MOTO-CROSS [OLTEN I VERLOOR Ontwikkelingsmiddag varkens K.I.-vereniging „Zuid-west Overijssel Ontevredenheid over sportaccommodatie uit zich in protest-actie Visionair wonen op de Huishoudbeurs Waar gaan wij heen? twee kostbare puntjes aan Zwolle - 10 mei - belooft spannend evenement te worden 7 Zal je band maar wezen! Belangrijke actie Verbond voor Veilig Verkeer VAN HET ERF DER KERK HOLTEN ZONDAG NAAR SALLANDIA IN DE KOEKSTAD Voorbeschouwing „Holten-jeugd" voor zaterdag Y orkshire-beren Politieke actie schijnt nog wel mee te vallen V oetbalp rogramma Overzicht wedstrijden der Holten-jeugd'' Om hel kampioenschap van Nederland Wat is een gladde band Burgerlijke stand Oefenwedstrijd Elollen A tegen Scholengemeenschap achterlicht Go ed Sjaloom Leidschendam vergelijkt politieke woorden en daden ereldraad start hulp voor slachtof fers aardbeving Turkije Culturele agenda ""jtfffjflag 17 april 1970 I In deze voor beide partijen van Iveel belang zijnde wedstrijd heeft een teleurgesteld Holten 'in de tweede I helft tegen een met volledige inzet I ïpelend Zwolle een kleine nederlaag 1 geleden. In de eerste speelhelft was Holten toonaangevend. Zwolle probeerde met balbezit en uitvallen wel het aanvalspatroon van de thuisclub te doorbreken, maar kon niet verhinde ren, dat de Holtenaren zich prachti ge'kansen schiepen. Zo onthield de scheidsrechter Hol ten een uitstekend doelpunt, toen na een schot van Hommes de bal via de I ]at achter de doellijn terecht kwam en weggewerkt werd. Het houtwerk verleende de uitstekende Zwolle-kee- Holten 1 moet zondag op bezoek bij Sallandia. Na de teleurstellende uitslag van zondag, waabij de rood zwarten toch wel met veel pech te kampen hebben krijgen zij in De venter de gelegenheid zich te revan cheren tegen het lang niet gemakke- lijke Sallandia, dat momenteel de vierde plaats bezet. Het zat er een beetje in de uitkomst van zondag, i Het is maar al te vaak een verschijn sel in de voetbalwereld, dat, .wanneer het een elftal een aantal keren bij zonder goed is gegaan, dat er dan plotseling een domper op dé herleef de vreugde komt. Dat mag echter geen reden zijn om zondag bij de pak- I ken neer te zitten, ook al is het elf tal door het ontbreken van Hommes niet compleet. Holten kan het heel best winnen van Sallandia, als maar met een volledige inzet gespeeld wordt. Met het gehele legioen hopen wij daarvan zondag getuige te zijn. Het vertrek is bepaald op 13.15 uur. De supportersvereniging laat weer 'n bus lopen. De opstelling is als volgt: doel: Breukink, achter Kaiser, Paalman, en Den Heijer, voor: Veneklaas, Soer Markvoort, Bi-ands, midden: Beltman Reilink, Nijenhuis. Wisselspelers: Pasop, Meinsma, Broersma, Knapen. De uitslagen en de competitiestand van zondag zijn als volgt: Wyhe-Raaltc 17 Holten-Zwolle Heerde-Wijhe Sallandia-Vlugh. en kracht Heerde Zwolle Holten 17 Sallandia 17 Zwolsche B. 16 UD 17 Raalte 16 ABS 17 Vlugh. en Kr. 17 Heino 17 WiJp' 17 Wij he 17 Het is a.s. zaterdag weer 'n drukke dag voor de Holtense jeugdvoetbal lers, want alle 11 elftallen komen in het veld. Het A elftal, dat de laatste tijd zeer goede resultaten boekt, krijgt Rietvogels A op bezoek en zij zijn vast op revanche belust voor de destijds geleden 3-1 nederlaag. Wij zijn zeer benieuwd naar het resultaat! BI moet op bezoek bij Hulz. Boys Al en is in staat om beide punten naar Holten te brengen. Ook B2 geven wij een goede kans op de zege, want het moet aan treden tegen Excelsior B3. De Cl jon gens krijgen GFC Cl op bezoek en ook hier tippen wij hen als overwin naars. C-2 speelt thuis tegen Enter Vooruit Cl hetgeen dit elftal geen moeilijke