k KONINGIN JULIANA BEZOEKT HOLTEN Holtens bevrijding met lampionoptocht herdacht Vijftig jaar getrouwd DE VLAGGEN einen stoppen te Holten Zitting Rijkswaterstaat voor aansluiting E-8 Straatversiering Larenseweg op 5 mei Herdenking bevrijding van Overijssel Mej. Vincent gehuldigd bij afscheid Roode Kruis ONZE AGENDA Officiële piibtikatie Uitloting obligatielening 1- Mct de nieuwe dienstregeling Perrons lijdelijk worden verlengd Burgerlijke stand dierenartsen Gezin s verzorgi 11 g j Storingsdienst GEB achldiensl Gevonden en verloren voorn erpeii KERKDIENSTEN Weekenddienst tandartsen Medische dienst Brand in ch uurtje hlf jaar secretaresse Spreekuur «chappelijl maat werkster HOLTENS NIEUWSBLAD Yrijdag 10 april 10W Jaargang 22 - no. 15 „Holtens Nieuwsblad" te Hollen Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Redacteur en plv. hoofdred. j Advertentieprijs 1~15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaarj 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 10 april 80.00 uur: Zendingsavond in het ge- j bouw Rehoboth (zie bericht). Zondag 12 april 19.30 uur Enorm muziekfestijn in Zaal I Boode Bathmen (zie adv.) Maandag 13 april 30.00 uur.- Vergadering van het Alge meen Bestuur van de Stichting ..Sportbelangen Holten" in hotel Holterman. Dinsdag 14 april 19.30 uur E.H.B.O.-wedstrijd Marke- loHolten. Vertrek vanaf het Groe ne Kruisgebouw. Donderdag 16 april 1-9.45 uur Vergadering Chr. Platte landsvrouwen. Spreekster mevr. Van de Beld-Maasdoi-f uit Assen in gebouw Rehoboth, over „Onze Le vensstijl". Belangstellenden harte lijk welkom. Zaterdag 18 april 1.30 uur v.m. Inzameling van lompen voor H.M.V. in het dorp en naaste omgeving (zie adv. en ber.) Maandag 20 april 20.00 uur (precies) Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek met de groep uit Okkenbroek in gebouw Bethanië. dia's over het bloemen corso. Dinsdag 21 april 9 00-17.00 uur Kandidaatstelling ge meenteraad: 20.00 uur Ledenvergadering van de V.V.V. ..Holiens Belang" in Hotel Holterman. Donderdag 24 april Meimarkt op Kalfstermansweide, Varkens-, Bloemen, planten en Krantenmarkt. Hare Majesteit Koningin Juliana, zal zoals inmiddels algemeen bekend is op dinsdag 14 april, deelnemen aan de provinciale her denkingsbijeenkomst naar aanleiding van de 25e verjaardag der bevrijding op de Canadese begraafplaats te Holten. Zij zal door haar aanwezigheid niet alleen luister, maar ook nadruk geven, aan hetgeen vijf en twintig jaar geleden geschiedde: het verdrijven der gehate bezetters door Canadese, Belgische en Poolse militairen uit de lage landen aan de zee. Om elf uur zal de Koningin arriveren aan de ingang van de be graafplaats. In haar gevolg zullen meekomen de Commissaris dei- Koningin in Overijssel jhr. mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pan. nerden, de adjudant van de koningin. Overste Hoftijzer. mevrouw Canters, de Kamerheer van Hare Majesteit in Overijssel, mr. G. R. Baron van Voorst tot Voorst de leden van het College van Gede puteerde Staten H. A. te Riet, mr. J. L. M. Niers, mr. dr. Meulink, mr. W. J. E. Crommelin, mr. dr. H..H. Schoemaker, J. Thomas en de griffier dr. J. Bulthuis, met hun dames. Zij worden opgewacht door leden van de official party", de burge meester van Holten, mr. W. H. Enklaar, dc Canadese ambassadeur, mr. A. J. Piek, de staatssecretaris van Defensie, de heer A. E. M. Duynstee, kolonel Griffin, regionaal directeur van Commonwealth War Graves Commission, de heren Wet houders J. Rietberg en H. Klein Vel- er zjj Op dinsdag '14 april hoopt.