Grote uitbreiding kunst stofemballagefabriek Vaessen, Schoemaker Co. HOOFD GEBOGEN Werkloosheid daalt, vraag stijgt Speeltuinvereniging „Gaarden-De Haar opgericht a OPLOSSING KERSTPUZZEL Inbrekers gingen er met buit vandoor BIJNA GEREED.... Grote produktie- behoefte schept werkgelegenheid Wordt de Kieswet gewijzigd ter voorkoming kiezersbedrog DONDERDAG MEIMARKT TE HOLTEN Honderden nabestaanden komen naar de oorlogsgraven VAN 10 OP 110 WERKNEMERS Jaarvergadering Zwemclub „Twenhaarsveld" F unctie ver deling o udercommissie o.l. Kolkleuterschool Gevonden en ver loren voorwerpen Hervormde V rouwengroepen naar Klooster Sion In gewest Deventer Aandacht voor scholingskansen Bemesting van de - groentetuin Spreekbeurt ds. Wurmbrand Opbrengst Simavi-colleete Ondanks storing bij hun nachtelijk werk Roodbonten in het Stamboek Vrijdag 17 april 1970 -gt: De grote uitbreiding van de kunststof emballagefabriek van Vaes_ sen, Schoemaker en Co aan de Waagweg, nadert haar voltooiing. Over vier a vijf weken hoopt men deze fabriekshal in gebruik te kunnen nemen. Het nieuwe fabriekscomplex betekent een vergro ting van het bedrijf met 2 x 1560 m2 ruimte. Beneden komt de pro ductieruimte met een kantoor bestaande uit wegneembare wanden. De verdieping is bedoelt als opslagruimte. In verband hiermede is in het gebouw een liftinstallatie aangebracht. De oorspronkelijke ze nieuwbouw hoopt men aan de productiebehoeften voorlopig te kunnen voldoen. Het gebouw is opgetrokken op een betonnen fundering, met gemetselde onderbouw binnen een geheel stalen- constructie. Het bovengedeelte staat uit gegalvaniseerde staalplaten, die nog een coating (verfbespuiting) zullen ondergaan om een wat zach tere tint te verkrijgen, dan het zilverachtige en wat blinkend aan- Achter deze staalconstructie is een isoltielaag aangebracht. De zolder bestaat uit preafab-betonplaten stalen onderbouw, waarover de vloer is gelegd. Deze preafab-construche heeft het mogelijk gemaakt, ondanks het winterweer, dat overigens nog heel wat vertraging heeft veroor zaakt, om toch nog door te werken. Het dak is gemaakt van dezelfde sta- lenplaten als de wanden. Het bedrijf krijgt aan de zij'de van de woning van de heer Udema een geheel nieuwe ingang, terwijl aan de Waagweg, voor het bedrijf, parkeerruimte zal worden ge maakt. Met de inrichting van de produktieruimte 'is men reeds be gonnen. De z.g. plastic-fabriek, die in 1961 begon met tien hoofdza kelijk vrouwelijke werknemers en in 1968 nog geen veertig perso neelsleden telde, heeft thans een werknemersbestand van 110 perso- Aanstaande vrijdag 24 april zal de jaarvergadering van de zwemclub Twenhaarsveld worden gehouden in zaal Vosman en aanvangen om 7 uur 's avonds. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslagen van secretaresse en penningmeester, bestuursverkiezing e.d. is het be langrijkste agendapunt wel het voor stel van het bestuur om de contribu tie te verhogen. Deze contrbutiever- hoging is noodakelijk omdat er dit jaar meer aandacht zal worden ge schonken aan de uitbreiding van de training van de circa 160 leden en door het organiseren van meerdere wedstrijden en festiviteiten. Na de jaarvergadering zullen er eni ge gezelschapsspelen worden gehou den voor de jeugdige leden, zoals sjoelen, balwerpen, kegelen en ring- werpen, waarvoor enige leuke