COVECO ONTWIKKELT ZICH VOORSPOEDIG Grote jaarlijkse collecte Raadsvergadering internationale hulpverlening J In de vee- en vleessector Te hoge varkensprijzen kunnen bedreiging inhouden voor de boer Omzetten GOS (Coveeo) afdeling stijgende YT 24 januari-l februari Twee leerkrachten namen afscheid van o.l. Dorpsschool Bergruiters boekten successen tij dens Looleeruiterstoernooi ONZE AGENDA Twee nieuwe bestuursleden gekozen Omzet Hollen Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerpen OPRICHTING PONYCLUB tl Officiële publikatie Bestem mingsnlan „De Haar" Medische dienst W eekenddiensl Landartsen eekenddiensl dierenartsen Spreekuur maat- schappe lij k w erks ter Ge; Storingsdienst GEB aehldienst slachthuis Bejaarden&ociëteit KERKDIENSTEN Nieuw bestuur voor „De Pioniers" Hervormde kerk wendt zich tot Ned. regering over Biafra HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 23 januari 1970 Jaargang 22 - Nr. 4 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Bevers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad juffra ion 4: 0 les egel 't 6,- 1,50 3,— 1,25 3.75 7,50 3,75 2,50 3,50 tl 3,— 2,75 1,50 I,- 3»—! 7,50 7,50 7,95 2.98 2,98 >,35 2,50 1,98 1,98 1,98 7,98 era 3,75 1,75 era 7,98 3,75 Zaterdag 24 januari 11.00-4.00 uur Hondenshow in 't Park gebouw te Rijssen (zie adv.) Zondag 25 januari 19.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Zondag 25 januari t.m. 1 februari Grote jaarlijkse huis-aan-huis-collec- te voor Internationale Hulpverle ning (Werelddiakonaat). Maandag 26 januari 14.00 uur Opening Handwerkhuis Bos Larenseweg (zie adv.) Dinsdag 27 januari 19.30 uur Raadsvergadering ten ge meentehuize (zie agenda). 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Bethanië. Donderdag 29 januari 19-30 uur: Ledenvergadering Onder ling Veefonds ..Holten" in café ,,De Waag" van de heer J. Haverslag. 20.00 uur: Famileavond CNV in ge bouw Rehoboth. 19.45 uur Bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep Holten in Irene. Schaar en tijdschrift meebrengen. Vrijdag 30 januari 19.30 uur Kienavond voor de leden van de voetbalver. .Holten", Sup portersvereniging en A-Junioren met hun dames in zaal Vosman, ge organiseerd door de Ontspannings- co.mmissie der Almelose Scheids- rechtersvereniging. 20.00 uur Openbare bijeenkomst in Hotel Holterman met P.v.d.A. voor vorming PAK. Spreker Tweede Ka merlid mr. J. Masman uit Zuna (zie adv.) Zaterdag 31 januari 19.30 uur Uitvoering van de Dijker- hoekse Amateur Toneelvereniging DAT in zaal van 't Bonte Paard met ,.De nacht van mr. Haitsma". Na afloop bal. Groot carnavalsbal in café ,,De Poppe" (zie adv.) Vrijdag 6 februari 20.00 uur Vergadering Supportersver eniging H.M.V. in Dorpshotel Hol terman. Vrijdag 13 februari 19.45 uur Forumavond van het dis trict Markelo der OLM in zaal Har- geerds te Markelo met als spreker ir. Van den Toom, medewerker van het K.N.L.C. I Bij een terugblik op de situatie in de vee- en vleessector over het afgelopen jaar verklaarde de heer J. van Willigen te Laren (G.), districtsvertegenwoordiger van Coveco. in een inleiding over de afdeling Holten van de GOS, die donderdagmiddag in Dorpshotel Holterman. bijeen kwam. dat deze bijzonder gunstig is geweest. Landelijk als in EEG-verband was er een tekort aan varkens. Daar door 'ontstond een ongekend hoog prijsniveau. Hoewel de situatie dus gunstig is kan dit op den duur een kwalijke zaak worden voor de boer, omdat door de grote vraag uit Frankrijk en