m - Raadsvergadering m BERGRUITER-SU CCES IN ZUIDWOLDE :R T. Pinkert nam afscheid als voorzitter oudercommissie Partij van de Arbeid stelde kandidatenlijst vast P.J.G.O. SPEELDE EEN- AMERIKAANSE KLUCHT Wordt Kolkkleut er school aan de Kolkschool gebouwd? )NZEAGENDA EN @i IEN N.V BURGERLIJKE toK.. - "v i.- xgj&. Ouderavond o.l school Dijkerhoek STAND Gezinsverzorging Spreekuur maatschappelijk werkster MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Kaan lijstaanvoerder KERKDIENSTEN W eekend dienst dierenartsen Wacht dienst slachthuis Storingsdienst Gevonden en verloren voorwerpen Nieuw hoofd 'School niet de Bijbel' Het werd steeds spannender Teun Beldman 2e in klasse M met Fire Cracker Officiële publikatie Aangifte Honden belasting 1970 Benoemd te Wijhe HOND BEET EENDEN DOOD Frasen op ikse ouderavond Pluspunten door invoeging speel-leerklas DATA om te NOTEREN 'Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 6 maart 197# Jaargang 22 - no. It Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad en iedri; 15480-22 Vrydag 6 maart 14.00 uur: Aanvang vermageringscur sus van het Groene Kruis in het wijkgebouw (zie bericht). 80.00 uur: Openbare vergadering van de VVD in hotel Holtex-man. Spre ker de heer H. J. L. Vonhof, lid Tweede Kamer. 20.00 uur: Wereldvrouwengebedsdag in Irene (zie bericht). 80.00 uur: Openbare vergadering CHU met forum in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag 7 maart ,80.00 uur: Ontspanningsavond PJGO „Jong Holten" in zaal 't Bonte Paard. Zondag 8 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode Bathmen (zie adv.). Maandag 9 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van de speeltuinvereniging „De Kol" ir café De Waag". 20.00 uur: Jaarverg. Fokvereni- gingen „Holten e.o." en „Fries-Hol lands" in café Kalfsterman. Film over huisvesting rundvee en, ge bruik magnesium. Maandag 9 t.e.m. 11 maart Levensmiddelebedrijf Fa. Voordes, H. J. Wansinkstraat, wegens verbou wing gesloten. Dinsdag 10 maart 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Be- thanië. Handenarbeid o.l.v. mevr. Van Pijpen. 16.00 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize (zie agenda). Woensdag 11 maart 16.00 uur: Officiële opening uitt 1- dings levensmiddelenbedrijf Fa. E. I Voordes, H. J. Wansinkstraat 17 (zie adv.). Excursie afd. Dijkerhoek Ned. Bond van PIattenlandsvrou wen naar Seven-Up fabriek te Goor. Donderdag 12 maart 20.00 uur: Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging in café Kalfster man (zie adv. en agenda). 20.00 uur: Voorvergadering Ned. Hartstichting in Hotel Holterman. Sprekers: dokter J. F. Sijtsema en de heer M. H. A. Veldkamp. Verto ning van twee films. Vrijdag 13 maart 19.30 uur: Ouderavond o.l. Dorps school in het gebouw Irene. Zaterdag 14 maart 14.00 uur: Bejaardenmiddag, C.J.V. „De Vriendenschaar" met toneel spel „De Vluchtelinge" in het ge bouw Irene. Alle bejaarden toegang gratis (gewijzigde datum). Maandag 16 t.e.m. 22 maart Collecte ten bate van het Rheuma- fonds. Dinsdag 17 maart 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Dij kerhoek Ned. Bond. van Platte landsvrouwen in het Bonte Paard. Lezing van mevr. W. P. Ott-Hart- man over „Klederdrachten vroeger en nu". tag»*» De gemeenteraad komt dinsdag 10 maart, des middag 4.00 uur in open bare vergadering bijeen voor de vol gende korte agenda: 1 Voorstel tot het verlenen van be voegdheid tot het indienen van be zwaren tegen het voorstel van Ged. Staten dezer provincie tot het buiten werking stellen van het reglement op Het bouwrijpmaken van het complex „De Haar" is door de langdurige winter ern-' stig gestagneerd. Rioolbui zen en straatstenen wach ten hier op hun verwerking in de Haarbodem. de waterleidingen in Overijssel ten aanzien van de waterleidingen in het gebied van het Waterschap Salland. 