Woningbouw in „De Haar eindelijk begonnen Inter-kerkelijk recreatiewérk op De Borkeld WOLKBREUK ZETTE STRATEN BLANK Nationale aktie Peru De VW K 70 komt WAAR GAAN WE HEEN? VVV-vakantieprogramma Hulp aan vakantiegangers ----/r;" ONZE AGENDA JEUGDDIENST Riolen liep en over Burgemeester ontving foto-album in kleur (Culturele agenda) Burgerlijke stand Jeugdkamp op Erve „Vossebelt" Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis De derde week gaat in Gevonden en verloren voorwerpen Spreekuur maat schappelijk werkster Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Gezinsverzorging Diploma-zwemmen HOUTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 1-15 mm (d contant3,—. Iedere mm meer f 0,12 Vrijdag: 1(1 juf? 1970 Jaargang 22 - no. 2S Uitgave van de Stichting rtoltens Nieuwsblad" te Holten Teleloon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 11 juli t.e.m. 18 juli Mien en Geurt wegens vakantie ge_ sloten. Zondag 12 juli 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie). Maandag 13 juli Heropening van de rijwielzaak en winkel van de £a. H. Haan, Oranje straat (zie advertentie). Woensdag 15 juli Schoenhandel Gebr. Steunenberg, E. Wonnink N.V. en Fa. J. W. Dolle, kamp en Zn de gehele dag geslo ten (zie advertentie). Donderdag 16 juli Begin van de grote seizoenopruiming (zie de diverse advertenties). Maandag 20 t.e.m. 25 juli Zaken te Holten van de Coöp. Aan- en Verkoopver. ,.Trio" wegens va kantie gesloten (zie advertentie). Zondag 12 juli 's avonds om kwart over zeven zal in de Geref. kerk weer een jeugddienst worden gehou den. In deze dienst zal de Amsterdamse predikant ds. Joh. C. Baumfalk pre ken over het onderwerp „Van twee walletjes eten". Al met al belooft het weer een mooie dienst te worden. Iedereen is van harte welkom! Er zijn in de gemeenteraad al heel wat woorden vuil gemaakt over de bouw van de 53 premiewoningen in het bestemmingsplan „De Haar" door de bouwvereniging „Onze Wo ning" te Deventer. De heer W. ten Berge signaleerde in een van de vorige vergaderingen, dat met de bouw zou zijn begonnen, maar in de laatste raadsvergadering nam hij deze visie op de situatie te rug, „want er is," zo zei het raads lid, „nog niets gebeurd." De burgemeester verklaarde toen in een bouwvergadering zijn ernstige ontstemming over de gang van zaken te hebben uitgesproken. „Maar men heeft mij gezegd, zei de raadsvóor. zitter, dat volgens de mij getoonde „netwerkplanning" de woningen op 15 januari a.s. gereed zullen zijn." Bovenstaande foto toont aan, dat men thans met de bouw begonnen is en dat de fundering uit de grond komt. Het is te hopen, dat de betrok ken aannemer nu ook met zoveel voortvarendheid zal door laten bou wen, dat de „netwerkplanning" inder daad kan worden nagekomen. Men moet wel bedenken, dat velen met smart op een woning zitten te wach ten. Het onweer, dat zich woensdag middag om half vijf boven het dorp en omgeving ontlaadde, ging gepaard met een hevige wolkbreuk en grote stukken hagel van soms wel l'/s a 2 centimeter. De riolering kon op vele plaatsen het water niet verwerken, zodat tal van straten blank kwamen te staan, waarbij o.a. in het z.g. Zwarte Woud in het Kolcomplex, in de Dorpsstraat en de Gaardenstraat een stinkend drab uit de riolering in de straten terugvloeide en een zwar te massa achterliet. Winkels en kelders kwamen onder water te staan. In één geval moest de brandweer de kelder leegzuigen. Op de -Larenseweg tussen de Haar- straat en de Gaardenstraat moest de weg worden afgesloten, omdat het wegdek niet meer betrouwbaar was. De bui ontlaadde zich juist tijdens het spitsuur, wat het verkeer door de Oranjestraat en Dorpsstraat