Fa. E. Voordes opende mooie zelfbedieningszaak BH M&. mm Gebouw Bethanië aangepast aan moderne behoefte si Tegen Markelo worden t eerst aangepakt CaRllA-vOeTBaL OP 5 MEI Straatversiering 5 mei Met de kruiwagen begonnen Hele bevolking van Dijkerhoek voelt zich er bij betrokken Voorzitter Schutte verrichtte de opening NZEAGENDA son Donderdag 19 maart B! ill viyi Ruilverkaveling Hollen-Markelo üompensatiegrond of geld Gevonden en verloren voorwerpen Zeskamp bij viering 5 mei-feest Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis KERKDIENSTEN Medische dienst eekenddienst landartsen Weekenddienst dierenartsen Ere- en eerste Officiële publikatie prijzen voor Paasvae ZOMERSEIZOEN Parkeerverbod gedeelte Gaardenstr. Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Burgerlijke stand ertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,—. Iedere mm meer f 0,12 EUWSBLAD Vrijdag 13 maarf 197# Jaargang: 22 - no.ll Uitgave van de Stichting Holten* Nieuwsblad" te Heiten Telefoon 0546S 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 13 maart uur: Ouderavond o.l. Dorps- Ichool in gebouw Irene. Zaterdag 14 maart 00 uur: Bejaardenmiddag. C.J.V. ,De Vriendenschaar" met toneel spel „De Vluchtelinge" in het ge- jouw Irene. Alle bejaarden toegang jratis (gewijzigde datum). Zondag 15 maart 30 uur: Dansen in zaal Boode te 3athmen (zie adv.) Maandag lfi maart 00 uur: Afzonderlijke ledenverga- lering van de fokvereningng ..Hol en e.o." en ..Fries-Hollands". Jaarna gezamenlijke bijeenkomst riet film over de huisvesting van jundvee en magnesium bemesting :afé Kalfsterman. Maandag 16 t.e.m. 22 maart llecte ten bate van het Rheuma- Dinsdag 17 maart DO uur: Ledenvergadering afd. Dij- :erhoek Ned Bond van Platte- ipndsvrouwen in het Bonte Paard. ,ezing van mevr. W. P. Ott-Hart- mnpi over „Klederdrachten vroeger n nu". 10 uur: Ouderavond van de open- are kleuterschool in de Tuinstraat vorden de school. )0 uur: Ledenvergadering van de gdeling Holten van de Ned. Bond an Plattelandsvrouwen in Dorps- ptel Holterman mevr. W. Tuten- osman spreekt over ruimtelijke or- ening. Vrijdag 20 maart sn vótfo uur: Bijeenkomst „Aktuele lerkgroep" bij familie Haarman zie ber.). Stee rydag 20 en zaterdag 21 maart ubelafdeling N.V. Gebr. Schupperl gagneslolen (zie adv.) Zaterdag 21 maart 0 uur: Jaarfeest C.J.V ..De Vrien- enschaar" in Irene met opvoering jneelspel „De Vluchtelinge". 10 uur: Keuring en Palmpaasop- >cht in Kalfstermansweide (zie be- icht). Maandag 23 maart 5 uur: Jaarvergadering Chr. Kleu- Eenissérschool in de school aan de bhoolstraat.. 0 uur: Ledenvergadering afdeling aan Otpjten der OLM in hotel Holterman preker burgemeester mr. W. H. ™-_,iiklnnr. ESo uur: 'Bijeenkomst Chr. Platte- ____jndsvrouwen in Réhoboth. Spreker 1 heer P. Ruiter over de Matheus ■assion'. Belangstellenden hartelijk êlkom. D isdag 24 nu Openbare gemeentehui. art Zaterdag 28 maart éaldé wintertrdinlngZwemclub tvenna-arsveld. De firma E. Voordes aan de H. J. Wansinkstraat, die enkele jaren geleden haar kruidenierszaak verbouwde, heeft er nu een prachtige zelfbedieningszaak van gemaakt en de vloeroppervlakte tot 140 m2 uitgebreid. Een keur van artikelen in de meest uitge breide sortering herbergt de nieuwe zaak, die men bijna als een supermarkt zou kunnen aanmerken. De heer E. Voordes begon zijn nering in april 1920 en bediende zijn clientèle per kruiwagen. Toen het Kolcomplex werd ontsloten vestigde hij zich op de huidige plaats in de H. J. Wansinkstraat, waar het nu inmiddels voor de vierde maal een officiële opening werd. Burgermeester, mr. Enklaar, die de officiële opening verrichtte en van de driejarige kleinzoon Bert