11 IE!mifg|| AH 91 IJ j|nI U mJÊ Holten vierde spontaan het bevrijdingsfeest HH mwP mm WW m IK m 91 H M Allom veel vreugde Officiële publikatie AFSLUITING WEGEN Onteigening gronden Bestemmingsplan sportveldencompl ex „Meermanskamp" Openbare Hoorzitting omtrent ontwerp- bestemmingsplan uur >NZEAGENDA Aan de bevolking van Holten Kerkdiensten Storingsdienst G.E.B. Medische Dienst Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Spreekuur Maatschappelijk werkster Gezinsverzorging Wachtdienst slachthuis Burgerlijke stand Feestelijke bejaardensoos Gevonden en verloren voorwerpen Alles verliep met een perfecte organisatie HOLTENS Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met een op zondag 10 mei 1970 te houden motorcross in de buurt schap Beuseberg de navolgende we gen. alsmede de op het circuit uitlcv pende wegen vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. Brenderweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Kwintenweg tot aan de Evert jesweg en vanaf de Evertjesweg tot aan de Lang straat. 2. Evertjesweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Beusebergerweg tot aan de Langstraat. 3. Boschweg, het gedeelte, lopende vanaf de Evertjesweg tot aan de Nicolaassteeg. 4. Zuurbergwcg, het gedeelte, lopen de vanaf de Langstraat tot aan de Kwintenweg. 5. Kwintenweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Beusebergerweg tot aan de Brenderweg. Op genoemde zondag zal voor de Langstraat, de weg. lopende vanaf de Rijksweg 44 (Holten Markelo) tot aan de Gagelweg en voor de Beusebergerweg, vanaf de Vogelweg tot aan de Wilgenweg, voor beide zij den van deze wegen tijdelijk een stopverbod worden ingesteld. Voetgangers (zonder honden) wor den tot het terrein toegelaten. Auto's, motoren, bromfietsen en fietsen moeten elders worden geparkeerd. Holten. 4 mei 1970. Burgemeester en wethouders vnd., W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. in bestemmingsplan „De Haar"' in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting Het hoofd van het gemeentebesluu1" van Holten brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 80 der Onteigeningswet ter openbare kennis, dat ter secretarie der gemeente Hol ten van 11 mei 1970 af gedurende dertig dagen voor een ieder ter inza ge is neergelegd een door de raad der gemeente Holten bij besluit van 28 april 1970, nr. 1424 VOORLOPIG GOEDGEKEURD UITGEWERKT PLAN strekkende tot ONTEIGE NING in het belang van de ruimte lijke ontwikkeling en van de volks huisvesting, ten name van de ge meente Holten, van percelen en per ceelsgedeelten (gebouwde en onge bouwde eigendommen), zulks ter realisering van het bestemmingsplan ,,De Haar". De beschikking over de te onteige nen percelen en perceelsgedeelten is nodig voor woningbouw, bouw van openbare of bijzondere gebouwen, autoboxen, wegen, voetpaden, trot toirs, berm, groenstrook en plant soen. Belanghebbenden kunnen uiterlijk 14 dagen na verloop van de termijn van terinzagelegging hun bezwaren schriftelijk bij het gemeentebestuur indienen. Holten. 8 mei 1970. Hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, W. H. Enklaar De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij beschikking van 20 april 1970. afd. 2, nr. 2878, goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 23 september 1969. nr. 3579, tot vast stelling van het bestemmings plan sportveldencomplex ..Meer manskamp", behoudens voorzover dit strekt tot vaststelling van de ar tikelen 3. sub b, 6, lid 2. 7, lid 2, 9 en 10, van de voorschriften, waaraan goedkeuring is onthouden. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten, alsmede het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichting en voorschriften liggen met ingang van 11 mei 1970 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. Eveneens zijn daartoe bevoegd, zit. die bezwaren hebben tegen voormel de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te *s-Gra- venhage. Holten. 8 mei 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. HH EM Hm WHHI 1Kb wflflL HMw m§bÊ JhH Hm yjpfi .Holtens §H K H0 UW JHHV SfifiËG ÊÈffl Jnn 99^ Redacteur j. wiggers Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat een ieder de gelegenheid wordt gegeven kennis te nemen van het ontwerp bestem mingsplan voor het buitengebied de zer gemeente en wel op dinsdag, woensdag en donderdag, 19. 