor dit personeel ge daan heeft. De jubilaris heeft een prettige manier om de kinderen in te schakelen bij alles wat voor de school gedaan kan worden, met o.a. 't bij brengen van liefde voor eigen woon plaats. Hij bood een tafel voor Giet dia-apparaat, een aanwijsstok en cas settedoos aan. Namens alle collegae van het basis onderwijs hield de heer F. J. Hol, hoofd der o.l. school te Espelo, een aardig toespraakje, waar hij de collegialiteit van de jubilaris prees, terwijl de heer G. S. E. Vegter, als voorzitter der plaatselijke afdeling van de VVO, diens kwaliteiten schet ste met betrekking tot de behartiging van het. openbaar onderwijs. Jarenlang heeft, de heer Brouwer .het voorzitterschap van de vroegere afdeling van Volksonderwijs bekleed. Hij overhandigde boeken over vogels en het Waddengebied. Verder spraken nog de heer Mud, directeur van de sdholengemeenschap namens het voortgezet onderwijs, de heer Vogely, hoofd van de School met. de Bijbei, die de prettige contacten met zijn school in het licht stelde. Ds. C. C. Addink, die namens de Hervormde kerkeraad dankte voor 't godsdienstonderwijs en bijbelonder- wijs en daai'bij sprak van het werk der zondagsschool en als lid van de kerkeraad, mevr. M. Hamer-Raads- veld uit Vaassen, die de felicitaties overbracht van de VCOO. Johan van Bruggen bood een hob by-bon aan, terwijl de heer Beijers complimenteedre namens de Holtense Oranjevereniging, waarvan de jubi- Het feest van meester Brouwer, was vooral ook het feest van de leerlingen der Dorpsschool en Kleuterscholen, 's Morgens om half negen stonden de groten al met feestmuts getooid en blazend op een toeter voor het huis het, jubilerend hoofd in de Rörikstraat (naam van een vroeger hoofd). Er ging een luid gejuich op toen de heer Brouwer samen met zijn vrouw in de deuropening verscheen. Door twee meisjes roerden hen boeketten bloemen aangeboden en toen werd het een ware aubade, want door alle leerlingen werd de jubilaris het schoollied zijn eigen compositie en ,,een lang zal hij leven" toegezongen, dat met een krachtig driewerf hoera werd besloten. Voorafgegaan door de vlaggeridder met de schoolvlag en geflankeerd door twee schildknapen liepen de heer en mevrouw Brouwer door een haag van toeterende kinderen naar de ge reedstaande. „statiewagen" de open DKW van Remy Bos en maakten zij een rondtocht door de Schoolstraat, Pastoriestraat, Bosch- kampsstraat, Schoolstraat en Bushof straat. Voor de prachtig met bloemen en •groen versierde school stapten zij uit en namen plaats op de feeststoelen. tot aseer grote verrassing van allen kwamen vanuit de fietsenstalling de kleuters en leerlingen van de Kol- school en de Kolkleuterschool de jubi laris een bloemen- en zanghulde bren gen, waarbij meer dan tweehonderd boeketten bloemen op de toegangs- trappen van de school werden gede poneerd. Het werd nog groter feest voor de kinderen toen de heer Brouwer de schooljeugd uitnodigde met hem naar het gebouw Irene te wandelen om te kijken naar enkele films. In Irene verschenen de kleuters van de kleu terschool aan de Tuinstraat om de De heer en mevrouw Brou wer werden als het ware bedolven onder de bloemen tijdens de aubade van de schoolkinderen voor hun woning aan de Rörikstraat. heer Brouwer toe te zingen. De jubi laris werd een boekwerk met zelfge maakte tekeningen aangeboden. Van elke Dorpsschoolklas kwam een leer ling naar voren om hun jubilerend hoofd het geschenk van de schoolkin deren aan te bieden. Leo Leeftink voerde namens alle kinderen 't woord en bood de meester een projectie scherm voor dia's en iflmpjes aan, dat door deze met een hartelijk dank woord in ontvangst werd genomen. De heer Brouwer trakteerde in de pauze op limonade en ijs. Om half twaalf was het spontane feest voor de kinderen ten einde. De oudercom missie zond als dank voor hun spon tane hulde aan de Kolschoolkindercn en de kleuters van beide kleuterscho len een traktatie. laris voorzitter is. Al deze toespraken gingen gepaard met de aanbieding van geschenken. Als oud-collega sprak nog de heer I-ichterink. En toen liep de hal vol met ouders en oud leerlingen, die de jubilarisen zijn sa- meie kwamen gelukwensen. De (hal werd bijna te klein om al die mensen te bevatten. 