- 't- echt paar S. de Vries en J. H. de Vries- Paalman zijn 50-jarig huwelijk te herdenken. De heer De Vries is 72 jaar en zijn echtgenote 75 jaar en beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen Hel echtpaar heeft 3 kinderen, 19 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. De familie De Vries heeft altijd gewoond op het boerderijtje „Janldomps" in de Ha gewoond, maar sedert dit in ve band met de-nieuwe bestemming v; het Haar-complex in handen van de gemeente is overgegaan, woont aan de Deventerweg. De gouden ji bilaris is altijd een harde werker ge weest. Naast zijn landhouwbedrijfje ram hij met anderen grondwerk aan. Ook deed hij vaak dienst als contro le. vroeger tijdens de volksfeesten en dergelijke en later ook voor de ijs- club De Noordpool. Hij en zijn vrouw houden zich nu bezig met tuinieren en het verzorgen van de ene koej die zij er nog op na houden. Het zal het gouden paar dinsdag zeker niet aan belagnstelling ontbreken. derman, de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, mevrouw P. Pick-Ross, mevr. C. P. K. Enklaar- van Andel en de Canadese militaire attaché, mr. S- L. Panabaker, die aan de landsvrouwen worden voorge steld. Daarna begeeft het gezelschap zich naar het monument achter op de be graafplaats, waar inmiddels de offi ciële genodigden en het publiek een plaats hebben kunnen vinden. Publiek Ook het publiek kan deze plechtig heid bijwonen, maar het moet er op bedacht zijn op tijd op het kerkhof aanwezig te zijn. Na 10.35 uur kan men geen gebruik meer maken van de hoofdingang en zal men eventueel langs de zij-ingangen de begraaf plaats moeten betreden. De genodig den moeten uiterlijk 10.45 uur aanwe zig zijn. Ds. A. C. J. van der Poel. hoof-a- iuchtm achtpre dika n t, zal de Lands vrouwe met naar gezelschap bij het herinnenngskruis ontvangen. Daarna speelt The Canadian Drum and Bug- Ie Band het Canadese volkslied Canada" en worden vervolgens ge meenschappelijk gezongen twee cou pletten van het gezang „O God, Die droeg ons voorgeslacht." Vervolgens zal ds. Van der Poel een gebed uit spreken m de Canadese, Franse en Nederlandse taal. Kranslcgging Daarna heeft de kranslegging plaats door koningin Juliana, de Ca nadese ambassadeur en de staatsse cretaris van Defensie. Schoolkinde ren uit Holten zullen bloemen leggen op de graven. Vanaf dat ogenblik- zullen alle aanwezigen de plechtig heid staande bijwonen. Bij het blazen van de Last Post worden de vlaggen halfstof gestreken en wordt een minn t stilte in acht genomen. Na de reveille worden de vlaggen weer in top gehesen en zul len acht Canadese straaljagers over vliegen. Door de Canadese ambassadeur wordt daarna de Valedictory" gesproken, waarop allen antwoorden: „We will remember them." Met het zingen van twee coupletten van het gezang „Dankt, dankt nu al len God" en de nationale volksliede ren te spelen door de Canadese band en de Koninklijke Militaire Ka pel. resp. onder leiding van tamboer majoor W. J. Quirnet en kapitein A. Posthumus, die daarna aan de ko ningin zullen worden voorgesteld komt het einde van de plechtigheid. Kolonel Griffin zal Hare? Majesteit verzoeken het ..Gouden Boek" te te kenen, dat in één van de pagodes op het kerkhof ligt en verder zullen aan haar worden voorgesteld de comman derend officier van de Canadese Ere- wacht. capt. J. C. Mattews (le Bat. Royai 22nd) en het personeel van de begraafplaats. Daarna begeeft de Landsvrouwe zich naar hotel 't Lösse Hoes. waar koffie wordt geserveerd en de echt genote van de Commissaris der Ko ningin. mevrouw J. M, J. M. van N'.spen tot Pannerden-van Biervliet aanwezig is. Om 11.45 uur vertrekt de koningin naar Zwolle, waar zij in de Grote Kerk ont vangen za' worden, en waar zij o m. het z.g. ,.Doe-feest" :n de veilinghallen te Berkum zal bezoe ken. Aan het-bezoek te Holten is de plechtige herdenking bij het verzets- monument in Markelo voorafgegaan. De burgemeester van Hollen maakt bekend, dat Hare Majes teit de Koningin op 14 april e.kzal deelnemen aan een her denking op het Canadese kerkhof te Hollen. Hij verzoekt in