Fraai winkelpand Wonnink N.V. werd officieel geopend Architectonisch een mooi gebouw Kerst- en Oiidejaarsmiimiier Raadsvergadering De aankomst van Sinterklaas SCHILDERS UIT DE „HAAGSE SCHOOL" Prijsuitreiking en feestavond „Holbatbeo Attentie Aanwinst voor Holten en omgeving ONZE AGENDA Burgerlijke stand Volgend jaar 20-jarig bestaan Voorlichtingsavond scholing en omscholing Gevonden en verloren voorwerpen Wachtdienst slachthuis Mooie avond van Holtense Kunstclub Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Spreekuur maat schappelijk werkster KERKDIENSTEN Medische dienst V, eekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen NEDERLAND +8C Beroep Herv. kerk uitgebracht Opbrengst klaprooscollecte HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 21 november 1969 Jaargang 21 - No. 46 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera "Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f.0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 21 november uur Forumavond A.R. Kiesver- vereniging in geb, Rehoboth. Zaterdag 22 november 14.50 uur Feestelijke aankomst en intocht van Sinterklaas aan het sta tion N.S. met medewerking van HMV. 14-17 uur verzilvering vakantie-ze gels Bouw- en Nevenbedrijven voor Kerst en Nieuwjaar en ver plichte verlofdagen bij P. F. van Doorn, Rietmolenstraat 4. Zondag 23 november 20.00 ur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie) Maandag 24 november 20.00 uur Vergadering van de Bra derie commissie in café Kalfster- man. 20.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst scholing, omscholing en bijscholing in hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag 25 november 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Bethanië. Spreekster zuster Strij ker van het Groene Kruis. 19.30 uur Raadsvergadering in loka liteit gebouw Rehoboth (zie raads agenda).' Donderdag 27 november 19.00 uur Sinterklaas bezoekt Neer dorp. Espelo en Dijkerhoek met medewerking van HMV. 19.45 uur Jaarvergadering en verlo ting Herv. Vrouwengroep Holten in het gebouw Irene. 's middags van 4-6 uur en 's avonds van 7-9 uur bezichtiging Veevoe derfabriek „Meng Unie Holten NV" (Zie adv.). Vrijdag 28 november 19.30 uur Grote verwerping van kren tenbrood en speculaas in "Het Trefpunt" te Espelo ten bate van dit gebouw. Zaterdag 29 november 14.00 uur Koekvergulden voor kinde ren leden Plattelandsvrouwen in de Huishoudschool. Opgave bij mevr. Ter Hoeven. Waardenborchstraat 36 's morgens van 9-12 uur bezichtiging Veevoederfabriek „Meng Unie Hol ten NV" (Zie adv.). Donderdag 11 december CBTB. Bedrijfsverenigingen Holten en Dijkerhoek in hotel Holterman. Wo isdag 17 december Chr. Gem. Zangvereniging ,.Soli 20.00 uur Kerstoratoriumuitvoering Deo Gloria" in de Ned. Hervorm de kerk. Geboren: Marcel, zv G. J. B. Vlogt- rnan en E. Reijlink. Dijkerhoek 45; Gerrit Hendrik, zv J. Ulfman en D. ,.T. Volkerink, Neerdorp 45; Hendrika Willemina, dv W. G. Markvoort en B. J. M. Markvoort, Holterbroek 95. Overleden: E. J. Paasse. 74 jr. Kol- rveg 63. Ondertrouwd: F. H. Klein Horst man, 27 jr. Oude Deventerweg 21. en S. Wieldraaijer, 24 jr, Heilendoorn. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: H. Gosler van Deven ter naar Holterberg 26; T. Jansen van Bathmen naar Noorderbergstraat 26; M. Kruimelaar-Nijboér van Gene- muiden naar Weversstraat 27: W. H. Stelling van Voorst naar Noorder bergstraat 24; R. A. Willemsen van Voorst naar Schuttersweg 9. Vertrokken: J. Witteveen van Hol terberg 15 naar Appingedam. Een monumentaal winkelpand, zeven meter hoog en met een frontbreedte van resp. 28 en 39 meter, markeert thans de hoek van de Oranjestraat en de Kerkstraat. De etalage-oppervlakte, met grote in staal gevatte spiegelruiten, heeft een lengte van 45 meter. Over de gehele lengte is een brede winkelpui aangebracht, waar door rond de