gedeeltelijk ook uit Italië de vleeswaren- en vleesconservenproduktie in de ver drukking dreigt te komen. In de totale consumptie kan het varken niet gemist worden. Er is dan ook een-felle concurrentie om het varken. De niet verwerking kan een dreiging inhouden voor de boer. De Coveco zit daarbij in een moeilijke hoek, omdat zij voor een belangrijk deel op die verwerking is ingesteld. De heer Van Willigen sprak over de onrust die is ontstaan door de re valuatie van de Mark en de devalua tie van de Franse frank. De genomen maatregelen betekenen een stap te rug in het vrije handelsverkeer. De subsides moeten dan ook zo gauw mogelijk worden teruggebracht. De algemene schaarste aan var- In de leden- en leveranciersvergadering van de.afdeling van de GOS (Coveco), die donderdagmiddag in Dorpshotel Holterman onder leiding van vice-voorzitter H. W. Luggenhórst (voorzitter W. Rensen had de griep) gehouden werd. heeft de districtsvertegen woordiger J. van Willigen van Coveco té Laren (G.) ook enkele mededelingen gedaan over het jaar 1968 en met name over de cij fers van de afdeling Holten. Eerst deelde hij mee, dat het aan tal leden in Overijssel 3494 bedraag! Door de definitieve fusie tussetn de Coöp. Vleescentrale, Coöp Saveco en N. V. Engrosslachterij ..Welling" zijn twee rechtspersonen ontstaan t.w Coöp Vereniging de Centrale Organi satie van veeafzet en vleesverwer- kingscoöperaties GA „Coveco", waar in ondergebracht het gehele aanvoei apparaat, de export van levend vee in het algemeen alles wat met de handel in levend vee te maken heeft en b. Coveco N V., waarin onderge bracht alles wat de verwerking be treft i.e. alle bedrijven, grossierderij- en, dochterondernemingen, enz. aandelen Coveco NV zijn voor 100 pet. in handen van de Coöperatie „Cove co". Tot Coveco is nog toegetreden de FCE te Akkrum. De omzetcijfers bedroegen 217.000.000 gulden (v.j. f 182.000.000). Het batig saldo ad. f 37.542.38 werd aan de re serves toegevoegd. Op de balan prijkt een bedrag van f 108.260 - dat is gevormd door het inschrijfgeld ad. f 10.- van de GOS-leden. dat t aan de betrokkenen zal worden terug betaald. Over de ,elf perioden van 4 weken van 1969 is over de gehele linie wel wat het aantal stuks als de geld- omzet betreft een belangrijk procen tuele stijging waar te nemen. De 'o- tale geldomzet bedroeg f 212.071.927 of een stijging van 18.3 pet. Holten behield ranglijstnr. 32. Het ledental steeg van 71 op 74. Het aan tal varkens v. 5760 naar 6648. nuka's 2.90 naar 371, runderen van 246 naar 313. biggen van 6380 naar 8463 en de geldomzet van f 1.982.195.n f 2.454.722.—. In deze bijeenkomst begroette voorzitter behalve de heer Van Willi gen nog in het bijzonder de plaatse Geboren: Dianne Janèt dv A Sche perman en J G Markvoort, Schouten- str. 27; Martin Renè Helmuth zv J H Tijink en A .Postma, Schepenenstr. 13; Mariëlle Catharina dv .1 A Boers ma en M J B Alberts, Schoutensfr. 14; Maria Johanna dv D ten Dam en D van Schooten, Espelo 7; Robert Han zv J C W van Dijke en A M Zuurveen. Kozakkenstr. 4; Elisabeth Johanna dv II Jansen en G Jansen, i Espelo 27; Henriëtte Charlotte dv G j van Lemel en H Vrugtèveen, Hoffes str. 29. Overleden: D Wechstapel. 82 jr, I Lichtenberg 16. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: A I-I Fuit, 24 Jr Oranjes!r. 37 en G Barkhof, 28 jr Duitsland. BEVOLKING INGEKOMEN: K H van der Heide en gezin v; i Frankrijk naar Schoutenstr. 55. VERTROKKEN: L J Bunt van Schoolstr. 