Holten aanvaardt curatele van Rijk voor sportzaken IJspret op „De Noordpool Wilt U KERSTFEEST 1969 Druk kerstbezoek aan Holten verwacht Raad accepteert niet-sluitende begroting Aantal belastingen moet worden verhoogd Kerstwijdingsdienst in .Irene' ONZE AGENDA KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN Kerstfeestviering Plattelandsvrouwen Geslaagd Bezuinigingen niet mogelijk Kerstnachl- ikomsten in de Hervormde kerk Aan de abonnees Bundeling nieuw jaar-correspondentie ..Geen plaats voor Hem de herberg" m Nieuwe folders VVV De vroede vaderen in gerestaureerde raadszaal mum Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Gezinsverzorging HOLTENS NIEUWSBLAD Dinsdag 23 december 1969 Jaargang 21 - No. 51 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad REDACTIE, 'r- ADMINISTRATIE, INCASSEERDER en BEZORGERS van HOLTENS NIEUWSBLAD wensen allén een gelukkig en voorspoedig 1970 Woensdag 24 december 22.00 uur én 23.45 uur Open Deur-bij eenkomst in de Ned. herv. kerk (zie adv. en bericht). 26 december (2e kerstdag) 19.30 u. Dansen in zaal Boode le Bath- men (zie adv.) Dinsdag 30 december 19.35 uur Vewerping in het gebouw Irene door de CJV „De Vrienden schaar" (zie ber.) FERIODE VAN 24 T.E.M. 28 DEC. HOLTEN. NED. HERV. KERK: Woensdag, 24 dec. Open Deur-Kerstnachtsamen- komsten. 22.00 uur hulppred. A. Schellevis m.m.v, H. J. S. Bouw huis. piston; 23.45 uur hulppred. A. Schellevis m.m.v. Muziekver. HMV. Donderdag, 25 dec. le Kerstdag: 9.00 uur ds. C. C. Addink; 10.30 uur ds. C. C. Addink m.m.v. Kerkkoor: 14.00 uur Kerstfeest Zondagsschool (KI. 1 t.e.m. 4); 16.30 uur alsvo- ren (KI. 5 t.e.m. 7). Vrijdag, 26 dec. 2e Kerstdag: 10.00 uur ds. Van Tuyl uit Rijsscn. In alle kerkdiensten extra collecte voor „Kerk en Wereld". Zondag, 28 dcc. 10.00 uur hulppred. A. Schellevis; 19.00 uur ds. C. C. Addink. GEREF. KERK: Donderdag, 25 dec. tie Kerstdag) 0.30 uur ds. R. A. Hoogkamp; 3.00 uur ds. W. Schenk van Enter. Vrijdag, 26 dcc. (2e Kerstdag) 10.00 uur Zangdienst m.m.v. de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". In deze diensten is het ene offer voor de zending. Zondag. 28 dec. 9.30 uur ds. S. G. Bloem van Ommen; 3.00 uur idem. R.-K. KERKDIENST: Woensdag, 24 dec. om 24.00 uur Nachtmis m.m. v. het Dameszangkoor uit Rijssen (in het gebouw Irene). Vrijdag, 26 december (2e Kerstdag) 9.30 uur Eucharistiev. (in 't ge bouw Irene). Zondag, 28 dec. 9.30 uur Eucharistie viering (in het gebouw Irene).' NIEUW HEETEN. R.-K. KERK: Woensdag, 24 dec. 24.00 uur Nachtmis. Donderdag, 25 dec. (le Kerstdag) 7.30 uur Kindernachtmis; 10.00 uur Plechtige Hoogmis; 19.00 uur Plechtig Lof. Vrijdag, 26 dcc. (2e Kerstdag) 8.00 uur en 10.30 uur. Zaterdag 27 dcc. 7.30 uur H Mis. Zondag, 28 dec. 8.00 en 10.30 uur H. Mis. DI.IKERHOEK. BETHANIE: Donderdag. 25 dec. (le Kerstdag) 10.00 uur ds. v.d. Neut van Nijverdal. Extra collecr te „Kerk en Wereld". Zondag, 28 dcc. 10.00 uur ds. C. C. Addink. OKKENBROEK. NED. HERV. KERK: Donderdag, 25 dec. 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga m.m.v. het Kerkkoor; 2.30 uur Kerstfeest zondagsschool voor iedereen. Vrijdag, 26 dcc. (2e Kerstdag) 10.00 uur ds. Polhuijs van Colmschate. Extra collecte voor „Kerk en We reld". Zondag, 28 dcc. 10.00 uur ds. Van Dijk van Wesepe. Extra collecte Kerkvoorgdij. Periode van 29 dec. t.e.m- 4 jan. HOLTEN. NED. HERV. KERK: Woensdag, 31 dcc. (Oudejaarsdag) 19.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Al gemeen Kerkewerk Generale Sy node. Donderdag, 1 jan. (Nieuwjaarsdag) 10.00 uur hulppred. A. Schellevis. Zondag, 4 jan. 10.00 uur ds. Stoutjes- d ijk van Hellendoorn; 19.00 uur hulpprediker A. Schellevis. Extra collecte: Inwenzige Zending. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. GEREF. KERK- Woensdag. 