betreft. Een tankwagen slipte in de Oranje straat en kwam op het trottoir tot stilstand, waarbij een Volkswagen busje het .slippend gevaarte nog net Het Huldigingscomité in verband met het zilveren jubileum van onze burgemeester, heeft aan mr. W. H. Enklaar, juist voordat hy met va kantie is gegaan, een album aange boden bevattende een foto-reportage van de feestelijkheden op 18 juni j.l. Het is een kleurenreportagc vervaar digd door onze plaatselijke fotograaf, de heer J. ten Velde. Inmiddels heeft ook de financiële afrekening door het comité plaats ge had en heeft men aan de reissom, die de burgemeester is aangeboden na mens de gehele bevolking van Hol ten, nog een bedrag kunnen toevoe gen. kon ontwijken. Ter hoogte van hotel Holterman reed een personenauto op een voorganger, doordat de remmen, wegens het door de plassen rij den, weigerden. Persoonlijke onge vallen deden zich niet voor; deze botsing bleef beperkt tot blikschade. DEVENTER FILMS E.D.B. THEATER, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 9 t.m. woens dag 15 juli, Hello Dolly geprolon geerd a.l. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli, nacht voorst. mijn naam is peeos, 18 jaar; Zondag 12 t.m. woensdag 15 juli, middagvst. de avonturen van Pietje Bell a.l. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur. vrij. en za. 20.00 en 23.30 uur. zo. 14.00, 16.00 en 20.00 uur middagvst. 14.00 uur. CINEMA, Lange Bisschopstraat, tel. 11100. Donderdag 9 t.m. woensdag 15 juli, Peter Pan, Walt Disney film a.l.: vrijdag 10 en zaterdag 11 juli nacht voorst. met de blanke sabel 18 jaar; Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur, middagvoorstell. gehele week 15.00 uur vrij. 15.00, 20.00 en 23.30 uur. za. 15.00, 18.45 21.15 en 23.30 uur 15.00, 18.45 21.15 uur. LUXOR THEATER, Brink tel. 18662. Donderdag 9 t.m. woensdag 15 ju li, Sexy Suzanne heeft ook een nicht, 18 jaar; Donderdag 9 t.m. woensdag 15 juli, matinee Fablio, a.l.; Zaterdag 11 juli, nachtvoorstelling. De Lange zwoele nacht, 18 jaar. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur. za. 18. 21.00 en 23.30 uur. zo. 16.00. 18.30 en 21.00 uur. Matinee 14.00. Peru is getroffen door een ver schrikkelijke aardbeving. Veertig rampzalige seconden kostten vele duizenden mensen het leven (het juiste aantal is niet bekend) en deden het ontwikkelingswerk van jaren teniet. De opbouw van de kuststreek zal helemaal opnieuw ter hand moeten worden genomen. In Nederland hebben de volgende organisaties besloten gezamenlijk een „Nationale aktie Peru" te voeren ten behoeve van de slacht offers van de aardbevingsramp: de Stichting Mensen in Nood: de Bisschoppelijke Vastenaktie Ne derland en de Bisschoppelijke Ad viescommissie voor Latijns Ame rika: de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerk en Vluchtelingen: het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken; de Generale Diakonale Raad der Ne derlands Hervormde Kerk; de Stichting Nederlands Comité UNI CEF; het Nederlands Rode Kruis en de NOVIB. De aktie is niet uitsluitend be doeld voor directe hulpverlening maar, in een later stadium, ook voor de wederopbouw in de ruim ste zin van het woord. Er worden koliekten gehouden in de Neder landse kerken en eventueel alge mene plaatselijke inzamelingen. HET RAMPENGIRONUMMER 777 VAN HET RODE KRUIS is voor deze gemeenschappelijke ak tie opengesteld (met vermelding „hulp Peru"). Er is besloten tot de volgende verdeelsleutel voor de opbrengst: Het Nederlandse Roode Kruis 35% de katholieke groepering 20% de protestantse groepering 20% UNICEF 15% NOVIB 10% Bij de besteding zullen de gelden worden gekanaliseerd via de in ternationale instellingen