verband daarmede aan de burgerij ter ver. welkoming van Hare Majesteit, de Koningin in onze gemeen tede vlagzo mogelijk met oranje wimpel, uit te steken. Vlaggen met name langs de routewelke Hare Majesteit de Koningin zal volgen. Oranjestraat, Dorpsstraat, Molenbelter- weg is wel in het bijzonder zinvol Hare Majesteit de Koningin zal tussen 10.45 uur en 11 uur onze gemeente passeren. Hij verzoekt het publiek er rekening mede te houden, dat. de schoolkindereu. welke niet. aan de herdenking op het Canadese kerkhof deelnemen, een plaats zullen vinden vanaf Hotel Holterman tot aan Dikkers, aan weerszijden van de straat. Hij verzoekt voorts in de tijdwaarop Hare Majesteit de Ko ningin ons dorp passeert ladende en lossende auto's van de route verwijderd te houden. De burgemeester van HoltPn W. H. ENKLAAR Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 16 april 1970 a.s. te 9.00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot 2 obligaties van de per 1 mei 1952 gesloten obligatielening, groot f 60.000. Holten. 9 april 1970. Burgemeester en wethouder», voornoemd. W. H. Enklaar. burgemeester G. .J. Langebarg, secretaris. O O Ontvangst Geboren: Aaltjen dv J W Leeftink i H Baltes Beuseberg 3 Arjan Al bert zv J Vasters en D Overmeen Beuseberg 78 Petrus Bernhardus Fransiscus zv G A M Vehof cn N M W Venrooy Noordenbergstraat 3 Alie dv Haverslag en G A Meilink Espe- lo 86 (geb. te Deventer) Jan Wil lem zv L G ter Beest en A Klein Twennaar Lageweg .15 (geb. te De venter). Overleden: F G Ehren oud 32 da- ijzen Noordenbergstraat 21. Ondertrouwd: K H Visscher oud 23 jaar Ten Boer en J H de Vries oud 23 jaar Neerdorp 23. Gehuwd: J M van der Pluijm oud 24 jaar H J Wansinkstr 5 en F J G Stegeman oud 22 jaar Laren (Gld). BEVOLKING: Ingekomen: GAM Willemsen en gez van Alkmaar naar Holterberg 46 Mevr F J G van der Pluijm-Slege- nian van Laren (Gld) naar Hoffes- stiaat 5 A de Jong en gez. van j Wierden naar Holterberg 34c. Zaterdag 11 april en zondag 12 april Th A Oostenbrug, Diessenplasstraal l telef. 1515. Elke morgen van 9.00 tot 10.00 uur jbij mevr. C Knijff-Dekker. telef 1438 bij geen gehoor tel. 1799 mevr. Belt- man-Aanstoot. j Zaterdag 11 april tot. en met vrijdag [U april: Electro: J Kolkman, Gaar- [denstraat 31, tel. 1368. Gas: geen dienst. Vrijdag 10 april tot en met zondag '2 april: B Groot Obbink. Kozakken- straal 12, tel. 1526, maandag 13 april en met zondag 19 april: A Groen Kozakkenstraat 15, tel. 1230. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.00 tot 11.00 uur aan 'net «achthuis, tel. 1318. Vanwege Rijkswaterstaat zal op maandag. 13 april in café ,.De Pop- pc te Markelo, een voorlichtings dag worden gehouden voor de eige naren en pachters van gronden die betrokken zijn bij de aanleg van de aansluitingswegen van Rijksweg 1 (Nieuwe E 8; op de rijksweg Holt.en- Markelo. (oude E 8) en van de plaat selijke rijbaanverdubbeling van laatstgenoemde weg. Medewerkers van de Rijkswaterstaat directie Wegen, zullen die dag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 u. tot 18.00 uur alle betrokkenen aan de hand van kaarten inlichten over de plannen en de hiervoor benodig de grondaankoop. De plannen betreffen in hoofdzaak het maken van de aansluiting op de noordlijke rijbaan van de E 8 en oen kort stuk van 600 m. autosnel weg. beiden gelegen ten oosten van de rijksweg Holten-Markelo. een rij baanverdubbeling van laatstgenoem de weg over een lengte van ongeveer lOOOm. en een parallelweg. De r baanverdubbeling begint van Holt Gevonden: brommer, dameshand schoen, trainingsjack. kinderporte- monnaie met inhoud. Verloren: 4 sleuteltjes e grijze kat, zilveren bedelketil portefeuille, gympakje met. schoenen rocle damesportemonnaie. ng, Elf gerekend, even voor het. krui- punt van de rijksweg met de Lang straat-Heideweg en eindigt na het kruispunt van de rijksweg met de Borkeldweg-Roudaalterweg bij café „De Poppe". Voor de uitvoering van deze plannen moeten aan de oostzij de van de weg Holten-Markelo nog gronden worden aangekocht. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8,30 en 10.15 uur ds C C Addink. Extra collecte: Algemeen Diaconale doeleinden. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. 19 00 uur Open deur samenkomst Spreker ds P Lugtifheid Geref. Kerk: 8.30 en 10.00 en 3.00 uur ds S G Bloem van Ommen (Bed. H A. en Dankzegging). In alle diensten is het ene offer voor de Diaconie. Bij de uitgang collecte voor eigen kerkgebouw, R.K. Kerkdienst: (Eucharistievie ring) 9,30» uur in het gebouw Ire ne. NIEUW HE ETEN R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur ds P Lugtigheid. Extra collecte: Algemeen Diacona le Doeleinden. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds W Osingn. Extra collecte: Alger Diaconale Doeleinden. De gasten op het kerkhof, die niet naar Zwolle gaan, zullen door hei gemeentebestuur van Holten in hotel Hoog Holten worden ontvangen. Daartoe behoren o.m. de staatssecre taris van Defensie, de heer Duyn stee. die 's morgens per helicopter zal arriveren in de nabijheid van het Lösse Hoes, kolonel Griffin, de staf van de Canadese ambassadeur, de leden van de raad het bestuur het plaatselijk Oorlogsgraven Comi té, de dirigenten der muziekkorpsen, de territoriaal bevelhebber, overste Vreugdenhill. de plv. districts-ci mandant der rijkspolitie, ds. Van der Poel en andere». Gastheer is v houder J. Rietberg. Vlaggen uit De burgemeester heeft de ingeze tenen verzocht, in verband met de komst van de koningin, de vlaggen uit te steken. In het hijzonder zou dit zinvol zijn langs de route, die zij volgt: Oranjestraat. Dorpsstraat. Burgemeester van der Borehstraat cn Molen belt erweg. De schoolkinderen, i ie niet aan de bloemlegging op de Canadese be graafplaats deelnemen, zullen van Hotel Holterman tot aan Dikkers aan beide zijden van de Dorpsstraat wor den opgesteld. Het is nu maar le hopen, dat een fleurig Oranjezonnetje deze overi gens korte plechtigheid een waar dig cachet zal geven. Met ingang van de nieuwe dienst regeling der Ned. Spoorwegen, die op 31 mei a.s. in werking treedt, zullen de sneltreinen zowel van als naar het Westen (Den Haag-Rotterdam en Am sterdam) in Holten stoppen. Dat be rekent b.v. dat. deze veel langere treinen uit die richting niet meer in Deventer zullen worden ingekort. Zaterdag. II april en zondag 12 april •J van der Enk. Burg. v.d. Bergplein 33. Wierden, tel. 05496-1634 van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 11 april vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 7.30 uur C H Riet dijk. Molenbelterweg, telef. 1280 (alleen, voor spoedgevallen). Doordat een kind met lucifers speelde brak woensdagmiddag om streeks half drie brand uit in een schuurtje achter de woning van de familie H. J. Westerik. Weversstraat 11. De brandweer rukte. na het alarm van de brandweersirene, uit met de nevelbluswagen, maar be hoefde niet af te leggen, omdat de buren het vuur en wat brandbaar materiaal al hadden geblust. De schade bleef dan ook beperkt tot zwarte wanden en een verschroeid dak. Uit de richting Enschede stoppen eveneens de sneltreinen. Daardoor wordt het noodzakelijk, dat de beide perrons in Holten en dat zal ook in Wierden en Borne het geval zijn worden verlengd. Dit zal op korte termijn geschieden door het Spoor weg Bouwbedrijf (S.B.B.). dat al enig materiaal naar Holten heeft over gebracht. De verlenging van de per rons zal een semi-permanent karak ter dragen, want de N.S. overwegen om binnen een afzienbaar aantal ja ren tot geheel andere treinstellen over te gaan, waarbij kleinere ..pendel- treinen met een veel grotere fre quentie. dan thans