Er komen rijwiel- en voetgangerstunnels naast viaduct AR stelde als eerste kandidaten lijst vast voor de raad Holtense vrouw onder Laren verongelukt Zondvloed in het Sportdal Allegorische optocht Kans op meer bejaardenwoningen in „De Haar" Vermoedelijk in Ï97I gereed Kaan wil definitieve afspraak met Ome Woning „BATO - afd. gymnastiek - niet bij landelijke organisatie ONZE AGENDA Gevonden en verloren Burgerlijke stand Service Spoorwegen la la! Officiële publikalie AANVRAGEN VAN JACHTAKTEN MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maatschappelijk werkster Gezinsverzorgin g Wachtdienst slachthuis PRIMEUR Jan Wiggers lijstaanvoerder KERKDIENSTEN Storingsdienst GEB Benoemd als onderwijzer HOLTENS NIEUWS Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,—. Iedere mm meer 0,12 Vrijdag 27 februari 1970 Jaargang 22 - no. 9 Uitgave van de Stichting ..Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Bcyera Abonnementsprijs f 5 per half jaar, 10 per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 27 februari 20.00 uur: Ledenvergadering van de afdeling Holten van de A.B.V.A. in hotel Holterman. 19.45 uur: Vergadering chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Demonstratie diepvriezen. Zaterdag 28 februari 19.30 uur: Uitvoering HGK en Kin derkoor m.m.v. het mannenkoor i „De IJsselzangers", Zutphen gemengd koor uit Hengelo in zaal Amicitia. £0.00 uur: Ontspanningsavond „Jong Holten" afdeling van de PJGO in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zondag 1 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 2 maart 20.00 uur: Jaarvegadering N.V.V.-be- stuurdersbond in café Haverslag. 20.00 uur: Jaarvegadering Partij van de Arbeid, afdeling Holten in hotel Holterman. Vaststelling kandidaten lijst gemeenteraadsverkiezing 1970. 20.00 uur: Bijeenkomst collectanten Rheumafonds in hotel Holterman. De bouwhal de gehele dag gesloten (zie adv.) Donderdag 5 maart 20.00 uur; Ledenvergadering Kiesver eniging „Gemeentebelang" in ho tel Holterman. Vaststelling kandi- datenlijst gemeenteraadsverkiezing 1970 (zie adv.) Vrijdag 6 maart 14.00 uur: Aanvang vermageringscur sus van het Groene Kruis in het wijkgebouw (zie bericht). 20.00 uur: Openbare vergadering van de VVD in hotel Holterman. Spre ker de heer H. J. L. Vonhof, lid Tweede Kamer. 20.00 uur: Wereldvrouwengebedsdag in Irene (zie ber.) 20.00 uur: Openbare vergadering CHU met forum in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag 7 maart 20.00 uur: Ontspanningsavond PJGO „Jong Holten" in zaal 't Bonte Paard (zie adv.) Maandag 9 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van de speeltuinvereniging „De Kol" ir café De Waag". Zaterdag 14 maart 14.00 uur; Bejaardenmiddag, C.J.V. „De Vriendenschaar" met toneel spel „De Vluchtelinge" in het ge bouw Irene. Alle bejaarden toegang gratis (gewijzigde datum). Maandag 16 t.e.m. 22 maart Collecte ten bate van het Rheuma fonds. Gevonden: 1 sleutel; 1 bankbiljet; autosleuteltjes; 1 baco-sleutel; 1 ver zekeringsplaatje bromfiets; 1 vuist handschoen; 1 handschoen; 1 kinder handschoen; 1 p. schoenen (dames); 1 pantoffel. Verloren: 1 spoorabonnement; 1 kettinkje met hart; 1 zonnebril; 1 boekenbon; 1 heren polshorloge; 4. vergunningsbewijzen W.A.P... Inlichtingen dagelijks aan het groeps bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. HOLTEN Geboren: Marja dv. D. Oostervelt en G. Tuitert, Mr. Vixce- boxestraat 5; Anne Dirk, zv. H. J. Aanstoot en J. van Ettinger, Diessen- plasstraat 3 (geb. te Deventer). Overleden: H. J. W. Wissink - Nij- enberg, oud 63 jaar, Oranjestraat 56: G. Rouwenhorst, oud 73 jaar, Oran jestraat 84 (overleden te Deventer); G. H. Kolkman, oud 66 jaar, Dijker hoek 55, (Overleden te Deventer). Ondertrouwd: H. J. Pinkert. oud 27 jaar, Pastoriestraat 20 en G. Kolk man, oud 24 jr, Dijkerhoek 71 te Holten. Gehuwd: H. A. Broeklander, oud 40 jaar, wonende