waarmee de participerende Nederlandse in stellingen verbonden zijn. Deze in. ternationale organisaties (b.v. Li ga van Roode Kruisverenigingen, UNICEF. Wereldraad van Kerken, Caritas Internationalis) werken ter plaatse zeer nauw samen. De NOVIB pleegt momenteel overleg met de FAO en in het bij zonder met de Freedom form Hun ger Campaign over een geschikt project. Daarbij wordt gedacht aan de opleiding van jonge boe ren. Peru kent sinds een aantal jaren clubs van jonge boeren, die directer bij de ontwikkeling van de landbouw betrokken moeten wor den In een opleidingscentrum ont vangen leiders van deze clubs cur sussen. De hier opgedane kennis geven zij weer door aan de leden. Vanuit het centrum trekken mo biele brigades naar alle windstre ken om de boeren door middel van landbouw- en huishoudelijke voor lichting bekend te maken met mo derne methoden die kunnen leiden tot verbetering van de leefsituatie. Deze brigades kunnen, evenals de jonge boeren zelf een grote rol spelen bij de wederopbouw van de getroffen gebieden. De negen organisaties, die de Nationale Aktie Peru zijn gestart, maken met grote dank melding van de vele plaatselijke initiatie ven welke zijn ondernomen om het gezamenlijke bedrag op giro 777 van het Nederlandsche Roode Kruis, Den Haag, zo groot moge lijk te doen worden. Het is onmo gelijk alle lokale acties op te som men, reden waarom hier met een korte greep daaruit wordt vol staan: vijftig diakonale helpsters van de Interkei-kelijke Kommissie Diakonaal Jaar brachten f 10.000 bijeen door vrijwillig een deel van hun salaris af te staan; een col lecte tijdens een rommelmarkt te Endschede bracht f 750 op. In to taal werd bij bliksemacties in deze stad f 5000 vergaard. In Leiden en omgeving werd op één avond bijna f 85.000 opgehaald, in Dokkum en omstreken in korte tijd f 50.000 Verder werden in kerken collec tes gehouden, zamelden scholen gemeenschappen geld in en ge beurde hetzelfde door pad- vind (st)ers. De Nationale Aktie Peru hoopt dat ook dankzij het ex. tra beroep dat de heer Schol op de Nederlandse bevolking is komen doen, nog vele honderdduizenden, zo niet enkele miljoenen guldens zullen worden bijeengebracht. Om dat alleen dan die hulp kan wor den geboden, die nog zo dringend nodig. is. EXPOSITIES OPENBARE LEESZAAL, Brink, tel. 13506. tot 20 juli Els Postel Zwart mag plantaardigheden en J. Carlier met wandkleden. Openingstijden da gelijks 10-17.30 en 19-21 uur. Zater dagavond zondag eri maandag geslo ten. MUSEUM DE WAAG, Brink, tel. Munten enz. Openingstijden: dage lijks 10-12.30 en 14-17 uur. LEDUINISTOREN, Grote Kerkhof. Openingstijden: dagelijks 9-12 en 14-17 uur zondags gesloten. BOOTTOCHTEN, Rederij Scheers. tel. 15914. Deventer-Gorssel, v.v. dagelijks ver trek Deventer Welle: 10.00. 12.00, 14.0 en 16.00 uur; Deventer-Terwolde v.v. elke zondag vertrek Deventer Welle: 10.15, 12.15. 14.15 en 16.15 uur; Deventer-Lochem, v.v. elke dinsdag vertrek Deventer Welle: 10.00 uur; Deventer-Arnhem v.v. elke woens dag vertrek Deventer Welle: 09.00 uur; Deventer-Bronkhorst, v.v. elke don derdag vertrek Deventer Welle 10.00 uur; Deventer-Kampen. v.v. elke vrijdag vertrek Deventer Welle 10.00 uur; Avondtocht, elke donderdag- en za terdagavond, vertrek Deventer Wel le: 19.30 uur. VLIEGVELD TEÜGE, de Zanden. tel. 05763-200. Parachute springen bij goed weer op za. en zo. tot 11.00 uur en tegen zonsondergang. Rondvluchten dagelijks tel. reserve ring 05712-2341 V.V. Molenstempeitoch'.een tocht langs 20 molens in Overijssel en Gel derland. Deelnemerskaarten a f 1,50 verkrijgbaar bij de VVV Deventer. WANDELTOCHT, zaterdag 11 juli, afstanden 5. 10, 15. 