prijzen beschikbaar zullen wordn gesteld. nen, waaronder een aantal Marok kaanse arbeiders. De enorme pro- duktiebehoefte wil men trachten op Gezicht van de reeds her haaldelijk uitgebreide fa briek vanaf de Waagweg. De bijna voltooide fabrieks hal gezien vanaf de spoor lijn aan de noordoost-zijde. te vangen door verdergaande auto- malisering, hetgeen echter mee brengt zoals ook reeds in het maandverslag van het gewestelijk arbeidsbureau te Deventer werd opgemerkt, dat er dan een grotere behoefte ontstaat aan geschoold personeel. De grote uitbreiding, die op het punt staat gereed te komen, is met de directie en haar naaste medewer kers, ontworpen door het architecten bureau L. C, van de Bovenkamp en Van Guilik te Holten en wordt als hoofd-aannemer uitgevoerd door de Fa. A. Koopman en Zn., Burgemees ter van der Borchstraat, alhier. On deraannemers zijn o.a. de Fa. Ger- vedink Nijhuis te Holten, wat het schilderwerk betreft, Rexwinkel te Eefde de staalconstructie en H. van Lente te Gorssel, de elektro-techni- sche installatie. Een belangrijke rol hebben ook gespeeld de toeleverings bedrijven voor de preafab-construc- ties. In verband met de in de onlangs gehouden verkiezing van leden van de oudercommissie van de o.l. Kol kleuterschool, waarbij enkele muta ties plaatsvonden heeft de commissie thans de functies als volgt verdeeld: E. K. Pronk, voorzitter, G. Schutte, secretaris, mevr. G, R. Jager-Kol- beek, penningmeesteresse. Leden de dames H. Warrink-Ensink, M. Boele de Vreede, K. Nijland-van Welbergen en de heer H. Boode. Gevonden: herenrijwiel, kindersjaal dameshandschoen, bos sleutels, he renhorloge. Verloren: Buskaart O.A.D.; trai- ningsjack; damesglacehandschoen; witte gymschoen; lichtbruine porte- mannaie. De Herv. Vrouwengroepen van Holten en Dijkerhoek hebben vorige week woensdagavond een bezoek ge bracht aan Klooster Abdij Sion t€ Diepenveen waarvoor zeer grote be langstelling bestond. Na de ontvangst door pater Thomas werd er eerst een gebedsdienst bij gewoond. Hierna heeft pater Thomas ons ver schillende dingen verteld over de ver nieuwing in de R.K. kerk. Vervolgens ging men naar een gemo derniseerd kerkzaaltje. Hier kregen de bezoekers eerst een kopje koffie aangeboden waarna pater Thomas door middel van vele mooie dia's leven en werken in het klooster heeft laten zien. Om precies kwart over tien heeft de presidente rm Schellevis pater Thomas hartelijk be dankt voor wat hij de dames deze avond heeft geboden. Zeker is het dat de dames door dit be zoek een heel andere kijk hebben ge kregen op het leven in een klooster in de tegenwoordige tijd. De geregistreerde arbeidsreserve in het gewest Deventer is blijkens de maandelijkse opgave van het Gewestelijk Arbeidsbureau in maart gedaald van 354 naar 294. Dit is 1.2 pet van de afhankelijke mannelijke beroepsbevol king. Geheel werkloos zijn slechts 248 mannen. Dit lage werkloosheidspeil is sedert 1965 niet meer bereikt. Het aantal openstaande aanvragen is gestegen tot een ongekende hoogte n.l. van 777 naar 873. De belangrijkste daling kwam voor in de bedrijfsklassen bouw en landbouw, terwijl de vraag naar arbeidskrachten vooral is toegenomen in de bouwnijver heid, metaalnijverheid en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Als gevolg van de grote personeelbehoefte kan een lichte verdere daling