mm- - De bevrijding van Holten Zeskampers Kontaktmiddag in „De Schure" Grote drukte rond Paasvuren jü 5— SIMAVI-COLLECTE BEGINT 6 APRIL Oppasdienst herv. kerk start zondag Plaatselijke commissie houdt zitdagen bij „DE POPPE55 E.H.B.O.-WEDSTRIJD HOLTEN-MARKELO Ondanks gure weer De Waterhoek had het grootste paasvuur Inbraak in het moderne winkelpand van Wonnink n.v. ZE AGENDA BURGERLIJKE STAND T,. Gevonden en verloren voorwerpen BEJAARDEN- SOCIETEÏT MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen W eekenddienst dierenartsen Medische diensten in tropenlanden nog altijd dringende zaak Wachtdienst slachthuis Officiële publikatie Zitting Woonruimte- Commissie KERKDIENSTEN Spreekuur maatschappelijk werkster Gezinsverzorging Ruilverkaveling Holten-Markelo Storingsdienst GEB Gereformeerde jeugd sluit seizoen af met gezellige avond DATA om te NOTEREN CJV Dijkerhoek A&vertentieprijs 1-15 mm (d contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar10,per jaar Vrijdag 3 aprïl 1970 Jaargang 22 no. 14 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag X april f0.00 uur: Rayonvergadering voor deelnemers aan de Cobp KI-vereni- ging „Z.W.-Overijssel" in café Kalf sterman. Vrijdag 3 en zaterdag 4 april 80.00 uur Jaarfeest CJV „Espelo" in „Het Trefpunt" met o.m. opvoering van de thriller „Narcose" van Wim Dumont (zie advertentie). Zaterdag 4 april 10.00 uur: Opvoering van het blijspel „Tinus de treiteraar" door de to neelgroep „O en O" van Nijverdal in het gebouw Rehoboth (zie adv.). Zondag 5 april I »s*> uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie). Dinsdag 7 april i tO.M uurj Ledenvergadering afdeling Jïolt-en van het Ned. Roode Kruis in Hotel Holterman (zie adv.). Woensdag 8 april M.30-14.30 uur: Winkelauto Wolfede ratie bij de Coöperatie te Holten. t*.00-15.30 uur: Als voren bij de Coö peratie te Dijkerhoek. 18.30 uur: Excursie naar Klooster Sion van de Herv. Groep Holten en Dijkerhoek. Vertrek vanaf Irene. In Dijkerhoek om 18.45 uur vanaf sme derij Broekhuis. Donderdag 8 april 90.00 uur: Ledenvergadering Postdui venvereniging „De Bergvliegers" in het clubhuis aan de Koningin Wil- helminalaan. Vrydag 10 april 10.00 uur: Zendingsavond in het ge bouw Rehoboth (zie bericht). Maandag 13 april 20.00 uur: Vergadering van het Alge meen Bestuur van de Stichting „Sportbelangen Holten" in hotel Holterman. Overleden: G. van den Bos, 52 jaar Smidsstraat 4; J. Wilmerink, oud 42 jaar, Dijkerhoek 22; W. Schoppers oud 55 jaar, Industriestraat 6; G. J. Barneveld, 39 jaar. Schoutenstraat 98. Ingekomen: B. J. Vukkink en gez. van Markelo naar Tuinstraat 12; C. M. Teunissen en gez. van Deventer naar Vianenweg 154: G. A. Loorbach en gez. van Loos- drecht naar Schuttersweg 3; H. T. G. Josso en gez. van Zand- voort naar Vianenweg 2. Vertrokken: J. Dijkink van Beuse- berg 38 naar Amsterdam. f/ Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, ontstak op de avond van de le Paasdag het grootste paasvuur in zijn gemeente op de hoeK van de Oude Deventerweg en de Manenschijnsweg. „Eerste prijs" prijk te op een kartonnen kaart bij de ingang van het drassige terreintje. Vanaf januari hadden de jongens uit de buurt hier een enorme brandstapel bij elkaar gesleept, de laatste dagen met vijf tractoren en 14 wagens geholpen door de ouderen. Toen de burgemeester de branden de fakkel in de met benzine en afge werkte dieselolie doordrenkte voet van de houtstapel stak, vond het vuur gretig voedsel in de dorre den- netakken, die het hoofdbestanddeel van de stapel vormden. De gloed - f. Ni! Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag, vermoedelijk omstreeks drie uur, ongebroken in het moderne zakenpand van E. Won- nink N.Wop de hoek van de Oran jestraat en de Kerkstraat. Door het verbreken van de afsluiting der gro te glazen deuren aan de Oranjestraat rijn zij het winkelpand binnengeko men. Mevr. D. Wissink-Lammerts, de echtgenote van de jongste direc teur, ontdekte 's morgens bij het aanzetten van de verwarming door smerige voetstappen, dat er mensen In de zaak waren geweest. Bij onder zoek bleek, dat vier naaimachines, enkele kostuums, andere kledingstuk ken en ook haar bontjas meegeno men waren. De kassa beneden was open en be vatte geen geld. De kassa van bo ven, waarin enig wisselgeld, hebben de inbrekers naar beneden gesjouwd en daar opengebroken. Dubbeltjes en kwartjes lagen over de vloer ver spreid. Er is voor ongeveer driedui zend gulden gestolen. De inbrekers hebben het pand Via de kelder weer verlaten. Zij hadden hun vervoermid del waarschijnlijk in de Kerkstraat opgesteld. De Rijkspolitie en de tech- GEVONDEN: 1 broche; huissleutel; sleutelring; portemonnaie; portefeuil le met inh.; gouden ring; herenpols horloge; damesfiets; 1 bankbiljet; pa- rapluie. VERLOREN: I jute-tas; bromfiets tas; bedelarmband; 1 portemonnaie; wollen muts; bos huissleutels; poe derdoos. nische recherche uit Arnhem hebben een onderzoek ingesteld, dat nog geen resultaat heeft opgeleverd. Op dinsdag, 7 april wordt in het gebouw Irene weer de maandelijkse bejaardensociëteit gehouden. De heer G. H. Ligtering, een tijdlang Holter- naar en thans wonende te Lochem zal deze middag dia's van Canada vertonen. De sociëteit begint om half drie. Alle bejaarden worden uitgeno digd deze middag bij te wonen. Zaterdag 4 april, vanaf 12.00 uur, tot maandagmorgen 8.00 uur: J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 4 april en zondag 5 april E. A. Witkop, Wievdensestraat 118, Rijssen, telef. 05480-2260, van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag 4 april en zondag 5 april: Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, telef. 1515. SIMAVI is de vereniging die zich reeds vele jarig bezighoudt met directe medische hulp in de tropenlanden. Ondanks de vele miljoenen die aan ontwikkelingshulp worden besteed, is de directe behoefte aan genees middelen, instrumenten, verplegingsartikelen e.d. bepaald niet afgeno men. Integendeel, bij het SIMAVI-kantoor te Haarlem komen meer noodkreten om hulp binnenstromen dan ooit tevoren. Vele duizenden in de tropenlanden lijden aan veelal afschuwelijke, ernstige ziekten ver oorzaakt door onhygiënische toestanden, ondervoeding en verkeerde be- handelirtg. SIMAVI wil graag helpen waar zij kan, waarbij niet wordt gekeken naar huidskleur of gevraagd naar geloof. Ieder ziekenhuis, iedere dokter of verpleegster, die zich tot SIMAVI wendt met het verzoek om hulp, wordt zoveel als mogelijk is geholpen. SIMAVI is voor het verrichten van haar werk vrijwel geheel afhankelijk van de jaarlijkse collecte. De collecte gaat a.s. maandag 6 april beginnen. Het verzoek van SIMAVI om zoveel te geven als u kunt wordt door ons van harte ondersteund. werd zienderogen sterker en lang zaam moest het publiek, dat in gro ten getale naar Dijkerhoek was ge komen, dan ook voor de hitte terug wijken- De heer E. Wcgstapel Jzn. bood burgemeester en mevrouw Enblaar voor de door hem verrichte ceremo nie een klein presentje aan. Het mooist gebouwde paasvuur hadden de Dijkerhoekers en Water hoekers niet, die eer kwam toe aan de z-g. „Haarjödden", de bewoners van „De Haar", die