Toneeluitvoering Schooljeugd schaatste om kampioenschap SEM KAJOJ NOG NIET IS HOLTEN VERGETEN Prins Jan de ontvanger zwaait de scepter BETROUWBAARHEIDSRIT OP „DE SPRENGENBARG" viearis P. Lugtigheid een succes voor In middagdienst op S februari Bevestiging en intrede Toespraken worden WBBBIUÊBË&Êl gehouden in Irene ONZE AGENDA Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat- sch appelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN ue leerlingen van de School met de Bijbel en Biafra Tl achldienst slachthuis Dankbaar voor studiehulp Bato verhoogt de contributies Wie maken in Nederland de dienst CARNAV4L IN HOL TEN Vrijdag 16 januari 1976 Jaargang 22 - nn. S Uitgave van de Stichting .Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers 'Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 16 januari SO UIM-J Jaarvergadering der Christ. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria in het gebouw Rehoboth. Zondag 18 januari if).30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie). Maandag 19 januari 80 uur: Bijeenkomst van de leden van NVV_ en CNV-vakbonden, af delingen in café M. Kalfsterman. Onderwerp: ,,Wie maken in Neder land de dienst uit'?" Dinsdag 20 januari 80 .00 uur: Vergadering bestuur I-IMV en Supportersclub HMV in Dorps hotel Holterman. Bespreking her denking 25-jarig bestaan. Woensdag 21 januari 80-00 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging ,,Soli Deo Gloria". Nieuwe leden hai-telijk wel kom. Donderdag 22 januari £9.45 uur: Bijeenkomst Van de afd. Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bon te Paard te Dijkerhoek. i0.45 uur: Jaarvergadering Chr. Plattelandsvrouwen in Rehoboth. Zondag 25 januari t.e.m. 1 februari Grote jaarlijkse huis-aan-huis-collec- te voor Internationale Hulpverle ning (Werelddiakonaat). Maandag 26'januari Opening Handwerkhuis Bos, Larense weg (zie ber.) Donderdag 29 januari 19.30 uur: Ledenvergadering Onder ling Veefonds .Holten" in café .,De Waag" van de heer J. Haverslag. 20 00 uur: Familieavond CNV in ge bouw Rehoboth. Vrijdag 30 januari 19.30 uur: Kienavond voor de leden van de voetbalver. „Holten", Sup portersvereniging en A-Junioren met hun dames in zaal Vosman, ge organiseerd door de Ontsapnnings- commissie der Almelose Scheids- rechtersvereniging. Zaterdag 31 januari Uitvoering van de Dijkerhoekse Ama teur Toneelvereniging DAT in zaal van 't Bonte Paard met ,,De nacht van Mr. Haitsma". Na afloop bal. Vrijdag 13 februari 19.45 uur: Forumavond van het dis trict Markelo der OLM in zaal Har- geerds te Markelo met als spreker ir. Van den Toom, medewerker van het K.N.L.C. I Dc door hel bestuur van de afde ling Holten van de Vereniging Open baar Onderwijs (VOO) zaterdag in Amicitia georganiseerde toneeldag is door de grote opkomst van de kinde ren en het buitengewoon gave spel van de toneelspelers uit Coevorden een succes geworden. Het is geble ken, dat ondanks de TV een toneel spel er nog steeds bij de jeugdigen Het toneelstuk ,,De Wonderfiets" van Jan Naaikens, opgevoerd door onderwijzend personeel van lagere scholen uit Coevorden, onder enthou siaste, maar vooral 'voortreffelijke regie van de heer Ensink, had. geen hoofdpersoon, maar een hoofdvoor werp ,.de wonderfiets". Een