Meimarkt trok flinke belangstelling >- VRIJHEID, Raadsvergadering Moederdag Tentoonstelling oorlog I en bezetting ook voor de ander Geen nieuwe partijen in de raad HARTSTICHTING VRAAGT STEUN *j Programma van 't Bevrijdingsfees te Holten op 5 mei 1970 uur: SSGSSïïGM op DE smidsbelt door bur- 30 april - 5 mei er iets aan doen Laten iSSS^^a^V^-'nmB00Éh*laar- M°ederS met kMerm kun™ nzeagenda >fïie ie> ■««nxË WIJ Onderscheiding chauffeurs Feestelijke bej aardensociëteit GESLAAGD Vijf kandidatenlijsten dei- bestaande groeperingen ingeleverd Geeu kleuterschool maar wel naar het feest Kerkdiensten Burgerlijke stand Veel animo voor straat versiei-in g a^enlZTitf:tmvrden d" tZX oVLmtia^Vt^r" Beltm"n m BrUgge"n°g 2100 uur: EN 22M ™r: STEÏÏSSrB DE VOORZITTER VAN 'T 5-MEI- Officiële publikatie STEMMEN BIJ VOLMACHT Verkiezing van de leden van de gemeenteraad UITLOTING Ophalen huisvuil Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gez in s verzorg i n <r Storingsdienst GEB acht dienst slachthuis Gevonden en erloren voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 24 april 197(1 Jaargang 22 - no. 17 Uitgave van de Stichting Roltens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Redacteur en plv. hooidred. Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5— per half jaar10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 24 april 19.00 uur Jaarvergadering van de zwemclub Twenhaarsveld in hotel Vosman. Zaterdag 25 april Betaaldag wintertraining ZC Twen haarsveld. Zondag 26 april 19.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 27 april 20.00 uur Repetitie Herv. Kerkkoor Chr. Gem. Zangver. .,Soli Deo Glo ria" in de Ned. Herv. Kerk. Maandag 27 april t.c.m. 8 mei Maatschappelijk werkster wegens va kantie geen spreekuur (zie adv.). Dinsdag 28 april 19.00 uur Ledenvergadering van de af deling Holten van de VVD in hotel Holterman. 19.30 uur Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijker- hoek van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in café 't Bonte Paard. Woensdag 29 april 20.00 uur Ledenvergadering van d( Coöperatieve Raiffeisenbank in ho tel Holterman (zie adv.). Donderdag 30 april (Koninginnedag) 14.00 uur Koningschieten door de Schietvereniging ,,De Eendracht" op het terrein op de hoek Rijssen- seweg - Markeloseweg. Na afloop koningsbal in zaal Vosman (zie ad vertentie) Alle winkels 's middags gesloten (zie advertentie). Maandag 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking, 19.30 uur verzamelen bij de Ned. Herv. kerk Dinsdag 5 mei Nationale feestdag. Luisterrijke her denking van onze 25-jarige bevrij ding (zie het uitvoerig programma) 6.45 uur v.m. Bevrijdingsrit voor auto's, motoren en brommers van de M.A.C. .,De Holterberg" vanaf café Vruggink. Zondag 10 mei (Moederdag) 13.00 uur Moto-cross op het crosster rein op de Zuurberg in de buurt schap Beuseberg. Woensdag 13 mei 17.00 uur Feestelijke Bejaardensocië teit in het gebouw Irene. Afloop on geveer 21.00 uur (zie ber.). Vrijdag 15 mei 20.00 uur „Allemaal op de bok" in café De Poppe met Jackey Schram en andere radio- en t.v.