te Deventer en S. M. Saijers, oud 22 jr. wonende te Amstei'dam. Bevolking: Ingekomen: geen; vertrokken: J. Vincent van Neerdorp 10 naar Gorssel. De arrondissement-ingenieur van de Rijkswaterstaat, ir. T. Het- tema te Almelo heeft aan het gemeentebestuur bericht een prin cipe-machtiging te hebben ontvangen voor de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels aan weerszijden van de grote viaduct in de Dorpsstraat. Met de Ned. Spoorwegen is contact opgenomen voor de uitwerking en het bestekklaarmaken van de plannen. Het tijd stip van aanvang der werken, schrijft hij, is afhankelijk van N.S. en het verloop der grondverwerving. De heer Westerik (CH) vroeg in de dinsdagavond gehouden raadsvergadering aan de voorzitter of deze al iets zeggen kon wan neer deze plannen kunnen zijn gerealiseerd. De burgemeester antwoordde zeer verheugd te zyn over dit bericht. Men zou kunnen zeggen: „lang ge wacht en toch gekregen". - „Rijkswa terstaat lykt wel een machtig li chaam", aldus mr. Enklaar, „maar kan in deze weinig of niets doen en nauwelijks een veer van de mond blazen, want alles is afhankelijk van de Spoorwegen." Zjj rijden hard, maar de service is bjj de spoorwe gen la, la. De burgemeester meende, dat men met de grondverwerving bezig is. De heer Wansink (Gem. Bel.), die een deel van zijn grond zal moeten afstaan, bevestigde dit en had gehoord, dat het werk in 1971 gerealiseerd zal zijn. Deze vraag was de eerste van een kleine vloed van vragen en opraer- kinen, die over de ingekomen stuk ken loskwam. Naar aanleiding van een brief van de gemeente Bunnik inzake de ge westelijke samenwerking in de kring Midden-Utrecht, in verband met een vraag van het gemeentebestuur van Holten over de praktijk der geweste lijke samenwerking, merkte de heer Kaan (PvdA) op, dit antwoord trouwenwekkend te vinden. De heer Ten Berge (Gem. Bel.) meende uit het rapport van de di recteur van gemeentewerken over de verbetering van het Beukenlaantje begrepen te hebben, dat men de weg wil verbeteren. Zijn bij de begro tingsbehandeling gedaan verzoek betrof echter de verbetering van het voet- en rijwielpad ter plaatse. De burgemeester merkte op, dat dit ook de bedoeling is, rhaar dat men ook de weg wil opwerken, om zodoende een provisorische verbete ring te bewerkstelligen. De heer Bosschers (CH) vroeg, of de verdaging van de goedkeuring op het raadsbesluit tot aankoop van grond van de heer Meesterberends in De Haar ook tol vertraging van de ontsluiting van dit complex zou lei den. De raadsvoorzitter zag dat niet, maar wees er nog eens nadrukkelijk op, dat men de maatstaven van de grondprijzen, in dit besluit neerge legd, zal blijven handhaven. De heer Wiggers meende, dat des tijds gezegd is, dat ook de gemeente Rijssen tot de gemeenschappelijke keuringsdienst van vee en vlees zou toetreden. De raadsvoorzitter verklaarde, dat dit 'inderdaad de bedoeling van de veterinaire inspecteur van de volks gezondheid is. In verband met personeelsomstan- digiheden had Hellendoom haast en' heeft men met Holten vast een ge meenschappelijke regeling getroffen. Rijssen heeft op een brief geant woord, dat het voorlopig nog niet wil toetreden. Het ligt, naar zijn oordeel, thans aan Gedeputeerde Staten of zij deze enige half-ambtelijke dienst in Overijssel zullen willen laten voort bestaan. Bij de openling der vergadering sprak de burgemeester er zijn vreug de over uit, dat bode Mekenkamp, na langdurig ziekteverlof, weer her steld en in zijn functie terug is. „AS ALL'S MET LÖP, KRIEW 'X MOOI'N OPTQGH" Onder dit motto brengt de commissie van de a.s. 5 mei-feesten, de te houden allegorische optocht onder de aandacht van alle ingezetenen van Holten. De commissie is er van overtuigd, dat er in onze gemeente vol doende animo bestaat om een dergelijke optocht te organiseren. Het waren in het verleden toch ook steeds de optochten die bij diverse