's Avoncte heeft de muziekvereni ging HMV met drumband de jubilaris voor zijn woning een serenade ge bracht, waarbij haar voorzitter, de heer A. VVesterik, de heer Brouwer in een uitvoerig etoespraak heeft ge lukgewenst en de prettige samenwer king heeft belicht, die altijd tussen de jubilaris, de school en HMV heeft be staan. Veertig jaar geleden had ik onmoge lijk kunnen denken, dat er op 1 sept. 1970 door oudercommissie en perso neel in een Overijssels dorp, ver van mijn geboortegrond, zoveel moeite zou worden gedaan om mijn ambtsjubi leum tot zo iets groots te maken als dinsdag is gebleken Het was geweldig, zoals de school- kring heeft me-egeleefd en het was verrassend om de Kolkinderen en kleuters geheel onverwacht meer dan 300 boeketten bloemen te zien neerleg gen, terwijl onze eigen leerlingen de hal van de school al zo in de bloeme tjes hadden gezet De tuinen moeten wel danig geplunderd zijn. Dan samen met zijn vrouw in een auto van stan ding, bestuurd door een oudleerling, een blokje rond te rijden met een ge volg van een paar honderd toeterende leerlingen wie zou dat gedacht hebben? Dat beginnende 18-jarig on derwijzertje van het plaatje zeker niet! Alle gelukwensen, schriftelijk of met 'n handdruk ontvangen, alle geschen kenhe was fantastisch! Een re ceptie temidden van echtgenote, kin deren en een paar kleinkinderen, die al wel een tijd konden stilzitten, ter wijl de overige drie wegens „ambts bezigheden" verhinderd waren de plechtigheid bij te wonen 't was een onvergetelijk feest. Twaalf spre kers, die allen iets goeds over mij en mijn werk hadden te zeggen het was onvoorstelbaar geweest 40 jaar geleden. Een draai-orgel op het plein met vrolijke muziekwie had dit toch allemaal bedacht? En dan''s avonds, toen de scheme ring reeds over de velden lag, kwam H.M.V. ter ere van dit jublieum nog GEVONDEN: 3 delen van een hen gel; 1 pr. rolschaatsen; gouden gesp; damesring met steen; schildpad; zon nebril; herenhorloge; bril; portemon- naie met inhoud; 2 huissleutels. VERLOREN: herenhorloge; dames- bril; schakelarmbandje; plastic bal; kentekenbewijs; meisjes B.H. Na eerst thans bekend werd is de bestuurder van een personenauto, de heer G. J. W. uit Utrecht dinsdag avond om ruim tien uur met zijn wa gen met grote vaart uit de bocht ge vlogen in de Raalterweg ter hoogte van de boerderij van de heer G. H. Volkerink. Na eerst door het hek en de tuin te zijn gereden, kwam de auto hoog tegen de zijmuur van de boer derij te staan, die daardoor geheel werd ontzet. Behalve de materiële schade liep 't ongeluk bijzonder goed af. De bestuurder had slechts kleine wondjes aan het gezicht. Hij verklaar de tegenover de rijkspolitie door een tegenligger verblind te zijn geweest. De gerst op Meermanskamp kan niet op rendabele wijze worden ge oogst. wanneer de boeren, die zich voor deze verbouw ingespannen heb ben niet de beschikking krijgen over een aantal mensen, die tijdens het combinen de gerst van onkruid zuive ren. Het gaat hier om geld ten bate van de voetbalvereniging „Holten", met als achtergrond, dat het gemeen tebestuur de opbrengst tot een be paald maximum aanvult ten bate van de Stichting Sportbelangen. Het is dus een zaak waar de gehele