9 naar D 1 venter. j A H Barkhof-F uit van Oranjestr naar Duitsland. lijke afdelingsvertegenwoordigers, de heren-G. Pasman en R. Groot Nulend en de heer J. G. Ruiterkamp. Hij bracht dank aan de heer J. Stege- man voor het voeren der administra tie. Bij de bestuursverkiezing werden in de plaats van de heren Joh. Lubber- sen en H. W. Luggenhórst, die regle mentair niet herkiesbaar waren, met grote meerderheid van stemmen ge kozen de heren G. H. Blankena, Es pelo 29 en E. J. Keuterman, Holter- broek 78. Het bestuurslid H. J. Stoevenbeld,. dankte de beide afgetreden heren voor hun arbeid in het belang van de afdeling, waarna de voorzitter de wens uitsprak, dat de leden zoveel als in hun vermogen ligt Coveco zul len steunen, dan zal men de proble men kunnen beheersen. kens de produktie is plm. 1 a 2 pet. minder dan in 1968 leidde in de le week van december tot een on gekend hoge prijs van f 3,26 per kg voor IA varkens van 68-85 kg (in '68 f 2,84, 1967 f 2.74, 1966 f2,79). De ontwikkeling van de biggenprij- zen bleef ten achter. Een sterke toe name valt te constateren van de ex port van geslachte en levende var kens. Frankrijk nam 824.000 geslachte en 219.000 levende varkens af. Er gin gen 63.000 biggen naar Frankrijk, hiertegenover stond een import uit West-Duilsland van 80.000 biggen. Als prognose noemde spreker een stijging van het aanbod van varkens over de eerste 7 maanden Van 1970 van 2.4 pet. In de EEG in zijn totali teit is een stijging van het: aanbod t verwachten, hetgeen spreker met en kele markante cijfers adstrueerde, Er is een stijging in de consumptie te verwachten van 4 pet., zodat het ruime aanbod tegen goede prijzen zal worden opgenomen. De Coveco heeft in deze toeneming haar marktaandeel kunnen handha ven. Het streven zal er op gericht moeien zijn de kwaliteit van de big gen op te( voeren. Financieringsvor- men met veevoedercoöperaties boerenleenbanken zijn voor de kensfokkerij en -mesterij niet meer weg te denken. De produktie van rundvee was 5 pet. kleiner. De slach ting is 7,9 pet. achtergebleven bij 1968, maar in prijzen steeg zij met 17.6 pet. De ontwikkeling over het 2e halfjaar had een teleurstellend ver loop vanaf juli door een tegengestelde ontwikkeling bij het eerste halfjaar toen de prijzen sterk opliepen. Oor zaak vermoedelijk de gunstige gras- GEVONDEN: Kunstleren handschoen en een bankbiljet. VERLOREN: Bruine suéde want. gouden ring met twee steentjes, kin- der bontmuts. herdershond (klein), roepnaam Sam. De gemeenteraad komt dinsdag, 27 januari a s. des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize in openbare vergade ring bijeen voor de behandeling van- de volgende AGENDA 1. Notulen van de vergadering van I!' december 1969. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot naamgeving van stra ten in het bestemmingsplan - "De Haar". 4. Voorstel tot aankoop van grond van de heren T. Pinkert. Dijker- hoek 89 en J. Koopman. Dijkerhoek 72. ten behoeve van het elektrici teitsbedrijf. 5. Voorstel tot overneming van de mede-eigendomsrechten van enkele gemeenten van een perceel grond aan de Tolweg. 