ZESKAMP WORDT GROOTS SPEKTAKEL KONINGIN JULIANA BEZOCHT HOLTEN Moederdag Officiële publicaties Spoedig spade in de grond van sportcomplex „Meermanskamp Bevrijding herdacht tijdens indrukwekkende en stijlvolle plechtigheid ONZE AGENDA Spreekuur maatschappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst G.E.B. Wachtdienst slachthuis Toespraak Plechtigheid Kennismaking Kerkdiensten VRIJSTELLING Herziening bestenimin gsplan „Look" Onttrekking gedeelte Duistere Steeg aan liet openbaar verkeer Herziening bestemmingsplan Holten OPTOCHT 5 MEI Medische dienst Weekenddienst tandartsen dierenartsen JEUGDAPPEL IN GEREF. KERK HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,-. Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5„- per half jaar, f 10,- per jaar Betaling op gtro 875587 van de Rarffetsenbank te nolten t.g.v. Hollens A.euusbiqd Vrijdag 17 april 1970 Jaargang 22 - no. 16 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W'. Beyers Redacteur en plv. hoofdred. r Wij maken onze adverteerders er gaarne op attent, dat het op zondag, 10 mei, moederdag is. Hun opdrachten zullen wij in verband met de zeer verbrok kelde week (5 mei: bevrijdings feest: 7 mei: Hemelvaartsdag) gaarne spoedig tegemoet zien. 's Ochtends van 9 tot 10 uur, op maandag, dinsdag en vrijdag, in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen van 9 tot 10 uur bij: mevr. C. Knijff-Dekker, telef. 1438, bij geen gehoor: telef. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Zaterdag 18 april t.e.m. vrijdag 24 april: Electra: H. Heijenk. Kolweg 44. telef. 2124. Gas: W. C. van de Weerthof, Voorsboerstraat 3, telefoon 1793. Vrijdag 17 april t.e.m. zondag 19 april: A. Groen, Kozakkenstraat 15, telef. 1230. Maandag 20 april t.e.m. zondag 26 april: H. W. Goorman, Kolweg 52, telef. 1513. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9 tot 11 uur aan het slacht huis, telef. 1318. Op de Canadese begraafplaats op de Holterberg waar bijna 1400 soldaten begraven liggen die gevallen zijn bij de bevrijding van de provincie Overijssel en andere delen van ons land in het voorjaar van 1945 had dinsdagvoormiddag een korte indrukwekkende en stijlvolle herdenking plaats tijdens welke plechtigheid kransen werden gelegd door koningin Juliana, door de Canadese ambassa deur in ons land zijne ex. A. J. Piek en de staatssecretaris A. E. M. Duynstee. Na aankomst van de koningin speelde de Canadese Militaire Band het Canadese volkslied ,,0 Canada" en de koninklijke militaire kapel het gezang ,,0 God, die droeg ons voor geslacht"- Tevoren was hare majesteit be groet door de Canadese ambassa deur in ons land, staatssecretaris Duynstee en burgemeester mr. W. H. Enklaar en werden aan haar voorge steld de echtgenote van de Canadese ambassadeur, de luitenant-kolonel J. L. Panabaker, de Canadese militaire attaché in Den Haag, alsmede mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel, de wet houders H. Klein Velderman en J. Rietberg en de gemeente-secretaris de heer G. J. Langenbarg. Voor de kranslegging hield ds. A. C. J. van der Poel, hoofdluchtmacht- predikant, een korte toespraak en hij herinnerde aan de grote offers, die voor de bevrijding van ons land wer den gebracht. Wij leven in "vrede, maar ook in het besef, dat elke ge vallene met zijn leven betaalde voor die vrede? Ik wil. zo besloot ds. Van der Poel, de mannen die hier begraven liggen niet idealiseren, maar laten we ge denken, dat door hun toedoen uit dit land de tirannie is verdreven, die hun en onze harten verwondde. Staande bij de graven van hen die ons bevrijdden, brengen we onze bloemengroet. Honderden schoolkinderen legden daarop bij elke grafsteen een tuiltje narcissen neer, terwijl een doedel zakspeler treurmuziek speelde. Voor dat allen 'n minuut stilte in acht na men, bracht een trompettist van de Canadese Militaire Band de „Last Post" ten gehore, waarbij de vlag gen halfstok werden gestreken. Na de stilte klonkt het „Reveille", waar bij de Canadese en de Nederlandse vlag weer in top gingen. De plechtigheid, waarvoor een vrij grote belangstelling bestond, werd na de „Valedictory" (woorden van af scheid vervat in een Canadees ge dicht) gezegd door zijne