Aan mijn medeburgers van Holten Raadslid Kaan ernstig bezorgd over de milieuhygiëne Prins Bernhard 59 Mr. Enklaar dankt raad en bevolking Vijf weken Inter-kerkelijk recreatiewerk In memoriam H. Beltman Officiële publikaties ONZE AGENDA Geen nieuwe woning hoofd der school Dijkerhoek KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerpen Medische dienst Weekendddienst taxxdartsen Weekendddienst dierexxartsen In tent op de Borkeld Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Duif Cebrs. Willenxs eerste van Orleans en water- bouwkxmde Succesvolle visreis naar Tacozijl Voorbereiding bestemmingsplannen Plaatsing huisvuil aan de weg Instellexx tijdelijk stopverbod Herkeuring van matexx, gewichten en nxeetwerktuigen Voorbereiding bestenxmiixgsplaix bixiteixgebied Spreekuur maat schappelijk werkster HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 26 junï 1970 Jaargang 22 - no. 26 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera Redacteur en plv. hoofdred. Advertentieprijs 1~15 mm (d contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaart 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad zaterdag 27 juni J0.00 uur: Groot Nationaal Concours- hippique der LRV ,,De Bergruiters" op het erve Diessenplas aan de La- renseweg. Officiële opening door burgemeester, mr. W. H. Enklaar. 's Morgens dressuurproeven en springen L. (zie bericht). 19.30 uur: puzzelrit van de vereniging ,,Jong Holten" afdeling van de P. J.G.O. vanaf 't Bonte Paard te Dij- kerhoek. zaterdag 27 juni t.e.m. 4 juli H. Roelofs manufacturen, Schoenhan- del Ookbekkink en Fa. H. Haan wegens vakantie gesloten, zaterdag 27 juni en zondag 28 juni School- en volksfeest te Loo-Bathmen (zie adv.) maandag 29 juni Uevensmiddelenbedrijf Gebr. Wansink wegens inventarisatie de gehele dag gesloten (zie adv woensdag 1 juli 20.00 uur bijeenkomst „Aktuele Kerk- groep" ten huize van ds. P. Lugtig- heid, Pastoriestraat. donderdag 2 juli 9.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur herkeuring maten, gewichten en meetwerktuigen in de aula van de scholengemeenschap. 16.00 uur officiële opening van he bij kantoor van de Ned. Middenstands bank. Oranjestraat 9 (zie adv.) maandag 6 juli - 11 juli Voordes Zelfbediening H. J. Wansink- straat 17 wegens vakantie gesloten (zie adv.) maandag 6 juli t.m. 13 juli Fa. G. J. Aaftink, horlogerie en op tiek wegens vakantie gesloten. Woorden schieten te kort, om tot uitdrukking te brengen, wat er op de dag van mijn 25-jarig ambtsjubileum in mijn vrouw en mij is omgegaan. Zoveel hartelijke warmte en genegenheid hebben wij van alle kanten op ons voelen toestromen, zo velen hebben de moeite willen nemen om ons op die dag de hand te drukken of hebben op andere wijze doen blijken, dat zij op die, voor ons zo bijzonder gedenkwaardige 18e juni 197a in gedachten bij ons wilden zijn, dat wij daar stil onder zijn geworden. Wij hebben dit alles met een diepe en bewogen dankbaarheid aanvaax-d. Al, wat wij van u hebben mogen ondervinden heeft ons leven wezenlijk verrijkt. U hebt mijn gezin en mij een dag bezorgd, die inderdaad, ook te midden van de vele hoogtepunten, welke een mensenleven kent, uit der dagen rij is gesprongen, een dag die wij in onze herinnering zullen meedragen als een kostbaar juweel. Over het leven van mijn gezin en mij zijn gouden stralen gegleden, die ons hebben verwarmd en ontroerd. Mijn gouden dankbaarheid geldt niet alleen de onvergetelijke dag, welke u ons hebt bezorgd, maar tevens het feit, dat het mij gegeven is geweest om in Holten mijn levensopdracht te mogen vinden. Ik moge U, Holtenaren, nog eens zeer nadrukkelijk danken voor al wat U al die jaren van mijn burgemeesterschap voor mij zijt geweest, voor de wijze, waarop U met mij en de mijnen op mijn jubileumdag zijt geweest. Ik dank U voor het klopje op de schouder, dat U mij hebt willen geven, voor het prachtige geschenk, waarmede