Goede vorderingen met afgraving en egalisatie Scholengemeenschap krijgt talenprakticum Banketbakker Pluygers in de gunst bij Vrouwe Fortuna Toenemende spanning op de arbeidsmarkt Nieuwe examenmethode Havo-Mavo Recreatietent „De Borkeld' VA V-vakantieprogramma OHZE AGENDA KERKDIENSTEN Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst Slachthuis „Holten-Markelo" Burgerlijke stand Sportcomplex „Meermanskamp Duiven van Gebr. Willems en H. Jongman eerste Er komt een circus in Diessenplas- weide „OPEN DAG" KONINKLIJKE LUCHTMACHT Maatschappelij k werkster mevr. L. Cremer-Schutrups verlaat Holten Gevonden en verloren voorwerpen Ruim 3 miljoen uit EEG-pot voor ruilverkaveling GESLAAGD Daling werkloosheid gewest Deventer Biljartclubs gingen fusie aan 'Advertentieprijs 1 -15 mm (a contant) 3,—, Iedere mm meer f 0,12 HOLTENS NIEUWSBLAD Vrydag 17 juli 1970 Jaargang 22 - no. 29 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. Abonnementsprijs f 5per half jaart 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 19 juli 14.30 uur: Oriënteringsrit M.A.C. ,De Holterberg'. Start vanaf clublokaal café ,De Biester' (zie advertentie) 10.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmw (zie advertentie). Maandag 20 t.e.m. 25 juli ïfeken te Holten van de Coöp. Aan- en Verkoopver. ,,Trio" wegens va kantie gesloten. Dinsdag 21 en woensdag 22 juli 15 00 en 20.00 uur: Optreden van cir cus Tony Solanen in Diessenplas- weide (zie advertentie). Woensdag 22 juli 15.00 uur: Opening van het nieuwe gedeelte van het nat.hist, museum ,,Piet Bos" op de Holterberg door de heer J. P. Nagelhout. Donderdag 23 juli 14.00 uur: Heropening uitgebreide en gemoderniseerde complete woning inrichting van de Fa. Gebr. Wissink te Dijkerhoek (zie advertentie). Zaterdag 25 juli t.e.m. 8 augustus Smederij Nijland, Espelo 60, wegens vakantie gesloten. Vrijdag 7 augustus 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Woensdag 12 augustus Hervatting repetities Chr. Gem. Zangver. ,,Soli Deo Gloria". HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 u en 10.15 u ds P. -Lugtigheid. Extra collecte: Opl. predikantvn „Nieuw Ruimzicht". Tijdens de 2e dienst op pasdienst en na afloop koffie-uurtje in het gebouw Irene. Oppasdienst: mevr. Post-Schuite- vaat, Jansje Boode, Gerrie Drent, Alie Koopman. Kampdienst. 10.45 uur Recreatietent op de Borkeld. Geref. kerk 8.30 u, 10.00 u en 19.15 u ds S. G. Bloem van Ommen. Tij dens de 2e dienst oppasdienst en na afloop koffie-uurtje in het gebouw Re- hoboth. In alle diensten is het ene offer voor liet. fonds Algemeen Kerkelijke Ar beid. Bij de uitgang collecte voor eigen kerkgebouw. i R.K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.30 u. en 9.45 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk Zaterdagavond 7.00 uur zondagmor gen 8.00 en 10.00 uur, DIJKERHOEK Bethanië 9.30 u ds Datema uit Nijverdal. Extra collecte: Opl. predikanten „Nieuw Ruimzicht". OKKENBROEK Ned.-herv. kerk dhr. J. Nijkamp van Deventer. Extra collecte voor „Zonnegloren" Zaterdag van 12.00 uur tot maandag morgen 8.00 uur dokter H. P. M. Slits ten huize van dokter Rietdijk, Molenbelterweg. tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 18 juli en zondag 19 juli L. G. Dekker, Rijssenseweg 33B, Enter, tel. 05478-653 van 18.00 tot 19,00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag 18 juli en zondag 19 juli, W. C. C. Wamelink, Schepenen straat 16, tel. 2004. 