Willemien Wegstapel werd Braderiekoningin 1970 Grote belangstelling op Kalf stermans weide Burgemeester opende zestiende Braderie De jeugd voelde het aan.... Actie Holtens studiefonds voor Papoea-jonger en Avonden van bezinning Discussie na kerkdienst I 9-22 augustus: Kroning Gevonden en verloren voorwerpen G9 Burgerlijke stand Geslaagd in de textielbranche Ball on weds trij d KERKDIENSTEN Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werker Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis ONZE AG MDA Mooi landschap voor gasten niet. voldoende er moet ook verstrooiing en vermaak zijn. Ui HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 7 augustus 1970 Jaargang 22 - no. 32 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur VV. Boyera Redacteur en plv. hoofdred. Advertentieprijs l'lh mm (a contant3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad De braderiekoningin 1969, Dinie Nijland, kroont hier haar opvolgster, Wïllemien Wegstapel, brade riekoningin 1970 Het zeventienjarig blondje, Willemien Wegstapel van de Laren- seweg, is zaterdagavond tot braderiekoningin 1970 uitgeroepen. Het ceremonieel van haar verkiezing voltrok zich bijna volgens hetzelfde patroon als de voorgaande vijftien jaren. Honderden mensen waren op Kalfstermansweide samengestroomd, waarbij een hele schare kinderen zich voor de muziekkoepel in het gras had genesteld om toch maar niets van dit leuke gebeuren te mis- sen. Namens de braderiecommissie heette haar secretaris, J-an Wig- gers, de aanwezigen en in het bijzonder de zomergasten van harte welkom. „Het is", zei de heer Wiggers, „voorgaande jaren wel eens moeilijk geweest de Holtense schonen op het podium te krij gen. Ik hoop, dat het nu wat vlotter zal gaan. Wie heeft de moed om de eerste te zijn? Zomergasten zullen de braderiekoningin kiezen". De eerste reacties waren niet bemoedigend, maar na enige aar zeling trad Willemien Wegstapel naar voren en nam als eerste plaats op de tien stoelen, die voor de koninginnen in spé op de muziekkoepel stonden gereserveerd. Daarna volgden - zij het niet altijd helemaal vrijwillig en soms door andere jongelui aangedra gen de overige negen. Vijftien zomergasten vormden de jury en met spanning werd de uitslag tegemoet gezien. Die spanning ontlaadde zich vooral bij de kinderen. Toen de heer Wiggers voor de microfoon de uitslag be kend wilde maken, klonk een enorm geschreeuw en geroep „Twee. twee, twee en inderdaad nummer twee, Willemien Wegstapel had de meeste stemmen gekregen en werd voor dit jaar de Brade riekoningin van Holten. demonstreerde onder leiding van de heer G. Plekkenpol en op de muziek van de Holtense accordeonist Jenske van de Kuper. Een demonstratie, die telkens een hartelijk applaus oogstte. Na het verkiezingsceremonieel volg de het optreden van de Rythm and Bluesgroep David Copperfield Style', die met haar niet mis te verstane klanken de jongelui nodigde tot luis teren en dansen in de grote tent op de weide. Tot bijna middernacht werd daarvan een druk gebruik ge maakt. Onder het motto „Drie avonden van bezinning" worden ook dit jaar weer interkerkelijke samenkomsten gehouden in de aan meer dan duizend personen plaats biedende tent in „Kalfstermansweide" in de Stations straat. In de zondagavond gehouden eerste samenkomst, die plm. 600 be zoekers trok sprak ds. F. de Jonge, geref. predikant te Nijkerk over het onderwerp „WAT KIEST U?" Aan deze avond verleende het Ned. Herv. Kerkoor o. 1. v. de heer J. Op den Dries van Nijverdal medewerking. Het koor zong achtereenvolgens „Aan bidding en een"; „Vreugde, vreugde" „Geen macht kan ons weerhouden" en „Dan U o Heer". Vrijdagavond (7 aug.) zal in de 2e samenkomst ds. J. H. Israël, her vormd predikant te Coevorden (voor heen te Holten) spreken over het on derwerp „Mensen met toekomst". Deze avond wordt medewerking ver leend door de Holtense Muziekvereni ging „M.H.V.". In de slotbijeenkomst van zondag avond spreekt de; oud-Holtenaar ds. Zondag 9 augustus a.s. zal er in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek, na de kerkdienst van 9.30 uur een dis cussie plaats vinden. Deze zal geleid worden door de eer- w. heer A. Schellevis. Er zal hier gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over de prediking van vooraf gaande kerkdienst. Wanneer deze dis cussie een succes wordt, zullen er meerdere volgen. Dit alles wordt ge organiseerd door de C. J. V. te Dij kerhoek. H. Stukker, baptistenpredikant te Arnhem over het onderwerp „Het gaat om feiten". Het Holtens Ge mengd koor „H.G.K." zal medewr- king verlenen. De commissie uit de beid kerker aden nodigt bij deze ook hen die met vakantie hier verblijven hartelijk uit op deze avonden. De toegang tot deze samenkomsten die om 20.00 uur beginnen is vrij. Wel zal tot dekking van de hoge kosten een kollecte worden gehouden. Voor de meeste Holtenaren is het Holtens Studiefonds voor Papoeajon geren een vertrouwde en bekende zaak. Voor anderen, die zich de laat ste jaren in Holten vestigden, is het misschien nog onbekend, omdat er de laatste jaren geen inzamelingsactie voor dit Studiefonds gehouden werd, omdat er geen pamfletten te bekosti gen waren. Het Holtens Studiefonds voor Pa poeajongeren is gesticht, omdat een Holtenaar, de heer B. Soer, als onder wijzer' in Nieuw Guinea werkzaam, die zelf alléén de volledige studie kosten van een jonge Papoea in Ne derland bekostigde, daarom vroeg. Sindsdien heeft het Holtens Studie fonds voor Papoeajongeren de studie van twee jonge Papoea's bekostigd, waarvan er één, Sem Kajvi, thans als onderwijzer in Australisch Nieuw Guinea werkzaam is, terwijl de ande re, Fred Korwa, het einddiploma van de Tropische Landbouw School in De venter behaalde. Door bemiddeling van de heer Soer, die thans als onderwijzer in Austra lisch Nieuw Guinea werkzaam is, zal dit Hollands Studiefonds nu de studie van een jonge Papoea aan de Tropi sche Landbouwschool (Engelse cur sus) in Deventer verzorgen. Vele Holtenaren geven voor dit stu diefonds vaste jaarlijkse bijdra gen, die variëren van f 5,- tot f 200,-. In de weken van 9-22 augustus zul len de vaste bijdragen (voor zover nog niet gegund) en losse giften voor het Holtens Studiefonds langs de hui zen opgehaald worden. Bij de opha lers kunt U zich ook als vaste jaar lijkse bijdrager opgeven. U kunt Uw vaste jaarlijkse bijdrage ook over maken op giro 875587 van de Raif feisenbank te Holten ten gunste van Holtens Studiefonds voor Papoea-jon gen. Wordt vaste jaarlijkse bijdrage. Geeft allen royaal voor dit belang rijke werk, want er is veel geld no dig Haar voorgangster. Dime Nijland, verrichtte de kroning, nadat, zij eerst door de heer Wiggers aan het publiek was voorgesteld. Het nieuwe konin ginnetje kreeg bloemen en werd door haar rivalen gekust en gelukgewenst met haar eervolle verkiezing. De an dere meisjes waren rus. 2 Theresia Sappema, 3 Eileen Reeves, 4 Minie Vruggink, 5 Alie Koopman, 6 Jannie Rensen, 7 Mientje Bekkernens, 8 Di- neke Wijlhuizen, 9 Everdien Stevens en 10 Herma Stukker. Zij kregen als troostprijs van de commissie een doos bonbons en vrij entree in de grote danstent. De verkiezing van Willemien Weg stapel werd met 'n enorm gejuich be groet. Zij maakte even een verlegen, maar daarna gelukkige indruk, na haar verkiezing. Zij behaalde aan de Holtense Sscholengemeenschap