20, 25 en 40 km. inl. V.V.V. Deventer. BAR DANCINGS. Maxim Bar. Wel le 12%. tel. 12054: La Balance. Brink 72. tel. 19277: Chez Antoinette Rog gestraat 10 tel. 16630: Het Witte Paard, Walstraat hk. Golstraat tel. 16959; Saint Tropez. Gr. Overstraat 30 tel. 17984; Tiroler Bar KL Over straal 22, tel. 14845; Surfin club KL Overstraat 46 tel. 18658; Funky Twi ce KL Overstraat 87 tel. 19540; Sa fari club Gr. Poot, tel. 14976; Walk in Gr. Overstraat tel. 19768. V.V.V. DEVENTER, Stationsplein 2. tel. 05700-16200. Openingstijden: da gelijks 09.00-12.30 en 14.00-17.30 uur. Zaterdags 09.00-12.30 uur. ALMELO Varossieau: do. vrij. ma. di. wo. zo middag: Elvis has troubles with girls а.l.; do. t.m. wo. avond Generaal Pat- ton 14 jr. ZaterdagnachtfilmDe gebochelde van Soho, 18 jr. Aanvangstijden: do. t.m. wo: aanv. 2.30. 8.00 uur. zaterdag: 8.00 en 11.15 uur; zondag: 2.30. 4.45, 8.00 uur. CINEMA PALACE: do. t.m. wo: Heintje het moet je kind maar we zen a.l. Aanvangstijden: do. t.m. wo.: 2.30, б.45, 9.00 uur. zondag 2.15, 4.30. 6.43 9.00 uur. Geboren: Anita dv G J Schuiterd en G J Janssen, Tuinstr 13 Gerrit- dina Hendrika dv H Koopman en G Manenschijn, Dorpsstraat 16 Ma rieke dv H F Steunenberg en W C de Haan, Pastoriestraat 42 (geb. te De venter) Overleden: A H G Vahl oud 69 jaar wonende te Duitsland, bevolking Ingekomen: R W J Pots en gez. van Diepenveen naar Larenseweg 29 H. Meijer en zoon van Almejo naar Raalterweg 16. Vertrokken: Mevr. J H F Boeyink- Kortenga van Holterweg 26 naar Win terswijk E Oostendorp en gez. van Jeurlinksweg 4 naar Westerschouwen H J de Groot en gez. van Boerrich- terstraat 11 naar Breda Mevr. A A van Mourik-Klein Hesselink van Pannenbakkersstraat 12 naar Austra lië. R. Back en gez. van Schepenen- straat 16 naar Lochem. Van 15 tot 20 juli kampeert een groep van 31 jongens en meisjes in de leeftijd van 13 - 16 jaar van het clubhuis der Stichting Jeugdhaven uit Alphen aan de Rijn op het Erve Vossebelt van de familie Stam, on der leiding van de heer P. van Oos- terom. Bij de opzet van deze kampweek ging de voorkeur van de jongelui uit naar eendropping.. (20 stemmen) paardrijden (12 stemmen), voetbal len (9 jongens) en verder naar Mid- get-Golf (5) en dansen (11). Er staan ook op het programma: creatief spel, stokbrood-bakken, een speurtocht en een sportdag. Maar de eerstgenoem de evenementen zullen in elk geval aan de orde komen. Het kamp A-B-C- vermeldt van a tot z: a is aardappelschillen en z is zonzwemmenzalig. Er zal een „Hike" georganiseerd worden, t.w. een trektocht met knal- lige verrassingen en eten in de vorm van een picknick. Een uitvoerig programma, dat alle deelnemers hebben ontvangen, bevat nog veel meer bijzonderheden, waar uit een groot enthousiasme voor de kampweek in Holten blijkt. De vakantiedrukte is thans bijna in haar volle omvang begonnen. Niet dat Holten nu al een dubbel aantal inwoners telt, zoals dat op het hoog tepunt van het vreemdelingenseizoen het geval is, maar daar scheelt al niet zoveel meer aan. De administrateur van de V.V.V., de heer Kers, vertelde, dat de hotels en pensions praktisch geheel bezet zijn, de bun galows en zomerhuisjes zijn geheel bezet en ook de campings zijn prak tisch vol. Op de Holterberg heerst een gezellige drukte, evenals in de winkels en het zwembad „Twenhaarsveld" is druk bezet. Het hoogte punt zal wel worden bereikt tijdens de fabrieks- en bouwvakanties. In het V.V.V.