's Ochtends van 9.00 tot 10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen van 9.00 tot 10.00 uur bij mevr. Beltman-Aanstoot, tel. 1799. Zaterdag 18 juli t.e.m. vrijdag 42 juli buiten de diensturen Electra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuzeberg 129, tel. 1945. Vrijdag 17 juli t.e.m. zondag 19 juli: H. W. Moorman, Kolweg 52, tel 1513 Keurmeester buiten de diensturen maandag 20 juli t.e.m. zondag 26 juli. J. Hof, Kozak- kenslraat 19, tel. 1697. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00 tot 11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Geboren: Willemina Gerritdina dv J A Bouwhuis en M J Jacobs, Oranje straat 29; Gaby Hans Willem zv H G W Eman en J Nijhoff, Lageweg 9. Overleden: geen. Ondertrouwd: G H Jansen, 28 jaar, Markelo en J H Paalman, 27 jaar, Oranjestraat 78. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: C Rozendaal en gez. van Amsterdam naar Borkeld 3. Vertrokken: W Linde van Bushof straat 3 naar Rijssen; H J Hommes en gez. van Molenbelterweg 2 naar Genemuiden; J van de Westelaken en sea». van Look 92 naar Barna, Met de afgravings- en egalisatie- te kunnen maken. Of het lukken zal werkzaamheden van het toekomstige sportcomplex Meermanskamp maakt men goede vorderingen. Veel moeilijkheden veroorzaakt de dikke laag zwarte aarde op het oostelijk gelegen lagere gedeelte van deze ruim tien hectaren tellende kamp. Men heeft al een grote zwartegrond- opslag gemaakt nabij de leegstaande boerderij. Het gele zand wordt mo menteel naar Deventer vervoerd door de firma Gerrits. Toevalligerwijze naar de Zandweerd waar men Vet nódig heeft voor de verhoging van terreinen bestemd voor de nieuwe voetbalvelden van Rohda en Daven- tria. De sportvelden op Meermanskamp worden afgegraven op verschillende niveaiis. 1-Iet middelste terras is gro tendeels afgegraven. Op de foto ziet men werkzaamheden aan het laagste terras, het meest westelijk gelegen naar de zijde van het dorp. Het natte weer van de laatste da gen bezorgt de vervoerder veel moei lijkheden bij de toegangswegen naar de zandafgravingen. Vooral dicht bij de spoorwegovergang is normaal ver keer momenteel bijna onmogelijk-. Wel is het terrein bereikbaar via de weg door het toekomstige villaterrein ,,Look". Zoals men weet brengt het over tollige zand een belangrijk bedrag in het laadje, maar wordt vooral met de ontgraving een belangrijke kosten besparing bereikt. Met de inzaaiing van twee velden hoopt men begin september een begin De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam met oude en jonge duiven deel aan wedvluchten vanaf resp. Survilliers (Frankrijk) en Den Bosch. Voor Survilliers (afstand 445 km) werden 55 duiven ingekorfd. Zij werden gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif van Gebr. Willems om 13.24.49. laatste duif 14.25.47 uur. De volledige uitslag was: 1, 3, 4 en 13 Gebr. Willems, 2 en 9 L. Gazan, 5 W. Aaftink, 6 en 8 Joh. Paalman, 9 en 14 G. J. Schuiterd, 11 en 12 H. van Beek en 7 G. Steunenberg. Aan de wedvlucht vanaf Den Bosch namen 243 duiven deel (afstand 101 km). Zij werden gelost om 8 uur. Aankomst eerste duif van H. Jong man om 9.14.43 uur, laatste duif 9.48.26 uur. De volledige uitslag was: 1 en 45 H. Jongman, 2, 7, 18. 30, 32, 44 en 48 Gebr. Willems. 3, 4 en 37 H. J. ten Velde, 5 en 36 G. J. Bekker- nens, 6, 24 en 29 H. van Beek, 8, 21, 22 en 47 M. Lodeweges, 9, 23, 25, 26 en 28 Joh. Veldhuis, 10 en 42 L. Ga zan, 11, 31. 39 en 41 G. J. Schuiterd, 12, 14. 