Grote deelname aan de Palmpaas wedstrij d FEESTMORGEN Paasvuren zullen de hemel weer rood kleuren Straatnamen in „De Haar' aan nieuwe begrippen aangepast De Heer is waarlijk opgestaan JM Ponyclub nam buitenmanege in gebruik KERKDIENSTEN le en 2e Paasdag Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerj. n JURY HAD EEN MOEILIJKE TAAK Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Gezinsverzor gin g voor alle schoolgaande kinderen DATA om te NOTEREN Officiële publikatie Spreekuur burgemeester Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, herbenoemd Sportcomplex „Meermanskamp nu planologisch rond GEEFT MILD voor de EMMABLOEM- COLLECTE Medische dienst tandartsen dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Lucas 2434a HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 27 maart 197W Jaargang 22 - no. 1-3 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* >or Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) j 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad AQ - Zaterdag 28 maart Betaling contributie wintertraining Zwemclub Twenhaarsveld; 20.00 u. Grote verwerping Café "De Wip- pert" (zie adv.). Vrijdag 3 april 20 uur: Rayonvergadering voor deel- nemers aan de Coóp K I.-vereni ging "Z.W. -Overijssel" in café Kalfsterman. Vrijdag 3 en zaterdag 4 april 20 00 uur Jaarfeest C.IV „Espelo" in "Het Trefpunt" met o.m. opvoering van de thriller ..Narcose" v. Wim Dumont (zie adv.). Dinsdag 7 april 20.00 uur Ledenvergadering afdeling Holten, van het Ned. Rode Kruis in hotel Holterman. Woensdag 8 april 18.30 uur: Excursie naar het Kloos ter Sion van de herv. Vrouwen groep Holten. Vertrek vanaf Irene. Mandag 13 april 20.00 uur: Vergadering van het Alge meen Bestuur van de Stichting "Sportbelangen Holten" in hotel Holterman. Zondag 29 maart (le Paasdag) Ned. herv. kerk: 8.30 uur ds C C Ad- dink (Medewerking Herv. Kerkkoor) 10.15 uur ds C C Addink (Bed. H. Doop)8.00 uur voorm. Jongeren- dienst in Irene gevolgd door Paas- ontbijt. In alle Paasdiensten: Grote Paascol- lecte voor Alg. Kerkewerk. Geref. kerk: 9.30 en 3.00 uur ds S G Bloem van Ommen. Tijdens de Paasdagen is het ene of fer voor het Fonds Algemeen Kerke lijke Arbeid (FAKA). Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding van de kerk. R.K. diensten: (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene met me dewerking van het Dameskoor uit Rijssen. NIEUW HEETEN R.K. kerk: Zaterdag, 19 uur Paaswa ke, zondagmorgen 8.00 uur en 10.30 BIJKERHOEK Bethanië:- 10.00 uur ds P Lugtigheid (Bed. H. Doop) Extra collecte: Gro te Paascollecte voor Algemeen Ker kewerk OJCPCENBROEK Ned. herv. kerk: 10.00 uur ds W P J Osinga met medewerking van het Kerkkoor en trompettrie. Extra collecte: Grote Paascollecte voor Algemeen Kerkewerk. Maandag 30 maart (2e Paasdag) HOLTEN Ned. herv. kerk: 10.00 uur ds P Lug tigheid. Grote Paascollecte voor Al gemeen Kerkewerk. Geref. kerk: 9.30 uur Zangdienst m. m.v. HMV. R.K. Kerkdienst: (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk: 8.00 uur en 10.30 uur )Eu- charistieviering) OKKENBROEK Ned. herv. kerk: 10.00 uur ds Pelhijs van Colmschate. Grote Paascollecte voor Algemeen Kerkewerk. Geboren: Herman zv H J ten Wolt huis en W Kettelarij Look 41 Johan zv J Lammers en E Wegstapel De- venterweg 27 Johanna Frederika dv B J J Markvoort en F J Jeurlink Neerdorp 100. Overleden: geen. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen. BEVOLKING: Ingekomen: H Wijlhuizen van Bath- men naar Dijkerhoek 100 P. Lugtig heid en gez. van Leidschendam naar Pastoriestraat 44. Vertrokken: J P Poll Jonker van Dorpsstraat 22 naar Ede Mej E D van de Weerd van Holterberg 37 naar Zeist. van 19 t.m. 26 maart 1970 Gevonden: militaire regencapp; portemonnee met inhoud; muntbil- et; kinderportemonnee; bril-etui; bril; bromfietsplaatje; regenbroek. Verloren: Ijsmuts; herenporlemon- nee met inhoud; bankbiljet; bril met donker montuur; dameshorloge; eni ge zaken-brieven; wollen das; brom fiets. 'f'. Veel kinderen, vaders en moeders, waren zaterdagmiddag verzameld op Kalfstermansweidc waar de Palm- paaswedstryd werd gehouden. Hon- dervyftig kinderen namen er aan deel. Dat is bijna tweemaal zoveel als het vorige jaar. Prachtig opgetuigde zwaantjes en krakelingen, droegen zij met zieh mee. Het waren lang niet allemaal originele palmpasens, want die moe ten eigenlijk bestaan uit een jonge den met 5 strampen in de kop, afge schilde tak met papierknipsels en kunstbloemen, op de toppen vyf zwaantjes (broodvogeltjes met een krentenoogje). Een rad een kra keling heet dat omgeeft de takken. De haarvlecht, dife deze broodkrans voorstelt, herinnert aan overoude haaroffers. De palmpaas is eigenlijk een verkleinde meiboom, een vrucht baarheidssymbool. die met vogel en. eieren het nieuwe leven der lente voorstelt, terwyl de zwaan de vogel der godin Frigga uitbeeldt. In de loop der tijden is hierin nogal wat veran derd en zijn er tal van ingrediënten aan de palmpasen toegevoegd. Met het veranderde gebruik moest dan ook rekening worden gehouden. De jury, bestaande uit de dames C. P. K. Enklaar-van An del en I. Ja- link-Dubbeldam en de heer W. ten Berge,, had dan ook een zeer moei lijke taak. Zij verrichtte de keuringen en achter de muziekkoepel in Kalfster- mansweide. waar de kinderen (zon der vader of moeder, om herkenning te voorkomen) passeerden om hun palmpasen te laten zien. Hef Palm- paascomité had afzonderlijke prijzen beschikbaar gesteld voor zwaantjes en krakelingen. Na de keuring - die nogal wat tijd in beslag nam. vertrok de kleurige_ stoet, vooropgegaan door HMV en drumband, voor een rondgang door de Gaarden en een gedeelte van de Boschkamp. Bij het gebouw Irene, waar de stoet Zaterdag, 28 maart tot en met vrij dag, 3 april -buiten de diensturen- Electra: H. Heijink, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: W. C. van der Weerthol', Voors- boerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag, 27 maart tot en met zondag 29 maart - keurmeester buiten de diensturen - C. Dijkstra, Schoolstraat 5, tel. 1833. Maandag, 30 maart tot en met zondag 5 april: H. J. Moeleman Lageweg 13, tel. 1974. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9 tot 11 uur aan het slacht huis, tel. 1318. Elke morgen van 9 tot 10 uur bij me vrouw C. Knijff-Dekker, tel. 1438, bij geen gehoor tel. 1799 mevr. Beltman- Aanstoot. Op 5 mei a.s. krijgen de kleuters van de gezamenlijke kleuter scholen een feestprogramma aangeboden in de grote tent op Kalfstermansweide. De kinderen komen om kwart voor negen op school om daar na vanaf hun eigen school in groepsverband te vertrekken naar de feesttent. Voordat clown „Piko" begint., krijgt ieder kind een ballon met een label, waar de naam van het kind op staat, en ook de naam en het adres van de school. Wij hopen dat we dan later nog eens vernemen waar de ballonnen terecht zijn gekomen. Na het optreden van de clown en de goochelaar worden