excellentie de ambassadeur van Canada beslo ten met het zingen van ..Dankt, dankt nu allen God", de nationale volksliederen ,,God save the Queen" en het „Wilhelmus". Voordat koningin Juliana in de ge reedstaande auto stapte, tekende zij het „Golden Book" en maakte zij ge heel buiten het programma om een praatje van plm. vijf minuten met de heren Charles W. Reeves, L. Bo- link en H. Pasop, die op het kerkhof werkzaam zijn. In hotel ,,'t Lösse Hoes" gebruikte hare majesteit met haar gevolg de koffie en was zeer verrast door een bloemstuk en het bijschrift: „Holtens bevolking heet u hartelijk welkom". HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur hulppred. A. Schellevis. In 'jpide diensten extra collecte: Opleiding predikanten „Nieuw Ruimzicht". Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp; 19.15 uur ds. J. Jur- gens van Deventer (Jeugdappel). In beide diensten is het ene offer voor het evangelisatiewerk in de provincie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw". R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30-uur, zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Opleiding predikan ten „Nieuw Ruimzicht". OKKENBROEK N.H. Kerk: 10 uur ds. W. P. J. Osin- ga- bepalingen bestemmings plan ten aanzien van een plan tot verbouw van de boerderij Look 48 tot kantine De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer L. Veneklaas, Look 48, alhier, vergunning heeft ge vraagd voor de verbouw van zijn boerderij tot kantineruimte ten gerie ve van het kampeerterrein De Hol terberg, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B, nr. 3098, gelegen aan de Reebokken- weg. Aangezien het verbouwingsplan zich niet verdraagt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangren zende en nabijgelegen gronden, in gaande 20 april 1970. gedurende veer tien dagen, schriftelijk bezwaren bij burgemeester en wethouders indie nen tegen het verlenen van vrijstel ling van de bepalingen van het des betreffende bestemmingsplan len be hoeve van het onderhavige verbouw plan. De bouw- en situatietekeningen liggen gedurende voornoemde termirn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Holten, 17 april 1970. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijsseï bij beschikking van 23 maart 1970, afdeling 2, nr. 94899. goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 1969, nr. 2070, tot vast stelling van een herziening van het bestemmingsplan ..Look", behouden3 voorzover dit strekt tot vaststelling van artikel 6, sub c, artikel 10, lid 2 en artikel 14. lid 2, van de voor schriften. waaraan goedkeuring is onthouden. Het besulit van Gedeputeerde Sta ten, alsmede het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichting en voorschriften liggen met ingang van 20 april 1970 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ie der ter inzage. Zij die zich tijdig mei bezwaren zo wel tot de gemeenteraad als tot'Ge deputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. Eveneens zijn daartoe bevoegd, zij, die bezwaren hebben tegen voormel de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gra- venhage. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Holten, 17 april 1970. gymnastieklokalen. In dat geval is o.a. per klokuur een rijksvergoeding te verwachten van het ministerie van O.K. en W. Duidelijk zal hier net pro bleem rijzen waar de sporthal dan zal moeten worden gebouwd. De voorzitter gaf de leden van het alge meen bestuur in overweging zich in eigen kring hierop te beraden. Zelf deed hij de suggestie haar te plaat sen op het open terrein in het Kol- complex. maar daarbij zullen aller lei vragen rijzen. Gevraagd werd de mogelijkheid te onderzoeken hieraan 'n instructiebad te verbinden. De pro vincie verleent hiervoor een subsidie van maximaal f 75.000.Door de vertegenwoordigers der verenigingen werden nog tal van vragen gesteld en suggestie sedaan. Het is helemaal niet onmogelijk verklaarde de voorzit ter op een desbetreffende vraag, dat de Tennisclub b.v. reeds eerder ba nen in gebruik kan nemen, dan de voetbal omdat voor deze banen geen wachttijd in acht genomen behoeft te worden. Men moet het project in ziin totaliteit zien. De