16 en 19 H. Wansink, 15 en 20 G. Steunenberg, 17 en 27 G. Kwinten- berg, 33, 34 en 46 J. ten Velde, 38 en 43 Lj Paalman, 40 A. ten Dam, 35 Joh. Paalman. Het circus Tonny Solamon zal op dinsdag 21 juli en woensdag 22 juli Holten aandoen en standplaats inne men in Diessenplasweide. Dit circus leed een aantal jaren geleden een enorme catastrofe toen het door een enorme storm bijna geheel verwoest werd en alles vanaf de grond weel moest worden opgebouwd. Het is se dert 15 juli na vier jaar voor het eerst weer in Nederland terug. Het. circus bevat 1000 zitplaatsen en brengt een klassiek circusprogramma met. paarden nummers, kamelen, apen, trapeze- en koorddansnummers vuurvreters, enz. De menagerie biedt bovendien roofdieren, beren en reu zen-apen. Beide dagen wordt om 15.00 uur een matiné gegeven, terwijl de avondvoorstelling om 20.00 uur be gint. 1-Iet is heel wat jaren geleden, dat in Holten een circusvoorstelling té zien was. De komst van circus Tonny Solamon vormt niet alleen voor dè inwoners maar ook voor de talrijke zomergasten een welkome af wisseling! Verwezen wordt naar de aankondiging in dit nummec. hangt voor een belangrijk deel af de verkoop van de zwarte grond en de regelmatige voortgang der werk zaamheden. Op vrijdag 31 juli wordt op de Vlieg basis Twenthe een z.g. „Open Dag" gehouden. Het programma vermeldt: Vanaf 11.00 uur een uitgebreide Luchtmachttentoonstelling. 15.00 uur: Vliegshow met o.m. de nieuwe lucht machtaanwinst, de Northrop NF-5 en voorts diverse demonstraties, met o.a. parachutespringen en een red dingsoperatie. De vliegbasis is gele gen aan de Weerseloseweg te Ensche de. Na een tweejarige diensttijd zal mevrouw L. Cremer-Schutrups, maat schappelijk werkster van de Algeme ne Stichting voor Maatschappelijk Werk, haar functie neerleggen en Holten verlaten. Zij vertrekt 22 juli naar Groningen waar zij aan de Academie voor So ciale en Culturele Arbeid de „Voort gezette Opleiding" zal gaan volgen. Het is het bestuur van de Stichting nog niet gelukt een opvolger voor haar aan te trekken. Zo lang deze er nog niet is zal het spreekuur worden waargenomen door de heer J. Meule- kamp. die als maatschappelijk wer ker verbonden is aan de Stichting voor Maatschappelijk Werk „Zuid- West Salland" te Deventer. Dat spreekuur is nu 's ochtends van 9.00-10.00 uur op dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. In de week van 10 tot 17 juli 1970. Gevonden: 1 muntbiljet; damespor- temonnaie met inhoud; 1 bromfiets; zilveren armband. Verloren: nylon ,ack; zwarte klem map met aantekeningen en contrac ten; meerkleurige handdoek en zwembroek; regenbroek; lichtblauwe shawl; wit zakje met ringen. In de loop van het schooljaar 1970-1971 zal het talenpraktikum op de open bare Scholengemeenschap Havo-Mavo-Meao zijn intrede doen bij de lessen in de moderne talen. „Het verheugt ons zeer, schrijft de directeur, de heer R. Mud, in de gisteren vrschenen schoolgids voor het nieuwe studiejaar, dat onze Meao-afdeling de eer te beurt valt een talenpraktikum toegewezen te krijgen. Het blijkt, dat ook de de andere afdelingen hiervan zullen kunnen profiteren. In het nieuwe schooljaar zal het voor het eerst mogelyk zijn, dat door de leerlingen van de 4e klas Havo als examenvakken ook gekozen kunnen worden de vakken „economie" en „handelswetenschappen". Ook de mogelijkheden voor de Meao-afdeling zullen verder uitgebouwd kunnen worden. Door uitbreiding van het talenpakket in het eerste leerjaar bestaat nu de mogelijkheid een opleiding te volgen in drie moderne talen. Dit kan speciaal voor meisjes, een aantrekkelijke opleiding worden, als deze talen met Nederlands, machineschrijven en stenografie als examenvakken gekozen worden. De heer Mud wijst er nog eens op, dat het komende eindexamen voor de Mavo- en de Havo-leerlingen anders georganiseerd zijn dan iri de vooraf gaande jaren. Het