de kleuters getrakteerd. Om half elf is het feest afgelopen en kunnen de ouders hun kinderen bij de feesttent weer ophalen. ontbonden werd. maakte de heer Beijers de uitslag bekend. Hij be dankte de juryleden, de comitéleden en allen die aan het welslagen van deze middag hadden meegewerkt, in het bijzonder juffrouw W. E Wolters, die een belangrijk aandeel had in de voorbereiding. HMV kreeg een trac- tatie en een klein douceurtje, de kin deren allemaal een sinaasappel. De uitslag was: Zwaantjes: le prijs Jan Eertink, 2e Jan Jager, 3e Marian Paas en Ma- nette Kromdijk, 4e Marijke Bos en Alice Drogt. Een kleurrijke palmpasen optocht bewoog zich vorige week zaterdagmiddag door de Stationsstraat, de Gaar den en over de Boschkamp. Krakelingen: le prijs Annet Klein Velderma'n, 2e Gusta Kamperman, 3e Walter Derth, André Wissink en Jan Hovenkamp, 4e Erik Kruisink. De prijzen bestonden uit waarde bonnen, waarvoor de kinderen wat konden kopen. Dinsdag 21 april, 20 uur, Leden vergadering van de VVV "Hol tens Belang" in Dorpshotel Hol terman. Zaterdag 25 april Betaaldag wii tertraining Z.C. ..Twenhaarsveld" Dinsdag 28 april, 19.30 uur, Open bare raadsvergadering ten meentehuize. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij tot zijn spijt verhin derd is om op dinsdag, 31 maart a.s. spreekuur te houden. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. In alle delen van de gemeente zul len op eerste Paasdag de paasvuren weer branden. Bij het gemeentebe stuur is voor twaalf brandstapels ver gunning aangevraagd, maar daar zul len er nog wel een paar bijkomen. Dit oude uit de heidense oertijd stammend gebruik is nog niet uit gestorven. Het heeft door de wed strijd, die ér een aantal jaren geleden aan verbonden werd zelfs een nieuwe impuls gekregen, want met grote ri valiteit wordt door verschillende buurtschappen en groepen van perso nen gestreden om het eervolle predi kaat ,,het grootste paasvuur". Hier voor wordt door enkele recreatie- bedrijven en particulieren een bedrag beschikbaar gesteld, dat door 'n klein comité bestaande uit de heren J. Wig- gers, G. J. Langenbarg, P. B. Muller en W. Beijers. na beoordeling van de brandstapel, op de zaterdag voor Pa sen. aan de grootste paasvuren wordt toegekend. Het is nu al bekend dat de bewo ners in de omgeving van de Tromops- weg-Oude Deventerweg en Manen- schijnsweg alles op alles zullen zetten om dit jaar de eerste prijs te behalen. Maar de z.g. Haarjödden (Larensweg- Dorperdijk) zullen zich ook niet onbe tuigd laten. Aanvankelijk leek het er op. dat de Kolbewoners. die ook sterk zijn in het bijeenbrengen van 'n groot paasvuur verstek zouden laten gaan. Op het laatste moment zijn zij echter toch nog begonnen en zal hun paas vuur toch nog staan op de open ruim te tegenover het slachthuis in het Kolcomplex. Op de volgende plaatsen zullen paasvuren te zien zijn a.s. zondag: Keesmansweg bij Kolkman, Boschweg op de Zuurberg, Tromopsweg (Dijker- Hoewel de raad van Holten zich in een vorige vergadering reeds uitvoerig heeft bezig gehouden met het geven van namen aan de straten in het bestemmingsplan „De Haar", ontstond er dinsdag avond in de voltallige vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, toch nog een uitvoerige en soms wat „vrolijke" discussie, omdat daarbij kwam vast te staan, dat deze naamgeverij een meerderheidsvoorstel was van de wethou ders, wijl de burgemeester er over twee straten een andere mening op na hield dan zijn