een prachtige baoke hadden staan aan de Larense- weg vlak bij de ijsbaan „De Noord pool". In de mast hadden zij een paar vlaggen in top en een oude broek, die bolde in de wind. Het paasvuurcomité had zaterdag middag de brandstapels gekeurd en de prijzen als volgt toegekend: 1ste prijs Waterhoek (G. J. A. Scheper man), 2de prijs de „Haarjödden" (G. J. Aaftink), 3de prijs Keesmans- weg (H. J. Kolkman) en een troost prijs aan: de Geskesdijk (M. M. Ve neklaas). De Kolbewoners hadden, buiten Vrijdag 3 april tot en met zondag april keurmeesters buiten de diensturen H. J. Moleman, Lage- weg 13, telef. 1974. Maandag 6 april tot. en met zondag 12 april: B. Groot Obbink, Kozakkensrtaat 12, telefoon 1526. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00 tot 11.00 uur, aan het slachthuis, telef. 1318. De burgemeester steekt de brand in de grootste baoke' in de Waterhoek. mededinging, omdat zij te laat be gonnen waren, op het open terrein in het Kolcomplex toch nog inderhaast een flinke baoken gebouwd, die ze ker voor de derde prijs in aanmer king gekomen zou zijn. Op de Kol, maar ook bij de andere paasvuren, had zich een grote me nigte verzameld en zeer velen reden met hun auto rond om overal even een kijkje te nemen, zodat het ver keer bij de paasvuren soms danig in de knoop zat. Op de Larenseweg had de rijkspolitie de nodige voor zorgsmaatregelen genomen en regel de zij het verkeer. Een Deventenaar had tussen De venter en Holten via Bathmen zeven paasvuren gefotografeerd en ge filmd. De Holtense vuren waren van een enorme afmeting De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de zit ting der commissie niet op dinsdag 7 april 1970, maar op dinsdag 14 april 1970 zal worden gehouden, des avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Holten, 31 maart 1970. De voorzitter voornoemd, J. Kroon. HOLTEN Ned. Herv. Kerk (in gebouw Irene): 9.00 en 10.30 uur ds. P. Lugtigheid. Extra collecte: Kerk en Zieken zorg. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp (Voorber. II. A.); 3.00 uur ds. R. Oosterhoff en ds. R. A. Hoogkamp (openbare geloofsbelij denis): In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang: collecte voor eigen kerkgebouw. R.-K. Kerkdienst: 8.00 uur (Eucha ristieviering), in het gebouw Irene (gewijzigd aanvahgsuur). NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur hulpprediker A. Schellevis. Extra collecte: Kerk en Ziekenzorg. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. Bouwman, em.pred. te Lochem. 's Ochtends van 9.00 tot 10.00 uur, op maandag, dinsdag en vrijdag, in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. Elke morgen van 9.00 tot 10.00 uur bij mevrouw C. Knijff-Dekker, telef. 1438, bij geen gehoor: telef. 1799, mevrouw Beltman-Aanstoot, „De Haarjödden" hadden de mooiste gebouwde „baoke". Hier de bouwers voor het hete vuur aan de Larense weg. Op zondag 8 april 1945 werd Holten bevrijd. Na vijf jaar van onderdrukking door een zich niets ontziende vijand en zijn meelopers en enkele dagen van folterende spanning of onze gemeente het toneel van een hevige strijd zou worden, reden 's avonds om zeven uur de eerste Canadese tanks het dorp binnen. Die nacht ging men nog de schuilkelders weer in want de vijand was nog niet overal verjaagd. Maar de andere dag; wij hebben nog nooit zoveel blije en gelukkige mensen in de straten van Holten gezien als op die maandag toen alle mensen uit hun schuilhoeken te voorschijn kwamen. Het was ongelofelijk, de zo lang verwachte bevrijders waren gekomen. Voor velen was het een ontroerend