Een atheneum maakt in Holten goede kans Autobotsingen Hervormd Holten jonge dominee krij gt Sociaal raadsman De ontwikkeling van de recreatie in Salland Gemeentebestuur ging in beroep Vormen Meao 's in Almelo en Enschede een bedreiging? ONZE AGENDA Schaatsliefhebbers opgelet Veel belangstelling voor jeugdwerk Medische dienst Weekenddienst tandartsen Spontane actie voor BIAFRA Burgerlijke stand KERKDIENSTEN Spreekuur maat schappelijk werkster Bruidspaar bracht feestzaal mee Voorstudie van de Grontmij Kerstuitvoering .Soli Deo Gloria" Gevonden en. verloren voorwerpen Jaarfeest CJV Dijkerhoek EHBO-demonstratie in Espelo Officiële publicatie SPREEKUUR BURGEMEESTER Machtigingen uur \v apenwet 1919 Gezinsverzorei gmg Storingsdienst GER Wachtdienst slachthuis Goede zaken voor de winkeliers gelden voor de klanten met grote materiële schade Motocross en dropping ,.De Holterberg" Schietvereniging „De Eendracht" HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 5 december 1969 Jaargang 21 - Nr. 48 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur Beyera Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank, te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 5 december §■•■30 uur v.m. Sinterklaasfeest school Dijkerhoek in zaal Bonte Paard. Zondag 7 december *0.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen, (zie adv.). Maandag 8 december 10.30 uur Laatste aanwijzing waarde bonnen winkelweek en bekendma king gewicht 8 dames (deze brief jes moeten uiterlijk zaterdag 6 dec. bij de deelnemende winkeliers •worden ingeleverd (zie adv.). 20.00 uur Ruilavond Postzegelclub H.P.C. met uitgest. inleiding v. d. heer Hagendoorn in. café ,,De Waag". Dinsdag 9 december 20.00 uur Grote ledenvergadering vereniging ,,Het Trefpunt" in Ès- pelo. Donderdag 11 december 19.45 uur Voorlichtingsavond OLM, CBTB. bedrijfsvereniging Holten en Dijkedhoek in hotel Holterman. Vrijdag 12 december 10.30 uur Grote verwerping van kren tenbrood en speculaas in ,,Het Trefpunt" te Espelo. 19.15 uur Dropping EHBO vanaf het Groene Kruisgebouw. 19.45 uur Jaarfeest CJV Dijkerhoek in gebouw Bethanië met toneeluit voering ,,De geheimzinnige die vegge" (zie ber.). 20.00 uur Dropping AC .De Holter- berg" vanaf clubhuis café Vrug- gink (zie advertentie met. abusief aanvangsuur). 20.00 uur Vergadering Chr. Bond van Werknemers In hout- en bouwnij verheid in hotel Vosman. Zaterdag 13 december 14.00 uur Kindermiddag N.V.V.-be- stuurdersbond in zaal Vosman. 19.45 uur Jaarfeest CJV Dijkerhoek in gebouw Bethanië met toneeluit voering „De geheimzinnige dieveg ge" (zie ber.). Maandag 15 dec. 21 dcc. ,,Solidaridad". Actie van o.a. de R.K. en Ned. Herv. Kerk voor La tijns Amerika. Dinsdag 16 december 20.00 uur Uitgestelde jaarvergade ring met. verloting Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek in gebouw Be thanië. Woensdag 17 december 20.00 uur Kerstoratoriumuitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Hervormde kerk. Donderdag 18 december 20.00 uur Ledenvergadering van de Coöp. Zuivelfabriek ,,De Vrijheid" in café Kalfsterman. 80.00 uur Kerstviering afd. Holten Plattelandsvrouwen in Amicitia. Zaterdag 20 december 19.30 20.00 uur Start gezelligheids- rit MAC „De Holterberg" vanaf clubhuis café Vruggink. Dinsdag 23 december 80.00 uur Kerstviering afd. Dijker- hoek Ned. Bond Plattelandsvrou wen in zaal „Het Bonte Paard". Liefhebbers van de schaatssport raden- wij aan goede nota te nemen van een advertentie van de IJsclub „De Noordpool" betreffende de kos ten verbonden aan het donateur wor den van de club vóór of na 6 decem ber 1969. Zoals burgemeester, mr. W. H, Enklaar, in de jongste raadsvergadering