N Boerenbedrog Een Sporthal of gymnastieklokalen? Prachtige stallingsruimte en garage gemeentewerken en brandweer D.A.T bracht gezellige klucht DATA STEMMEN in een willekeurige gemeente Stemmen bij volmacht Thans volledig in. gebruik Koningin Holten Juliana op 14 bezoekt april OFFICIËLE PLBLIKATIE Verkiesing van de leden van Provinciale Staten Verkiezing van de leden van Provinciale Staten Abonnementsgeld 1970 ONZE AGENDA Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Medische dienst Een nieuw rubriekje NOTEREN Uitloting obligatielening Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Met veel verwikkelingen Weekenddienst tandartsen V aelitdienst slaehtdienst <5 1 HOLTENS 1 [Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,—. Iedere mm meer 0,12 EUWSBLAD Vrijdag 6 februari 1970 Jaargang 22 - no. 8 Uitgave van de Stichting ..Holten* Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad gen. zich 0p de dinsdag ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden der Provinciale Staten, staat als lijstaanvoerder van de Boeren Partij: H. Koekoek. Ede-Bennekom. Boer Koekoek woont in de provincie Gelderland en zal daar ook zeker blijven wonen. Hij kan dus geen lid van de Provinciale Staten van Over ijssel worden. Want om lid van de Staten te worden moet men È"ngezetene der provincie zijn. De Boeren Partij zet dus iemand op le kandidatenlijst, waarvan zij weet dat hij geen zetel in de Staten kan en zal aanvaarden. Dat is doodgewoon „kiezersbedrog" of „boe_ renbedrog" zo men wil. De naam van boer Koekoek dient hier als trekpleister om stemmen te winnen, terwijl die stemmen „hem" niet ten goede zullen komen. Dat noemen wij immoreel handelen. Een partij of 'n kandidaat, die zich zelf respecteert, zal dit niet doen jgn er kan niet tegenop getreden worden, want de Kieswet noemt wel een aantal gevallen waarbij een kandidaat van de lijst afge voerd moet worden, maar niet het geval, dat wij hierboven signa leerden. Als criterium gelden de bepalingen van de Provinciewet omtrent de toelating der leden. Pas als daarover beslist moet worden zal blijken, dat Hendrik Koekoek niet de vereiste stukken kan over leggen en vals spel gespeeld heeft. Wij hopen, dat de kiezers hieruit hun conclusie zullen trekken. Het wordt tijd. dat bepalingen in het leven worden geroepen, dat tegen dit „demagogisch handelen" kan worden opgetreden. VORIGE NUMMER wij geschreven, dat JN ONS hebben In de ledenvergadering van de afdeling Holten van de V.O.O. (het vroegere Volksonderwijs) aan de orde is geweest de be hoefte aan meer gymnastieklo kalen in onze gemeente, naar aanleiding van de zienswijze 'van de voorzitter van de Ver eniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding, de heer J. P. Kramer, neergelegd in een artikel in ..Inzicht" het or gaan van de V.O.O., waarin o.m. gezegd wordt, dat 300.000 a 500.000 kinderen in ons land te weinig of helemaal geen gym nastiekonderwijs krijgen met al de gevolgen van dien. Het arti kel is in dit nummer in extenso -afgedrukt. BEHOEFTE aan meer gym nastieklokalen Is ook door het gemeentebestuur onderkend. Reeds voor de behandeling van ^de begroting voor het jaar 1970 fis deze zaak in de boezem van het college van burgemeester en wethouders ter sprake geweest, naar men zit met het probleem, ^dat er in onze gemeente een leven grote behoefte bestaat aan "stichting vart een sporthal. Zou men één of twee gymnas tieklokalen bouwen kostep ,plm. 375.000 gulden per stuk Öan valt er in een reeks van ijaren niet te denken aan de pouw van een sporthal. jjN EEN ONDERHOUD met het i dagelijks bestuur van de Stich ting „Sportbelangen" is deze naterie uitvoerig besproken, waarbij