Verkink de sleutel van hel pand kreeg aan geboden, haakte in zijn toespraak in op de ontsluiting van het Kolcom plex. Het was de eerste aanzet van de bouw van woningwetwoningen in deze straat en de Pastoriestraat. „Het is gebleken, dat u aan de ver wachtingen van uw klanten hebt vol- O let de uitvoering van de 'ken in de ruilverkaveling ten-Markelo zal zodra de •rsomstandigheden dit toe- n een begin worden ge- ikt. In overleg met de aan- I ter van het eerste wegen be is besloten, het eerst de )etering van de wegen in de jeente Markelo ter hand te en. Met de werkzaamheden de wegen onder Holten zal ■ct na de bouwvakvakantie begin worden gemaakt. Dit jt uit de jongste mededeling de Plaatselijke Commissie. n kan hiermede zowel met de jjlsvoering als met de bemesting il mogelijk rekening houden, t de werken in het Eisener i zal omstreeks april begonnen en. terwijl het in de bedoelii dat deze in september opgcle- zullen worden. De Plaatselijk pissie zal dit jaar de hernntgin- werkzaamheden in het Eisener i vermoedelijk nog uitbreiden, •etekent, dat de landbouwers in ihied hel eerst van de ruilverka l zullen profiteren, it te bereiken is het echter noori- ijk, aldus de P.C., dat iedereen an meewerkt en zich gedurende •epaaldc periode moet behelpen jen kleinere oppervlakte enltuur- jeel mogelijk zal de P C. trach- e schade op te vangen door het fen van compensatiegrond. Er iter te weinig compensatiegrond ezig, zodat de meeste schade ld zal moeten worden vergoed, ■oor is de volgende regeling op- Id: ibruikers die minder dan 15 pet. mn oppervlakte cultuurgrond tij- af moeten staan, ontvangen per ha per jaar. fbruikers die meer dan 15 pet un oppervlakte cultuurgrond tij- af moeten staan, ontvangen de oppervlakte, boven die 15 pet. - per ha. per jaar. 'e regeling geldt alleen, indien {compensatie-grond aanwezig is. ^veigering van compensatie- zal nooit meer dan f 400.- per itbelaald worden, r de verbetering van de ontwa- in het gebied van het water- i „Salland". bestaat de moge- |d, dat deze alsnog na de hooi en 1970 in uitvoering komt. Hier- pl men nog nader worden in- it. PC. is voornemens éénmaal eek eer» zitdag te houden, op lader aan te geven plaats. Op dagen kan men zich met alle fnien betreffende rle ruil verkave lt haar wenden, bedoeling hiervan is duidelijk, men va He op andere dagen de com missieleden zo min mogelijk lastig met ruilverkavelingsproblemen. De ze mensen hebben zelf ook een be drijf te verzorgen. Gevonden: 1 pr. wanten; 1 kin derboek: 1 knipportemonnee: 1 he renpolshorloges: 1 VW-wieldop. Verloren: 1 kinderportemonnee; 1 lederen portemonnee; 1 halsketting met zwarte bolletjes: 1 Duitse her der; 1 suede jongenswant: 1 jacht hond (Duitse staander); 1 pr. witte gymschoenen. daan," en de ontwikkeling van hi zakendoen hebt begrepen. De jongi re generatie heeft het perspectief ge zien, dat de klanten het vervelend vinden op hun beurt te wachten. Dat is thans in uw moderne zelfbcdie- ningszaak niet meer nodig. Ik wil u niet de jonge kapitein op het schip -schoonzoon A. G. Vorkink- van harte gelukwensen, „aldus burgermeester". Toch is bij deze bouwing de herinnering aan de oude vormen nog bewaard gebleven". De burgemeester overhandigd' de heer Voordes de sleutel weer, dl> hy van zijn kleinzoon ontvangen had en wenste de familie Voordcs-Vor- kink geluk met haar nieuwe uitbrei ding. Geen geruisloos verdwijnen De heer W. ten Berge bracht voorzitter van de Iloltense Handels vereniging de gelukwensen van zijn bestuur over en wees er op, dat in deze tijd vele kleine zaken geruis loos verdwijnen. Uit de verbouwingen die hebben plaats gehad blijkt, dat er in deze wijk behoefde