E Holtense Braderie Holten houdt vast Atheneum aan een 1 DINANT DIKKERS WON KLEUREN-T.V. RECREATIEWERK OP „DE BORKELD'' WEER UITSTEKEND GESLAAGD PROGRAMMA RAADSVERGADERING Motorclub organiseert Auto-Rally-Cross VA -vakantieprogramma [ONZE AGENDA ANWB-wandeling op 1 en 2 augustus Leraar bouwkunde Trekking verloting V.V. Holten Wachtdienst slachthuis Medische dienst Spreekuur maat schappelijk werker Gezinsverzorging KERKDIENSTEN Bezoekt de zestiende Weekenddienst tandartsen dierenartsen Officiële publikatie Wijziging tijden openstelling vuilstortplaats Verbouw perceel Look 78 Openbare kennisgeving Storingsdienst GEB In Kolcomplex HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 31 juli 1970 Jaargang 22 no. 31 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. Advertentieprijs Tlb mm (a contant) f 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 1 en zondag 2 augustus 9.00-14.30 uur: ANWB-Holterbergwan- delingen vanaf het mobiel kantoor op het stationssplein N.S. Zondag 2 augustus 19.30 uur: Groot vakantiebal dancing Boode Bathmen (zie adv.). 20.00 uur: Tentzending Kalfstermans- weide. Spreker ds. F. de Jonge van Nijkerk m.m.v. het Herv. Kerkkoor. Maandag 3 augustus 20.00 uur: Vergadering Aktuele Kerk- groep in het gebouw Irene. Bespre king Vredesweek. Maandag 3 aug. t.e.m. 8 augustus Winkel Wed. B. Maats „De Spar", A. Paalman (Neerdorp) en schoenhan- del G. Steunenberg wegens vakan tie gesloten. Vrijdag 7 aug., 8 aug. en 9 aug. Veertig jaar A.B.S. en Orpheus, Bath men met grote feestelijkheden (zie adv.). Vrijdag 7 augustus 19.30 uur: Raadsvergadering ten meentehuize. 20.00 uur: Tentzending in Kalfster- mansweide. Spreker ds. J. H. Is raël van Coevorden m.m.v. H.M.V. Zondag 9 augustus 20.00 uur: Tentzending in Kall'ster- mansweide. Spreker ds. H. Stuk- ker van Arnhem m.m.v. II. G. K. Woensdag 12 augustus Hervatting repetities Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Dinsdag 18 augustus 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal 't Bonte Paard. Opvoering revue Dijkerhoekse Amateur Toneelclub „D.A.T.". Woensdag 1.9 augustus School- en volksfeest Dijkerhoek. Zaterdag 22 augustus 20.00 uur: Opvoering Revue .D.A.T.' in zaal „Het Bonte Paard". Zaterdag 29 augustus 20.00 uur: Opvoering Revue .D.A.T.' zaal „Het Bonte Paard". De ANWB organiseert op zaterdag 1 e,v zondag 2 augustus een serie van drie wandelingen vanuit Holten (O.) samengevat onder de naam „Hol- terbergwandeling". De routes, resp. 6, 12'/i en 20 km lang, voeren behal ve door de bossen rond de Holter- berg. ook door het vlakke landschap ten westen van de heuvelrug. Op de tortste route kan men ook kinderen B een wandelwagentje laten mee genieten. Het vertrekpunt is een mo biel kantoor van de ANWB. dat staat opgesteld bij het NS.station te Hol ten. Op beide wandeldagen kan men daar van 9 tot 14.30 uur een routebe schrijving verkrijgen. De hond mag aangelijnd meewandelen. De kosten voor deze ANWB-wande- ling bedragen f 1 voor leden van de ANWB vanaf 12 jaar. Niet-leden be talen f 2. terwijl kinderen tot en 11 jaar gratis mogen meewandelen. De heer H W. Rietberg, Beuseberg 89 is met ingang van 1 augustus a.s. benoemd als leraar bouwkunde aan de Chr. Techn. School te Almelo. In Dorpshotel „Holterman" had woensdagavond door notaris B. H. Pluimers te Markelo en de adjudant der Rijkspolitie de heer E. Kruit de trekking plaats van de door de voet balvereniging „Holten" georgani seerde verloting. De twaalf prijzen werden gewonnen door: 1 Dinant Dikkers Dorpsstr. 3f kleuren-tv (fa. Jongman) op lotnr 751. 