beide medebestuurders. Romantisch en Idyllisch Wethouder Rietberg verdedigde het meerderheidsvoorstel. ,,U duikt in de historie om de oorspronkelijke na men te handhaven en gaat van een romantische en idyllische gedachte uit. Maar de mensen van vroeger zijn wel blij, dat hun steeg een straat geworden is. Bovendien komt onder straatnaambordjes de vroegere naam te staan". De wethouder vond het een gebrek aan werklijkheidszin om de naam ,,ste*eg" te handhaven. Het was geen steeg maar een weg. De discussie ontlokte de heer Wig- gers (a.r.) de opmerking, dat het hem verbaasde, dat hier zo lang over gepraat moest worden. Men had voor een bepaalde datum suggesties kunnen doen. De heer Kaan: .,Dat ligt aan dé wethouders", waarop de heer Rietberg repliceerde, dat de heer Kaan het woord had gevraagd, hetgeen deze weer ontkende De raadsvoorzitter merkte ten slot te nog op, dat de democratie eist, dat dit niet in .een onderonsje wordt vastgesteld. De raad ging ten slotte met het meerderheidsvoorstel ac- coord, zodat in ,,De aar" de vol gende namen zullen prijken: 1. Aal- tinksweg, 2. Parallelweg, 3. Reilinks- straat, 4. Bessinkpasstraat, 5. Haar- straat, 6. Verzetsstraat, 7. Canada straat, 8. Churchillstraat, 9. Ab Jan- sensstraat, 10. Koningin Wilhelmina- straat. 11. Heutweg. 12. Klompsweg, 13. Vrijheidslaan. 14. Diessenplas- straat, 15. Korte Diessenplasstraat. 16. Koningin Julianastraat. 17. Na gelhoutstraat, 18. Kenemansstraat. 19. Sallandstraat, 20. Schipbeekstraat en 21. Reggestraat. Aan het begin van de vergadering complimenteerde het oudste lid van de raad. de heer D. J. Wansink (gem.b el.) burgemeester, mr. Enk laar. met zijn herbenoeming als bur gemeester bij Kon. Besluit van 2 fe bruari 1970 nr. 4. namens alle raads leden. De heer Enklaar dankte al len. dat men hieraan aandacht heeft willen schenken. Er ontstond nog even een woor denspel tussen de heer Van Schoo ien (b. p.) en de voorzitter naar aan leiding van de opmerking van het raadslid in een vorige vergadering, dat B. en W. de raad hadden moeten inlichten over de verharding van de Wddwce door de eigenaar van het café-restaurant oamp>ng De Prins Intern rapport Aan de hand van een intern rap port, dat de leden in hun bezit had den (maar niet aan de pei-s is ver strekt), meende de heer Van Schoo ien, te kunnen vaststellen dat arti kel 145 der Gemeentewet bepaalt, dat de raad beveelt tot het aanleg gen en verbeteren van wegen, zodat het college in verzuim gebleven is. Maar de voorzitter maakte hem dui delijk, dat het hier gaat om het finan cieel aspect dus als de raad gelden heeft te voteren. Waar het de heer Van Schooten in de vorige vergade ring om ging was de vraag of er ook geheime clausules waren opgemaakt. „Maar die zijn er niet", aldus de raadsvoorzitter. Wethouder Rietberg „Hadden wij eerst moeten vragen om toestemming? „De heer Van Schooten heeft de verharding heel vroegtijdig opgemerkt, verklaarde de wethouder. B. en W. hadden zeker t.z.t. een mededeling gedaan. De vraag van de heer Meerman over de baatbelasting vond hij veel belang rijker. De voorzitter vond het een foi-meel en juridisch debatje. De heer Westerik (C.H.) „Voor mij is het muggenzifterij" Bij de verkoop van bouwterreinen aan de heren G. J. Barneveld (1790 m2 voor f 26.850.aan de Rijssen- In de week van 30 maart tot 5 pril wordt in deze gemeente de Emmabloemcollectie gehou den, waarvan de opbrengst o.a. ten goede komt aan de tubercu losebestrijding door