van het aanbod van arbeidskrachten worden verwacht. Daarmede zal echter nog geenszins voldaan zijn aan de vaak urgente vraag. Het bedrijfsleven tracht steeds meer door het invoeren van arbeidbesparende methodes de behoefte aan ongeschoold personeel terug te dringen, doch dit heeft veelal een toenemende vraag naar geschoold personeel tot gevolg. Het Directoraat-Generaal voor Arbeidsvoorziening wil daarom nog meer de aandacht vestigen op de door de Rijksoverheid te bieden sc'holingsmogelijkheden. In de week van 20 tot en met 25 april zal het arbeidsbureau zich daarom, dank zij de medewerking van dit waren huis, met een voorlichtingsstand pre senteren bij N.V. Vroom en Drees- man te Deventer. De gedetailleerde cijfers van het nog aanwezige aan bod van mannelijke arbeidskrach ten in de gemeenten in het gewest zien er, absoluut en in procenten van de afhankelijke beroepsbevol- als volgt uit (tussen haakjes de cij- De secretaris van de kiesraad, mr. dr. W. K. J. J. van Ommen Kloekee, te 's Gravenhage, heeft aan de heer W. Beyers, in verband met diens be zwaren tegen de wyze van kandi daatstelling door de Boeren-Party, medegedeeld, dat hem is gebleken, dat deze aangelegenheid ook reeds door Gedeputeerde Staten van Over ijssel bij de minister van Binnenland se Zaken aanhangig is gemaakt. Hij heeft reden om aan te nemen, dat de minister hierop dezer dagen zal reageren. Daar de minister terzake een beleidsbeslissing zal nemen, dan niet in overleg met de kiesraad, bestaad er voor de raad geen aanlei ding in casu tot enig initiatief over te gaan. De secretaris van de kies raad neemt aan dat Gedeputeerde Staten van Overijssel hem te zijner tyd wel van het antwoord van de mi nister op de hoogte zullen stellen. Zoals bekend heeft de heer Beijers op 11 februari jl. beroep aangetekend tegen de beslissing van het hoofd- Nadat cr zo onderling al heel vaak over gesproken is en met name in de gemeenteraad al telkens de vraag gesteld werd of er voor de jeugd in de Gaarden geen speelterrein te vin den zou zyn, is er nu een speeltuin vereniging opgericht, die de naam zal dragen „Gaarden-De Haar". Woensdag is er een bestuur geko zen, dat de functie als volgt heeft verdeeld: P .B. Muller, voorzitter: H. J. Beyer, secreatris; mevrouw H. v.d. Neut-Holsvoort, penningmeeste resse; H. W. Jansen, technisch lei der en A. J. Westerhof, algemeen secundus. De speeltuinvereniging zal twee terreintjes ter beschikking krijgen, •s weten: hoek GaardenstraatBes- Élnkpasstraat (de z.g. weide van Rei- link) voor de kleuters, waar men zandbakken zal maken en wat een voudig speelmateriaal beschikbaar zal stellen en achter de noodlokalen van de Scholengemeenschap aan de Haarstraat en voor de woningen aan de Bessinkpasstraat. Hier komt een voetbalveldje voor de wat grotere jeugd en zullen zo successievelijk wal grotere toestellen voor de spe lende jeugd worden opgesteld. Met de stichting van deze speeltuin in een jonge buurt wordt in een gro te behoefte voorzien. Men heeft met deze opzet ook direct maar ,,De Haar" in de zaak betrokken, welk bestemmingsplan nog 'in ontwikkeling is en met de bouw van 53 woning bouwcorporatie-woningen begonnen stembureau III (Deventer) van 9 februari 1970, waarbij de lijst van de Boerenpartij werd geldig verklaard en de op deze lijst voorkomende kan didaat H. Koekoek