prikkebeenachtige wandelaar verdwaalt in het bos, bevrijdt een zogenaamd oud vrouwtje, maar in werkelijkheid de elfenkoningin van het woud, uit handen van 'drie ro vers. Als dank mag hij de alom be kende wens doen. Dat wordt dan de fiets, die later meerdere malen ont vreemd wordt. Jeroen voerde prachtige dialogen met de zaal, die getuige de antwoor den, enthousiast meespeelde. Het einde eind goed, al goed is, dat de rovers oprecht berouw to nen, hun kwaad inzien en dan door middel van een fee verlost worden van hun schandtekens: enorme oren. een lange pijnlijke baard en een puntneus. De politie-agent, Jan Pakan. en de herbergiersvrouw. Olie Bolle, die er voor zorgden, dat alles weer goed kwam, werden op hun beurt beloond door Jeroen, met d.m.v. de woncjer- fiets veroverde trofeeën. Dank zij voortreffelijk spel, regie en prachtige decors, een fijne jeugd- dag voor de leerlingen der lagere scholen uit Espelo en Holten. Zowel 's morgens als 's middags had een opvoering plaats. Het Coevordense gezelschap heeft al enkele malen ge speeld in eigen plaats en in Ommen, waar het steeds een spontaan ap plaus van de jeugd oogstte. De nieuwe predikant, die ais op volger van ds. J. H. Israël, diens plaats op de kansel der Ned. Herv. Kerk zal innemen, vicaris P. Lugtig heid uit Leidschendam. zal op zon dag 8 februari bevestigd worden en zijn intrede doen. De bevestiging zal geschieden door dr. F. O. van Gennep, die in Leid schendam zijn leermeester is ge weest. De heer Lugtigheid zal dan tevens bevestigd worden als predi kant. Hij is thans vicaris. De bevestiging zal geschieden- in een middagdienst. die om 14.30 uur begint. Dit aanvangstijdstip is niet gebruikelijk voor een gewone dienst, maar het maakt voor mensen, die van ver komen, het niet noodzakelijk om 's ochtends zeer vroeg te ver trekken of 's avonds zeer laat huis waarts te keren. Daarom is dit mid daguur gekozen. Het is de wens van de jonge predi kant, dat de toespraken, die gehou den worden, allen zonder uitzonde ring tijdens het gezellig bijeenzijn in het gebouw Irene plaatsvinden. De- I ze maatregel iaat de kerkdien=; Zaterdag, 17 januari vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telefoon 1280. Zaterdag, 17 jan. 'en zondag, 18 jan H. Scheffer, Pr. Julianaplein Goor, tel. 05470-2500, van 18.00-19,00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 17 jan. en zondag, 18 jan Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telefoon 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op- maandag. dinsdag en vrijdag in 'nei Groene Kruisgebouw, telefoon: 1436 Elke morgen van 9.00-11.00 uur, be halve zaterdag bij mevrouw C. Knijff-Dekker lel, 1438 bij geen ge hoor tel. 1799 mevrouw Beltman- Aanstoot. Zaterdag 17 januari t.e.m. vrijdag 23 jan.: Electra: J. Kolkman C-asr- dengtraat 31 telefoon 1368. GaS: Geen dienst. meer tot zijn recht komen als een viering van het Woord én de toe- spraken meer, omdat zij dan plaats vinden in een ruimte, die daarvoor geschikter is. HOLETN. Ned. Herv. Kerk. 10.00 uur ds. C. C. Addink (bev. ambts dragers) 19.00 uur ds. C. C. Ad dink. Extra collecte: Hervormd Kerkkoor 10 uur Jongerendienst in gebouw Irene. Ger.ef. Kerk. 10.00 u en 3.00 uur ds» S. G. Bloem van Ommen. In bei de diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor uitbreiding en verbouwing van de kerk. .RK. Ke'rkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN. R.K. Kerk. Za terdagavond 7.30 uur. Zondagmor gen 8.00 uur en 10.30 uur. DIJKERHOEK. Bethahie. 