feesten, de ingezetenen aan het werk brachten. Maar evenais bij eerder gehouden optochten, slaagt ook die van 5 mei, als er door zoveel moge lijk groepen, wagens e.d. aan deelgenomen wordt. Daarom doet "de commissie een beroep op alle verenigingen, instanties, bedrijven, buurt schappen en particulieren, om zich te beraden op welke wijze zij medewerking aan deze optocht kunnen verlenen. Nu reeds weten wij dat er bij particulieren en ook bij enkele buurtschappen al diverse plan nen bestaan. „Het slagen van een optocht hangt af van uw initiatief". Met een variant op het motto „AS IEDERENE MET DUT, KRIEW 'X MOOI'X OPTOCH" Men kan zich van nu af reeds opgeven bij de heer G. .J. Aaftink Laren- seweg B 16, telefoon 1600. Het hoofd van de plaatselijke pol" ia te Holten brengt ter kennis van be langhebbenden. dat formulieren voor het aanvragen van een jachtakte geldig voor het jachtseizoen 1970 1971 kosteloos verkijgbaar zijn ter gemeentesecretarie. Het verdient aanbeveling de aanvra ge in te dienen vóór 9 maart a.s. De aanvraagformulieren moeten In tweevoud worden ingevuld en moeten vergezeld gaan van twee goedgelij- kende pasfoto van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Jachtakten voor minderjarigen van achttien jaar en ouder behoren door ouders of voogden te worden aange vraagd. Zaterdag 28 febr. vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur C H Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280. Tandartsen: Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart L G Dekker, Rijs- sensestraat 33b, Enter, tel. 5478 - 653. van 18-19 uur, alleen voor spoedge vallen. Dierenartsen: Zaterdag 28 febr. en zondag 1 maart, Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9-10 uur op maandag dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen van 9-10 uur bij m C Knijff-Dekker, tel. 1438, bgg tel. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Vrijdag 27 februari tot en met zon dag 1 maart keurmeesters buiten de diensturen A Groen, Kozakkenstraat 15, tel. 1230, Maandag 2 maart tot en met zondag 8 maart: B Groot Ob- bink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526. Aangifte gestorven dieren op zater dag: 9-U uur aan het slachthuis, tel. 1318. De A.R. partij heeft, wat betreft het vaststellen van de kandidatenlijst voor de op woensdag 3 juni 1970 te ouden stemming voor leden van de emeenteraad de primeur. Voor zo- er bekend heeft nog geen enkele laatselijke kiesvereniging de lijst fficieel vastgesteld, althans niet oor publikatie vrijgegeven. Op de in het gebouw „Rehoboth" nder voorzitterschap van de heer A. Nijkamp gehouden goed bezochte vergadering van A.R. kiezers, werd a verschillende stemmingen de kandidatenlijst als volgt samenge teld: 1 J. Wiggers, lid van de raad, A. J. Nijkamp, 3 Js. Beldman, 4 E. Hulsman, Dijkerhoek, 5 Hm. Lan- eweerd, Look 96, 6 H. Rietman Azn, olweg, 7. J. W. Beldman Hzn, Beu- eberg, 8. D. Beldman, Gerh zn, Kol leg, 9 H. Bosschers Joh.zn, 10 J. W. anstoot, Look 64, 11 H. Landeweerd zn, Look 78. De heer G. Landeweerd, die sinds e bevrijding lid van de raad is ge- eest, maakte voor de stemming be- end, dat, gezien zijn leeftijd deze ittingsperiode voor hem de laatste al zijn. Voor het vele en belangrijke werk 3oor hem als lid van de raad en als iid van verschillende raadscommis sies verricht, werd hem door voor zitter Nijkamp hartelijk dank gezegd. 