weerzien, na een vaak lange onderduikperiode. Men weende van blijdschap. Niet voor iedereen was de vreugde even groot. Meer dan zestig boerderijen waren door de strijd in vlammen opgegaan. Maar ondanks dal vaak grote materiële ver lies, waren ook déze mensen blij weer vrij te zijn. Maar nog zat een groot van Nederland in de greep van de vijand gevangen en stierven in het westen van ons land dagelijks honderden mensen de hongerdood. Tot 5 mei zou het nog duren voordat ons land werkelijk vrij was en de vijand zich had overgegeven. De hongerende bevolking werd toen echter al door voedseldroppings met bommenwerpers in haar grootste nood geholpen. Voor wie de oorlog en de bezetting niet heeft meegemaakt, met name vooral de jongere generatie, is het moeilijk te begrijpen wat deze jaren van onvrijheid en knechting voor de ouderen hebber, betekent, al moeten wij er direct aan toevoegen, dat wij in Holten nog lang niet het ergste hebben meegemaakt. ÏJet is onze bedoeling hier een overzicht te geven van de strijd, die zich voor de bevrijding van Holten heeft afgespeeld, waarbij een aantal Canadezen o.a. door een hinderlaag het leven verloren. Wij willen er slechts op wijzen hoe ontzettend veel dank wij verschuldigd zijn aan allen, die met de inzet van hun leven, die bevrijding tot stand hielpen brengen en aan allen, die op enigerlei wijze, door het verstrekken van voedsel aan de hongerenden, van een schuilplaats aan de onderduikers of op welke wijze dan ook het mogelijk hebben gemaakt, dat velen de bevrijding toch mochten beleven. Droefenis moeten wij hebben over het verlies van onze Joodse ingezetenen, die in de concentratiekampen omkwamen en met de verwanten van hen, die door oorlog en bezetting het leven verloren. Voor hen werd geen nieuwe dageraad geboren. Evenals de gereformeerde kerk heeft men nu ook van de zijde van de Ned. hervormde gemeente een oppasdienst in het leven geroepen tijdens de tweede kerkdienst gedu rende de zomertijd. De hervormde kerk breidt deze dienst uit met een morgendienst in de wintertijd. De oppasdienst start op zondag 5 april. Tijdens elke tweede kerk dienst zal er een moeder aanwezig zijn, die geholpen wordt door twee meisjes van 15 jaar of ouder. Deze zullen de kinderen, dje aan hen wor den toevertrouwd, in het gebouw Irene bezig houden en een wakend De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Holten-Markelo heeft besloten op de eerste en derde woensdag van de maand zitting te houden van 9.00 tot 12.00 uur voor- middags in café De Poppc te Mar kelo. Deze uitspanning is net gele gen op de grens tussen Holten en Markelo, zodat de inwoners van bei de gemeenten een even verre reis hebben te maken. De eerste zitdag zal worden gehou den op woensdag 1 april. Op deze zitdagen kan men alle problemen, die betrekking hebben op de ruilver kaveling bespreken en men kan na dere inlichtingen verkrijgen. Het is voor de leden van de Plaatselijke Commissie namelijk onmogelijk alle informaties thuis aan belanghebben den te verstrekken. De commissie stelt het om deze redenen op prijs, dat men zoveel mogelijk deze zitda gen bezoekt om de problemen be handeld te rijgen. Degenen, die grond willen verko pen aan de Stichting Beheer Land bouwgronden SBL- dienen zich hier voor rechtstreeks te wenden tot de leden van de Plaatselijke Commissie Zaterdag 4 april t.e.m. vrijdag 10 april buiten de diensturen Electra: H. Huisman. Kolweg 42, telef. 1498. Gas: J. Bosscher*» fi*u- seberg 129, telef. 1945. voor de ruilverkaveling, de aankoper van de SBL of tot de Cultuurtechni sche Dienst te Zwolle, Emmastr. 