begrip getoond werd froor de moeilijkheid waar het gemeentebestuur voor staat, naar anderzijds o.m. gewezen Sverd op het enorme belang van {het bezit van een sporthal, die hiet alleen voor gymnastiek onderwijs dienst kan doen, maar Sic ook nog voor zoveel andere poeleinden behalve nog de «aalsporten gebruikt zou Künnen worden. f)E VRAAG IS NU of de subsi dies en rijksvergoedingen die |le verschillende departementen groor een sporthal en voor het ymnastiekonderwijs verlenen, Sodanig gecoördineerd zouden sunnen worden, dat men voor pet geld van één of anderhalf gymnastieklokaal een sporthal Jtou kunnen bouwen en exploi teren. Hiernaar wordt o.m. door het lagelijks bestuur van de Stich- sng „Sportbelangen" een onder- pek ingesteld. ONDERWIJSKUNDIG wordt voor gymnastiekonderwijs de Joorkeur gegeven aan gymnas tieklokalen, maar het kan ook zonder bezwaar in een sporthal worden gegeven. Het zou te betreuren zijn, in dien de financiële en budgetaire mogelijkheden zulks toelaten, dat niet tot de stichting van een sporthal in onze gemeente zou worden overgegaan. MM De stallingsruimte, die de gemeente Holten gehad heeft voor haar rollend materieel, zowel wat gemeentewerken als de brand weer betreft, is altijd veel te beperkt geweest, zodat sommige voer tuigen in de openlucht gestald moesten worden. Voor de ruim twintig arbeiders was er nauwelijks ruimte om bij slecht weer te schuilen of koffiepauze te houden. Willen dc abonnees die hun abonnementsgeld nog niet heb ben overgemaakt voor 1970, dit alsnog doen vóór 1 maart a.s.? Na deze datum worden de kwitanties aangeboden, ver meerderd met incassokosten. U kunt uw bedrag a f 10.— storten op de girorekening van de Raiffeisenbank te Holten nr. 875587 of op onze bankrekening by genoemde bank. Zoals reeds terloops is meegedeeld, zal koningin Juliana, in verband mei de 25-jarige herdenking van de be vrijding. een bezoek brengen aan een aantal plaatsen in Overijssel. Dat be zoek zal plaatsvinden op dingdag 14 april. Het Holtense herdenkingscomi té van de bevrijding, had gehoopt Saterdag 7 febr. t.e.m. vrijdag 13 sbr. buiten de diensturen Élec- ra: J. Kolkman, Gaardenstraat 31, 1368. Gas: Geen d'ienst. Vrijdag, fi februari 20.00 uur: Vergadering supportersver eniging H.M.V. in Dorpshotel Hol- terman. Vrijdag, 6 t.e.m. zondag, 8 februari Tentoonstelling tekeningen en hand- vaardigheidsprodukten in de aula van de Scholengemeenschap (zie ber.). Zondag. 8 februari 19.30 uur: Groot Carnaval in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag. 9 februari 20.00 uur: Ledenvergadering Onder linge Paardenverzekering in café Jansen (zie adv.). 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in café „De Waag". Dinsdag, 10 februari 19.30 uur: Bijeenkomst afd. Holtense Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Hotel Holterman. Spreekster: mej. M. A. Hoekendijk over „Vrou wen uit donker Amsterdam". 19.30-20.30 uur: Voorverkoop kaarten revue P.J.G.O. Bathmen in café Bonte Paard", 21.30-22.00 uur irnho- tel Holterman. 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. Donderdag, 12 februari 1.9.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Holten in Irene. Lezing over E.H.B.O. Vrijdag, 13 februari 19.45 uur: Forumavond district Mar- kelo der O.L.M. in zaal Hargeerds te Markelo met als spreker Ir. B. J. v. d. Toom van het K.N.L.C. (zie adv.). 19.45 uur: Jaarvergadering van de L.R.V. „De Bergruiters" in café „De Waag". 