Drie raadsleden namen afscheid Verslag NVV-district: Overijssel ligt ver achter Geef wat U geven kunt voor de kankerbestrijding Eerste aanzet van Komplan achter voormalige ulo bij het westen ONZE AGENDA Medische dienst Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Hartelijke woorden van dank Hoop op goede samen werking met de nieuwe gezichten G. J. Bekkermans had snelste duil Verkoop bouwterreinen Industrie moet in Holten niet te grote betekenis krijgen Baldadige stenen- gooierij of msilukte pogingen tot inbraak? Weer clandestiene zender opgespoord Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk Werker Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis Zwemwedstrijden ol. Kolschool KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 22 augustus 1970 Jaargang 22 no. 34 Uitgave van de Stichting ,,Ho!tens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyert Redacteur eD plv. hootdred. ivertentieprijs l~lb mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per halj jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad ife-'il. --.3--; "Vrijdag 21 augustus Hervatting oefeningen Jeugd-volley- MEDISCHE DIENST HOLTEN Zaterdag vanaf 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen v. spoedgevallen). Zaterdag 22 augustus JO uur: Opvoering Revue „D.A.T." in zaal ,,Het Bonte Paard". Reünie dansavond in dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.) Zondag 23 augustus 13 uur; Inschrijving voor oriënterings- rit Ring Holten C.J.V. bij gebouw Irene (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 24 t.m. 29 augustus Afdeling Levensmiddelen Gebr. Veld huis wegens vakantie gesloten. Maandag 24 aug. t.m. 1 sept. Bakkerij Slotman wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 24 aug. t.m. 6 sept. Cafetaria ,.De Molenbelt" wegens vakantie gesloten (zie adv.) Vrijdag 28 augustus a. Van der Maat, Dorpsstraat 10, de gehele dag gesloten. Zaterdag 29 augustus uur: Opvoering Revue „D.A.T." in zaal ..Het Bonte Paard". 11.00 u. en 14.30 u.: Heidewandel- tocht W.S.V. ,,De Trekkers" vanaf gebouw Irene. Zondag 30 augustus 13.00 uur: Jubileum concours-hip- pique te Bathmen (zie adv.) Maandag 31 augr t.m. 5 sept. Gebr. Mulder, Kolweg, wegens 1 kantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 1 september 19-20 uur: Inschrijving danslessen Dansschool „Reiners" in hotel Vos man; 20-21 uur in café 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.) Maandag 7 september 20.00 uur: Ledenvergadering van de Supportersvereniging der v.v. .Hol ten' in hotel Vosman. Dinsdag 8 september 19.30 uur; Aanvang danslessen dans school „Reiners" in hotel Vosman. Donderdag 10 september 19.30 uur: Aanvang danslessen dans school „Reiners" in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Geboren: Erny Maria, dv H J Dik kers en A W E Wegstapel, Dorpsstr. Alberdien Roëlle, dv R Smid en T Maneschijn, A- J Goldsteinstr. 7; iHendrma," dv G Kriegel' en B G Me- gelink, Lageweg 23; Eveline Diana, dv W J Heemskerk en J Beldman, Dorpsstraat 58 (Geb. te Deventer) ierard, zv J ter Brake en J H Ach- lerkamp, Kerkstraat 24 (geb. te De venter) Ondertrouwd: J W Twellaar, oud 22 jaar, Diepenveen en J M Bolink, oud' 22 jaar, Look 66; A J Bekkernens, oud 26 jaar, Beuseberg 148 en D Boode, oud 24 jaar, Neerdorp 66; H P van Essen, oud 25 jaar, Voorst en GG Brandwijk, oud 23 jaar, Berg manstraat 7. BEVOLKING Ingekomen: Mej M Schoten, van Haar lem naar Deventerweg 62; Mei J Dolman van Deventer