Raad praatte bijna 4 uur over structuurplan VADERDAG UIT HET PLAATSELIJK PARLEMENT Weinig kritiek op plan van ir. Hajema ..Il/Mlexcelleerde Korps en drumband behaalden hoogst aantal punten in mars- en tamboerwedstrijd 50 jaar getrouwd Directeur scholengemeenschap kritiseert .kreten' tegen 't onderwijs Inbraak in NS-station DONDERDA G 18 JUNI. Programma zilveren ambtsjubileum burgemeester mr. H. Enklaar mZE AGENDA KERKDIENSTEN Spreekuur maat schappelijk werkster Natuurschoon zal gespaard worden Verkeer MEDISCHE DIENST tandartsen dierenartsen Wachtdienst slachthuis Geslaagden voor het havo-diploma Gezinsverzorging Storingsdienst G.E.B. Gevonden /verloren Gunstige examen-resultaten 76.2 pet geslaagd-8.3 pet herexamen Nieuwe examen vorm op komst Waardeloze spoor kaartjes meegenomen Geslaagden Havo en Meao HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 32 juni 1370 Jaargang 22 n*. 2A Uitgave van de SHMiting „Holtens Nieuwsblad" Holten Telefoon 05483 - t234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaart 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 13 juni 8.00 uur: Inzameling van lompen in de buurtschappen voor de Holtense muziekvereniging „H.M.V.". 19.30 uur: Leerhngenuitvoering van de Muziekschool ,,Holten-Rijssen e.o." in gebouw ,,Rehoboth" (zie bericht). Zondag 14 juni 14.00 uur; Orienteringsrit M.A.C. „De Holterberg" vanaf clubhuis ,,De Biester", Stationsstr. (zie adv.) Maandag 15 juni 15 t-m. 20 juni: Melkwinkel J. Aaf- tink wegens vakantie gesloten. 20.00 uur: Laatste ruilavond voor de zomervakantie van de HPC in café „De Waag". 20.00 uur: Bijeenkomst „Aktuele Kerkgroep" in gebouw „Irene" (zie ber.) Woensdag 17 juni 9.30-12.00 uur.' Zitdag van de O.L.M. in café Kalfsterman. 11.00 uur: Publieke verkoop Grasge was in hotel Holterman (zie adv.) Donderdag 18 juni 13-00 uur: Burgemeester mr. W. H. Enklaar. 25 jaar burgemeester, wordt afgehaald van zijn woning. 14.00 uur: Bijzondere raadsvergade ring in de hal van de o.l. Dorps school. 15.00 uur: Zanghulde van de school kinderen op het schoolplein. 15.30 uur: Receptie in de hal van de Dorpsschool. 19.00 uur: Bloemendefilé in „Kalf- stermansweide", daarna vreugde vuur en groot vuurwerk. Zondag 21 juni VADERDAG Donderdag 25 juni 19.30 uur: Jaarvergadering Holtense Voetbalvereniging in zaal „Vosman" Zaterdag 27 juni Nationaal Concours-hippique Land. Rijver. „Bergruiters" op het erve „Diessenplas" aan de Larenseweg HOLTEN Ned.-herv. kerk: 8.30 (met medewer king van kerkkoor) en 10.15 uur ds. C. C. Addink (viering H.A.) Op pasdienst in Irene tijdens de 2e dienst: mevr. Bannink-Roeterdink, Mieke Stukker en Mi entje Stege- man. In beide diensten extra collecte hulpverlening ramp Peru. Geref. kerk: 9.30 u. (voorber. H.A.) en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie Bij de uitgang collecte voor eigen kerkgebouw. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 u. in, het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk: zondagavond 7.30 u., zon dagmorgen 7.30 en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 u. ds. P. Lugtigheid (viering H.A.) OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 9.30 u, ds. Dijk van Wesepe. Spreekuur maatsch. werkster: 's Och- tijds van 9.00-10.00 uur op maan dag, dinsdag en vrijdag in 't Groe ne Kruisgebouw, tel. 1436. Negen leden van de raad (de heren Bosschers, Meerman, Wansink en Westerik waren afwezig) hebben zich dinsdag avond onder voorzitterschap van burgemeester mr. W. H. Enklaar van half acht tot pl.m. half twaalf onder tropische omstandigheden (die dwongen tot het uittrekken van het kolbertje) bezig gehouden met het ontwerp-structuurplan van de stedebouwkundige ir. R. Hajema en drs. A. J. J. Herfkens, sociaal-geograaf bij het bureau voor stedebouw ir. Hajema te Assen. De ontwerper van het plan ir. Hajema gaf in een praatje van plm. 20 minuten o.a. de raad om met de grond rond Holten zorgvuldig om te springen. Dit plan heeft het karakter van een beëindigingsplan en als het ge heel is gerealiseerd zit Holten „vol". Hij voorzag een grote woondruk op Holten en de prog noses van het rapport zijn dat in 1985 het aantal inwoners ver dubbeld zal zijn. Het ontwerp structuurplan wil het verkeer naar de buiten kant van het dorp leiden. Op 't ogenblik en zeker in de toe komst is en wordt Holten een soort spinneweb, waar alle we gen op één punt uitkomen aldus een nadere verklaring van de heer Hajema. In de structuurschets komt na het plan „De Haar" de Beuseberg aan de beurt waar plm. 3750 nieuwe inwo ners terecht kunnen. Het plan „Beuseberg" gelegen ten zuiden van de Larenseweg kan een oppervlakte verkrijgen van circa 65 hectare overeenkomend met een capaciteit van plm. 3250 inwdners waarbij verdere uitgroei tot plm. 75 hectare (plm. 3750 inwöners) tot de mogelijkheden behoort. De heer W. ten Berge had tegen een gedachte van dit plan nogal beden kingen en hij zag in de uitvoering 'n bedreiging van het natuurschoon in het mooiste gebied binnen de ge meente de Zuurberg, Hij zou een ge deelte van het plan er buiten willen laten doch dit is volgens de heer Hajema niet mogelijk aangezien men bij het bouwen van scholen moet kun nen rekenen op een minimum aantal bewoners in een bepaald gebied. Ook de heer Wiggers verklaarde zich voor „heel zuinig" zijn op het natuurschoon en zorgvuldige behan deling niet alleen in de Beuseberg en rond de Zuurberg doch ook wat het plan Look betreft. Hij noemde het van groot belang dat de ontwerper van het structuurplan grote ervaring heeft en z'n verklaring dat hij zich kans ziet om zonder het natuurschoon praktisch te schaden, er iets heel moois van te maken doet prettig aan en geeft vertrouwen. De heer Van Schooten zou met de uitvoering van het plan Look tot het laatst willen wachten omdat het hier gaat om goede landbouwgronden. Het plan „Look" maakt uitbreiding mogelijk aan de oostzijde van de Rijssenseweg. Een verplaatsing van dit wegvak naar de buitenrand (Lan- duwerweg) is dan wel een eerste voox-waarde. Hier kunnen circa 70 hectare gevonden worden, een woon gebied voor 3500 inwoners. Ook dit gebied vormt een eenheid met. eigen kleuter- en basisonderwijsvoorzienin gen. De heer Kaan was weinig gelukkig met het verleggen van de rijksweg omdat het „Twenhaarsveld" hierdoor wordt afgesloten van het dorp. De heer Hajema „Dat is nu ook al zo. Bij het verleggen van de weg zouden enkele tunneltjes gebouwd kunnen worden." De prognose t.o.v. de migratie vond de heer Kaan aan de lage kant en Holten zou voor 1985 wel eens vol kunnen zijn. De heer Hajema: Dit zal dan betekenen dat het plan enkele jaren eei'der is afgewerkt, 't Zou ook kunnen zijn dat het enkele jaren lan ger duurt, doch zo wel 't één als 't ander geeft geen problemen. I* tX*rM Terwijl de schemering zaterdagavond over het Gaardencom- plex neerdaalde en de lampen van de straatverlichting aanflitsten verstierven de laatste roffels van de drumhands tussen de huizen. De muziekvereniging „H.M.V." hield hier de jaarlijkse mars- en tamboerwedstrijd van de Kring Lochem der Kon. Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Er was heel wat pu bliek in de Gaardenstraat samengestroomd om van dit muzikale en tromgeroffel-evenement getuige te zijn. De Kon. Muziekvereniging „Apol lo" uit Laren (G.) opende de wed strijd met de mars „Bergvolk" van A. Bauer. Daarna volgden de drum bands van Markelo's fanfare, „Crescendo" Barchem, „Apollo" La ren, „Soli Deo Gloria" Harfscn ,,H.H.V7." Holten en „Kunstmin" Gorsscl. „Advendo" Lochem moest met haar drumband verstek laten gaan, maar kwam later wel uit de marswedstrijd, met de mars „Kings- way" van haar dirigent Ten Kotter. In deze afdeling was het „Cres cendo", Barchem, dat de openings mars verrichtte met „Military Es cort" van Harold Bennett. „Soli Deo Gloria", Harfsen volgde met „Sursel- va" van Oscar Tschuer, vervolgens kwam „H.M.V." aangemarcheerd on der de tonen van „Longstreet-Dixie" Van Lex Abels en „Kunstmin" Gors- Hel met „Alla Marcia", een Spaanse ■bars van Johan Wr.ohers, Voor de ju ry, bestaande uit de heren J. van Wa keren, Deventer en D. Veldhuis, Die ren, gaven toen de drumbands voor het imposante gebouw van de Raif feisenbank een staaltje van hun kun nen met. de „staande mars". De heer S. Boer uit Apeldoorn, was bij de aan vang der wedstrijden nog even inge vallen voor de heer Van Wakeren. Met vrolijke tonen in een vaak pei~- fect ritme kweten de deelnemende korpsen zich van hun taak. In ver band met de afdeling waarin zij uit komen „Ieder vogeltje naar het ge bekt was". Voor de muziekkenners was er zoals uit de uitslag blijkt nog wel wat verschil in voordracht en uitvoering. De uitslag werd tenslotte bekend ge maakt door de heer J. Wiggers, de voorz. van de supportersvereniging van „H.M.V.", die bij de aanvang in zijn welkomstwoord er op wees, dal deze wedstrijd in Holten plaatsvond De drumband van HMV tij dens de tamboer wedstrijd. Zij behaalden de hoogste punten. in verband met het zilveren jubileum van H.M.V., dat op 15 mei met een drukke receptie herdacht werd. De uitslag was: Marswedstrijd: 1. „H.M.V.", Holten (vaandelafd.) 64 punten, 2. „Kunstmin" Gorsscl. (vaa del afd.) 61'/: p.. 3. „Apollo", Laren (afd. Uitmuntendheid) 59 p„ ex aquo 4. „Advendo", Lochem (vaand. afd.) 56 p. en „S.D.G." Harfsen (ere-afd.) 56 p., 6. „Cre.sccndo", Barchem (le afd.) 55'/> p. Drumbands: „H.M.V.", Holten (ere- afd.) 57 en 63 is 120 p., 2. „De Fan fare" Markelo (2e afd.) 63 en 56'/: p. is 119'/: p„ 3. S.D.G.Harfsen (2c afd.) 60 en 58 is 118 p.. 4. „Apollo" Laren (3e afd.) 56'/: en 60'/: is 117 P„ 5. „Kunstmin", Gorssel (afd. Uitm. heid) 57 en 58'/: is 115'/: p., en 6. „Crescendo", Barchem (3e afd. 54 en 57 is 111 p. De voorzitter van „H.M.V.", de heer A. Westerik, bood tenslotte de deel nemende drumbands met een dank woord nog een aardig jubileum sou venir aan. De heer