6. Voorstel tot verkoop van bouwter rein aan de heer K. Pettinga, al hier. 7. Voorstel tot het in gebruik geven van een voormalig weggedeelte aan de heer C. G. Bai, alhier. B. Voorstel tot wijziging van de ge meenschappelijke regeling regio naal woonwagencentrum "Zuid- West Salland". Voorstel tot vaststelling van de vergoeding voor het gebruik van 't geouw „Bethanië" wegens tijdelij ke huisvesting o.l. school Dijker hoek. 10. Rondvraag. groei en te vette dieren. Nuchtere kalveren en dragende runderen daar entegen deden goede prijzen. Stijging consumptie Dc heer Van Willigen deed ook en kele mededelingen over het herstruc tureringsplan van Ccbeco. dat zal moeten leiden tot een optimale pro duktie in de fabrieken. Het aantal be drijven is tot vijf teruggebracht. Vor- den wordt gesloten. Het personeel zal elders in Covecoverband tewerk wor den gesteld- Twello zal een uitbrei ding ondergaan. De heer Van Willi gen ging nog uitvoerig in op tal van vragen over de situatie in de var kenssector. waaruit een zekere on rust te beluisteren viel en of de gun stige situatie wat de prijzen betreft zich zal blijven handhaven. Voorzitter H. W. Luggenhórst bracht hem dank voor zijn inleiding. Wij herinneren onze belangstellen de lezers nog even aan de oprichtings vergadering van de ponyclub, die vanavond (vrijdagavond) in hotel Vosman gehouden zal worden. Het initiatief gaat uit van d'e L.R.V. „De Bergruiters", die naast de senioren ook gaarne de jeugd wil laten genie ten van de ruitersport. Er zijn in on ze gemeente tal van ingezetenen, die er een pony op na houden en die - ook al hebben zij daar geen berijder of be rijdster voor, andere kinderen in de gelegenheid zouden kunnen stellen om van hun pony gebruik te maken. Op deze avond worden alle mogelij ke inlichtingen verstrekt en ligt het. in in de bedoeling een volledig bestuur te kiezen. Candidaten kunnen tijdens de vergadering worden opgegeven. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. voor Het is zeer verheugend, dat er in deze maand zoveel acties in Neder land gevoerd werden om de nood in Biafra te lenigen. Hopelijk kunnen de gereedstaande hulpgoederen van de Yoint Church Aid (Verenigde Kerkelijke Hulp), die bij de verboden hulpvluchten tijdens de oorlogs handelingen 24 bemanningsleden van haar vliegtuigen aan doden ver loor, ook spoedig naar de noodgebieden worden overgebracht. In deze grote jaarlijkse collecte voor internationale hulpverlening gaat het echter om het gewone werk van het werelddiaconaat. Dat moet ook doorgaan! Onze gave voor Biafra moet echt een extra gave zijn. Wij mogen Biafra niet helpen door andere mensen in nood gebieden en ontwikkelingslanden de hulp te onthouden, die zij evenzeer dringend nodig hebben. Wij vertrouwen, dat U dit begrijpt en houden deze collecte voor het werelddiaconaat daarom op de gewone tijd, als in elk ander jaar. In de week van 25 januari 1 februari zullen langs de huizen de of ferzakjes voor het werelddiaconaat aan de huizen ter vulling worden aangeboden. Dc collecte-courant „Tegen wil en dank" hebt u in de vorige week reeds ontvangen. Wanneer U die goed gelezen hebt -en u wilt toch weten waarvoor u geeft zult u begrepen hebben hoe belangrijk deze collecte is. Hopelijk begrijpt u dat evengoed als die Duitse zakenman in Wiesbaden, die 10 procent van zijn jaarinkomen van 120.000 mark aanbood aan het werelddiaconaat op voorwaarde, dat tenminste twintig stadgenoten hetzelfde zouden doen. Er kwamen er meer dan tachtig! Laat elk verdienend gezinslid hiervoor in elk geval werkelijk een offer brengen! U kunt ook gireren op giro-no. 875587 van de Raiffeise-ibank te Hol ten, ten gunste van „Werelddiaconaat". De burgemeester van Holten onherroepelijk is geworden het be paalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat Onherroepelijk is geworden het e- sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 3 november 1969, afd. 2, nr. 85588. waarbij het raadsbesluit van 1 oktober 1968, nr. 3712. tot vast stelling van het bestemmingsplan De Haar is goedgekeurd. behoudens voor zover dit strekt tot vaststelling van: a) de bestemming van de op de plankaart roodomrande gedeel ten; b) de artikelen 9 sub e. 10 sub d, 11 lid 1, sub e. 12 lid 1. sub e, 13 lid 1, sub c. 14 sub d en e, 15 lid 1. 