problemen mag opleveren, zodat ook hier een zege in het ver schiet ligt. C3 gaat naar Haarl. Boys C2 en er zit een kansje in. dat er 1 of 2 puntjes in de wacht kunnen worden gesleept. Pupillen Dl moet naar Nijverdal Dl en zij keren vast en zeker met een grote overwinning huiswaarts. D2 ont vangt thuis Vesos Dl, hetgeen geen gemakkelijke opgave zal worden. D3 speelt tegen Vesos D2 met een rede lijke kans op succes, terwijl D4 naar Haarle gaat en in staat moet worden geacht om Haarl. Boys D5 te ver slaan. D5 onderneemt de grote reis naar Hellendoorn om SOS D4 te ont moeten, waarvan de uitslag niet ver van een gelijkspel zal liggen. per veel medewerking, o.m. bij een schot van Den Heijer en kopballen van Reijlink en Kwintenberg. Nadat een Holtense aanval op l'inks door één der Zwolse verdedigers met de hand werd onderbroken, verwachtte iedereen een strafschop, die echter niet toegekend werd. Na de rust bleek al snel, dat de thuisclub haar kruit voor de rust had verschoten. De Zwollenaren verover den een veldoverwicht, waarbij met harde schoten het doel van Breukink onder vuur werd genomen. Een kwartier voor het einde viel de beslissende treffer. Rechtsbuiten Meiberg van de gasten werd in bijna buitenspelpositie gelanceerd en kreeg de volle vrijheid met een uitstekend schot zijn ploeg aan een voorsprong te helpen (0-1). Holten probeerde nog even de ba kens te verzetten, maar had weer geen geluk bij een kopbal van Mark voort en ook het harde schot van Kwintenberg in de laatste minuut be landde tegen de paal. Pech voor de Holtenaren, maar de grote inzet van Zwolle kreeg een goede beloning. De Varkens K.l.-vereniging „Zuid- West-Overyssel", die haar zetel heeft in het Holterbroek, hield de vorige week donderdag een z.g. „ontwikke- lingsmiddag" voor de deelnemers aan de K.l. en andere belangstellen den. Om één uur kwamen plm. 125 be langstellenden samen hij het K.I.- station aan de Sangeldfjk, waar de vijftien beren, die de vereniging be zit, door de heer H. Henseveld, in specteur van het Varkensstamboek in Overijssel, aan de bezoekers wer den getoond. Grote belangstelling ge noot ,,Ludo", één van de kopnum- Keeper Breukink moet hier handelend optreden. Gerrit Paalman kijkt gespannen toe waar de hal blijft. Een aantal ingezetenen dat ontevre den is over de geringe vorderingen welke gemaakt worden met de ver betering der sportaccomodatie in on ze gem. heeft donderdagav. in hotel tel Vosman een vergadering belegd, die niet voor de pers toegankelijk was, met vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere perso nen. Over het aldaar besprekenc kunnen wij de lezers uit eigen waar neming niet inlichten, omdat op de ze vergadering, ondanks een daar toe gedaan verzoek, de pers niet werd toegelaten. De betrokken zegs man noemde het een oriënterende bespreking". Zaterdag werd ons door de heer J. Dekker, Kantoorhouder der PTT, het volgende pers-communiqué ver strekt. ACTIE PRO-SPORT Op donderdag, 9 april jl. is op ini tiatief van enige Holtense ingezete nen een vergadering belegd, waarbij aanwezig waren 'n groot aantal ver tegenwoordigers van de plaatselijke sportverenigingen en diverse perso nen, die de sport een warm hart toe dragen. Men was bijeen, omdat bij allen on- „gecustheid en 'ontevredenheid heerst over de weinige mogelijkheden tot sporteboefening in Holten, voortko mende uit de bepaald onvoldoend aanwezig zijnde accommodaties. Una niem is men van mening, dat één en ander het gevolg is van de .beslist onvoldoende belangstelling voor en intresse in de sport van de zijde van Burgemeester en Wethouders, als mede van de gehele .Gemeenteraad. Uit