bestaat a. een buurtwinkel. Spreker was verheugd over deze service aan de buurtbewoners en ook aan de Holtense gemeenschap. Hol ten wordt geen plaats met veel dustrie, maar voor het toerisme deze uitbreiding weer een belangrijke stap voorwaarts, aldus de heer Ten Berge. De heer Wiggers sloot zich, als se cretaris van de VVV bij deze woor den aan en herinnerde er aan dat binnen enkele weken de eerste gasten al weer in Holten te verwachten zijn en dat men straks weer kan zeggen, dat het inwonertal verdubbeld is. Hij bracht de familie Voord^s-Ver- kink de gelukwensen van „Holtens Belang" over. De laatste spreker was de heer G. Steinmeijer uit Hengelo, die namens de z.g. TIP-organisatie de gelukwen- Het 5 mei-comité ziet de ontwikkeling van zijn iverk zeer plezierig. Hel schrijft - niet vrij van ..lichte" satire - het volgende: ,.Een van de hoogtepunten van de 5-mei-viering in Holten al ongetwijfeld de gekos tumeerde voetbalwedstrijd zijn, die 's avonds van S tot 9 uur in het Slachthuisstadion zal worden gespeeld. De heren Lukkien en Paule, die een zeer grote bekendheid gemeten bij alle sportvrienden, zullen, met. de onmisbare hulp van onze hooggeboren Prins Carnaval, twee zeer sterke ploegen in het veld brengen. Zij hebben zich bovendien verzekerd van de medewerking van enkele lieftallige verpleegsters, die met spons en zeem de te verwachten kneusjes zullen uitdeuken. De vierkante bal is reeds op de juiste spanning gebracht en alle kui ten worden dagelijks gemasseerd. Alle spelers zijn met een keiharde, alles verwoestende training bezig. De buiken en buikjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het zweet loopt bij stromen. Brave huismoeders zorgen voor de juiste mentale ondersleuning. De aanvoerders repeteren in nachtelijke uren hun donderspeeches en voeren onderling een zeer koude oorlog. Alles wijst er op. dal het een harde, waanzinnige, onver getelijke kolderwedstrijd zal worden. Wij besluiten met de nog nooit eer der uitgesproken wens ..Dat de beste ploeg mag winnen en dat de scheidsrechter gelouterd en ongeschonden uit de strijd mag komen". Deelnemers aan de'zeskamp moe ten zich voor 1 april a.s. opgeven bij de coaches van de buurtschappen te weten: Beuseberg: J. Markvoort, Roudaalterweg 20; Espelo-Neerdorp Mej. B. Schippers, Espelö 15; Dij- kerhoek-Holterbroek: D. Jansen Dij kerhoek 16; Borkeld-Look: T. Luk kien, Borkeldsweg 6; Dorp Noord G. Soer, Noorden,bergstraat 14 en Dorp Zuid: Joh. Jansen, I-laarstraat 15 In ons volgende nummer zullen wij over deze zeskamp nog nadere.mede delingen doen. Zaterdag, 14 maart tot en mei vrij dag 20 maait -buiten de diensturen Electra; H Huisman, Kolweg 42. tel. 1498, Gas: J Bosschers, Beuse berg 129, tel. 1945. Vrijdag, 13 maart tot. en met zondag 15 maart -keurmeesters buiten de diensturen- H W Goornian, Kolweg 52, tel. 1513. Maandag 16 maart tot en met zondag 22 maart J Hof, Ko- zakkenstraat 19. lel. 1697. Aangifte gestorven dieren op zater dag: 9.00-11.00 uur aan het slacht huis, tel. 1318. De Fa. E. Voordes heropen de haar zaak als zelfbedie- ningivinkel. V.l.n.r. mevr. Voordes, mevr. Vorkink- Voordes, de heren A. G. Vorkink en E. Voordes en burgemeester, mr. W. H. Enklaar benevens de kinde ren Vorkink. san overbracht en nog even onder streepte de moed, die men heeft op gebracht om weer verder uit te brei den. Behalve een envelop niet inhoud van de buren, werden de firma Voor des verschillende bloemstukken aan geboden. Men bood de vele belangstellenden verversingen en een Jekker hapje aan. De verbouwing is verzorgd door de, volgende vaklieden: timmer- en me', selwerk Fa. Rikkerz, Enter; interieur en koeling, Fa. Gerrits. Vrooms- hoop; e$«kt.iv instel la tre Fa. J. van Bruggen en Zoon, Holten; Schilder werk. Fa. Meijerink, Holten; vloer bedekking E. Wonnink N.V., Holten. HOLTEN: Ned. Hen'. Kerk: 8.30 uur ds C C Addink: 10.15 uur ds C C Addink (Gezinsdienst)Extra collecte: In wendige zending. Deze zondag geen zondagsschool. Geref. Kerk: 9.30 uur ds R Ooster- hoff; 3.00 uur ds R A Hoogkamp. In beide diensten is het en,e offer voo'r de diaconie. Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbrei ding van de kerk. R.K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur Zondagmorgen 8.00 uur en 10.30 uur DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur ds P Lugtigheid; Extra collecte: Inwendige Zen ding. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds W P J Osinga. Zaterdag, 14 maart vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur C H Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 14 maart en zondag 15 mil. H Scheffer, Pr. Julianaplein 12. Goor, tel. 05470-2500 van 18 00 toe 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag. 14 maart en zondag 15 maart. Th A Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, tel. 1515. Er ontwikkelen zich initiatieven van bewoners, die hun straat willen versieren ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten op dinsdag. 5 mei a.s. Dit initiatief wil het 5-mei-comité gaarne ondersteunen. De commis sies kunnen niet alles doen. De medewerking van de bevolking is zeer gewenst en wordt zeer gewaardeerd. Het 5-mei-comité overweegt dan ook voor de straatversieringen prijzen beschikbaar te stellen. Voor in lichtingen over o.m. de wettelijke voorschriften, waaraan men zich bij het aanbrengen van straatversieringen moet houden kan men zich wen den tot de heer A. Boele, Kolweg 32. technisch ambtenaar van gemeen tewerken. telefoon 1626, wanneer het straten betreft in beheer bij de ge meente. Voor de rijkstraverse door het dorp zal men zich eventueel moeten wenden tot de heer B. Gerbers. Holterenkstraat 18. telefoon 1310, technisch ambtenaar bij de Rijkswaterstaat. Het herdenkingscomite wijst degenen, die nog hun deel in de alge mene^ kosten van de 5-mei-viering willen bijdragen op het gironummer 875587 van de Coöp. Raiffeisenbank te behoeve van het 5 mei-comité, re keningnummer 56483 (penningmeester M. D. Landeweerd). Slager Piet Brands heelt op de don derdag te Rhenen gehouden Nationa le Paasvee tentoonstelling met een record aanvoer van 187 stuks de vol gende prachtige resultaten behaald: Rubriek Vaarzen met 2 brede tanden: eerste prijs: Rubriek Vaarzen met 4 brede tanden: 2 eerste prijzen: Ru briek Dikbillen met kalvertanden: ere prijs; Rubriek Collecties (4 van een eig,): eerste prijs. Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat als zomersei zoen. als bedoeld in de verordening op de seizoenwoonverblijven, is aangewe zen de periode van 1 april tot 15 ok tober. Het is verboden een seizoenwoonver- blijf te gebruiken of ie doen gebrui ken buiten het zomerseizoen. Burgemeester en wethouders voornoemd. W. H. ENKLAAR. burgemeester G. J. LANGENBARG. secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun besluit van 4 maart 1970 nr. 835, in het algemeen belang van het ver keer. is besloten op het gedeelte van de Gaardenstraat in deze gemeente, gelegen tussen de Haarstraat en de Larenseweg het parkeren aan één zij de van dit weggedeelte te verbieden, door terzijde van de rijbaan een door getrokken gele streep aan te brengen als bedoeld in artikel 126 van het Reglement verkeersregels en ver keerstekens en als bedoeld in hooid- stuk III. paragraaf 5 van de beschik king van de minister van verkeer en waterstaat