2 Voorstel to het verlenen van eeE onderhandse opdracht aan de fa. J. W. Klein Horstman, alhier, tot het bouwrijpmaken van de tweede fase van het bestemmingsplan „De Haar" De zandbedding voor het wegdek is hier reeds aange bracht, maar de rioolbuizen konden nog niet in de grond. Dinsdag komt de ondershandse opdracht aan de Fa. J. W. Klein Horst man voor de tweede fase aan de orde. Op de achter grond het dorp met links de scholengemeenschap en rechts de dorpstoren. Op vorige week donderdag in .,'t Bonte Paard" gehouden ouder avond van de O.L. School te Dijkerhoek heeft de heer T. Pinkert. na 15 jaar lid te zijn geweest van de oudercommissie, waarvan drie jaar voorzitter, afscheid genomen, omdat hij niet herkiesbaar was. Voordat er officieel afscheid van hem werd genomen, kwam voor zitter Pinkert zelf aan het woord en liet hij de gebeurtenissen in het afgelopen jaar de revue passeren. Hij memoreerde o.a. de aan stelling van een vierde leerkracht en de verbouwing van de school. De verslagen van secretaris A. de Brink en penningmeester A. Tui- tert van de oudercommissie en pen ningmeester G. Wagenvoort van de feestcommissie waren bijzonder op timistisch gesteld. Vooral dank zij de oudpapieractie was er een groot ba tig saldo. Voor de pauze sprak het hoofd der school, de heer J. W. Kroon, o vele schoolzaken, als: schoolreisjes, schoolzwemmen, de inventaris van de nieuwe school, contact tussen ou ders en school, oud-papieractie, het bezoek van de Koningin aan Holten en de verkeersavond georganiseerd door de Buurtvereniging. In de pauze werden de verkiezin gen gehouden van de leden der ouder commissie. De heren J. Hoekman en A. van de Brink werden herkozen. In de plaats van de heer Pinkert werd gekozen de her J. Veneklaas. Een verloting bracht mevrouw Slui- Geboren: Cornelia Johanna dv R Ij Schreurs en J D Dijkman A J 1 Goldsteinstraat 13 Gerrit Johan Izv G J Schippers en H J Goorman Gaardenstraat 55 Bernard zv L C 'van der Neut en H Holvoort Bessink- passtraat 33. Overleden: W Spokkereef oud 87 jr iHaarstraat 13 G Wansink - Teela «oud 54 jaar Look 28 (Overleden te H Laren Gld.) W Stam - Scholman oud 142 jaar Raalterweg 22 (Overleden te [Deventer) Elke morgen van 9.00-10.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438 b.g.g.. mevr. Beltman-Aanstoot, tel 1799. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Zaterdag 7 maart vanaf 12.00 uur tot. maandagmorgen 8.00 uur F. J. Sijt sema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). - Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart H. Hansman, Karei Doormanstr. 28, Wierden, tel. 05496-1765 van 18.00- 19.00 u. (alleen voor spoedgevallen) JM j Na de AR-kiesverenlging is de Par- tij van de Arbeid in Holten de twee- de partij, die haar kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezin- W gen op 3 juni heeft vastgesteld. Zij M bevat elf namen, t.w-: 1. L. Kaan (aftr.), 2. H. Meerman (aftr.), 3. J. H. van der Harst, 4. L. Veneklaas, I 5. W. Beijers, 6. P. Viet, 7. H. J. I Möring, 8. J. Calkhoven, 9. J. Foks, f 1 10. A. H. van Pijpen en 11. G. J. F. r J Soer. JtA De gemeenteraad telt drie socialis ten. De heer H. Ph. Gazan kreeg