1. De Geref. Jeugdverenigingen (GJV) gaan het seizoen 1969/1970 zaterdag avond besluiten met een gezellige avond in het gebouw „Rehoboth". Op het enkele weken geleden zo ge slaagde jaarfeest verzorgden leden van de verschillende clubs het pro gramma en men heeft gemeend het er nu maar es van te moeten nemen en met andere belangstellenden (ho pelijk zullen het een flink aantal zijn) gaan genieten van het blijspel „Tinus de Treiteraar" dat door de bekende toneelclub „O en O" uit Nijverdal zal worden opgevoerd. Voor verdere bij zonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Vorige week dinsdag had in café De Waag een EHBO-wedstrijd plaats tussen twee ploegen uit Markelo en twee uit Holten. Als jury-leden fungeerden dokter H. Verbeek uit Markelo en dokter J. F. Sijtsema uit Holten. Het betrof hier 2 ongevallen, waarbij mond-op-mond beademing moest wor- den toegepast. Verder kwamen er in voor een schedelbasisfractuur, gebro ken onderarm, en een oogverwon ding. Over het geheel werd er vlot ge werkt, onder toezicht van een groot aantal EHBO-ers, waarvan een aan tal uit Markelo. Na afloop werd door dokter J. F. Sijt sema de uitslag bekend gemaakt en gaf hij een uiteenzetting, hoe het ei genlijk behandeld had moeten worden. Verder gaf hij een toelichting op de behandeling van de patiënten van de diverse ploegen. Het bleek dat Holten ook deze keer de sterkste was geweest, de laatste ploeg had n.l. de meeste punten ver zameld. Aan de winnende ploeg, die de lei- dersprijs kreeg toegewezen, werd een attentie aangeboden. Ook de jury-leden wei-den niet ver geten, en kregen een attentie in na- tura, dit voor hun vrije tijd hieraan besteed. De voorzitter uit Markelo bracht dank aan de afdeling Holten voor de ontvangst en de prettige wedstrjjd; hij hoopte Holten t.z.t. werr in Mark te zien voor de return-wedstrijd. De uitslag was als volgt: le prijs Hol ten 257 punten met als deelnemers. Mevr. H. C. Broekmaat-Schlahmïlch, (Leidster), mevr. J. Schöppers-Pon- gers en de heer II. J. Beijer. 2e en 4e prijs was voor Markelo met als puntenaantal 221 en 170. De derde prijs was weer voor Holten met een punten-aantal van 190. deelnemers mevr. W. Westerik-Dollekamp. De heren G. Willems en II. J. Vorkink. De winnende ploeg hoopt vandaag Holten te vertegenwoordigen op de kringwedstrijd in Olst. Dinsdag, 21 april 9-17 uur: Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad. Dinsdag 21 april, 20 uur: Le denvergadering van de VVV „Holtens Belang" in Dorpsho tel Holterman. Zaterdag-25 april: Betaaldag wintertraining Z.C. „Twen- haarsveld". Dinsdag 28 april. 19.30 uur, Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. Donderdag 30 april (Konin ginnedag) 14.00 uur: Konings- schieten door de schietvereni ging ..De Eendracht" op ter rein Rijssenseweg. Na afloop Koningsbal in hotel Vosman. Woensdag 3 juni 8.00 - 19.00 uur: Stemming voor de ge meenteraad. Op 28 februari was de trekking van onze verloting ten bate van gebouw „Bethanië". Het was die avond heel gezellig, en zoals u enkele weken te rug hebt kunnen lezen, is het gebouw al officieel geopend. Alle prijzen zijn inmiddels persoonlijk bij de winnaars thuis bezorgd. Maar omdat ons van verschillende kanten nog vragen hier over bereikt hebben volgen hier de nummers van de loten waar een prijs op is gevallen. Te beginnen bij de eerste prijs: 3493, 312. 1509, 999, 2908, 1858, 2502 1828, 2964, 293, 683, 2115, 21712534, 361, 809. 544. 1817. 422, 780. 2697 2786 2199, 1862, 1949, 2608, 199, 96. 1477. 