5e heer Landeweerd dankte met en- tele woorden voor de medewerking he hij gedurende een lange reeks Pn jaren mocht ondervinden en hij hchtte zich in 't bijzonder tot zijn jollega-raadslid, de heer J. Wiggers, •het wie hij sinds september 1966 zit- «ng had in de raad. Ook de heer Wig- |ers sprak een woord van dank tot de heer Landeweerd voor betoonde vriendschap en medewerking. Een voorstel van het bestuur om van leden en sympathiserenden e bijdrage te vragen voor dekking v de te voeren propaganda i.v.m. de verkiezingen voor de Provinciale Sta ten (18 maart) en gemeenteraad (3 juni) vond algemene instemming en een voldoend aantal leden bleek spontaan bereid om de leden te be zoeken. Na gehouden rondvraag werd de vergadering door de heer G. Lan deweerd met dankgebed beëindigd. Ned. Herv. Kerk: 10 uur hulppredi ker A Schellevis; 19 uur ds P Lug- tigheid. In beide diensten: Grote voorjaars- zendingscollecte; 10 uur Jongeren- dienst in Irene. Geref. Kerk: 9.30 uur ds Kuiper van Heer; 15 uur In beide diensten is 't ene offer voor de kerk. Aan de uit gang collecte voor verbouw en uit breiding kerkgebouw. R.K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN: R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur Zondagmorgen: 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10 uur ds C C Addink (Be diening H. Doop)Grote voorjaars- zendingscollecte. OKKENBROEK Ned. Herv. kerK: 10 uur ds W P J Osinga. Zaterdag 28 febr. tot en met vrij dag 6 maart -buiten de diensturen - Electra: J Kolkman, Gaax-dènstraat 31, tel. 1368. Gas: geen dienst. 5? Er moeten naar het oordeel van de heer Ten Berge (gem bel meer bejaardenwoningen komen. Hij was blij met de twaalf, die in de Haar gebouwd zullen worden, maar vroeg zich af of er nog niet wat „te vinden" zouden zijn. Er is daar z.i. grote behoefte aan en er zijn mogelijkheden. De heer Ten Berge zei dit naar aanleiding van het voorstel van B. en W. om de gemeente garant te doen zijn voor een geldlening van de bouwvereniging „Onze Woning" te Deventer dié in „De Haar 53 corporatiewoningen en 12 be jaarden woningen gaat bou wen. De Rijpspostspaarbank wil hiervoor leningen verstrekken van resp. f 2.075.000,en f 400.000,die aanvankelijk verstrekt zou worden door de Alg. Bank voor Hypothecair Krediet N.V. te --msterdam. Ged. Staten hebben dit besluit echter niet goedge keurd, omdat de geldleningen niet voldoen aan de Wet op de Kapi taalsverstrekking (te hoge aanbrengprovisie en rentewijziging na D jaar koper zouden zijn, dan die in Holten gebouwd worden. De burgemeester wees er op, dat men dan wel alle factoren moet ken nen om dit te beoordelen. De Holtense bejaardenwoningen zijn dezelfde als die reeds in Vriezen- veen zijn gebouwd. Overigens heeft de raad alle in spraak gehad en dat wil "Onze Wo ning" ook. De heer Wiggers, wilde naar aanlei ding van de opmerking van de heer Wansink, nu wel eens de bewijzen op tafel hebben, dat deze woningen wer kelijk goedkoper te bouwen zijn, waarop de voorzitter inhaakte met de opmerking: "De heer Wiggers heeft gezegd, dat men voorzichtig moet zijn met dergelijke uitspraken", om dat men bijvoorbeeld de grondkosten en andere factoren niet kept. Met welke gemeenten zal worden ge sproken kon de voorzitter de heer ^an Schooten (BP) niet zeggen, om dat hij, door de gevonden aanteke ning op zijn bureau, het zelf nog niet wist. De voorzitter wees erop, dat di geen huurverhoging meebrengt. Integendeel, de huren van de corpo ratiewoningen worden, door het ge wijzigd subsidiebeleid van Minister Schut, goedkoper nl. f 196.65 per maand inplaats van plm. f 250,- per maand. Hij verklaarde, de andere dag een bijeenkomst van een aantal gemeen ten te gaan bijwonen, om gezamen lijk de bouw van bejaardenwoningen aan te pakken. De heer Ten Berge vond dit in het belang van een snelle doorstroming van woningen, want er zijn tal van samenwonende mensen, die er graag uit willen Definitieve afspraak De heer Kaan mex-kte op. dat de gemeente toch niet bouwt. Moet het samenwerkingsverband met. "Onze Woning" niet eerst worden afgerond, vooi-dat men spreekt over de bouw van nieuwe woningen, vroeg hij zich af. We hebben A gezegd en moeten nu eerst B zeggen voox-dat we met andere plannen beginnen, anders we ten we niet waar we aan toe zijn en ontbreekt het de raad aan inspi-aak. "Morgen horen we er meer van. We hebben regelmatig contact met "Onze