16 sub d. 20 &ub c end, 23 en 24 van de voorschriften; waaraan goedkeuring is onthouden. Het bestemmingsplan ligt 'er ge meente-secretarie voor een ieder ter 'inzage. Holten. 23 januari 1970. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Zaterdag 24 januari vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur J. F. Sijtsema, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 24 jan. en zondag 25 jan. H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42 Holten, telefoon 1433, van 18 tot 19 uur (alleen "voor spoedgevallen). Zaterdag 24 jan. en zondag 25 jan., Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, telefoon 1515. 's Ochtends van 9 tot 10 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen van 9 tot 10 uur, be halve zaterdags, bij mevrouw C. Knijff-Dekker tel. 1438, bij geen ge hoor tel. 1799 mevr. Beltman-Aan sloot. Zaterdag 24 januari t.e.m. vrijdag 30 januari buiten de diensturen: Klectra: H. IJeijenk. KM weg 44. tel. 2124, Gas: W. C. van dc- Weert hof, Voorsboerstraat 3, telefoon 1793. Vrijdag 23 jan. t.e.m. zondag 23 jan. keurmeester buiten de dienst uren B. Groot Obbink, Kozakken- straat 2. tel. 1526. Maandag 26 jan. t.e.m. zondag 1 februari: H. W, Goor- man, Kolwc-g' 52, telefoon 1513. Aangifte gestorven dieren op za terdag .9—11 uur aan het slacht huis, telefoon 1318. Links Meester Molewijk kreeg ca deaubon. Het cadeau volgt volgende week. Rechts: Juf Buyserd kreeg wijnfles vol lires aangereikt door meester Brouwer. Er zal weer bejaardensociëteit ge houden worden op dinsdag 27 januari in het gebouw Irene. Alle bejaarden zijn hartelijk welkom op deze gezel lige middag, die om 14.30 uur begint. 'HOLTEN Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. C. C. Addink (bed. H, doop). 19 uur ds. Datema van Nijverdal. Extra collecte: Den Alerdinck. Geref. Kerk 10 uur en 3 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beidé diensten is het ene offer voor het. Alg. Kerkelijk Fonds. Bij de uitgang collecte voor verbouw eri, uitbreiding van de kerk. U.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk za terdagavond 7.30 uur. Zondagmor gen 8 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds. Stehouwer van Nijverdal. Ectra col lecte: Bethanië. OKKENBROEK Ned, Herv. Kerk ds. W. P. J. Osinga, Een aantal ruiters en amazones van de L.R.V. „De Bergruiters" nam zaterdag 17 januari deel aan het l,oo- leeruiterwintertoernooi in manege „De Bosrand" te Almelo. Er werd deelgenomen aan de dressuuurproe- ven in de klasse B en L en aan het springconcours en door sommig aardige successen geboekt. B. J. Brouwers was met zijn grote „Veno" in deze kleine ruimte enigs zins gehandicapt. In de eerste manche wierp hij dan ook een hindernis af en kreeg een tijdfout; Dit was on danks voortreffelijk rijden in de twee de manche niet meer goed te maken. K. Pettinga, die met een nieuw paard verscheen. ..Normando" genaamd wierp hindernis 2 af en werd bij het nemen van hindernis 4 gehinderd door de parcoursbouwers, wat hem nog een hindernis kostte en een tijd fout. Mej. H. Rietdijk