-sterren (zie advertentie). Donderdag 28 mei 20.00 uur Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in Amicitia. Modeshow m.m.v. E. Wonnink N.V. Woensdag 3 juni 8.00-19.00 uur Stemming voor de ge meenteraad. Een commissie uit het onderwijzend personeel der Holtense scholen, bestaande uit de heren J. H. van Engbrink, A. W. F. Groothengel, G. J. van 't Holt, J. Kroon, D. van Maurik en E. Mekenkamp en de leerlingen der scholengemeenschap Martien Hols en Dick Kevelam, hebben in de aula van de scholengemeenschap aan de Haarstraat een tentoonstelling ingericht, die een overzicht wil geven van de gebeurtenissen in de jaren 1940-1945. De commissie heeft vele middagen besteed aan het samen stellen van de tentoonstelling. Zij had via de ouders der kinderen, inge zetenen en instellingen veel materiaal tot haar beschikking gekregen, waaruit een keus moest worden gemaakt. Dit werd ondergebracht in de rubrieken: inval, verzet, onderdrukking en bevrijding. Hoewel de initiatiefnemers er van overtuigd zijn, dat het bijeengebrach te materiaal verre van volledig is, menen zij toch, dat een bezoek aan de tentoonstelling alleszins de moeite waard is. De aanvoer van biggen was op de Hotter meimarkt niet groot. Er wer den ruim vijftig stuks aangevoerd, die, bij kalme handel, weggingen voor prijzen van f 95,— tot f 105 per stuk. Veel belangstelling bestond er voor de grote aanvoer van bloemen, planten en heesters en voor de kra- menmarkt. Het weer werkte niet mee, maar tussen de buien door was er toch ook een behoorlijke drukte, die vooral weer aanwies toen 's middags de scholen uitgingen en de scholieren de markt met een bezoek vereerden. Zij vermaakten zich in de schiettent en met 'n ballengooitent. Voor de kleine kinderen was 't jammer, dat de draaimolen niet was opgekomen. Verder waren er tentjes met kleine eetwaren als vis, patat, snoep en der gelijke. die 'n regelmatige klandizie hadden. De gemeenteraad komt dinsdag 28 april a.s. 's avonds 7.30 uur, in open bare vergadering ten gemeentehuize bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA: 1. Notulen van de vergaderingen van 10 en 24 maart 1970. 2. a) Ingekomen stukken, b) Mededelingen. 3. Voorstel tot het vaststellen van grondprijzen in het bestemmings plan „De Haar". 4. Voorstel tot het aangaan van een grondtransactie met de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2. alhier. 5. Voorstel tot verkoop van bouw terreinen. aan: a) de heer E. D. Vincent, Dorps straat 29a, alhier (bouwterrein aan de Rijssenseweg en villa terrein Look) Op zondag 26 april a.s. zullen aan de uitgang van alle kerkdiensten die in Holten gehouden worden, de grote folders voor de collecte „Vrij heid, ook voor de ander" uitgereikt worden. Het is de bedoeling dat voor elk gezin één folder wordt meegenomen.. De achterzijde van deze folder is een affiche. Men wordt verzocht deze affiche, na lezing van de folder, tot 10 mei a.s. voor de ramen te hangen als protest tegen onderdrukking en uitbuiting, die nog steeds realiteit zijn in de wereld, waarin wij ons bevrijdingsjubileum vieren. De Raad van Kerken roept ons op om ons op de vijfde mei te bezinnen op de vrijheid. En te denken aan hen, die m uu vrijheid (in welke vorm dan ook) le ven. Er is, helaas, nog heel wat onvrij heid op de wereld. En lang niet allen die onvrij zijn zitten alleen in de gevangenis. Een vluchteling is óók onvrij. En «en man of vrouw die lijdt onder rassendiscriminatie eveneens. Om van de velen die door de on rechtvaardige verdeling van geld en goed in de wereld al evenzeer onvrij zijn, maar niet te spreken. Het is goed deze bitterheid te men gen met de blijheid en dankbaarheid om onze herwonnen vrijheid. Christenen, die vanuit het Evange lie geleerd hebben te geloven 'in die ene, ondeelbare wereld die Gods we reld is, zullen de onvrijheid van hun broeders en zusters, waar dan ook, niet met een schouderophalen mogen afdoen. We zullen ons moeten afvragen of wij wellicht medeschuldig zijn aan 'hun onvrijheid. En wat wij kunnen doen om hun onvrijheid in vrijheid om te zetten. Zodat