het Mavo IV diploma en volgde daarna aan het Instituut Pont te Deventer een cursus voor receptioniste. Na de fabrieksvakantie zal zij als receptio niste in dienst treden van Vaessen, Schoemaker en Co., Kunststofembal lage N.V., de z.g. plasticfabriek, aan de Waagweg in Holten. Met de muziekvereniging „H.M.V." en haar drumband voorop, maakte zij in de open auto van Remy Bos en enkele bestuursleden een korte rond gang door het dorp Stationsstraat, Larenseweg, Kerkstraat, Dorpsstraat, Stationsstraat onder toejuichingen van de mensen, die overal langs de straat stonden. Voordat de verkiezing van de bra deriekoningin op Kalfstermansweide begon, maakte ..H.M.V." een muzi kale rondgang vanaf de Markelose- weg door het Kolcomplex naar de weide, waar de boerendansgroep ..De Larense Schotsers" op de muziekkoe pel voor het daar samengestroomd publiek een aantal van haar ouder wetse dansen van haar repertoire Hier begint Willemien in de open auto van Remy Bos haar zegetocht door het dorp. Verloren: 1 slinger voor lier, 1 wit meisjesvest, 1 65+ kaart, 7 portemon- naies, 1 zonnebril, 1 bos sleutels, 1 ketting met sterrenbeeld „Tweeling", 1 paarsrode tas, 1 damespolshorloge. Gevonden: 1 jong poesje, 2 blauwe kïnd'erjacks nylon, 1 gouden speld, 1 autoped. Inlichtingen Bureau Rijkspolitie te Holten van 8-12.30 en 14-18 uur. Tien Holtense meisjes dongen naar de titel van „Braderiekoningin 1970 De derde (staande) van linksWillemien Wegstapel (17)'werd door de jury van 15 zomergasten als de uitverkorene aange wezen. Geboren: Janna Hendrika dv. G. J. Tuitert en J. H. Broekmaat, Dorps straat 57 Gerard zv. W. Aaltink en J. W. Paalman, Look 33 Anne- mieke dv. A. Meijerink en H. J. Jan sen, Mr. G. Vixseboxsestraat 2 Gerharda Gerritdina Jozephina dv. J. J. H. Hobert en J. A. J. Kamp huis, Schepenenstraat 15 Wilhel- mina Petronella dv. H. H. G. Vogt en P. J. M. Rooijackers, Oranje straat 66 (geb. te Deventer). Overleden: J. H. Teeselink-Stevens oud 79 jr. Beuseberg 1 P. van den Brink, oud 53 jaar, Deventerweg 61 H. J. Bosschers, oud 79 jaar, Kol- weg 19 (overl. te Deventer) J. Jansen oud 67 jaar, Dorpsstraat 1 (overl. te Deventer). Ondertrouwd: B. W. Wansink oud 25 jaar, Look 27 en G. Jansen, oud 23 jaar, Deventer G. J. Muller, oud 24 jaar, Diessenplasstraat la en E. H. G. Wissink, oud 23 jaar, La renseweg 46 -i- L. W, J, Falk, oud 23 jaar, Deventer en J. Dolman oud 19 jaar, Bessinkpasstraat 9. Getrouwd: G. H. Jansen, oud 28 jaar, Markelo en J. H. Paalman oud 27 jaar, Oranjestraat 78 H. Bek kernens. />ud 22 jaar, Espelo 70 en J. A. Tempelman oud 23 jaar. Bor- keld 91 BEVOLKING Ingekomen: Mej. J. Y. Murris van Denekamp naar Holterberg 45a, H. C. Vogelij en gez. van Brielle naar Boschkampstraat 18. J, Althuizius en gez. van de Ned. Antillen naar Aal- polsweg 36. W. J. van der Wal en gez. van de V.S. naar Noordenberg straat 12. A J. F. C. Roescher van Heel naar Gaardenstraat 6. A. Slag van Almelo naar Dorpsstraat 56. Vertrokken: J. H. Jansen-Paalman van Oranjestraat 78 naar Almelo. L. A. van Genderen en gez. van Hol terberg 23a naar Bathmen.' Mej. H. G. Lensink, Rietmolen straat 3, slaagde te Almelo voor het Detex-getuigschrift „textielwarenken- nis en textielonderzoek" van de Stichting Vakexamens in de textiel- detailhandel. Op „Kalfstermanweide" werden donderdagmiddag (de laatste brade riedag) door een groot aantal kinde ren (en ouderen) plm. 1000 ballonne tjes opgelaten die voor het merendeel in westelijke richting verdwenen. De ballonnetjes droegen als opschrift ,,OAD reizen, extra voordelig. Extra goed. OAD tours. Holten". Voor deze ballonwedstrijd zijn dooi de Braderiecommissie geldprijzen