10.00 u. Hulppred. A. Schellevis.- Extra collecte voor het: Hëi-vormd Kerk koor. OKKENBROEK. Ned. Herv, Kerk ds. W. P. J. Osinga Geboren: Inge dv G J Sluiter en A H Brinkhuis Lageweg 25. Overleden: B. J Vukkink 82 jr Es pelo 19. OndertrouwdGeen. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: R. c. Volkers-Pijpers van Beverwijk naar Schoutenstraat 19: AG Regterschot-Bosman van De venter naar Oranjestraat 31a: J J Slappendel van Deventer naar Hol- terberg 46. Vertrokken: J Kolkman'van Gaar- denstraat 13 naar Lochem; G Wol- tersom van Oude Deventerweg 1 naar Enschede. Toen dinsdag 13 jan. een collectant van 'de Scholengemeenschap een col lectezakje aan de School met de Bij bel kwam brengen met de vraag of de kinderen samen iets wilden doen voor Biafra was het antwoord spoedig gegeven. Spontaan' vroegen ze de filmvoorstelling die was toegezegd al3 feestje in verband met de opening van de uitbreiding van de school, niet door te laten gaan maar het bedrag dat hiervoor was uitgetrokken (f 75) in het collectezakje te doen. In 1969 had de schooljeugd reeds f 300 voor dit doel geschonken zijnde de op brengst van een oud-papieractie. Vrijdag, 16 jan. t.e.m. zondag, 18 ja.r keurmeesters buiten de diensturen A. Groen. Kozakken- straat 15. tel.: 1230. Maandag. 19 jan t e m. zondag. 25 jan.: B. Groot Öb- bink. Kozakkenstraat 2. telefoon 1526 Aangiften gestorve'- dieren op zater dag: 9.00-11.00 uur 'aan het slecht'huis telefoon 1&18.- I terbaan de volgende tijden op de chro nes. MEISJES: Leila van Hoevelaak, 12 sec; Riek Ve neklaas 12; Rita Beldman 12.1; Rikie Brinkman 12,1; Gerrié Kissing 12.4 Jolanda Hexmans 12.6; Jehny Koop man 12.8; Wieke de Vries 12.9; Gerry ter Brake 13,3; Willy Veltkamp 13.5; Annie Meesterberends 14.3; Mar:etje Aaftink 14,4; Wendie van Hoevelaak 14.4; Gerdien Kleinburink 14.7; Lian- ne Feddema 15; Gerda Blankcna 15.4 Rikie Meuleman 16: Toosje Nijenhuis 16.5; Fenny Rensen 16.9; ^ini Nijen- Dc schietvereniging De Eendracht heeft in het thans lopende seizoen tot nu - toe aan zever. concoursen deelgenomen, t.w. in S". Isodorus- hoeve. Glanerbrug. Rekken, Lonne- ker, Goor en Groenlo en daar be hoorlijke resultaten bereikt. De stand der Holtenaren is mo menteel als volgt: Klasse A. II. .1. Nekkers 131.6 p. B. Brinkman 129 p. Klasse B: H Paalman 127.3 'p. G. Schupper 126.4 p. J. Haan 122 d. J. van Asselt 122 p. Klasse C: G. Jansen 122.2 p. B. J. Oplaat 121.6 p, .J. A. Aanstoot 120.3 p. J. Manenschijn 119.5 p, A. Paal man 119.2 p. A. Paalman 119.2, G. J. Aaftink 118,3 p; J. Bouwhuis 117.3 p, A. Schuppert 117 p. G. .1, Sluiter 116.5 p. D. J. Nijendijk 116.2 p. .J. ten Dam 116 p. H. Gaz'an 113 p. A. Ppk- keriet lin.6 p. j. Janssen inj? D. f. J. Sluiter 106.2 p en A. J. F. pieman 101.6 p. De overige schutters werden .tot nu toe nog niet geklasseerd. De Papoea Sem Kajoj, die na zes jaar hier gewoond en gestudeerd te hebben op 9 juli 1967 naar Australisch Xieuw-Guinea vertrok om daar zijn studies