mondelinge examen komt te vervallen en hiervoor in de plaats komt het z.g. „schoolonderzoek", waarmede bedoeld worden een serie schriftelijke en mondelinge tenta mens, die in de loop van het examen jaar door de leraren worden afgeno men. Het cijfer per vak, aan de leer lingen hiervoor toegekend, is samen met de cijfers van het schriftelijke examen, dat aan het einde van het Programma voor de recreatietent de Borkeld in de week van 19 tot en met 24 juli. De hele week: kinderochtenden van 10-12 uur voor de kinderen van 4-12 jaar. Het verdere programma van deze week ziet er als volgt uit: Zondag: 10.45 uur: kampdienst. Na afloop koffie en voor de kinderen limo nade. Maandag: 14.00 uur: Gezinsspeurtocht. Dinsdag: kinderochtend met sport en spel. 19.00 uur: „TWENTSE KOFFIE TAFEL". De koffietafel kan pas doorgaan als er voldoende deelname is. U kunt zich tot en met zondag opgeven aan de tent. Medewerkenden zijn o.a. „De Larense Schotsers". Als dit progarmmapunt niet doorgaat houden we 's middags „een gezinspicknick" en gaan we 's.morgens met de kinderen hutten bouwen. - Woensdag: 20.00 u dropping. Donderdag: 20-00. uur:toneelstuk „Markus, de Waterman". Het is een klucht, waarbij veel te lachen valt. Vrijdag: 20.00 uur: bonte-avond met o.a. lampionoptocht en kampvuur voor groot en klein. De vierde week ze.l evenals de vorige verzorgd worden door het team, dat bestaat uit de leider Herman Agterhoek en verder André Kemp, Ada Was- sink en Lineke Dashorst. Ondanks het niet al te beste weer, kunnen we terugzien op een goed geslaagde week met veel plezier. De kiosk werd goed bezocht, maar we hebben nog méér boeken. U kunt óók iedere morgen uw krantje komen halen tussen 9.30- 10.00 uur. Van het crediet van het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, ten bedrage van 580 miljoen gulden, dat door de Raad van de Europese Ge meenschappen in december 1968 ter beschikking werd gesteld, heeft de Europese Commissie thans 14 mil joen gulden bestemd voor financie ring in ons land van een derde serie van 14 struetuurprojecten, waaron der ruilverkavelingsprojecten, uit breiding en modernisering van slacht huizen, uitbreiding van de veemarkt te Zwolle, bouw van een veemarkt hal te Groningen. De ruilverkaveling „Holten-Marke lo" ontvangt f 3.384.700.-. Aan de C.O.L. Vakschool Utrecht werden door de heer Kolkman, Gaardenstraat 13 de vol gende diploma's behaald: 'kruide nierswaren', 'A.G.F.', 'versvlees' en 'Middenstand'. Banketbakker Frans Pluygers uit de Oranjestraat heeft bij loting de eerste prijs gewonnen bij een wedstrijd (op lossen van een rebus) die door de firma J. Koning en Zn N.V., Bakkerijmachinefabriek te Haarlem werd uitge schreven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan en het: in Nederland in bedrijf stellen van de duizendste Rollfix korsttoer- en deeguitrolmachine. Woensdag is de gouden Rollfix officieel door de heer W. Koning overgedragen aan'de heer F. M. Pluygers, hetgeen geschiedde in zijn bedrijf in de Oranjestraat. De heer Pluygers die bijaondss mei deun machine was ingenomen, vertelde spontaan dat niet hij, maar eigenlijk zijn vrouw de machine had gewonnen, omdat zij de rebus had opgelost. Dit neemt echter niet weg dat de heer Pluygers, die zich zes jaar geleden in Holten vestigde, een fraaie moderne machine rijker geworden is in zijn bakkerij waar het momenteel hoogseizoen is vanwege de vele vakantiegasten. Ook voor mevrouw Pluygers was er een verrassing in de vorm van een fraai Alessi-plateau voor de winkel, die pas een grondige vernieuwing en modernisering heeft ondergaan* schooljaar wordt