U dit hebt willen onderstrepen. Uw dienaar W. H. ENKLAAR burgemeester van Holten Het was te voorzien, dat burgemeester, mr. W. H. Enklaar, dinsdagavond nog even terug zou komen op de buitengewone raadsvergadering van de vorige week, waarin hij gehuldigd werd in verband met zijn zilveren ambtspubileum. Hij verklaarde, dat zijn vrouw en hijzelf zeer dankbaar zijn voor de dag die hen bereid werd, ook voor de wijze waarop, dat is geschied en dankte nogmaals voor de vriendelijkheid en hartelijkheid, die zij ondervonden hebben ook van de zijde van de bevolking. De raad praatte daarna'bijna twee en een half uur vol over een agenda van acht punten en het leek soms dan ook meer op een „politiek café" dan een raadsvergadering, met dien verstande, dat er „politiek" nauwelijks iets aan de orde was en dat e r wel „koffie", maar geen „alcoholica" geschonken werd. De ingekomen stukken vormden een dankbaar onderwerp van bespreking, waarbij de heer Meerman (PvdA) de discussie opende met de brief van de heer M. Bolink aan de orde te stellen, waarin deze toestemming vraagt in het perceel Holterbroek 28 (een onbewoonbaar verklaard boerderijtje in „De Haar") een winkel of nering te mogen beginnen. De heer Meerman zag dit perceel als een opvangcentrum voor jongelui en meende dat er toch al zo weinig voor de jonge mensen in Holten gedaan wordt. De raadsvoorzitter wees op de achtergronden van deze aanvrage en zei dat er o.m. een gerechtelijk vonnis is tot ontruiming van het pand in de Burge meester van der Borchstraat (IJsbar ,,De Oprit"), dat voorheen door betrok kene werd geëxploiteerd." Onze enige verantwoordelijkheid en ook enige be voegdheid is om de heer Bolink onderdak te verschaffen. In afwachting hier van is hem voorlopig dit boerderijtje toegewezen, maar dat zal waarschijnlijk met een jaar al moeten worden afgebroken om plaats te maken voor de woningbouw in „De Haar". Wij hebben het zelfs niet tegen brand verzekerd, aldus de raadsvoorzitter. Het college zal stx-even naar vooi'ziening in andere woonruimte, maar in een woningwetwoning mag geen handel worden gedre ven. Wij hebben alle begrip voor de menselijke achtergrond van deze zaak en het'college gunt deze man gaarne die menselijke vreugde, maar hoe hard het ook valt de raad zal op grond van de verschillende consequenties afwijzend moeten staan tegenover het verzoek." Ondanks suggesties van verschillende leden kwam er geen verandering in het standpunt van B. en W. De raadsvoorzitter merkte nog op, dat de benadering van de heer Meer man niet juist is. ,,De jeugd moet iets heel anders hebben," meende hij. De heer Kaan vx-oeg naar aanlei ding van een blief van de Stichting Waakzaamheid Drinkwater naar de stand van zaken met de fluoridering van het Holtense dxunkwater. ,,Wij betrekken ons dxunkwater van de W.M.O. Daar is deze kwestie ter discussie gesteld in de vergadering van aandeelhoudei-s, waai-bij de Raad van Commissarissen gezegd heelt: ,.Het lijkt ons als leken niet reëel daarover te beslissen, terwijl de Staatssecretaris van Volksgezondheid het betx-eft hier een zuiver medi sche zaak daar geen oordeel over geeft. Ook in de raad van Holten is voordat de heer Kaan daar deel van uitmaakte eenzelfde standpunt ingenomen," aldus mr. Enklaar De raadsvoorzitter wilde overigens wel erkennen, dat er net zoveel geschrif ten voor als tegen fluoridering op ta fel zijn te leggen. Een ander punt, dat de heer Kaan (PvdA) aanvoerde was 't gebruik van de chemische be strijdingsmiddelen in verband met een antwoord van de In specteur van de Volksgezond heid voor de hygiëne van het kerkdiensten HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 uur ds. P. Lug- tigheid, 10.15 uur ds. P. Lugtigheid (bed. H. Doop). Extra collecte „Ma- zra". Oppasdienst in Irene na tweede kerkdienst: mevx\ Meilink ten Brin- ke, Sjaantje Veneklaas, Jenny Vuk- kink en Miny Wissink. Geref. Kerk, 