be schikbaar gesteld voor de grootste afstanden. Jongelui, die de aan de ballon be vestigde label terug krijgen, moeten deze inleveren bij de secretaris van de Braderiecommissie de heer J. Wiggers, Kolweg 14. Nadat de ballonnetjes waren opge laten verzamelden naar schatting 500 kinderen deels vergezeld van vader of moeder of van beide zich in de gro te tent waar ze naar hartelust geno ten van het rijk gevarieerde program ma „Franklin's Wondershow" met o.a. Donald Duck, de boze wolf, de grote groene griezel en niet te ver geten het sprekende aapje Sim dat het zo af en toe duchtig aan de stok had met z'n oppasser. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur en 10.15 uur ds. P. Lugtigheid, extra collecte: plaatselijk jeugdwerk. Oppasdienst (mevr, Kampman-Ste vens, Dinie Oolbekkink, Betty Paal man) tijdens cn koffie-uurtje na de 2e dienst in het gebouw Irene, Geref. Kerk: 8.30 uur, 10 uur en 15 uur ds. R. A. Hoogkamp. In alle dien sten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid "(Faka). Bi] de uitgang collecte voor eigen kerkgebouw. Tijdens de 2e dienst op pasdienst en na afloop koffie-uurtje in het gebouw Rohoboth. R. K. kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.30 uur en 9.45 uur in het ge bouw Irene. NIEUW-HEETEN R. K. Kerk: zaterdagavond 7 uur. Zondagmorgen 8 uur en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur Hulppred. A. Schellevrs. Extra collec te: Plaatselijk Jeugdwerk. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga. Extra collecte; Ned. Blindenbond. Zaterdag vanaf 12 uur tot maandag morgen 8 uur: J. F. Sijtsema, Pasto riestraat 50, telefoon 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 8 augustus en zondag 9 aug. H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor, telefoon 05470 - 2500, van 18- 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 3 augustus en zondag 9 augustus Th. A. Oostenbrug, Dies senplasstraat 2, telefoon 1515. 's Ochtends van 9-10 uur op dinsdag en vrijdag in ht Groene Kruisgebouw. telefoon 1436. Elke morgen van 9.00 - 10.00 uur, be halve zaterdags, bij mevrouw C. Knijff - Dekker, tel. 1438. Zaterdag 8 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus, buiten de diensturen. Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498 Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, te lefoon 1945. Vrijdag 7 augustus t.e.m. zondag 9 augustus, keurmeesters buiten de diensturen, H. J. Moleman, Lageweg 13, telefoon 1974. Maandag-10 augus tus t.e.m. zondag 16 augustus: A. Groen, Kozakkenstraat 15 tel. 1230. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tele foon 1318. Vrijdag 7 augustus 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 20.00 uur: Tentzending in Kalfster mansweide. Spreker ds. J. H. Is raël van Coevorden m.m.v. H.M.V. Vrijdag 7 aug., 8 aug. en 9 aug. Veertig jaar A.B.S. en Orpheus Bath men met grote feestelijkhed-an (zie adv.). Zondag 9 augustus 20.00 uur: Tentzending in Kalfster. mansweide. Spreker ds. H. Stuk ker van Arnhem m.m.v. H.G.K. Zondag 9 aug. - 22 aug. Actie voor Holtens studiefonds voor Papoea-jongeren. Maandag 10 augustus 20.00 - 21.00 uur Voorverkoop kaarten landdag P.J.G.O. te Raalte in Dorpshotel Holterman. Maandag 10 aug. - 16 aug. Bloemenmagazijn Vincent wegens va kantie gesloten (zie adv.). Woensdag 12 augustus Hervatting repetities Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Donderdag 13 augustus Hervatting repetities H.G.K.-kin derkoor. Vrijdag 14 augustus 20.00 uur Sokkenba! m.m.v. cliscjoc- key Tessy in gebouw Bethanië te Dijkerhoek (zie adv.). Maandag 17 aug t.ra. 22 aug. Gebr. Wansink en Horlogerie H. J. Bouwhuis en zn. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 18 augustus 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal 't Bonte Paard. Opvoering revue Dijkerhoekse Amateur Toneelclub „D.A.T.". Woensdag 19 augustus School en volksfeest Dijkerhoek. Zaterdag 22 augustus 20.00 uur: Opvoering Revue D.A.T.* in zaal „Het Bonte Paard". Zaterdag 29 augustus 20.00 uur: Opvoering Revue 'D.A.T.', in zaal „Het Bonte Paard". Burgemeester mr. W. H. Enklaar heeft dinsdagmiddag om half drie de i Braderie geopend die deze zomer voor de zestiende achtereenvolgende maal georganiseerd wordt door de Braderiecommissie. De opening had plaats op het punt waar de Kerk straat uitkomt in de Oranjestraat waar vele honderden waren samen gestroomd om getuige te zijn van het doorknippen van het lint door de za terdagavond gekozen Braderie konin gin Willemien Wegstapel die de schaar werd aangeboden door haar 9 jarig zusje Jantina. GRAAG MEER MEDEWERKING Door de 2e voorzitter van de Bra deriecommissie de heer J. Wiggers werden bloemen aangeboden aan de Braderiekoningin en mevr. C. P. K. Enklaarvan Andel en hij sprak een woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot B. en W. Hij betreurde het dat van de plaatselijke winkeliers en zakenmensen zo weinig medewerking wordt ondervonden bij het organiseren van het jaarlijks eve nement dat telkens weer duizenden mensen naar Holten trekt. In de eer ste jaren stonden een flink aantal winkeliers met een kraam(pje) op de Braderie en dit gaf aan het geheel een eigenlijk niet te missen sfeer. De heer Wiggers sprak verder een har telijk woord van dank tot allen die aan de organisatie van de braderie 1970 medewerking verleenden. 't KAN VAN BOMEN ALLEEN NIET KOMEN Een toeristen gemeente als Holten kan zo zei mr. Enklaar in zijn korte openingstoepsraak niet volstaan met een mooi landschap zij moet haar gasten ook wat vermaak en verstrooi ing bieden, van bomen alleen kan het niet komen. Mr. Enklaar prees de vasthoudendheid waarmede de brade riecommissie jaar In jaar uit de schouders onder dit werk zet waarbij men zelfs bereidt is om een persoon lijk financieel risico te aanvaarden. Het gemeentebestuur ziet in deze bra derie een staaltje van burgerzin en heeft gaarne gevolg gegeven aan de uitnodiging om bij de opening aanwe zig te zijn. Na de officiële opening maakte het bestuur der braderiecommissie met B. en W., loco-secretaris de heer Vuuregge, braMeriekoningin Wille mien en mevr. Enklaar een wande ling langs de verschillende attracties waarbij door de standhouders aan Willemien tal van mooie geschenken werden aangeboden. GERT TIMMERMAN SHOW In de aan duizend personen plaats biedende tent in „Kalfstermans weide" werd maandagavond voor een flink aantal bezoekers door het ge zelschap „Gert Timmerman" een grandioze complete show gepresen teerd met medewerking van Gert Timmerman, trio Gert Timmerman, De 2 Kamé's, Patricia Paay en confe rencier Jack Reinders. De verschil lende nummers werden met vaart ge bracht, het publiek was zeer gul met applaus en dwong bij herhaling „toe giftjes" af die overigens graag wer den gegeven. Gert Timmerman: Fijn publiek dat meewerkt, bereid is tot even „inhaken" en spontaan meezin gen verdient een extraatje. Braderie, voorzitter J. Wiggers dankte met en kele woorden voor het prachtige pro gramma en offreerde aan Patricia en aan Gert Timmerman (om mee te nemen voor Hermien) een doos bon bons. BraderiekoniiiCjïanetje Willemien Wegstapel verrichtte di. sdag haar eerste officiële daad door het doorknippen van het lint bij de opening - onder grote belangstelling - van de braderie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1