geen verkiesbare plaats en heeft zich in verband hiermee teruggetrokken. Hij zal dus niet in de raad terugke ren. In verband met de ongeldigheid van enkele referendumbiljetten heeft een kleine wijziging plaatsgehad en hebben de heren P. Viet en W. Beijers van plaats verwisseld, overi gens bracht dit geen verandering in de volgorde, In de ledenvergadering van de af- deling in dorpshotel Holterman, on der voorzitterschap van de heer J. H. van der Harst, waarin de lijst werd vastgesteld, werd de heer H. J. Nil Möring gekozen als zevende bestuurs- Bll üd. De secretaris, de heer W. C. van de Weerthof. herinnerde in zijn jaar- x rp verslag aan het overlijden van het IC raadslid, wijlen Ab Jansen, en schet- 1^1 ste zijn grote verdienste voor partij "W en afdeling. De raadsfractie heeft haar taak goed verstaan en het ge- meentebelang goed gediend. Het le dental is weer stijgende, maar heeft door vertrek en overlijden wel een kleine veer moeten laten. Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer G. W. Kna pen. bleek, dat de inkomsten f 1.159,50 en de uitgaven f 1.094.53 hebben bedragen. Met een saldo van f 54.97 en een bijdrage uit het verkie- zingsfonds van ruim tweehonderd gulden, moet men de verkiezingen ingaan, zodat naar voorzitter Van der Harst reeds aankondigde er wel. een beroep op de leden zal moe ten worden gedaan voor een finan ciële bijdrage voor de twee verkie- zingsacties van dit jaar. Mini-karavaan Uitvoerig werd verder gesproken over het voeren van de propaganda. Op vrijdag, 13 maart., komt een z.g. mini-karavaan met enkele kamerle den, leden van de Provinciale Sta ten, vanu'it Deventer via Diepenveen, en Raalte in de middag naar ®tften en die vervolgens Colmschate zal bezoeken, waarbij enkele be stuursleden van de plaatselijke afde ling zich zullen aansluiten, 's* Avonds wordt in hotel De Wereld een verkie zingsbijeenkomst gehouden, waarin enkele kopstukken van het z.g. PAK het woord zullen voeren. Naar de gewestelijke vergadering op zaterdag 11 april, waarin de -re gels voor de gewestelijke federaties zullen worden vastgesteld, werden als afgevaardigden aangewezen, de heren: Van der Harst, H. Meerman, Van de Weerthof en Beijers. Uitvoerig werd gediscussieerd over de behoefte aan speelruimte voor de jeugd en de trage gang van zaken by het verkrijgen van gronden in be stemmingsplannen. Daarbij werd van de zijde van de raadsfractie en het bestuur opgemerkt, dat men bij eventuele kritiek wel de achtergron den van de verschillende procedures moet kennen. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 10 u. ds. P. Lugtig- heid; 19.00 u. ds. Lamberts van Deventer. Extra collecte plaatse lijk jeugdwerk. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer bestemd voor de zen ding. Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding van de kerk R.-k. kerkdienst: 9.30 u. in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-k. kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen: 8.00 en 10.30 u. DIJKERHOEK Bethanië; 10.00 u. ds. C. C. Addink. Extra collecte plaatselijk jeugd werk. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 u. de heer Nijkamp van Deventer. Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid) HOLTEN Ned. Herv. kerk: 10.00 u. interkerke lijke dienst; 19.30 u. interkerkelijke dienst (gewijzigd aanvangsuur). In beide diensten is voorganger ds. S. G. Bloem van Ommen. Extra collecte bejaardencentrum. indag 7 maart en zondag 8 maart •R. Back, S ch epen ens tr. 16, tel. 2004> Vrijdag 6 maart tm. zondag 8 maart keurmeesters buiten de diensturen B. Groot Obbink, Kozakkenstr. 