werd met drie wei geringen van „Sleipner" uitgebeld, waarna mej. Krekel in de ring ver scheen. Zij reed met „Cartouche" twee manches foutloos in een zeer correcte stijl hetgeen haar een vijfde plaats opleverde. De rubriek „geluksspringen" bleek een zware opgave te zijn. Er moesten eerst twintig hindernissen gesprongen worden en daarna in de barrage nog eens tien hindernissen. Van de Bergruiters gingen de vol gende combinaties foutloos over het parcours t.w. K. Pettinga, B. J. Bron wers en Mej. M. Krekel. In de barage liet K. Pettinga zien, dat. er met hem wel degelijk reke ning moest worden gehouden door tweede te worden met 30 punten en een bijna onmogelijke tijd van 54 se conden. B. J. Brouwers werd ook nu gehandicapt door de forsheid van zijn paard en moest op hindernis zes 'net loodje leggen. Mej. Minie Krekel leverde als een dei- laatste combinaties nog een hevige ti.id-strijd met de Loolee-amazone Magda van Loo, maar moest toch toegeven en werd daardoor zesde. Al met al was het een zeer sfeer volle ruitersportavond, welk een dei- gelijk goed georganiseerd concours kan geven. De individuele uitslagen waren als volgt: Dressuur klasse B: P. Steunenberg op „Beijaard", 2e plaats met 109 pun ten. Dressuur Klasse L: Mevrouw N. Brouwers - Vosman. 4e plaats mei 92pnt.Springen Klasse L: Mej. M. Krekel, 5e plaats met 29 punten. Geluksspringen: K. Pettinga, 2e pi. met, 30 punten; mej. M. Krekel, 6e plaats 34 punten. Twee zeer gewaardeerde leerkrachten hebben vorige week vrijdagmiddag afscheid genomen van de o.l. Dorpsschool. Juffrouw A. K. Buyserd (23), die ruim drie jaar aan de school verbonden was, gaat het onderwijs verlaten. Zij treedt 16 februari a.s. in Brescia, bij het Gardameer, in het huwelijk met haar Italiaanse verloofde Armando Gervasoni en vestigt zich in haar nieuwe vaderland. Meester J. S. Molewijk, die sedert 1 oktober 1960 aan de Dorps school verbonden was, treedt op 1 februari in betrekking aan de openbare Mavo-school te Zutphen. Hij heeft zich bijzonder verden- stelijk gemaakt voor de Holtense padvinderij en was secretaris van de Waardenborchgroep, voorts mede-oprichter van de Judo-afde ling van de Sportvereniging „Bato", beijverde zich sterk voor de sportbeoefening van de schooljeugd en verder juist benoemd als bestuurslid van het Jeugd Roode Kruis. In tegenwoordigheid van de leden der oudercommissie, het onderwijzend personeel, zijn dames en de schoolschoonmaaksters, werd in Dorpshotel Hol terman op bijzonder prettige wijze de dankbaarheid uitgesproken voor de uit stekende wijze waarop de scheicjende leerkrachten hun verplichte maar ook met verplichte taak in de school, bij het onderwijs en de opvoeding der kin deren, hebben vervuld. Na een inleidend woord van de voorzitter der oudercommissie de heer Henk Arfman, vertelde het hoofd, meester B. H. Brouwer, hoe Wim Baltus. namens de klas de juffrouw een dozijn zilveren lepeltjes (niet in het buitenland te koop) had aangeboden en dat Annie Meesterberends namens alle leerlingen de juffrouw 3500 Lires had geschonken om daarvoor in Italië een cadeautje te kopen. Terwijl Erik Bijma de schoolviag omhoog hield zongen alle kinderen in de grote hal het schoollied. Dat schoollied „Het vlaggelied" klonk fier en ferm door de hal. „Wij zien onze vlag met- haar kleur en symbool. Verheugen ons erg op een feest van de school! Die vlag is een stuwkrachtals zij zich ontplooit, Is 't overal blijdschap, die harten ontdooit. Het bloed bruist van