31 dcc. (Oudjaarsdag) 5.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. Donderdag, 1 jan. (Nieuwjaarsdag) 10.00 uur ds. S. G. Bloem van Om men. Zondag, 4 jan. 9.30 uur en 3.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen (Voorber. H.A.). R.-K. KERKDIENST: Zondag, 1 jan. 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN. R.-K. KERK: Woensdag, 31 decem ber 's avonds 7.00 uur Dankdienst. Donderdag, 1 jan. 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK. BETHANIE: Woensdag. 31 decern. (Ouderaarsdag) 15.00 uur hulp pred. A. Schellevis. Extra collecte Algem. Kerkewerk Gen. Synode. Zondag, 4 jan. 10.00 uur hulppred A. Schellevis. Extra collecte In wendige Zending. OKKENBROEK. NED. HERV. KERK: Woensdag. 31 dee. (Oudejaarsdag) 7.30 uur ds. W. P. J. Osinga Oudejaarsdienst. Donderdag. 1 jan. 10.00 uur ds W. P. J. Osinga, korte Nieuwjaars- dienst in ..Ons Centrum". Zondag, 4 jan. 10.00 uur ds. Bon man van Lochem. Collecte Kerk «w. Zending. Traditie getrouw vierde de afdeling Holten van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen donderdagavond in Amicitia kerstfeest. Al het groen, de grote mooi versierde kerstboom en de vele kaarsen gaven de zaal een feestelijk aanzien. Het eerste gedeelte van de avond werd gevuld met zang van het koor tje onder leiding van mevr. R. Fran- sen-Lubbersen samenzang en gedich ten, nadat de presidente mej. M. ter Borg eerst even stil gestaan had bij de toestand in de wereld waarbij ze onder meer zei, dat mensen van de ze tijd kritisch moeten denken, en er geen vrede kan zijn als we die niet bewust zoeken. Na de pauze werd door enkele da mes een toneelstukje „Met Kerstmis alleen"- van Anke Wildonck opge voerd. Het werd onder regie van de heer Broere heel goed gespeeld en viel erg in de smaak bij het publiek. Met samenzang van het lied .Blijf bij mij Heer" werd de avond beslo ten. De heer G. J. W. Reilink, plaatsver vangend directeur van de Coöp. Raiff eisenbank, alhier, slaagde te Enschedé voor het eerste deel van het Staats-Praktijk Diploma Boek houden S.P.D. I. Voor het diploma ..medisch assis tente" slaagde te Amsterdam mej. Willy Klein Nagelvoort, A. J. Gold- steinstraat. Vrijdagmiddag werd de ijsbaan ..De Noordpool geopend. Het was toen hoofdzakelijk de school jeugd die van het ijs profiteerde. De volgende da gen werd de liefhebberij om de schaatsen onder te binden steeds groter en deze bereikte zondagmid. dag haar hoogtepuntDoor de ijzelregen en halve dooi is de belangstelling de laatste dagen wat ge daald. Maar wie weet wat er nog komt. (Van één onzer verslaggevers Met pijn in het hart slikte de Holtense gemeenteraad maandag een verhoging van de wegen_ en rioolbelasting. Daarmee is de begroting voor het komende jaar nog niet sluitend. De minis ter van Binnenlandse Zaken zal Holten met een extra uitkering uit het gemeentefonds tegemoet dienen te komen. Een verzoek daartoe gaat nu in zee. Daarna wordt het afwachten en maanden tellen voor Holten op het verzoek iets hoort. „Aldus zal het gemeentebestuur nog wel enige tijd in het ongewisse blijven varen over de mogelijkheid een aantal voorzieningen uit te voeren, die in het voorzieningspakket van de gemeente node gemist kunnen worden. De gemeenteraad vervolgde maan dagmiddag de begrotingsbehandeling niet het antwoord van burgemeester en wethouders op de algemene be schouwingen, welke de fractievoorzit ters vrijdagavond uitspraken. Burge meester nu-, W. H. Enklaar deelde met de raadsleden de zorg over de gemeentelijke financiën. „Geen enke le regering heeft ooit iets aan het probleem gedaan, zo concludeerde hij. „Alle na-oorlogse regeringen hebben gefaald in hun beleid met be trekking tot de financiële verhouding rijk-gemeenten". De burgemeester meende, dat het BP-raadslid Van Schooten tekort was geschoten door het door hem uitge sproken verlangen naar bezuiniging niet door concrete voorstellen te la ten volgen. „Er valt op deze begro ting niet te beknibbelen", zo conclu deerde mr. Ertklaar. In een weer woord bleef de heer Van Schooten het antwoord op de uitdaging van de burgemeester schuldig. Wel liet hij later aantekenen, dat hij tegen sub sidie voor 't Overijssels Philharmo- nisch Orkest (f 25.