te Ede-Bennekom is gehandhaafd waarbij hij heeft aan gevoerd, dat Koekoek zich schuldig maakte aan kiezersbedrog'. Zijn be roep werd -zoals hij tevoren wist- op formele gronden ongegrond ver klaard. Een allchrift van zijn beroep schrift. met een proeve van wijzi ging van de kieswet, had hij tegelij kertijd aan de kiesraad gezonden, waarop deze thans met de boven staande mededeling heeft geant woord. De vraag is thans nog, op welke wijze de minister in deze leem te in de kieswet denkt te Als het spitten van de tuin is ge daan, is het van groot belang aan dacht te besteden aan de bemesting. Wij kunnen hierbij twee groepen on derscheiden! nl. de organische mest stoffen en de kunstmeststoffen. Voor de organische meststof is het thans gemakkelijk geworden, deze kan men als koemest in gedroogde toestand kopen en voldoet uitstekend. De be langrijkste voedingsstoffen voor de plant zijn stikstof, fosforzuur en kali. Stikstof is het element, dat vooral voor de ontwikkeling van de groene plantendelen, stengels en bladmassa zorgt; fosfor bevordert de wortelvor- ming, de vruchtzetting en afrijping, kali speelt ook een belangrijke rol bij de verschillende levensprocessen van de plant. Plet is van belang dat bij de bemes ting 'n goede verhouding tussen stik stof, fosfor en kali aanwezig moet zijn. Het is daarom altijd aan te ra den gebruik te maken van een meng- meststof, welke met zorg en op grond van lange ervaring is samengesteld, zoals de Asef Tuin- en Gazonmest. In deze volledige meststof zijn de genoemde hoofdvoedingsstoffen zo in nig mogelijk met elkaar verbonden en daarbij in een zeer gemakkelijk op neembare vorm. Wat de praktijk van het mesten betreft kan men reeds 2 k 3 weken voor 't zaaien of poten be mesten. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk te spitten, zodat men vol doende tussenruimte krijgt. Bij het uitstrooien dient men er wel op te letten, dat alles gelijkmatig over de bedden wordt verdeeld. Over het onderwerp „Tegen het communisme het evangelie" spreekt donderdagavond in de Noorderkerk te Rijssen ds. Richard Wurmbrand, Roemeens predikant, die 14 jaar in communistische gevangenschap heeft doorgebracht. Voor nadere bijzonder heden verwijzen we naar de adver tentie in dit nummer. De Simavi-collecte heeft dit jaar f 352.58 opgebracht (v.j. f 310.05). Aan de gevers /en de kinderen die collecteerden wordt hartelijk dank ge bracht. fers van de vorige maand): Deven ter 229 is 1.4 pet. (256 is 1.5 pet), Bathmen 2 is 0.4 pet (2 is 0.7 pet). Diepenveen 8 is 0.5 pet. (14 is 0.8 pet.) Holten 8 is 0.9 pet (10 is 1.4 pet), Olst 9 is 0.5 pet (21 is 0.7 pet), Raalte 38 'is 1.4 pet (47 is (1.9 pet), totaal 294 is 1.2 pet (354 is 1.5 pet), in de provincie 4358 is 2.2 pet. (5641 is 2.8 pet.), in het Rijk 51221 is 1.7 pet (64388 is 2.2 pet.). In de rayons van de arbeidsbu- reaux in Overijssel waren deze cij fers ultimo maart 1970: Almelo 680 is 2.6 pet, Nijverdal 143 is 1.5 pet., Emmeloord 160 is 2.0 pet., Steenwijk 217 is 3.1 pet, Enschede 990 is 2.4 pet., Hardenberg 444 is 4.3 pet., Hengelo 370 is 1.3 pet., Kam pen 177 is 1.9 pet., Dronten 37 is 1.1 pet.. Oldenzaal 341 is 2.6 pet., Zwolle 505 is 2.1 pet. Aanbod en vraag bij het arbeids bureau in Deventer in enige belan- rijke beroepsgroepen waren als volgt: bouwvakarbeider 29 56, me taalbewerkers 26 