-vakantieprogramma is weer een eenvoudige, maar voor de jeugd zeer -leerzame, attractie opgenomen, nl. het bezichtigen van het melken van plm. 20 koeien bij de boerderij van de fam. H. J. Arf- man, Holterbroek 47. Het volledige programma ziet er als volgt uit: Maandag 13 juli: 14.0016.00 uur. Bezichtiging Manege Beltman, Markeloseweg 8. Men kan een kijkje nemen in de manege en stallen en de ruiter- oefeningen vanaf het balkon volgen. De toegang is vrij; consump ties aanwezig. Dinsdag 14 juli: 14.30 uur. Excursie naar de kaasboerderij van de fam. Cats in de Beuseberg. Uitleg van de kaasbereiding. Men moet op tijd aan wezig zijn bij Beuseberg 93 aan de Larenseweg. Kosten f 1,- per persoon. Woensdag 15 juli: 9.00 uur v.m. Wandeling onder leiding van de heer Jansen door het natuurreservaat op de Borkeld, samenkomst aan diens wo ning, Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur V.V.V.-Heuvelrit per touringcar vanaf het O.A.D.-sta- tion. De tocht gaat over de Holterberg, Haarierberg, met een kleine wandeling met prachtig panorama van de Nijverdalse berg. Kosten f 3,50, kinderen f 2,25. Vroegtijdige opgave bij het V.V.V.- bureau. 14.00 en 15.00 uur. Bezichtiging en rondleiding op het pluimveebe- drijf van de heer G. W. Barvelink, Borkeld 80 aan de Postweg. Ontwikkeling van een een-dags-kuiken tot eierproduktie. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 17.3018.30 uur. Bezichtiging van het melken van plm. 20 koeien bij de boerderij van de fam. H. J. Arfman, Holterbroek 47 (Sta tionsweg Dijkerhoek). Er wordt ook hier een kleine vergoeding gevraagd. Donderdag 16 juli: 6.00 uur v.m. Ochtendwandeling onder leiding vanaf het V.V.V.- kantoor, waar vroegtijdige opgave dient te geschieden. Kans om reewild te zien niet uitgesloten; kosten f 1,25 incl. kop koffie. 14.30 uur. Excursie naar de Kaasboerderij van de familie Cats (men zie onder dinsdag 14 juli). Vrijdag 17 juli 20.00 uur. Rondleiding door het natuur-historisch museum „Piet Bos" op de Holterberg met interessante toelichting van Kees Bos, preparateur en jager. Het museum wordt weer uitgebreid. Boottochten op de IJssel: Door de rederij Scheers te Deventer worden een zestal boottochten op de IJ-ssel gehouden. Prettige en rustige ontspanning op het water van een onzer bekendste rivieren. Inlichtingen over ver trektijden en prijzen verstrekt het V.V.V.-kantoor. Touringcartochten: De O.A.D. organiseert wekelijks een groot aantal dagtochten in binnen- en buitenland, o.a. naar 't Sauerland, Koningswinter enz. Inlichtingen O.A.D.tel. 1241, V.V.V.-kantoor, tel. 1533. Zaterdag, 11 juli t.e.m. vrijdag, 11 juli buiten de diensturen Elec- tra H. Heijenk, Kolweg nr. 44, tel, Voorsboerstraat 3, tel. 1793. Vakantiegangers, die in hun woon plaats regelmatig hulp ontvangen v. een kruisvereniging, kunnen deze verpleeghulp in overleg met huis arts en wijkverpleegster en in over eenstemming met plaatselijke rege lingen ook verkrijgen op het va kantie-adres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het geven van in jecties. De behandelende arts dient dan de vakantieganger een briefje met enige gegevens mee te geven. Wanneer iemand die met vakantie Vrijdag, 10 juli t.e.m. zondag 12 juli keurmeesters buiten de dienst uren B. Groot Obbink, Kozakken- straat 2, tel. 1526. Maandag, 13 ju li t.e.m. zondag 19 juli H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte gestorven dieren op za terdag van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Voor het reereatiewerk in de tent op de Borkeld, dat uitgaat van degezamen- lyke kerken van Holten en dat de afgelopen veertien dagen werd verzorgd door Walter de Croon en zyn medewerkers en mederwerksters, staat nu een nieuw team klaar, dat geleid wordt door Herman Agterhoek. student in de theologie en bestaat uit Lineke Dashorst, Ada Wassink en André Kemp. Voor de allerjongste recreanten (4-12 jaar) staat de komende week in het teken van „Sneeuwwitje en de zeven