-) het Welstands toezicht, de recreatiegemeenschap Salland en de muziekschool was. Sportvelden De aanleg van sportvelden noemde de burgemeester zeer urgent. „We hebben er zelfs een curatele van het rijk voor over", zo voegde hij er aan toe. Holtens begroting is namelijk niet-sluitend o.m. vanwege het feit. dat de exploitatiekosten van het sportveldencorhplex op de begroting zijn gebracht. Nu Holten in de rode cijfers is beland komen rijksambte naren het Holtens budget haast cent voor cent onder de loep nemen. Bur gemeester en wethouders zullen bin nenkort met. de sportstichting gaan praten over de plannen voor een sporthal. Bedoeling is de hal te bou wen in combinatie met twee gym nastieklokalen. Besproken zal wor den of het vooreerst niet beter is al vast een gymnastieklokaal te bou wen en daarna de plannen voor de sporthal weer aan te vatten. Het Holtense zwembad zal aan de jongste eisen moeten worden aange past. De capaciteit zal moeten wor den vergroot en er zal een verwar mingsinstallatie voor het water moe ten komen. Voor het laatste doel is uit de (gunstige) exploitatie van het afgelopen seizoen al vast tienduizend gulden gereserveerd. De heer Wig- gers benadrukte later nog eens hoe wenselijk het is, dat men de tempe ratuur van het zwemwater in de hand heeft Op dit punt verkeert Holten reeds in een nadelig concur rentiepositie. De zwembaden van Rijssen, Markelo. Bathmen en Hel lendoorn hebben al een verwar mingsinstallatie. Bouw van 'n (over dekt) instructiebnd is voor Holten geen luxe. Er val't echter voorlopig nii?1. aan te denken in verband met de financiële consekwenties. Praatavonden Over het rechtstreekse contact niet de inwoners deelde burgemeester Enklaar nice, dat het besluit geno men is begin volgend jaar een aan tal praatavonden in de huurl schao pen (e houden. De hearings over be slcmming.splanncn zullen worden voortgezet. Het gesprek met belang stellenden over het ontwerp-komplan is burgemeester en wethouders goed bevallen. Burgemeester en wethouders staan zeer sympathiek tegenover initiatie ven op het punt van het jeugdwerk. De gemeente is echter financieel niet bij machte meer te doen dan thans gebeurt. De bouw van het be jaardentehuis heeft vertraging onder vonden door moeilijkheden bij de grondverwerving. De burgemeester zei de hoop te hebben, dat in de loop van het volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. Over de recreatie merkte de bur gemeester op, dat het hem een raad sel is waarom Gedeputeerde Staten planwijzigingen ten dienste van re creatieve bestemmingen zo lang on der zich houden. Een idee van de heer Van Schooten de boeren een grotere rol te laten spelen in de re creatie ondervond geen instemming. „We moeten geen museumboéren, maar ook gaan caravanboeren ma ken", zo betoogde mr. Enklaar. Mogelijkheden worden onderzocht om ook gaslevering mogelijk te ma ken in onrendabeie gebieden. Een eventuele sluiting van het spoorstati on noemde de burgemeester een on mogelijke zaak. „Bij de Spoorwegen realiseert men zich te weinig, dat NS een dienstverlenend bedrijf is." Dijkerhoek De burgemeester reageerde fel op een uitlating van de heer Van Schooten dat Dijkerhoek een achter gebleven gebied is. Mr. Enklaar vond hel: ongepast gezien de levens kracht, die deze gemeenschap op brengt. „Zo heb ik het niet bedoeld", excusee'rde de heer Van Schooten zich. Mr. Enklaar sprak de hoop uit. dat de organisatie van een ambulan cedienst in de regio Deventer binnen de kortst mogelijke tiid haar beslag zal kunnen, krijgen. Voorts zei hij, dat bij het elektriciteitsbedrijf regel matig gewerkt wordt aan netvérzwa- Bij de hoofdstuksgewijze behande ling merkte de heer Wansink op, dat Voor de vierde achtereenvolgende keer belegt de Open Deur-groep twee Kerstnacht-samenkomsten in de Ned.