Bezoek Sinterklaas trok enorme belangstelling Een „dwaze" uitspraak waant in de jungle Holten in principe voor Gewestelijk samenwerkingsverband in ONZE AGENDA Kerkdiensten Beroep aangenomen Spreekuur Maatschappelijk Werkster Officiële publikatie Burgerlijke Stand Gevonden en vL' 1 ren vo<>r werpen Geslaagd Bezoek aan de buurtschappen Eerste waardebonnen aangewezen Drank- en Horecaverordening Bestemmingsplan --De Haar" Medische Dienst Weekenddien Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis HOLTENS NIEUWSBLAD Vrjjdag 28 november 19B9 Jaargang 21 - Nr. 47 Uitgave van de Stichting ,,Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur \V. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (h contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Sinterklaas is zaterdagmiddag door zeker meer dan duizend kin deren en zeer veel ouderen met zang en muziek feestelijk inge haald. De trein van 14.56 uur uit Almelo gaf in de verte al door fluit signalen te kennen, dat ZÜ een voornaam personage vervoerde. Op het tweede perron werd de grijze bisschop verwelkomd door de voorzitter van de Holtense Handelsvereniging, de heer W. ten Berge, en enige bestuursleden. Veel kinderen verdrongen zich op het eerste perron om toch maar niets van de aankomst van de goed_ heilig man uit Spanje te missen. Op het Stationsplein heerste een enorme drukte door al die kinderen met hun gekleurde ballonne tjes, die door de winkeliersvereniging op de muziekkoepel in Kalf- stermansweide waren uitgereikt. IiMV zette Sinterklaasliederen in en uit volle borst werd de grij ze bisschop toegezongen, die met handgebaren te kennen gaf zeer verheugd te zijn over de geweldige ontvangst. Voorzitter Ten Berge sprak een welkomstwoord namens de winke liersvereniging en de kinderen, infor meerde naar de gezondheidstoestand van de Sint en verklaarde, dat ieder een blij was met zijn komst naar Hol ten. Er zijn wat zaken opgeheven, maar andere weer bijgekomen. Hij noemde Holten een winkelcentrum waar Sinterklaas goed zijn inkopen zou kunnen doen. De stem van Sinterklaas klonk nog jong uit de luidsprekers. Het deed hem veel plezier, dat zovelen geko men waren om hem te begroeten bij zijn bezoek aan Holten. Het was hem opgevallen, dat er in Nederland zo veel langharigen waren. „Sinterklaas heeft zelf ook lang haar, maar hij is niet. werkschuw geworden. Integen deel. Vraag het maar aan Piet." zei de Sint.. De 7-jarige Annetje Klein Velder man, zong een versje „Sinterklaas ka poentje, doe wat in mijn schoentje", via de geluidsinstallatie van Radio ter Harmsel, nadat IIMV nog een aantal Sinterklaasliederen had ge speeld, die ook ni\ weer werden mee gezongen. De heer Ten Berge bedankte de mu ziek en de politie voor hun medewer king en toen besteeg Sinterklaas schir i gereed stond, Een waardig welkom voor Sinterklaas. Het was niet zijn eigen paard, maar de schimmel van dokter Rietdijk en daar kwam het misschien door, dat de Sint zjjn rijdier direct niet zo goed onder controle had en in de Dorps straat nogal ver voor de muziek uit reed. Maar later bij de tocht door het dorp ging het uitstekend en ging de muziek voorop gevolgd door honder den kinderen, die van de twee Zwarte Pieten uit het gevolg van de Sint, lekkers toegestrooid kregen. De route was: Stationsstraat, Dorps straat, Oranjestraat tot Slotman, rug tot hotel Vosman, Noordenberg straat, Kolweg, Kerkstraat, Haa straat. G^aröenstraat, Dorpsstraat en Smidsplein. Daar wérd de stoet ont bonden en sprong de schimmel no; even tussen de spelende muzikanten, maar dat liep allemaal goed af. De kinderen hadden een fijne middag, zij vlogen op het snoep af of ze nog nooit geen lekkers hadden gehad. De Sint te paard. Vrijdag 28 november 19.30 uur Grote verwerping van kr tenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate vs dit gebouw. Zaterdag 29 november 14.00 uur Koekvergulden voor kind ren leden Plattelandsvrouwen in de Huishoudschool. Opgave bij mevr. Ter Hoeven. Waardenborchstrt. 36. 012 uur voorm. Bezichtiging vee voederfabriek „Mengume Holten N.V.". 