Uitbreiding „School met de Holten boven de 7000 inwoners Bijbelofficieel geopend OFFICIËLE PUBLIKATIE Onderzoek inzake bescherming tegen radio-actieve straling Dokter M. Van de Ridder maandagnacht overleden Burgemeester Enklaar: ..Noodzaak van uitbreiding getuigt van bloei ONZE AGENDA Mooie opbrengst voor Latijns Amerika Storingsdienst GEB MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan t.a.v. de verbouw van de boerderij Neerdorp 18 te Holten Bugerlijke stand „Was dat eigenlijk wel nodig" KERKDIENSTEN Wachtdienst slachthuis HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 9 januari 1970 Jaargang 22 - nr. 2 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,—. Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, f 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 11 januari Op 19 januari 1970 zal er in onze gemeente worden begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van bescherming tegen radio-actieve stra ling in de vorm van FALLOUT (radio-actief besmette stofdeeltjes, die na een kernbomexplosie over een bepaald gebied worden verspreid;. Dit onder zoek zal ongeveer drie weken duren. Bij de bescherming van de bevolking ontbreekt nog het inzicht in de mate, waarop voor de gehele bevolking thans reeds schuilmogelijkheden tegen deze straling aanwezig zijn. Om in de komende jaren dit probleem tot een oplos sing' te kunnen brengen, staat de regering het volgende plan voor ogen. In de eerste plaats zal de bevolking zichzelf in dc eigen woning moeten trachten te beschermen door het nemen van eenvoudige en weinig kostbare maatregelen, zoals destijds in de zgn. „Wenken" in het kader van een lan delijke voorlichtingsactie is aanbevolen. In die gevallen, waar in de eigen woning op die wijze geen redelijke af scherming kan worden verkregen, zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht. Voor een belangrijk deel zal die oplossing gevonden kunnen worden in het gebruiken van ruimten in bestaande grote gebouwen, zoals kerken, schouwburgen, kantoorgebouwen, fabrieken e.d., die met enkele voorzieningen voor dat doel geschikt gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt het in de bedoeling bij de nieuwbouw van overheidsgebou wen. die een bepaalde minimum oppervlakte hebben, een bouwwijze te vol gen, die voor zoveel mogelijk personen een zo goed mogelijke bescherming oplevert onder fallout-omstandigheden. Voor nieuwbouw van meergezinswoningen (etagewoningen) is reeds thans de aanwezigheid van een schuilplaats verplicht gesteld. Deze schuilplaats dient aan bepaalde eisen te voldoen. Tenslotte zal getracht worden, waar mogelijk, te komen tot de bouw van schuilrufmte in combinatie met andere projecten, zoals parkeergarages, fiet senstallingen. tunnels, e.d. Een goed voorbeeld van een dergelijke combinatie vindt men bij de Rotterdamse metro. De regering hoopt dat deze maatregelen binnen een tijdsverloop van 10 k 15 jaren de gehele bevolking een redelijke bescherming tegen radio-actieve straling als gevolg van fallout zullen kunnen bieden. Ter uitvoering van dit' plan zal in het gehele land moeten worden onder zocht welke beschermingsmogelijkheden aanwezig zijn. zowel in de eigen wo ning als in grote gebouwen. In verschillende delen van ons land werd dit on derzoek reeds uitgevoerd of is men daarmee bezig. Zoals reeds vermeld, zal dit ook in onze gemeente geschieden. Daartoe zullen van gemeentewege enquêteurs worden uitgezonden om de nodige ge gevens te verzamelen. Deze gegevens hebben o.m. betrekking op de con structie en de ligging van de woning en op het aantal personen per woning. Gezien het grote belang, dat hierbij voor ogen staat, doe ik een beroep op de bevolking de enquêteurs bij de uitvoering van hun opdracht zoveel mogelijk behulpzaam te zijn. Deze enquêteurs zijn voorzien van