de vergadering is een actie-comi té gevormd, dat zal gaan werken onder de naam "Actie Pro-Sport". De bedoeling is om op alle mogelijke en onmogelijke manieren te helpen bevorderen, dat aan vele, bovenge noemde tekortkomingen zo spoedig mogelijk een einde komt. Men is be zig te bezien op welke manier en 3 uur Holten al Rietvogels a 1 Hulz. Boys b 1 Holten b 1 om 3.15 uur; 3.15 uur Holten b 2 Excelsior b 3 (terrein Rijssensestraat)2.00 uur Holten, c 1 GFC c 1 (terr. Rijssen- seslr.4.30 u. Holten c 2-Enter Voor uit cl (terr. Rijssensestr.)2.30 uur Haarl. Boys c 2 Holten c 3: Holten d 2 Vesos d 1 (terr. Rijssensestr.): 10.00 uur Nijverdal dl Holten d 1 10.45 uur Holten d 3 Vesos d 2 (terr. Rijssensestr.): 10.45 uur Haarl. Boys d 5 Holten d 4; 10.45 uur SOS d 4 Holten d 5. Zondag: 2.30 uur Sallandia 1 Holten 1; 10.30 uur Holten 2 TVC 2; 2.30 uur Hol len 3 De Tukkers 2; 12.00 uur Haar lese Boys 7 Holten 6; 10.30 uur Enter 3 Holten 4; 10.00 uur Hol ten 5 RV 3 (terr. Rijssensestr.). Woensdag 22 april: Holten A Scholengemeenschap om 16.30 uur. Eén der grootste at- trakties van de a.s. 25c Internationale Huis houdbeurs in de RAI zal stellig de presenta tie Visiona 2 zijn, wel ke de ruimte zal vullén tussen de Europahal en de nieuwe Amstelhal. Visiona 2, voortgeko men uit de visie van dc Deense architect en de signer Vernet' Panton, is 'n verwevenheid van visioen en visie. Het i; de realiseerbare mid denweg tussen hoi droombeeld dal men heeft van relaxed wo nen en de daartoe be schikbare ruimte. Mot Bayer-textielvezels als draion en vestan schiep Verner Panton 'n nieuw fascinerend en kleurrijk woonmilieu, een woon landschap waarvan do woonvormen als 't wa re uit de bodem oprii- zen. Een spectaculaii voorbeeld van visiona»i wonen. De feestelijke Interna tionale Huishoudbeurs 1970, de ?5e in 20 jaar wordt gehouden var vrijdag 24 april tol on met zondag 3 mei in 'I RAl-complex te Am sterdam. langs welke wegen dit bereikt moet worden. Zich geruggesteund wetende door een zeer groot deel van de bevolking, overweegt men zelfs met een eigen groepering deel te nemen aan de ko mende raadsverkiezingen. Van alle acties zal de bevolking via de pers op de hoogte worden gehouden". De juistheid van de inhoud van het com muniqué komt uiteraard geheel voor rekening van de opstellers. Het doet een beetje merkwaardig aan, dat de vergadering juist belegd werd voor het tijdstip waarop de sportvereni gingen -en doormiddel van de pers- ook het publiek op de hoogte gesteld zouden worden van de voreringen, die gemaakt zijn met betrekking tot de voorbereiding van cf« verbete ring van de sportaccommodatie in onze gemeente. Maandagavond ver gaderde n.l. in hotel Holterman het algemeen bestuur van de Stichting ..Sportbelangen Holten", waarin het dagelijks bestuur mededelingen deed van de stand van zaken met betrek king tot de sportaccommodatie. Het A-elftal bleef op het goede pad voortgaan en klopte j.l. zaterdag HSC A in Haaksbergen met 2-1 en nam hiermee de kop van de ranglijst in haar bezit, mede ook doordat de wed strijd van Quick A werd afgelast. De jongens hebben echter enorm voor de zege moeten vechten, want 10 minu ten voor het einde stond HSC nog met 1-0 voor en in deze laatste min. gaf 't hoge tempo de doorslag. BI doet 't in haar afdeling ook heel goed en er werd nu een 6-3 zege behaald op Ve sos BI en hiermede kwam dit elftal op de 2e plaats te staan achter Haarl. Boys BI. B2, dat op de fiets naar Haarle moest, had een goede war- ming-up, want het wist zowaar Haarl. Boys B2 met 2-1 te slaan. Cl stelde haar 3e plaats wat steviger vast, want het won van NEO