- lierv, kerk. De eerste bijeenkomst begint woensdagavond (Kerstavond) om 22 uur en de tweede vangt aan am 23.45 uur. In beide samenkomsten zal door hulpprediker A. Schellevis worden ge sproken over het onderwerp „Gij komt van alzo hoge De heer H. J. S. Bouwhuis zal op trompet medewerking verlenen aan de eerste bijeenkomst, terwijl aan de tweede bijeenkomst medewerking zal worden verleend door de Holtense muziekvereniging „I-l.M.V.". Gedurende een kwartier voor de aanvang van beide samenkomsten zul.len gemeenschappelijk kerstliede ven worden gezongen. Een volledig gestencild programma wordt bij de ingang aan elke bezoeker uitgereikt. Bij de uitgang zal tol dekking van de onkosten en steun van het prach tige Open Deur-werk een collecte worden gehouden. We twijfelen niet of traditiegetrouw zal Kerstavond voor hoide diensten weer een overweldigende belangstel ling bestaan. de ontvangst van autoriteiten, die de herdenkingen op de Canadese be graafplaats bezoeken, geen gemeen telijke aangelegenheid behoort te zijn. Mr. Enklaar zag de ontvangst als een erezaak. In dit kader past het niet de rekening van een ont vangst aan het rijk te presenteren. De heer Van Schooten stond alleen in zijn mening, dat ambtenaren niet in diensttijd de bestuursscholen die nen te bezoeken. De heer Kaar vroeg schrapping van de post voor de BB. 1-Iij kreeg slechts de stem men van zijn twen mede-leden van de PvdA-fractie. De heren Ten Berge en Van Schooten'* vonden. "3at "de rijwielpa denvereniging Oost-Overijsei onvol doende doet voor de ruim f 4000, die zij van Holten ter beschikking ge steld krijgt. Deze klacht zal aan de vereniging worden voorgelegd. De heer Ten Berge informeerde ook naar.de wijze waarop het vijfde lustrum van de bevrijding gevierd zal worden. Mr. Enklaar deelde hem mee, dat nog dit jaar een voorberei- dingscommissie geïnstalleerd zal worden. De hegr Westerik verklaarde zich niet gelukkig met de particuliere muziekschool die in Hoiten functio neert. Hij zag liever, dat de Deven ter muziekschool een dependance in Holten vestigt. De burgemeester zet te uiteen, dat dit onderwerp reeds, met Deventer besproken is. Het (Dagblad v,h. Oosten) bij verhuizing of verande ring van uw adres dit op geven aan de administra tie, Gaardenstraat 17, tele foon 1533. Mocht bij de postabonnees buiten Holten het adres niet juist zijn, dit ook gaarne op geven. U kunt Uw abonnementsgeld 1970 storten op postrekening 875587 van de Raiffeisenbank te Holten, gaarne vermelden t.g.v. Holtens Nieuwsblad. Be drag f 10,- per jaar. De Administratie. Aangezien de Post omstreeks de jaarwisseling bijzonder druk is, kan het publiek haar dc helpende hand bieden door de nieuwjaarscorrespon dentie met een touwtje, maar liefst met een paar elastiekjes, te bunde len. Daarbij is het met het oog op de afstempeling belangrijk, dat de post zegels allemaal op dezelfde plaats zit ten. De nicuw-jaarspost kan vanaf za terdag. 