Politieke samenstelling gemeenteraad ongewijzigd Bloemendefilé Mej. Jo Wolters vierde 40-jarig onderwijs-jubileum Stemmenverlies CHU en Boeren Partij KONINKLIJK GOUD Drie nieuwe gezichten Officiële publikaties NZEAGENI 16.03 pet der kiezers kwam niet op Gekozenen Nieuwe gezichten Wethouders Ontstellend Kerkdiensten Mooie opbrengst Sluiting gemeentediensten en -bedrijven Afsluiting wegen Storingsdienst GEB Spreekuur maat schappelijk werkster Medische dienst Wachtdienst slachthuis Bestemmingsplannen Gezinsverzorgin g Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Veel liefde voor het kind Burgerlijke stand Geslaagd HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 5 juni 1970 Jaargang 22 - no. 23 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Holten Telefoon 0S5M - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hootdred. Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 6 juni 8.00 uur voorm. Kinderuit stapje NBV Vertrek vanaf de Smidsbelt. 18.30 uur Mars- en Tamboerwedstrijd in Gaardencomplex (zie ber.) Zaterdag 6 tot en met 14 juni Deventer kermis tot en met 13 juni goedkope avondretours van N.S. (zie adv.) Zondag 7 juni 10.30 uur Dansen in zaal Boode met „The Buffoons" (zie adv.) Maandag 8 tot en met 20 juni Ta. H. Stokkers. Oranjestraat 8-12 wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 9 juni Coöp. Aan- en Verkoopver. „Trio" Holten en Dijkerhoek de gehele dag- gesloten (zie adv.) Zaterdag 13 juni 19.30 uur Leerlingenuitvoering van de Muziekschool „Holten-Rijssen e.o," in gebouw Rehoboth (zie adv.) Inzameling lompen in de buurtschap pen voor HMV. Maandag 15 juni 20.00 uur Laatste ruilavond voor de zomervakantie van de HPC in café „De Waag". Woensdag 17 juni 9.30-12.00 uur voor. Zitdag van de OLM in café Kalfsterman. Donder 18 juni 13.00 uur Burgemeestear, mr. W. H. Enklaar, 25 jaar burgemeester, wordt afgehaald van zijn woning. 14.00 uur Bijzondere raadsvergade ring in de hal van de o.l. Dorps school. 15.00 uur Zanghulde van de school kinderen op het schoolplein. 15.30 uur Receptie in de hal van de Dorpsschool. 19.00 uur Bloemendefilé in Kalfster- mansweide (zie bericht). Daarna vreugdevuur en groot vuurwerk. De verkiezingen van woensdag hebben in de politieke samenstel ling van de gemeenteraad geen yijziging gebracht. Alle vijf par- tije behouden, zoals hieronder nader is aangegeven hun zelfde aan tal zetels. Wel heeft er een verschuiving in de op de partijen uit gebrachte stemmen plaats gehad, maar dat heeft nog geen invloed gehad op de zetelverdeling. Het aantal uitgebrachte geldige stemmen was als volgt (tussen haakjes het aantal stemmen en de percentages over 1966) Lijst 1 Lijst Rietberg - CHU 999 26,9°/o (1082 28,0%) Lijst 2 Gemeentebelang 985 26,6°/o 958 24,8%) Lijst 3 Party van de Arbeid 896 24,2°/o 889 23,0%) Lyst 4 Anti-Revolutionaire Party 511 13,8% 504 13,0%) Lyst 5 Boeren Party 314 8,5% 432 11,2%) Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3705 100,0% Van onwaarde 12 Aantal opgekomen kiezers 3717 Niet opgekomen kiezers 711 16,3% Aantal kiesgerechtigden 4428 De algemene kiesdeler bedraagt 3705 gedeeld door 13 285 (1966 297 4/13) Lyst 1 behaalde by de le toewyzing 3 zetels, overschot 144 stemmen Lyst 2 behaalde by de le toewyzing 3 zetels, overschot 130 stemmen Lijst 3 behaalde bij de le toewyzing 3 zetels,, overschot 40 stemmen Lyst 4 behaalde by de le toewyzing 1 zetel, overschot 226 stemmen Lijst 5 behaalde bij de le toewyzing 1 zetel, overschot 29 stemmen H. WESTERIK (CH) Hiermede waren 11 zetels toe gekend. Nog toe te kennen 2 ze tels. Deze worden verdeeld naar het stelsel van de grootste over schotten (niet in alle gemeenten gelijk. In gemeenten, die in kies kringen zijn verdeeld, wordt het stelsel der grootste