ook zij reden hebben om feest te vieren! De projekten die de Raad van Ker ken, het Humanistisch Verbond, de NOVIB, de Nederlandse Jeugdge meenschap, Unicef en Unesco aan ons hebben voorgelegd, passen volle dig in de gedachte „vijf mei, dat is ook: vrijheid, voor de ander!" Kinderen in Israël en India, vlucb De Koninklijke Nederlandse Toeris tenbond „ANWB" pleegt jaarlijks chauffeurs, die gedurende 12»/: of 25 jaren bij een zelfde werkgever werk zaam zijn geweest, een onderschei ding uit te reiken. Werkgevers, die chauffeurs in dienst hebben, ivelke kunnen bogen op een dienstverband van 12'/s of 25 jaren of langer worden uitge nodigd zulks, onder vermelding van de datum van indiensttreding en de naam van de voorgedragen chauf feur, te berichten aan de afdcl'ings- consul mr. W H. Enklaar te Holten. Wij maken onze adverteerders er gaarne op attent, dat het op zondag, 10 mei, moederdag is. De geschikste datum voor Uw aan kondiging is vrijdag, 1 mei, maar het kan ook nog op 8 mei. In verband met het wegvallen van ecn aantal werkdagen: 30 april: Ko ninginnedag; 5 mei: bevrijdingsfeest cn 7 mei: Hemelvaartsdag, zien wij Uw opdrachten gaarne zeer vroegtij dig tegemoet. telingen in Soedan, Vietnam en Mo zambique zullen ervan profiteren. Slachtoffers van apartheid en andere vormen van rassendiscriminatie wor den geholpen. Politieke gevangenen 'in een groot aantal landen. Via giro 252424 van „Vrijheid voor de ander" te Amsterdam. Of op de rekening ..Vrijheid, ook voor de ander", die alle banken in Holten hiervoor geopend hebben. Of via een kerkcoliecte, of een an dere inzameling. Laten wij denken aan de ander. Die ook vry wil zijn! Die ook vrij moet zijn. Laten wij er iets aan doen! Op woensdag 13 mei zal weer be jaardensociëteit worden gehouden Het belooft 'n bijzondere soos te wor den. Het ligt n.l. in de bedoeling om 's middags om 5.00 uur in het gebouw een broodmaaltijd te serveren, die ge volgd zal worden door een gevarieerd programma van muziek, zang enz. dat aangeboden zal worden door „De Nachtegaaltjes" uit Goor onder lei ding van de heer Landeweer. Met het oog op de bestellingen, die gedaan moeten worden, verzoekt het comité alle bejaarden, die deze feestelijke bijeenkomst willen meemaken, zich op te geven bij de heer Kers van het VVV-bureau, telefoon 1533 en wel gaarne voor 7 mei a.s. „Komt allen" zegt het comité, het. belooft een bij zondere sociëteit te worden. De plannen voor het jaarlijks reisje nemen ook vastere vorm aan. De da tum is bepaald op maandag 1 juni Nadere bijzonderheden volgen nog. Men kan zich reeds opgeven bij de heer Kers. Te Deventer is voor de akte N 19 (lerares huishoudschool) geslaagd mej. M. Goorman, Larensweg f Er heeft zich in Holten geen nieuwe party voor de gemeenteraadsverkiezing aangemeld op de dag van de kandidaatstelling, dinsdag 21 april. Wat de par tyen betreft is alles bij het oude gebleven n.l.: CHU, PvdA5 Gemeentebelang ARP en Roeren-Partij. By de onlangs ingediende verzoeken om registratie van de namen was er ook een opgave van Binding Rechts, maar deze partij heeft geen kandidatenlijst ingediend. De CHU zal niet met haar naam boven de lyst uitkomen, omdat het desbetreffend verzoek niet binnen de in de wet gestelde termijn werd ingediend. Een beroep op de Kiesraad is afgewezen. De CH-Kies- vereniging, die naar alle waarschijnlijkheid nr. 1 zal krygen, zal door middel van de propaganda, haar naam boven de lijst bc'kcr.d moeten maken. De ingediende lijsten bevatten de volgende namen van kandidaten: CHU: 1 J Rietberg (aftr.) 2 J H Bos- schers (aftr.) 3 H