1012 uur voorm. Verkoop van schoolbanken op het plein van de School met de Bijbel, Boschkamps- straat (zie adv.) 9 00 uur v.m. Speculaas-actie sup portersvereniging „Holten" (zie ber.y. Zondag 30 november 19.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv,). Maandag 1 december 19.30 uur Aanwijzing waardebonnen winkelweek in hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag 2 december 20.00 uur Oefen - en lesavond EHBO Woensdag 3 december Demonstratei Pyroflam bij Mien en Geurt, Kolweg 76 (zie adv.). Donderdag 4 december 20,00 uur Sinterklaasavond P.JGO „.Jong Holten" in café „De Waag", 19.30 uur Aanwijzing waardebonnen winkelweek in café „De Waag". Vrijdag 5 december 9 30 uur v.m. Sinterklaasfeest School Dijkerhoek in zaal Bonte Paard. Maandag 8 december 19.30 uur Laatste aanwijzing waarde bonnen winkelweek en bekendma king gewicht 8 dames (deze brief jes moeten uiterlijk zaterdag 6 dec. bij de deelnemende winkeliers worden ingeleverd) (zie adv.). 20.00 uur Ruilavond Postzegelclub H.P.C. met uitgest. inleiding v. d. heer Hagendoorn in café „De Waag". Dinsdag 9 december 20.00 uur Grote ledenvergadering vereniging „Hel Trefpunt" in Es pe lo. Donderdag 11 december Vergadering CBTB. Bedrijfsvereni gingen Holten en Dijkerhoek in ho tel Hollerman. Vrijdag 12 december 19 30 uur Grote verwerping van kren tenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" te Espelo. 19.15 uur Dropping EHBO vanaf het Groene Kruisgebouw. Zaterdag 13 december 14.00 uur Kindermiddag N.V.V.-be- stuurdersbond in zaal Vosman. Maandag 15 dec. 21 dec. „Solidaridad". Actie van o.a. de R.K. en Ned. Herv. Kerk voor La tijns Amerika. Woensdag 17 december 20 00 uur Kerstoratoriumuitvoering Chr. Gem, Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Hervormde kerk. Dinsdag 23 december •l.OO uur Kerstviering afd Dijker hoek Ned. Bond Plattelandsvrou- in zaal „Het Bonte Paard". mei. die v HOLTEN. Ned.-herv. kerk 10.00 uur ds. C. C. Addink (Bed. H. Doop) 19.00 uur ds. Bakker van Rijssen. Ex tra collecte: Plaatselijk Jeugdwerk. R.-K. kerkdienst (Eucharistievu ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. Geref. kerk: 9.30 uur ds. R. Ooster hof; 3.00 uur ds. R. A. Hoogkamp In beide diensten is het ene offer voor art. 17 K.O. (emeritus predi kanten, predikantsweduwen en -wezen). Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding van de kerk. NIEUW HEETEN. R.-K. kerk za terdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië 10.00 uur ds. De Bie uit Wierden (Bed. H. Doop). Extra collecte Plaatselijk Jeugdwerk. OKKENBROEK Herv. kerk: 10.00 u. ds W. P. J. Osinga. Ie advent. Extra collecte voor de kerkvoogdij. Vicaris P. Lugtigheid te Leidschen- dam heeft het beroep, dat de Ned.- hervormde Gemeente op hem heeft uitgebracht, aangenomen. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. De Almelose wethouder van Onderwijs, de heer G. K. Janssen, heeft zich dezer dagen in de gemeenteraad bij de behandeling van begroting van onderwijs veroorloofd een schampere opmerking te maken ten aanzien van de gemeente Holten. Hij zei - wij citeren het Dagblad van het Oosten -: „Ik prijs Al melo gelukkig, dat wij in deze stad een (chr.) meao-instituut ge vestigd krijgen. Maar alle kinderen uit dé hele Stedenband, die openbare meao-onderwijs willen volgen, moeten naar de „wereld stad'' Holten. Dat is de toestand in deze dwaze wereld, waarin wij leven". Dat is een „dwaze" uitspraak van een wethouder, die kan weten wanneer hij zich eerst voldoende had laten informeren dat de Holtense Scholengemeenschap een experimenteerschool ge weest is, die met enkele stedelijke en plattelandsscholen van u.l.o. uitgegroeid is naar mavo, havo en meao en op waarlijk su blieme wijze heeft aangetoond, dat men ook op het platteland een dergelijk experiment aan kon. De Holtense gemeenschap heeft zich daarvoor geldelijke offers moeten getroosten, die echter hun inte rest ten volle hebben opgebracht. De heer Janssen moet als socialist weten, dat onze democratie gekenmerkt wordt door