Cl, met 2-0. Het C2 elftal behield haar goede po sitie voor de bovenste plaats en be haalde een verdiende 5-1 overwinning in Goor op Twenthe Cl in een behoor lijk gespeelde wedstrijd. C3 kon het tegen het sterke Enter Vooruit Cl niet bolwerken en leed een 5-1 neder laag. De pupillen Dl en D2 speelden tegen elkaar en Dl deed wat zij aan haar standing verplicht was en zege vierde met 3-0. D5 tenslotte stuurde Haarl. Boys D5 met een grote 9-0 nederlaag naar huis. De moto-cross, die door de M.A.C. „De Holterberg" op zondag, 10 mei a.s. wordt georganiseerd op het prachtige circuit in de Beuse- berg belooft een bijzonder motorsportevenement te worden. In de eerste plaats omdat 't een kampioenswedstrijd wordt voor de 250 cc senioren en in de tweede plaats, omdat voor het eerst ook de zij spannen der senioren van de partij zullen zijn. Wat dit laatste be treft hebben blijkens de voorlopige berichten reeds 19 zijspanrijders ingeschreven en bevinden zich onder hen rijders van internationale klasse. Wij noemen in dit verband: Ben Snijders uit Breda, Dirk Gijsbertzen uit Doorn, Dick Muller uit Hólten. Rudi Lubbers uit Lochem, allemaal BMW-rijders, S. van Heugten uit Scherpenzeel met zijn zware „Lito", A. van Katwijk, Rotterdam, Bennie Braakhekke uit Barchem, H. J. Hil- derink uit Haaksbergen en waar schijnlijk de bekende rijder J. G. ten Thije uit Isodorushoeve, wiens in schrijving bij de KNVB in Den Haag echter nog niet was binnengekomen. Een gevecht van de eerste orde zal echter piaals hebben in de 250 cc-klasse senioren tussen rijders als Jan Roessink uit Diepenhe'im, de hui dige kampioen, die zijn tilel in Hol ten te verdedigen zal hebben. Rudi Boom uit Amsterdam, Stof van der Sluis uit Arnhem. Flits Selling. een oude bekende voor Holten als veelja rig deelnemer aan de Overijsselrit, maar d e ook in het crossen zijn mannetje staat, en verder: G. J. Tij huis. Nijverdal. Johan Roosink. Rijs- sen. J. H. Polsvoor', Lochem; om enige.rijders uit de buurt te noemen. Verder verwacht men als een van de grootste kanshebbers: Joh. Lam mere. voorts Jan van der Hoek uit Amsterdam: Ap de Groot uit Blij- ham; Peter Willems en nog tal van andere prominenten. Het circuit is door de sportcom- missie nu ook gereed gemaakt voor dc zijspanne» en zal door zjjn geacci denteerde ligging motorsport van het zuiverste gehalte te zien kunnen ge ven. Wanneer de weersomstandighe den meewerken, verwacht men, dat er op 10 mei heel veel publiek naar Holten zal komen. Onder het motto 't zal je band maar wezen" is 't Verbond voor Vei lig Verkeer dezer dagen gestart met een grootscheepse voorlichtingsactie, die het publiek wil wijzen op de ge varen van het rijden met slechte ban den. Enige honderden bedrijven verle nen hun medewerking aan deze cam pagne door in de maand april auto mobilisten in de gelegenheid te stel len hun banden gratis te laten con troleren. Televisiespots, affiches en raam biljetten ondersteunen de actie. Waar in het voorjaar duizenden auto mobilisten hun wagens uit de winter stalling zullen halen zal in het kader van de actie ook aandacht worden be steed aan het belang van een goede technische staat van het voertuig. De campagne, die in samenwerking met de C.P.V.C. en het Openbaar Ministerie tot stand is gekomen zal worden afgesloten met verscherpt op treden van de politie. Het staat vast dat er in ons land dagelijks zo'n zestigduizend personen auto's aan 't verkeer deelnemen met gladde (levensgevaarlijke) banden. Zestigduizend auto's die daardoor slecht bestuurbaar zijn geworden met alle gevaren vandien voor eigen en andermans leven- Immers wie op gladde banden