27 december, in de grote bus gedeponeerd worden, die onder het afdakje bij de postzegelautomaten en de rode brievenbussen wordt ge plaatst. bleek, dat de daaraan verbonden kosten zo hoog zijn, dat Holten ze onmogelijk kan betalen. De leden van de Hervormde Vrou wengroepen in Holten en Dijkerhoek de Gereformeerde Vrouwenvereniging en de christelijke Platelandsvrou- wen hielden maandagavond in ge bouw „Irene" een Kerstwijdingsbij- eenkomst onder leiding van mevr. Van Engbrink-Ramaker. Zij heette allen hartelijk welkom en ging hierna voor in gebed, waarna de door het orgaan van de Hervorm de Vrouwengroep CJVF uitgegeven Kerstliturgie "Feest in opspraak" werd afgewerkt. In deze liturgie wisselden zang. meditatie, declamatie en solo zang af. Riek Bolink-Landeweerd zong aan het orgel begeleid door mevr. Nijen- huis, Komt verwondert U hier men sen, O, U mijn Heiland blijf ik hopen en Stille Nacht, Heilige Nacht. Het kerstverhaal werd gelezen door mevr. Bulsink-Bakker. Na het zingen van het „Ere zij God" werd de druk bezochte wijdingsdienst door mej. A. Stam met dank aan God gesloten. Luc. 2:7 t"3 R, IS NIET VEEL veranderd in de wereld sedert het vorige kerstfeest. Zeker, er zijn ëen paar mensen op de maan geweest, maar dat heeft op aarde geen verandering ge bracht. En zo is het jaar in jaar uit gegaan. Soms krijg je de indruk dat het hoe langer hoe slechter gaat. De spanningen nemen al meer toe en de verhouding tussen volken en rassen wordt al slechter. De onrust wordt al groter, en waar moet dat allemaal op uitlopen. ALS JE ZO met de mensen praat krijg je de indruk dat er niet veel mensen zijn, die een rooskleu rige toekomst verwachten. Integen deel, ieder is min of meer bezorgd voor wat komen gaat, al proberen wij wel dat van ons af te zetten en weg te duwen. Dit brengt echter geen oplossing Maar is er dan wel een oplos sing en zou er nog hoop wezen voor de wereld? Inderdaad is er nog een hoop op verbetering, maar dat is ook de enige kans. nl. als wij Jezus Christus Zijn plaats se ven in ons hart en in ons leven en in de samenleving van mensen en volkeren. HET IS EEN FEIT dat wij op al lerlei manieren een zondig hart hebben. Wij zijn b.v. zo eigenwijs als we groot zijn. en daarom ver knoeien wij de dingen altijd weer. Met zijn allen maken wij een grote warboel van het leven. Maar nu is Jezus Christus in de wereld gekomen om ons tot andere mensen te maken, mensen die weer beginnen God lief te hebben en een naaste lief te hebben. Dat moeten wij van Hem bidden en door Zijn Geest wil Hij ons veran deren. De nood van de wereld is dat wij te weinig bidden om dat nieuwe hart, omdat wij te veel denken alles zelf wel te kunnen re gelen. schuld en leven met elkaar in onenigheid. Daarom spoort ook het Kerstfeest van dit jaar ons weer aan om ruimte te geven aan Jezus in ons hart en ons leven. In Zijn grote liefde voor mensen is Hij in de wereld gekomen om ons met God te verzoenen en ook opdat er vrede op aarde zou zijn. Verwerpen wij die weg. dan zui len wij dat eens voor God moeten verantwoorden en maken wij de wereld maar steeds meer onbe woonbaar, en zullen de tegenstel lingen al meer toegespilsi worden. Ook het kerstfeest van 1969 spreekt ons weer van Gods grote liefde. HET LIGT NIET aan Hem maar aan ons als het in de toekomst steeds minder goed gaat. Vieren wij dan het kerstfeest met de ge komen Heiland. Laat het feest niet opgaan in de dingen van deze wereld. Laten de kerken vol worden van hen die danken dat Jezus Christus heeft wMlen komen, en van bidders om Zijn genade. Dan zullen wij ook werkers worden voor een betere wereld. Moge zo het kerstfeest voor ons allen een gezegend kerstfeest wor den. Holten, december 1969. DS. HOOGKAMP Er is dit jaar een opmerkelijke belangstelling voor een kerstvakan tie naar Holten, Alle hotels, die op het vreemdelingenverkeer zijn in gesteld met name op de Holter- berg zijn voor de kerstdagen vol ledig besproken, met o.a. long weekends tot nieuwjaarsdag. Deze belangstelling beperkt