heeft medegedeeld, heeft het gemeentebestuur van Holten aan het Centraal Orgaan voor Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs te 's Gravenhage verzocht beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen waarbij deze heeft afgewezen een atheneum op te nemen in het plan van scholen, die in de jaren 1970, 1971 en 1972 voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking zullen Worden gebracht, te verbinden aan de openbare Scholengemeenschap Havo. Mavo/Meao, een beroep, dat inmiddels is ingesteld. In hun aan het Centraal Orgaan toegezonden argumentatie zeggen burge meester en wethouders o.m.. dat de staatssecretaris by de beoordeling van hun verzoek nieuwe normen heeft gehanteerd. Op grond van de in 1968 gelden, de normen, zou inwilliging van het verzoek zonder meer mogen worden ver wacht. By de beoordeling van het verzoek is de staatssecretaris voorts uitge gaan van de in de prognose van 1968 geproduceerde aantallen leerlingen. De aantallen welke men in 1968 voorzag, ten aanzien van de afdeling Havo behoe ven echter een herziening, omdat de leerlingenbezetting in deze afdeling van de Scholengemeenschap groter blijkt te zijn dan in meergenoemde prognose werd voorzien. Met name is het aantal havo-leerlingen thans 45 pet hoger gelegen, dan de prognose weergeeft, waarbij het college er nadrukkelijk op wijst, dat het aantal leerlingen, dat de Mavo in diezelfde jaren heeft bezocht en bezoekt gelijk is aan het landelijk gemiddelde. De conclusie dient derhalve te worden getrokken, dat de groei van de Havo NIET gunstig werd bevoordeeld door een onttrekking van leerlingen aan de Mavo-afdeling. B. en W. adstrueren hun zienswijze met cijfers van het aantal leerlingen, ontleend aan de praktijk van het af gelopen jaar. Zij hebben hierbij nog geen rekening gehouden met de snel groeiende bevolkingsaanwas in de ge meenten behorende tot de regio Hol ten. De bouwactiviteiten met name in Holten, Bathmen en Markelo ge ven overigens reeds een aanwijzing daartoe. Uil de geschetste ontwikkeling van Mavo-Meao en Havo te Holten trekt het college de conclusie, dat ook het leerlingenaantal van een te stichten Atheheum in Holten een gunstiger beeld zal vertonen, dan de prognose aangeeft- De reden van dit verschijnsel schrijft het college toe aan het feit dat de plattelandsbevolking weinig stijgingsdrang vertoont om hun kin deren de hoogst mogelijke opleiding te schenken, wanneer deze in de stad moet worden gevolgd. Deze drempel vrees van de platelandsbevolking voor de WVO-school in de stad wordt mede veroorzaakt door net milieu- verschil tussen stad en platteland. Het l'eit, dat voorts de Stads-YVVO scholen nauwelijks rekening plegen te houden met de belangen van de z.g. buitenkinderen (roosterindelin- gen. waardoor de dag voor de leer ling onverantwoord vroeg begint en Iaat eindigt en er daardoor voor huis werk veel minder overblijft dan voor de stadskinderen) bevordert voorts het bezoek aan dc WVO-scholen in de stad bepaald niet. De ervaring met het vervolgonder wijs aan de Scholengemeenschap te Holten is, dat ouders hun kinderen De Hervormde Gemeente van Hol ten krijgt een jonge predikant als op volger van ds. J. H. Israël, die in C'oevortlen werd benoemd. Vicaris P. Lugtlgheid is op 20 juli 1941 geboren te Deventer, derhalve in het tweede oorlogsjaar, en is dus thans 28 jaar. Zijn vader was toen predikant te De venter. Daar heeft hij zjjn vroegste jeugd doorgebracht en bewaart daaraan de meest brandende herin nering, de nacht in de kelder van het gebombardeerde huis zijner ouders, het verblijf i" Bathmen en de bevrij ding. In Den Haag liep hij de lagere school en het