8.30, 10.00 u en 19.15 *ur ds R. A. Hoogkamp. In alle dien sten is het ene offer ter leniqing van de need van het door aardbevingen zwaar getroffen Peru. Bij de uitgang collecte voor eigen gebouw. Gex\ Kerk Tijdens de 2e dienst kin deroppas en na deze dienst koffie uurtje met de vakantiegasten in hel gebouw Rehoboth. R. K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.30 uur en 9.45 uur in het ge- buuw Irene. NIEUW HEETEN R. K. Kerk zaterdagavonds 7.00 u. zondagmox-gen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERIIOEK Bethanië 9.30 uur hulpprediker A. Schellevis. Extra collecte „Mazra" OKKENBROEK Ned. hex-v. kerk: 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga. Extra collecte voor de kerkvoogdij. milieu naar aanleiding van een vorige bespreking. Het raadslid citeerde 'n artikel van drs. Barkman volgens wie over 10 a 15 jaar alle leven in de Oceanen dreigt vernietigd te worden, door onvoldoende zuur stof de temperatuur aanzienlijk zal stijgen en de ijskappen van de polen zullen smelten met alle gevolgen van dien. Op Texel sterven de vogels bij dui zenden, aldus zijn informatie. Spreker wilde niet aarzelen te zeggen, dat men met die bestrij. dingsmiddelen heel voorzichtig zal moeten zijn. De burgemeester verklaarde dat er een hele hoop dingen zijn, die ons benauwen. „Alleen vraag je je af, wat moeten wij in ons gezelschap daar aan doen." Spreker wil de inspec teur, de heer Van de Berg, vra gen of hij de raad hierover wil voorlichten. Wethouder Rietberg vroeg zich af „Wat is het alternatief". Flo ra en fauna gaan er aan. Maar plotseling verschijnt de colora dokever in onrustbarende hoe veelheid. Nu zit men met de handen in het haar. Een biolo gische oplossing is er volgens Geboren: Dinant Jonan, zoon van G Kruimelaar en M Nijboer, Smids straat 6; Hendi'ik, zv K Soer en G Schuppei't, Gaardenstraat 53: Ina Geex'truida dv W Hulsman en J Veld huis, Beusebex-g 135; Frederik Willem Wolter Hendrik, zv H Woltei'ink en G J H Bekkex-nens, Espelo 70; Je roen Gerx-it zv, G Neuxnnk en G J ten Dam, Schuttersweg 13 (geboren te Deventer). Overleden: A Nijhof, oud 86 jaar, Boschkampstraat 24. Ondertrouwdgeen Getrouwd: geen. Bevolking: Ingekomen: G J Belt man van Laren naar Hoffesstraat 10; H Reindex-s en echtgenote van Wasse naar naar Winkelbergweg 21. Vertrokken: J H F Booyenk - Kor- tenga van Holterberg 26 naar Win terswijk, hem niet, dan moet het met chemische middelen. De raadsvoorzitter was het met de heer Kaan eens, dat men re gelmatig op dit punt moet blij ven doorhameren, waaraan de heer Ten Berge (gem. bel.) toe voegde, dat men de gebruikers beter moet voorlichten. De heer Ten Berge verklaarde ge hoord te hebben, dat B. en W. in Zwolle ontheffing gevraagd hebben voor de bouw van een onderwijzers woning in Dijkerhoek. De raadsvooi-zitter: ,,Wy behoeven de wijsheid niet in Zwolle te zoeken" Men kan de huidige woning in Dijker hoek aan de Deventerweg niet ver kopen om daarmede by de school 'n nieuwe woning te bouwen. Er gelden in dit opzicht orthodoxe regelen, die o.a. voorschrijven, dat deze koopsom bij het kapitaalbezit van de gemeen te moet worden gevoegd. Het Hoofd zou dan de gehele bouwsom moeten verrenten, met misschien een klein bedrag uit de algemene middelen." Spreker noemde dit geen haalbare kaart. De raad deed tal van sugges ties, maar kon de voorzitter niet vermurwen het standpunt van B. en W. te doen herzien. Gevonden1 agenda met inhoud; 1 zwemabonnement; 1 damesrijwiel; 2 bankbiljetten; 1 sierduif; 1 badhand doek plus zwembroek plus duikei-s- bril; 1 zwembroek; 1 gasaansteker. Verloren: 1 sjaal; 1 tas met spoor boekje, regenjas en rijbewijs; 1 bos sleutels; 1 badhanddoek; 1 rode por- tetemonnee met inh.; 1 zwarte pox~- temonnee met inhoud; 1 zwemkaart. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten lus sen 8 en 22 uur. Maar NIET tussen 13 en 14 uur. Zatex-dag 27 juni vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur R. Snoep, Pastoriestraat 50, telefoon 1810 (al leen voor .spoedgevallen). z.atex-dag 27 juni en zondag 28 juni H. Hansman. Kax-el Doormansti-aat 28, Wierden, telefoon 05496-1765 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedge vallen) Zatei-dag 20 juni en zondag 28 juni W. C. C. Wamelink, Schepenenstraat 16, telefoon 2004. Aanstaande maandag 29 juni wordt prins Bernhard 59 jaar Max Koot maakte deze blijde foto van prins Bernhard. De recreatietent op de Borkeld gaat zondag weer open en wel voor vijf weken. De gezamenlijke kerken van Holten gaan ook dit jaar weer veel doen voor de vakantiegangers. Naast de kampdiensten aanvang 10.45 uur is er vrijwel elke morgen gelegenheid voor de kinderen van 4 tot en met 14 jaar om leuke spelletjes te doen; met klei werken, tekenen, kleuren, plak ken, schilderen, bos-spelen rondom de tent en dergelijke. Verder zijn er activiteiten voor de jeugd boven de 14 jaar; sport- en spel- middagen, speurtochten, puzzeltochten, disco-avonden, free work shop, etc. staan op het programma. Ook is ex- gelegenheid voor mensen die fit willen blijven n.l. elke woens dag en vrijdag een trim-mox-gen, aan vangende om 7.30 uur. Voor het ge zin zijn er diverse ontspanningsavon den en -middagen, zoals wandeltoch ten, een bonte avond door de vakan- tiejeugd verzorgd voor hun ouders. De eei'ste veertien dagen worden door de volgende team-genoten voor Elke morgen van 9.00 - 10.00 uur behalve zatex-dags bij mevrouw C. Knijff-Dekker, telefoon 1438, bij geen gehoor, telefoon 1700, mevrouw Belt man-Aanstoot. Zatex-dag 27 juni t.e.m. vrijdag 3 juli buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42. telefoon 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129. telefoon 1945. Vrijdag 26 juni t.e.m. zondag 28 juni, keui-meesters buiten de dienst uren, H. J. Moleman, Lageweg 13, telefoon 1974. Maandag 29 juni t.e.m. zondag 5 juli: A. Groen, Kozakken- straat 15, telefoon 1230. Aangifte ge storven dieren op zaterdag van 9 00 - 11.00 uur aan het slachthuis, telefoon 1318. De postduivenvereniging ,.De Berg- vliegex-s" nam met 62 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Oi'leans, af stand 583 km. De duiven werden ge lost om 5.30 uur. Aankomst eerste duif van Gebr. Willems 15.46.21 uur. Laatste duif 20.06.02 uur. De volledi ge uitslag was: 1. 2, 4, 8. 13 Gebr. Willems, 3, 5 L. Gazan, 6, 7, 10 H. van Beek. 9, 16 G. Steunenberg, 11, 15 G. J. Schuiterd, 14 H. J. ten Velde en 12 en 17 W. Aaftink. Op 86-jarige leeftijd is zaterdag, 20 juni in het bejaardencentrum „De Wellehof" te Rijssen plotseling overleden, de heer H. Beltman, oud stationschef der Nederlandse Spoorwegen. De heer Beltman is vanaf de oprichting tot september 1964 administra teur geweest van ons blad, welke functie hij, met steun van zijn onlangs overleden echtgenote, bijna zestien jaar met grote toewijding en accu ratesse heeft vervuld. Hij heeft vanaf het begin met grote liefde zijn arbeid voor Holtens Nieuwsblad verricht. Wij zijn hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd, welke wij langs deze weg gaax-ne uitspreken. Donderdagmiddag is' zijn stoffelijk overschot, na een rouwdienst in ge bouw Irene, geleid door ds. J. H. Israël, onder grote belangstelling op de nieuwe begraafplaats alhier, ter aax-de besteld. hun rekening genomen: Ria Meijer, 18 jaar, leerling 4e klas kweekschool. Willemien Tulier, 18 jaar, studente 4e klas pedagogische accademie. Beiden zijn zeer actief voor de zon dagsschool. Johan Meijer, 20 jaar, af gestudeerd aan de H.T.S. te Hengelo, bouwkunde (sterrenbeeld: Maagd), was ook reeds het afgelopen jaar ac tief medewerker bij het vermaken van de vakantie-jeugd. De leiding berust bij Walter de Croen, groepsleider op een orthopeda gogisch therapeutisch internaat voor jongens. Hij is voor het tweede jaar in Holten. Het geheel gaat