een door mij gofpkend legitimatiebewijs, hetwelk zij verplicht zijn ongevraagd te tonen. Het ligt in mijn voornemen t.z.t. inlichtingen omtrent het resultaat van dit onderzoek te verstrekken. HOLTEN, 7 januari 1970. De burgemeester van Holten, W. H. Enkl^ar. De gemeente Holten heeft een po sitief migratie-saldo, dat wil zeggen: er zijn meer mensen ingekomen dan vertrokken. Dit aantal bedroeg veer tig mannen en 44 vrouwen, totaal 84 personen. Er is ook een geboorte overschot, dat wil zeggen, dat er meer kinderen zijn geboren dan per sonen overleden. Dit aantal bedroeg resp. 46 mannelijke en 67 vrouwelijke personen of totaal 113. De bevolking :s derhalve met 197 zielen toegeno men en bedroeg op 1 januari 1970 3670 mannen, 3522 vrouwen, totaal 7192 ingezetenen. De loop -der bevolking was als volgt: Aanwezig op 1 januari 1969: 3584 mannen. -3411 vrouwen, totaal 6995. Geboren 77 m. 84 vr. totaal 161. Overleden 31 m, 17 vr. totaal 48, een De Adventsactie ..Solidaridad" voor Latijns-Amerika heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De volgende be dragen kwamen binnen. Rechtstreeks op de rekening ..Werelddiaconaaf f 425.—. kerstfeestviering Plattelands, vrouwen f 65,kerkcollecten op 21 december f 749,50, gift Diaconie Her vormde Gemeente f 250.50. collecte Kerstnachtsamenkomsten f 1383.50 en collecte kerstwijding CJ.V's en GJV's in ..Het Trefpunt" f 82.16 of een totale opbrengst van f 2955,16. Wat Holten betreft kan de landelijke totale op brengst van 2.5 miljoen gulden er ko men. Allen die hieraan bijgedragen of meegewerkt hebben wordt harte lijk dank gebracht. Zaterdag 10 jan. t.e.m. vrijdag 16 J3n. buiten de diensturen Electra: H. Huisman. Kolweg 42, tel. 1498. gas: J. Bosschers, Beu- seberg 129, tel. 1945. vermeerdering derhalve van 46 m, 67 vr, totaal 113. Ingekomen: 135 m, 145 vr, totaal 280. Vertrokken: 95 m, 101 vr, totaal 196. Een vermeerdering van 40 m, 44 vr, totaal 84 personen. Totale ver meerdering 86 m, 111 vr, totaal 197 personen, zodat het bevolkingscijfer per 1 januari j!. bedroeg: 3670 m, 3522 vr, totaal 7192 inwoners. Er werden in 1969 59 huwelijken voltrokken. Het geboortecijfer loopt achteruit. Vorig jaar werden nog 174 kinderen geboren. Het afgelopen jaar was dit aantal, zoais uit bovenstaande cijfers blijkt 161. Het aantal ingekomen per sonen bedroeg 23 meer dan het vori ge jaar. Zaterdag 10 jan. vanaf 12.00 u. tot maandagmorgen .J. F. Sijtsema, Pastoriestr. 50 tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 10 jan. en zondag 11 jan., H. Hansman, Karei Doormanstr. 28. Wierden, tel. 05496-1765, van 18.0019.00 uur (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 10 jan. en zondag 11 jan. R. Back, Schepenenstr. 16, tel. 2004 's Ochtends van 9.00—10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in 't Groene Kruisgebouw, tel. 1436. O Elke morgen van 9.00—11.00 uur, be halve zaterdag bij mevr. C. Knijff- Dekker, tel. 1438, b.g.g. tel. 1799, mevr. Beltman-Aanstoot. 19.30 uur: Grandioze heropening dan cing met ondergrondse bar van Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 12 januari 14.30 uur: Vermageringscursus van- 89 wege het Groene Kruis in het Wijk- gebouw. 19.00-20.00 uur: Verzilvering waar debonnen winkelweekactie 1969 bij 18 Coöp. Raiffeisenbank (zie adv.). 75 Maandag 12 jan. t.e.m. 17 januari 98 Grote collecte ten behoeve van de hongerlijdenden in Biafra. (zie bericht). Enorme kostenstijging De architect ,de heer A. Schmai te Hengelo die dankte voor het ge stelde vertrouwen herinnerde aan de bouw van de nieuwe school in 1954 waarmee toen een bedragv ge moeid was van f 180.000.- (4500 M3) terwijl voor deze 2 lokalen (1500 M3; f 165000,- betaald moet worden. De heer Schmal die allen die aan de bouw meewerkten dankte be treurde het dat nu meteen geen derde lokaal werd gebouwd niet wel ke bouw thans slechts een bedrag van plm. f 33000.