naar Bessink- passtraat 9; G Kolkman van Utrecht naar Gaardenstraat 13; Mevr H Schöppers-Brinks van Rijssen' naar Industriestraat 6; K G Honig van Ni geria naar Beuseberg 82 en gez.; Mej E I van Beijeren van Nijmegen naar Beuseberg 20. Vertrokken: Mej B A Veltkamp van Holterbroek 50 naar Hengelo (O); Mevr J H Visscher-de Vries van Neerdorp 23 naar Ten Boer; Mevr J M de Leeuw-Veenendaal en gez. van Schoutenstraat 57 naar Eibergen; J C W van Dijke en gez. van Kozak- kenstraat 4 naar Wijhe; Mej W Goor- man van Larenseweg 6 naar Eist. GEVONDEN: klein sleutetje; zilve ren bedeltje; poes; 1 boxer; 1 bril in etui; herenleesbril; armband; sleuteltje aan ketting; 2 witte wind jacks VERLOREN: rijbewijs BE; witte portefeuille: dameshorloge; linker steunzool: 2 groene parkieten; brui ne portemonnaie met inhoud; zwart witte poes; leesbril; paspoort. Bij het afscheid van de heren G. LandeweerdA. Westerik en H. Ph. Gazan donderdagavond tevens het afscheid van de oude raad zei burgemeester, mr. W. H. Enklaarniet uitvoerig te willen philosoferen, wat er in de afgelopen vier jaar is tot stand gebracht. „U heeft het juist deze vier jaar niet gemakkelijk gehad u zowel als het college waren er van doordrongen, dat er heel veel moest gebeuren. Maar er is niet zoveel gebeurd. Daarvoor is maar een „dooddoener" de financiën ontbraken," aldus mr. Enklaar. De burgemeester wees er op, dat de raadsleden de behoeften van de bevolking hebben bepleit, omdat u beloofd hebt haar belangen te behartigen. Er moest wat gebeuren voor de sport, aan jeugd voorzieningen en vele andere zaken. Vier jaar is er herhaaldelijk over gepraat, maar veel van het gewenste kon niet gerealiseerd worden om het geld, zodat niet gedaan kon worden wat de hand vond om te doen. Het college had, volledig begrip voor al die ver langens. Maar gelukkig heeft de goede verstandhouding er niet onder geleden. Er is wederzijds geen gebrek aan vertrouwen door ontstaan. De raadsvoorzitter hoopt als straks de nieuwe gezichten in de raad aanwezig zijn, men het evengoed met elkaar zal kunnen vinden dan in de afgelopen periode. „Ik heb vertrouwen in de Hol tenaren" aldus sreker. Zich allereerst tpt de heer Lande weerd richtend, zei de burgemeester: „Vijf en twintig jaar hebt u de ge meente gediend. Eerst als wethouder, daarna als raadslid. In alle na-oorlog- se raden hebt. u zitting gehad. U hebt ook mijn hoogtepunten mee gemaakt, de installatie en onlangs mijn zilveren jubileum, waaraan ik met grote dank baarheid terugdenk. In één commis sie heeft u nooit gemankeerd n.l. in de lichtcommissie, thans de energie commissie. Daar was u de eerste 10 jaar een waardevol lid, toen het ging om de aansluiting van de onrendabele gebieden en de heer Landeweerd de inkomens voor de particuliere bijdra ge moest taxeren. Met bekwaamheid en inventiviteit heeft hij deze taak vervuld. De burgemeester bood hem namens de gemeente het traditionele bordje van Makkumer aardewerk met het gemeentewapen aan. en na mens de leden een kom in dito uit voering. Het spijt ons, dat u ons gaat ver laten, zo richtte de burgemeester zich tot de heer A. Westerik. In 1958 kwam u als opvolger van de heer E. Dikkers (de grote Egbert) in de raad.' Ik ken de achtergronden niet van de politieke partijen, maar veronderstel, dal de CH gezegd heeft een lid te wil len hebben, dat zich met de jeugd be zig hield. Dat heeft u, ook op kerke lijk gebied, in de jaren vijftig gedaan. Wij bewaren aan u goede herinnerin gen en