uit van de inter kerkelijke samenwerking der Her vormde, Gereformeex-de en Rooms Katholieke Kerken in onze gemeente. Zij wensen de vakantie-jeugd en hun ouders een prettig en vooral zonnig verblijf in Holten toe en hopelijk een tot ziens in de tent op de Borkeld, waar het team hen zondag, 28 juni om 10.45 uur opwacht in de kamp dienst. Voor het eerst is er dit jaar ook een kiosk waar diverse kranten en tijdschxnften verkocht worden waarin een bibliotheek aanwezig Het programma voor de le week ziet er als volgt uit: Zondag 28 juni, 10.45 kampdienst in de tent; Maandag 29 juni, 10 - 12 uur kinder morgen, 14.00 uur sport- en spel- middag; Dinsdag 30 juni, 10 - 12 uur, kinder- moi-gen, 20.00 uur disco-avond; Woensdag 1 juli, 7.30 uur trimmen voor de jeugd vanaf 14 jaar. 10 - 12 uur kindermorgen, 14 uur Levend Ganzebord. Donderdag 2 juli, dito kindermorgen, 20 uur Toneel; Vrijdag 3 juli, 7.30 uur Trimmen, 20 uur Bonte-avond met lampion optocht en/'of kampvuur. De prijzen voor de diverse evene menten zijn kindermorgen f 0.25, to neel-avond wox-dt nog nader bekend gemaakt. De heer Dinant ten Velde slaagde aan de MTS te Hengelo (O) voor hei di ploma „Weg- en watex-bouwkunde". Hij was reeds in het bezit van het di ploma „Bouwkunde" het vorig jaar behaald aan de MTS te Apeldoorn. Het eei-ste visreisje van de Len- gelsportver. „De Rietvoorn" naar Tacozij! was een succes, zowel wat her. weer als wat de vangs' oetrof. De bus vertrok 's morgens om kwart voor twee van het OAD-plein met 33 leden en 7-niet-leden. Er werd gevist van half vier 's morgens tot 3 uur 's middags. De wisselbeker voor de grootste vis, be schikbaar gesteld dooi- de heer J. Löhr, werd in café Lustoord bij Hei- no door de vooi-zitter J Wijnnóöel uitgex-exkt. aan J. Jansen (senior) voor een bi-asem van 52 cm. De pi-ijzen in de vorm van een fles „Vieux" en een fles „jonge" gingen naar G. Jansen voor zijn bx-asem en naar de heer Meijer uit Nijverdal voor een voorn van 35 cm. De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn verga dering van 23 juni 1970 heeft beslo ten: I. te verklaren, dat bestemmings plannen voor de op de bij de beslui ten van de raad behorende en als zo danig gewaarmerkte kaarten in rode kleur omlijnde gebieden worden voor- breid. Deze voorbereidingsbesluiten hebben betrekking op de gebieden: vakantie centra ,,De Holterberg", „De Prins", „Espelo" in oprichting, zomerhuisjes terrein „De Borkeld" en het gedeel te van het bestemmingsplan „De Haar" waaraan gedeputeerde stater, van Overijssel goedkeuring aan heb ben onthouden. II. te bepalen dat het verboden is binnen de onder I bedoelde gebie den zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvcr- gunning) van burgemeester en wet houders wijziging te brengen of te ia- ten bxengen in de op het tijdstip van inwerkingtreding van die besluiten uitgeoefende bodemcultuur, teneinde te voorkomen, dat door de uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden een terrein min der geschikt wordt voor de venve- zenlijking van de daaraan bij de irx voorbereiding zijnde bestemmings plannen te geven bestemmingen, een en ander met uitzondexnng van nor male onderhoudswerkzaamheden; III. te bepalen, dat de desbetref fende besluiten in werking treden met ingang van heden. De besluiten met bijbehorende kaarten liggen van de dag der in werkingtreding af ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzage. Holten, 26 juni 1970. De burgemeester van Holten W. H. Enklaar Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat nog steeds in veel gevallen het huisvuil wordt geplaats op te grote afstand van de weg c.q. achter het trottoir in plaats van ten hoogste 2 meter uit de weg c.q. op de rand van het trottoir on middellijk aan de rijweg, hetgeen voor de huisvuilophaaldienst erg ver tragend werkt. De abonné's worden er daarom op gewezen ,dat vuilnisemmers en gro ve afvalstoffen