- gemoeid zou zijn geweest. Blij met uitbreiding Dat een dominee van de geref. kerk blij is met deze uitbreiding is een vanzelfsprekende zaak. De vruchten van het onderwijs hier op deze school zien wij elke keer weer op de catechisatie. De start is veel gemakkelijker omdat men lang niet alles precies hoeft uit te leggen om dat men op school reeds zo veel heeft geleerd. De kerk is dankbaar voor het christelijk onderwijs en voor hen die daarin werken en hoopt dat deze school nog lang een goede plaats mag hebben in de ge meente Holten zo besloot ds. R. A. Hoogkamp. De heer A. J, Pekkeriet die een kort woord sprak namens de kerke- raad der Hervormde Gemeente noemde het een groot voorrecht het evangelie dagelijks op school te mo- gfen brengen aan jonge kinderen die niet kritisch zijn maar ontvankelijk en open voor de boodschap van Je- zu,s Christus. De kerkeraad der Hervormde Gemeente heeft gaarne gevolg gegeven aan de uitnodiging en is altijd dankbaar daar ««.ave- De burgemeestermr. W. H. Enklaar krijgt hier de sleu tel aangereikt door voor zitter G. W. Rietman van het Schoolbestuur. zig te mogen zijn waar getuigd wordt van het geloof in Christus. We zullen in ons leven moeten la ten'-zien dat we van Hem zijn. "Voorzitter Rietman dankte de bei de afgevaardigden van de kerken hartelijk voor hun woorden en hij wees op de verwantschap tussen de kerk en de „School met de Bijbel", waar de kinderen van de kerk in de prilste jeugd worden onderwezen in de bijbel. Dc ambtsdragers der kerk werden niet uitgenodigd omdat we ze zien als stedehouders van Chris tus maar als bewaarders van de bijbei. Het schoolbestuur; wil ook in de toekomst graag blijven rekenen op de steun en medewerking van de kerken en hoopt vertrouwd dat ze als kerk een steentje zullen bij dragen tot ontwikkeling van de „Schooi met de Bijbel." Woorden van dank sp'rak de heer Rietman ook tot 't hoofd der school de heer J. Kroon die als zodanig ruim 25 jaar aan de school verbon den was en die de ontwikkeling der De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer M. J. Dubois, te Zeist, Lindenlaan 31, ver gunning heeft gevraagd voor het ver bouwen van de boerderij, kadastraal bekend, gemeente Holten, sectie D. nr. 1302 (ged.), plaatselijk gemerkt Neerdorp 18, tot burgerwoning. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 12 januari a.s., schriftelijk bezwaren bij burge meester en wethouders indienen te gen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het desbetreffende bestemmingsplan ten behoeve van 't onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 9 januari 1970. De burgemeester vnd,, W. H. Enklaar. school van a tot z heeft meege maakt, tot het personeel dat zich wegens ruimtegebrek .de laatste ja ren moest behlepen. en tot de bei de schoolschoonmaaksters de dames Kolkman en Plekkenpol die naast het normale- onderhoud ook nog dit nieuwe gedeelte „onderhanden" na men. De woorden van dank tot de da mes Kolkman en Plekkenpol liet de heer Rietman vergezeld gaan van een geschenk onder couvert. De heer Kroon die tenslotte nog een kort woord sprak dankte na mens het personeel voor de uitbrei ding met twee frisse moderne loka len en hij richtte zich in het bijzon der tot de dames Kolkman en Plek kenpol die een enorm stuk energie opbrachten om de nieuwbouw op 't geplande tijdstip zo keurig te kun nen presenteren. 