gemiddel de gehanteerd). Als eerste kwam voor een ze tel in aanmerking lijst 4 (ARP) en als tweede lijst 1 (CHU). Dat was op het nippertje met Ge meentebelang, dat 14 stemmen minder behaalde. Gekozen waren derhalve: Lijst 1 (CHU) J. Rietberg, J. H. Bosschers, H. Rietberg (allen aftredend) en H. J. Westerik. Lijst 2 (Gemeentebelang) H. Klein Velderman, W. ten Berge en D. J. Wansink (allen aftredend). De heer Wansink werd zowel in verband met de volgorde op de lijst als met voor keurstemmen gekozen, omdat hij met 206 stemmen meer dan de helft van de lijstkiesdeler haalde. De lijstkies- deler bedraagt voor deze lijst 985 985 stemmen 3 3287s. De helft derhalve 164'/«. Lijst 3 (PvdA) L Kaan, H. Meer man (aftredend) en J. H. van der Harst. Lijst 4 (ARP) J. Wiggers (aftre dend) en A. J. Nijkamp. Lijst 5 (BP) E. M. van Schooten (aftredend). Als nieuwe leden zullen dinsdag 1 september in de raad hun inti-ede doen de heren H. J. Westerik (CH), J. H. van der Harst (PvdA) en A. J. Nijkamp (ARP), wier foto's wij hier bij afdrukken. Op die dag zal tevens de vei-kiezing van de wethouders plaats vinden, want de thans zittende leden treden af, maar zijn wel terstond herkies baar. Het is echter de vraag of het dagelijks bestuur in zijn huidige sa- Een kijkje in stembureau II in de aula van de scholen" gemeenschap. Achter de ta fel 't raadslid H. Meerman, de heer C. Broersma en het raadslid W. ten Berge. A. J. NIJKAMP (AR) J.H. VAN DER HARST (PvdA) menstelling gehandhaafd zal blijven. Daarover zal, veronderstellen wij, nog wel het nodige beraad plaats vinden. Ontstellend vinden wij het, dat bij deze verkiezing voor de gemeente raad 711 kiezers of 16,03% het niet nodig geacht hebben hun stem uit te brengen. Voor een college dat zo nauw bij het wel en wee in eigen ge meente betrokken is. Wij laten hieronder tenslotte een overzicht volgen hoe er in ieder stem bureau werd gestemd. Daarbij geeft het nummer boven de uitgebrachte stemmen de volgende stemlokalen aan: 1 Kleuterschool Tuinstraat. 2 Aula Scholengemeenschap Haar straat 3 Landbouwhuishoudschool, Oranje straat 4 Gebouw Bethanië Dijkerhoek 5 Openb. Kleutersoh. Holterenkstraat HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur en 10.15 uur Ds P. Lugtigheid. Extra collecte Ned. Bijbel Genootschap. 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Oppasdienst na 2e kerkdienst: Mevr. Van Bruggen-Meesterberends, Annie Scheperboer en Mientje Schooten. Geref Kerk: 9.30 uur ds. C. Mak van Hengelo-Ov. 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor de geref. kerken in het buitenland en voor de geeste lijke verzorging van land-, zee- en luchtmacht. Bij de uitgang collecte voor de verbouw en uitbreiding van de kerk. R. K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R. K. Kerk zondagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 7.30 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethaniö: 9.30 uur Hulpprediker A. Schelle vis. Extra collecte: Ned. Bij bel Genootschap. OKKEXBROEK Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga (H. Doop). Extra collecte: kinderbescherming. De tijdens de Pinksterdagen in de Ger. Kerk gehouden collecte ten ba te van de zending op Soemba en in Brazilië heeft f 2008.34 opgebracht. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat de gemeen telijke kantoren, diensten- en bedrij ven met uitzondering van het open baar slachthuis op vrijdag 12 juni a.s. voor zover de dienst zulks toe laat de gehele dag gesloten zullen zijn. Voor het doen van uitsluitend aan giften betrekking hebbende op de bur gerlijke stand zal de gemeente-secre tarie 's morgens geopend zijn van 8.00 - 9 30 uur. Holten. 