prachtig verlichte vitrines veel ruimte is, om hun kostbare inhoud te bezichtigen. De rooilijn is teruggebracht, waar. door het ruimte-effect nog is verhoogd. Dit prachtige gebouw v.an E. Wonnink N.V. werd maandagmid. dag door Holtens burgervader, mr. W. H. Enklaar. onder zeer grote belangstelling, officieel in gebruik gesteld. De oudste directeur, de heer G. Wissink, reikte hem de sleutel aan. De burgemeester zeide het als voorrecht te beschouwen dit grote, zeker het grootste winkelpand in Hol ten mogen openen. Hij herinnerde er aan dat de families Wonnink en Wissink in Holten, diep wortel heb ben geschoten, waarbij hij in het bij zonder de naam noemde van de stam- Van de uitreiking der prijzen van de onlangs gehouden paarden- fokdag heeft het bestuur van de vereniging ,,Holbatheo" zaterdag avond in de zaal van café ,,'t Bonte Paard" een gezellige feestavond gemaakt, Zij bestond voornamelijk uit zang, muziek, een quiz en het optreden van een kinderkoortje. Met eigen krachten wist men een programma af te werken, dat telkens een hartelijk applaus oogstte. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de heren H. J. Reterink, hammondorgel, J. Mossink. accordeon en F. Oosterkamp. slagwerk. Zij zorgden na afloop van het programma er voor dat men nog een gezellig dansje kon maken. Voorzitteer W. Starink uit Bath men heette deze avond in het bij zonder welkom de heser J. H. Ve neklaas Slots, als afgevaarde van Coöp. Zuivelfabriek ..De Vrijheid" te Holten en de heren H. A. Bloe menkamp én J. Spikker van IJsseldal" beiden uit Leilele. Hij vond het jammer dat de opkomst niet zo groot was. Het volgend jaar wordt d,e 20e fokdag gehou den en bestaat de vereniging 20 jaar. Dan hoopt men er een groot feest van te maken. Om der wille van de kosten moest het nu hoofd zakelijk met eigen krachten ge schieden. Men had een zangclubj.e gevormd met de naam ..Nao 't warken nog zingen", dat met begeleiding van de band. tal van populaire liederen ten gehore bracht. Piesje Bouwman uit Nieuw Heeten en W. J. Molendijk van ,,'t Reuske" uit Okkenbroek vormden een uitstekend duet, dat tal van mooie en vaak gevoelige liedjes zong. „Klokken luiden", ,,Door eeen droombeeld van jouw", „De bekentenis" en o.m. „Wil je altijd bij mij blijven" klonken fraai en oogstten luide bijval. Een koortje van leerlingen der o.l. Dorpsschool in Bathmen zong onder leiding van het hoofd de heer A. A. Hofstede „De zondagsjager", ter wijl het meisje Ileleen Lunenborg uit Bathmen enkele gedichtjes de clameerde. Quiz-master, M. Bosschers uit Bathmen, kwam met elf vragen, die door niemand, zo bleek later, alle elf goed beantwoord waren. Er wa ren echter vier deelnemers met ne gen goede antwoorden, die 'n prijs je kregen. Ook de kinderen kregen voor hun optreden een cadeautje. De heer G. Paalman van ,.'l Bon te Paard", vertoonde een paar klou- renfilmpjes van de fokdag 1969, die deze geslaagde dag nog eens in de herinnering terugriep. Daarna wn- feu de prijzen aan de winnaars uit gereikt bestaande uit bekers en me dailles geschonken door landbouwor ganisaties, zakenlieden, particulieren en de gemeentebesturen van Hol ten. Diepenveen en Raaltc. De heer H. J. Bouwhuis uit Holten, die 19 jaar lang meehielp de prijzen uit te reiken, kan wegens ziekte niet aanwezig zijn. Met „Bedankt voor 't gezellige avondje" van de zangclub werd 't programma besloten, niet. echter na dat ook deze medewerkers een pre sentje van voorzitter Starink had den ontvangen. Er Werd daarna nog enige tijd gezellig gedanst. vader van het hudige geslacht Wis sink, de heer B. J. Wissink, wiens naam in de analen van de gemeen te o.a. als wethouder te vinden is en die vroeger al blijk heeft gegeven van een goede visie op de toekomst. Door het afstoten van andere ge bouwen heeft de familie Wissink tien speciaalzaken onder een dak weten te concentreren en daarmede