De heer Kaan wil jonge architecten kans geven RECHT EN PLICHT Het Raadsverslag Verlenging perrons in Holten gereed In sfeer van de regie Holtens feliciteert Voorlopig programma zilveren ambtsjubileum burgemeester, Mr. W. H. Enklaar Nieuwsblad gouden paar Bouw gemeentehuis Voor de Intercitytreinen Officiële publikatie Gevonden en verloren voorwerpen KERKDIENSTEN Binnenkort komt structuur- en komplan Burgerlijke stand Tot 1 juli vissen mei de speciale liengel en snoeken verboden Na-inzameling van lompen Gezinsverzorging Storingsdienst GEB IS achtdienst slachthuis Spreekuur maat schappelijk werkster Weekenddienst dierenartsen Medische dienst Weekenddienst tandartsen Mooie opbrengst collecte BOUW WONING Storten van afval Bestem mingsplan De kandidatenlijsten Brievenbus in de Oranjestraat DONDERDAG. 13 JUNI... HOLTENS 'Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 NIEUWSBLAD Vrijdag 29 mei 1970 Jaargang 22 - no. 22 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Woensdag, 3 juni, wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De thans zitten de leden treden na vier jaar allen op de eerste dinsdag van septem ber af. Dat houdt echter niet in, dat wij de thans zitting hebbende leden in de nieuwe raad niet weer zullen terugzien. De Kieswet zegt: ,.De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar." Niet allemaal zullen zij echter terugkeren. De één omdat hij de tijd gekomen acht om heen te gaan, de ander omdat hem geen verkiesbare plaats op de kandidatenlijst gegeven is en daarom voor de eer bedankt heeft, en zo kunnen er meer motieven zijn. Men zegt wel eens. dat de kiezer nauwelijks enige invloed heeft op de verkiezing van de leden der openbare lichamen, maar daar kunnen wij het niet mee eens zijn. De kiezers zouden wel degelijk een grote invloed kunnen uitoefenen en dat doen zij trouwens ook, wanneer zij maar lid van een partij of groepering zouden willen worden en interesse zouden tonen voor alles wat de publieke zaak betreft. Maar die interesse is, wonderlijk genoeg, vaak verre te zoeken. Om de kosten behoeft men het beslist niet te laten om zich bij een partij aan te sluiten. Het vergt wel „meedoen in de politiek" dat wil zeggen de vergaderingen te bezoeken, de politiek in de kranten te volgen en zijn mening naar voren te brengen. Het kiesrecht is een belangrijk staatsrechtelijk goed, waar heel veel strijd voor gestreden is en nu men het bezit is het net of men er weinig waarde meer aan hecht. Het directe kiesrecht is in Nederland het eerst ingevoerd bij de grondwets- herziening van 1348. Aanvankelijk was het beperkt tot mannen, die een bepaalde som belasting betaalden, het z.g. censuskiesrecht. In 1887 werd het uitgebreid tot hen, die door de kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijk welstand bezaten. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd en in 1922 werd algemeen kiesrecht toegekend aan mannen en vrouwen. De beletselen voor vrouwenkiesrecht werden in 1917 uit de grondwet geschrapt en in 1919 door de wet-Marchant uit de Kieswet. Daar is aardig voor geknokt, al vloeide er geen bloed bij. Bedenk dit alles nog eens, als u nog niet besloten bent woensdag naar de stembus te gaan. Pr staan belangrijke dingen op het spel, want ook het gemeentelijke leven *-A bevindt zich in een dynamische ontwikkeling. Daarover moet iedere kies gerechtigde inwoner helpen meebeslissen. Stemmen is geen PLICHT (opkomst plicht) meer. maar het is, zoals u kunt lezen, een al vele decennia bestaand RECHT en het belang van de gemeente vraagt, dat u dat recht ook uitoefent. „Doe daarom woensdag uw PLICHT door van dat RECHT