het geval is op de verschillende hoofdlijnen zullen worden ingevoerd, zoda: men veel vaker van de trein gebruik zal kun nen maken. De nieuwe dienstregeling zal, wat de aankomst- en vertrektijden betreft, reeds een grotere verandering te zien geven. De actieve Open Deur-groep in Hol ten, die contacten probeert te leggen en te onderhouden met hen, die niet tot een kerk behoren of 's zondags geen kerkdiensten bezoeken, heeft voor a.s. zondagavond (12 april) weer een z.g. Open Deur-samenkomst ge organiseerd in de hervormde kerk alhier. Het is de laatste Open Deur samenkomst van het winterseizoen 1989-1970. Spieker is ds. P. Lugtigheid. die sedert kort aan de hervormde ge meente alhier is verbonden. Hij hoopt te spreken over „Och was ik maar". Aan deze samenkomst werken mee mevrouw Boersma-Albprts (de clamatie) en he', mannenkoor „Asaf" uit Dedemsvaart. Dit enthousiaste koor werkte reeds eerder mee aan een Open Deur-samenkomst, waar over zeer waarderend werd gespro ken. Verschillende mensen in Holten hebben naderhand nog een langspeel plaat van dit prachtige koor gekocht. Het is daarom een goede gedachte van de Open Deur-groep geweest om dit koor weer eens te laten optreden. De officiële aanvangstijd is weer 19.15 uur. Vanaf ongeveer 19.05 uur is er echier weer gelegenheid om enkele liederen gemeenschappelijk te zingen, die dit keer zullen worden a/gewisseld met zang door het man nenkoor. Behalve gereserveerde plaalsen voor de Open Deur-groep en het man nenkoor zijn alle plaatsen vrij. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt aan de uitgang een collecte ge houden voor het Open Deur werk. Gezien het gevarieerde programma zal hei a..«. zondag zeker weer niet aan belangstelling ontbreken. In de dinsdagavond in hotel Holterman gehouden ledenverga.de w11 afdeli,ng Holten van het Ned. Roode Kruis heeft rnej" l. incent haar functie al? secretaresse neergelegd. Van de achttien jaar. dat de Holtense afdeling bestaat, heeft juffrouw Vincent, deze functie elf jaar met grote toewijding vervuld Zij wordt opgevolgd door mevrouw J. L. van de Berg-Mulder die tevens de zorg voor het lectuur-depot op zich heeft genomen. Ochtends van 9.00 tof. 10.00 uur op baandag. dinsdag en vrijdag in hel *®ene Kruisgebouw, telef 1436, De beide buurtverenigingen van de Larenseweg. die als gezelligheids- verenigingen apart optrokken, hebben zich nu verenigd om voor de bevrijdingsfeesten op 5 mei de Larenseweg vanaf Dikkers tol aan Mees- terberends gezamenlijk te versieren, dit werd in de donderdagavond gehouden vergadering van de buurtbewoners besloten. Er komt een grote ereboog bij Dikkers voor de ingang van de Larense weg en eveneens bij Meesterberends als ingang komende van de rich ting Laren, De straat zal versierd worden met 250 dennetjes, die onder ling met slingers en vlaggetjes verbonden zullen worden. De dames van de Larenseweg hebben besloten om 3600 papieren rozen te vervaardigen, om daarmede de versiering te voltooien. Het vreugdevuur zal op^ de morgen van 5 mei deze straat passeren en dan zullen de bewoners van de Larenseweg hun straatversiering in optima lorma gereed hebben Wellicht een aansporing voor andere buurtverenigingen om hun straat op 5 mei ook een luisterrijk aanzien te geven. ï.i 1 en twintig jaai géit-den werd Holten bevrijd van hvv Duitse juk. Op 7 april trokken de Canadezen de Schipbeek over. Nadat met bulldozers een dam in de beek was ge legd trokken manschappen en groot materiaal de gemeen te Holten binnen en nestelden zij zich o.a. in de Beuse berg. Op 8 april trokken de tanks en vlammenwerpers het dorp binnen. Dit heugelijk feit werd dinsdagavond op eenvoudige wijze herdacht met een lampionoptocht georganiseerd door de speeltuinvereniging „De Kol". Meer dan vijfhon- deid kinderen met kleurige lampions trokken met de