danken ai voor wat u gedaan heeft voor de gemeente. „De heer Westerik was altijd een van de spre kers bij de zaken die aan de orde kwamen. Er komt toch weer een Westerik in de stoel als uw opvolger." Over de heer Gazan, die niet aan wezig was, zei de burgemeester, dat deze het in de korte tijd van zijn raadslidmaatschap z.i. goed heeft ge daan. Hij heeft zich in korte tijd inge werkt en zich in de fractie goed inge past. De politiek is een hard bedrijf en daarbij vallen er nu eenmaal kop pen. De heer Gazan is niet herkozen. Een jaar ervaring moet hem toch wel Het is weer zo ver, de jaarlijkse inzameling voor dc kankerbestrij ding staat voor de deur. In de periode van 24 augustus o september zal U om een bijdrage worden gevraagd voor de bestrijding van deze angstaanjagende ziekte, waarvoor de collectezakjes per post zullen worden toegezonden. De stryd tegen kanker is niet hopeloos, zoals vaak wordt verondersteld, integendeel, er worden vorderingen gemaakt, maar helaas vallen jaarlijks nog te vele landgenoten aan deze ziekte ten offer. Dit moet veranderen, maar om dit te bereiken is geld nodig, veel geld, want kankerbestrijding is een kostbare /.aak. Als men zich realiseert, dat de hiervoor benodigde gelden vrijwel geheel door bijdragen van de bevolking moeten worden opgebracht, dan zal men eerst goed beseffen, hoe dringend het beroep is, dat het Koningin Wilhelmina Fonds door middel van deze collecte op üw of fervaardigheid doet. Voor dit jaar zal een bedrag van zes miljoen gulden nauwelijks vol doende zijn om alle verplichtingen na te kunnen komen. Zes miljoen brengt een normale collecte natuurlijk nooit op. maar toch vormt deze inzameling een zeer belangrijk onderdeel van dit gigantische bedrag. Het is goed te weten, dat het grote kankerrcscarchcentrum „Het Ne derlands Kanker Instituut" vorig jaar f 3.000.000.- ter beschikking kon worden gesteld, terwijl het Rotterdamsch Therapeutisch Instituut een bedrag van f 1.000.000,- kon ontvangen. En da" wordt nog niet gespro ken over de sommen, die jaarlijks gaan naar de 13, over het gehele land gesspreide kankercentra, enz. Zes miljoen is veel, maar bitter nodig! Daarom, als men U straks om een bijdrage vraagt, geef dan met milde hand. Help het Koningin Wilhelmina Fonds de stryd tegen kan ker winnen. Het is voor ons aller bestwil. Mocht IJ niet door een collectant worden benaderd, stort dan Uw bij drage op postgiro 26000 t.n.v. Koningin Wilhelmina Fonds Amsterdam. Uw geld wordt goed besteed. enige voldoening schenken. Wij dan ken hem. Hij heeft zich altijd con structief opgesteld. De heer Landeweerd verklaarde met enige weemoed afscheid te ne men. Ik ben u erg erkentelijk voor de wijze waarop u mij steeds tege moet bent getreden. Spreker was blij de installatie en het, zilveren jubileum De drie raadsleden die af scheid namen: links de heer G. Landeweerd, rechts de heer A. Westerik en afzon derlijk de heer H. Ph. Gazan. van de burgemeester te hebben mee gemaakt. Als AR ging onze samen werking allereerst uit naar de CH, maar o.a. op economische gronden konden wij het met de PvdA ook best vinden. Spreker dankte voor de ca deaus en verklaarde een dynamische ontwikkeling te hebben meegemaakt, die wel financiële offers heeft ge vraagd, maar die door de voorzitter steeds goed verdedigd werden. Spre ker dankte God voor de afgelopen 25 jaar raadslidmaatschap. Met de woorden van de dichter De Genestet: „Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Heb