rijdt, krijgt onherroepelijk eerder een lekke band of wat nog ernstiger is 'n klapband met als gevolg daarvan het verliezen van de macht over 't stuur. Daarnaast heeft men door gladde banden veel minder ,,grip" op de weg, waardoor behalve de remweg, ook de kans op slippen toeneemt. De banden van een auto hebben het gehele jaar door een zeer belangrijke taak te vervullen. Ze bepalen immers voor een niet onbelangrijk deel het gedrag van een auto in bochten, bij remmen en bij het rijden op gladde en natte wegen. Kortom de banden zijn een van de bepalende factoren voor wat de wegligging betreft. Daar om juist dient de automobilist de ban den van zijn wagen nauwlettend in de gaten te houden en deze tijdig te ver vangen. Aan die aandacht - zo blijkt - ontbreekt 't echter al te vaak, zelfs bij diegenen die hun auto als 'n troe telkind behandelen en geen week overslaan om hun w^agen van binnen en van buiten van modderspatten te ontdoen. Het zijn er op z'n minst zestigdui zend, die nimmer op het idee komen tijdens deze schoonmaakbeurten even hun banden en de bandenspanning te controleren, terwijl toch een juiste spanning van eminent belang is voor de levensduur van de banden. Het is niet uitgesloten dat vele dui zenden automobilisten met slechte banden blijven rijden, omdat zij den ken dat een band pas gevaarlijk is en vervangen dient te worden wanneer deze spiegelglad is. Het wordt dan toch wel tijd dat automobilisten die dit denken ervan overtuigd raken dat slecht" of ,,glad" niet betekent ,,kaal" of „zonder enig reliëf", maar wel. te weinig profiel om verantwoord te kunnen rijden. Een gladde band kan dus best nog enig profiel verto nen. Een goede vuistregel is, dat wanneer de profieldiepte minder dan 2 mm is. de toestand van de band wat de verkeersveiligheid betreft, be denkelijk wordt. Daarom is het van uitermate groot belang de banden op gezette tijden door een deskundige te laten inspec teren. Want al kan men als leek nog wel nagaan hoe het staat met de spanning (die nooit gemeten moet worden tijdens of vlak na een rit) en het profiel, er kunnen andere, soms ernstiger, gebreken zijn. zoals can- vasbreuk. uitdroging, scheuren aan de binnenzijde etc. die alleen door de specialist ontdekt kunnen worden. Dat deze ernstige en verborgen ge breken dagelijks worden ontdekt en daardoor vele automobilisten voor 'n ramp worden gespaard (soms op het nippertje) kan iedere deskundige U bevestigen. Een goede reden om de kans te be nutten die U door het Verbond voor Veilig Verkeer, in het kader van de actie Zal je band maar wezen" m de maand april geboden wordt om in een van de honderden bedrijven die aan deze actie meewerken Uw ban den gratis te laten controleren. Wellicht een goed idee. zo vlak voor de vakanties. Geboren: G. .J. dv J. Bolink en H. B. Kevellam. Borkeld'79 Guido zv B Groot Obbink en J. Huisman. Kozak- kenstraat 2. Overleden: M. .1. Stappenbelt. 76 ir. Industriestraat 24. (overleden te Deventer), G. H. Teeselink, 75 jr. Neerdorp 94. Gehuwd: H. Korenhof, 41 jr. 's Gra- enhage. G. Aanstoot. 21 jr. Holte- enkstraat 22. Ingekomen: I. Wilod Versprille van s Gravenhage naar Bessinkpasstr. '1. L. W. H. Pak en gez. van Zaan- 'am naar Kozakkenstraat 38. R. "eldhuis van Borger naar Hoffesstr. 