afgevaardig den van de LRV De Bergrüiters spra ken over een concours en een oefen terrein. De mensen van de schietver eniging De Eendracht over schiet en kegelbanen onder de sporthal. Meer voorlichting Gevraagd werd niet zo lang te wachten met het bekend maken van bepaalde resultaten, zoals thans is geschied. Dit werd door de voorzit ter toegezegd. In een later stadium zal gesproken worden over een grote actie voor de inzameling van gelden uit de burgerij, wanneer de stichting met meer concrete plannen op tafel kan komen. Uit de vergadering werd het dagelijks bestuur dank gebracht voor zijn activiteiten, die een goede indruk op het algemeen bestuur heb ben gemaakt. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen het gedeelte van de Duistere Steeg (weg nr. 133 van de Wegenleg ger). lopende van het perceel, sectie B nr. 3100, in ongeveer zuid-oostelij ke richting tot aan de Sprokkelweg. aan het openbaar verkeer te onttrek ken, zulks in verband met de wijzi ging in het tracé van de Duistere Steeg. Bezwaren tegen deze onttrekking kunnen binnen 30 dagen na heden schriftelijk bij hun college worden in gebracht. Holten, 17 april 1970. Burg. en weth. voornoemd. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij beschikking van 2 maart 1970, afd. 2, nr. 9163L, goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 23 september 1969. nr. 3577, tot vaststel ling van een herziening van het be stemmingsplan Holten. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten. alsmede het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichting lig gen met ingang van 20 april 1970 ge durende een maand ter gemeentese cretarie voor een ioéèïir ter inzage. Zij die zich tijdig met bezwaren zo wel tot de gemeenteraad als tot Ge deputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. De beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gra- venhage. Holten, 17 april 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Zaterdag 18 april 8.30 uur vm inzameling van lompen voor HMV in het dorp en naaste omgeving (zie ber.). Zondag 19 april 19.30 uur Dansen in zaal Boodc te Bathmen (zie adv.). Maandag 20 april 20.00 uur (precies) Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek met de groep uit Okkenbroek in gebouw Bethanië, dia's over het bloemen corso. Maandag 20 en vrijdag 24 april Banketbakker, Oranjestraat gesloten (zie adv.) Dinsdag 21 april 9.00-17.00 uur kandidaatstelling ge meenteraad. 20.00 uur Ledenvergadering van de VVV „Holtens Belang" in Hotel Holterman. Donderdag 23 april 8.00-12.00 uur vm Meimarkt op Kalf- stermansweide. Varkens, bloemen, planten, kramenmarkt (zie ber). 19.45 uur Herv. Vrouwengroep in ge bouw Irene. Spreker de heer A. Schellevis. Vrijdag 24 april 19.00 uur Jaarvergadering van de zwemclub Twenhaarsveld in hotel Vosman. Zaterdag 25 april Betaaldag wintertraining ZC Twen haarsveld. Dinsdag 28 april 19.00 uur Ledenvergadering van de af deling Holten van de VVD in hotel Holterman. 19.30 uur Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijker- hoek van de Ned Bond van Plat telandsvrouwen in café 't Bonte Paard. Woensdag. 29 april 20.00 ur Ledenvergadering van de Co- operatieve Raiffeisenbank in hotel Holterman. Donderdag 30 april (Koninginnedag) 14.00 uur Koningschieten door de Schietvereniging "De Eendracht" op het terrein op de hoek Rijssen- seweg - Markeloseweg. Na afloop koningsbal in zaal Vos man. Maandag 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking, 19.30 in zameling bij de Ned. Herv. kerk. Dinsdag 5 mei Nationale feestdag, Luisterrijke her denking van onze 25-jarige bevrij ding (zie het uitvoerig programma, in onze volgende nummers). Zondag 10 mei (moederdag) 13.00 uur Moto-cross op hel crosster rein op de Zuurberg in de buurt schap Beuseberg. Woensdag 3 juni 8.00-19.00 uur Stemming voor de ge meenteraad. Over ruim twee weken is het zover. Dan zal naar wij hopen bij prachtig weer een fleurige stoet door ons dorp trekken. Hebt u zich al opgegeven? Het kan nog! De opgave tot deelname moet uiterlijk 28 april binnen zijn. Deelnemende wa gens en groepen die niet voor die datum opgegeven worden, worden niet in de keuring opge nomen en vallen dus zonder meer buiten de prijzen. Er is 'n flink bedrag voor prijzen be schikbaar. (Ook voor reclame wagens is opgave verplicht). Een laatste oproep Het kan nog! Wanneer u nu be sluit om mee te doen, hebt u nog ruim 14 dagen om een wa gen te versieren of een groep te formeren Holtenaren toont uw creativiteit Zaterdag 18 april vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: J. F. Sijtse- ina, Pasloriestraat 50, telef. 