rechtsgelijkheid, waarbij men zowel het recht van het platteland als van de stad op goed onderwijs moet eerbiedigen. Duizenden kinderen van het platteland hebben sedert onheugelijke tijden de scholen in de steden bevolkt, vaak ter wille van grote financiële offers van de ziide hunner ouders. Mag het ook eens een keer, dat de kinderen uit de steden nu naar Holten komen om het meao te volgen, dat bewezen heeft de toets der kri tiek te kunnen weerstaan! Wij zijn blij, dat het gemeentebestuur van Holten, bij monde van zijn burgemeester in de jongste raadsvergadering, de houding van de Almelose wethouder heeft gelaakt. „Dwaze" - denigrerende - 'uitspraken passen een wethouder niet. De colleges van burgemeester en wethouders van Bathmen. Deventer, Diepenveen, Holten, Olst. Kaalte. Wijhe, Gorssel en Voorst hebben zich op 23 september jl. uitgesproken om te komen tot een gewestelijk samenwerkingsverband. Zij hebben daartoe een nota wij hebben deze nota in grote lijnen gepubliceerd in ons blad van 31 oktober 1969 doen opstellen, bevattende de motive ring aan de wenselijkheid van een dergelijke samenwerking. Over deze nota heeft dinsdagavond 25 november jl. de raad van Hollen zich uitgesproken. Burgemeester mr. W. H. En klaar gaf, in verband met deze uitvoerige nota, geen nadere uitleg aan het voorstel van bur gemeester en wethouders óm in principe te besluiten om mee te doen in gewestelijk samenwer kingsverband. De heer Wansink (Gem.Be- lang) had nogal bezwaar tegen de zeer moeilijk gestelde nota. Hij had dan ook speciaal voor het doornemen hiervan een nieuw woordenboek aange schaft. Hij vroeg de voorzitter om de stukken, welke de raads leden worden toegezonden, voortaan in gebruikelijk Neder lands te verzorgen. De voorzitter had hier alle begrip voor. Dit is echter vak taal en voor ambtenaren wel begrijpelijk, omdat deze hier in gegroeid zijn, aldus spreker. De heer Ten Beige (Gem Belang) verklaarde, dat zijn fractie het eens was met het voorstel van B. en W„ om in principe deel te nemen in ge westelijk samenwerkingsverband. Ook hij had zich door deze nota gewor steld. Over 't algemeen is deze nota in d^ regio niet goed ontvangen, al dus Ten Berge. Het zou z.i. beter ge weest zijn de nota eerst met de raadsleden door te nemen. Hij zag op het moment geen mogelijkheid om punten uit de nota te halen, waar zijn fractie zich achter kon stellen. Hij merkte op dat in het verleden op diverse gebieden gemeenschappelijke Gerard Antoon, zv G. J. en H. J. Tuitert, Bergman- Geboren C. Brands straat 4. Ondertrouwd: B. J. Aanstoot. 22 jr., Look 81 en G. J. van der Steen, 22 jr.. Noordenbergstraat 5. R. Berends, 28 jr., Schiedam en J. E. Veldhuis, 22 jr.. Haarstraat 6. Gehuwd: H. J, ten Wolthuis. 24 jr., Boschkampsstraat 14 en W. Kettela- rij, 19 jr., Beuseberg 172. D. J. Wolters, 25 jr., Diepenveen en G. Klein Horstman, 20 jr., Oude Deven- terweg 23. BEVOLKING Ingekomen: H. A. van der Pas van Deventer naar Holterberg 26. R. H. J. Krause en gezin van Almelo naar Schoutenstraat 15. Vertrokken: G. Wolters-Klein Horst man van Oude Deventerweg 21 naar Diepenveen. rode kinderwant; vuilnisemmer: lips- GEVONDEN: zonnebril in etui; sleutel. VERLOREN: 2 handschoenen; maandkaart OAD; blauw trainings jack; autosleuteltjes; leesbril met donker montuur; rode gebreide kin derwanten; gouden ring met steen. INLICHTINGEN aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten. NIET tussen 13 en 14 uur. De heer T. J. G. Aarsen. leraar aan de openbare scholengemeenschap te Holten slaagde te Hilversum voor de akte Handelskennis L.O. Sinterklaas heelt vergezeld van de muziekvereniging 'HMV' met drumband en van de voor zitter én enkele bestuursleden van de Holtens Handelsvereni ging een bezoek gebracht aan Neerdorp, Espelo en Dijkerhoek. De eerste plaats waar de Sint door een schare kinderen werd verwelkomd was het kruide- niersbedrijf van de heer A. Paalman. Vervolgens werd halt gehouden bij het smederij- en constructiebedrijf van de heer B. J. Nijland in Espelo. waar aan de kinderen ballonnetjes