blijk ge geven met haar tijd mee te gaan". Andere tijden vragen een andere wij ze van zakendoen", aldus mr. En klaar en het is zeker een gelukwens waard, dat men de moed en ook het vertrouwen in de klantenkring heeft gehad om hetgeen wat nu gebeurd is te raüseren. Na er nog aan te hebben herinnerd, dat die klanten kring zich ver in de regio uitstrekt, wenste hij de familie Wissink heel veel succes met deze nieuwe aan winst. Sprekende namens de VVV herinner de mr. Enklaar er aan, dat de heer G, Wissink deze vereniging vele ja ren trouw heeft gediend als bestuurs lid en altijd blijk heeft gegeven van zijn grote belangstelling voor het vreemdelingenverkeer. De bouw van deze nieuwe zaak is ook van de zij de der VVV een hartelijke gelukwens waard, Mr. Enklaar zei verheugd te zijn. dat Holten met een dergelijke zaak verrijkt is. De heer W. ten Berge bracht als voorzitter van de Holtense Handels vereniging de gélukwensen van dë winkeliersvereniging over. Doelende o(p Eva in het paradijs, zei hij met een grapje, dat Eva zich naakt voel de en gekleed wilde worden. Zelfs al -zouden de vrouwen in de toe komst ongekleed willen gaan, dan bleef er voor Wonnink n.v. nog de herenafdeling over en zelfs als dit minder zou worden dan rest haar nog altijd de woninginrichting, daarmede wijzende op de veelzijdigheid van ha zaak. Spreker wilde ook het gemeente bestuur gelukwensen met dit prach tige nieuwe pand en sprak de hoop uit, dat dit de stoot mag zijn om de in voorbereiding zijnde plannen voor de dorpssanering alsnog te verande ren. „Wij zijn blij, dat dit mooie gebouw op zo'n machtig punt verrezen is". Met de durf om het te bouwen wen ste hij de familie Wissink geluk. Namens het personeel sprak de heer H. Rozendom, die de ontwikke ling van de laatste jaren schetste en o.a. zei „Wij zijn trots in deze mooie winkel te mogen werken, maar het verlaten van het oude gebouw doet ons toch ook wel een beetje pijn". Hij bood een grote bloembak aan en sprak de hoop uit dat de zaak mag groeien en bloeien, dat ook deze bloe men daarbij mee zullen groeien. De architect, de heer L, C. van de Bovenkamp, die met dit pand een architectonische •«■er fraai gebouw heeft gecreëerd, vertelde hoe in vijf maand de bouw.moest worden ge realiseerd omdat de directie het ge bouw vóór het begin van de jaar lijkse winkelweek wilde openen, het geen dank zij alle aannemers en de inrichters van het gebouw is gelukt. Onder het gebouw is een, naar de oppervlakte even grote kelder, die nog als winkelruimte kan worden Ingericht. Names de buren heeft de heer H.W. te Velden de familie Wissink nog toe gesproken. Er werden inmiddels veel bloemen en geschenken aangedragen Het jongeste directielid, de heer Joop Wissink, bood mevr. C. P. K. Ep- klaar-v. Andel bloemen aan en dank te alle sprekers en hen die bloemen en geschenken aanboden. Ook net ge meentebestuur, gemeentewerken, Rijkswaterstaat, architect van de Bo venkamp de diverse aannemers, het personeel en de directie van de in koopvereniging „Topkring" betrok hij in zijn dankwoord, terwijl hij de hoop uitsprak op een blijvende goede sa menwerking met de collega's, die deze middag tot de genodigden be hoorden. Het interieur mocht niet te zeer op een warenhuis gelijken, omdat de kopers dan Wonnink niet meer zouden herkennen als de zaak. die in meer dan 100 jaar op tex tiel.