5 juni 1970 Burgemeester en wethouders voorn. W H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in verband met het op zaterdag 6 juni 1970 in de ze gemeente te houden drumbandcon cours van de kring Lochem door de muziekvereniging „H.M.V.", vanaf 18.00 tot ongeveer 22.00 uur de Gaar- denstraat. Haarstraat en Bessinkpas- To Na Lyst 1 (CHU) 1 2 3 4 5 taal over dracht J. Rietberg 235 92 190 215 115 847 249% J. H. Bosschers 13 1 8 39 3 64 249% H. Rietberg 1 4 7 1 13 249% H. J. Westerik 7 6 11 5 4 33 207 H. Stegeman 5 8 5 2 20 20 H. J. Slijkhuis 1 3 4 4 A. Westerik 1 1 2 1 5 5 J. A. Meijerman 1 1 1 B. Mekenkamp 1 4 1 6 6 A. J. Pekkeriet 0 0 H. W. G. Vixseboxse 2 2 2 J. G. P. Muller 1 1 2 4 4 265 102 227 276 124 999 999 To Na Lijst 2 (Gem. Bel.) 1 2 3 4 5 taal over dracht H. Klein Veldei-man 53 104 104 85 134 480 328'/s W. ten Berge 227 32 18 16 19 112 362% D. J. Wansink 25 56 44 43 38 206 206 H. J. Arfman 11 9 10 6 36 36 E. Wegstapel 7 7 7 H. W. Veneklaas 3 2 5 5 W. Vlogtman 2 4 1 7 7 A. v. d.Brink 1 1 1 J. W. Nagelhout geb. Klijzing 116 23 8 6 13 66 66 J. ten Velde 1 6 4 1 12 12 J. Oosterkamp 3 3 4 7 17 17 G. Weijl 3 2 1 2 8 8 A. J. Ribbink 3 2 5 5 J. W. Nijland 4 4 4 H. F. KI. Velderman 6 6 6 J. A. v. d. Maat 1 1 2 2 H. J. S. Bouwhuis 6 1 4 11 11 136 241 191 182 235 985 985 To Na Lijst 3 (PvdA) 1 2 3 4 5 taal over dracht L. Kaan 101 152 84 19 248 604 298% H. Meerman 30 21 7 5 25 88 298% J. H. v. d. Harst 1 14 10 34 59 153% L. Veneklaas 2 6 6 1 8 23 23 W. Beijers 7 14 7 17 45 45 P. Viet 1 3 2 5 11 11 H. J. Möring 1 1 4 6 6 J. Calkhoven 1 3 4 4 J. Foks 1 1 2 4 4 A. H. v. Pijnen 2 2 1 5 5 G. J. F. Soer 13 10 3 1 20 47 47 159 224 120 26 367 896 896 To Na Lyst 4 (AR) 1 2 3 4 5 taal over dracht J. Wiggers 75 80 113 16 115 399 255Vi A. J. Nijkamp 24 8 9 2 27 70 213'/2 Js. Beldman 7 8 2 1 2 20 20 E. H. Hulsman 1 4 5 5 Hm. Landeweerd 2 3 5 5 H. Rietman 1 2 1 4 4 J. W. Beldman 1 1 1 D. Beldman 1 1 1 H. J. Bosschers 1 2 2 1 6 6 J. W. Aanstoot H. Landeweerd 111 99 134 21 146 511 511 To Na Lyst 5 (BP) 1 2 3 4 5 taal over dracht E. M. v. Schooten 71 14 108 86 18 297 297 J. A. Reevoord 2 4 1 7 7 H. J. Baltus 3 1 1 5 5 D. ten Dam 1 1 2 2 H. J. Huzen 1 1 1 J. G. Haverslag 1 1 2 2 78 14 113 91 18 314 314 Alle verenigingen, straten en buurtschappen, die willen deel nemen aan het bloemendefilé ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum 'van burgemeester mr. W. H. Enklaar, op donderdag 18 juni a.s., worden dringend verzocht zich uiter lijk dinsdag 9 juni a.s. telefonisch of schriftelijk op te geven bij mevrouw M. G. Eggink-ten Velde, Diessenplasstraat 1, telefoon 2000. Diverse verenigingen en straten hebben zich reeds aangemeld. De Huldigingscommissie Zaterdag 6 juni t.e.m. vrijdag 12 juni buiten diensturen electra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498; gas: J. Bosschers, Beuseweg 129, tel. 1945. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, telefoon 1436. Zaterdag 6 juni vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8 00 uur C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, telefoon 1280 (Alleen voor spoedgevallen). Vrijdag 5 juni t.e.m. zondag 7 juni keurmeesters buiten diensturen H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Maandag 8 juni t.e.m, zondag 14 juni: J. Hof, Kozakkenstraat 19, tel. 1697. Aangifte van gestorven dieren op zaterdag van 9.00 - 11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1318. straat in het complex „de Gaarden", tijdelijk gesloten zijn verklaard voor alle verkeer in beide richtingen. Voetgangers worden toegelaten tot het parcours. Holten, 3 juni 1970 Burgemeester en wethouders voorn. W H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris De burgemeester van Holten, maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening, bekend, dat onherroe pelijk zijn geworden de navolgende besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel: a. dd. 23 maart 1970, afdeling 2. nr. 94399. waarbij het raadsbesluit van 27 mei 1969. nr. 2070, tot vaststel ling van een herziening van het be- stemingsplan „Look" is goedge keurd, behoudens voorzover dit strekt tot vaststelling van artikel 6. sub c. artikel 10, lid 2 en artikel 14. lid 2, van de voorschriften waaraan goéd keuring is onthouden: b. dd 9 februari 1970. afdeling 2. nr. 9503 waarbij het raadsbelsuit '-an 22 april 1969 nr. 1&27 tot vaststelling van een herziening van hef bestem mingsplan ..Holten" is goedgekeurd, behoudens voorzover d!* strek' ♦of- vaststelling van de artikelen 10, lid 1 sub e. 11. lid 1. sub f. 12. lid 1. sub e en sub f. 12. lid 2. voorzover dit artikelgedeelte handelt over artl kei 12. lid 1. sub n. 14. sub d. 15, lid 1 sub e. 15. lid 2. sub b. 16. sub b. 17. lid 2. 13. lid 2. 19. 22 sub c. sub d en sub e. 24. lid 2. 25. sub c en 28. lid 3 van de voor de voorsebrit'en waaraan goedkeuring is onthouden: e. dd 2 maart 197". efd. 2. nr. 91627. waarbij bet raadsbesluit van 23 sep tember 1969. nr. 2577. tot vaststelling van een herziening van het bestem mingsplan ..Holten" ïs goedgekeurd. Bovengenoemde besterrfoinesnlannon liggen voor een ieder ter gemeente secretarie ter inzage. Holten. 5 juni 1970, De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Elke morgen van 9-00 - 10.00 uur behalve zaterags bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438. bij geen ge hoor tel. 1799, mevr. Beltman-Aan stoot. Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni: E. A. Witkop, Wierdensestraat 118, Rijssen, tel. 05480-2260 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen.). Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni: R. Back, Schepenenstraat 16, telefoon 2004. Na veertig jaar het openbaar onderwijs te hebben gediend is me juffrouw J. H. Wolters, onderwijzeres aan de O. L. Kolschool, maandagmiddag op sympathieke wijze gehuldigd voor haar peda gogische en didactische arbeid ten behoeve van het kind. Deze huldiging vond, in tegenwoordigheid van haar familie en tal van genodigden plaats, in het met guirlandes en bloemen versierde overblijflokaal van de school, waar tal van sprekers het woord voerden en leerlingen van de Kolkleuterschool en van haar eigen school haar kwamen gelukwensen en geschenken aanboden. Na een welkomstwoord van het schoolhoofd de heer H. Wilpshaar voerde als eerste spr. de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, het woord, die de jubi- laresse een voortreffelijk onder wijzeres noemde. De dames Wolters zijn zo verweven met 't openbaar onderwijs in Holten, dat er geen Holtenaren zijn die hun kwaliteiten niet kennen. Wij Mr. W. H. Enklaar zal juf frouw Wolters de gouden medaille opspelden. Geboren: Jenneken Berendina dv W Wij«nberg en H Willems, Holler- broek 14 Jantina dv G J Honcoop en G J Ulfman, Holterbroek 82 Abraham Johannes zv C den Bouw meester en F ter Horst, Schoutenstr. 6 Natalie dv H Gosler en M F Schuttel, Holterberg 26. Overleden: G. J. Meilink, oud 75 jaar. Neerdorp 68 A. J. Aanstoot, oud 73 jaar, Beuseweg 65. Gehuwd: G M H van Mourik oud 21 jaar, wonende te Deventer en A A Klein Hesselink, oud 21 jaar, Pannen bakkersstraat 12. Bevolking. Ingekomen: A C van Rossum en gez. van Coevorden naar Holterberg 41 d mej. N L Daams van Amsterdam naar Schuttersweg 2 F J J Hildering van Amsterdam naar Schuttersweg 2. Vert-okken: E Müller van Beuse weg 96 naar Deventer. Aan de Scholengemeenschap voor Middenstandonderwijs te Enschede slaagde voor het diploma 4-jarige cursus de heer H. Hartsuiker. zijn U zeer dankbaar voor wat U voor het onderwijs in Holten hebt betekend. U zelf hebt hier bevrediging kunnen vinden voor Uw pedagogische