afgenomen, bepa lend voor het al of niet slagen van de leerling. De heer Mud acht deze kwestie van groot belang en wil nu reeds de ge legenheid te baat nemen ouders en leerlingen te wijzen op de consequen ties van deze nieuwe regeling, welke echter niet geldt voor de Meao-afde ling. Deze examens zijn gelijk aan die van het afgelopen jaar. Voor de examenklassen Havo en Mavo is het hele jaar examen en elk tentamen, dat afgelegd wordt, is een deel van de examenuitslag. Re gelmatig werken en zelfstandigheid bij het indelen van de studie vormt een noodzakelijke voorwaarde voor 'n gunstig examenresultaat. Voordelen zijn hier, naar het oor deel van de directeur, natuurlijk, dat de leerling door het afleggen van meer dan écn tentamen per vak, meer kansen krijgt en dat ook leer stofverdeling over de verschillende tentamens tot een gunstig resultaat kan bijdragen. Het ligt in het voornemen van de heer Mud om in het begin van het nieuwe schooljaar een aparte ouder avond te wijden aan het geven van voorlichting over deze belangrijke materie, waarover de leerlingen uit gebreide inlichtingen zullen krijgen. Ondanks het beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt van ex-scholieren is de geregistreerde mannelijke arbeidsreserve per ultimo juni ten opzichte van eind mei in het gewest Deventer, blijkens de opgave van het G.A.B., wederom gedaald. Per eind juni stonden 188 mannen, waaronder 77 minder geschikten, als werkzoekenden ingeschreven tegen 208 eind mei. Eind juni van het vorige jaar waren er dat nog 465. Mede beïnvloed door het aanbod van schoolverlaters nam de geregistreerde vraag naar arbeidskrachten in juni toe van 971 naar 1371. Het aantal aan vragen is daarmede tot een ongekende hoogte gestegen. Het is vooral in de metaalnijverheid waar het personeelstekort het sterkst spreekt. In nog steeds toenemende mate wordt daarom een beroep gedaan op buitenlandse arbeidskrachten. Het is het huisvestingsprobleem dat de komst van gastarbeiders vooral af remt Opmerkelijk is de grote vraag in Deventer naar bouwvakarbeiders on danks de tengevolge van de ruimte nood beperkte activiteiten in de wo ningbouw. De gedetailleerde cijfers van het aanbod van mannen over de gemeen te in het gewest zijn als volgt (tussen haakjes de absolute cijfers en per centages eind mei): Deventer 150 0,9 pet., Bathmen 2 0,4 pet. (ge lijk), Diepenveen 7 0,4 pet. (gelijk), Holten 3 0,3 pet. (7 0,3 pet.), Olst 5 0,3 pet. (4 0,2 pet.), Raal- te 19 0,8 pet. (19 0,7 pet.), totaal 188 0,8 pet. (208 0,9 pet.), de provincie 2909 1,4 pet. (2967 1,5 pet.), het rijk 33.841 1,1 pet. (36.876 1,3 pet.). Hoe groot de vraag naar manne lijke arbeidskrachten in het gewest is, blijkt duidelijk uit de volgende cijfers van aanbod en vraag: bouwvakarbei ders 4 tot 170, metaalbewerkers 15 tot 354, textielarbeiders tot 54, levens- en genotmiddelenfcereiders 2 tot 204, kantoorpersoneel 18 tot 151, personeel in algemene dienst incl. losse arbei ders 8 tot 149, minder geschikten 77, overige beroepsgroepen 64 tot289, to taal mannen 188 tot 1371, waarvan tot en met 13 jaar 7 tot 688, 19 jaar en ouder 181 tot 683. De biljartverenigingen „Kalfster- man" en „VOP", die allebei als club lokaal hadden het Stationskoffiehuis van M. Kalfsterman hebben in een woensdagavond gehouden bijeenkomst tot fusie besloten. De nieuwe club zal „Kalfsterman" heten en blijven uit komen in de biljartbond „Ons Genoe gen" voor Nijverdal en Omstreken. „VOP" kwam daarin reeds uit in de le en 3e klasse en „Kalfsterman" in de 2e en 3e klasse. De stand van za ken was wat de spelkwaliteit van de verschillende