je het wel vernomen en er ook naar gedaan?' nam de heer Westerik afscheid van de raad. Hij dankte de burgemeester voor de menselijkheid waarmede deze hem steeds is tegemoet gelreden. Voorts dankte hij dc raadsleden, de hoofden van dienst en de ambtenaren voor hun medewerking en bereidheid tot het geven van inlichtingen. De heer Kaan, dankte namens de heer Gazan en zei de afscheidswoor den aan deze te zullen overbrengen. De postduivenvereniging De Berg- vliegers nam met 74 duiven deel de wedvlucht van Quievrain, afstand 282 km. De duiven werden gelost om 8.45 ur. Aankomst eerste duif van G. J. Bekkernens 12.35.01, laatste duif 12.55.03. De volledige uitslag was: 9 en 11 G, J. Bekkernens, 2, 4, 12 15 Gebr. Willems, 3 Joh. Paalman. A. ten Dam, 6 en 14 G. J. Schuiterd, 7 en 8 H. J. ten Velde, 10 en 13 H. van Beek. De laatste vergadering van de oude raad, waarin de heren G. Landeweerd (AR), A. Westerik (CH) en H. Ph. Gazan (PvdA) niet zullen terugkeren, droeg donderdagavond een wat apart ka rakter. Zij werd n.l. bijgewoond door de echtgenotes van de bur- gemeester, de gemeentesecretaris en van verschillende raadsleden, omdat men na de openbare zitting, elders, in intieme kring, het afscheidnemen wilde voortzetten. Ook de oud-wethouder en loco burgemeester, de heer B. J. Veneklaas Slots, die vier jaar geleden aftrad, gaf blijk van zijn belangstelling. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, zei in zijn openingswoord, in kleurrijke bewoordingen: „Ik ben blij met zoveel bloemen op de publieke tribune." Voordat er echter woorden van afscheid in het openbaar gesproken werden boog de raad zich over de voorstellen tot verkoop van drie percelen bouw terrein achter de plaats waar de voormalige ulo-school gestaan heeft en dat thans parkeerterrein is. In zyn toelichting zei de burgemeester, dat hier de eerste aanzet ligt van het Komplan waar al zo vaak over gesproken is. Het probleem is, dat de prijs nog niet bekend is, maar die zal er wel uitvallen als het komplan klaar is. Er is overeenstemming over de verkoop tegen de prys van f 150,per m2, waar van later de verrekening zal plaats vinden, zoals dit reeds eerder in enkele bestemmingsplannen heeft plaats gehad. De raadsvoorzitter noemde het een acceptabele zaak. Het oude gymnastieklokaal, dat o.a. dient voor repetitie lokaal van HMV en andere doeleinden, zal voorlopig blijven staan. B. en IV. vinden het een onverteerbare zaak om het direct af te breken. Dit zal geschie den na het voorbouwen. Aan de heer Stokkers, eigenaar van de garage E.H.A.G., is grond aangebo den om de hoek voor uitbreiding van zijn zaak. Er zal ook grondruil aan ver bonden worden, en de verplichting er omheen een muur te bouwen. De heer Bosschers (CH) wilde de drie panden tien meter naar voren bouwen, opdat aan de achterzijde van de te bouwen percelen ook parkeer ruimte zal vrij komen, maar de voor zitter vond het onaanvaardbaar om parkeerruimte waar men zo sterk om verlegen is, weg te nemen. Aan de achterzijde zal altijd nog een oplos sing kunnen worden gevonden. Al zou men haar ook volplanten met rozen. Men bouwt geen dorpen en steden voor tien jaar, aldus mr. Enklaar, die meende dat straks de tijd komt, dat elke achttienjarige in het bezit van een auto is. Ook zijn geestverwant, wethouder Rietberg (CH) zou het betreuren om deze parkeerruimte te beknotten. „Wij hebben al zo'n gebrek aan par keerruimte, verklaarde hij. V erkeerssituatie De heer Ten Berge (Gem. Bel.) gaf als