's Avonds was er gelegenheid om de nieuwe lokalen te bezichtigen en een groot aantal 'ouders, leden en belangstellenden maakte hiervan ge- bruik en evenals de genodigden 's middags waren zij vol lof over hetgeen dóór de hoofdaannemer de N.V. Ten Brinke te Enter en de on deraannemers fa. Mulder te Enter (loodgiwerk en sanitair), fa. Broek- maat en Oolbekkink. Holten (elec tra). fa, Kikkert, Enter (stucadoors- werk), fa. De Vries. Hengelo (centr. verw.j en fa. Woliers, Rijssen (schilderwerk) tot stand was ge bracht. Qg Dinsdag 13 januari -r. 20 00 uur: Bijeenkomst Hervormde 7" Vrouwengroep Dijkerhoek in ge bouw Bethanië. Woensdag 14 januari 98 Gebr. Steunenberg en Fa. J. W. Dol- yür lekamp en Zn. de gehele dag geslo ten (zie adv.). 80 Donderdag 15 januari 14.00 uur: Ledenvergadering Vee fonds „Ons Belang" in hotel Hol- 85 terman. 7Q 19.45 uur: Hervormde Vrouwengroep in gebouw Irene. 88 Grote halfjaarlijkse opruiming in verschillende zaken (zie adverten- 44 ties). Vrydag 16 januari !0 uur: Jaarvergadering der Christ. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria in het gebouw Rehoboth. Maandag 19 januari 20 uur: Bijeenkomst van de leden van NVV- en CNV-vakbonden, delingen in café M. Kalfsterman. Onderwerp: ..Wie maken in Neder- 131 *and de dienst uit?" Donderdag 22 januari 11 19.45 uur: Bijeenkomst van de afd Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bon te paard te Dijkerhoek. Zondag 25 t.e.m. 1 februari ahtb8 Grote jaarlijkse huis-aan-h.uis-collec- te voor Internationale Hulpverle ning (Werelddiakonaat). Donderdag 29 januari aB™ 80.00 uur: Familieavond CNV in ge bouw Rehoboth. Vrijdag 13 februari In tegenwoordigheid van tal van genodigden en, het' onderwij zend personeel zijn maandagmiddag de twee prachtige lokalen waarmee de „School met de Bijbel" aan de Boschkampsstraat werd uitgebreid officieel geopend door burgemeester mr. W. H. Enklaar, die de sleutel werd aangeboden door de voorzitter van de schoolvereniging, de heer G. W. Rietberg. afvo 19.45 uur: Forumavond van het dis trict Markeló der OLM in zaal Har- geerds te Markelo met als spreker ir. Van den Toom, medewerker van het K.N.L.C. Geboren: Gerrit Dinant zv A Jur- ABM jens en G Teeselink, Neerdorp 94 Hendrik Jan zv ,G J Potman en G A Kruithof, Beuseberg 43 Anfoni zv A Bank en M Quartel, Noordenberg straat 9. Overleden: M van de Ridder, 63 jr,, Holterberg 16a. Ondertrouwd: G Barkhof, 28 jr, Duitsland en A H Fuif., 24 jr, Oranje straat 37. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: F den Bouwmeester- ■w' ter Host van Vriezenveen naar Schou- 1 tenstraat 6 L Oudenampsen en gezin van Diepenheim naar Deven- terweg 57 H Oosterhof en gezin van Deventer naar Schoutenstraat 43. '1 Vertrokken: D J Schreurs en gezin 7| van Look 2 naar Markelo J J Caarels van Weversstraat 23 naar Angerlo. Vóórdat mr. Enklaar de sleutel ömdraajde en aan voorzitter Riet man de gelegenheid werd gegeven als eerste het nieuwe gedeelte bin nen te treden' had in de mooie hal van de school de ontvangst plaats door het schoolbestuur. De heer Rietman sprak een woord van wel kom en stelde in z'n openingswoord de vraag „Was dit eigenlijk nu wel nodig, zo'n drukte om twee loka len?" Het bestuur heeft echter gemeend bij het gereed komen van deze uit breiding even „pas op de plaats" te moeten maken en aan de officiële opening een feestelijk tintje te moe ten geven. Men moet deze uitbrei ding zien tegen de achtergrond van het grijs verleden en terugdenken aan de vreugde die er was toen men op 28 december 1906 de school bestaande uit 2 lokalen aan de Sta tionsstraat officieel m gebruik mocht nemen. Op een dag als deze kan dit nog niet gezegd worden van alle scholen in de gemeente en het gemeentebestuur zijn er nog meerdere problemen die dringend om een oplossing vragen, De heer Jansen, inspecteur L.O. achtte het zeer zinvol om even stil te staan bij deze uitbreiding, even markeren heeft z'n nut. De leerlin gen van de School met de Bijbel zijn thans allemaal weer onder een dak en dit bevordert ook voor 't personeel de rust die nodig is. Het onderwijs komt. nu nog beter tot z'n recht, tot heil van de kindeven van ons volk. Het o"nderwijs is