- conferentie- en woninginrich ting gebied een reputatie heeft opge bouwd tot ver in de omtrek. Wij hebben gestreefd naar een grote ge zellige ruimte, waarin het kopen het oude vertrouwde persoonlijk bedie ningscontact waarborgt, aldus de heer Joop Wissink. Het interieur is, met zijn overvloe dige verlichting, vertrouwelijke en stijlvol en van een enorme gespecia liseerde inhoud. Het pand is gebouwd door gebr. Timmerman uit Wierden. als hoofd aannemer. Verder bouwden daaraan mee gebr. Maats, schilderwerk. N.V. Emsbroek Vorden, centrale verwar ming, :fa. J, v. Bruggen en zn„ elec- Het nieuwe monumentale winkelpand van E. Wonnink N.V. op de hoek van de Oranjestraat en de Kerk straat. trische installatie G. J. Schuiterd, stucadoorswerk, Rexwinkel, Eefde de staalconstructie, fa van de Broek Enschede het maken van de pui, Maars NV Harderwijk, de plafonds, fa. van de Berg te Zwolle, de in richting van het interiëux; en J. W. Klein Horstman en Zonen, het buiten werk. De architect heeft nog een bijzon der woord van dank gebracht aan zijn assistenten, bouwkundig-tekenaar Bank en opzichter Van der Wielen en noemde in het bijzonder Kees van Bruggen, die de laatste tijd dag en nacht in de weer is geweest voor het gereedkomen van de verlichting. Veel steun heeft bij ondervonden van de heer Joop Wissink en diens echtgeno te. Namens de gezamenlijke aanne mers heeft hij negen stuks lampen aangeboden. Wij brengen nu reeds onder de aandacht van onze lezers en adverteerders, dat in ver band met het feit, dat de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag dit jaar achter in de week val len, de volgende verschijnings data zijn vastgesteld. De week vóór Kerstmis: nor male verschijning op vrijdag, 19 december. Het Kerst- en Oudejaarsnummer: dinsdag 23 december 1969. In dit nummer zullen de Kerst- en nieuwjaars groeten moeten worden opge nomen, omdat de krant niet eerder weer verschijnen kan wegens bezwaren op de drukkerij dan op vrijdag, 2 januari 1970. Wij doen een dringend be roep op alle belanghebbenden om vooral zeer vroegtijdig ad vertenties en eventuele be richten aan te bieden. Voor het nummer van 19 de cember uiterlijk op woensdag 17 december. Voor het num mer van 23 december uiterlijk op zaterdag 20 december en voor 't nummer van 2 januari uiterlijk dinsdag, 30 december 1969. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad De gemeenteraad komt dinsdag, 25 november, om 19.30 uur, in open bare vergadering bijeen in een loka liteit van het gebouw Rehoboth. Behandeld zal worden de volgende agenda: 1. Notulen van de openbare verga dering van 31 oktober 1969. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel om in te stemmen met de conclusies en principe-voor stellen vervat in een discussie nota inzake het aangaan van 'n gewestelijk samenwerkingsver- verband. 4. Voorstel tot aankoop van een strookje grond van Wonnink NV, alhier. 5. Voorstel tot ruiling van grond met de heer H. Aanstoot, Look 53. alhier. 6. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant met de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage voor het jaar 1970. De vakbeweging houdt zich binnen het kader van de veranderingen in Jiet toerkgelegenheidspatroon in ons land o.a. sterk bezig met het vraag stuk van de scholing en omscholing. In dit verband is er in Overijssel orgaan van de gewestelijke arbeids bureaus t.w_ het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Zwolle. Dit bureau belegt in de provincie een aantal voorlichtingsavonden over dit onderwerp voor allen, die daarvoor interesse hebben. Een dergelijke avond wordt in Hol ten gehouden op maandag, 24 no vember om 20 uur in hotel Vosman. Wat het onderwerp zelf betreft, verwijzen wij naar een artikel in ons vorige nummer, dat deze materie uitvoerig behandelt en naar de aan kondiging in dit nummer. In het telegram, dat wij in ons vorige nummer publiceerden omtrent de aankomst van Sinterklaas is, wat betreft het uur van aankomst, een fout geslopen. Sinterklaas arriveert op zaterdag, 22 november a.s. om 14.56 uur aan het Station N.S. te Holten. Zoals men in de grote aankondiging in dit blad kan lezen worden alle kinderen reeds om half drie op Kalf- stermahsweide verwacht om bij de muziekkoepel een ballonnetje in ontvangst te nemen om daar mede op het Stationsplein de grijze bisschop te verwelkomen. Er wordt per aanwezig