6. Vertrokken: Mevr. A. G. Greebe- nnsema van Holterberg 24b naar roningen. D. Hulsman van Beuse- >rg 135 naar Deventer, mej. GHJ ubbers v. Holterberg n. Laren NH I. J. Stam van Neerdorp 89 naar msterdam. Mevr. G. Korenhof-Aan- loot van Holterenkstraat 22 naar 's Gravenhage. G. H. Schöppers en gcz. van H. J. Wansinkstraat 15 naar Almelo. In verband met het uitkomen van het elftal der Scholengemeenschap op de Olympische spelen heeft men 'n verzoek gericht aan het A-elftal van Holten om als sparring-partner te fungeren. Deze wedstrijd wordt gespeeld a.s. woensdag 22 april '70 en vindt plaats om 16.30 uur in het Sportdal. In het elftal van de Scholenge meenschap komen enige zeer goede le elftalspelers uit van verenigingen uit naburige gemeenten, zodat er een spannende wedstrijd verwacht kan .worden. Coach Paule heeft lot taak deze beide elftallen te begeleiden. In deze tijd zo vlak voor de ge meenteraadsverkiezingen is het zaak om iedere politieke partij duidelijk te maken, dat gemeenteprogramma'g er niet zijn om kiezers te trekken, maar om in daden omgezet te worden. Dit zegt de Leidschendamse Sja- loom-groep. Aan de hand van raads vergaderingen en publicaties in de pers wil de groep nagaan of de geda ne beloften door de (chr. en andere) politieke groeperingen ook worden j waargemaakt. Speciale aandacht zul- j len krijgen: a. ontwikkelingshulp, b. bejaarden- en jeugdwerk, c. sociale 1 gerechtigheid, d. maatschappijver- rieuwing. Indien blijkt dat aan de op- ;eroepen verwachtingen niet wordt j oldaan zal de Werkgroep Sjaloom Leidschendam een en ander onder de aandacht van de kiezers brengen. 1 De Wereldraad van kerken te Ge- nève is begonnen aan de hulpverle ning aan de talloze slachtoffers van de aardbeving in de Turkse provin cie Kutahya in westelijk Anatolië. Direct na het bekend worden van de omvang van de ramp maakte de wereldraad een bedrag van omstreeks f 36.000,- over aan het oecumenisch patriarchaat van Konstantinopel voor directe leniging van de nood. Ver der werd in eerste aanleg f 180.000,- bestemd voor de hulpverlening, nadat medewerker Jack Bazalgette van de vereldraad, die naar de getroffen tad Gediz ging. in een rapport aan ie afdeling werelddiakonaat in Genè- e sprak van naar schatting 2.000 I loden. 3 000 gewonden en tienduizen- i len daklozen. De wereldraad heeft de j eden-kerken om bijragen gevraagd. De giro-nummers van de afdelingen I voor werelddiakonaat van de ver- i mers der vereniging. Maar men be zit ook jonge beren met een goede vererving en vooral de aankopen van de laatste tfjd blijken het goed te doen. Na de bezichtiging van de beren en hun huisvesting kwam men sa men in café ,,'t Bonte Paard", waar na het gebruik van een kopje koffie, ir. H. J. Vleem'ing van het rijksvee- teeltconsulentschap te Zwolle een korte inleiding hield over „Varkens- K.I. en kruisingen." Er bestaat mo menteel grote belangstelling voor de kruising van het landvarken met de Yorkshirebeer. Ir. Vleeming adviseerde zijn ge hoor om, indien men tot kruising zou willen overgaan, zich dan te wenden tot de K.I.-vereniging ,,Zuid-West- Overijssel". die momenteel twee Yoriohireberen bezit. Er is nogal vraag naar en deze beren zijn mo menteel weinig in aantal. De heer M. W. Veenstra, hoofd- inseminator van de Prov. Gezond heidsdienst voor dieren te Zwolle en secretaris-penningmeester van de Bond van K.l.-verenigingen in Over ijssel, sprak vervolgens over „tien jaar varkens-K.I. in Zuid-West-Over ijssel". Hij herinnerde er aan, dat men in Holten met drie beren is be gonnen en dat dit aantal geleidelijk is uitgegroeid tot 15. Er zijn vanaf de oprichting meer dan 35.000 eerste inseminaties verricht met gunstige resultaten. Het drachtigheidspercen- tage is in de loop van de paar jaar, dat de vereniging nu bestaat, geste gen van 65 procent naar plm. 30 procent. De belangstelling voor de kunstmatige inseminatie is vooral het laatste halfjaar sterk toegeno men. Na de inleidingen van beide des kundigen werden tal