gebruik te maken." T\e redactie van „Hervormd Holten" vraagt ons in het mei-nummer waarom U het raadsverslag van 28 april jl. nog niet in ons blad verschenen is en schrijft dan: „Hopelijk vinden wij het in „Holtens Nieuwsblad" van 22 mei, want het is toch eenvoudig een democratische noodzaak, dat alle stemgerech tigde inwoners van Holten, zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen aan staande zijn, uitvoerig weten wat er in ons plaatselijk parlement gebeurt." (Spatiëring van H.H.). Wij kennen onze verantwoordelijkheid en hebben er geen enkele behoefte aan om vragen van „Hervormd Holten" te beantwoor den, die op deze wijze worden gesteld. Zeker niet nu deze „Kerkbode" zo'n „onvriendelijke" en „agressieve" geest ademt. Daarop in te gaan is onze taak niet. Het is o.a. de taak jvan de „Hervormde Gemeente van Holten", En wat eventuele vragen betreft; men kent ons adres en ons telefoonnummer Het college van burgemeester en wethouders zal zich intern nog eens opnieuw bezinnen op de procedure, welke gevolgd moet wor den bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis waar Holten nu al grote behoefte aan heeft. Dit naar aanleiding van een dringend pleidooi van de heer Kaan (PvdA) bij de rondvraag, waarin hij terug kwam op het bezoek, dat de raadsleden onlangs gebracht hebben aan verschillende gemeentehuizen in de provincie, die ontworpen zijn door de architect T. G. Verlaan te Zwolle. Vrijdag 29 mei 20.00 uur Toneelavond in Espelo ter gelegenheid van het School- en, Volksfeest in de tent naast 't Tref punt. Zaterdag 30 mei 9.00 uur School- en Volksfeest in Es pelo terrein naast het Trefpunt, 's Avonds bal in de tent (zie adv.) 1400-17.00 uur Zomerinwisseling va kantiebonnen bouw- en nevenbedrij- ven Dij P. F. van Doorn, Rietmolen- Btraat 4. Zondag 31 mei 10.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 1 juni f.30 uur voorm. Reisje van de Be jaardensociëteit. Vertrek vanaf het gebouw Irene. 1-9.00 uur inzameling lompen voor "HMV" (zie adv.). Maand-tg 1 t.e.m. 6 juni Slotman's Levensmiddelenbedrijf we gens vakantie gesloten (zie adv.). Woensdag 3 juni f.00-19.00 uur Stemming voor de Ge meenteraad. Donderdag 4 juni 5.30 uur voorm. Reisje van de afde ling Holten der OLM naar Duits- ltend. Vertrek vanaf gebouw Irene. Zaterdag 6 juni 8 00 uur voorm Kinderuitstapje NBV Vertrek vanaf de Smidsbelt. 18.30 uur Mars- en Tamboerwedstrijd in Gaarden complex (zie ber.) Zaterdag 13 juni Inzameling lompen in de buurtschap pen voor HMV. Maandag 15 jun,i 20.00 uur Laatste ruilavond voor de zomervakantie van de HPC in ca fé "De Waag". Woensdag 17 juni 9.30-12.00 uur voorm. Zitdag van de OLM in café Kalfsterman. Het Bouwbedrijf der N.S. (S.B.B.) is op de verlichting en enkele andere kleine voorzieningen na, gereed met de x>erlenging van de perrons, die zondag a.s. met de nieuwe dienstre geling moeten gaan functioneren. Dan gaan de z.g. Intercitytreinen rijden, die tussen Deventer en Enschede, om het uur, stoptreinen worden en 'n veel grotere lengte hebben, dan de trein stellen, die nu in Holten stoppen. Het GEVONDEN: kinderportemonnaie, plastic tas met inhoud, gymschoen tje, bankbiljet, 1 paar kindervoetbal schoenen, grote zwarte hond. VERLOREN: hond, zwart-wit ge vlekt, 2 honden „Schnautzer", blazer, regenmantel, autoped, zwarte knip- portemonnaie met inhoud, zwem broek, badhanddoek en regenbroek. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds. C. C. Addink. 10.15 uur ds. C. C. Ac'llink (H. Doop). Extra collecte: Kinder bescherming. Geref. Kerk: 19.30 u. en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Ai- gemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor eigen kerk gebouw. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN. R..K Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 7.30 u. en 10 u. DIJKERHOE. K Bethanië: 9.30 uur ds. P. Lugtigheid (H. Doop). Extra collecte: Bouw fonds „Bethanië" OKKENBROEK Wed. Herv. Kerk. 9.30 uur ds. W. P. t. Osinga (viering H.A. volgens nieuwe liturgie). Het lijkt wel of wij al bezig zijn met de bouw van een gemeentehuis zei de heer Kaan, maar het komplan is er nog niet, er zullen woningen moeten worden onteigend èn afge broken, pas dan kunnen wij bepaal de plannen realiseren. Het kan, nog wel 15 hopenlijk 10 jaar duren en is 't dan niet voorbarig, dat wij ons nu 2e perron (ALmelo-üeventer) is met een houten bovenbouw op ijzeren on derconstructie plm. tweehonderd me ter verlengd. Het le perron (Deven- ter-Almelois eveneens verlengd, met een tegelbestrating, maar niet ver hoogd, zodat het voor mee bejaarde reizigers en mensen, die minder goed ter been zijn moeilijk uitstappen zal worden, wanneer zij voorin de trein hebben plaatsgenomen. Voor deze rei zigers is het dan ook ivenselijk, dat zij middenin of meer achterin de trei nen uit de richting Deventer plaats nemen. GEBOREN: Berend Gerhard Hen drik, zv H. A. Jongman en P. W. de Groot, Schutersweg 15. Ervvin, zv G. J. Brinkers en H. J. Haarman, Beuseberg 155. OVERLEDEN: G. J. Boks, 63 jr, Deventerweg 62. BEVOLKING INGEKOMEN: G. Hogendorn, van Vorden naar Hoffesstraat 28. J. Germeraad en gezin, van Zandvoort naar Holterbroek 23. VERTROKKEN: G. Lohuis, van Gaardenstraat 6 naar Bodegraven. Nu gebleken is,, dat in sommi ge sportvisserskringen onzekerheid heerst omtrent het tijdstip waarop met een bepaald vistuig al of nüet mag worden gevist, wordt van de- partementswege de .aandacht erop gevestigd, dat het ingevolge het Re glement voor de Binnenvisserij 1970 verboden is, vóór 1 juli 1970 met de z.g. speciale hengel te vissen. Ook mag vóór deze datum niet worden gesnoekt. Dit betekent, dat een snoek, die vóór 1 juli a.s. zou worden gevangen, onmiddellijk in hetzelfde viswater moet worden teruggezet. Het visset-zoen. wordt overigens op zaterdag 30 mei a.s. geopend, zoals enige maanden geleden is aangekon digd. al vastleggen. De heer Verlaan is thans 57 jaar over 10 jaar is hij 67 en is hel dan nog wel veraptwoord om met deze architect in zee te gaan. Spreker vroeg het college of het an dere plannen heeft dan die 15 jaar. U hebt destijds gezegd als er op een gegeven moment geld beschikbaar is, dan moeten wij plannen hebben. Waarom kijken we dan uit naar ge vestigde architecten, die van middel bare leeftijd zijn. De heer Kaan her innerde aan een uitspraak van de burgemeester van Genemuiden, waar o.a. het gemeentehuis werd be keken, dat deze architect Verlaan gemeentehuizen bouwt die tijdloos zijn. Moeten wij gelukkig zijn met mensen die tijdloze gebouwen bou wen. Spreker deed een krachtig plei dooi om jonge architecten in te scha- In verband met de grote hoogte aan de zijde van het z.g. Sportdal is het nood-perron van een hekwerk met varkensgaas voorzien. Deze verlen ging zal n.l. slechts van tijdelijke aard zijn. Zoals op de persconferentie in Zwolle bleek zullen vermoedelijk bin nen afzienbare tijd voor en na de In tercitytreinen weer pendeltreinen gaan rijden. Of men met zo'n regeling blij moet zijn zal helemaal liggen aan de wachttijden in Deventer, want daar begint voor Holten maar ook voor Wierden en Rijssen het Inter- citynet. kelen, uit deze contreien, die de sfeer van de regio begrijpen waar in Holten gelegen is en deze geen schetsplan maar een ideeën-schets te laten maken en dan