verder voort te zetten naar zyn geboorteland West-Irian kon hij niet terug heeft aan ds. Addink. hervormd predikant, alhier, een brief geschreven. Hij schrijft uit Madang: Beste „dorpsgenoten". Voordat wij over gaan stappen naar een ander jaar, wil ik jullie graag een briefje schrij ven. voornamelijk om jullie mijn goede wensen voor de kerstdagen te doen toekomen en jullie het eindre sultaat van mijn tweejarige oplei ding hier in het kort te berichten. Eerst hoe gaat het met jullie alle maal? Volgens oud nieuws ging het goed in Holten. Heleboel mensen ge trouwd, heleboel kinderen geboren, mijn Maat (café Maats) is ook al ge trouwd. Hartelijke gelukwensen. Hol ten I deed het ook heel goed in het voetballen. Ze wonnen van Twello. Jammer, dat dominee Israël al weg is. Fijn. ds. Addink is er nog. Het gaat goed met de Open-Deur en de jeugddiensten. Hoe is het met mijn oude groep CJV'ers? Het moet toch wel goed zijn. Afijn, ga maar door. Belangrijk nieuws van deze kant van de wereld: Zoals jullie al lang weten: de Papoea's hebben verloren in de volksstemming. Jammer, dat het geen vrije verkiezing was. On danks ..het verlies" bidden jullie nog steeds voor de Papoea's en hun rech ten??? Ondanks het feit. dat Nederland en de hele wereld de Papoea's verge ten, vergeet God hen niet. Da* heeft Hij mij laten zien in zijn zegeningen in mijn werk. Hij heeft me 'net n^di- JONGENS: Dinant Aanstoot 11.3; Johan Dolle- kamp 11.4; Henk Sluiter 11.4; Erik Stukker 11.5: Jan Stam 11.6; Gerard Veneman 11.8; Jan ter Brake 11.8; Jan Honcoop 11.9; Wim Tuller 12.3; Rudy Dekker 12.7; Frankie van den Berg 12.7; Henk Wegstapel 13; Jan Pieffers 13.1: Ronald Ronie 13.3; W. Wechstapel 13.7; Gerrit Tuitert 13.9; Wim Baltes 14; Jan Lubbersen 14.4; Herbert Krikkink 15.5; Johan Mei link 19. o Het bestuur van de sportvereniging Bato". ziet zich, door de stijging der jaarlijkse lasten, genoodzaakt vanaf 1 januari jl. een kleine contributiever hoging in te voeren. Er heeft al enige jaren geen verhoging meer plaats ge had, maar thans kan men er niet meer onderuit, wil de vereniging haar taak naar behoren kunnen voortzetten. De contributie zal met ingang van genoemde datum bedragen: senioren f 2,50 per maand, de kleintjes f 2.— per maand en voor de volleybal-afde ling (alle leeftijden) f 2,50 per maand. ge verstand en de kracht gegeven en na twee jaar mocht ik slagen aan het Balob Teachers' training College (onderwijsopleiding), te Lac. en wel met top-prestaties. Volgend jaar (1970) kan ik les geven aan grade 6, en ik ben ook geslaagd voor een ex tra-cursus, die ik waagde te volgen, namelijk: Territory N'ew Science- Programm. Ik dank God voor ai deze zegenin gen en ik wil jullie Hoitenaren ook bedanken voor jullie financiële steun elk jaar, die mijn studie mogelijk heeft gemaakt. Ontvang mijn goede wensen voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar 1970. Jullie ex-dorpsgenoot Sem Kajoj. Elcong Baitabag Madang, Terr. Pap. New-Guinee (via Australië). GEVONDEN: Regencape; bril met lichtblauw montuur: houten slede; sleutel aan ring: wollen kinderdas; bankbiljet: koplamp van auto; wit babymutsje; herenhorloge. VERLOREN: Rose portemonnaie; kinderbril; halssnoer met rood-zwar- te kralen; 2 sleutels