van vragen ge steld en had een uitvoerige gedach- '.enwisseling plaats. De voorzitter, de heer E. J. Kers, die de bijeenkomst opende, dankte aan het slot de spre kers voor hun leerzame inleiding en de bezoekers voor hun grote op komst. DEVENTER. Schouwburg, Grote Kerkhof, tel, 11500. Vrijdag 17 april, aanvang 20.00 u. Toneelgroep Theater met Buit, blijspel van Joe Orton. Maandag 20 april, aanvang 20.00 u. Potasch en Perlemoer in textiel, met Johan Kaart en Johan Bos kamp. Dinsdag 21 april, aanvang 20.00 u. Zuidelijk Toneel Globe met De Spaanse Hoer van Hugo Claus. Woensdag 22 april, aanvang 20.00 u. De Haagse Comedie met Het ver jaardagsfeest.. FILMS. E.D.B. Theater, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 16 april t.m. woensdag 22 april. Kill them all. Western met Chuck Connors, Frank Wolff e.a. 18 jr. Vrijdag 17 april en zaterdag 13 april nachtvst. Agent X 77 opdracht moord, Spionnagefilm 18 jr. Zondag 19 april, middagvoorstelling Laurel en Hardy op zijn best a.ï. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u. vrij. 20.00 en 23.30 u. za. 18.30, 21. en 23.30 u., go. 14.00, 16.00, 18.30 en Belangrijke actie 21.00 uur. Cinema Palace, Lange Bisschopstr. tel. 11100. Donderdag 16 april t.m. woensdag 22 april. Midn'ight cowboy, 18 jr. Vrijdag 17 april en zaterdag 13 april nachtvst. Some Like it hot 18 jr. Aanvangstijden: Dagelijks 20.00 u. vrij. 20.00 en 23.30 u. za. 18.45. 21.15 en 23.30 u. zo. 15.00, 18.45 en 21.15 u. Luxor Theater, Brink, tel. 18662. Donderdag 16 t.m. dinsdag 21 april Topaz, Hitchcock, 14 jr. Zaterdag 18 april, nachtvoorstelling Bandeloos, met Brigitte Bardot 18 jr. Zondag 19 april, middagvoorstelling Uit Hollywoods lachfabriek, kor te films met o.a. Laurel en Har dy. a.l. Woensdag 22 april, cyclusvoorstel ling. Lief zijn voor Anna. met An na Karina, Marianne Faithfull e.a. 14 jr. Aanvangstijden: Dagelijks 20.00 u., za. 18.30. 21.00. 23.30 u. zo. 14.00, 16. 18.30 en 21.00 u. EXPOSITIES. Openbare leeszaal, Brink. cl. 13506. Tot 4 mei. Werk van Maja van Pa- gee. Openingstijden: Dagelijks 10-17 en 19-21 u. za. avond, zondag en maan dag gesloten. Trog-Art. Hofstraat 2. Tot 80 april. Tekeningen. Gouaches en schilderijen van Johan ter Beek Openingstijden: Di t.m. za. 14-18 u. vrij. tevens van 19-21 u. Galerie Grote Poot, Grote Poot 13 tel. 15495. T.m. 2" april Grafiek van Sees Vlag en Plastiek en Grafiek van Guus Hellegers. Openingtijden dagelijks van 9-12 en 14-18 u. vrij. tevens van 19-21 zondag en maandag gesloten. .Museum de Waag en De drie Harin gen. Brink. tel. 14556. Geschiedenis, munten en antiek kin derspeelgoed! Openingstijden: Dagelijks 10-12.30 en 14-1/ u. zo. 14-17 u. Bar-Dancings. Maxim Bar, Welle 12':, tel. 12054; La Balance, Brink 72. lel. 19277; Chez Antoinette. Roggestraat 10 'ei. 16630. Het Witte Paard. Walstr! hk. Golstraat. tel. 16959; Saint Tro- oez. Gr. Overstraal 30. te:. 17984; Tiroler Bar. K!. Overstraat 22 tel 14845; Surfin Club, KI. Overstraat 46. tel. 18658; Funky Twice KI Overstraat 87. te!. 19540: Safari Club Gr. Poot. tel. 14976: Walk in, Gr. Overstraat. te!. 19768. W-V, Deventer. Stationsplein 2. tel. 05700-16200. Dagelijks geopend van 09.00-12.30 en 14.00-17.30 u. za. 09.00-12.30 uur. schillende kerken in ons land staan zoals gebruikelijk uiteraard open voor giften, in dit geval "Voor Turkije". We noemen hier b.v Hervormd We- elddiakonaat. giro 8685. Utrecht; Jeref, Algm. diakonaal bureau, giro 1211, Utrecht en stichting Oecumeni sche hulp. giro 5261. Utrecht. Over een eventuele gezamenlijke op roep is nog overleg gaande.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5