H. Rietberg las in het structuurplan veel over het bouwen van scholen doch miste de voorzie ningen voor de jeugd, bijv. voor het nuttig besteden van vrije tijd. Een drukke discussie ontstond n.a.v. het praatje dat de heer Herf kens hield over het verkeer in 't bij zonder over de nieuwe weg die vanaf de overweg Rijssensestraat langs de spoorlijn plm. 200 meter voor 't Beu kenlaantje (men zal trachten de bo men te sparen!) ombuigend naar het noorden de Molenbelterweg zal krui sen t.h.v. het monument en circa 300 meter ten noorden van het grote via duct een kruispunt vormend met de weg vanuit Heeten tenslotte op de Deventerweg zal uitkomen. Samen met de aanleg van een oos telijke rondweg, nagenoeg via 't tracé van de Landuwerweg (van Markelo- seweg naar de Rijssenseweg) en een westelijke rondweg van de Deventer- straat naar de Larenseweg zou daar door de verkeersintensiteit in de kern van het dorp sterk kunnen worden verminderd. Ten aanzien van de z.g.n. „Noord- Zuid"verbinding kon de heer Herf kens nog geen positief geluid laten horen doch hij plaatste wel een groot vraagteken wat betreft het tracé Holten (Dorperdijk)Nieuw Heeten Raalte. Doordat de rijksweg no. 32 ten oosten van Deventer zal gaan lo pen bestaat er belangrijk minder ber hoefte aan een tweede Noord-Zuid verbinding. Nadat burgemeester Enklaar een woord van dank had gesproken tot de heren Hajema en Herfkens en beslo ten was in september in een grote hearing dit structuurplan aan de or de te stellen volgde sluiting der ver gadering. Zaterdag 13 juni vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur R. Snoep, Pastoriestr. 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Weekenddienst tandartsen; Zaterdag 13 en zondag 34 juni H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor, tel. 05470- 2500 van 18.00- ''.00 uur (alleen voor spoedgevallen)-. Weekenddienst dierenartsen: Zater dag 13 en zondag 14 juni Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, tel. 1515. Wachtdienst slachthuis; Vrijdag 12 t.m. zondag 14 juni - keurmeesters buiten de diensturen - J. Hof, Ko- zakkenstr. 19, tel. 1697. Maandag 15 t.m. zondag 21 juni, C. Dijkstra, Schoolstr. 5, tel. 1833. Aangifte ge storven dieren op zaterdag van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. Aan de Openbare Scholengemeen schap slaagden de vorige week za terdag tien leerlingen voor het Havo diploma t.w. jongens: D. M. Harte- gerink, C. J. Hümmels, Wierden, G. Huis in 't Veld, F. P. van de Maat, Nijverdal, J. A. L. M. Moekotte, F. Averesch, Rijssen. Meisjes: G. Haar man, Raalte, R. Haas, Nijverdal, E. van der Harst, H. J. Kooiman, Hol ten. Twee kandidaten moesten worden afgewezen. Gezinsverzorging: Elke morgen van 9.00-10.00 uur - behalve zaterdags - bij mevrouw C. Knijff-Dekker, tel. 1438, bij geen gehoor tel. 1799, me vrouw Beltman-Aanstoot. Storingsdienst G.E.B.Zaterdag 18 t.m. vrijdag 19 juni - buiten de diensturen. Electra: J. Kolkman, Gaardenstr. 