255, textielarbei ders 0 44, levens- en genotmidde- lenberéiders 2 128, kantoorperso neel 22 94, personeel in algem. dienst (incl. Issse arbeiders) 11 91, minder geschikten 103 0. ove rige beroepsgroepen 101 205. to taal mannen 294 873. waarvan t.e.m. 18 jaar 19 257, van 19 jaar en ouder 275 616. i_ Hier volgt dan eindelijk de oplossing en de uitslag van de Kerstpuzzel 1969. Door tal van omstandigheden is het bekend maken van de uitslag tot onze grote spijt ernstig vertraagd, maar nu zijn dan eindelijk de vier winnaars of winnaressen bekend. Tal van oplossingen moesten wij helaas terzijde leggen, omdat deze niet goed waren of omdat er soms maar een kleinigheid aan haperde. Daar door zijn een aantal aardige gedichtjes voor het bekomen van een prijs verloren gegaan. Hieronder volgen dan de namen van de prijswinnaars met het gedichtje dat zij instuurden. Iedereen zal het met onze keuze omtrent de slagzin of het rijmpje misschien niet eens zijn. Men moet dan maar bedenken: „Over smaak valt niet te twisten." Er is dan ook geen beroep mogelijk op onze beslissing. Ie prijs (waardebon van f 20,—): Mevrouw G. Schuppert- Kistemaker, Bessinkpasstraat 25, Holten: „Een rakètje in dit blad, heeft al vaak succes gehad." 2e prijs (waardebon van f 12,50): Mevrouw Schippers-Oplaat Bessinkpasstraat 2, Holten: Een rakètje is wel klein, maar mag er toch heus wel zijn. Velen vinden er bij baat. De ene vroegde ander laat." 3e prijs (waardebon van f 10,—): Mevrouw D. Trotsenburg- Dikkers, Bessinkpasstraat 27, Holten: „Astronauten en raketten zijn absoluut „in", Maar met Holtens Nieuwsblad's rakètjes vind ik vaak iets naar mijn zin." 4e prijs (waardebon van f 7,50): G. J. Baltus, Burg. van Nis pen tot Pannerdenstraat 39, Groesbeek: „Wie op voordeel uit wil wezen, gaat eerst de rakètjes lezen. Uit de Holterkrant komt vaak een koop tot stand." De waardebonnen zullen de prijswinnaars zo spoedig mogelijk worden toegezonden. De oplossing luidde: Horizontaal: 1 dwaze: 4 avond; 8 pel; 10 nok; 12 beu; 13 wingerd; 15 nar; 17 verraad; 18 kanarie; 20 sim; 21 theater; 25 two; 27 gre; 29 kas; 30 Ommen; 31 via; 32 ale: 34 planeet; 36 al; 37 n.v.; 39 etala ge; 42 kronkel; 43 gala; 45 pels; 46 spinaap; 48 a.o.; 50 madeira; 53 r.i.; 54 sik; 56 atm; 58 nat; 59 dor; 61 Abe; 63 bijvoorbeeld; 65 bedroefd; 66 por: 67 eine; 68 erg; 69 NS: 71 steelse; 73 eend: 75 l.k.76 alm; 78 eel; 79 lia; 80 Lea; 81 daas; 83 riga; 84 nar; 88 den; 89 natuur; 90 emotie; 92 ges; 93 Pia; 95 toer; 99 game; 101 air; 162 ram; 104 and; 106 lijn; 107 r.r.; 108 sela; 109 Newa: 111 l.t.112 Epe; 113 ee; 114 aai: 116 streket; 117 stranden; 118 mes; 119 enak; 122 USA; 123 spa; 124 in; 127 overste; 134 ze; 135 neetoor; 139 loer; 140 Arie: 143 bolster: 144 stuiter: 146 Lr.; 148 as 149 melasse; 150 oir; 151 vet; 152 dwina; 155 hor; 156 sea; 157 dok; 158 toelage; 160 NOS; 162 holster; 163 Hengelo; 164 PTT; 165 ergens: 167 oma; 168 eos; 170 tod; 171 krant; 172 idool. Vertikaal: 1 deurmat; 2 w.l.; 3 Zuid-Holland; 5 verkenner; 6 n.n.; 7 donatie; 8 perikel; 9 eg; 11 kar wats; 12 bes; 13 wat; 14 dar; 16 rio; 19 grandioos; 22 e.m.; 23 ami; 24 te; 26 klankbord; 27 glo; 28 enk 32 Ali; 33 ega: 34 pro; 35 eem; 36 aam; 38 vla; 40 a.p.v.; 41 e.a.; 42 karbonade; 4 Ada; 45 pi; 47 pinda kaas; 49 steil; 51 et; 52 Rob; 54 s.v.p.; 55 korte; 56 abeel: 