viertallen betreft niet zo bemoedigend en daarom heeft men de koppen bij elkaar gestoken, met als resultaat, dat er voor de le klasse nu een goed viertal kan wor den gevormd, hetgeen zeker ook voor de overige drie viertallen zal gelden, waarmede men in de bond zal uitko men in de lagere klassen. Uit de oorspronkelijke clubs is een nieuw bestuur gevormd, dat bestaat uit de heren H. Jalving, voorzitter, Joh. Arfman, secretaris en H. Aaf tink,, penningmeester. Het clublokaal blijft de naam zegt het reeds café Kalfsterman. Zondag 19 juli: 14.30 uur. Oriënteringsrit van de M.A.C. „De Holterberg" vonr auto's,, brommers en motoren. Start bij het clubhuis café „De Bieste aan het Stationsplein. Een nt door de mooie omgevine van Holten. 6 Maandag 20 juli: 14.00—16.°0 uur. Bezichtiging Manege Beltman, Markeloseweg 8. Men kan een kijkje nemen in de manege en stallen en de ruiter- oefeningen vanaf het balkon volgen. De toegang is vrij; consump ties aanwezig. Dinsdag 21 juli: 14.30 uur. Excursie naar de kaasboerderij van de fam. Cats in de Beuseberg. Uitleg van de kaasbereiding. Men moet op tijd aan wezig zijn bij Beuseberg 93 aan de Larenseweg. Kosten f 1,- pe'- persoon. Woensdag 22 juli: 9.00 uur v.m. Wandeling onder leiding van de heer Jansen door het natuurreservaat op de Borkeld, samenkomst aan diens wo ning, Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur V.V.V.-Heuvelrit per touringcar vanaf het O.A.Dota tion. De tocht gaat over de Holterberg, Haarlerberg. met een kleine wandeling met prachtig panorama van de Nijverdalse berg. Kosten f3,50, kinderen f2,25. Vroegtijdige opgave bij het V.V-V - bureau. 14.00 en 15.00 uur. Bezichtiging en rondleiding op het pluimveebe- drijf van de heer G. W. Barveiink, Borkeld 80 aan de Postweg. Ontwikkeling van een een-dags-kuiken tot eierproduktie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 17.30—18.30 uur. Bezichtiging van het melken van plm. 20 koeien bij de boerderij van de fam. H. J. Arfman. Holterbroek 47 (Sta tionsweg Dijkerhoek). Er wordt ook hier een kleine vergoeding gevraagd. Donderdag 23 juli: 6.00 uur v.m. Ochtendwandeling onder leiding vanaf het V.V.V.- kantoor, waar vroegtijdige opgave dient te geschieden. Kans om reewild te zien niet uitgesloten; kosten f 1.25 incl. kop koffie. 14.30 uur. Excursie naar de Kaasboerderij van de familie Cats (men zie onder dinsdag 14 juli). Vrijdag 24 juli: (men zie onder dinsdag 21 juli). 20.00 uur. Rondleiding door het natuur-historisch museum „Piet Bos" op de Holterberg met interessante toelichting van Kees Bos. preparateur en jager. Het museum wordt weer uitgebreid. Boottochten op de IJssel: Door de rederij Scheers te Deventer worden een zestal boottochten op de IJssel gehouden. Prettige en rustige ontspanning op het water van een onzer bekendste rivieren. Inlichtingen over ver trektijden en prijzen verstrekt het V.V.V.-kantoor. Touringcartochten: De O.A.D. organiseert wekelijks een groot aantal dagtochten in binnen- en buitenland, o.a. naar 't Sauerland, Koningswinter enz. Inlichtingen O.A D., tel. 1241, V.V.V.-kantoor, tel. 1533. Kopje koffie na de kerkdienst: De Kerkeraden van de Ned. Herv. Gemeente en de Geref. Kerk nodigen de vakantiegasten hartelijk uit na de tweede kerkdienst een kopje koffie te komen drinken resp. in het gebouw Irene en het gebouw Rehoboth, waarbij men tevens zal kunnen kennis maken met de voorganger van die morgen. De gehele week: Recreatietent op de Borkeld, hoek Landuwersweg/Borkeldsweg Gezonde ontspanning voor jong en oud. Iedereen is welkom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1