20.00 uur: Jubileumrevue-uitvoering in zaal Boode te Bathmen (zie ad vertentie) Zaterdag, 14 februari 20.00 uur: Carnavalsavond van 'de „Fienpreuvers" in Amicitia. Dinsdag, 17 februari 19.45 uur: Bijeenkomst van de afde ling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in 't Bonte Paard. Vrijdag, 20 februari 19.45 uur: Vergadering der A.R. Kies vereniging „Nederland en Oranje" in gebouw Rehoboth. Kandidaatstel ling gemeenteraad. 19.45 uur: Driesteden-concert in Ami citia (zie bericht). 19.45 uur: Ledenvergadering pony club van de Bergruiters in hotel Vosman. dat hel bezoek van de vorstin 8 april zou kunnen plaatsvinden de dag, dat Holten bevrijd werd - maar dat is niet mogelijk gebleken. De koningin arriveert om 9.45 uu per helicopter in Markelo en zal daar een krans leggen bij het provinciaal verzetsmonument. Om 10.30 uur vindt na de be groeting door de Canadese ambassa deur mr. Piek een korte herden kingsplechtigheid plaats op de Cana dese begraafplaats op de Ilolterberg. Na deze plechtigheid volgt een intor- mele koffiepauze in hotei ,,'t Lösse Hoes". Om 11.30 uur vertrekt hare ma jesteit naar Zwolle, waar een her denkingsbijeenkomst zal plaatsvinden o.a. met het verzet. HOLTEN Ned. Herv. Kerk; 10.00 uur ds. Ste- houder van Nijverdal (Viering Hei lig Avondmaal): 14.30 uur Bevesti ging en intrede ds. P. Lugtigheid. Bevestiger: dr. F. O. van Gennep. Extra collecte: Alg. Sticht. Maat schappelijk Werk. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp: 15.00 uur ds. IJkema van Almelo (Jeugddienst, m.m.v. New-Valley Singers). In beide dien sten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor ver bouw en uitbreiding van de kerk. R.-K. Kerk: 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-K. kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur ds. C. C. Addink (Viering H. Av.». OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. G. Bouwman van Lochem. Extra col lecte: Fonds Provinciaal ICerke- werk. (Dinsdag 17 febr.: 20.00 uur Gemeente-avond) Geboren: Antonia Frederika. dv G. Wansink en J. ten Wolthuis, Look 13. Johan Albert, zv II. W. Rensen en A. Reijlinik, Dijkerhoek 9 Hendrika Johanna, dv G. J. Stam en ,T. G. Bosschers. Look 55a. Johanna Lu- dovica Maria, dv R. Back en J. L. M. van der Meer, Schepenenstr. 16. Overleden: H. Vrolijk. 86 jr, Neer- d-orp 90. BEVOLKING Ingekomen: G. Dijlcinlc van Raalle naar Espelo 88. J. W. Roelofs en' gezin van Wierden naar Holteren- straat 10. Vertrokken: M. H. Koopman van Burg. v.d. Borchstr. 43 naar Groot- Brittannië. G. B. D. Bos van Via- ner,weg 7 naar Almelo. J. Wech- gelaer van Vianenweg 207 naar Ei bergen. R. Dokter van Vianenweg 207 naar Eibergen. Zaterdag 7 februari, vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: J. F. Sijt.sema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Om te trachten zoveel mogelijk te voorkomen, dat vergaderingen, fees telijkheden en andere bijeenkomsten op dezelfde dag plaats vinden he lemaal vermijden zal wel niet moge lijk zijn willen wij naast de be staande agenda een nieuw rubriekje openen, waarin vergaderingen en evenementen, die al ver van tevoren bekend zijn, worden opgenomen.. Verenigingen en particulieren, die dus reeds bijeenkomsten gepland hebben, worden verzocht, dit steeds vroegtijdig aan ons adres: Holter- berg 13, op te geven. Wij starten vandaag met: om lo Dinsdag 24 februari: 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Dinsdag. 24 februari: Jaarver gadering van de afdeling Es pelo van de Ned. Boncl van Plattelandsvrouwen in „Het Trefpunt". Donderdag. 26 februari, 19.45 uur: Jolijt en Profijt-show fa. Poliboy (vert. Fa. Wenneke s schildersbedrijf in zaal Vos man. Vrijdag 27 februari: 20.00 uur: Ledenvergadering TB VA, Ho tel Holterman. Zaterdag, 28 februari. 