57 mens 60 rebel: 61 arena; 62 EEG; 64 lee 70 sla; 72 eek; 74 eik; 75 leg; 77 manager; 80 liniaal; 82 sater; 83 retig; 85 Rus; 86 ork; 87 kei; 88 dop; 91 startsein; 94 rentenier; 96 oir: 97 bal; 98 one: 100 mijl; 102 reeks; 103 mail; 104 Aneta; 105 dwaas; 108 speeltuin; 110 aanpas sen; 112 erm; 113 esse; 315 Ida; 120 n.n.; 121 kool; 125 nes; 126 mot 128 verdorren: 129 er; 130 sa; 131 traagheid: 132 ei; 133 vol: 134 zee; 136 eto: 137 oir; 138 revolte; 141 beroemd; 142 la; 143 tsa; 145 rek stok: 147 gil; 149 Mongool; 153 we 154 na; 157 dop; 158 tee: 159 een; 161 sla; 166 eb; 169 sr.; 170 to. Op donderdag 23 april wordt in Holten de Meimarkt gehouden. De aanvoer zal bestaan uit een groot aantal biggen, bloemen. planten, heesters en een uitgebreide kramen- Twee mannen hebben de vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks kwart voor vier ingebroken bij het electrotechnisch bureau, radio en televisiehandel van de fa. J. van Bruggen en Zonen aan de Kerkstraat. Zij zijn bij hun werk gestoord, doordat mevrouw van Brug gen wakker werd, omdat zij in het huis gerucht meende te horen. Zij opende het slaapkamerraam, riep naar beneden en zag achter het huis twee mannen met een zaklantaarn, die op haar aanroep ijlings de vlucht namen over een hek springen en wegrennen. Mevrouw Van Brug gen wektg onmiddelijk haar man en zoons, die de politie waarschuwden. De inbrekers, die hun auto vermoe delijk in de buurt van het gebouw Irene hadden staan, hadden inmid dels een voorsprong gekregen op de drie politiemensen, die direct een on derzoek instelden. Inmiddels bleek, dat schappen en vitrines waren leeg gehaald en dat veertien transistor- radio's waren meegenomen. Eén ra dio vond men achter het huis terug, die hadden de dieven in hun haast laten vallen. De schade bedraagt eni ge duizenden guldens. Zij zijn ook in Dank zij de opbrengst van de in no vember 1969 gehouden „Klaprooscol lecte" kan het Nederlands Oorlogs graven Comité weer gastvrijheid bie den aan talrijke nabestaanden van Bij de gehouden winterinspectie van het N.R.S. werden door inspec teur A. N. Landeweerd te Barchem de volgende koeien ingeschreven; Liesbeth B pl. 82 en Johanna 11 AB 85 voor KS eig. IT. J. W. Scheperboer Lieske 6 b 75 eig. B. J. Vosman; Ber tha 30 b 79 eig. G. J. Veneklaas Slots; Liza B 77 en Miesje B pl 80 voor KS eig. Joh. Wansink; Jolanda B 78 eig. W. Brinks; Toosje 30 b - 76 eig. Joh. G. Wissink; Gerrie 5 B pl. 80 en Hennie B 76 eig. G. H. Mees- terberends; Corrie 6 B pl 80 eig. J. Veneklaas; Hennie 3 B 78 eig. W. Bieleman; Gerritje 34 B pl 80 voor KS eig. G. Meilink; Toos 18 B 76 eig. IT. W. van Schooten; Betsie 21 B 78 eig. G. H. Blankena; Pauline 29 B pl 80 en Alida B pl 80 eig. H. J. J. ten Den; Aaltje 13 B pl 80 eig. Wed. A. Jansen of Lorkeers; Dina 22 B 77 eig. B. A. Haverslag; Wanda 14 B 78. Olga 20 B 78 en Bertha 15 B pl 80 eig. B. J. Stevens. De stier Christiaan 28 van H. Mc- kenkamp werd voorlopig met B- in geschreven terwijl definitief met B- 78 werd ingeschreven de stier Theo van H. PI. Bouwhuis. hen, die in de jaren 1940 - 1945 tot de geallieerde legers behoorden en in ons land sneuvelden. Behalve degenen, die individueel naar Nederland komen, zal het co mité zes grote groepen nabestaanden ontvangen. De eerste groep, afkom stig uit Engeland, is van 1 tot 6 mei in