van 29 december 1966. nr. 76727. Het besluit van 4 maart 1970. nr. 835 is in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat van Overijssel, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Koninklijke Xederlandsche Toeristenbond A.X.W.B., aan de Ko ninklijke Xederlandsche Automobiel club K.N.A.C. en aan de Koninklijke Xederlandsche Motorriidersvereniging K.N.M.V. Van het besluit kan door ieder» belanghebende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbars kennisgeving. Het adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bij- de Commissaris der Koningin in de pro vincie Overijssel te Zwolle worden ingediend. Holten. 13 maart 1970 Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg. secretaris Het gebouw Bethanië, in het centrum van de buurtschap Dijker- hoek, in 1926 gesticht voor zondagsschool, catechisaties en een enkele maal een preekdienst of bijbellezing, is belangrijk uitge breid met een zijvleugel en gemoderniseerd. Behalve een vergader ruimte van 9x6 meter, heeft het een keurige entree gekregen, een aardig keukentje en zijn er thans moderne toiletten aanwezig. Sedert vele jaren wordt er elke zondag kerkdienst gehouden, heeft de C.J.V. er een onderkomen gevonden, worden er toneelavonden gehouden en speelt een belangrijk deel van het gemeenschapsleven van Dijkerhoek zich daarin af. Dat heel Dijkherhoek zich daarby betrokken voelt bleek wel by de offi ciële opening, die woensdagmiddag door de voorzitter der vereniging, de heer H. A. Schutte onder grote be langstelling o.a. in tegenwoordigheid van de burgemeester mr. W. H. F.n- klaar en de predikanten ds. C. C. Addink en ds. P. Lugtigheid werd ver richt. De jongste leerling van de zon dagsschool, de zesjarige Bea Pin- kert, bood heel parmantig de heer Schutte de sleutel aan op een aardig versierd kussen. Tekortkomingen De heer Schutte schetste in een uit voerig overzicht het gebruik van het gebouw in de loop van de jaren en de tekortkomingen, die zich zo gelei delijk aan demonstreerden. De CJV had te weinig ruimte voor haar acti viteiten en gezelschapsspelen, maar het was ook dringend noodzakelijk, dat er behoorlijke toiletten kwamen. Dank zij de medewerking van het ge meentebestuur en met name van de burgemeester, de financiële bijdragen van de buurtschapbewoners en de ac tiviteiten van de CJV durfde men ein delijk de architect Aarssen uit Mar kelo opdracht geven een schetsplan te maken, dat in zijn definitieve vorm. na enige bezuinigingen door de plaat selijke vaklieden op keurige wijze werd uitgevoerd. Alle verenigingen le verden 'n bijdrage en 'n afgevaardig de in de bouwcommissie, zodat men gezamenlijk de schouders onder dit. grote offers vragende, werk kon zet ten. Het werd ten slotte uitgevoerd door de fa. Paalman-Tempelman, metsel en timmerwerk. Smids- loodgieters- werk en sanitair- door de fa. G. H. Broekhuis en het schilderwerk door gebr. Wissink. De grond- en graaf werkzaamheden verrichtte men zelf. Het gehele gebouw kreeg tevens c trale verwarming, die ook een behoor lijke duit heeft gekost, aldus de heer Schutte. Hij herinnerde er aan. dat dit de derde keer was, dat een opening plaats vond en noemde de namen van de pioniers door wier toedoen het oorspronkelijk gebouw tot stand kwam. Gezien de huidige tendens onder de jeugd, was de vraag gerezen of de jongelui van de CJV hun samenkom sten wel zo kunnen organiseren, dat deze hun geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling ten goede zou komen, met andere woor den of. gezien de zeer hoge kosten, al dus de heer Schutte, het sop de kool wel waard zou zijn. Spreker wilde er geen antwoord op geven, maar dit antwoord ligt