zijn visie, dat een betere verkeers situatie moet worden geschapen op de hoek Larenseweg en Dorpsstraat als straks het politiebureau zal wor den afgebroken. Het is daar een ge vaarlijk punt. Hij zou voorts de heer Stokkers willen verzoeken zijn winkel pand af te breken en hem bij het ge hele plan tot verkoop betrokken wil len zien. Rijkswaterstaat zou hierin, door de wegverbetering, financieel kunnen bijdragen. Men zou het ook bij de grondprijs kunnen incalculeren. De raadsvoorzitter: „Rijkswater staat komt gaarne minzaam met de pet in de hand bij ons om de Rijks traverse over te nemen. Ik zie de op lossing ook financieel nog niet." Maar spreker was bereid de ideeën van de heer Ten Berge nog eens in het col lege te bespreken. Het: verdient aan beveling het besluit thans t;e nemen, omdat er behoefte is om de bouw snel te realiseren. Voorlopige grondprijzen De heer Westerik (CI-I) wilde de opmerking van de heer Ten Berge gaarne ondersteunen en was het eens met wethouder Rietberg. Hij ver klaarde verheugd te zijn, dat het oude gymnastieklokaal voorlopig nog blijft bestaan. Aangezien de suggestie van de heer Bosschers in de raad geen steun vond, werd besloten te verkopen aan: a. de Alg. Bank Nedei'land N.V. te Amsterdam 245 m2 bouwterrein voor f 36.750,ten behoeve van een bank gebouw; b. de N.V. Overijsselse Fi- nancierings Mij te Hengelo (O.) 300 m2 voor 1 45.000.en c. de Bouw- en Ontwikkelingsgroep „Gedo" te Hol ten 85 m2 voor f 12.750,Beide laat ste percelen voor de stichting van 'n winkelpand. Het betreft, hier voorlo pige verkoopprijzen. De heer Kaan (PvdA) bracht de groeten over, ook voor de dames, van zijn partijgenoot het raadslid H. Meerman, die momenteel in Deventer in het ziekenhuis vertoeft. De voorzitter: „Wij danken u voor de groeten en zullen hem een teken Het NVV-district Overijssel heeft over het seizoen 1969-1970 een jaarver slag uitgebracht getekend door districtsbestuurder J. C. Moolekamp waarin een uitvoerig overzicht wordt gegeven van zijn activiteiten over die periode o.m. in samenhang met het werk van de beide andere vakbonden, het NKV en CNV. In het jaarverslag wordt er o.m. op gewezen, dat de provincie Overijssel en andere delen van ons land met name het Noorden ongelijke kansen hebben in vergelijking met het westen en het midden van ons land. Aan het bestrijden van deze onrechtvaardigheid wordt onvoldoende gedaan door de rijksoverheid. Dit betekent, dat grote aantallen Nederlanders door het feit, dat zij in de betreffende gebieden wonen, niet voldoende mee kunnen komen in welvaart en welzijn. Een onderdeel van deze situatie vormen de wegen e.d. Als we zien wat er met betrekking tot dit punt in Overijssel op stapel staat, valt de achterstelling met het Westen opnieuw op. Het verslag noemt de IJs- selbrug bij Zwolle met de aan- en toevoerwegen en de (nieuwe) E 8 als ver beteringen van belang. Daarnaast wordt er wat aan de wegen gedokterd, maar wezenlijke verbeteringen zyn dat niet. In Overijssel zal in hechte sa menwerking met alle belanghebbenden nog veel werk verzet moeten wor den om de welvaart en het welzijn te stimuleren. De drie vakcentralen gaan in hun voorlichting en bij het streven tot re gionale verbeteringen te komen, steeds uit van de volgende punten. Ruime eri goed geoutilleerde indus trieterreinen of één groot industrie terrein, goede infrastructuur, goed streekvervoer, voldoende en goede recreatiemogelijkheden, gedifferenti eerde woningbouw, voldoende onder