20 en 21 mei a.s. Van net ontwerp-plan zal op ge noemde data kennis kunnen worden genomen op twee plaatsen in de ge meente. te weten.: cafe-restaurant 't Bonte Paard'' te Dijkerhoek en zaal "Amicitia" in het dorp. Bovendien wordt dezerzijds de mo gelijkheid geboden tot het verkrijgen van 'n nadere mondelinge toelichting op het plan en wel: a. in zaal 't Bonte Paard" op woensdag. 20 mei, 's namiddags van 2-4 uur en b. in zaal 'Amicitia" op donderdag, 21 mei, 's namiddags van 2-4 uur. Daarna zal op vrijdag. 22 mei a.s. ues avonds 7.30 uur in zaal "Amici tia" een openbare hoorzitting worden gehouden, waarin dit plan zal worden toegelicht, terwijl een ieder de gele genheid wordt gegeven tot het stel len van vragen. Holten, 8 mei 1970 Burgemeester en wethouders voorn. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretasSfe» Gaarne zou ik iedereen, die op enigerlei wijze heeft mede gewerkt aan het welslagen van de viering van „25 jaar bevrijding", persoonlijk willen bedanken. De enthousiaste medewerking is echter zo onvoorstelbaar groot geweestdat ik verplicht zou zijn om huis aan huis te gaan. 5 mei 1970 is, dank zij u allen, een groot familiefeest gewor den. U hebt, datgene wat velen voor onmogelijk hielden, mogelijk gemaakt. U hebt samen het wonder van Holten verricht. Ik kan helaas onvoldoende woorden vinden voor datgene wat ik u wil zeggen. Ik dank u, ook namens mijn mede-leden, voor alles wat u dacht en deed. F. GROENEWOUDT, voorzitter 5 mei-comité 1970 j Burgemeester, mr. W. H. Enklaar ontsteekt he t vreugdevuur op de Smidsbelt. Aankomst van het vreugdevuur bij Baltus, gedragen door Akke Hommes-Meinsma met de drie leden van „Bato". Het 5 mei-comité en de jury voor de straatversiering wordt hier ouderwets „anneholen" bij „de blauwe herberg" (boerderij Kevelam) aan de L arenseweg. HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 uur ds. Meijer van Olst. Extra collecte plaatselijk jeugdwerk. 10 uur jonge- rendienst in het gebouw Irene. Op pasdienst na 2e dienst: mevr. Kamp man-Stevens, Gretha Kromdijk en Marielje Loman. Geref. kerk 9.30 en 3 uur ds. S. G. Bloem. Het ene offer is voor de evan gelisatie in de provincie. Aan de uit gang collecte voor eigen kerkgebouw. R.-k. kerkdienst 9.30 uur in 't ge bouw Irene (Eucharistieviering) NIEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte plaatselijk jeugdwerk. OKKENBROEK Ned.-herv. kerk ds. W. P. J. Osin- ga. Extra collecte jeugdgebouw. Zaterdag 9 mei t.e.m. vrijdag 15 mei - buiten de diensturen - elektra: H. Meijenk, Kolweg 44, tel. 2124; gas: W. C. v. d. Weerthoi, Voorsboer- straat 3, telef. MM. Zaterdag 9 mei vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 9 mei en zondag 10 mei L. G. Dekker, Rijssenseweg 33 b, En ter, telef. 05478-653 van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 9 mei en zondag 10 mei Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telef.1515. 's Ochtends van 9 tot 10 uur, op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene ICruisgebouw, telef- 1436. Elke morgen van 9 tot 10 uur bij mevr. C. Kuijff-Dekker, b.g.g. telef. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Vrijdag 8 mei t.e.m. zondag 10 mei: keurmeesters buiten de dienst uren: C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Maandag 11 mei t.e.m. zon dag 17 mei: H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte gestorven hie ven op zaterdag van 9 tot 11 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Geboren: Berend Jan Arend, zv G Broekmaat en G Schellevis, Dorps straat 45: Albert Anno Frederikzv A Huiting en B J Jaspers Faijer, La geweg 11; Gerrinda Willemina. dv G W Jansen en H Mensink, Bergman straat 10: Johanna Tonia, dv H Boo- de en G Koopman, Borkeldsweg 8; Karin, dv P Lugtigheid en G A van Luijk, Pastoriestraat 44. Overleden: Mej. M. van Haeringen. oud 22 jaar, overleden te Ruinen. Getrouwd: K H Visscher, oud 23 jaar, wonende te ten Boer Gr. en J H de Vries, oud 23 jaar, wonende te Holten. Ondertrouwd: M A Stegeman, 26 jr. wonende te Diepenveen en H Bouw huis, oud 23 jaar wonende te Holten. BEVOLKING Ingekomen: G D Nossent van La ren Gld. naar Waardenborchstraat 6. 