kind slechts één ballonnetje uitgereikt. Sinterklaas is op 5 december. Ons nummer van 28 november a.s. biedt nog volop gelegenheid om uw aanbiedingen en sorteringen voor Sin terklaas in dat nummer bekend te maken. Verzoeke beleefd, wel tijdi ge opgave, want op de laatste dag is het bijna niet meer btf te benen. Redactie en administratie Holtens Nieuwsblad WERPEN van 12 tot 20 november Gevonden: sjaal: damesschoenen; kentekenplaat met achterlicht en bak; donker gekleurde bril; kinderhand schoenen; dameshandschoen. Verloren: meisjesbril (bruin blank montuur): nylon jack: snoeischaar; verzekeringsplaatje HLR 144: gou den broche (Schevenings model) bruine sjaal: 1 pr. stoffen dames handschoenen: fototoestel. Kodak in leren tasje, dia viewer (lichtnet.) Vrijdag 21 november tot en met zondag 23 november keurmeester buiten de diensturen C. Dijkstra. Schoolstraat 5. telef. 1833. Maandag j 24 november tot en met zondag 30 november: H. J. Moleman. Lago- weg 13. telef. 1974. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9 tot. 11 uur, aan het slachthuis, telef. 1313. Tijdens de druk bezochte 21e bijeenkomst van de Holtense Kunst, club „HKC", die het afgelopen weekend in Amicitia gehouden werd heeft mejuffrouw A. Wagner, wetenschappelijk medewerkster van het Gemeentemuseum te Den Haag een lezing gehouden over de Haagse schilder Isaac Israëls, die leefde van 1865-1934, zoon van de meer bekende Josef Israëls. Zij wist haar gehoor zeer te boeien door afbeeldingen van talloze meesterwerken van beide schilders van de z.g. Haagse School op het witte doek te brengen en nader toe te lichten. Om het werk van de zoon beter te leren kennen, gaf mejuffrouw Wagner eerst een beeld van vader Josef Israels, die vooral bekendheid kreeg door zijn schilderij ,,De ver dronken visser" een realitisch werk stuk, heel groot, dat op de wereld tentoonstelling van 1861-1862 te Lon den grote aandacht trok en waarme de diens succes is begonnen. Overi gens ontwikkelde Joscf Iraëls zich meer als de schilder van het ver fijnde beeld. Een duidelijk voor beeld daarvan is „Het vrouwtje bij de haard". In 1863 trouwde Josef en in 1865 werd zijn zoontje Isaac g-e- boren. Van 1870 dateert zijn opname in en zijn omgang met de schilders van de Haagse School. In 1870, Isaac is dan vijf jar, wordt het eerst van diens schilde ren gehoord. Hij was dol op dieren en zo kwam het dat hij zo goed die ren kon schilderen. Een van zijn jeugdwerken „De schermles" was b.v. in zuiver perspectief geschil derd, het was precisiewerk, dat ge tuigde van een jong begin. Op 17- jarige leeftijd schilderde hij een meisje in een geel kostuum. Üit de wijze waarop hij de broosheid 't meisje is heel jong gestorven in dit schilderij tot uitdrukking bracht, uit de tere details, blijkt hoe be gaafd deze jongen was. Mejuffrouw Wagner vertelde van zijn ontvangst in de Salon te 'Parijs, van zijn vele reizen, zijn belangstel ling voor litteratuur en leetterkunde en van zijn talenkennis. Een geweldig succes behaald», hij m Parijs met „De begrafenis van een jager", die met militaire eer werd begraven, een doek van 2.25 meter breed en o.a. met „Vertrek van de kolonialen naar Indië", waarbij hij een studie maakte van elke persoon, die op het doek kwam. Maar allengs ging zijn werk in 'n andere richting en zocht hij voor zijn oeuvre de werkende en levende mens, werd het impressionistisch, warm van kleur b.v „Stadsgrach ten. Cafe Chaniant, de Koffiepik- sters. Talloze afbeeldingen uit eigen land. u:t tal van andere landen er, zelfs uit het huidige Indonesië toon de mejuffrouw Wagner doormiddel van haar lichtbeelden. Waren de werken uil zijn jeugd zeer minitieus van opzet, later wist hij door slechts enkele vegen zijn figuren gestalte te geven. Josef was de schilder van het intieme. Isaac van de straat. Diens omgang met de letterkundi ge Frans Erens, is