2, tel. 1526. Maandag 9 maart t.m. zondag 15 maart H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte ge storven dieren op zaterdag: 9.00- 11.00 uur aan het slachthuis, telef. 1318. Zaterdag 7 maart t.m. vrijdag 13 maait buiten de diensturen Elektra: H. Heijenk, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: W. C. v. d. Weerthof Voorsboerstr. 2, tel. 1793. Van 26 - 2 - '70 tot 5 - 3 - '70. Gevon den: 1 autoped; 1 filmrolletje; 1 das; 1 herenhandschoen: 2 autosleutels. Verloren: Honderiem; 1 grolse want; 1 kinderhandschoen; 1 sjaal; bank biljet; Duitse staande (Reu); wollen want. Aan de „School me.t de Bijbel" is met ingang van 1 augustus a.s. als hoofd benoemd de heer H. Chr. Vo- gely te Brielle (ZH) zulks inplaats van de heer J. Kroon die begin juli wegeps het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd 't onderwijs gaat verlaten. De heer Vogely is thans hoofd van een 8-klassige school, is 39 jaar, heeft vier kinderen en is Ned. Hervormd. Op .de eerste ontspanningsavond van de PJGO-afdeling „Jong Holten" bracht de toneelclub van de platte landsjongeren in zaal 't Bonte Paard zaterdagavond voor het voetlicht de Amerikaanse klucht, of luchtig spel, „Eén dag dame", in het Nederlands bewerkt door C. van Kerckhoven jr. De avond werd voornamelijk bezocht door donateurs der vereniging en tal rijke genodigden. Alles in het stuk draait om een er fenis, een schijnhuwelijk en de vele complicaties, die zich hierby voor doen, waaruit zich vaak komische situaties ontwikkelen, die de lachlust bij het publiek opwekken. Vooral om het tweede en derde bedrijf werd vaak hartelijk gelachen, een bewijs, dat de spelers het gebodene goed wisten te brengen. Freddy Cherry (J. Markvoort), *ëen ongetrouwde vrijgezel die dik in de schulden steekt, heeft recht op een erfenis, maar voorwaarde is, dat de gelukkige erfgenaam getrouwd be hoort te zijn. Zijn butler, William Candon (J. Reijlink), is 's morgens getrouwd met de dienstbode Allee Sterling (Gerrie Reijlink), maar heeft zijn reden om zijn huwelijk voor zijn baas geheim te houden. Nu komt notaris Thomas P. Ross (J. Scholten), voogd van Freddy, zich van zijn gehuwde staat op de hoogte stellen en dat brengt voor Freddy enorme problemen, want waar haalt hij zo gauw een vrouw vandaan. Als kandidate meldt zich mrs. Chadwick (Dika Krikkink). die 's morgens met haar nicht Lucy Op hei vierde Indoor-concours van de Drentse Rij- en Jachtclub in Zuid- wolde, dat de vorige week vrijdag en zaterdag werd gehouden in een ma nege, aldaar, die tot de laatste plaats bezet was met toeschouwers heeft Teun Beldman van „De Bergrui- ters" in de klasse M met zyn vier voeter „Fire Cracker" een fraaie tweede plaats behaald. Vrijdagmiddag werd hy zesde met 4 strafpunten in de tyil van 39.6 sec. Hij plaatste zich daarmede echter in de barrage omdat er zes ruiters wa ren, die 4 strafpunten hadden. De finale van de klasse M leverde een grote verrassing op. Het was Joan Remkes uit I-Ioogezand met Fuego, die in de barrage op tijd met een spring- foufcje in 33.8 sec. de eerste pi-ijs ver overde. Teun Beltman uit Holten, die zich met Fire Creaker eveneens in de barrage had geplaatst, werd voor de laatste hindernis uitgebeld en werd daarmee tweede, terwijl Luurt Ar- kema uit Bellingwolde met Romeo de derde prijs veroverde met drie strafpunten in de eerste omloop. De einduitslag in klasse M (midden