en didactische kwaliteiten. „Veertig jaar kan een tredmolen worden, maar dat wordt het niet, wanneer men zo als U de grote liefde bezit voor de opvoeding van het kind. Maar ook op maatschappelijk terrein heeft U Uw steentje bij gedragen. De opvoering der kin deroperettes ,het herstel van de palmpasentraditie, het werk voor de kinderen naar herstel lingsoorden en dergelijke", al dus Mr. Enklaar. De burgemeester deelde mee, dat jubilaresse is begiftigd met de ere medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, welke hij haar onder daverend applaus van de aanwezigen op de borst speldde. De heer Wilpshaar las vervolgens een schriftelijke gelukwens voor van de inspecteur van het lager onder wijs, de heer M. Jansen, die verhin derd was aanwezig te zijn, maar haar zijn waardering en lof niet wil mie onthouden voor de wijze, waarop mej. Wolters haar taak die eigen lijk haar hobby was heeft ver vuld. In een geestig speechje schetste hij vervolgens de jubilaresse, die altijd het eerst op school 'is, zelf nóg de gymnastieklessen geeft en veel over heeft voor de kinderen. Namens het personeel speldde hij haar de draag- medaille op. Een deputatie van de kleuterschool kwam een zelfgemaakt plakplaat- schilderij aanbieden. De 12-jarige Martin Heek feliciteerde haar na mens de leerlingen en bood een elek trische heggeschaar aan. Personeel en oudercommissie van de Kolkleu terschool boden een tuin-iigstoel aan. Namens de oudercommissie van de Kolschool complimenteerde de heer H. W. Tuller. „Hartelijk dank voor wat u voor onze kinderen gedaan hebt" was het slotwoord, waarmee hij een envelop met inhoud aanbood. Het personeel van de o.l. Dorps school, waar juffrouw Wolters twin tig jaar van haar loopbaan heeft doorgebracht, was voltallig aanwe zig. Het hoofd, de heer Brouwer, schetste de wijze waarop de jubila resse haar taak steeds vervulde. Het is een dag om dankbaar te zijn, dat zij haar taak steeds in goede gezond heid heeft kunnen vervullen. De fa milie Wolters heeft een stempel op de Dorpsschool gedrukt, doordat ook de vader en de zuster van mej. Wol ters jaren aan de school verbonden waren. De heer Brouwer bood haar een gecaligrafeerde bon aan om een cadeau te kopen. Hij feliciteerde haar ook u'it naam van de Vereni ging van Christen-onderwijzers bij het Openbaar Onderwijs, de VCO. Zij heeft ook a! jaren aan de laagste klassen bijbelonderwijs gegeven. De heer A. Schcücvis. hulpprediker der herv. kerk. door de heer Wilps haar aangekondigd als een verleng stuk van het onderwijzend personeel, comp'imenteerde namens de kerke- raad der herv. gemeente en dankte mej. Woltërs voor de godsdienstige vorming van de leerlingen der laag ste k1 assen. Hij bood een boekenbon Mej Wolters noemde in haar dank woord de decoratie een geweldige verrassing en verzocht de burge meester daarvoor wel haar dank over te brengen. Zestien jaar was zij verbonden aan de Dorpsschool te Markelo, waar zij veel geleerd heeft, 20 jaar aan de Holtense Dorpsschool en nu al weer vier jaar aan de Kol school. Enthousiast vertelde zij over de te keningen hij het bijbelonderwijs, ver vaardigd door de heer Brouwer, die zy dan weer op het bord niet de kinderen behandelde. De bloemen hulde der kinderen bij haar vertrek van de Dorpsschool had een diepe indruk op haar gemaakt. „De sym pathie en het medeleven der ouders hebben mij altijd de kracht gegeven om door te gaan. Met de collega's heb ik altijd prettig samengewerkt" aldus de jubilaresse. Juffrouw Wolters dankte tenslotte de sprekers voor hun vriendelijke en waarderende woorden en voor de ca- deaus Zij eindigde haar dankwoord met het eerste couplet van Gezang 230. „Leid, vnend'lyk Licht mij als een trouwe wacht".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1