1870 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 18 april en zondag 19 april: A. G. Hoekstra, Scherpcnzeel- seweg 8. Goor; telèl'. 05470-3355, van 18.00 - 19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 18 april en zondag 19 april: R. Back, Schepenenstraat 16; telef. 2004. Voor zover reeds bekend is, wordt de eerste Holtense zeskamp op 5 mei a.s. een bijzonder groot schouwspel voor de hele Holtense bevolking. Zoals velen al weten wordt de zeskamp gespeeld in de weide bij de heer Wegstapel, op de hoek La- renseweg-Diesscnplasstraat, waar reeds een bord is geplaatst, lei- aankondiging van het grote gebeu ren. Wat de ploegen betreft, kan het. volgende worden meegedeeld. De zeskampcommisie had Holten al in 6 districten verdeeld en de ploe gen zijn al ingedeeld (10 dames, 10 heren en 4 reserves), allen on der leiding van een coach, die in dc desbetreffende buurtschap woont en er voor zorgt, dat zijn haar ploeg in de beste topconditie op 5 mei op het speelveld zal ver schijnen, om zodoende te kampen om de eerste plaats en de zilvei-en medaille in de wacht te slepen. Do meeste ploegen zullen in een eigen kleur uitkomen en iedere ploeg is duidelijk te herkennen aan een eigen rugletter. B Beuse berg, L Look (Borkeld)E Espelo (Neerdorp), D Dijker- hoek (Holterbroek), N Holten Noord. Z Holten Zuid. Er bestaat reeds een rivaliteit tussen de ploegen onderling, het geen alleen de wedstrijdsfeer zal kunnen bevorderen. De ploegen zullen bij het begin van de wed strijden om 14.30 uur (de optocht zal op tijd afgelopen zijn), samen met de muziekvereniging „HMV" het veld op marcheren, iedere ploeg zal dan afzonderlijk voorge steld worden aan het publiek en de wedstrijden kunnen daarna be ginnen. Er zijn een 5-tal originele spelen uitgekozen, die niet veel af wijken van de TV-zeskamp. Er is zodoende ook een zwembassin. De brandweer zal aan een „Spuitspel" haar medewerking verlenen, zodat veel deelnemers niet moeten den ken, met droge kleren de zeskamp te kunnen verlaten, omdat er wel degelijk gespoten en „geplonsd" zal worden. Olifanten zullen er ook aan te pas komen, maar hier kan enkel maar bij vermeld worden, dat het bij dit spel wel lijken zal of het nu reeds nieuwjaar in Holten is. Bij de andere spelen zullen uil- houdingsvermogen. inzet, vlugheid, geraffineerdheid en behendigheid veel van de ploegen vergen. Er zullen (zit)tribunes komen rond om het veld. Men hoopt iedereen een plaats te kunnen bieden zodat men het heel goed aanschouwen kan. Scoreborden, commentaar, pers, film, starters, scheidsrech ters, tijdwaarnemers, versieringen en erebogen zullen niet ontbreken. De zeskampcommissie wil n.l. trachten de eerste Holtense zes kamp tot reuzewedstrijden te ma ken van Holtense deelnemers. Laai daarom heel Holten, jong en oud belangstelling tonen, voor het gro te gebeuren, dat 5 mei om half drie zal plaatsvinden. Zondag 19 april wordt in de gere formeerde kerk weer een jeugdappèl gehouden. Het thema in deze dienst, waarin, zal voorgaan ds. J. Jurgens van Deventer is "Het gebed". Medewerking zullen verlenen de gospelgroep "The Fate" uit Apel doorn, een meisjeskoor onder leiding van de heer J. H. van Engbrink en. Wim Jansen, orgel. De dienst begint 's avonds om kwart over zeven. Koningin Juliana temidden van de haar vergezellende gezags dragers. V.l.n.r. de staatssecretaris van Defensie, de heer A. E. M. Duijnstee, de Commissaris der Koningin in Overijssel, jhr. mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, Koningin Juliana de Canadese ambassadeur mr. A. JPiek en onze burgemeester mr. W. H. Enklaar. Wegwijs worden De voorzitter verklaarde nog, dat het dagelijks bestuur zich na de op richtingsvergadering van 6 juni l|969 als eerste taak gesteld had de weg 1 te leren