19.45 uur: Uitvoering H.G.K. en Kinderkoor m.mv. het man nenkoor „De IJsselzangers", Zutphen en Gemengd Koor uit Hengelo in zaal Amicitia. Maandag 2 maart: 20.00 uur: Bijeenkomst collectanten Reumafonds in Hotel Holter man. Vrijdag 6 maart: 20 00 uur: Openbare vergadering van de VVD in Hotel Holterman, spreker dhr. II. J. L. Von- hoff, lid 2e Kamer. Dinsdag 24 maart: 19.30 uyr: Raadsvergadering ,ten ge meentehuize. Daarin is nu een enorme ver betering gekomen door de bouw van de nieuwe stalling en een nieuwe brandweergarage aan de Waagweg met een oppervlakte van ruim 760 m2, waarin tevens een kantine, een garage voor de ondrhoudsmonteur, een schil ders- en een timmermanswerk plaats en een kantoortje voor de chef buitendienst zijn onderge bracht. Die chef buitendienst is er nog niet, vertelde ons de di recteur van gemeentewerken, de heer T. Prak, die ons rond leidde. Deze werkzaamheden worden thans waargenomen door de technisch ambtenaar, de heer Boele, maar het ligt wel in de bedoeling van het gemeente bestuur, zodra de begrotingspo sitie zulks toelaat zo'n functio naris aan te stellen. Skeletbouw Het. gebouw, dat geleidelijk aan in gebruik genomen is, is opgetrok ken in skeletbouw met o.a. een sta len bovenconstructie waar het dak- van blauwe asbestcementplaten op rust. Men heeft het geheel eenvou dig moeten 'houden ter wille van de kosten, maar deze hebben toch nog anderhalve ton bedragen,, met nog eens een halve ton voor de appara tuur, die er in is ondergebracht, zo als b.v. de hefbrug ip de autogara ge. die twaalf ton, dat is b.v. de ge vulde nevelbluswagen, kan optillen. Het gebouw is-14 meter diep, zo dat er in de autostalling, die 28 x 14 meter groot is. twee grote vracht auto's achter elkaar kunnen staan. De gai-age van de onderhoudsmon teur is 8 bij 14 meter, de schilders- en timmermanswerkplaats zijn elk 4 bij 14 meter. In de laatste staat b.v. een werktuig, dat tegelijk cirkelzaag en vlakbank is en waarmee men kan fraisen en boren. Verder beschikt de gemeentelijke timmerman over een lintzaag en een vandiktebank. In de garage is een eenvoudig magazijntje. De verwarming geschiedt met hete lucht door middel van aardgas. Door het gehele gebouw heeft men zelf een luchtdrukleiding aangelegd voor het oppompen van de banden. Men beschikt zelf over een diesel- oiietankinrichting. waarvan b.v. ook de wagens van de destructie-ophaal- dienst gebruik maken. Kantine Voor het personeel Is het bijzonder plezierig over een kantine van 9 bij 4 meier te kunnen beschikken, waar een smakelijk kopje koffie geschon ken wordt. De mannen weten niet wat hun overkomt bij vroeger verge leken. De brandweer beschikt thans over een ruime garage van 9 bij 11 meter waarin behalve de normale brand weergarnituren het pas aangeschaf te droogpocder apparaat is gestatio neerd, dat 250 kilo poeder bevat, maar dat men nog niet heeft behoe ven te gebruiken. De brandweer beschikt nu over een De burgemeester van HOLTEN" brengt ingevolge artikel K 3 der Kieswet ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn de for mulieren voor de verzoekschrif ten om bij de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van Pro vinciale Staten bij volmacht te stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 4 maart 1970 door de kiezer worden ingediend bij burgemees ter en wethouders der gemeente in welker kiezersregister hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen. Bij het verzoekschrift moet een verklaring van de gemachtigde worden ingediend, dat deze be reid is als zodanig op te treden, alsmede, indien de gemachtigde niet in hetzelfde kiezersregister :s opgenomen als de volmachtge- ver, een door de burgemeester der gemeente, waar de gemach tigde in het kiezersregister is op genomen, afgegeven verklaring, dat de gemachtigde op de dag der kandidaatstelling is opgeno men in het kiezersregister van zijn gemeente en dat de bereid verklaring van de gemachtigde in overeenstemming is met het bepaalde onder punt 5 van deze bekendmaking. Hij. die zich bereid heeft ver klaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kan didaatstelling zijn opgenomen in een kiezersregister. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtig de aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Het verzoek om bij volmacht te stemmen wordt niet ingewilligd wanneer de verzoeker is toege staan in een andere gemeente aan de stemming deel te nemen. Holten, 3 februari 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De burgemeester van Holten brengt ter kenn'is 'van belangheb benden, dat aan een kiezer op zijn verzoek kan worden toege staan aan de a.s. stemming Ier verkiezing van de leden van Pro vinciale Staten deel te nemen in een willekeurige gemeente, gele gen in- dezelfde provincie als de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling (3 februari 1970) in het kiezersregister is op genomen. Deze mogelijkheid bestaat niet voor'de kiezer, aan wie is toege staan bij volmacht te stemmen. De kiezer, die van deze bevoegd heid gebruik wil maken, dient daarvan na de dag der kandi daatstelling, doch uiterlijk op de veertiende dag voor die der stemming (dus uiterlijk op 4 maart 1970), schriftelijk, door middel van een formulier dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. mede deling te doen aan de bur gemeester van de gemeente waar hij op de dag der kandi daatstelling in het kiezersregis ter is opgenomen. Hij geeft daar bij op: a) zijn naam en voornamen of voorletters: b) de datum en het jaar van zijn geboorte: c) de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling 'in het kiezersregister is opgeno men. alsmede zijn adres al daar op de. dag der kandi daatstelling; d) de gemeente en het adres waar hij de verklaring dat hij bevoegd is-in een willekeuri ge gemeente te stemmen (een kiezerslegitimatiekaart) wenst te ontvangen. 4. Dg kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart kan zich, behoudens in gemeenten waar burgemeester en wethou ders één of meer stembureaus daartoe in het- bijzonder hebben aangewezen, worden de adressen daarvan tenminste veertien da gen vóór de dag der stemming ter openbare kennis gebracht. Deze adressen worden bovendien vermeld op een lijst, welke op duidelijk zichtbare wijze bij de ingang van eik stemlokaal in d'ie gemeente wordt opgehangen. Holten, 3 februari 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 12 februari 197D te 09.00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot 7 obligaties van de per 1 maart 1957 gesloten obligatielening groot f 140.000.-. Holten. 5 februari 1970. Burgemees ter en wethouders voornoemd. W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Lan- genbarg, secretaris. mooie uitrukruimte voor haar gara ge. zodat de voertuigen snel kunnen wegkomen. Behalve het achterplein, dat nog bestraat moet worden en van een omheining voorzien - de vorst is spel breker geweest - is het gebouw en de entourage er omheen gereed. Van binnen moet er nog wel het een en ander gebeuren, maar gemeentewer ken en brandweer beschikken in elk geval over een uitstekend onderko- Zaterdag 7 febr. en zondag 8 febr.: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2. telefoon 1515. 's Ochtends van 9 tot 10 uur, op maandag, dinsdag en vrijdag, in het Grogne Kruisgebotnv. telef. 1436. C1 O Elke morgen van 9 tot 10 uur bij n ■vrouw C. Knijff-Dekker, tel. 1438. Bij geen gehoor: telef. 