Rietberg (aftr) H. J Westerik, 5 H Stegeman, 6 H J Slijkhuis, 7 A Westerik (aftr), 8 J A Meijerman, 9 G Mekenkamp, 10 A J Pekkeriet, 11 H W G Vixeboxe en 12 J G P Müller. P.v.d.A.: 1 L Kaan (aftr) 2 H Meer- ..jan (aftr), 3 J H v d Harst, 4 L Ve neklaas, 5 W Beijers, 6 P Riet, 7 H J Möring, 8 J Calkhoven, 9 J Foks, 10 A H van Pijpen, 11 G J F Soer. Gemeentebelangen: 1 H Klein Vel- derman (aftr), 2 W ten Berge (aftr), 3 D J Wansink (aftr), 4 II J Arfman, 5 E Wegstapel, 6 H W Veneklaas, 7 W Vlogtman, 8 A v d Brink, 9 J W .Nagelhout-Klijzing, 10 J ten Velde, 11 J Oosterkamp, 12 G Weijl, 13 A J Ribbink, 14 J W Nijland, 15 H F Klein Velderman, 16 J A v d Maat, 17 H J S Bouwhuis. ARP: 1 J Wiggers (aftr), 2 A J Nij- kamp, 3 Js Beldman, 4 E H Hulsman, '5 H Landewecrd. 6 H Rietman, 7 J W Beldman, 8 D Beldman, 9 H J Bosschers, 10 J W Aanstoot, 11 H Lan- deweerd Bóeren-Partij: 1 E W van Schooten, 2 J A Reevoord, H J Baltus, 4 D ten Dam, 5 H J Huzen en 6 J G Haver slag. Op 5 mei zal er in de feesttent op Kalfstermansweide voor de kin deren van de Holtense kleuterscho len een leuke morgen verzorgd wor den, die duurt van negen uur tot on geveer half elf, met o.a. het optre den van de clown Picko en een goo chelaar. Kleuters uit Espelo en Dijkerhoek (waar nog geen kleuterscholen aanwe zig zijn), die minstens vier jaar zijn, kunnen deze voorstelling ook bij wonen, onder leiding van het perso neel van de scholen en oudercommis sieleden. Opgave moet voor 1 mei geschieden bij de resp. schoolhoof den. b) Gedo N.V., alhier (bouwter rein aan de Rijssenseweg) c) Universal N.V., alhier (indus trieterrein) d) de heer J. A. Wegstapel, Haarstraat 27, alhier (strookje grond naast woning) 6. Voorstel tot voorlopige goedkeu ring van een plan tot onteigening van gronden in het bestemmings plan „De Haar". 7. Voorstel tot het verpachten van het jachtrechtop verschillende gronden. 8. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening en tot wijziging van de verordening op de sei zoen woonverblijven. 9. Voorstel tot het verlenen van een garantie voor de betaling van sluiten hypothecaire geldlening. 10. Voorstel tot het verlenen van me dewerking aan het bestuur van de christelijke kleuterschool, al hier, tot het bouwen van een kleuterschool in het kolcomplex. 11. Voorstel tot het verlenen van een garantie aan het comité viering bevrijdingsfeest. 12. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1970. (Garantie t.b.v. bevrijdingsfeest, en bouw christelijke kleuterschool). 13. Rondvraag. De landelijke collecte voor de Ne derlandse Hartstichting wordt dit jaar gehouden in de week van 27 april t.m. 3 mei a.s. De bestrijding van hart- en vaat ziekten staat thans bovenaan op het actieprogramma van de Wereldge- rechtstreekse gift op de Raiffeisen- Om in ons land de maatregelen te kunnen nemen, waarmee duizenden levens gered kunnen worden, heeft de Nederlandse Hartstichting de jaar lijkse steun van alle Nederlanders nodig. Er moet geld komen voor de vol gende vijf punten: 1. Voorlichting ter voorkoming van hart- en vaatziekten. 2. Snelle hulpverlening na hartin farct. 3. Stichting en inrichting van hart- revalidatiecentra. 4. Wetenschappelijk speurwerk. 5. Hulp voor kinderen met aangebo ren hartafwijking. Dat kan door de collectezakjes, die HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds. P. Lugtigheid (bev. ambtsdragers)- 10.15 uur ds. P. Lugtigheid (bed'. H. Doop). Extra collecte: Plaatse lijke zondagsscholen. 10 uur Jonge- rendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. R.-K.Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10 uur hulppred. A. Schel- levis. Extra collecte: Plaatselijke zondagsscholen. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. Doop). u per post toegezonden worden, aan de collectanten mee te geven. Dat kan door het storten van een rechstreekse gift op de Raiffeisen bank te Holten t.n.v. de Nederlandse Hartstichting (onder vermelding van collecte 1970) giro 87 55 87 of van de Ned. Hartstichting, giro 300, 's-Gra- venhage. Geboren: Gerrit Jan Willem, zv G. J. Stevens en C. G. Krekel, Kol- weg 57. Maria Johanna, dv Stam en G. Dijkink, Dijkerhoek 34. Geraldine Jeanet, dv G. J. Bekker- nens en G. J. Groteboer, Neerdorp 75. Jan, zv F. W. Oosterkamp en H. Paalman, Lageweg 33. BEVOLKING. Ingekomen: L. G. Fridrïchs en ge zin, van Voorst naar Pannenbakkers straat 6. J. w. ter Muil en gezin, van Amsterdam naar Noordenberg straat 4. G. J. Paalman en gezin, van Raalte naar Weversstraat 3. A. do Jong en gezin, van Wierden naar Holterberg 34c. Mevrouw E. Tuin-van der Werf, van Winschoten naar Pannenbakkersstraat 4 Vertrokken: H. T. G. Josso en ge zin, van Vianenweg 2 naar Raalte. G.. Stam, van Raalterweg 22 naar Deventer. B. H. Soer, van Laren- seweg 3 naar Australië. M. L. J. Msrkusse en gezin, van Kolweg 56a naar Goor. Aangezien blijkt, dat in vele stra-1 ten plannen worden gemaakt om tot straatversiering over te gaan, ver zoekt het 5 mei-comité van deze plan nen in kennis te worden gesteld. Men kan deze opgave doen aan de heer P. Groenewoudt, telefoon 1827. 9.45 uur: 9.00 uur: 8.00 uur: AANKOMST VAN HET BEVRIJDINGSVUUR TE HOLTEN. Zn*^pdnngsmmr wordt door de brandweer van Holten gehaald van Wagenin- gen By de Pothaarsbrug op de grens met Bathmen, wordt het door 'n estafettegroep lnnirle-™men-.^np de sp,htstng Larenseweg Beusebergerweg wordt de estafette, loper, die inmiddels flink heeft „afgeremd" begeleid door de drumband van HMV en de Bergruiters. De schoolkinderen staan dan opgesteld langs de Larenseweq 9.00 uur: FILMS VOOR DE JEUGD IN DRIE ZALEN. Vekel"?"1eU 2:,Hal° lvr>orVSschool, alle klassen 3 en de klassen 4 van Diiker- gebouw bene)"' Kolschool, de klassen 4 uit Holten en ouderen: in het PUZZELTOCHTEN PER FIETS VOOR DE JEUGD TOT EN MET 15 JAAR VAN HOLTERBERG"1 °E B™' GE0RGANISEERD DOOR DE M.io. DE (Deelname gratis. Alle schoolgaande kinderen en kleuters worden getrakteerd !SSooGrSde™ en brommers GEORGANI- (Leiigte plm. 44 km, gemiddelde snelheid 30 km, start vanaf clubhuis café Vruggink) DE KLEUTERSCHOLEN IN DE .3,00 uur: HOTMBKEN MET MUZIKALE BEGELEIDING PLASSTRAATDE WEIDE VAN WEGSTAPEL, HOEK LARENSEWEG - DIESSEN, 19.30 uur: OPTREDEN VAN „THE MOTIONS" IN DE GROTE TENT OP KALFSTERMANS- (Bekend o.a. van het optreden in de New Yorkse nachtclub „The Scene" Voorver 20.00 uur: CARNAVOETBAL IN HET SPORTDAL (Verzorgd door dev.v. „Holten" en de Carnavalsvereniging (Na afloop mars naar de Smidsbelt) a,legorische °Ptocht de «uiten nog nader wor- n^™t^ET„LING >'BEZETTING EN BEVRIJDING" IN DE AULA VAN DE SCHOT FN j if VAN DONDERDAG 30 APRIL TOT EN MET DINSDAG 5 MEI derdag 30 april 15.00 uur officiële opening door burgemeester mr. W. H Enklaar. Uren van openstelling: Vrijdag 1 mei van 19.00-21.00 uur Zaterdag 2 mei van 14.00-17.00 uur Maandag 4 mei van 21.30-22.00 uur Dinsdag 5 mei van 9.30-11.30 uur NoFhnSi dLU"e1 va5 °P™stelling zaI enkele malen voor het publiek de film- Victory in the ongeveer^O miriuteiU vertoond 14.30 uur: STEMMEN BY VOLMACHT TTB 1. De burgemeester van Holten brengt ingevolgde artikel K3 der kieswet ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijg baar zijn de formulieren voor de ver- - zoekschriften om bij de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad bij volmacht te stem men. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 1970 door de kiezer wor den ingediend bij burgemeester en wethouders der gemeente in welker kiezersregister hij op de dag der kan didaatstelling is opgenomen. 3. Bij het verzoekschrift moet een verklaring van de gemachtigde wor den ingediend, dat deze bereid is als zodanig op te treden, alsmede, indien de gemachtigde niet in hetzelfde kie zersregister is opgenomen als de volmachtgever, en door de burge- meesten der gemeente, waar de ge machtigde in het kiezersregister is opgenomen, afgegeven verklaring, dat de gemachtigde op de dag der kandidaatstelling is opgenomen in het kiezersregister van zijn gemeen te en dat de bereidverklaring van de gemachtigde in overeenstemming is met het bepaalde onder punt 5 van deze bekendmaking. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opgenomen in een kiezersregister. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in per soon aan de stemming deel te ne- 22 april 1970 De burg.voornoemd, W. H. ENKLAAR. en rentebetaling obligatie lening '52, groot f 60.000,- Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een op 16 april 1970 gehouden openbare ver gadering van hun college zijn uitge loot de obligaties, nummers 14 en 37 van de obligatielening 1952, oorspron kelijk groot f 60.000, Het bedrag dezer obligaties is op 1 mei a.s. betaalbaar gesteld bij de gemeente-ontvanger tegen inwisse ling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is op 1 mei a.s. betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon num mer 18. Burg. en weth. van Holten, W. H. Enklaar, burgemee?*er. G. J. Langenbarg, secretaris. Holten, 20 april 1970. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van belang hebbenden, dat in verband met de verjaardag van H. M. de Koningin en Hemelsvaartdag het huisvuil (route donderdag) in plaats van donderdag 30 april en donderdag 7 mej a.s. zal worden opgehaald resp. vrijdag, 1 mei en vrijdag 8 mei a.s. Holten, 24 april 190. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, Burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. Zaterdag 25 april, vanaf 12.00 uur, *°t maandagmorgen 8,00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 25 april en zondag 26 april: A. G. Hoekstra. ScherDenzeel- seweg 8, Goor, telef. 05470 - .1355, van 13.00 - 19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 25 april en zondag april: Th A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, telef. 1515. Van 27 april t.e.m. 8 mei geen spreekuur wegens vakantie. (Zie ad- •■ertentie). O e? Elke morgen van 9.00 - 10.00 uur bij mevrouw C. Knijff-Dekker, tele foon 1438. bij geep gehoor telef 17.99 mevrouw Beltman-Aanstoot. Zaterdag 25 april t.e.m. vrijdag 1 mei: Elcclra: H. Huisman. Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, telef. 1945. Vrifds» 24 april t.c.m. zondag 26 april: It. w. Goorman. Kolweg 52. lelef. 1513. Maandag 27 april t.e.m. zondag 3 mei: J. Hof. Kozakkenstr. 19. telef. 16.97. Aangifte gestorven dieren op zater- dag van P.nn - n.no uur aan het slachthuis, telef. 1313. Gevonden: 1 portemonnaie met inh bruine dameshandsehoen. armband! Kom?n aanlopen: 3 eenden. Verloren voorwerpen: 1 kinderjas, I bril l regenjas met broek, 1 da mesregenjas. Weggelopenherdershond. Inlichtingen alle dagen aan het oepsburesu der rijkspolitie te Hol ten tussen S.nn en 22 nn uur doch niet tussen 13.00 en 14.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1