gymnasium af, waarna hij zijn dienstplicht vervulde, geen gebruik makende van de vrijstelling voor theologen van de militaire dienst, om reden van milieukennis, maar ook omdat hij die vrijstelling absurd vond De dienstplichtige Lugtlgheid heeft toen twee jaar rondgezworven van garnizoen naar garnizoen natuurlijk en zelfs nog een jaar in onze voor laatste kolonie Nieuw Guinea doorge bracht, waarbij hij zich slechts kon voegen in het militaire patroon, met het gevolg, dat hij het niet verder heeft gebracht dan soldaat eerste klas, waardoor hij zich overigens niet in het minst gefrustreerd gevoelt. In de vijf jaar volgende op de mi litaire dienst studeerde de heer Lug tlgheid aan de Universiteit van Am sterdam, welke studie werd besloten met het afleggen van het kerkelijk examen. Thans is hij druk bezig om een volgend examen te doen aan de zelfde universiteit. Vicaris Lugtigheid bevoegd tot alle ambtsbezigheden behalve het do pen en het bedienen van het avond maal is sedert anderhalf jaar in deze funktie werkzaam in de Her vormde Gemeente van Leidschen- dam. Hij heeft daar, zoals hij zegt, een heerlijke tijd gehad, zowel wat HOLTEN" Zaterdag 6 dec. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Tandarts. Zaterdag 6 dec. en zondag 7 dec. H. Scheffer. Pr. Julianaplein 12. Goor. tel. 05470-2500 van 18.00.- 19 00 u. (alleen voor spoedgevallen) Dierenarts. Zaterdag 6 dec. en zon dag 7 dec. Th. A. Oostenbrug, Dies- ••nplasstr. 2. tel. 1515. rking betreft in de ge meente, als de vrijheid, die hem ge laten weid om met de jeugd aller hande experimentele evenementen op touw te zetten. Hij heeft in die tijd ontdekt dat dominee zijn in het ge heel geen -saai vak is, of je moet dat er met alle geweld zelf van willen maken. Allerlei soorten werk zijn hem in die tijd zeer lief geworden, zo wel de meer geregelde werkzaamhe den als de wat bijzondere dingen, De heer Lugtigheid is gehuwd (de cember 1967) en verheugt zich erg op de nieuwe tijd in Holten, wat gezien zijn geboorte in Deventer niet behoeft te verwonderen. Hy zal vermocdelyk begin februari 1970 in Holten zyn in tree doen. Waar blijven verdere initiatieven Een groepje leerlingen van de hoog ste klas van de o.l. Dorpsschool vroeg de vorige week de medewerking van het personeel, om onder de eigen schooljeugd een geldinzameling te mogen organiseren voor de noodlij dende kinderen in Biafra. Er werden emmers in de hal gezet voor dit doel. De beursjes gingen deze week op de bestemde dag open en de opbrengst was f 156,12. Reeds de volgende dag werd dit spontaan bijeengebrachte bedrag overgemaakt naar Unicef met het verzoek dit voor de kinderen in Biafra te besteden. Overigens verbaast het ons, dat plaatselijk niet meer initiatieven voor Biafra worden ontwikkeld, terwijl daar juist onder de kinderen zo'n bit tere en gruwelijke nood heerst. wel naar deze aan het karakter van streek en bevolking aangepaste school zonden, terwyl niet verwacht had mo gen worden dat zy hun kinderen an ders voor ditzelfde onderwijs naar de school in de stad zouden hebben ge zonden. De democratisering van het onder wijs is aan de Scholengemeenschap te Holten een levende realiteit gewor den, voeren B. en W. aan. Na er op gewezen te hebben, dat een stuk intellect braak zou blijven Geboren: Monique Juliette dv A K Vincent en H J Oonk, Winkelbergweg 38 Josefa Maria dv B Russ en J S Bos, Dorpsstraat 63, (geb. te Deven ter. Overleden: F Oosterkamp-Meer- man 76 jr, Schoutenstraat 40. Ondertrouwd: H Markvoort 22 jr, Dijkerhoek 39 en H Haverslag 19 jr, Espelo 87 W G Meuleman 22 jr, Dijkerhoek 62c en A Poat 21 jr, Bor- keld 60 G W Schooien 24 jr, Beu- seberg 69 en G H J Aanstoot 21 jr, Holterbroek 72. Getrouwd: G Zweers 27 jr, Wier den en G D Stegink 25 jr, Neerdorp 74 H J ten Wolthuis 24 jr, Bosch- kampstr. 