Woning". Spi-eker had zich door de uitspraak van den heer Ter Bei-ge laten "blanken". Het ontbre ken van een definitieve ï-egeling be hoeft geen aanleiding te zijn om niet door te gaan. Het overdragen van het gehele wo- ningbezit der gemeente noemde spre ker een hele zware belasting voor de afdeling financiën en het woningbe drijf, dat gaat zo in een keer maar niet. De heer Wansink had aan de hand van een calculatie in een krant uitge rekend, dat in Vriezenveen bejaar denwoningen f 1700,- per stuk goed- Vergoedingen bijz. onderwijs De raad stelde vervolgens vergoe dingen en voorschotten vast voor het Chr. Kleuteronderwijs over 1969 en 1970 en bepaalde het voorschot op de vergoeding voor de school met de bij bel voor 1970 op f 42.240.75. Verder werden o.m. kredieten ver leend voor de aankoop van een ther mostaat en waterontharder voor het slachthuis f 4000,-, voor reservering ten behoeve van de vaststelling van de bedrijfsbegrotingen tot een be drag van f 25.750,-, voor de verlich ting van het zwembad f 2950,-, de bouw van een vierde lokaal aan de o.l. school te Dijkerhoek f 76.275,- en hel bouwrijp maken van de 2e fase van het bestemmingsplan "De Haar" f 206.500,-. De verlichting van het zwembad is noodzakelijk lichtte de raadsvoorzit ter toe om de Zwemclub "Twen- haarsveld" op de haar beschikbaar gestelde avond langer te kunnen la ten trainen en daardoor het bad niet te lang te ontti-ekkèn aan het pu bliek. Het voorstel van B. en W. om de heer G. J. van het Holt te benoemen tot waarnemend hoofd van de o.l. Dorps school, als opvolger van de heer J. S. Molewijk. die benoemd is aan de Mavo-school te Zutphen, ontmoet te bij de raad geen bezwaar. De heer Van het Holt werd als zodanig be noemd. Aangezien de termijn waar binnen Ged. Staten goedkeuring kunnen vei-- lenen aan het raadsbesluit tot aan koop van gronden voor het zomer huisjesterrein van de heren G J Podt en H. J. Oplaat, F. J. Pasop en J. H. Aanstoot, binnen enkele dagen zal aflopen, zodat opnieuw een besluit moet worden genomen, stelde de raadsvoorzitter voor, dat besluit nu maar te nemen, dan behoeft de raad er niet speciaal voor bij elkaar geroe pen te worden en ontstaat er geen onnodig uitstel. De heer Landeweerd (AR) vroeg zich af waar dit steeds maar uitstel len van de beslissing nu eigenlijk op vast zit. De burgemeester antwoordde, dat deze zaak planologisch nog niet rond is, maar dat hij goede hoop heeft, dat er nu binnenkoi-t een goedkeuring op zal komen. D,e ^portvertnigin® -Bato" zal zich niet aansluiten bij het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond, de KNGV of een andere landelijke or ganisatie. Dit werd besloten tijdens in het afgelopen weekend ge houden ledenvergadering van de afdeling gymnastiek, die onder voorzitterschap van de heer T. G. Lukkien, gehouden werd in hotel Vosman. Hoewel de leider de heer Joh. Jansen uit Enschede aansluiting in landelijk verband bijzonder op prijs stelt, meende de vergadering hiervan in verband met de kosten, die een dergelijke aansluiting zal meebrengen, te moeten afzien. Men zal nu door onderlinge ''jks enige reactie komt. De kleding- vaardigheidsproeven waaraan stukken worden na een bepaalde tijd een diploma ral worden verbon. den, de geoefendheid van de gebruiken. Holtense gymnasten trachten op ?.e sPri?gkast heeft een te voeren, overeenkomstig de vaardigheidseisen van 't KNGV. Dit zal eerst geschieden in eigen clubverband, daarna zal ge tracht worden dit samen te doen met de gymnastiekverenigingen o.a. in Markelo en Laren. Zo mogelijk uit te breiden tot an dere omliggende plaatsen. Verder werd besloten de jaarlijkse gymnastiekuitvoering in het gebouw Irene te houden in plaats van in Amicitia, omdat daar het toneel gro ter is, en men met het oog op het vervoer van de toestellen veel dichter bij het gymnastieklokaal de Tuinstraat is. Voor de jeugd is balcon beschikbaar, zodat