zich echter niet alleen tot de hotels, maar ook de betere zomerhuisjes met ver warming en tal van pensions zullen bezet zijn, verklaarde de admini strateur der V.V.V.. de heer Kers. In verband hiermede heeft de V.V.V. een eenvoudige evenementen- lijst opgesteld en rondgestuurd naar de logieadressen, met o.m. auto tochten in de omgeving, een ver wijzing naar de kunstijsbaan te De venter, de mogelijkheid om in Raalte enkele gezellige uren door te brengen in het kegelcentrum, het midwinterhoornblazen in Oofmar- sum en een verwijzing naar het pro gramma van schoüwburg en bios copen in Deventer en Almelo. Ook zijn in de lijst de kerkdiensten op genomen. Net voor de jaarwisseling is een folder met de toeristische gegeven* van Holten in de vorm van een vierluik van de persen gerold en de hotel-, pension-, bungalow- en camping-lijst voor 1970. Beide uitga ven bevatten weer een belangrijk toegenomen aantal :nformaties. Ook is een herdruk uitgenomen van de. met prachtige foto's verluchte, fol der van de Overijsselse Heuvelrug en Salland. die. evenals de beide an dere uitgaven, op aanvraag gaarne wordt toegezonden. De vorige week vrijdag heeft de raad van Hollen- voor het eerst weer vergaderd in de raadzaal, die belangrijk gerestaureerd is. Door het vervallen van de grote kachel in verband met de aanleg van centrale verwarming is achter in de zaal een nis gemaakt, waarin, met een indirecte verlichting het portret van H.K.H. Koningin Juliana en van Z.K.H. Prins Bernhard is opgehangen. Er is een sfeervolle verlichting aangebracht, terwijl de ra men zijn vervangen door glas in lood. De verbou wing is ontworpen door gemeentewerken. Voor de verlichting heeft ™eh het advies gevolgd van een adviseuse van de N.V. „IJsselcentrale". Deze foto werd genomen in de vergadering van maan. dag jL toen de raad compleet was. Donderdag, 25 dec. t.e.m. maan dagmorgen. 29 dec., 3.00 uur C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. 1230 (alleen voor spoedgevallen). Donderdag. 25 dec. t.e.m. vrijdag, 26 dec. L. G. Dekker. Rijssenseweg 33B, Enter. tel. 05473-653 e.o zater- dag, 27 dec. en zondag, 28 dec. J. van den Enk, Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden. tel. 05496-1634; van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedge vallen). Donderdag. 25 dec. t.e.m. zondag, 23 dec. R. Back, Schepenenstraat 16, telef. 2004. Donderdag, l jan. t.e.m. maandag 5 jan. 's morgens 3 uur J. F. Siit,- sema, Pastoriestraat 50. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Woensdag 31 dec. en donderdag 1 jan.: R. Brouwer. Boomkamp 10a, Rijssen, telef. 05480-3194 (praktijk adres Enterstraat 113), van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag 3 jan. en zondag 4 jan.: A. G. Hoekstra. Scherpenzeelseweg, Goor. telef. 05470-3355. van 13.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Woensdag 31 dec. en donderdag 1 jan., zaterdag 3 jan. en zondag 4 jan.: Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, telef. 1515. Van maandag 29 dec. t.e.m. vrij dag 2 jan.: geen spreekuur. Zaterdag 27 dec. t.e.m. vrijdag 2 januari buiten de diensturen Electra: j. Kolkman, Gaardensir. 31 (telef. 1368). Gas: J. Bossc'ners, Beu- seberg 129, telef. 1945. Woensdag 24 dec. i.e.m. zondag 28 dec. keurmeester buiten de die'nst- uren J. Hof, Kozakkenstraat 19, telef. 1697. Maandag 29 dec. t.e.m. zondag 4 jan.: C. Dijkstra, School straat 5. telef. 1833. Aangifte gestorven dieren op zater- das: van 9.00 tot 11.00 uur aan het Slöchthuis, telef 1813. Elke morgen van 9.00 tot 11.00 uur, behalve zaterdags en de feestdagen bij: mevrouw C. Knij ff -Dekker, tele-- foon 1433. bij geen gehoor: telef. 1799 mevrouw Bettman-Aanstoot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1