2 F. ter Hoeven, koelkast, (fa. Klein Velderman) op lotnr. 1248; 3 Mevrouw Scheperman, bandrecorder (fa. Van Bruggen) op lotnr. 1411; 4 J Haan, fototoestel (foto Ten Velde) op lotnr. 1640; 5 J. Oolbekkink boor machine (fa. H. Stokkers) op lotnr. 1164; 6 T. J. Oude Wesselink Almelo trainingspak (Fa. H. Beltman) lotnr. 1000; 7 G. J. C. Brands vulpen set (Fa. Heusinkveld) op lotnr. 1702. 8 Mevrouw Brinkman voetbalschoe- nene (Fa. H. J. Oolbekkink) op lotnr 726; 9 Mevrouw Fidder, Almelo tuin stoel, (Fa. Wonnink) op lotnr. 690; 10 J. H. Grotenhuis, Borculo, hoofd steun in auto (Garage Schuppert) op lotnr. 1866; 11 H. Nijenkamp, Haar. le. tuinstoel (Fa. Wonnink) op- lotnr. 209; 12 Op lotnummer 1108 viel een Wachtdienst Slachthuis: Vrijdag e.m. zondag 2 aug. C. Dijkstra School straat 5. tel. 1833. Keurmeesters buiten de diensturen maandag 3 aug. t.e.m. zondag 9 augustus H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aan gifte gestorven dieren op zaterdag: van 9.00 - 11.00 uur aan het slacht huis ,tel. 1318. Voor de vele zomergasten, die in en rondom Holten vertoeven en ge nieten van het zich gunstig ontwikkelend zomerweer volgt hieronder het VVV-vakantieprogramma Zaterdag, 1 augustus en zondag, 2 augustus 9.0014.30 uur ANWB-Holterbergwandelingen van resp. 6, 12.5 en 20 km. door de bossen rond de Holterberg en door het vlakke landschap vanaf het mobiel ANWB-kantoor, dat staat opgesteld bij het N.S.-station te Holten. De hond mag aangelijnd meewan delen. Kosten f 1.voor leden vanaf 12 jaar, niet-leden f 2. Kinderen t.e.m. 11 jaar mogen gratis meewandelen. Maandag. 3 augustus 14.0016.00 uur. Bezichtiging Manege Beltman, Markeloseweg 8. Men kan een kijkje nemen in de manege en stallen en de ruiter- oefeningen vanaf het balkon volgen. De toegang is vrij; consump ties aanwezig. Dinsdag, 4 augustus 14.30 uur. Excursie naar de kaasboerderij van de fam. Cats in de Beuseberg. Uitleg van de kaasbereiding. Men moet op tijd aan wezig zijn bij Beuseberg 93 aan de Larenseweg. Kosten f 1,- per persoon inclusief een proefje kaas Woensdag, 5 augustus 9.00 uur v.m. Wandeling onder leiding van de heer Jansen door het natuurreservaat op de Borkeld, samenkomst aan diens wo ning, Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur V.V.V.-Heuvelrit per touringcar vanaf het O.A.D.-sta tion. De tocht gaat over de Holterberg, I-Iaarlerberg, met een kleine wandeling met prachtig panorama vanaf de Nijverdalse berg. Kosten f 3,50, kinderen f 2,25. Vroegtijdige opgave bij het VVV-bureau. 14.00 en 15.00 uur. Bezichtiging en rondleiding op het pluimveebe- drijf van de heer G. W. Barvelink, Borkeld 80 aan de Postweg. Ontwikkeling van een éen-dags-kuiken tot eierproduktie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 17.3018.30 uur. Bezichtiging van het melken van de veestapel bij de boerderij van de familie H. J. Arfman, Holterbroek 47 (Stationsweg Dijkerhoek). Kinderen kunnen een ritje maken per trskker. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Donderdag, 6 augustus 6.00 uur v.m. Ochtendwandeling onder leiding vanaf het V.V.V.- kantoor, waar vroegtijdige opgave dient te geschieden. Kans om reewild te zien niet uitgesloten: kosten f 1,25 incl. kop koffie. 