dwergen" en zal daarom „Sneeuwwitjes- week" heten. Voor deze jeugdige vakantiegangers is er elke morgen van 10.00-12.00 uur wat te doen. Maandagmorgen zal het sprookje worden verteld en zal men samen pro beren het op allerlei manieren uit te beelden, Dc kosten bedragen 's morgens 25 cent per kind. Het programma ziet er verder als volgt uit: Zondag, 12 juli: 10.45 uur: Kampdienst, met na afloop een gratis kopje koffie en gelegenheid tot kennismaken. Maandag, 13 juli: 29.0 uur: Sneeu-wwitjesjacht (50 cent per persoon). Dinsdag, 14 juli: 's Morgens instuderen van kampliedjes voor vrijdagavond en tevens hutten bouwen, het huisje van de zeven dwergen. 13.00 uur: Een pich-nick bij de hutten „Sneeuwwitjeseten", waarbij de ouders van harte welkom zijn. Er worden verder spelletjes gedaan en iedsr wordt verzocht brood mee te nemen. Woensdag, 15 juli: 's Morgens een levend ganzebord gebaseerd op het sprookje. 14.00 uur: Een puzzelwandeltocht voor het hele gezin Langs vele en mooie wegen zal getracht worden het huisje van de zeven dwergen te bereiken. De kabouters kunnen 't verplaatst hebben. Wie weet? (50 cent per persoon). Donderdag, 16 juli: 's Morgens kampliedjes oefenen en allerlei spelletjes of schil deren en tekenen, maar in ieder geval een roverspel. 20.00 uur: Toneelvoorstelling van een toneelgroep uit Holten, met veel humor en plezier om eens heerlijk te lachen. (Entree f 1,50). Vrydag, 17 juli: Repetitie van de kampleidjes en daarna splitsing in twee groe pen om het kampvuur voor te bereiden en de tent in orde te brengen voor het „Sneeuwwitjesbal". 20.00 uur: Kampvuur voor de kinderen. Ouders zijn van harte welkom (f 0,25 per persoon). 21.00 uur: Sneeuwwitjesbal met vrolijke muziek, waarbij ieder verwacht wordt met een goed humeur. De entree bedraagt 75 cent. Het nieuwe team bedankt zijn voorgangers, die voor hen de weg gebaand hebben en zal proberen het alle bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. is, ziek wordt en er een artst bij- roept, kan, indien nodig, op vertoon van de lidmaatschapskaart van een kruisvereniging, ook de hulp van een Wijkverpleegster ter plaatse wor den verkregen. Als de betrokkene nog niet lid is van een kruisvereni ging, zal een zogenaamd noodlid- maatschap moeten worden aange gaan. Buitenlanders, die in ons land hun vakantie doorbrengen, kunnen bij ziekte eveneens hulp van een wijk verpleegster verkrijgen. Deze patiën ten dienen evenwel eerst een arts ter plaatse te consulteren. Hij kan de patiënt zo nodig naar een wijk verpleegster van een der kruisver enigingen verwijzen. Gevonden: 1 bruine herenbeurs, inh verz. bew. bromfiets GBL 140 1 zwarte regenbroek 2 sleuteltjes van DAF. Verloren: 2 losse huissleutels, on derstel kinderstoel, 1 dameshorloge „Prisma", 1 damesregenjas, 1 da mesregenjas, 1 dameshorloge „Pa lermo", 1 groen-witte toilettas met toiletart.. 1 gouden meisjesringetje met zwart steentje, 1 blauw jack met zwemkaart en ring met hartjes. 1 doublé dameshorloge. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in 't Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Raadsvergadering verzet Aangezien in verband met het on derzoek van de z.g. geloofsbrieven van hen. die tot lid van de raad zijn benoemd een raadsvergadering moet plaatsvinden vóór 10 augustus a.s. is de datum van de op 18 augustus vast gestelde vergadering gewijzigd in vrijdag, 7 augustus. De vergadering begint om 19.30 uur ten gemeente huize HOLTEN Ned. Herv. kerk. 8.30 uur en 10.15 uur Hulpprediker A. Schellevis, Ex tra collecte: Pastoraat Buitenland. Tijdens de tweede dienst oppasdienst in Irene door mevr. Van Yperen-Es- boom, Minie Eshuis. Hanneke Lam- mers en Janna