zwaar) was: 1. J. W. Remkes, Fuego, Goorechtrui- ters (I-Ioogezand) 4-33-8; 2. T. Belt man Fire Creaker, Bergruilers, disq. Z.Bar; 3. L. J. Arkema, Romeo Ne- TA, 3 4. J. ter Halle Isisidor, St. Hu- bertus 4-50 4; 5. H. Brals, Ali Baba, Meppel, 4-55-0; 6. S. H. de Lange, Lucky ZEQ 4-56 JL Norton (Henny Brands-Veneklaas) en Freddy een schilderijententoonstel ling zal gaan bezoeken, maar onder de 'indruk komt van diens moeilijkhe den en zich in stilte als de toekom stige echtgenote opwerpt. Maar Freddy's oog is inmiddels gevallen op de knappe jonge dienst bode en die is op zakelijke motieven wel bereid aan een schijnhuwelijkspel mee te doen. Zij ontpopt zich als een intelligente en knappe dame d'fe haar man, butler William, bijna tot razer nij brengt. Men tracht de notaris om de tuin te leiden en er moet zelfs een (geleende) baby aan te pas ko men. De notaris raakt ook al onder de bekoring van Alice, maar krijgt tenslotte door. dat er iets niet in de haak is, vooral doordat mrs. Chad wick die al wat op leeftijd is z!ich eerst als de vrouw van Freddy presenteert. William heeft het maar moeilijk en valt soms bijna uit zijn rol als gehoorzame butler, vooral als zijn jonge vrouw zo echt voor „me vrouw" weet te spelen. De complicaties zijn legio en vor men een voortdurend plezier voor de toeschouwers. In het derde bedrijf loopt de zaak spaak als de butler de ware situatie niet langer weet te ver bergen en de geleende baby door mrs. Camaro (Mientje Stegeman) en haar man (G. Bieleman) wordt te rugverlangd. De notaris heeft al kin derspeelgoed meegebracht. Als de juiste toedracht aan het licht komt. heeft hij toch nog een oplossing. Freddy kan de erfenis in ontvangst nemen als hij op staande voet trouwt. En wie kan hij dan beter ne men als de aantrekkelijke Lucy Nor- t°.n? "Wat je al niet kunt doen als je één dag dame bent", waren de laat ste woorden van Alice. Een hartelijk applaus beloonde de spelers, die zich steeds vlotter van hun niet eenvoudige taak kweten. Voorzitter Bieleman dankte de regis seur, de heer P. H. Cammeraat, bood mevrouw Cammeraat bloemen aan, dankte voorts de spelers. Dinie Vlogtman-Reijlink, die souffleerde, kapper Drent voor zijn uitstekende glimmering en Allard van Bruggen, die geluid en verlichting verzorgde. Allen kregen een presentje. Activiteiten Voorzitter Bieleman had in zijn openingswoord de genodigden en do nateurs in het bijzonder welkom ge heten en een overzicht gegeven van de activiteiten van de P.TGO: sport, toneel, cabaret, cursussen in algeme ne vorming, bedrijfseconomie, spre ken in het openbaar. Engels, Duits, enz., volksdansen, dammen en dis cussie-avonden over talryke onder werpen, alsmede avonden met een forum, creatieve handvaardigheid, spel en hobby. Tenslotte werd er de ze avon^-nog gezellig gedanst op de muziek van het Salland Combo. De voor de leden en voor andere jonge belangstellenden bedoelde avond wordt gehouden op zaterdag 7 maart a.s., eveneens in het Bonte Paar 4. ter. D 67, een taart en de commissie het recordbedrag van f 126,op Na de pauze hield meester Groot- hengel een lezing over intelligentie. De ouders werd een uiteenzetting ge geven van de begrippen: intelligentie, intellect, intelligentie-quotiënt, kort weg I. Q. genoemd en tests. Hierna gal de heer Groothengel de ouders praktische raadgevingen om thuis het intellect te helpen vormen, bijvoorbeeld: door thuis gewoon allerlei dingen te praten, te laten vertellen, voor te lezen, spelletjes te doen. zoals domino, lotto, met