aan ring; kente kenbewijs DS-25-49; militaire baret; huissleutel; bruine vingerhandschoen; Noorse want. In de bijeenkomst, die door de NVV- bestuurdersbond en de CNV-besturen, bond gezamenlijk is belegd op maan dag 19 januari a.s. in het Stations- koffiehuis van de heer M. Kalfster man zal als spreker optreden de heer L. Geradts van de Algemene Bond van Ambtenaren. Gesproken en gedis cussieerd zal worden over het onder werp Wie maken in Nederland de dienst uit?.De bijeenkomst begint om Bij de onderlinge wedstrijden om het clubkampioenschap van de Schiet vel". ..De Eendracht" in zaal Vosman werden de volgende resultaten be haald. Klasse A: H J Nekkers 136 p; B Brinkman 131 p. Klasse B; B Schuppert 128 p; H Paalman 123 p. Klasse C: IA Paalman 127 p: 2 G Tuitert 126 p; 3 B J Oplaat 125 p; 4 G. Jansen 124 p; 5 J. van Asselt 120 p; 6 J A Aanstoot 119 p: 7 G Koop man 118 p: 8 G J Aaftink 116 p: 9 11 Oosterkamp 109 p; 10 J Shiiter 108 'p: 11 J Nijendijk 108 p: 12 M Post 105 p; '13 mej. Joke Paalman 104 p; 14 J Bouwhuis 101 p; 15 D Jansen 95 p. De heer J. Meerman, Kerkstraat 5. slaagde aan het Koninklijk Techni- eum PBNA te Arnhem voor het eer ste gedeelte betonbouwkundige (be- tonconstructeur) De carnavalsraad van de carnavals vereniging ,,De Fienpreuvers" heeft dit jaar de heerschappij aanvaard van Prins Jan de Oontvanger, „Marken meister van het ode dorp tot het Zwarte Woud". Zijne doorluchtige hoogheid is in het burgerlijkleven dan de heer Jan Markvoort, vrijgezel en acht en twin tig jaar oud. De heer Markvoort is gemeente-ontvanger van Wijhe en al daar op de secretarie werkzaam. Bovendien is hij de nieuwe secreta ris van de voetbalvereniging .Holten'. De carnavalsvereniging „De Fien preuvers" houdt haar carnavalsavond op zaterdagavond 14 februari a.s. in zaal Amicitia. Schoolkampioenschappen dei- lagere scholen. (Foto L.M.) HOLT E N -H A A RLEDe Moto:- club Nijverdal-Hellendrn. (M.C.N.H.J hield zaterdagmiddag op de terrei nen rond .de Spr'engenberg" te Haarle op spiegelgladde wegen haar eerste 'betrouwbaarhèïdsrit een van de competitiewedstrijden in het ge sloten seizoen voor leden en jntrodu- cees. De niet zo grote opkomst van deel nemers 20 moforen - werd toe geschreven aar. iv"••sonde gr" p er. de slechte wecrsomstarid:gheden. Do ..M.C.N.H •cB momenteel meer dan driehonderdleden waarvan on geveer de heüt een motor bezit. Wed strijden worden gereden op besloten terreinen en zijn zowel voor rijders als publiek veilig. Er werd gereden in vier klassen t.w. motoren, zijspannen, motoren 50 cc en bromfietsen. Zelfs de beste rij ders liepen een groot aantal strafpun- ten op. De uitslagen waren als volgt Motoren: .J. Roosing. Rijssen. 2. A. Boode en 3. J. ter Maat. Zijspannen: 1. Diek Muller, Holten 0 str.. 2. H. Spenkeimk. 3. .R Lub bers. 4. J. Bak. Rijssen. Motoren 50 cc: i. h. Poorte. 2. W. Loohuis. 3. D. Mogenzomp. Bromfietsen: 1, G. J. Westenberg. De verkoop van kinderpostzegels en kinderkaarten door het plaatselijk da mescomité heeft dit jaar f 2182.50 op gebracht. Vorig jaar f 1828,15. Allen die hieraan meewerkten wordt harte lijk dank gebracht. Maandag viert Primes Margriet haar 27ste verjaardag (Foto Max Kootó

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1