15 jaar voor een puzzeltocht per fiets en drie kwartier later werd een aanvang gemaakt met de bevrijdings- rit georganiseerd door de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's, moto ren en brommers met 104 deelne mers. Een pittig puzzelritje, waar bij het wel uitkijken was, maar die zeer in -de smaak viel. Om 9.00 uur hadden de leerlingen van de vier Holtense kleuterscho len in de grote tent op Kalfstermans- weide hun feestmorgen met het op treden van Picko, de clown, en een goochelaar..Ook de kleuters werden natuurlijk getrakteerd- Voordat zij de grote tent ingingen werden de meer dan tweehonderd oranjebalon- nen, die zij bij zich hadden, losge laten. Bijzondere aandacht trokken even later de boerenwagens, z.g. kleedwagens, die met een groepje Bergruiters door het dorp trokken om de versierde straten te keuren. In de voorste wagen zaten de vijf juryleden t.w. de dames H. W. Wiersma-Heitze, C. de Wit-Dorr, H. J. Hei-Groothof. A.M.G.M. Dhert- Löwik en H. H. Bolink-Landeweerd, in de tweede wagen het 5 mei-comi té gekleed in pontificaal. Zij werden overal met enorm enthousiasme be groet en in verschillende straten op ouderwetse wijze „anneholen", waar bij eerst (door de mannen) een bor rel moest worden gedronken. Dat gebeurde o.a. in de Pastoriestraat, op de Larenseweg (De blauwe her- Wij herinneren de Holtense bejaar denden nog even aan de feestelijke bejaardensociëteit, die woensdag, 13 mei a.s. 's middags om 5.00 uur in het gebouw Irene gehouden wordt. Na een gezamenlijke broodmaaltijd wordt een gevarieerd programma van muziek en zang aangeboden door ,,De Nachtegaaltjes" uit Goor onder leiding van de heer Landeweerd. Men kan zich alsnog opgeven bij het VW- kantoor» telefoon 1533» In grote saamhorigheid en met een enorm enthousiasme heeft Holten dinsdag haar 25-jarige bevrijding gevierd. Het is een feest geworden voor oud en jong, voor groot en klein, zoals men het maar in weinig plaatsen in ons land zal hebben meegemaakt. Vier en twintig versierde straten, een prachtige allegorische optocht met vijf en veertig deelnemende wagens en groepen, een sportieve en grote vrolijkheid brengende zeskamp, zoals men die voor de tele visie nauwelijks heeft kunnen beleven, met volgepropte tribunes en ten slotte 's avonds een door honderden bezochte taptoe in het Sportdal. En dan niet te vergeten de films voor de schooljeugd in drie zalen, puzzeltochten voor de oudere jeugd met meer dan drie honderd deelnemende kinderen, een feestmorgen voor de kleuters en een bevrijdingsrit voor auto's, motoren en brommers, waarvoor men meer dan vijftig liefhebbers heeft moeten teleurstellen omdat men op zo'n grote deelname niet gerekend had. De oudere jeugd kwam aan haar trekken bij het bal van „The Motions" in de grote tent op Kalfstermansweide, na de gekostumeerde z.g. Carnaval voetbalwedstrijd in het Sportdal. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, zei het 's morgens al bij de ontsteking van de bevrijdingsvlam op de Smidsbelt in het Dorps centrum. „Het is de saamhorigheid, die weer wakker geworden is, waar wij op hebben gewacht." Hij noemde het ongelooflijk wat de organisatoren hebben los gemaakt. „Het is alsof wij de dag van de bevrijding zelf weer vieren, die ons zo enorm veel vreugde bracht." De burgemeester hoopte, dat de vlam, die hij ontstak, mocht blijven branden in aller hart. Zaterdag 9 t.e.m. 16 mei. Jubileumverkoop Wonnink N.V. in verband met het 110-jarig bestaan. Zondag 10 mei (Moederdag) 13.00 uur Moto-cross op het crosster rein op de Zuurberg in de buurt schap Beuseberg. 19.30 uur dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 11 mei 20.00 uur: Gelegenheid opgave voor deelname aan de bedrijfsvoetbal competitie in cafe Haverslag. 20.00 uur Bijeenkomst voor de vor ming van een comité in verband met t zilveren ambtsjubileum van burgemeestei-, mr. W. H. Enklaar, in Amicitia. 20.00 uur jaarvergadering varkensfok- vereniging "Holten e.d." in cafe Kalfsterman. Dinsdag 12 mei 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in het gebouw Bethanië. Woenscjag 13 mei 17.00 uur Feestelijke bejaardensocië teit in het gebouw Irene Afloop on geveer 21.00 uur (zie ber.) 19.45 uur Gezellige avond Herv. Vrou wengroep Holten in gebouw Irene. Vrijdag 15 mei 20.00 uur "Allemaal op de bok" in cafe De Poppe met Jackey Schram en andere radio- en t.v.