14 en W Kettelarij 19 jr, Beuseberg 172. BEVOLKING Ingekomen: A K Vincent en gez. v Bathmen n Winkelerberg 38. Vertrokken: G D Zweers-Stegink van Neerdorp 74 n Wierden J Meijer van Bischkampstraat 26 n Hengelo (O). HOLTEN Ned. Herv. kerk: 10.00 uur hulppr. A. Schellevis; 19.00 uur ds. Wabeke uit Enschede. JSxtra collecte: Raad van Kerken. Gebouw Irene: 10.00 u. Jongerend'enst Geref. kerk: 9.30 en 15 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diens ten is het ene offer voor de diaco nie. Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding van de kerk R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering): 9.30 uur in gebouw Irene. NIÉUW IIEETEN R.-k. kerk: Zaterdagavond 7.30 uur, zondagmorgen 8.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië; 10.00 uur ds. Van Tuyl uit Rijssen, Kerken. Extra collecte Raad van OKKEXBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. W. J. Osinga (bed. H.A.) Maatschappelijk werkster, 's Och tends van 9.00-10.00 uur op maan dag. dinsdag en vrijdag in 't Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Bijna twee jaar geleden is door de plaatselijke vakcentrales een poging gedaan om, in samenwerking met de kerkelijke instanties in deze gemeen te, te komen tot het instellen van een „sociaal raadsman", waar het pu bliek inlichtingen zou kunnen inwin nen omtrent de talrijke sociale pro blemen. waarmede men tegenwoor dig te maken kan krijgen. Die poging is toen mislukt, omdat o.a. de diaco nie van de Ned. Herv. Gemeente daaraan geen medewerking wilde verlenen, waarbij het toen in de eer ste plaats ging om een jaarlijkse fi nanciële bijdrage. Thans hebben de vakcentrales ter plaatse, het NVV en het CNV, deze zaak zelf aangepakt en de heer J. Schuppert. bode van het Verenigd Ziekenfonds alhier, bereid gevonden, voor zover zulks in zijn vermogen ligt. als zodanig op te treden. De taak van de heer Schuppert is. waar mogelijk, zelf advies te geven en in andere gevallen de mensen, die om iulichtingen vragen, naar de betrokken instanties te verwijzen. Zijn optreden is niet alleen bedoeld voor de leden van de vakbeweging, maar voor iedereen, die met moei lijkheden betreffende sociale vraag stukken te kampen heeft, voorzover deze moeilijkheden uiteraard niet op het vlak liggen van de maatschappe lijk werkster in deze gemeente. De heer Schuppert zal zijn taak vanaf heden beginnen. Hij woont Markepad 6 en is telefonisch aange sloten onder nummer 1439. liggen en de democratisering van het onderwijs gefrustreerd, wanneer aan de Scholengemeenschap geen athe neum zou worden verbonden, omdat de kinderen uit de regio niet verder zouden gaan dan het havo, zeggen B. en W. nog, dat door de minister ten zereste wordt toegejuicht dat de scho len op het gebied van vernieuwing van onderwijs, zowel didactisch als schoolorganisatorisch die maatrege len treffen, die de kansen der leerlin gen in optimale richting bevorderen. In dit verband wordt in de memo rie van toelichting genoemd onder an dere de uitbreiding van het gemeen schappelijke eerste leerjaar tot een gemeenschappelijke onderbouw van 2 of 3 leerjaren, waarbij de uiteinde lijke richting van de leerling pas na het 2e of 3e jaar aangewezen wordt. Een studiecommissie aan de school te Holten is begonnen het objeit ..ge meenschappelijke onderbouw" ln stu die te nemen en brengt nog dit schooljaar advies uit over het wei of niet realiseren van dit object. Het scholenplan 1970. 