er mer rust in de zaal kan zijn. Deze uit voering hoopt men jaarlijks in de maanden februari of maart te hou den, terwijl de vaardigheidsoefe ningen omstreeks oktober en novem ber gehouden zullen worden. Door secx-etaresse mevrouw M. Eg- gink-ten Velde, werd een uitvoerig verslag uitgebracht, waai-aan wij ont lenen, dat de sportvex-eniging "Bato" bestaat uit een afdeling gymnastiek en een afdeling volleybal. De eerste teld ca. 270 leden de tweede heeft 80 beoefenaren. De jeugd staat onder leiding van Henk Geltink, de senio ren o.l.v de heer Lukkien De judo afdeling draagt wel de naam Bato p- '•>- I.-,-a„htf-n b De brug-ongelijke leggers, die (na den aangeschaft, omdat dit toestel met tot de inventaris van het ge meentelijk gymnastiek-onderwijs be hoort. is door het gemeentebestuur overgenomen, daarbij heeft men ook nog een lange mat gekregen. Bij de rondvraag kwam nog ter s?.r3pu n'euwe leggers van voorzitter zal informeren, wat hier aan gedaan kan worden. Uit het finacieel verslag van pen- mngmeesteresse mevrouw M Meins- ™a-K°°y. bleek, dat de inkomsten f 8.924.94 en de uitgaven f 8.895.22 hebben bedragen, zodat de rekening sloot met een heel klein batig saldo van f 29.72. In de bestuurssamenstelling kwam geen verandering, zodat het bestuur momenteel bestaat uit: T. G. Luk kien.^ voorz.: mevr. M Éggink- ten Velde, secretaresse: mevr. M. Meinsma-Kooy. penningmeesteresse mevr. A. Leppink-Oliedam. J. Wis sink. H. Wilpshaar en H. Stokkers leden. Bil de rondvraag werd met verbazing geconstateerd, dat er zo veel kleding-stukken na de oefenin gen in de gvmnastieklokalen blijven hangen, waar nooit navraag meer naar wordt gpdaan. Ondergoed en bo venkleding. die in uitstekende staat verkeren. Van de zijde van het be stuur werd medegedeeld dat er jaar lijks lijsten naar de scholen worden gezonden, maar dat daarop nauwe- De springkast heeft een nieuwe vulling nodig, terwijl de evcnwichts- baik ook niet meer in goede staat verkeert. Voorts dienen z.g. Rheuter- piankjes, voor het afzetten, te wor den aangeschaft. De voorzitter zegde toe te informeren of 1 en ander mag worden aangeschaft. Voor de aanschaffing van een cven- wïchtsbalk, zal een groep dames uit de vereniging proberen op de dit jaar te houden braderie, door middel van een stand, gelden hijeen te bren gen. Het lager onderwijs gebruikt 'n dergelijk tiestel niet. Op de Holterweg tussen Laren en De Wippert heeft zich woensdagavond om kwart voor twaalf, ter hoogte van de boerderij Reurslag, een ernstig auto-ongeluk voorgedaan, waarbij on ze plaatsgenote mevrouw G. Wansink- Teela (54) is verongelukt en haar man. de heer H. Wansink, met inge deukte borstkas in het St. Geertrui den Ziekenhuis moest worden opgeno men. Ook hun dochter Gerda, een van de twee zusters, die ook in de auto zaten, werd met een zware hersen schudding en een schouderfractuur in het ziekenhuis opgenomen, terwijl haar twaalfjarige zusje een lichte hersenschudding kreeg. De toestand van de heer W. was woensdagavond kritiek, maar 's mor gens was een lichte verbetering in getreden. De schoonzoon van het echtpaar Wansink, de heer H. W. van B. uit Rijssen, die de auto bestuurde, kon naar huis terugkei%n. De familie Wansink was met twee auto's op ver jaardagsvisite bij familie in Loehem geweest. Vermoedelijk heeft de heer v-B. de andere auto willen inhalen en is hij in de berm geraakt of ge slipt waarbij de auto twee bomen raakte. De klap was zo hevig, dat de auto bijna doormidden brak en in brand geraakte. Hij is volkomen ver nield. De weg is ter plaatse niet al te breed en op verschillende plaatsen bochtig. De heer J. p. Poll Jonker jn. met ingang van 1 maart a.s. nor' nr-r.- ,n d;rn<;t aan de neutrale school voor lager on derwijs te Ede. be- ist door leden gedeeltelijk is Verwijderd De afwerl ma heeft dt Z P v°etbalveld. dat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1