14.30 uur. Excursie naar de Kaasboerderij van de familie Cats (men zie onder dinsdag). Vrydag, 7 augustus 20.00 uur. Rondleiding door het natuur-historisch museum „Piet Bos" op de Holterberg met interessante toelichting van Kees Bos, preparateur en jager. Het museum is pas uitgebreid. Touringcartochten De O.A.D. organiseert wekelijks een groot aantal dagtochten in binnen- en buitenland, o.a. naar 't Sauerland, Koningswinter enz. Inlichtingen VVV telefoon 1533; OAD telefoon 1241. Boottochten op de IJssel: Door de rederij Scheers te Deventer worden een zestal boottochten op de IJssel gehouden. Prettige en rustige ontspanning op het water van een onzer bekendste rivieren. Inlichtingen over ver trektijden en prijzen verstrekt het VVV-kantoor, telefoon 1533. Kopje koffie na de kerkdienst: De Kerkeraden van de Ned. Herv. Gemeente en de Geref. Kerk nodigen de vakantiegasten hartelijk uit na de tweede kerkdienst een kopje koffie te komen drinken resp. in het gebouw Irene en het gebouw Rehoboth. Tijdens de 2e dienst tevens oppasdienst. BRADERIE Van 1 tot 8 augustus BRADERIEWEEK met voorprogramma. De braderie in de dorpskern, is op 4, 5 en 6 augustus. Verkiezing Braderiekoningin, Gert Timmerman's Televisieshow, Popfestijn, Grote Boeldag en kinderfeest. paar voetbalschoenen maar de koper van dit lot is nog onbekend. Het bestuur van de v.v. „Holten" zegt bij deze hartelijk dank aan al len die aan het welslagen van de verloting hebben meegewerkt en dankt in 't bijzonder de firma's die de prijzen schonken of tegen geredu ceerde prijs beschikbaar hebben ge steld. Tevens een woord van dank aan de familie H. Dikkers, Dorps straat 35 die hun prachtige zwart-wit televisie schonken voor het clubge bouw in het Sportdal. Voorzitter War rink hier met de gelukkige prijswinnaar Di nant Dikkers. Zaterdag van 12.00 uur tot maan dagmorgen 3.00 uur II. P. M. Slits ten huize van dokter Rietdijk, Molenbelt- terweg, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen). Maatsch. Werk: 's Ochtends van 9.00 -10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Gezinsverzorging: Elke morgen, be halve zaterdag van 9.00-10.00 uur bij mevrouw Beldman-Aanstoot, tel. 1799 Zondag aanstaande wordt dit seG zoen van het interkerkelijk recreatie werk afgesloten met een kampdienst m de tent op de Borkeld. De dienst begint om 10.45 uur. Voor de vakantiegangers in Holten zijn heel wat activiteiten georgani seerd. Enthousiast kwamen de kin deren 's morgens naar de tent om met elkaar spelletjes te doen, te te kenen, te luisteren, of soms alleen maar even om Donald Duck te le zen. Een hoogtepunt is zeker de Twent se koffietafel geweest, waar bijna honderd toeristen van genoten en ge smuld hebben. Dit werk voor anderen wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt dooi de financiële steun van de kerken, terwijl ook de gemeente een subsidie verleent. Ook de Holtcnse midden stand heeft de recreatie-commissie geholpen om dit werk te kunnen rea liseren. Blij is de commissie met het erg ge waardeerde spel van de plaatselijke toneelvereniging C.O.C. Zij heeft drie avonden een blijspel in de. tent opge voerd. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. L. J. C. Visbeek van Vorden. Extra collecte: Silewerk in België; 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Oppasdienst (mevr. Veenstra-Beu- kenkamp, Marietje Homan, Minie Meesterberends en Alie Nijerees, tij dens en Roffieuurtje na de 2e dienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 u. ds. S. G. Bloem van Ommen. In alle diensten is het ene offer voor de kerk Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw". Tijdens de 2e dienst oppasdienst en na afloop koffie-uur- tje jrf het gebouw Rehoboth. R.K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene. Kampdienst 10.45 uur Recreatietent op de Borkeld. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: zaterdagavond 7.00 uur, Zondagmor gen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Silowerk in België. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga (bed. H. A. gewone liturgie). Voor de droppings bestond een enor me belangstelling. Als alle kilome ters, die de deelnemers door de (soms verre) omgeving van Holten liepen zouden worden opgeteld, komt men zeker boven de 3000 km. En de warme soep smaakte ook diep in de nacht, als de laatste deelnemers binnen kwamen bij „De Panne", nog prima. op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 augustus 1970 (Wijziging voorbehouden) ZATERDAG 1 AUGUSTUS 18.30 uur: Rondgang Holtense Muziekvereniging met Drumband, vanaf Rijssenseweg. 18.30 uur: Optreden Boerendansgroep „Larense Schotsers" in de mu ziekkoepel in „Kalfstermansweide". 19.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1970. 20.00 uur: Groot Popfestijn m.m.v. de bekende Rythm and Bluesgroep „David Copperfield Style, in „Kalfstermansweide" (Stations straat). MAANDAG 3 AUGUSTUS: 20.00 uur: In de grote tent in „Kalfstermansweide": Grandioze com plete Gert Timmerman Televisieshow met medewerking van: Gert Timmerman, Trio Gert Timmerman, De Twee Kamé's, Patrica Paay, Annemarie, Jack Reijnders en andere van t.v. en radio bekende artiesten. Kaarten in voorverkoop bij: VVV-kantoor, Gaardenstraat 59, Kledinghuis Beltman, Dorpsstraat 9, H. J. Bouwhuis en Zn., horlogerie, Oranjestraat 29 en café-restaurant-camping „De Poppe", Markelo. DINSDAG 4 AUGUSTUS 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie. Rondgang Braderiekoningin met haar gevolg over het Bra derieterrein. WOENSDAG 5 AUGUSTUS Grote Boeldag („Arfhoes") in de tent in „Kalfstermans weide". Verkoop (bij opbod en tegen contant geld) van inge brachte acceptabele goederen (w.o. mogelijk antiek). De ver koop heeft plaats ten overstaan van notaris B. H. Pluimers te Markelo. Verkooptijden: 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. Bezichtiging vanaf 9.00 uur. 's Avonds marsmuziek door HMV op het Braderieterrein. 19.00 uur: Auto-rally-cross op het braakliggend terrein bij het Gemeen telijk Slachthuis in het Kolcomplex door 16 leden van de MAC „De Holterberg". Gestart wordt in manches van vier wa gens. Van vier zijden prachtig uitzicht op het cross-terrein vanaf de trottoirs. 's Avonds marsmuziek door H.M.V. op het braderieterrein. DONDERDAG 6 AUGUSTUS 14.30 uur: Ballonwedstrijd voor kinderen in „Kalfstermansweide". (14.00 uur aanvang verkoop ballonnen en labels a 25 cent per stuk). 15.00 uur: Opvoering van het prachtige, rijk gevarieerde kinderpro gramma „Franklin's Wondershow" met o.a. Donald Duck, de boze Wolf, de grote groene griezel, het sprekende aapje Sim en nog meer bekenden uit de t.v.-kinderprogramma's. 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de oude Dorpstoren m.m.v. de Boeren dansgroep „Larense Schotsers" en Boerenkapel „De Hooi- plukkers" uit Lochem. Prijzen: 50, 25, 15 en 10 gulden. ZATERDAG 8 AUGUSTUS 19.30 uur: Ter afsluiting van de Braderie Groot Popfestyn in de grote tent (1000 pers.) m.m.v. „The Ferrari's", de band die op tournees door Duitsland, België, Engeland en de Scandina vische landen enorme successen oogstte. Alle vermakelijkheden op het Braderieterrein zijn vanaf 2 uur elke dag geopend. OOK U BENT HARTELIJK WELKOM IN FEESTVIEREND HOLTEN De heer J. Beltman van Kleding magazijn Beltman, slaagde te Rotter dam voor het d'iploma textiel afde ling heren- en jongenskleding. De gemeenteraad zal op vrijdag, 7 augustus, opnieuw moeten besluiten een verzoek te doen