1799, mevrouw Beltman-Aanstoot. Het niet zo talrijk opgekomen, over het algemeen jeugdig pu bliekdat zaterdagavond de zaal van café ,;t Bonte Paardte Dij- kerhoek bevolkte heeft zeer genoten van de klucht „De nacht van meester Haitsma", die door Dijkerhoeks Amateur Toneel D.A.T." voor het voetlicht werd gebracht. De auteurs R. Veenstra en F. Drost hebben heel wat kolder bij elkaar geschrevenmet. veel ver wikkelingen, dat door de Dijkerhoekse dilettanten vaak toch wel vlot op de planken werd. gezet. De niet overdreven ernstige situa ties werden vaak afgewisseld met dol komische momenten, ivaar- door de bezoekers voortdurend geboeid bleven. De vrouwen van de puriteinse meester Haitsma (G. Nikkels). hoofd ener school, en vooral geen „boven meester" en van zijn wat al te zake lijke vriend, de kruidenier Popke Lantinga (D. Jansen) resp. Jannie Weggtapel en mevrouw- R. Jansen- Bronsvoort. waren niet bijster t.e spreken over hun wat ai te saaie echtgenoten. Toen dan ook de televi sieschrijver Peter Marokko (G. Vlogt-man) door autopech aan hun deur klopte, waren zij best te vinden om met hem naar het zonnige zuiden te reizen. Dokter De Waard, het type van een oude dorpsdokter (B. Veneklaas) die in verband met een bevalling enkele keren kwam langswippen moedigde de dames aan, zeer tot on genoegen van de resp. echtgenoten, die van hun vrouwen niets meer be grepen. Door de radio werd het bericht verspreid, dat een vrouwenmoorde naar was ontvlucht en zijn signale ment kwam sterk overeen met het uiterlijk van Peter Marokko, die met Timmer, de garagehouder (G. Pin- kert), op weg was naar zijn auto. Het werd een angstige, maar door versehil'lende oorzaken ook een ko mische nacht in huize Haitsma. waar Tante Na, een stoere marktkoop vrouw (mej. Joh. Ulfman). ook a! met autopech op het toneel ver scheen en Zanzibar (H. Beltman), evenals Marokko een vrouwenjager, met ondefinieerbare bedoelingen bin nensloop. Tenslotte vonden de beide eerstge noemde dames het toch maar beter, Zaterdag 7 febr. en zondag 8 febr.: L. G. Dekker. Rijssensestraat 33b, Enter, telef. 05473-653, van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Vrijdag 6 febr. t.e.m. zondag 8 bruari: J. Hof, Kozakkenstraat telefoon 1697 19, Maandag 9 febr. tot en met zondag 15 febr. keurmeesters buiten ae diensturen C. Dijkstra Schoolstraat 5. telef. 1833. Aangifte gestorven dieren op zaterdag, van 9 tot 11 uur aan het slachthuis tele foon 1313. dat Enka Blommers een zeer hip pe schooljuffrouw (mej. M Hon- coop) met Peter Marokko mee zou gaan, want hij bleek toch niet de vrouwenmoordenaar te zijn. En ter- wijl de dames op d:van en stoel la gen te slapen, kwam Koentje een neefje van Tante Na (H. Geitink) hun rust verstoren en (met een wa terpistool) inbreken. Na alle verwikkelingen besloten meester Haitsma geheelonthouder cn zijn vriend Popke. toch maar een slokje te nemen van de fles jon ge jenever, die de dokter had meege bracht. Het werd tenslotte een dolle- hocl, toen de heide dames in nacht gewaad de heren bij hun braspartij bet'aple» en ieder hij de verkeerde man op schoot belandde. Ondertus sen had zich onder de bedrijven door heel wat afgespeeld en werd er zelfs met een pistool geschoten, waardoor kortsluiting ontstond. Maar alles ein digde met een „happy end". Alle spelers hebben zich uitstekend van hun rol gekweten. De heer D. Jansen wist als Popke, de kruidenier, de lachspieren vaak los te maken door zijn melodramatisch spel. Kapper \V. Drent zorgde voor een goede grimmering, terwijl licht en geluid verzorgd werden door E. J Kers. Met een gezellig hal met muziek van „The -Stars" werd de avond be sloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1