wijsmogelijkheden van allerlei aard, goed voorzieningenniveau (medisch, hygiënische zorg, gezinszorg, maat schappelijk werk, bejaardenhulp en dergelijke), goed geschoolde en op geleide vakkrachten, goede culturele mogelijkheden en de daarbij beho- Uit pure baldadigheid zijn naar moet worden aangenomen in de nacht van zaterdag op zondag ste nen gegooid door de vitrine van de Ned. Middenstands Bank in de Oran jestraat en van de Supermarkt van de Fa. E. Voordes in de H. J. Wan- sinkstraat. Ook heeft men getracht de vitrine te raken van de banketbak kerij van de heer F. M. Pluygers en de spiegelruit wan Ascot Cleaners N.V. in de Oranjestraat, bewoond door de familie Haan. Deze opzet is mislukt doordat het brok steen tegen de muur of nog net tegen het raam- kezijn is terecht gekomen. De Rijkpo- litie vermoedt, dat deze stenengooie- rij vanuit een rijdende auto is ge schied, maar uit de situatie, zoals die bij de Fa. Voordes is aangetrof fen. zou -kunnen worden afgeleid, dat hier een poging tot inbraak heeft plaats gehad. Het is althans de ruit aan de zijde van een pleintje, die diggelen is gegaan en niet aan de straatkant. De schade bij de N.M.B. bedraagt naar schatting vijfhonderd gulden, want in deze ruit zit de nachtkluis, die eerst gedemonteerd en daarna weer gemonteerd moet worden. De Fa. Voordes heeft een schade opgelopen van ruim f. 200, maar deze werdt door verzekering gedekt. De Rijkspolitie stelt een on derzoek in. ma<ar staat wel voor een moeilijke opgave. In samenwerking met ambtenaren van de P.T.T. is zondagmorgen door de Rijkspolitie de clandestiene zen der „Batavia" opgespoord toen de ze aan het uitzenden was. De zend apparatuur met bijbehoren is in be slag genomen en tegen G.D.T. in de Look is proces-verbaal opgemaakt. zenden dat wij aan hem gedacht heb ben." Vervolgens besloot de raad aan de Staat der Nederlanden te verkopen ter grootte van ongeveer 1635 m2 voor de som van f 49.050,'n bouwterrein in het bestemmingsplan „De Haar' aan de Reijlinkssteeg, voor de bouw van een nieuw politiebureau. Ook hier betreft het een voorlopige prijs f 30.per m2. Het tegenwoordige po litiebureau, de oorspronkelijke ning van dokter Bessinkpas, zal ter zyner tijd worden afgebroken. Op de achtergrond worden het bankgebouw en de twee winkels gebouwd. Het voor malige gymnastieklokaal blijft voorlopig intact tot er voor wordt gebouwd. Het parkeerterrein is de plaats van de voormalige ulo school aan de Dorpsstraat. rende accommodatie, een bevolking, die ingesteld is of moet worden op het industriële levenspatroon, hechte samenwerking tussen de gemeenten en tussen de gemeenten en werkne mers/werkgevers. Over Holten wordt in het verslag bij de bespreking van de verschil lende regio's gezegd, dat de landbouw er nog een voorname plaats inneemt. Het heeft, zoals elders opgemerkt, de laatste jaren meer industrie gekre gen. De verslaggever is van mening, dat de belangen van Holten in de toekomst het meest gediend zullen zijn, indien de industrie een niet te grote betekenis krygt. De toekomsti ge funktie van Holten moet veeleer ii het vlak van het wonen en de re creatie worden gezocht. Als woon plaats heeft de gemeente zeker goede kansen. Holten is verder reeds uit recreatief oogpunt een belangrijke ge meente. In dit opzicht vervult het zelfs een funktie, die ver boven Z.W. Overijssel uitgaat. Het is dan echter wel nodig, dat er dan verdere voor zieningen worden getroffen, zoals aanleg van goed geoutilleerde kam peerterreinen en bouw van bunga- lowbedrijven. Zaterdag 22 aug. en zondag 23 aug. E. A. Witkop. Wierdensestraat 118, Rijssen, tel. 05480-2260. van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 22 aug. en zondag 23 aug. Th. A. Oostenburg, Diessenplasstr. 