ingevolge artikel 57c van de Algemene Politieverordening ten hoogste 2 meter uit de weg mo gen worden geplaats voor het be trokken perceel en daar, waar een voetpad of trottoir aanwezig is, uit sluitend op de rand van het voetpad of trottoir onmiddellijk aan de rij weg. Huisvuil, dat niet op de voorge schreven wijze aan de weg is ge plaatst, zal voortaan niet meer wor den medegenomen. Burgemeester en wethouder voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in verband met het op zaterdag 27 juni 1970 te houden concours hippique op de na volgende wegen op die dag tijdelijk een stopverbod voor beide zijtlen van de weg zal worden ingesteld: 1. De Diessenplasstraat; 2. De Haarstraat; 3. De Pastoriestraat; 4. De Larenseweg, het gedeelte lo pende vanaf de Haarstraat tot aan de Pastoriestraat. Holten, 22 juni 1970, Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar .burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten; gelezen het besluit van de gedeputeerde staten der provincie Overijssel van 12 januari 1970, nr. 93565 (provincxaal blad nr. 16) en de brief van de directeur van de ijk- kring Zwolle van 21 mei 1970 nr 476/1970; brengen ter algemene ken nis, dat de herkeuring der maten, gewichten en meetwerktuigen in 1970 voor deze gemeente zal plaatsl hebben op plaats, dag en uur, hier onder vermeld: Zitting te Holten in de aula van de Scholengemeenschap, Haarstraat 14, op donderdag 2 juli a.s. van 9.30-12.00 en van 13.00-17.00 uur. In het bijzonder wordt nog de aan dacht gevestigd op het volgende; 1. Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het ijkwezen. zoveel als mogelijk is, oproepingen worden gezonden, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewichten en meet werktuigen ter herkeuring aangebo den kunnen worden. Men houde zich, in eigen belaag, aan dit tijdstip! Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen op roeping ontvange». 2. De maten, gewichten en meetwerk tuigen moeten vóór 1 oktober 1970 gestempeld zijn met de hoofdletter E in fantasievorm. 3. Bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken be staat nog gelegenheid tot herkeuring aan het ijkkantoor te Zwolle, Govert Flinckstraat. 1, uitsluitend op maan dagen, uitgezonderd feestdagen, van 9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. 4. Voor de herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen is keurloon verschuldigd en voor het justeren van gewichten justeerloon te voldoen bij het. weer in ontvangst nemen der vooi-werpen. Datum, 2 juni 1970 De burgemeester, W. H. Enklaar X>e secretaris, GJ. Langenbarg, De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn open bare vergadering van 23 juni 1970 heeft besloten: I te verklaren, dat een bestem mingsplan wordt voorbereid voor het op de bij da: besluit behorende kaart aangegeven gebied, onder andere om vattende de zogenaamde meldingsge- bieden. II te bepalen dat het verboden is binnen het onder 1 bedoelde gebied zonder of in afwijking van een schrif telijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, voorzover goen bouwwerken zijnde of werkzaamheden geen normale onderhoudswerkzaain- heden zijnde, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren. a. ontginnen, bodem verlagen, af- gi-aven, ophogen of egaliseren, b. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere opper vlakteverhardingen. c. 1. buiten de erven van be drijfsgebouwen en woningen: het op slaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voonverpen, stoffen of produklen, alsmede het aanleggen of inrichten van opslag-, jtort- of bergplaatsen, behoudens voorzover een en ander noodzakelijk is in verband met het beheer, gericht op de instandhou ding van die natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarden, of nood zakelijk is voor de uitoefening van 't -h"-1 n n: be'rof) afgedan '.te of aan hun oorspronkelijk gebruik ont trokken