in ons laad ze ker nog voor verbetering vatbaar, maar men zal bij het streven hier naar toch op moeten houden steeds weer minachtend te schoppen tegen datgene wat werd bereikt. En niet blind zijn voor geleverde prestatie's, het oude e» door een deel van huidige jonge generatie versmade onderwijs heeft mensen op de maan gebracht. We moeten bij al onze po gingen tct vernieuwing en het ma ken van plannen oppassen voor het bouwe;? van „luchtkastelen" en steeds weer afvragen: is dii of dat plan financieel een haalbare kaart. HOLTEN fried. Herv. kerk: 10.00 uur ds. Boo- gert van Hellendoorn; 19.00 uur ds. De Lange van Rijssen. Extra col- i lecte:, opleiding predikanten Nieuw Ruimzicht. (Geref. kerk: 8.30 en 10.00 uur ds R. A. Hoogkamp (bed. H.A.); 15.00 u. ds. R. Oosterhoff (bed. H.A. en nabetrachting). In alle diensten is liet ene offer voor de kerk. Bij de I uitgang collecte voor uitbreiding en [verbouwing van de kerk. jR.-k. kerkdienst (Eucharistieviering): 9.30 u. in het gebouw Irene. Inieuw HEETEN jR.-k. kerk: zaterdagavond .7.30 uur, zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKER HOEK Bethanië: 10.00 u. ds. Jacobs uit En- ter. Extra collecte: opleiding pre- I dikanten Nieuw Ruimzicht. OKKENBROEK Wed. Herv. kerk: 10.00 u. ds. W. P. J. Osinga. Bevestiging ouderlingen en diakenen. Vrijdag 9 jan. t.e.m. zondag 11 jan. keurmeesters buiten de dienst uren H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Maandag 12 jan. t.m. ïondag .18 jan.: A. Groen, Kozak- kenstr. 15, tel. 1230. #angi|te gestorven dieren op zater dag 9.0011.00 uur aan het slacht- afj &»uis( teL 1318, Gelukwens gemeentebestuur Burgemeester mr. W. II. Enklaar die namens het gemeentebestuur 't schoolbestuur gelukwenste wees op de grote bloei van de school waar door uitbreiding noodzakelijk werd ca hij bracht hulde aan het onder wijzend personeel. Met onderwijs aan deze school kan nu weer func tioneren zo als dit hoort. Helaas In de nacht van zondag op maan dag is te zijnen huize aan de voet van de Holterberg geheel plotseling op 63- jarige leeftijd overleden dokter M. van de Ridder. Dokter Van de Ridder, die op 11 september 1906 te Vlaardingen werd geboren, studeerde medicijnen aan de Gemeentelijke Universiteit te Am sterdam. Van 1936 tot 1960 was hij gevestigd als huisarts te Genemuiden. Een ernstige hartkwaal noopte hem toen zijn bloeiende praktijk neer te leggen. Na aanvankelijk in Deventer te hebben gewoond, kwam hij in 1963 naar Holten. In noodgevallen, wan neer geen der beide plaatselijke art sen bereikbaar was, werd nimmer te vergeefs een beroep op dokter Van de Ridder gedaan, hoewel hij afge zien van patiënten van buiten de plaats geen praktijk meer uit oefende, aldus het Deventer Dagblad. Toen op 19 juni jl. het raadslid A. Jansen, tijdens werkzaamheden in een in aanbouw zijnde silo stortte van de fa. C. A. Müller en Zoon, is dokter Van de Ridder, zelf hartpatiënt zijn de, in de silo afgedaald om de heer Jansen de eerste hulp te verlenen, die helaas niet mocht baten. Dat was een riskante, maar moedige daad. die het karakter van de overledene ken merkte. Al in zijn studiejaren toonde dok ter Van de Ridder een zeer grote be langstelling voor de medische weten schap in het algemeen en de kinder geneeskunde in het bijzonder. Als weinig anderen volgde hij van nabij de ontwikkelingen in de geneeskunst. En meer dan eens werd op zijn alge mene zowel als speciale kennis een beroep op hem gedaan o.m. voor het tijdschrift Excerpta Medica. Hij behoorde levens tot de trouw ste en actiefste bezoekers en deelne mers aan de wekelijks in Deventer gehouden klinische middagen, beurte lings in de beide ziekenhuizen. Specia le belangstelling had hij voor de zoge naamde psychosomatische aandoe ningen, ziekten waarin geestelijke en lichamelijke factoren