Nederland en zal logeren in Nijme gen en Groesbeek. Deze groep telt 80 personen, evenals de tweede Engelse groep, die van 29 mei tot 2 juni in Amersfoort en Bergen op Zoom wordt ondergebracht. Van 19 tot 25 juni worden 40 tot 45 Poolse nabestaanden ontvangen, die bij families in Breda logeren. (Bij de bevrijding van het zuiden van ons land in 1944 en 1945 waren o.a. veel Poolse militairen betrokken). De Engelse pelgrimage, die 80 na bestaanden van 21 tot 25 augustus maken, heeft twee grote oorlogskerk hoven in Duitsland tot doel, namelijk „Reichswald Cemetep/" en „Rhein- berg Cemetery". Hier werden vele duizenden geallieerde soldaten begra ven, die kort tevoren waren betrok ken bij de bevrijding van oostelijk Nederland, o.a. Nijmegen en omge ving. De nabestaanden logeren op Nederlands grondgebied, in Nijmegen en Groesbeek. De laatste twee groepen komen met chartervliegtuigen: van 7 tot en met 15 september uit de Verenigde Staten (110 personen) en van 21 tot 30 sep tember 136 personen uit Canada. De Amerikaanse nabestaanden wor den ondergebracht in Maastricht en Margraten, waar 't grote Amerikaan se oorlogskerkhof is; de Canadese gaan naar Nijmegen, Groesbeek en Holten. de woonkamer geweest, maar daar wordt niets vermist. De daders zijn met hun buit ontkomen en de poli tie stelde een onderzoek in. Het be trokken pand ligt vlak bij het maga zijn van Wonnink N.V., waar toen ruim een week geleden werd ingebro ken en vier naaimachines werden meegenomen. markt. Voorts komt er een draaimo len, schiettent, brievensport en ande re kleine attracties, die aan het ge heel altijd een gezellige sfeer geven. Volgens de Twentse auteur, wijlen jhr. van Coeverden uit Goor, die veel over Holten geschreven heeft, was de Holter Meimarkt in de na-middel eeuwen een heel belangrijk ontmoe tingspunt, waar de Overijsselse adel in zeer groten getale tegenwoordig was en de meiden en knechten uit die dagen hun jaarloon ontvingen. Dat er dan flinke braspartijen plaats vonden laat zich denken. Men kan het zich - gezien de beperkte omvang van ons dorp volgens de overleveringen - nau welijks voorstellen, maar volgens de enige jaren overleden auteur, moet het een zeer belangrijk uitgaanseve- nement zijn geweest. Dat is de Holter Meiharkt nu niet meer, b.v. voor de tweede wereldoor log werden er toch nog heel wat run deren en biggen aangevoerd. Runderen worden de laatste 25 ja ren niet meer aangevoerd. Toch is 't voor boer en burger en voor de huis vrouwen de moeite waard een kijkje te komen nemen op de Meimarkt. „Zij die hier rusten zijn gewone mensen geweest, gewone jon gens, die het hoogste goed gaven dat zij bezaten: hun leven. Er liggen er hier ruim 1400 die werkten voor de vrede, elders liggen er meer van verschillende nationaliteiten." Dat zei ds. Van der Poel, hoofd- luchtmachtpredikant in zijn her denkingsrede, die hij in het Engels en Nederlands hield en afsloot met het onze vader in het Frans. Aan de overzijde, tussen de ge nodigden waaronder kopstukken uit het verzet en anderen die op de een of andere wijze aanwezig moesten zijn, stond de man, die al voor de 21e keer naar Holten ge komen was, om het graf van zijn zoon te bezoeken, de heer D. Coo per. Hij was het die instemmend knikte en met ontroering toekeek hoe de doden herdacht werden. Hij zag de Canadese militairen staan bij