1971, 1972 be tekent voor de Scholengemeenschap een levensgrote bedreiging, indien daarin niet wordt opgenomen ten at heneum aan deze school, maar wel de oprichting van meao-scholen te Al melo en Enschede, zoals het college nader toelicht. Concluderend is het college van oordeel, dat de onderwerpdijke be schikking van de staatssecretaris moet worden vernietigd op grond van (kortgezegd)een atheneum kan als sluitstuk van de Scholengemeenschap niet gemist worden, de leefbaarheid van het platteland eist democratise ring van het onderwijs en derhalve optimale onderwijsvoorzieningen en afwijzing van een atheneum te Hol ten en stichting van 2 meao-scho len in Twente betekent de afbraak van de scholengemeenschap te Hol ten met een terugval naar He toe stand van voor 1953. Gerrit Zweers uit Wierden (27) en Gerda Stegink (25) uit Holten zijn vorige week vrijdagmiddag in de tij delijke raadszaal, gebouw Rehoboth aan de Stationsstraat, in het huwe lijk getreden. De bruidegom is chauffeur bij Nijhof-Wassink N.V., intern, transportbedrijf te Wierden. een bedrijf met meer dan twintig man personeel en dat was de reden, dat zijn huwelijk met Gerda niet onopgemerkt voorbij ging. Het bruids paar arriveerde met een lange co lonne in een personenauto, maar voorop reed een versierde truck met trailer gevolgd door een aan tal tanks voor bulkvervoer, andere vrachtwagens en personenauto's. Luid claxonerend en met knipperende lichten arriveerde men bij het ge bouw Rehoboth. waar de ambtenaar van de burgelijke stand de jongelui in de echt verbond. Prachtige op schriften sierden de grote trailer, waarin allemaal stoelen waren ge plaatst: „Geit reed door bergen en door kleuven, nouw heffe der ene om te preuven", „Galt en Gerda onder De explosieve toename in de laatste tientallen jaren van het aantal slaapplaatsen in Salland dient te worden afgeremd tot de algemeen landelijke groei en in de toekomst is een procentuele toe name van dié vorm van recreatie te verwachten, waarbij men als individu of kleine groep geconfronterd wordt met de natuur. Zie hier een tweetal criteria, die als beleids-uitgangspunt resp. ten be hoeve van de verblijfs c.q. weekendrecreatie en ten behoeve van de dagrecreatie zijn neergelegd in de door Grontmij opgestelde vóórstudie voor de „Recreatiegemeenschap Salland", waartoe beho ren de gemeenten Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Hellen- doorn, Holten, Olst, Raalte en Wijhe, en waarop de hoofdzaken van het te voeren beleid van de recreatiegemeenschap neerkomen. In deze voorstudie is getracht een bijdrage te leveren omtrent de beeld vorming van deze recreatieve ontwik keling, alsmede van de landschaps structuur en de mogelijkheden die het landschap biedt. Eerst nadat op beleidsniveau de ge schetste mogelijkheden zijn getoest kan volgens de samenstellers een be ter inzicht in de financiële organisato. rische aspecten worden gegeven. Vervolgens kan deze voorstudie na der worden uitgewerkt om op die wij ze tot een basisplan te komen betref fende de recreatieve ontwikkeling in het werkgebied van de recreatiege meenschap Salland. In deze uitvoerige voorstudie wordt o.m. gezegd, dat de Hellendoornse-, Haarler- en Holterberg, samen de (Overijsselse) Heuvelrug vormend, momenteel het belangrijkste recrea tiegebied van Salland is. Hei; vele natuurschoon en de fraaie uitzichten hebben van ouds al veel re creanten aangetrokken. Daar vroe ger de mobiliteit niet groot was en men over minder vrije tijd beschikte, kwamen de verblijfsrecreatieve ac commodaties het eerst tot ontwikke ling. Door de grote recreatieve druk zijn daar dagrecreatieve accommoda ties aan toegevoegd. Vergeleken met 1959 is het aantal slaapplaatsen in hotels en pensions belangrijk afgeno men