muziekvereniging „HMV" met drumband en begeleid door talloze ouders door het dorp. Van de speeltuin in de Weversstraat trok de stoet over de Kerkhofsweg'en door de Stationsstraat, naar de Dorps straat, waar voor bet gemeentehui* het dagelijks bestuur onzer gemeente, burgemeester, mr. W. H. Enklaar. ethouders. de heren J. Rietberg en.H. Klein Velderm eentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg, het imen. Om het drukke verkeeer niét te veel te hinderen, trok de kleurige optocht daarna de Kolweg op en werd een rondje gemaakt langs het slachthuis. Hier kwam de stoet het mooist tot uitdrukking door de afstand en de verscheidenheid in kleuren. In de Weversstraa werd ae stoet ontbonden en marcheerde HMV naar calf .De Waag" waar de muzikanten enkele consumpties wer angeboden. Bij het begin dreigden regen en natte sneeuw nog even roet in het eten te gooien, maar later werd het weer droog en hadden de kinderen althans de bevrijdingsdag nog even prettig herdacht, Op 5 mei volgen woi^V,^dingSfeeSt^n' aa" welke or§anisat'e hard gewerkt j en de gen défilé afni den Tijdens de ledenvergadering werd mejuffrouw Vincent gehuldigd bij haar afscheid. De voorzitter, dokter C. H. Rietdijk, sprak vol lof over haar arbeid in het belang van het Nederlandse Roode Kruis en in het bijzonder voor de afdeling Holten Hoor haar verricht en overhandigde haar namens het hoofdbestuur He medaille voor 10 jaar trouwe dienst met een bijbehorende oorkonde. Na mens de afdeling overhandigde hij haar een bloemstukje en een boeken bom Juffrouw Vincent dankte voor de geschenken en de sypalhieke woor den tot haar gesproken en in het bij- ronder voor de prettige wijze waar op zij steeds met de andere bestuurs leden heeft samengewerkt. Voor de laatste maal bracht zij als secretaresse 't jaarverslag uit waar aan wij ontlenen, dat het aantal le den 1074 bedroeg. Dit is 51 meer dan in 1968 Met de salonboot J. Henry Dunant mochten in de maand oktober twee patiënten uit deze gemeente n.I. de heer H. J. Potman, Beuseberg. thans verpleegd wordende in Eugeria te Almelo en mej. W. H. Klein Lebbink te Espele een tocht van zes dagen meemaken. Uit het verslag van de welfare leidster mevrouw G. H. A. Weijl- Goldstein bleek, dat de welfare-vrij willigsters de dames H. Kevelsm- Maats Van de Meuten Kolkman cn W. A. Redeker-Radstake, alsmede de leidster, geregeld vijf Dartiënten hadden bezocht en hen o.a. hadden geholpen met handwerken. De be zoek wordt door de patiënten zeer gewaardeerd. Met de verloting der gemaakt handwerken werden de kos ten weer gedekt. Met St. Nicolaas ontvingen alle in valide en langdurige zieken in de ge- meente. alsook de patiënten, die in een ziekenhuis verpleegd werden e»n fruitbak'e. Voor het eerst werd in deze ge meente in het gebouw van de scho lengemepnschap een bloedDlasma- avond gehouden. Deze avond vond plaats op 29 oktober onder leiding Van het bestuurslid, de heer H H Bleijenberg Het werd een succes. •->37 donors konden worden ingeschre ven. Ook de afdeling E.H.B.O. heeft hieraan flink medegewerkt. De jaarlijkse collecte bracht bru- u° Lu1''"'" op' Di: was- volgens het hoofdbestuur 119.6 pet. tan t streef bedrag. Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer Bleijen- berg, bleek, dat er een klein voorde lig saldo is. Dexondanks zal de mi nimum contributie in 1971 moeten worden verhoogd in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van de nieuw aan te schaffen ambu lance-auto. door een stichting in op richting, waarin ook de afdeling van het Roode Kruis zal participeren. Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter dokter Rietdijk, die perio diek aftredend was met bijna aJg<*- mene stemmen herkozen. Daarna had het afscheid plaats van mejuf frouw Vincent.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1