2, telef. 1515. 's Ochtends van 9 tot 10 uur op dinsdag en vrijdag in het Groent Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen, behalve zaterdag, v. 9-10 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker, telefoon 1438. Zaterdag 22 aug. t.e.m. vrijdag 28 aug. - buiten de diensturen- Elektra: H. Heijer.k, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: W. C. van de Weerthof, Voors- boerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag 21 aug t.e.m. zondag 23 aug - keurmeesters buiten de dienst uren - B. Groot Obbink. Kozakenstr. 2, telef. 1526. Maandag 24 aug. t.e.m. zondag 30 aug. H. W. Goorman, Kol weg 52, telef. 1513. Aangifte gestor ven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1318. De leerlingen van de O.L. Kolkschool hebben dinsdagmiddag in het natuur- bad „Twenhaarsveld" de jaarlijkse zwemwedstrijden gehouden, waarbij het er vaak zeer spannend toeging. Aangemoedigd door hun klassegenootjes, werden de beste zwemmers en zwemstertjes tot uiterste prestaties opgedre ven. Er werd per klas gezwommen over drie afstanden van 25 meter t.w, schoolslag, rugslag en vrije. slag. De leerling, die het snelste was over de drie gezamenlijke afstanden, werd schoolkampioen. Bij de meisjes was dat Wieke de Vries, die over de drie afstanden 68,2 seconde liet afdrukken. Bij de jongens was het Jan Pieffers, die er echter maar 0,7 seconden korter over deed en derhalve eindigde op 67,5 seconden. De uitslagen waren: Klas 6. jon gens: 1. Jan Pieffers 67.5 (school kampioen); 2. Wim Wilpshaar 71,0; 3. Gerhard Móring 72,4. Meisjes: 1. Wieke de Vries 68.2 (schoolkam pioene); 2. Leida Podt 74,0; 3. Trudi Bleijer.berg 78.0. Klas 5, jongens: 1. Jan Huisman 70,6; 2. Wim Meijer 78,7; 3. Ep Boo de 81,0. Klas 4. jongens: 1. Jan Peter van den Berg 79,5; 2. André Oosterdijk 82,0. Meisjes: 1. Marjanka van Mau- rik 80,1; 2. Hetty Koning 88,6; 3. Ria Wissink 93,8. Klas 3, jongens: 1. Harry Struik Dit zijn de winnaars van de zwemwedstrijden van de o.l. Kolschool (nrs 1 tot en met 3). Op de voorgrond Wieke de Vries en Jan Pief fers, de schoolkampioenen, die daarmede een bekertje veroverden. 96,5; 2. Berthold Roodink 100,1; 3. Henk van Doesburg 123,7. Meisjes: 1. Lies Gerbers 100,2; 2. Jeannette de Vries 114,8; 3. Guusta Kamperman 115,7. De schoolkampioenen ontvangen een bekertje, de klassewinnaars krijgen een medaille. De bekertjes moeten nog aangeschaft worden maar er werd er één provisorisch uitgereikt. HOLTTN Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 uur hulppred.. A. Schellevis. Extra collec te: Alg. Stichting Maatsch. werk. Geref. Kerk 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp, 3 uur ds. R. Ooster'noff (Afscheid). In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uit gang colecte voor Eigen Kerkgebouw. R.-k. Kerk (Eucharistieviering) 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. Kerk zaterdagavond 7 uur, zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. C. C. Addink, Extra collecte: Stichting Maatsch. Werk. OKKENBROEK Ned.-herv. kerk 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga (bed. H. Doop). Extra col» lecte voor de Kerkvoogdij.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1