31, tel. 1368. Gas: geen dienst. Gevonden: staaf rond staal, zonne bril, bedrag aan geld, sleuteltje, grij ze trui, gevarendriehoek, meisjes- vest, herenpolshorloge, pakje shag, bikini. Verloren: Zegelring, 1 goud-agaatvo gel, matrasje, konijn, portefeuille-por- temonnaie met inhoud, meisjesman teltje, gevarendriehoek, dames por- temonnaie met inhoud, knipportemon- naie met inhoud. Op woensdag 17 juni hoopt het echt paar G. H. Tiekink en H. H. Tiekink- Bolink. burg. v. d. Borchstraat 1 zijn 50-jarig huwelijk te herdenken. De heer Tiekink is 74 jaar en zijn echt genote 71 en beiden mogen zich nog in een uitstekende gezondheid verheu gen. De gouden bruidegom ging als 12- jarige jongen reeds in het metselvak en bleef de troffel trouw tot aan z'n vijfenzestigste. Plm. 30 jaar was de heer Tiekink ijs verkoper en velen kochten van hem in de loop der jaren een ijsje in het Sportdal onder aan de Holterberg. Wanneer men met de heer Tiekink een praatje maakte, ging het veelal over voetbal; een tak van sport waar over hij eigenlijk nooit uitgepraat raakte. Hij diende de belangen van de Holtense voetbalclub op voortreffeijke wijze en was vanaf de oprichting (1921) ruim 40 jaar consul van de afd. Twente van de KNVB. Zondag, 21 juni is het vaderdag. Heel veel kinderen zullen op die dag van de gelegenheid gebruik maken om vader te eren en hem te verrassen met een aardig geschenk. Onze adver teerders wijzen wij er op, dat het nummer van vrijdag. 19 juni het laatste is waarin zij door hun annonce de aandacht kun nen vestigen op hun sortering geschenken. Spoedige opgave komt de opmaak der advertentie ten goede. Tot onze spijt verzuimden wij in ons vorige nummer de aandacht op Vader dag te vestigen. Bij de uitreiking van de Havo-diploma's heeft de directeur van de Openbare Scholengemeenschap, de heer R. Mud, zich gekeerd tegen de kritiek, die men allerwegen kan horen op 't onderwijs in ons land. Beweringen als „Het onderwijs in Nederland is het slechtste na dat van Brits Honduras" en „Bij het onderwijs is het huilen" en dergelijke, kan men rustig als „kreten" zonder meer betitelen, aldus de heer Mud. „Deze beweringen komen voort uit een zekere verontrusting over bepaalde aspecten van het onderwijs, maar men doet met deze kreten tekort aan het vele goede, dat het Nederlandse on- derwijs-stelsel aan de burgers te bieden heeft. Als de geciteerde beweringen, die ik gelezen heb juist waren, zou ik en met mij vele anderen bepaalde uitdrukkingen moeten terugnemen. Ik heb nl. steeds beweerd, dat de geslaagde kandidaat een waardevol di ploma in zijn bezit heeft gekregen en ik blijf daarbij. Het onder wijs is in beweging, dit is een verheugend verschijnsel, want in een dynamische maatschappij betekent stilstaan achteruitgaan", aldus de directeur. De diploma-uitreiking aan 35 ge slaagden van het Havo vond plaats in de aula van de school in tegenwoor digheid van de examinatoren en een aantal belangstellende ouders. Zij vormde de afsluiting van de examen periode van het schooljaar 1969-1970. De heer Mud had er reeds op ge wezen, dat het helaas niet mogelijk was gebleken voor alle afdelingen een dergelijke bijeenkomst te beleg gen in verband met de lopende exa mens hier en elders. Dit examen is het tweede, waarbij gewerkt is met het systeem van lerarengecommiteer- den, d.w.z. dat leraren van andere, Er is ingebroken in het stationsge bouw der N.S., dat sedert de invoe ring van de centrale vekeersleiding (C.V.L.) 