het kruis met het geweer naar de grond gericht, steunend op hun schoen, het hoofd gebogen. Het was de groet, de hulde van hen die nu de taak hebben de landen te beschermen voor wat voor machtsgreep ook. Ds. Van der Poel herinnerde aan een andere man die 2000 jaar geleden een eenzame strijd streed. Hij was op aarde om de mensen die hem vermoordden te redden en te wijzen op de weg naar het eeuwige leven. Zij gaven echter de voorkeur aan de brede weg die leidde naar de ondergang. De heer Cooper zag hoe de ko ningin de krans legde, gevolgd door de Canadese ambassadeur en de staatssecretaris van Defen sie. En hij zal gedacht hebben aan de strijd die zijn zoon, D. A. Cooper, sergeant-majoor van het Engelse leger, streed vanaf het moment dat hij op de 6e juni 1944 gedropped werd om de Pegasus- brug in Frankrijk te bezetten, de eerste brug bij het eerste huis dat op het vasteland bevrijd werd. Hij zal gedacht hebben aan de strijd die zijn zoon moest leveren, toen hij gedropped werd achter de li nies en terecht kwamen tussen 'n Duitse pantsereenheid, die er „of ficieel" niet had moeten zijn. Daar sneuvelden al de officieren en Den nis nam het commando over, ver nietigde een aantal tanks en leidde zijn mannen uit het gevecht onder het motto: „Weg van hier". Hij trok met speciale opdrach ten steeds vooruit, per parachute afspringend op punten die men moest bezetten om dat de Duitsers bruggen of vitale punten zouden opblazen. Hij bleef zijn speciale opdrach ten uitvoeren tot veertien dagen voor het einde van de oorlog, toen een kogel hem trof en hij sneuvel de, in het zicht van de haven der vrijheid. Hoe hij gesneuveld is, waar hij precies werd gedood, niemand kon het later aan zijn vader vertellen. Zij wisten zelfs niet precies waar Dennis begraven werd. Pas enige jaren na zijn dood bleek dat hij in Holten lag tussen zijn Canadese vrienden en medestrijders. Eenen twintig jaar lang komt de man naar Holten. Hij zag hoe daar gis teren die vrienden en zijn zoon ge huldigd werden, met narcissen, ge legd door kinderen, die al het ver schrikkelijke alleen maar kenden uit de boekjes, die slechts een beeld, een flits geven van wat er werkelijk gebeurd is. Na afloop van de plechtigheid sprak de heer Cooper met onder meer colonel Griffin, de man die de eregraven in goede staat hield samen met tal van medewerkers. Samen hadden zij het over die za ken, waar alleen vaders over pra ten als zij het over een zoon heb ben die in de strijd gevallen is. Colonel Griffin weet dat. In Hoog-Holten was de heer Cooper gast van B. en W. van Holten. Daar sprak hij met mr. Enklaar en secr. Langenbarg en maakte hij zijn compliment voor de wijze waarop de graven onder houden werden en de hulde die men bracht aan de gevallen mili tairen. Zoals ds. Van de Poel al gezegd had: „Het waren gewone jongens". Gewone jongens zoals de verzetstrijders die in Markelo ge huldigd werden door de koningin, jongens die schreven: „Ik weet dat ik straks dood zal zijn. Ik gaf mijn leven echter voor de vrijheid en voor de koningin. Gedenk mij straks. Ik deed alleen mijn plicht". Overijssel heeft herdacht. Mr. Cooper zag het, beleefde het en was, staande voor de steen op het graf van zijn zoon een gebroken man, zijn ontroering nauwelijks meester. (Deventer Dagblad).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3