wer den uitgedeeld en de zwarte Pieten hun lekkers evenals in het Neerdorp voor de kinderen rondstrooiden. Het buurtschaps centrum van Dijkerhoek was de ontmoetingsplaats voor de jeugd aldaar, die de grijze bisschop Sinterklaasliederen toezongen, even later overgenomen door de muzikanten van HMV, die met de bus iets later op het plein voor de coöperatie arriveerden. Met slaande trom en marsmu ziek werd toen van uit 't buurt schapscentrum naar de zaal van café „Het Bonte Paard" gemar cheerd, waar voorzitter Ten Berge van de Holtense Handels vereniging namens de kinderen en de buurtvereniging een wel komstwoord sprak. Er was een flinke belangstelling voor de grijze bisschop. Sinterklaas hield hier ook zijn gebruikelijke toespraakje, waar- is hij er o.a. op wees, dat het in Dijkerhoek nog even donker was als vorig jaar, daarmede suggererende, dat er in dit don kere jaargetijde wel iets meer aan de straatverlichting zou kunnen worden gedaan. Of de Sint er veel mee op de wal zal halen is natuurlijk nog een vraag, maar Dijkerhoek moet zijn vasthoudendheid in deze wel waarderen. regelingen tot stand zijn gekomen, doch hier betreft het vaak twee of meer gemeenten met een gemeen schappelijk belang. Hij achtte de tijd gekomen om te gaan denker, in ge westelijk samenwerkingsverband, vooral gezien het zich steeds sneller voltrekken van maatschappelijke ont wikkelingen. De opzet van het gewestelijk sa menwerkingsverband was in grote lijnen ook voor de PvdA-fractie wel aanneembaar. De heer Kaan (PvdA) zou echter graag zien dat de burgers betere in spraak zouden krijgen door bv. de verkiezing van de regionale raad. De burgers zullen zich aan de samenwer king moeten aanpassen en hierin kunnen opgroeien. Bij de benoeming van de gewestraad zou hij gaarne zien. dat rekening werd gehouden met de fracties in de gemeenteraden. De heer Kaan was het voorts niet eens met de opzet van de samen stelling van het dagelijks bestuur (D.B.). (Het D.B. wordt volgens de nota samengesteld uit leden van de colleges van burgemeester en wet houders der deelnemende gemeen ten). De invloed van de burgers op de samenstelling van het dagelijks bestuur wordt daardoor erg klein. Hij ziet aankomen dat het dagelijks be stuur geheel zal gaan bestaan uit burgemeesters. Het is dan de vraag of de burgemeesters ook de bevol king voldoende vertegenwoordigen, aldus de hoer Kaan. Hij zei met na druk dat dit gelukkig in Holten wel het geval is. Ook legde hij de nadruk op de open baarheid van de gewestraad. Hij zou gaarne zien dat de stukken, uitgaan de van de gewestraad, ook aan de niet hierin vertegenwoordigde raads leden werden gezonden, wat z.i. de openbaarheid van de vergaderingen en besluiten bevordert. De heer Kaan stelde de voorzitter voor om inlichtingen te gaan inwin nen bij andere kleine gemeenten in samenwerkingsverband, hoe deze de samenwerking ervaren. De heer Bosschers. sprekende na mens de CHU-fractie. zei dat zijn fractie zich eveneens kon verenigen met het voorstel. Dat de afstand tussen bestuur en bestuurden zo klein mogelijk is gehouden volgens de nota zag hij niet zo. Hij had voorts nogal bedenkingen tegen de zetelver deling in de gewestraad, vooral ten aanzien van de gemeente Deventer. De financiële lasten voor de deelne mende gemeenten blijkens de nota f 1,- per inwoner vond hij ook wat hoog. De heren Landeweerd en Wiggers waren van mening, dat door deze sa menwerking het eigen huishoudelijk bestel danig zal worden ingekrom pen. De heer Van Schooten (Boeren Partij) verklaarde niet tegen samen werking te zijn, maar dan wel op vrijwillige basis. De raad geeft z.i. hierdoor een gedeelte van zijn zelf standigheid uit handen, wat hij zeer betreurde. Hij vond, dat vooral de gemeente Deventer, gezien-de zetel verdeling in de gewestraad nogal groot vertegenwoordigd zal zijn. voor al als mocht blijken, dat de gemeen ten Gorssel en Voorst met Deventer meegaan. Voorts wordt volgens spre ker de afstand bestuur-bestuurder wel erg groot in dit verband. Hij ziet aankomen dat de gewestraad