's nachts niet meer bezet is. Dal geschiedde in de nacht van za terdag op zondag waarschijnlijk "tus sen twaalf en twee uur. Door het in drukken van een ruit aan de perron zijde is men in het dienstlokaal ge komen. Geld is er niet gevonden. want dat was niet aanwezig. Wel werd een bak met spoorkaartjes meegeno men, die, wanneer zij gestempeld wa ren geweest, een waarde van plm. 10.000 gulden zouden hebben verte genwoordigd. Nu zijn ze voor de be trokkenen waardeloos. Bij het indruk ken van de ruit heeft de inbreker zich verwond. Er kwam bloed voor op de gebroken ruit en bloedsporen liepen via de overgang naar het 2e perron, naar het Beukenlaantje, waar sporen er op wezen, dat daar 'n auto moet hebber, gestaan. Dc rijkspolitie heeft een onderzoek ingesteld, dat echter nog geen resultaat heeft opgeleverd. soortgelijke scholen optreden als ge- commiteerden bij de examens. Dit systeem heeft goed gewerkt, wat de behartiging van de belangen van de kandidaten betreft. Er is gewerkt vol gens de gulden regel „Onderzoek wat de kandidaat weet, niet wat hij niet weet". Bezwaren Er zijn grote bezwaren verbonden aan dit systeem. De examenperiode, en dus de ontwrichting van 't dagelijk se schoolleven wordt verdubbeld door het feit, dat elke leraar een eigen school moet examineren en daar naast als gecommiteerde moet optre den aan een andere school. Daarom heeft het Departement van Onderwijs voor het komende jaar een andere examenvorm bevolen. „Wij krijgen, dan het z.g. schoolon derzoek, waarbij voor de kandidaten, gedurende het jaar, dat zij in de exa menklas zitten, doormiddel van proef werken en tentamens, mondeling zo wel als schriftelijk, een cijfer voor elk vak wordt vastgesteld. Daarna volgt dan nog een centraal schrif telijk examen voor behaalde vakken én uit de resultaten van het schoolon derzoek én het schriftelijk examen wordt de examenuitslag vastgesteld. Het mondelinge van nu vervalt. In hoeverre deze verandering een verbe tering is. valt, volgens de heer Mud. in dit stadium nog niet te zeggen. Het onderwijs geniet brede belang stelling. zowel van de zijde van de deskundigen als van de zijde der le ken. Een verheugend verschijnsel, noemde de heer Mud het hierbij, dat de belangstelling van de belangheb benden, dat zijn ouders en leerlingen, toeneemt en dat er velen gaan mee- Het huldigingscomité in verband met het 25-jarige ambtsjubileum van burgemeester mr. W. H. Enklaar heeft het programma definitief vastgesteld. De jubileumviering vindt plaats op donderdag 18 juni a.s. 13.00 uur: Afhalen van de jubilaris en zijn familie van Huize „De Kroepenkamp" aan de Raalterweg. 14.0015.00 uur: Buitengewone raadsvergadering in de hal van de o.l. Dorpsschool. 15.00 uur: Zanghulde door de schoolkinderen op het plein voor de school. 15.30 uur: Receptie in de hal van de o.l. Dorpsschool. 19.00 uur: Bloemendefilé en aanbieding van het cadeau van de bevolking. Plm. 21.30 uur: Na afloop van het défilé: vreugdevuur en groot vuurwerk op het terrein bij het Slachthuis. (Wijzigingen voorbehouden). Het huldigingscomité verzoekt de ingezetenen om donderdag 18 juni de vlag uit te steken. denkeu over wat onderwijs nu eigen lijk aan zijn leerlingen moet bieden. Alles wat er over onderwijs via onze communicatiemiddelen naar voren wordt gebracht, getuigt echter, naar zijn mening, niet altijd van een ge degen oordeel, van doelmatigheid of diep nadenken, zelfs niet van de zij de der deskundigen. Mede op grónd hiervan kwam de directeur tot zijn in de aanvang uitgesproken oordeel. Aan de scholengemeenschap zijn de afgelopen weken de volgende resulta ten geboekt; Mavo-3 37 kandidaten, geslaagd: 26, her-examen 5, afgewezen 6; Mavo 4 78 kandidaten, geslaagd: 62, her-exa men 6, afgewezen 10; Meao 21 kandi daten, geslaagd 41, her-examen 3, af gewezen 4; Havo 44 kandidaten, ge slaagd: 35, her-examen 1, afgewezen 8. 