daarbij de Ver eniging van Ned. Gemeenten en b.v. de stedebouwkundige der gemeente, ïr. Hajema in te schakelen. De eer ste aanzet kan dan worden gedaan, zonder dat men zich nog heeft vast gelegd. Het beste idee kan dan wor den gehonoreerd b.v. in overleg met de Bond van Architecten. Spreker noemde enkele namen en wilde de heer Verlaan niet bij voorbaat uit sluiten. Cultuur De burgemeester zei in zijn ant woord, dat er veel waars schuilt in hetgeen de heer Kaan naar voren heeft gebracht. Dat men nu al bezig is zich le beraden houdt verband met het komplan, waarin het nieuwe ge meentehuis een dominerende functie moet hebben. Ir. Hajema heeft ge zegd het een kwade zaak te vinden met de sanering van de Smidsbelt, het toekomstige dorpscentrum, te be ginnen, zondar daarin de architect van het gemeentehuis te kennen. Daarom is deze zaak in de versnel ling gegaan. Mr. Enklaar vond het juist te zorgen een gemeentehuis le bouwen, dat eigentijds is. Dan stel je een daad van cultuur, waar men de komende decenia's naar kijkt. Er ligt een rapport van het Bouwcentrum ook wat hot administratieve gedeel te betreft. De heer Vcrlaan heeft nog al wat gemeentehuizen op zijn con to staan. Grote kantoorgebouwen zijn echt niet het idee van ,B en W. de burgemeester vond het idee van de heer Kaan een constructief voorstel, maar hij zal wel begrijpen, dat het college het nog met enige reserve be nadert. De heer Ten Berge (Gem. bel.) was het geheel met de heer Kaan eens. Hij had ook een suggestie in zijn boekje staan en o.a. informaties ingewonnen in Rijssen, waar men ook met een voorlopige ideeënschets gewerkt heeft. Daar is de bouw van het nieuwe gemeentehuis prettig en tot ieders tevredenheid opgelost^ De voorkeur van de heer Kaan zou uitgaan naar een architect die nog niet een gemeentehuis gebouwd heeft. De heer Rietberg (ch.) had geen be zwaar tegen het voorstel van de bur gemeester om de zaak binnenska mers nog eens te bepraten, maar dat mag de ontwikkeling in de gang van zaken niet schaden. Met praten komt er niets van de grond. Wethouder Rietberg meende, dat me.", geen 15 jaar de tijd heeft. Dat zal de heer Kaan ook niet bedoeld hebben. Er moet echter samenspel zijn bij de sanering. Over een paar maand komt het kom plan ter tafel verkaarde de raads voorzitter op een vraag van de heer Kaan. B. en W. zullen de suggesties van de heer Kaan binnenskamers be handelen, aldus werd besloten. Bungalowbouw De heer Ten Berge wees er bij de rein in het Kolcomplex vol is en stel de voor daarvoor in „De Haar" gron- rondvraag op, dat het bungalowter- den bouwrijp te maken. Dat kan z i. met geringe kosten geschieden. „De 2e fase van het bouwrijpma- ken wordt klaar gemaakt. Daar zit ten ook bungalowterreinen in", aldus de burgemeester. Op een vraag aan de heer Rietberg of er wel voldoende bungalows in „De Haar" gebouwd kunnen wor den gaf de raadsvoorzitter te ken nen. dat het beter is daar vooral eerst woningwetwoningen en premie woningen te bouwen. Op de vraag van de heer Kaan „Denkt u aan de volgende plannen antwoordde de burgemeester, dat hiervoor aan ir Hajema crpdracht is gegeven. Uit vloeisel hiervan is het structuurplan dat op 9 juni informeer besproken zal worden. Over het stokpaardje van de heer Ten Berge, de bejaarden woningen, zei de burgemeester, dat het colle ge in principe gezegd heeft „Wij doen mee". „Als de plannen doorgaan zult u opspringen van vreugde. Over legd wordt ze wat dichter bij het be jaardencentrum te bouwen." De bouw zal geschieden door het aannemers bedrijf Roelofs en Haase te Rijssen. Ten bate van de Holtense Muziek vereniging 'HMV' zal maandagavond 1 juni