meer 'n praatcollege wordt en van bestuur weinig terecht zal komen Na de algemene beschouwingen over dit voorstel te hebben aange hoord. zei de voorzitter dat een prin cipebesluit van de raad is gevraagd en dat daarom niet te veel in details is getreden. De definitieve opzet van de samenwerking zal later aan de raad worden voorgelegd- De colleges van burgemeester en wethouders zijn tot dit voorstel gekomen om de krachten te bundelen. De taken die in de toekomst op de raad afkomen kunnen niet alleen meer worden vol bracht. Daardoor zal tat samenwer king moeten worden overgegaan, al dus spreker. Dat de afstand tussen bestuur en bestuurden groter wordt kan hij zich wel voorstellen, doch de burger kan altijd bij het gemeentebestuur te recht om zijn belangen te dienen. De huidige gemeenschappelijke rege lingen. welke de heer Ten Berge noemde, zijn eigenlijk in onordelijk verband, aldus de voorzitter. In ge westelijk samenwerkingsverband kan men diverse dingen beter regelen. Hij was het ook met de raadsleden eens dat de gemeenten Gorssel, Wij he en Voorst, welke slechts gedeel telijk vallen in het samenwerkings gebied- hierdoor twee gezichten krijgen. De voorzitter deelde nog mee, dat de colleges van B. en W. van de ne gen gemeenten een bespreking heb ben gehad om te komen tot een sa menwerking op het gebied van de gezondheids- en ambulancedienst. Met de veronderstelling van de heer Van Schooten, dat de gemeen ten Gorssel en Voorst met Deventer kunnen gaan samenspannen was de voorzitter het niet eens, daar dit plattelandsgemeenten zijn en der halve de belangen van het platteland zullen voorstaan. Hij is van mening dat er van moet worden uitgegaan om een leefbaar geheel te maken en daarbij te profiteren van ieders in breng. Antwoordende op de vraag van de heer Kaan deelde de voorzitter mee, dat rechtstreeksse verkiezing van de gewestraad niet mogelijk is. Deze samenwerking is een. vrijblijvende en daar is rechtstreekse verkiezing voor lopig niet mogelijk. Wij hebben de gehele structuur te aanvaarden en met de gestelde regels moet men werken. De vrees, dat het D.B. geheel zal bestaan uit burgemeesters zag hij evenmin. Een burgemeestersclub achtte hij ook niet gewenst en bo vendien hebben de wethouders dit in de hand door de burgemeester niet aan te wijzen. Met betrekking tot de openbaarheid van de ge westraad vond hij het wel belang rijk dat ook de raadsleden de stuk ken krijgen, terwijl tevens publi katie van de stukken de openbaar heid zou diénen. Hij wilde hiertoe dan ook een voor stel doen in de volgende bespreking. Met betrekking tot de zetelverde ling, voor wat Deventer betreft, merkte wethouder Rietberg op dat Deventer steeds een bijzondere func tie in dit gewest heeft vervuld en derhalve als centrumgemeente moet worden aangemerkt. De heer Bos schers zou gaarne een meer demo cratische zetelverdeling zien. De heer Kaan stelde nog voor om in de bespreking met de diverse col leges van B. en W. te wijzen op de fictieve indeling van de gemeenten Gorssel. Voorst en Wijhe en stelde voor deze gemeenten geheel in het samenwerkingsverband op te nemen. De voorzitter kan het standpunt van de heer Kaan wel billijken, doch hierover moeten deze ge meenten zelf beslissen. Hij was overigens verheugd dat deze ge meenten mee willen werken in dit verband, waardoor eindelijk eens een bres wordt geslagen in de gren zen tussen de provincies Overijssel en Gelderland. De burgemeester was van mening, dat het de raad van Holten siert om dit voorstel niet af te wijzen, doch de noodzaak van deze tijd onder ogen te brengen, door afstand te doen een groot gedeelte van haar autono mie. Deze samenwerking is 'n sterk wapen tegen opheffing van de kleine gemeenten. Deze nota is ook bedoeld om te komen tot een groter samen werkingsverband. aldus spreker. O lit. café Stationszicht van de heer G. Vruggink had donderdagavond de eerste aanwijzing van de waardebon nen plaats in verband met de St. Nicolaasactie van de Holtense Han delsver. De belangstelling van de zij de van het publiek was niet groot. Uit het aantal verkochte bonnen kon echter worden nagegaan dat de koop lust reeds groot geweest is. Een be drag van f 250 vie! toe op nr. 3586, een bedrag van f 100 op nr. 3986. ter wijl op de nummers 16450. 