de plaatse lijke kruisvereniging. Hoewel de tuberculose geen volksvijand nummer één meer is, mag de aandacht voor de bestrijding hiervan niet verslappen. Tel kens blijken plotseling haarden van deze, vroeger vaak dodelij ke, ziekte op te duiken, waar uit blijkt, dat de ziekte nog niet is overwonnen. De Kruisvereni gingen doen voor de bestrijding belangrijk preventief werk en daarom durft het bestuur van het Groene Kruis dan ook een dringend beroep op alle ingeze tenen te doen, en een milde bij drage voor dit doel beschik baar te stellen. Aan alle inwo ners is een circuliare, met daarbij ingesloten een envelop je, toegezonden. Zij worden verzocht hun bijdrage vast ge reed te leggen, want het geld zakje wordt aan hun woning af gehaald. Het Groene Kruis is allen bij voorbaat dankbaar voor hun offervaardigheid. seweg (Parallelweg) en E. D. Vin cent (1030 m2 voor f 18.540.00 aan de Schoutenweg) deelde de raads voorzitter mede, dat de aanleg van de sportvelden op Meermanskamp thans planologisch rond is. Daarom wil het college de nog niet aange kochte gronden thans zo snel moge lijk aankopen van de heren H. en H. J. Wansink voor f 175.060.00. Overdracht aan de Stichting „Sport belangen". die de financiering op zich zal nemen kan dan t.z.t. plaats vin den. Mej. J. G. M. Veldkamp, ad junct-commies A. ter secretarie werd benoemd tot ambtenaar van de Bur gelij ke Stand. Met de wijziging van de verorde ning op de vermakelijksheidbelas- ting, waardoor de eigenaar van het museum „Piet Bos" op de Holter berg in het vervolg zal betalen naar het. oppervlakte tarief, waardoor hij ongeveer de helft minder schuldig zal zijn, ging de raad zonder discus sie accoord. Het was een hele roeze moes in deze vergadering want de filmclub uit Zutphen, die bezig is met het maken van een rolprent over Holten, was een groot deel van de zitting in de weer met filmappa- rateur en sterke lampen. Vrij hinder lijk voor een goede concentratie, maar dat moet men voor zo'n film over hebben. hoek). Espelodijk bij Rensen E 79. Geskesdijk in de Look. Kozakkenweg (Neerdorp), Landuwerweg (Look). Vijfde dijk (Holterbroek). Oude Die- penveenseweg, Larenseweg- Dorper- dijk, De Kol en aan de Schutteweg in Dijkerhoek. Zaterdag, 28 maart vanaf 12 uur tot dinsdagmorgen 8 uur, C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen v. spoedgevallen) Zaterdag. 28 maart. H. Hansman, Karei Doormanstraat 28. Wierden, tel. 05496-1765. Zondag. 29 maart I. van den Enk, Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden, lel 05496-1634. Maandag. 30 maart, A. G. Hoekstra Scherpenzeelseweg 8. Goor. tel 05470- 3355 van 18 tot 19 uur (alleen spoed gevallen). Zaterdag. 28 maart tot en met maan dag 30 maart, R. Back, Schepenen straat 16, tel. 2004. 's Ochtends van 9 tot 10 uur op dins dag en vrijdag in het Groene Kruis- gebouw, tel. 1436. Dode mensen reageren niet meer. Zij doen nergens iets op uit. Welk een verschrikkelijke dingen ook vlakbij een dode zouden gebeuren, hij blijft er koud onder. Welk een onrecht ook vlak bij een dode mag voltrokken worden, hij doet zijn mond niet open. Een dode brengt geen veranderingen meer aan in zijn omgeving. Hij aanvaardt zonder protest de status quo. Hij laat de zaken zoals ze nu eenmaal zijn. Er is niets waarin wij mensen meer geneigd zijn te berusten dan in de status quo van de dood. We lezen dat ook vaak in rouw-advertenties „Wij berusten Carmiggelt laakte in één van zijn vele stukjes dit „Wij berus ten