voorwerp- r stoffen o) dukten en behoudens voorzover een en ande- is voor de uit oefening van het agrarisch bedrijf in dien en voorzover deze uitoefening reeds plaats vind op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en bovendien betreft niet afgedankte landbouwvruchten en produkten; 2. binnen de erven van bedrijfs gebouw en woningen: het opslaan of deponeren buiten de gebouwen van een of meer aan hun gebruik onttrok ken machines, voer-, vaar- of vlieg tuigen, dan wel onderdelen daax- van, alsmede het opgeslagen hebbtn van gerede of onklare machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel het aanleggen of inrichten van opslag plaatsen daarvoor; d. het aanleggen of inrichten van sport-, wedstrijd- of speelterreinen, banen, vliegvelden en landingsplaat sen, kampeer- of caravanterreinen, dagcampings, lig- of speelstranderx, lig- of speelweiden, zwemgelegenhe- den en baad- en speelvijvers. e. het aanbrengen van ondergrond se of bovengrondse leidingen; con structies, installaties of apparatuur, met uitzondering van erfscheidingen met. een maximale hoogte van 75 ern; onder leidingen, constructies, instal laties of apparatuur wordt mede be grepen recreatieve voorzieningen niet uitzondering van eenvoudige voorz: a- ningen als een bank, afvalbak of weg wijzer; onder leiding, consti-ucties, in stallaties en apparatuur worden niet begrepen voorzieningen, die noodza kelijk zijn voor of direkt verband houden met het beheer, gericht op de instandhouding van natuurweten schappelijke of landschappelijke- waarden, of noodzakelijk zijn voor of direkt verband houden met de uit oefening van het bosbedrijf, dan wel de uitoefening van het agrarisch be drijf, indien en voorzover deze uit oefening reeds plaats vond op het tijdstip van inwerking treding van dit besluit. f. werken of wex-kzaamheden ten behoeve van of verband houdend met de oprichting of plaatsing van al dan niet aan hun bestemming ont trokken voor- of vaartuigen, ar ken, caravans en living-vans voorzo ver deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten; g. het aanleggen of inrichten van havens of centra voor de watersport en het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, van kaden of van aanlegplaatsen vonr h„'en h. werken of werkzaamheden, wel ke wijzigingen van -l. w inshou- ding of de waterstand beogen of ten gevolge hebben; i. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas anders dan bij wijze van verzorging, met dien verstarde dat geen aanlegvergunning :s vereist met betrekking tot bossen en andere houtopstanden, welke deel uitmaken van bosbouwonde: nemingen, die als zodanig bij het Bosschap geregis treerd staan, en met dien verstande dat geen aanlegvergunning is vereist voor het periodiek kappen van griend- hout en andere hakhout voorzover be treft de normale uitoefening van het op het tijdstip van inwerking treding van dit besluit bestaande bod»mge- bruik: j. het winnen van bosstrooisel of mos; k. het aanbrengen van afbeeldin gen of tekens voor commerciële doel einden. 1. het bebossen van gronden, die op het tijdstip van de inwerkingtre ding van dit besluit niet als bosrron- den konden worden aangemerkt. III. te bepalen dat de aanlegver gunning alleen mag en moet worden geweigerd indien door het werk of de werkzaamheden afbreuk zou worden gedaan aan de landschappelijke, na tuurwetenschappelijke of cultuur-his torische waarde van het gebied, waarvoor dit voorbereidingsbesluit van kracht is. TV. te K-palen. dat het besluit van de raad in werking treedt met in gang van heden. Het besluit me: bijbehorende kaart ligt van de dag der inwerkingtreding af ter secretarie voor een ieder ter inzage. Holten. 26 juni 1970. De burgemeester van Holten, W. H. v 's Ochtends van 9.00 - 10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene KruiBgebouw, telefoon 14S&

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1