2131 5. 23561 en 41666 waardebonnen van f 50 zullen worden uitgegeven bij de Co-op. Raiffeisebank, alhier, welke uiterlijk 31 december bij de deelne mende winkeliers moeten worden be steed. Er werden nog een groot aan tal nummers met lagere bedragen aangewezen. Op maandag 1 december vindt om 19.30 uur in hotel Vosman de volgen de aanwijzing plaats en voorts op 4 en 8 december resp. in eafé „De Waag" en in Amicitia. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van bouwplan voor tijdelijke kantoor ruimte door de bouw- en ontwikkelingsgroep ,GEDO' te Holten De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de Bouw- en Ontwikke lingsgroep „Gedo", Mr. Vixseboxse- straat 12 te Holten, vergunning heeft gevraagd voor de bouw van een tij delijke kantoorruimte op het perceel, kadastraal bekend, gemeente Holten, sectie C. nr. 2622, gelegen aan de Aalpolsweg. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende veer tien dagen, ingaande 28 november 1969, schriftelijk bezwaren bij burge meester en wethouders indienen te gen het verlenen van tijdelijke vrij stelling van de bepalingen van het desbetreffende bestemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouw plan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 27 november 1969. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd, het besluit van de raad der gemeente Holten d.d. 23 september 1969. nr. 3576, tot wijzi ging van de „Drank- en Horecaver ordening Holten". Holten, 27 november 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Ged. Staten van Over ijssel bij besluit van 3 november '69 afdeling 2. nr. 85588, goedkeuring hebber, verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober '68, nr. 3712, tot vaststelling van het be stemmingsplan .de Haar' behoudens voor zover dit strekt tot vaststelling van: A. de bestemming van de op de plankaart roodomrande gedeel ten; B. de artikelen 9 sub e, 10 sub a. II lid 1, sub e, 12 lid 1, sub e, 13 lid 1. sub c. i4 sub d en e. 15 !:d 1 sub e. 16 sub d, 20 sub c en d. 23 en 24 van de voorschriften, waaraan goed keuring- is onthouden. Het besluit van Ged. Staten, alsme de het bestemmingsplan met de bij behorende toelichting en voorschrif ten liggen met ingang van 3 dec. 3969 gedurende een maand ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage. Zij die zich tijdig met bezwaren zo wel tot de gemeenteraad als tot Ge deputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. Eveneens zijn daartoe bevoegd zij, die bezwaren hebben tegen voormel de onthouding van goedkeuring door Ged. Staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Konin gin en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's Graven- hage. Holten. 28 november 1969 De burgemeester voornoemd, W. H- Enklaar Zaterdag 29 nov. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8 00 uur J. F. Sijtse- ma, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen. Zaterdag 20 nov. en zondag 30 nov. H. Hansma. Karei Doormanstraat 23, Wierden, tel. 05496-1765 van 13.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 29 nov. en zondag 30 nov. R. Back, Holterberg 43, tel. 1291. Elke morgen van 8.30-9.30 uur be halve zaterdag bij mevr. C. Knijff- Dekker, tel. 1438, bij geen gehoor tel. 1799 mevr. Beltman-Aanstoot Zaterdag 29 nov. t.e.m. 5 dec. buiten de diensturen Elektra: H. Huisman. Kolweg 42. tel. 1498. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voorsboerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag 28 nov. t.e.m. zondag 30 nov. keurmeester buiten de dienst uren H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Maandag 1 dec. t.e.m zon dag 7 dec A. Groen. Kozakkenstraat 15. tel 1230. Aangifte gestorven dieren op zater dag van 9.00-11.00 uur aan het slacht huis, tel. 1318.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1