Egberts. Na afloop koffie-uurtje in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 8.30-10.00 uur en 19.13 R. K. Kerkdienst: Eucharistievie- sterdam (19.15 uur Jeugddienst met medewerking van Ghospelzanger Ewald Dundas). Tijdens de tweede dienst oppasdienst en na afloop koffie-uurtje in het ge bouw Rehoboth. In alle diensten i» het ene offer voor de kerk. Bij de gang collecte voor Eigen Kerkge bouw. ring) 8.30, en 9.45 uur in het gebouvr Irene. NIEUW HEETEN P..K. Kerk zaterdagavond 7.00 uur. zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië. 9.30 uur ds. Schilder van Odijk. Extra collecte: Pastoraat Bui tenland. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 9.30 uur de heer A H. van Pijpen van Holten. Ex tra collecte voor het Jeugdgebouw. Zaterdag van 12.00 uur tot maandag morgen 8.00 uur J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 11 en zondag 12 juli, R. Brouwer. Boomkamp 10a Rjjssen, tel. 05480-3194. Praktijkadres: Enterstr. 118, Rijssen van 18.00-19.00 uur (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 11 juli en zondag 12 juli W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, tel. 2004. Elke morgen van 9.00-10.00 uur, behalve zaterdags bij mevr. C. Knijff- Dekker, tel. 1438. Bij geen gehoor tel. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. In het prachtige natuurbad „Twen haarsveld" aan de Rijssenseweg werd door de examencommissie die bestond uit de heren E. Voordes, E. Nijhoff en chef-zwemmeester G. van Lemel voor de eerste keer in dit seizoen diploma-zwemmen afgeno men. Als vertegenwoordiger van de Kring-IJsselstreek van de Krin Twen- Kring-! Jsselstreek van de KNZB was aanwezig de heer B. Westendorp. De geslaagden zijn: Diploma A: (Meisjes) A. A. G. Bergsma, H. Markvoort, A. J. Vuk- kink, J. Koopman, J. E. Woltman, J. F. de Maag, J. G. J. Aaftink, T. J. Bronsvoort, E. O. Kolkman, G. H. Hols, E. van Henten, J. Nij- kamp, G Jansen, J. G. van Brussel, E. B. Beussink. E. Verhoeven, J. Stegeman. H. W. Schooien, A. D. Dol- lekamp. Diploma A (Jongens)H. Paal man, H. E. Markvoort. B. D. Grote- boer, B. Roodink. D. Schipper. W. Schippert, A Oosterdijk. E. van Zwol en A. Meijerman. Diploma B B. Schipper. R. Rolie, H. Vorkink. J. H. .Jansen. H. Ooster dijk. W. Meijer. J. P. van der Berg en G. J. Koetsier. Diploma B (Meisjes) J. Bronsvoort, W. Schellevis. M. van Maurik en G. Krekel. Diploma „Zwemvaardigheid 1" m. J. Smit; Diploma ..zwemvaardigheid I" J. H. J. Rozendom en H. Smit: diploma ..zwemvaardieheid" II m. J. H. D. Veneman en A Pronk, diploma ..zwemvaardisheld TH", m. S. Oude Weernink, J. Hummels en K. ter Hoeven. Met deze uitspraak maakte de pre- sident-direkteur van de Volkswagen fabriek, prof. dr. Lotz, een einde aan de geruchten, die al enige tijd de ronde doen. Deze totaal nieuwe auto zal, naast de VW 411 E in de duurdere mid denklasse eind dit jaar op de Duit se markt worden gebracht. In Neder land zal dit niet eerder zijn dan be gin 1971. Voor de VW K 70 wordt te Salzgit- ter een geheel nieuwe fabriek ge bouwd, die in de herfst zal worden geopend. De VW K 70 is opvallend door haar elegante lage carrosserie- lijn en het grote raamoppervlak. De wielen zijn onafhankelijk opge hangen met veerpoten rondom. De krachtbron is een viercilinder water- gekoelde viertakt lijnmotor, die de voorwielen aandrijft. Men kan keuze maken uit een 75 en 90 pk versie. De VW K 70-modellen zijn vier- deurse limousines met vijf zitplaat sen en een zelfdragende carrosserie met een passagiersruimte, die is uit gevoerd als veiligheidscel. De baga geruimte achterin heeft een inhoud van 700 liter.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1