sport van Holten belang bij heeft. Het bestuur van de voetbalvereni ging Holten heeft ons daarom ver zocht een dringend beroep op haar se nioren te willen doen om bij droog weer zaterdagmiddag om 13 uur in groten getale op Meermanskamp aan wezig te willen zyn om te helpen bij de gerste-oogst. Wij stellen ons voor dat ook de hulp van anderen welkom zal zijn en adviseren daarom alle sportliefhebbers „kom helpen". een sej-enade brengen. Ook dat was indrukwekkend en voor de kleinkinde ren het hoogtepunt van het feest de uniformen, het gedrum, het trom geroffel van de jonge Heusinkveld, de ernstige gezichten van de stoere blazers, alles overgoten met roman tisch licht. Als beginnend onderwijzer, heel lang geleden neen nooit gedacht, nooit kunnen denken! Hartelijk dank aan allen, die op hun manier meehieF pen om deze dag zo te maken als hij' geworden is. Dank aan Hem, die mij in staat stelde mijn beroep veertig jaar uit te oefenen. Dank aan Holtens Nieuwsblad voor deze publicatie. On dertekening acht ik deze keer niet no dig. Aan de foto herkent u mij natuur lijk wel. Op woensdag 2 september herdacht Ihet echtpaar H. Oolbekkink en H. Oolbekking-Slettenhaar, Boschkamp straat 22, znij 50-jarig huwelijk. De heer Oolbekkink is 75 jaar en zijn echtgenote 73 en beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. De gouden bruidegom is sinds zijn 17e jaar lid van de Holtense muziekvereniging HMV en hij; blaast nog elke week zijn partijtje mee. Bijna elke dag kan men de oud besteller van de PTT vinden in de werkplaats van zoon Henk aan de Oranjestraat waar hij zijn vrije tijd nuttig besteedt als „assistent-schoen maker". Wegens familieomstandighe den werd het gouden huwelijk in de kring der naaste familie herdacht en werd het feest tot nader te bepalen datum uitgesteld. Velen familieleden, vrienden en bekenden kwamen woensdag even de hand drukken. Zij lieten hun geluk wensen vergezeld gaan van bloemen zodat de kamer een feestelijke aan blik kreeg. Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. Zaterdag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 5 sept. en zondag 6 sept.: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, telef. 05480-3194, praktijkadres: En terstraat 118, Rijssen, van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag 5 sept. en zondag 6 sept. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, telef. 1515. Hoe druk het was tijdens de receptie in de hal van de Dorpsschool. Op de achter grond de jubilaris, de heer Brouwer, met zijn familie. Zaterdag 5 sept. t.e.m. vrijdag 11 sept. buiten de diensturen Elec- tra: J. Kolkman, Gaardenstraat 31, telef. 1368. Gas: geen dienst. Vrijdag 4 sept, t.e.m. zondag 6 sep tember keurmeesters buiten de diensturen J. Hof, Kozakkenstr. 19 telef. 1697. Maandag 7 sept. t.e.m. 13 sept.: C. Dijkstra, Schoolstraat 5, telef. 1833. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00 tot 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Geboren: Hendrika Johanna dv J Bosschers en D C Welink Industrie straat 16 Anna geziena Maria dv J G J Giesen en .J M Peters Schut- tersweg 5 Diana Johanna dv T Stegink en B J Bode Dijkerhoek 62e. Overleden: J G Holterman 80 jr Beuseberg 26. Gehuwd: A J Bekkernens 26 jr Beu seberg 148 en D Boode 24 jr Neer dorp 66. BEVOLKING: Ingekomen: Mej D J Meuleman van Deventer naar Boerrichterstraat 11 D J Beeftink en gez. van Doetinchem naar Haarstr 19. Vertrokken: Mej P Kooiman van Kolweg 8 naar Groningen G Lan- genbarg van Oude Diepenveenseweg 9 naar Groningen W v d Houwen van Holterberg 26a naar.Groningen G W v d Maat van Hoffesstraat 44 naar Wierden R J ten Bos van Holterberg 45a naar Deventer. FOTO ERNO VIS PRINS CLAUS VIERT ZONDAG ZTTN 44ste