door de toename daarvan in huisjes, kamphuizen, campings en kampeerboerderijen. Van het totaal aantal slaapplaatsen in Salland. groot 14.616, bezitten Hol ten en Hellendoorn samen bijna 75" De tweede nota over Ruimtelijke Ordening ziet het fraaie parkland schap in een brede strook rond Deven- Woensdagavond 17 december zal door de Chr. Gem. Zangvereniging .Soli Deo Gloria" te Holten en .Looft den Heer' te Enter in de Ned. Herv kerk te Holten worden uitgevoerd de grote kerstcantate ..Venite Adore- mus" (Komt laten wij aanbidden). Aan deze vierde .lustrumuitvoering zal medewerking worden verleend door Riek Bolink-Landeweerd, so praan, A. Schellevis, declamatie, Jo- han Ponsteen, hobo. Henny Fransen, trompet, Wim Jansen, piano en Ah- ton Koopman, orgel. Het geheel onder leiding van de heer J. Plomp te Nij- verdal, dirigent van de beide koren. Evenals voorgaande jaren zullen ook nu weer door koor en bezoekers een aantal kerst- en adventsliedern in samenzang worden gezongen met begeleiding van orgel en trompet. ter als een parkgebied van regionale betekenis, evenals de Sallandse (Over ijsselse) Heuvelrug. Tussen Heeten en Nieuw-Heeten ziet deze nota een recreatief en land schappelijk te ontwikkelen verbin dingszone. Het overige deel wordt ge_ kenmerkt als coulissenlandschap. met uitzondering van het gebied ten zuid westen van Raalte, dat als een open landschap wordt gekenschetst. In de tweede structuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openluchtrecreatie worden dan het werkgebied van de Recreatiegemeen schap Salland een viertal nader te de tailleren bestemmingen gegeven, waarvan wij noemen, dat het gebied van de Sallandse Heuvelrug primair ware te ontwikkelen voor de weekend en verblijfsrecreatie met het accent op de stimulering van vestiging van nieuwe voorzieningen. Na een overzicht gegeven te hebben van de provinciale structuurschets voor Salland (die hier en daar nog al in tegenspraak is met de tweede nota over de ruimtelijke ordening) wordt gezegd, dat het schetsplan voor de re creatieve ontwikkeling van de ge meente Holten voorziet in het stichten en uitbreiden van een aantal voorzie, ningen voor de verblijfsrecreatie (ir. R. Hajema en G. R. Hollema, Assen 1967). Het stichten van nieuwe aantrek- kingspunten voor dagrecreatie in de gemeente Holten, wordt, aldus de voorstudie in de toelichting op dit schetsplan. niet opportuun geacht, mede gezien de bestaande voorzienin gen en de woon- en verblijfrecreatie- ve functie, die Holten al heeft. De uitspraak, dat het in dit ver band (verdubbeling van het aantal slaapplaatsen in Nederland in 1980- 1990) gewenst lijkt om de norm van 2 slaapplaatsen per ha recreatiege bied, gehanteerd door de Rijks Pla nologische Dienst voor Salland. te herzien en te stellen op 3 slaapplaat sen per ha potentieel recreatiegebied voor de gemeenten Holten en Hellen doorn is met het vorenstaande, wat Holten betreft, dan ook in overeen stemming. De voorstudie zal op 18 december te Deventer door het algemeen be stuur van de Recreatiegemeenschap Salland worden behandeld. GEVONDEN: 1 p. stoffen dames handschoenen, 1 beursje met inhoud, 1 huissleutel, 1 p. nylon kinderhand schoenen, 1 sjaal, 1 grolse want, AANKOMEN LOPEN: 1 hond (Schotse Collie), VERLOREN: 1 gebreide das, 1 ballpoint en pasfoto in étui, 1 con tactsleuteltje van Opel-Kadett, 1 p. glacé-dameshandschoenen, 1 suède dameshandschoen. 