kennen in de ambtelijke mo len. Dat deze wegen lang zijn is bekend. Zoals overal zijn er op dit gebied we- i gen binnen door, die sneller Lot het J Een plechtig moment tijdens het spelen van het Canadese en Nederlandse volkslied. en een oefenveld te financieren. Wat de verdere financiering van 't sport complex betreft is een plaatselijke bank bereid een maand voor de aan vang van de werkzaamheden een aanbod te doen. Het is niet onmoge lijk zo werd verklaard, dat de ont graving reeds over drie a vier weken kan beginnen. Daarover heeft 21april een onderhoud met de Grontmij plaats. De kosten van de drie velden plus de wegverharding worden geraamd op ruim zes ton, waarin f 200.000. is inbegrepen voor de gebouwen, die door de verenigingen zelf moeten worden gefinancierd. De toegangs weg van de zijde van de Rijssense- weg, de Duistere Steeg, wordt reeds gedeeltelijk verhard uit een overschot van het bouwrijp maken van net vil laterrein Look. Uit de verdere be sprekingen bleek, dat een delegatie uit het dagelijks bestuur een onder houd heeft gehad met een hoofdamb tenaar van het Ministerie van CRM over de mogelijkheden van de bouw van een sporthal. Daarbij heeft men alle mogelijke medewerking onder vonden en zijn o.m. de subsidiebe- bedragen genoemd. (Maximaal: CRM f 225.000.Ned Sportfederatie f 75.000.—, provincie f 20.000.—) Sporthal Met het oog op de exploitatie is het de vraag of een sporthal zal ge bouwd worden in de plaats van twee Het Algemeen Bestuur van de Stichting „Sportbelangen Holten" waarbij elf verenigingen zijn aangesloten, vergaderde maandag avond voor het eerst sinds het passeren van de stichtingsacte op 9 juli 1969. In deze vergadering, die plaats vond in Hotel Holter man. onder voorzitterschap van de heer J. Warrink, heeft het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd van zijn activiteiten in de afgelopen periode, waaruit onder meer de volgende stand van zaken kwam vast te staan. Met de aanleg van het Sportpark „Meermanskamp" zal spoedig worden begonnen. Een definitieve planning zal binnenkort met de Grontmij worden gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft zich ernstig verrdiept in de mo gelijkheden om tot de stichting van een sporthal te komen. Het meentt te mogen stellen, dat deze tot de reële mogelijkhe den behoort. Zijn eerste positieve resul taat was echter, dat de gemeen te Holten, waarschijnlijk voor het eerst in haar geschiedenis, een post voor sportzaken op haar begroting heeft geplaatst. Voorzitter Warrink tekende hierbij aan het vervelend te vinden, dat er gezegd wordt, dat dit dé oorzaak is van het tekort op de gemeentebegro ting. Nooit wordt er z.i. bij ge zegd dat men op dit punt jaren tekort is geschoten. De heer Warrink begon zijn wel komstwoord met de mededeling, dat hem uit persoonlijke gesprekken duidelijk is geworden, dat er veel verontrusten onder de sportmensen zijn. Hij schreef dit toe aan het feit, dat men dagelijks in de kranten kan lezen hoe het in de Holten omringen de plaatsen gaat. Het heeft zelfs ge leid tot de oprichting van een actie groep. „Dat Wierden ons in alle op zichten voor ligt blijkt dagelijks uil de krant. Wij moeten ons echter dan wel realiseren, dat men daar veel langer actief is dan hier De stich ting kwam daar in 196? reeds van de grond", aldus de heer Warrink. doel leiden. Dat men bij het bewan delen daarvan vaak het hoofd stoot is duidelijk. „Om u hiervan geen ge tuige te laten zijn heeft het tot 13 april geduurd, alvorens het D.B. meende opening van zaken te moeten geven. Het initiatief voor de vergade ring is uitgegaan van de zwemclub, maar het besluit daartoe was door het dagelijks bestuur zelf ai geno men." aldus de voorzitter. Uit de talrijke besprekingen, die door het D.B. zijn gevoerd met dagelijks be stuur der gemeente en de Grontmij N.V.. waarbij de Stichting als een volledige partner is erkend, is ko men vast te staan, dat de zaak nu planologisch rond is en dat tot ge deeltelijke afgraving van het com plex zal worden overgegaan. Met de opbrengst van de verkoop van het zand hoopt men een gedeelte van de aanlegkosten van twee voetbalvelden

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1