331 644. De namen en adressen waren op 't zijstrookje vermeld en in ons bezit, reden waarom er geen trekkingslijs- ten verspreid zijn. Op vrijdag 10 april a.s. er jaarfeest van de jeugdclubs (beneden 16 jaar) om 8 uur in „Bethanië". oog slaan op de slapende baby's. Het is de bedoeling, dat men kin deren brengt van 0 tot en met 4 jaar. (Vanaf 5 jaar kunnen ze naar de zondagsschool). De baby's kun nen met wagen en al (of reis-wieg) in Irene gebracht worden. Er wordt gezorgd voor één of meer boxen en voor speelgoed. Men behoeft de komst niet van te voren op te geven, maar kan de kinderen zo ongevraagd brengen. Deze service van de kerk wordt gra tis verleend. Een aantal dames en meisjes heeft zich voor dit goed^ doel reeds beschikbaar gesteld. De namen van hen, die „dienst" hebben worden maandelijks in Hervormd Holten afgedrukt. De bedoeling is, dat met name van de jonge gezin nen, man en vrouw samen naar de kerk kunnen gaan. Voor deelname aan de Zes kamp op 5 mei a.s. zijn nog niet alle ploegen volledig bezet, 't Organisatiecomité doet daar om een dringend beroep op vrouwen en meisjes, mannen en jongens om zich nu op te ge ven voor deze interessante wed strijd. In 't bijzonder wordt 'n beroep gedaan op de verschillende buurtschappen. Per team zijn 20 mensen (10 dames en 10 he ren) nodig. Men kan zich opgeven bij: 1. Beuseberg, J. Markvoort, Roudaalterweg 20, tel. 05731- 295; 2. Espelo-Neerdorp, mej. B. Schippers, Espelo 15, tel. 05725-264; 3. Dijkerhoek-Holter- broek, D. Jansen, Dijkerhoek 16 tel. 1583; 4. Borkeld-Look, T. Lukkien, Borkeldweg 16, tel. 1660. Men verzoekt ons het volgende op te nemen: Zondagmiddag 5 april is er een openbare bijeenkomst, aan vang half drie. in ,.de schure". On derwerp „de Schure". Deze middag is echt niet alleen bedoeld voor hen, die ai of niet vaak in „de Schu re" komen, maar voor allen die zich interesseren voor ,,de schure" of het jeugdwerk in het algeméén. Van vele kanten heeft ons het verzoek bereikt „de Schure" eens open stel len voor mensen die het allemaal eens willen bekijken; wel dat kan zondag. Bij alle democratiseringsprocessen in b.v. het bedrijfsleven of het onder wijs kunnen en mogen wij niet ach terblijven met een democratiserings proces. Deze vergadering is dan ook bedoeld om belangstellenden inspraak te geven, opdat wij een programma samen kunnen stellen dat zo attrac tief mogelijk is voor de bezoekers. Hier onder volgen enkele gespreks punten die naar wij hopen vele raakvlakken hebben met alle facet ten van „de schure".maar vragen en opmerkingen van andere aard zijn natuurlijk ook van harte welkom, hetgeen uitgaande van het principe van de vrije meningsuiting vanzelf sprekend is. gesprekspunten: a. functie van ,,De Schure". Ontmoetingscentr. Discus siecentrum: meningsvorming, men taliteitsverandering. b. alternatief bij afbraak van .de Schure' (dorpshuis). Iedere belangstellende nodigen wij van harte uit deze middag met ons van gedachten te wisselen over bo vengenoemde punten en tevens ken nis te maken met de huidige opzet van ..de Schure". Tenslotte een oproep aan alle goed- willenden. Zondagmiddag 29 maart Aste Paasdag!!!) werd ons lid Jaap Snnkman beroofd van z'n laatste, nog functionerende vervoermiddel, een brommer, merk Batavus; kleuri blauw, verzekeringsno. NVF 067. Wij verzoeken u. indien u deze brom mer ziet dit op te geven bij de plaat- =eb"ike politie. Bij voorbaat onze har telijke dank en naar wij hopen tot 7'ens op zondagmiddag 5 april, half drie. Jan van Bruggen jr. namens bestuur van „de Schure".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1