a.s. vanaf plm. 7 uur in het dorp een na-inzameling van lompen worden gehouden. Bij de eerste inzameling plm. een maand geleden waren een vrij groot aantal huisvrouwen met de schoon maak nog niet klaar of nog niet be gonnen zodat de lompen nog niet be schikbaar waren. Het is niet bekend waar de lom pen nog gehaald moeten worden en het is daarom dat zij die nog lompen hebben staan vriendelijk wordt ver zocht dit even op te geven bij een van de muzikanten of bij de heren H. J. Oolbekkink, tel. 1220 of J. Wig- gers, tel. 1356. Het ligt in de bedoeling om op za terdag 13 juni a.s. de lompen in te zamelen in de verschillende buurt schappen. Elke morgen van 9.00-10.00 uur, be halve zaterdags bij mevr. C. Knijff-Dekker. tel 1438, bij geen ge hoor telef. 1799, mevrouw Beltman- Aanstoot. Zaterdag. 30 mei t.e.m. vrijdag 5 juni buiten de diensturen Electra: H. Heijenk, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voors- boerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag. 29 mei t.e.m. zondag 31 mei: keurmèester buiten de diensturen B Groot Obbink, Ko- zakkenstraat 2, tel. 1526. Maandag. 1 juni t.e.m. zondag 7 juni. H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Aan gifte gestorven dieren op zaterdag: van 9 00-11.00 uur «an het slachthuis, tel. 1318. Spreekuur maatschappelijk werkster. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Zaterdag, 30 mei en zondag 31mei, R. Back, Schepenenstraat 16. telefoon 2004. Zaterdag. 30 mei vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur J. F. Sijt- sema. Pastoriestraat 50, tel. 1870 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei A. G. Hoekstra. Scherpenzeelseweg 8. Goor. tel. 05470-3355, van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). De collecte ten bate van de Neder landse Hartstichting heeft de mooie som van f 2.661,02 opgebracht. Zo wel gevers als collectanten wordt hartelijk dank gebracht voor hun bij drage in deze collecte. Op woensdag 3 juni hoopt het echt paar G. J. VIogtman-B. J. Vlogtman- Rensink en zijn 50-jarig huwelijk te herdenken. De heer Vtogtman is 74 jaar en zijn echtgenote 71 jaar. Beiden niogen zich nog in een bijzonder goe de gezondheid verheugen. Het gou den paar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterklein kinderen. De bruidegom begon zijn 50-jarige loopbaan in 't bedrijf van zijn avder, die in 1885 een wagenma kers- en karnemolenbedrijf stichtte aan de Tromopsweg in Dijkerhóek. Het bedrijf is door de zoons van het gouden paar min of meer voortgeel in de landbouwmechanisatieinrich- in april nog actief bij het kievits- ting. De heer Vlogtman is elk jaar eieren zoeken. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer G. Stegeman, Borkeld 83, alhier, vergunning heeft gevraagd voor de bouw van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend, gemeenle Holten, sectie B, nr. 2510, gelegen aan de zogenaamde Bijenweg. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het thans nog ter plaatse geldende bestemmingsplan- worden rechthebbenden op aangren zende en nabijgelegen gronden gedu rende 14 dagen, ingaande 1 juni aan staande in de gc-legenheid gesteld, schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders van Holten in te dienen tegen het verlenen van vrij stelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan in hoofd zaken ten behoeve van het onderha vige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten. 29 mei 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Burgemeester en wethouders van Holten wijzen er op, dat de in het zomerhuisjesterrein „Borkeld" ge plaatste containers uitsluitend zijn