-stei-ren (zie advertentie). Zaterdag 16 tot en met 25 mei Herenkapper Drent wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 26 mei 7.00 uur v.m. Reisje Herv. Vrouwen groep Holten en Dijkerhoek, vertrek Dijkerhoek 7.15 v.m. Donderdag 28 mei 20.00 uur Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in Amicitia. Modeshow'm.m.v. E. Wonnink N.V. Woensdag 3 juni 8.00-19.00 uur Stemming voor de ge meenteraad. Gevonden: 1 dekzeil; 1 portemon- naie m. inhoud; 1 idem zonder inhoud Verloren: 1 gouden armbandje; 1 bankbiljet; 1 portemonnaie zonder in houd; 1 portemonnaie m. inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- buveau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 én 22 uur, maar niet tussen 13 en .14 uur. Het. bevrijdingsvuur was door de Holtense brandweer uit Wageningen gehaald, Bij de Pothaarsbrug op de grens met Bathmen, werd zij door vier athleten van „Bate", Akke Hemimes- Meinsma, Willemien Tuller, Jan ter Harmsel en Hoop Meerman, naar Holten gedragen. Bij Baltus werden de lopers opgewacht door een groep ruiters en amazones van „De Berg ruiters" en met de muziek van „H.M.V." en de drumband voorop naar de Smidsbelt gebracht. Plechtig klonk daar op het vroege uur reeds onze nationale hymne, het aloude Wilhelmus door honderden aangehoord. Na de mars „Erato" klonk een driewerf hoera, als sluit stuk van de officiële opening van het bevrijdingsfeest. De schooljeugd die als een lange brede schare had opgesteld gestaan langs de Larenseweg. bij het passe ren van het bevrijdingsvuur, ging toen naar de- verschillende lokalen, waar zij getracteerd werd en films werden gedraa'id. In de Dorpsschool en de Kolschool gekleurde teken films, in Irene ,,'t Zit in de Lucht" met George Frmby. Bij de school met de Bijbel startten meer dan driehonderd kinderen tot berg), in de mr. G. Vixseboxsestr. waar zelfs champagne werd ge schonken en vreugdeschoten werden gewisseld. In de Schepenenstraat werd de stoet verwelkomd door de heer M. Pasop, die door de bewoners was benoemd tot Schout van de Schepenenstraat (vroeger burge meester) en de tekenen zijner waar digheid cfroeg. Het was daar zo bij zonder aardig, dat burgemeester mr. Enklaar daar zijn „ambtgenoot* nog even kwam bezoeken. Overal heer ste grote vreugde met grote groepen van mensen in de straten, d'ie op de meest uiteenlopende wijze, van hun vreugde uiting gaven. Omdat het gemeentehuis niet versierd was, hadden grappenma kers voor de gevel een schild op gehangen met daarop „De dorps straat was in touw, gemeentebe stuur, waa blijf je nuw". Dat appèl aan het gevoel voor feestelijkheid bleef niet onbeant woord, want in allerijl werden ver sieringen aangebracht, en s avonds baadde het gemeentehuis in het iflootlight. De taak van de jury was niet ge makkelijk. Zij kende de volgende prijzen toe: le prijs: Bessinkpasstr. Schepenenstraat, Rietmolenstraat, 2e prijs: Weversstraat, Stationsstr., Pastoriestraat, Kolweg (Wiggers), Bergmanstraat, Vixseboxsestraat, Kolweg (Moss'ink), Oranjestraat, 3e prijs: A. J. Goldstenstraat, Dorpstr. (Maats), Sparrenweg, Deventerweg, Haarstraat, 'Boschkampsstr. Dorps straat (Beltman), Kolweg (Goor- man) en Smidsstraa.t Hiermede was het morgenprogramma tot een goed einde gekomen. De uitslag van de puzzeltocht voor de deelnemers tot en met 15 jaar was als volgt: le prijs groep A Mul ler 39 strafpunten: 2e prijs groep J. Scholten, 66 strafpunten; 3e prijs groep M. Pasop 67 strafpunten; 4e prijs groep B. Broersma, 68 strafpun ten; 5e prijs groep J. Meilink, 68 strafpunten; 6e prijs groep F. Prak 70 strafpunten; 7e prijs groep W. Baltus, 72 strafpunten; 8e pr'ijs groep R. Jansen. 74 strafpunten. De prijzen bestonden uit geldprijzen De uitslag van de bevrijdingsrit (al le categoriën) was als volgt: 1. Joh. Jansen, Holten 3 stp., 2. A. Witten berg, Holten 7 stp., 3. J. Harmelink Markelo 11 stp.. L G. J. de Vries, Borne, 12 stp., A. Wechstapel, Holten 16 st.p., 6. H. Wiersma, Hol ten 16'stp.7 .1. Lammert ink, En schedé, 20 stp., 8. W. Muller, Holten, 20 stp., 9. F. W. Schippers, Holten 20 stp., 10. H. J. Nieuwenhuis, Zei- hem 21 stp. De prijzen bestaande uit luxe- en kunstvoorwerpen werden na afloop door voorzitter D. J. Schooien, uit gereikt. Grappenmakers daagden het gemeentebestuur uit, het ge meentehuis te versieren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1