VERJAARDAG De zendingspredikant Dr. J. Rolda nus, die vroeger in Okkenbroek stond en thans sinds enige jaren te Ndoun- gé in Cameroen werkzaam is, is nu met verlof in Nederland. Voor de classis Deventer der Herv. Kerk Heeft hij de periode van 6 tot 13 sep tember gereserveerd om te vertellen over zijn werk en het contact met de Classis Deventer te verstevigen. Om dat ongetwijfeld velen hem willen ho ren en ontmoeten worden hieronder de kerkdiensten en samenkomsten, waarin Dr. Roldanus spreken zal, vermeld: Zondag 6 sept. 9.30 uur in kerkdienst te Okkenbroek en 19.00 uur kerkdienst te Epse, met nabe spreking. Dinsdag 8 sept. 20.00 uur zendingsavond te Bathmeri in de Herv. Kerk: Vrijdag 11 sept. 20.00 uur zendingsavond te Nijverdal in het ln de Oranjestraat, tegenover de schoenmakerij van de heer H. J. Oolbekkink had zaterdagmiddag een aanrijding plaats tussen een jeugdige wielrijder en een bromfietsbestuur der. De 8-jarige Johan F. Bos, van de Larenseweg te Holten en de heer G. H. Stegeman uit Deventer, wer den daarbij zodanig gewond ern- tige hoofdwonden resp. een hersen schudding dat beiden naar het ziekenhuis moesten. Zij zijn met de Holtense ambulace-auto naar het St. Jozef Ziekenhuis in Deventer overge bracht. Hoe het ongeluk zich precies heeft toegedragen kon nog niet wor den vastgesteld, aangezien er geen getuigen waren en de slachtoffers nog niet konden worden gehoord. gebouw „Het Centrum" en zondag 13 september 8.30 uur en 10.30 uur kerk dienst in Hellendoom. 's Ochtends van 9.00 tot 10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. G O Elke morgen, behalve zaterdags van 9.00 tot 10.00 uur bij mevrouw C. Knijff-Dekker, bgg telef. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot De 78-jarige landbouwer A. Kolk man uit de Beuseberg beoordeelde 't stoppen van de trein van 20.00 uur, waarmee hij uit de richting Deventer kwam. verkeerd. Hij stapte uit de nog langzaam rijdende trein voordat deze het perron bereikt had en brak zijn rechterbeen, toen hij ter hoogte van de viaduct op het talud van de spoorbaan viel. Hij is mei de Holten se ziekenauto naar het St. Geertrui den Ziekenhuis in Deventer overge bracht. Door de grote lengte van de z.g. Intercity-treinen komen deze heel langzaam het perron binnen, omdat de machinist goed moet uitkienen dat het laatste wagonstel nog langs het perron kom! te staan. Daarom is het ssen om niet te vroeg uit te stap pen. Tussen 6 en 20 september gaan vele duizenden gereformeerde jongeren in het gehele land op pad om finnaciële hulp te vragen voor de uitbreiding en instandhouding van hun jeugd werk. Het geld is vooral nodig voor de vorming van het vrijwillige kader, voor studie, onderzoek en bezinning, voor het maken van gespreks- en an dere materialen waar steeds meer vraag naar ontstaat en voor de plaat selijke begeleiding en advisering van het jeugdwerk. Verder moet het zen dingswerk in Rwanda, dat in 1964 is begonnen met de actie „Heb het hart eens" weer een nieuwe financiële in jectie krügen en er moeten steeds meer nieuwe activiteiten ontwikkeld worden voor de gehandicapte jonge ren. Aan het gereformeerde jeugdwerk in ons land nemen bijna 'honderddui zend jongeren deel. Zij doen dit op clubs van 8-12 en van 12-16-jarigen, op jeugdverenigingen, in gespreks- en bezinnnigsgroepen, in sociëteiten en instuiven. Om dii werk goed te kunnen verrichten zijn er ruim tien duizend kaderleden in actie die steeds opnieuw gevormd en geschoold moe ten worden. Daarom zal bij de be steding van het ingezamelde geld hieraan voorrang worden gegeven. De actie wordt in onze plaats ga- leid door J. H. van Engbrink, Be3- sinkpasstraat 17, telef. 1528.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1