gelijkelijk een rol spelen. Zijn reeds in Genemuiden ontplooide bijzondere belangstelling en activiteit voor het Groene Kruis werk zette zich ook in Deventer en Holten voort, zo leidde hij consulta tiebureaus voor zuigelingen en kleu ters in Deventer en Raalte en tot de ze herfst in ^Rijssen. Volledig zette dokter Van de Rid der zich tijdens de oorlog in voor het verzet en voor (niet alleen medische) hulp aan slachtoffers van bezetting j en verzet. Begin 1943 werd hij na ver raad gearresteerd en enige maanden gevangen gehouden in het Oranjehotel te Scheveningen. Een nieuwe arresta tie kort voor de bevrijding en ver blijf in een kamp bij Vollenhove be zorgde hem bovendien een ernstige besmetting met. tbc. Na twee jaar kuren in Davos kon hij zijn praktijk hervatten. Hoewel hij fysiek sterk had geleden bleef hij zich voor meer dan de volle 100 procent inzetten voor zijn praktijk en dat leidde tenslotte in 1960 tot een ernstig hartinfarct waar door hij zijn praktijk neer moest leg- i gen. 1 Ook in de Deventer en Holtense ja-i ren bleef dokter Van de Ridder, zij het op kleinere schaal en in andere vorm. zich volledig inzetten. Hoewel schijnbaar wat stug en autoritair in de omgang, leefde hij bijzonder in tens en persoonlijk met de mensen mee. En dit vergde veel van zijn krachten. Na een kort verblijf in het ziekenhuis in verband met een nfeu- we ernstige stoornis in zijn bloeds omloop was dokter Van de Ridder thans langzaam herstellende toen de dood hem zondagavond laat geheel onverwacht trof. Behalve in zijn vak was dokter Van de Ridder ook begaafd in vele andere zaken. In het bijzonder muzifek, let terkunde en beeldende kunst hadden zijn grote liefde. Zijn houtsneden schijnbaar nuchter maar met 'n ver borgen intensiteit waren van op vallende kwaliteit. DE BEGRAFENIS De begrafenis van dokter Van de Ridder heeft donderdagmiddag onder grote belangstelling plaats gehad. Veel oud-patiënten en vrienden uit Genemuiden waren hiervoor naar Holten gekomen. Na een eenvoudige rouwdienst in 't gebouw Irene, geleid door as. C. C. Addink, die voor zijn afscheidswoord gekozen had het Schriftwoord Romei nen 8 vers 18, werd 't stoffelijk over schot op de nieuwe algemene begraaf plaats ter aarde besteld. Hier werd het woord gevoerd door de heer R. Heijs uit Deventer, een zeer nauwe connectie van dokter Van de Ridder, terwijl een zwager van de overlede ne. de heer T. Maat uit Soesterberg. bedankte voor de laatste eer aan de overledene bewezen. Na het begrafe nisformulier bad ds. Addink het „On ze Vader". denken wij met grote dankbaarheid terug aan de voortrekkers die het furïdament hebben gelegd voor een vrije christelijke school in Holten. Zij verlangden en kregen na veel strijd en grote financiële offers een school die zij zelf mochten beheren waaraan zij zelf het onderwijzend personeel mochten benoemen. Daar om ging het toen en daarom gaat het ook thans nog. Sinds de gelijkstelling in 1920 is er veel veranderd maar de waar borgsom die wij o.a. bij deze bouw op tafel moeten leggen is gebleven en het is gelukkig dat dit zo is want dit etekent dat we baas in eigegn huis zijn. Op een dag als deze zijn wij als schoolbestuur aan zeer ve len dank verschuldigd maar boven al past ons dank jegens God die ons zo rijk heeft gezegend in deze „School met de bijbel" zo besloot de heer Rietman zijn openingswoord waarin hij dank bracht aan allen, die aan de bouw hun médewerking verleenden. Hij richtte zich hierbij in het bijzonder tot het gemeentebe stuur, de architect de heer A. Schmal te Hengelo (O), de heer M. Jansen, inspecteur L.O. in de in spectie Deventer, de hoofdaannemer N.V. Ten Brinke te Enter en de on deraannemers en tot de oud-be stuursleden de heren J. Aaltink, G. Landeweerd en D. J. Schuppert.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1