dobbelstenen. enz.; door zelf boeken te laten lezen, jeugdblaadjes, krant, enz.; door televisie te kijken en naar de radio te laten luisteren; door ze mee te nemen met bood schappen doen, etc. De voorzitter bracht de heer Groot- hengel dank voor zijn helder betoog, bood hem sigaretten aan en verraste zijn vrouw met bloemen. Daar de rondvraag snel afgehan deld kon worden, brak het moment aan waarop de voorzitter de heer Pinkert afscheid nam van de ouder commissie. Hy werd toegesproken door het hoofd, de heer Kroon, die o.m. zei. dat de scheidende voorzit ter kan terugzien op een periode van ruim 15 jaar in dienst van het kind. Eerst als lid, later als voorzitter van de ouö-ercommissie. Hij was een man, waar steeds een beroep op gedaan kon worden. Onder zijn voorzitter schap werd o.a. een begin gemaakt met de verbouw van de school en werd met de oudpapieractie begon nen. De heer Pinkert kreeg een doos sigaren en zyn echtgenote een bos tulpen. Hierna werd afscheid genomen van het schoolfeest-commissielid, de heer G. J. Volgtman. Ook hem werd dank gebracht voor het vele verzette werk. Uit de slottoespraak van voorzitter Pinkert viel af te leiden, dat hij met zeer veel plezier zijn werk had ver richt. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ingevolge het bepaalde in artikel 7. lid 4 van de „Verordening op de heffing en invor dering van een hondenbelasting in de ze gemeente", een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt of toe den. verplicht is de daarin gestelde vragen duidelijk, zonder voorbehoud naar waarheid te beantwoorden, de aangiften met zijn handtekening te bekrachtigen en het biljet binnen 14 dagen na de datum van uitreiking of toezending ter gemeente-secretarie te bezorgen of te doen bezorgen. Een ieder, die aan deze verplichting nog niet heeft voldaan wordt ver zocht zo spoedig mogelijk alsnog hier aan te voldoen. Holten. 4 maart 1970. Burgemeeste/ en wethouders, voornoemd, V. H. Enklaar. burgem;. G. J. Langen- barg, secretaris. Wegens moeilijkheden in de drukkery waar ons blad ver vaardigd wordt, moesten he laas verschillende advertenties en berichten blijven liggen tot de volgende week. De heer J. C. W. van Dijke, com mies A. ter gemeente-secretarie van Holten, is benoemd tot hoofdcommies ter secretarie van Wijhe. Een jachthond naar wordt aan genomen een z.g. Duitse staande heeft op het erf van de heer G. Brinkman, in het Neerdorp, veertien eenden doodgebeten. Enkele dagen tevoren heeft waar schijnlijk dezelfde hond in het kippen hok van de heer G. J. Meijer, aan de Burgermeester van der Borchstraat, drie eenden gedood, terwijl een vier de er ernstig aan toe is. Wanneer een dergelijke loslopende hond wordt aangetroffen, is hët van belang daarvan kennis te geven aan de Rijkspolitie en het pluimvee op te hokken. De hond is tot nu toe nog niet weer gesignaleerd. De Kol-kleuterschool hield maandag haar jaarlijkse ouderavond in de aula van de o.l. Kolschool. Voorzitter G. J. Nikkels sprak zijn voldoening uit over het feit, dat zoveel ouders blijk gaven van hun belangstelling en richtte zich speciaal tot de heer Wilpshaar, die de aula beschikbaar had gesteld. Hij heette in het bijzonder welkom de heer G. S. E. Vegter, als vertegenwoordiger van de afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) en de heer G. W. Kuijk, leraar Nederlands te Apeldoorn, die was uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over het ondewerp „De Kindertaal". De heer Kuyk wees er op, dat taal