als een overbodige opmerking, omdat er toch moeilijk in een rouw-advertentie zou kunnen staan: „Wij laten het er niet bij zitten." De vreugdeboodschap van Pasen is, dat God het metterdaad niet bij de dood van ons mensen laat zitten. Wanneer God dood zou zijn, zoals velen in onze tijd verkondigen, (omdat zij de menselijke godsvoorstellingen, die in wezen afgodsbeelden ziin. zien wankelen) zou Hij ons mensen gelat.en hebben in de status quo van het leven onder de heerschappij van de dood. Maar de God Israëls is in zijn brandende Liefde tot ons men sen zo zeer de lévende God. dat Hij niet berust in de tyrannie van de duistere machten zonde en dood, die wij mensen zelf over ons gehaald hebben. In Jezus Christus is Hij onzer één geworden en in zijn lijden en sterven gaat Hij mét ons onder de tyrannie van zonde en dood door, om als één vóór ons op te staan uit de doden. Dat is de vreugdeboodschap van Pasen: ..De Heer is waarlijk opgestaan". Zijn opstanding is het overwinningsteken van de lévende God, die deze wereld onuitsprekelijk lief heeft, om dat het zijn wereld is. Wie die vreugde-boodschap gelooft en wie dat overwinnings teken van de levende God waarlijk gezien heeft, die kan Pasen vieren. Want „Pasen-vieren", dat is niet je dik eten aan eieren of dollen rond het Paasvuur. Neen. Pasen-vieren is „leven uit Christus' overwinning", dat is zelf opstaan uit de dood. dat zelf levende mensen worden, die niet berusten in de status quo in deze wereld van menselijk wanbeheer, waarin miljoe nen mensen per jaar omkomen van honger, omdat miljarden per jaar worden uitgegeven aan wapens, die nooit gebruikt kunnen worden. Een levend mens doorbreekt de tegenstellingen in deze we reld, omdat opgestaan is met Hem, die er vóór allen is. Een levend mens blijft niet weg van de stembus, omdat hij weet dat deze wereld anders moet worden. Een levend mens strijdt volhardend tegen het kwaad, in zijn eigen leven en in de wereld, strijdt volhardend voor gerechtig heid, vrede en vrijheid voor alle mensen, volken en rassen, in de zekerheid meer dan overwinnaar te zullen zijn in Chris tus, omdat Pasen verkondigt: „De laatste vijand (de dood) ligt verslagen." C. C. A. De onlangs opgerichte ponyclub „De Bergruitertjes" heeft zaterdag morgen haar oefenterrein of buiten- manége in gebruik genomen. Het ligt prachtig verscholen, en tegen koude wind beschermd, in „Kees- mansbos" aan de Oude Deventerweg. Elf ruitertjes en vooral amazónetjes waren met hun kleine paardjes op gekomen om de eerste lessen te ont vangen van de 18-jarige instructrice, Fennie Mever uit Markelo. die zelf twee jaar lid was van de ponyclub en één jaar van de Landelijke Rij- De eerste les voor de pony club „De Bergruitertjes van de instructrice Fennie Meijer. Expediteur Herman Pieffers biedt de helpende hand. Hier het vertrek van Kalf stermansweide. En de pony's; leuke kleine, som vereniging „Markelo". mige zwaarbehaarde- Welhspaardjes en andere, kruisingen Welhs pony's met Shetlandpony's, maar allemaal heel makke dieren, waarop de jong ste kinderen zich al direct thuis ge voelen, want er waren deze morgen al hele jonge kinderen aan het rijden. Ze waren er nog niet allemaal, want de vereniging telt reeds twin tig leden, maar de aanschaffing van pony en zadel, met verdere uirusting, vergt ten minste duizend gulden. Maar wat er oefende was een leuk groepje, dat al direct veel belangstel ling genoot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1