180 kandidaten, geslaagd 137 (76.2 pet), her-examen 15 (8.3 pet), afge wezen 28 (15.5 pet). „Het resultaat is in overeenstem ming met onze verwachtingen. Ik meen te mogen constateren, dat mijn zienswijze, dat de examens, nu zij uit het experimentele stadium komen, moeilijker zullen worden, door de re sultaten wel bevestigd is", aldus de directeur. Wrijvingspunten Tot de jongelui zei de heer Mud. „Het is niet altijd gemakkelijk ge weest, over en weer niet. Jullie zijn op een leeftijd, waarbij tussen school en leerling wrijvingspunten van bij zondere aard kunnen ontstaan. Wrij vingspunten door het gezag en de be voogding, die er van een school uit gaan, anderzijds de ontwakende zelf standigheid, het eigen oordeel en de groeiende volwassenheid. Wij prijzen ons gelukkig, dat tot nu toe de proble men in £oede harmonie zijn opge lost". Door de Franse en Duitse ambas sade was voor de beste resultaten in de respectievelijke talen een boek uit geloofd. Zij mochten na een korte in leiding van de leraren Damen en Ter Brugge in ontvangst worden genomen door Pim Eddinga uit Wierden en Sij- bren Kuperus uit Markelo. De oudercommissie loofde ook boe ken uit. Zij gingen naar Mavo 3 C.C. van Ee, Schakaar, Mavo-4 D. Haze, Almelo en G. D. Muller, Holten, Meao L.T.L. Wijfjes, Enschedé en Ha vo M. A. Bendien, Almelo (Pim Edin- ga. die de beste was, werd gepas seerd omdat hij reeds 'n Frans boek ontving). Pim Edinga sprak. oij<jer vaak grote hilariteit en homeris ge lach. een dankwoord, waarbij hij de leraren soms even op de hak nam. Directeur Mud dankte tenslotte exa minatoren. gecommitcerden. de call- grafen Alting en Groenewoudt voor de invulling van de diploma's en de concierge en ammanuensis Knapen en Flantua voor de sfeer in de koffie pauzes tijdens de examens, die de jon gelui vaak op hun gemak bracht. Na afloop had nog een gezellige samen komst plaats in hotel Vosman. Aan de openbare scholengemeen schap slaagden vorigv week vrijdag twaalf kandidaten voor het Havo-di ploma t.w. jongens: M. A. Bendien, Almelo; K. T. Dragt, Diepenveen; J. W. Edinga, Wierden; H. W. Beunk, H. Lunenborg, Bathmen; K. C. Broersma, Holten; H. A. Kamp, Mar kelo. Meisjes: H. Aanstoot, L. J. Dik kers, J. H. Enklaar, Holten; M. M. Esmann, Raalte; A. F. Boer. Almelo. Vier kandidaten werden afgewezen. Voor het Meao-diploma slaagden veertien kandidaten t.w. Jongens: G. ten Bruggencate, Almelo; J. B. Dick- hoff. M. W. Everink. L. T. L. Wijf jes, Enschede; J. G. Eertink, Marke lo, K. H. Holland, Vriezenveen. E. J. Kosters, Hengelo; J. G. Krake Enter, G. J. Stegeman. G. Zwoferink. Rijs sen, G. J. Wolters, Gorssel, H. van de Werff, Nijverdal, Meisjes: L. G. Aanstoot, Markelo, J. V. Jonkers, En schede. Drie kandidaten kregen ee» her-examen en vier kandidaten wer den afgewezen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1