bestemd voor het storten van afval stoffen door de bewoners van de zo merhuisjes. Het is verboden door anderen dan bewoners van zomerhuisjes, in deze containers afvalstoffen te storten. Voor de niet-bewoners van zomer huisjes bestaat de mogelijkheid tot het storten van tuinafval en derge lijke grove afvalstoffen (tot een maxi mum van 'It m3 per week) in de op het terrein van de rioolwaterzuive ringsinstallatie in het bestemmings plan „De Haar" daarvoor geplaatste containers en wel op: elke dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur en elke zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur, waarbij de aanwijzingen, welke ter plaatse van gemeentewege zullen worden gege ven. stipt dienen te worden opge volgd. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris De burgemeester van Holten maakt bekend, dat met ingang van 1 juni 1970 gedurende één maand ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp tot herzie ning van het bestemmingsplan bui tengebied der gemeente Holten, met bijbehorende toelichting en ontwerp voorschriften. De herziening heeft betrekking op het landelijk gebied der gemeente Holten. Gedurende de genoemde termijn van één maand kan een ieder, die bezwa ren heeft tegen het ontwerp-plan, c.q. de ontwerp-voorschriften. een bezwaarschrift indienen bij de ge meenteraad. Holten, 29 mei 1970 De burgemeester voornoemd. W. H. Enklaar Bij vorige verkiezingen hebben de kiesgerechtigden altijd per gezin huis-aan-huis een lijst van de verkies bare candidaten ontvangen door op een folder alle candidatenlijslen af te drukken. Bij de gemeenteraadsver kiezing van 1966 is men daarvan af geweken door de Candidatenlijsten doormiddel van een advertentie in dit blad openbaar te maken. Dat is nu ook weer gebeurd en men kan in de advertentiekolommen de thans ver kiesbare candidaten op de vijf inge diende lijsten vinden. Daarbij wordt wel aan de hoofdbewoner verzocht zijn medebewoners van deze methode in kennis te stellen. En mocht uw buurman geen abonnee van „Holtens Nieuwsblad" zijn geef hem dan toch even inzage van uw krant. Het ia vaak een klein-1 moeite een ander van dienst te zijn en misschien krijgt hij of zij dan nog zoveel waardering voor ons blad dat aanmelding als abonnee volgt. Van de zijde der PTT verzoekt men ons mede te delen, dat de brieven bus aan het pand van de fa. Haan in de Oranjestraat in verband met de verbouwing van dit pand tijdelijk is verwijderd. Zodra de omstandigheden zulks toelaten zal hij op dezelfde plaats of ongeveer op dezelfde plaat# weer aangebracht worden. Het huldigingscomité in verband met. het 25-jarige ambtsjubileum van burgemeester, mr. W. H. Enklaar, heeft een voorlopig programma samengesteld, dat er als volgt uitziet: De jubileum viering vindt plaats op donderdag 18 juni a.s. 13.00 uur: Afhalen van de jubilaris en zijn familie van Huize „De Kroepenkamp" aan de Raalterweg. 14.0015.00 uur: Buitengewone raadsvergadering in de hal van de o.l. Dorpsschool. 15.00 uur: Zanghulde door de schoolkinderen op het plein voor de school. 15.30 uur: Receptie in de hal van de o.l. Dorpsschool. 19.00 uur: Bloemendefilé in Kalfsterman sweide. Na afloop van het défilé: vreugdevuur en groot vuurwerk op een nog nader bekend te maken plaats. Aan alle inwoners van Holten zal nog een circul aire toegezonden worden met nadere gegevens over het bloemendefilé. Ook worden alle vereni gingen aangeschreven. Mocht 'n vereniging door het comité vergeten worden, dan verzoekt het vriendelijk zich te wenden tot mevr. M. Eggink- ten Velde, Diessenplasstraat 1, telefoon 2000.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1