1 p. voetbalschoe nen. 1 damesrijwie!, Gazelle. Inlichtingen dagelijks van 822 u. aan het groepsbureau der rijkspoli tie te Holten, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. één dak". „Gerda en Gait feestex- pres". „Dit is het einde Gerda", „Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven" en meer van deze fraaie rijmen. Na de huwelijksvoltrekking namen bruid en bruidegom met hun gasten plaats op de grote trailer, en werd op dezelfde wijze als men ge komen was en onder luid gezang een rondgang door het dorp gemaakt, waarna men voor het verdere feest ten slotte in Hotel Holterman ar riveerde. Het was ondanks de Icoude wind een zeer vrolijke trouwpartij, waarbij de collega's een trailer als het waren als feestzaal hadden inge richt. De CJV Dijkerhoek heeft voor haar jaarfeest, dat op vrijdag 12 en zaterdag 13 dec. zal worden gehou den een toneelstuk ingestudeerd van H. Frieling, getiteld .De geheimzin nige dievegge" een toneelspel in vier bedrijven, dat speelt in Salland. De uitvoering vindt plaats in het ge bouw Bethanië, waarvan de uitbrei ding al aardig vordert. Men hoopt na de Kerstdagen het nieuwe gedeel te zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen. De verbouwing is al glas- en waterdicht, zodat men met net bin nenwerk goed kan opschieten. De beide avonden van de CJV beginnen om 19.15 uur. Donderdag 27 nov. j.l. kwamen de leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Espelo, bij een. Door de heer H. Rozendam uit Hoi- ten werd verteld over het werk van de E.H.B.O. Voor de pauze werd de theoretische kant van de EHBO-opleiding bespro ken. Na de pauze werden met assisten tie van mevr. Sluiters-Aaftink, even eens uit Holten, diverse manieren van verbinden en spalken gedemon streerd. Ook werd er verteld, wat er in een verbanddoos behoort te zit ten en wat men thuis bij kleine onge lukjes eventueel als Eerste Hulp kan toepassen. Na afloop van de le zing werden nog enkele huishoudelij ke zaken afgehandeld. De kerstwijding werd vastgesteld op woensdag 17 december a.s. De burgemeester van Holten maajrt bfkend, dat hij tot zijn spijt verhin derd is op maandag 8 dec. a.s. zijn wekelijks spreekuur te houden. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar Met het oog op de afloop van da geldigheid van de aan belanghebben den verleende bijzondere machtigin gen ingevolge de Vuurwapenwet 1919, verzoek ik hen dringend deze mach- tigingn voor 12 dec. 1969 ter gemeen tesecretarie in te leveren. Desgewenst kan de geldigheidsduur indien daatoe overigens geen bezwa ren tegen bestaan, worden verlengd. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat bij niet- tijdige verlenging der machtiging een strafvervolging moet worden inge steld, wegens het onbevoegd voorhan den hebben van de betrokken vuur wapenen. Holten. 3 dec. 1969. Het hoofd van de plaatselijke po litie der gemeente Holten. W. H. Enklaar Gezinsverzorging. Elke morgen van 9.00-11,90 uur behalve zaterdags bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1433, b.g g. tel. 1799, mevr. Beltman- Aanstoot. Storingsdienst G.E.E.: Zaterdag 6 dec. t.m. vrijdag 12 dec. buiten de diensturen Electra: ,J. Kolk man, Gaardenstr. 31, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, tel. 1945. Wachtdienst slachthuis. Vrijdag 5 dec. t.m. 7 dec. keurmeesters buiten de diensturen A. Groen, Kozakkenstr. 15, tel. 1230. Maandag 8 dec. t.m. zondag 14 dec. B. Groot Óbbink. Kozakkenstr. 2. tel. 1526. Aangifte gestorv endieren op za terdag van 9.00-11.00 uur aan het «luchthuis, tel. 1318. Voor de aanwijzing van de waarde bonnen in verband met de Winkelwet- actie van de Holtense Handelsvereni ging op maandag, 1 december en donderdag. 4 december resp. in hotel Vosman en café „De Waag" bestond weinig belangstelling. Toch werden weer flinke bedragen beschikbaar gesteld en bleek de verkoop zeer voorspoedig te zijn geweest. In de winkels was het deze week 's avonds bijzonder druk. Op de volgende num mer werden de daarachter vermelde bedragen aangewezen: 15906 en -36701 f 250, 5077 en 14724 f 100, 8420. 