niet zoals bijv. horen, zien, ruiken en voelen een natuurlijke eigenschap is, maar aangeleerd moet worden. Het is dan ook van het grootste belang om vanaf de geboor te veel en duidelijk tegen het kind te praten. Taal heeft alles te maken met intelligentie. Taalontwikkeling begeleiden is het grondvesten van de opvoeding en heeft tot nu toe steeds te weinig aandacht gekregen. Kinde ren waarmee weinig gepraat is in hun prille jaren, hebben bij de aan vang van de kleuterschool al een achterstand, die meestal niet meer in te halen valt. Dit is mede een ver klaring voor het feit, dat op de uni versiteiten nog steeds de kinderen uit de z.g. hogere milieus verreweg het Zaterdag 21 maart: 1930 uur- Jaarfeest C.J.V. „De Vrien denschaar" ih het gebouw Irene met opvoering van het toneelspel ..De Vluchteling" (gewijzigde datum). Maandag 23 maart: 19.45 uur: Jaarvergadering Chr. Kleu terschool in de school aan de Schoolstraat. Maandag 23 maart: 20.00 uur: Ledenvergadering der afde ling Holten van de O.L.M. in Hotel Holterman. f Mr. W. H. Enklaar, meester van Holten. Maandag 23 maart: 19.45 uur: bijeenkomst Chr. Plattelands vrouwen in gebouw Reho- both. Spreker, de heer P. Ruiter, over „De Mattheüs Passion". Belangstellenden hartelijk welkom. Dinsdag 24 maart: 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Zaterdag 28 maart: Betaaldag wintertraining Zwemclub Twenhaarsveld Spreker, burge best vertegenwoordigd zijn. Spreker gaf gelegenheid tot discus sie en hiervan werd dan ook een druk gebruik gemaakt. Hierdoor liep de tijd nogal uit en werden de huis houdelijke zaken zo kort mogelijk af gedaan. In de pauze werd een verloting ge houden ter bestrijding van de kosten. Daarna waren er een paar beknoDte overzichtjes uitgebracht door secre taris en penningmeester, resp de hern G. Schutte en H. F. Klein Vel- oerman. Daar de heren Nikkels en Klein Velderman aftraden en niet herkies baar waren, werden twee nieuwe oudercommissieleden gekozen en wel mevrouw G. R. Jager-Kolbeek en de heer E. K. Pronk. Daarna was het woord aan de hoofdleidster mevrouw Wittenberg- Geers, die o.m. verzocht de kinderen niet te vroeg naar school te sturen, maar anderzijds toch wel op tijd te laten komen. Bij de rondvraag werd geïnfor meerd naar de bouw van de nieuwe kleuterschool. Hooguit begin augustus kan er een nieuwe school gebouwd zijn. Overwogen wordt dit in geza menlijke opzet te doen met de o.l. Kolschool. omdat deze ook al weer te klein blijkt te zijn. De heer Wilpshaar beaamde, dat er inderdaad plannen zyn om de kleuterschool en de Kolschool aan sluitend te bouwen. Zekerheid hier over bestaat er echter niet. Op een desbetreffende vraag ant woordde mevrouw Wittenberg-Geers, dat dit wel een pluspunt zou zijn, omdat dan overwogen kan worden een z.g. speel-leerklas in te voegen. Momenteel is er voor de kleuter school al weer een wachtlijst. Deze zal na de grote vakantie opgeheven zyn. Wel kunnen ouders hun kinde ren tijdelijk onderbrengen op de kleu terschool aan de Tuinstraat. De hoofdleidster dankte de schei dende oudcrcommïssieleden voor de met enthousiasme door hen verrichte werkzaamheden en bood hen een leu ke herinnering aan. Hierna was er nog gelegenheid de vele en mooie werkstukken van de kinderen te bezichtigen. Een woord van dank aan de leidsters voor de vakkundigheid en het geduld was hier op zijn plaats. Van de gelegen heid om met de leidsters te praten werd floor de ouders druk gebruik gemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1