duidelijk besloten in het feit. dat men tienduizenden guldens aan deze verbouwing gespendeerd heeft. Vorzitter Schutte droeg het ge bruik van het gebouw aan de CJV over met het uitspreken van de hoop. dat het. onder Gods zegen tot in een lengte van jaren mag blijven voort bestaan. ook voor de zondagsschool en de kerkdiensten. Burgemeester mr. Enklaar. compli menteerde het bestuur mede na- Hef bestuur van 't gebouw Bethanië. Voorzitter Schut te dankt de sprekers en de schenkers van bloemen en cadeaus. mens het gemeentebestuur en prees het doorzettingsvermogen en het en thousiasme waarmede de bundeling van krachten tot stand kwam. Het ge^ tuigt van grote burger- en gemeen schapszin. Het is wel een extra ge lukwens waard aan het adres van de bevolking van Dijkerhoek, die het heeft weten waar te maken, Wat de jongemensen betreft merkte de bur gemeester op, dat vertrouwen geven, vertrouwen ontvangen is". Ik hen ove tuigd. dat wij vertrouwen mogen heb ben in de Dykerhoekse jeugd, aan wie men met een gerust hart het vaan del zal kunnen overdragen. Spre ker richtte zich in het bijzonder met een compliment tot voorzitter Schut te. die met niet aflatende ijver deze verbouwing heeft bevorderd. Geestelijke achtergrond Ds. P. Lugtigheid, praeses van de Herv. kerkeraad, schetste hoe hy bij zijn eerste bezoek aan Dijkerhoek ge dacht had, dat men met hel gebouw aan het afbreken was en daardoor de jeugd een onderkomen minder zou hebben. Het was hem echter weldra duidclyk geworden, dat er gebouwd werd. Overigens is het gebouw op zich zelf niet het belangrijkste, maar de geest, die er onder de jonge men sen leeft. Het evangelie zal pas goed verstaan worden, wanneer er goede contacten zijn en vernieuwende im pulsen. Spr. hoopte, dat men de band door God toegestoken zal aangrijpen en wenste allen geluk met het ver nieuwde gebouw. De heer Joh. Koopman, ouderling der Herv. kerk ie Holten sprak een persoonlijk woord en bood een ge schenk onder couvert aan. Jan Ulf- man. complimenteerde namens de CJV die een spiegel in de hal had aangeboden en verklaarde dat de CJV er mede is voor het overbrengen van Gods boodschap. Mevr. J. Aaftink- Krikkink bood met haar gelukwensen, namens de Herv. Vrouwengroep Dij kerhoek een pedaalemmer aan. Ver der ontving het recipiërende be stuur nog tal van bloemen. Voorzitter Schutte dankte de spre kers en in het bijzonder de familie Wechsfapel. die 't gebouw altijd keu rig heeft onderhouden. Hij heette nog welkom de heer G. H. Bosman, oud- Dijkerhoeker, die uit Harfsen overge komen was. Inmiddels was koffie met cake ge serveerd en later bezichtigden de aanwezigen de nieuwbouw, die door allen met grote waardering werd be groet. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag, in 't Groene Kruisgebouw, tel 1436. C Elke morgen van 9 00-10.00 uur bij mevr. C Knijff-Dekker. tel 1438, bgg mevr. Beltman-Aanstoot, tel. 1799. Geboren: Gerda Henriëtte dv J Arf- man pn J H Harbers, Kozakkenstraat 48; Herwin zv H W Meijerink en G J H Stam. Waardenborchstraaj 8; Fre- derikus Gerardus zv J F Ehren en G F M Booijink, Noordenbergstraat 21 (geb. te Deventer). Overleden: H B Jansen, 39 jr, Neei> dorp 38. Ondertrouwd: H Korenhof, 41 jr, 's-Cravenhage en G Aanstoot. 21 jr, Holterenkstraat 22; J H can der Pluijm, 24 jr. II .J Wansinkstraat 5, Holten en F J G Stegeman, 22 jr, La ren (Gelderland). Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: J G M Veltkamp van Eleino naar Haarstraat 10: S Klein Horstman-Wieldraaijer van Hellen- doorn naar Hoffesstraat 11. Vertrokken: J E Voorbij-Joinking en gez. van Vianenweg 2 naar Dev«n- ter.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1