aan de openbare scholengemeenschap een Atheneum te verbinden. In tegenstelling tot het advies van het Centraal Orgaan voor het Ge meentelijk Voortgezet Onderwijs be sloot de staatssecretaris van Onder wijs en Wetenschappen bij zijn be schikking van 29 oktober 1969 de voorgestelde uitbreiding niet op nemen op het scholenplan voor jaren 1970-1971-1972. Tegen deze afwijzing is inmiddels door genoemd Centraal Orgaan op verzoek van de gemeente beroep aan getekend bij de Kroon. Tot op heden is op dit beroep nog niet beslist. De scholen, die door het Centraal Oi-gaan op het deelplan 1970-1971-1972 waren opgenomen, werden opnieuw in het deelplan 19.71-1972-1973 ver meld. Dit automatisme zal blijkens me dedeling van het Centraal Orgaan niet opnieuw voor het deelplan 1972- 1973-1974 gelden, waardoor het nood zakelijk is, dat door de gemeenteraad Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: 1 boodschappentas, 1 fietstas, 1 zonnebril, 1 kentekenplaat, 1 kinderzonnebril, 1 trainingspak (zwart-wit). Verloren: 2 bankbiljetten, 1 bikini broekje, 1 loonzakje. 1 etui met ta bletten, 1 gouden armbandje, 1 fiets tas. 1 dameshorloge, 1 gouden hals ketting, 1 herenportemonnee, 1 zwar te damesfiets. 1 herenhorloge, 1 gou den schakelarmbandje. De gemeenteraad komt vrijdag, 7 augustus a.s. 's avonds 7.30 uur in openbare vergadering ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van de volgende AGENDA 1. Notulen van de buitengewone vergadering van 18 juni 1970; 2. a.. Ingekomen stukken; b. Mede delingen; 3. Onderzoek van de geloofsbrieven van hen, die tot lid van de raad zijn benoemd. 4. Voorstel tot het indienen van een verzoek tot het opnemen van een atheneum in de- Scholengemeen schap; 5. Voorstel tot vaststelling en verho ging van huurprijzen van gemeen tewoningen en -gebouwen; 6. Voorstel tot onteigening van gron den in het bestemmingsplan ..De Haar". 7. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot regeling van de bezoleïiging der ambtenaren in dienst der gemeente Holten per 1 januari 1970. 8. Voorstel tot wijzigen van de ver ordening op de heffing en invor dering van keurrechten 10. Voorstel tot het verlenen van een garantie voor rente en aflossing van een hypothecaire geldlening: 11. Voorstellen tot vaststelling van wijzigingen van de gemeentebe groting en bedrijfsbegrotingen voor het jaar 1970; 12. Rondvraag. opnieuw wordt besloten, de afdeling voor atheneum in het deelplan voor de jaren 1973-1974-1975 voor te dra gen. Ter ondersteuning van dit verzoek is inmiddels de destijds opgemaakte prognose herzien. Daaruit blijkt, dat de werkelijke schoolbezetting in de ja ren 1969 en 1979 groter is geweest dan oorspronkelijk werd verwacht. Met name is dit het geval met de af deling Havo, waarbij dient te worden opgemerkt, dat dit hoger aantal de bezetting voor de afdeling Mavo niet in ongunstige zin heeft beïnvloed. Op grond van het bovenstaande stellen burgemeester en wethouders de raad dan ook voor te besluiten om aan de Regionale Commissie Overijs sel voor het Voortgezet Onderwijs te verzoeken de Scholengemeenschap in Holten uit te breiden met een afdeling atheneum, door opneming in het deel plan voor de jaren 1973-1974-1975. De cross-commissie van de MAC „De Holterberg" is hier druk bezig met het uitstippelen van de auto-cross van woens dagavond a.s. V.l.n.r. J. M. Wan- sink, voorzitter D. J. Schooien, Joh. Arfman, secretaris van de club en G. J. Sluiter. Tandarts; Zaterdag 1 aug. en zon dag 2 aug. H. Hansman, Karei Door manstraat 28. Wierden, tel. 05495-1765 van 18.00 - 19.00 (alleen voor spoed gevallen) Dierenarts- Zaterdag 1 aug en zon dag 2 aug W. C. C. Wamelink, Sche penenstraat 16, tel. 2004. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de tijden van openstelling van de vuilnisstort plaats in Eisen (gemeente Markelo) zijn gewijzigd en met ingang van 1 augustus 1970 als volgt nader zijn vastgesteld: le. op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.15 uur. 2e. op zaterdagen van 9.00 tot 11.30 uur. Holten, 31 juli 1970. Burgemeester en wethouder* van Holten. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer J. J. G. Puissant, Buurtweg 151 te Wassenaar, vergun ning heeft gevraagd voor de verbouw tot burgerwoning van de boerderij, plaatselijk gemerkt Look 78. Aangezien het verbouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende be stemmingsplan kunnen rechthebben den op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 3 augustus 1970, schriftelijk bezwaren bij burgemeester en wet houders indiene tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het desbetreffende bestemmings plan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de secretarie dezer gemeente voor ieder ter inzage. Holten, 31 juli 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in verband met een op woensdag, 5 augustus 1970 te houden autorodeo in het Kolcom plex de navolgende wegen of gedeel ten van wegen, vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur, voor alle wéggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. de Lageweg 2. de Pannenbakkersstraat 3. een gedeelte van de Hoffesstraat 4. een gedeelte van de Weversstraat 5. een gedeelte van de Waagweg 6. een gedeelte van de Boerrichter- straat. 7. een gedeelte van de Schepenen straat 8. een gedeelte van de Schouten straat. Voetgangers worden tot het wedstrijd terrein toegelaten. Auo's, motoren, bromfietsen en fietsen moeten elders worden geparkeerd. De bewoners van het .Kolplan-Oost' kunnen tijdens de wedstrijd deze wijk verlaten en/of bereiken via de Dikke- steensweg. Holten, 31 juli 1970 Burgemeester en wethouders voornoemd, J. Rietberg, loco-burgemeester J. Vuuregge, loco-secretaris Storingsdienst G.E.B.; Zondag 1 au gustus t.e.m. vrijdag 7 augustus buiten de diensturen Elektra: H. Heijenk, Kolweg 44, tel. 2124; Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voorsboerstr. 3, tel. 1793. De cross- commissie van de MAC „De Holterberg" gaat op woensdag 5 augustus tijdens de Holtense Braderie in samenwerking met de braderie-commissie op het braaklig gende terrein bij het slachthuis in 't Kolcomplex een auto-rallycross orga niseren. Deelnemers zijn zestien le den van de club, die hier met hun personenwagens aan de start zullen verschijnen. Het wordt geen z.g. ro deo, waarbij de wagens tegen el kaar opbotsen en wrakken kunnen ontstaan, maar 'n snelheids- en behen- digheidsrit, waarbij vier auto's tel kens tegen elkaar zullen uitkomen en de winnaar van elke rit naar de vol gende ronde overgaat. De juiste re gels moeten nog worden opgesteld, maar deze rally belooft wel interes sant te worden, omdat er veel van de stuurmanskunst van de coureurs zal afhangen. De cross-commissie zorgt voor een goede beveiliging van het publiek, dat de rally aan vier zijden op de trot toirs zal kunnen volgen door een dub bele afrastering met een behoorlijk» afstand tussenbeiden. Het evenement begint om 19.00 uur. Voor die tijd zullen verschillende stra ten in het Kolcomplex worden afga- sloten, waarvoor inmiddels vergun ning is ontvangen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1