voor zijn vor ming van groot belang geweest. In 1934, op bijna 70-jarige leeftijd, is Isaac Israëls onder een auto geko men en aan de gevolgen overleden Na deze prachtige inleiding en beeelden. waarvoor dokter Nagelhout mejuffrouw Wagner dank bracht en waarvoor zij een spontaan applaus oogstte, had de verloting plaats van 18 kunstvoorwerpen als; schilde rijen, tekeningen, reprodukties. pot- tebakkerswerk en boeken over kunst, waarvan de eerste vijf in- naars hieronder volgen: le prijs H. J. Bouwhuis, 2e prijs H. J. Arfman, 3e prijs J. W. Dolle- kamp. 4e prijs J. P. Nagelhout en 5e pry's H. J. Hartsuiker. Er kon deze keer voor een waar de van f 1200.- aan kunstvoorwerpen verloot worden, omdat er weer meer lootjes verkocht waren deelde de dokter nog mede. Hij vroeg nog wel ideeën voor een volgende bijeen komst van de club. De avond werd geopend door de burgemeester, die dokter Nagelhout een compliment maakte voor deze 21e bijeenkomst en hem dank bracht, dat men jaar in jaar uit door deze samenkomsten bij de kunst bepaald wordt. Elke morgen van 9 tot 11 uur, be halve zaterdags, bij: mevrouw C. Knijff-Dekker, telef. 1438. Bij geen gehoor: telef. 1799 mevr. Beltman- Aanstoot. Zaterdag 22 november tot en met vrijdag 28 november buiten de diensturen Electra: H. Heijenk, Kolweg 44, telef. 2124; gas: geen dienst. 's Ochtends van 9 tot 10 uur op maandag, dinsdag en vrijdag, in het Groene Kruisgebouw, telef. 1436. 7. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer J. Boersma als ambtenaar van de burgerlijke stand. 8. Behandeling bezwaarschrift te gen 'n aanslag in de woonforen- senbelasting. 9. Voorstel tot het garanderenvan rente en aflossing voor een te sluiten geldlening door de wo ningbouwvereniging „Onze Wo ning" te Deventer ten behoeve van de bouw van 53 woningen. 10. Voorstel tot intrekking van de verordening geldelijke steun doorstroming. 11. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1969 (af- en overschrijvingen). 12. Rondvraag. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Van der Neut van Nijverdal; 19 uur hulppr. A. Seheiievis. Extra collec te: „Inwendige Zending". 10 uur Jorrgerendienst in „Irene". Geref. Kerk: 9.30 en 15 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding kerkge bouw. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur Eucharis tieviering (in het gebouw Irene). NIEUW IIEETEN R.K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bothanië: 10 uur hulppr. A. Schen»- -vis (Gezinsdienst). Extra eollee „Bouwfonds Bethanië". OKKENBROEK gned, Herv. Kerk: 10 uur ds. W. P. J. Osinga, Herdenking der gestor venen. Zaterdag 22 november vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg. telef. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 22 november en zondag 23 november: A. G. Hoekstra, Scher- penzeelseweg 8. Goor. telef. 05470- 3355 van 18 tot 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 22 november en zondag 23 november: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telef. 1515. Vrienden van de Sint én 't kind frankeren hun Sinterklaaspost met de vrolijke kinderzegels '69. Een kaartgroet, een pak ket Kies uit 't „muzikale" zegelpalet! Kinderzegels en kinderkaarten zijn verkrijgbaar bij de dames van het plaatselijk kinderpost- zegels-comité. Kinderzegels ook op het postkantoor. Opbrengst in 1968 f 6.417.- of gemiddeld per inwoner f 0.92 (landelijk gemiddelde 0.94). De kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft een beroep uitge bracht op vicaris P. Lugtigheid te Leidschendam. De z.g. Klaproos-collecte ten bate •a:i het Ned. Oorlogsgraven Comité heeft dit jaar f 1276.37 opgebracht Ivorig .jaar f 1235,89). Zij werd ver richt. door de leerlingen van de scho lengemeenschap. Alle gevers en col lectanten wordt hartelijk dank ge bracht

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1