11679, 17207, 2.3994, 37926. 38752. 41529 en 44472 f 50 en voorts nog talloze be dragen van f 25 en f 10. De gevelverlichting deed het ook met deze winkelactie bijzonder goed. De volledige uitslag van de plaats gevonden drie aanwijzingen der waar debonnen kan men vinden in de ad- vertentierubriek van dit blad. Op twee plaatsen in de gemeente had woensdagmorgen een verkeers ongeluk plaats waarbij de bestuur ders van de betrokken voertuigen er bijzonder goed af kwamen, maar waarby de auto's total loss werden. Om plm. 11.00 uur slipte de heer H. J. M. Lensink, vertegenwoordiger te Borculo ter hoogte van de uitrit van de kaasboerderij Cats aan de Larenseweg met zijn personenauto in de modderige brei, afkomstig van dé zandauto's, die hier grond vervoeren ten behoeve van de nieuwe provin ciale weg Holten - Gelderse grens. De heer L. kwam met de schrik vrij, maar zijn personenauto werd door de botsing met een boom totaal vernield. Een half uur later reed de heer G. L. V. uit Enschede met zijn bestel auto met frontbesturing op de Raal- terweg in de bochten bij de boerderij „Imprové" op een vrachtauto van de provinciale waterstaat, die hier bij de aangelegde piek nickplaats wilde ke ren. V. had de tegenwoordigheid van De Sportcommissie van de MAC „De Holterberg" organiseert op zondag. 10 mei 1970 de jaarlijkse motocross op het circuit ,,De Zuurberg". He; wordt een kampioenscross voor de 250 cc senioren, tévens zullen uitko men senioren zijspan 250 cc en de jühiören 50 cc. De Motorclub houdt op vrijdag, 12 december een dropping voor leden en niet-leden, waarvan het vertrek bepaald is op 20.00 uur vanaf hét clublokaal café Vruggink. Op zater dag 20 dec. wordt een gezelligheids- rit gehouden, te organiseren door de bekende motorcrack Dick Muller, voor leden en introducees. Daarvan is de start tussen 19.30 en 20.00 uur eveneens vanaf het clubhuis. géést zijn benen in te trekken. Zon der deze beweging had het er slecht voor hem uitgezien, want de bestel wagen wérd van voren volkomen in elkaar gedrukt, zodat hij nauwelijks uit zijn voertuig kon komen. Hij kreeg geen schrammetje, maar de bestel wagen kan worden afgeschreven. Zij werd door de kraanwagen van de fa. Muller en zn., naar de parkeerplaats bij het politiebureau gesleept. Bij de wekelijkse schietwedstrijdén in zaal Vosman van de schietvereni ging „De Eendracht" om het club kampioenschap, verrichtte A. Paal man als C-schutter een opmerkelijke prestatie door 135 punten te scoren. Ook G. Jansen schoot bijzonder goed, waardoor hij weer als aanvoerder van klasse C in het algemeen klas sement is teruggekeerd. De uitslagen waren als volgt: Klasse A: H. J. Nekkers 136 pt.; B. Brinkman 127 pt. Klasse B: 1. H. Paalman 125 pt. 2. J. Haan 123 pt. Klasse C: 1. A. Paalman 135 pt.; 2. G. Jansen 129 pt.: 3. J. A. Aan stoot 128 pt.4. A. Schuppert 123 pt.; 5. G. Koopman 120 pt.: 6 H. Gazan 120 pt.: 7. B. J. Oplaat 118 pt.; 8. D. Jansen 117 pt.; 9. J. Sluiter 115 pt.; 10. F. J. Sluiter 114 p;.; 11. J. Bouwhuis 112 pt.; 12. A. J. Bieleman 108 pt.; 13. G. Aaftink 102 pt en 14. H. Oosterkamp 97 pt. Het algemeen klassement ziet er na 9 series als volgt uit: Klasse A: B. Brinkman 131,5 pt. Klasse B: 1. J. Haan 123.8 pt. Klasse C: 1. G. Jansen 125.7 pt.; 2. A. Paalman 122.2 pt.; 3. B. J. Op laat 122.1 pt.; 4. A. Schuppert 121.7 pt.: 5. H. Gazan 116.7 pt.: 6. G. J. Aaftink 116.2 pt.: 7. .1. Sluiter 114.S pt.; 3. A J. Bieleman 113 pt.; 9. D. Jansen 111.7 pt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1