leven, wij voelen ons vrij. Wij weten ons één en we jubelen blij! Het rood is het leven, dat bruist als ons bloed Het groen is de groeidie ons groot worden doet. Het zwart en het wit is beweging der jeugd. Het geel voert ons opwaarts, een edele deugd! De sterren zijn klassen en van heel de school Is alpha - omega vanouds het symbool werd onthuld in de hal 3er school door Sint Nicolaas op 5 december 1962. Tekst en compositie van het lied van B. H. Brouwer) Meester Brouwer sprak verder met veel waardering over de pedagogische kwaliteiten van Juf Buyserd en dankte haar hartelijk voor alles wat zij voor de kinderen gedaan heeft. Naast een fraaie foto van de school en een getuig schrift met schoohvapen. bood hij haar, in een wijnfles, namens oudercommis- sie en personeel 15.000 lires aan. Ook ontving zjj nog een boeket bloemen. Hij schetste voorts de benoeming en de jaren, dat de heer Molewijk aan de school verbonden was, feliciteerde Zutphen met deze leerkracht, en prees diens kwaliteiten zowel in als buiten de school. ..Het was goed naast de jonge leerkrachten iemand van middelbare leeftijd naast mij te hebben aldus de he*r Brouwer. Overigens was hij van harte bereid naar hun frisse inzichten te luisteren. Ook meester Molewijk kreeg een foto van de school, een getuig schrift en een bon voor een cadeau, dat straks omstreeks 1 februari een grote verrassing zal worden. Mevrouw Molewijk ontving bloemen. Voorzitter Arfman sprak nog een afscheidswoord namens de oudercommissie, waarna juffrouw Buyserd en meester Molewijk hun zegje deden om allen ten zeerste te danken voor dit. bijzonder hartelijk afscheid, dat voor laatstgenoemde over dagen nog in de school zal volgen. veertien De leden van de schaakclub „De Pioniers" hc-bben in de ir. dit week end gehouden jaarvergadering resp. ais voorzitter, secretaris-penning meester en wedstrijdleider gekozen de heren F. Groenewoudt, B. van Baak en F. Flantue. De vereniging te'.t momenteel 14 le den een aantal dat men graag wat groter zou zier. en het bestuur no digt daarom allen (jongeren en oude ren) die dit prachtige spel beoefenen of willen leren uit op de wekelijkse wedstrijdavond op donderdag in Dorpshotel „Holterman" De stand in ó<- onderlinge competitie :s thans als volgt: C. van Geerestein 10-7: B. van Beek 6-5' F. Flantua 10-5! F. Groenewoudt 7-4: Braunius 7-4: .T. P.rcere 4-3 :H. H. .1. Stukker ~-W;' Müller 3-2; H. J. Aalvink 5-1":: Steen bergen 4-1: R. Pieferson 5-1; H. Lu- nenborg 6-1: D. van Maurik 1-0; A. var Duiven 2-0. Het moderamen van de hervormde synode heeft op 14 jan. de volgende brief aan de Nederlandse minister raad gezonden: Het moderamen van de generale synode van de Nederlandse Her vormde kerk, onder indruk van de ontzaglijke nood van het Biafraanse volk. heeft besloten er ten krachtig ste bij u op aan te dringen alles te doen wat in uw vermogen ligt om de regering van de Nigeriaanse Fede ratie te bewegen, zo spoedig moge lijk de belemmeringen weg te nemen voor een doeltreffende hulpverlening aan de miljoenen die de hongerdood nabij zijn. Bij voldoende medewerking van Nigeriaanse zijde zou met name de luchtbrug van de interkerkelijke hulp organisatie onmiddellijk 'kunnen wor den hersteld. Voorts moge er bi.i u op worden aan gedrongen om na te gaan, of niet in nog ruimere mate dan tot nu toe het geval is geweest, van regeringszijde middelen voor de hulpverlening t«r beschikking kunnen worden gesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1