WERKGELEGENHEID BLIJFT ZICH GUNSTIG ONTWIKKELEN Te verharden wegen in de ruilverkaveling Eerste officiële optreden an het Jeugdkorps Scholing en vakopleiding omscholing volwassenen UITVOERING H.M.V. ONZE AGENDA Speeiilaas-aclie „De Trekkers" Burgerlijke stand Vanavond bijeenkomst gezinsweek Gezellige dropping „Jong Hollen" TELEGRAM uit Spanje Gevonden en verloren voorwerpen VANAVOND BIJEENKOMST KUNSTCLUB vraag dan aanbod KERKDIENSTEN Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Bijeenkomst he j aardensociëteit Officiële publikatie VI K" Sch: mg v emd it Ba HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 14 november 1969 Jaargang 21 Nr. 45 Uitgave van de Stichting Holten* Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyeri 'Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrydag 14 november 14«4>5 u. Bijeenkomst Holtense Kunst club „HKC" in Amicitia. 1-9.30 uur Verwerping krentenbrood enz. in. café ,,De Wippert". 19.30 uur Verwerping krentenbrood enz. in „Het Trefpunt" te Espelo, 1.9,45 uur Gezinsweekavond in het ge bouw Irene. Probleemfilm „Phoe be". Spreekster mej. Koning van het Nat. Prot. Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid in Den Haag (zie ber.) Zaterdag 15 november 19.30 uur Prijsuitreiking en feest avond „Holbatheo" in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek met film fok- dag 1969. Maandag 17 november 20.00 uur Buitengewone ledenverga dering van de M.A.C. ..De Holter- berg" in clubhuis café Vruggink. 18.45 uur Vertrek vanaf Irene van Jonge Kerk voor bezoek aan ds. J. H. Israël te Coevorden. Dinsdag 18 november 20.00 uur Jaarvergadering van de IJsclub „De Noordpool" in Hotel Holterman (zie adv.) Donderdag 20 november 19.30 uur Uitvoering Holtense Muziek vereniging ,,HMV" en Jeugdkorps in het gebouw Irene. Vrijdag 21 november 19.43 uur Forumavond A.R. Kiesver eniging in gebouw Rehoboth. Zaterdag 22 november 14.50 uur Feestelijke aankomst en intocht van Sinterklaas aan het sta tion N.S. met medewerking van H.M.V. Maandag 24 november 20.00 uur Vergadering van de Brade riecommissie in café Kalfsterman. Dinsdag 25 november 20.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Bethanië. Spreekster zuster Strij ker van het Groene Kruis. Donderdag 27 november 19.00 uur Sinterklaas bezoekt Neer dorp, Espelo en Dijkerhoek met medewerking van H.M.V. 19.45 uur Jaarvergadering en verlo ting Herv. Vrouwengroep Holten in het gebouw Irene. Vrijdag 28 november 19.30 uur Grote verwerping van kren tenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate van dit gebouw. Woensdag 17 december 80.00 uur Kerstoratoriumuitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in d® Ned.-herv. kerk. Nederland is een industrieland geworden. Na de Tweede we reldoorlog zijn industriële bedrijven als paddestoelen uit de grond gerezen. Waar voorheen de koeien graasden, staan nu grote fa briekshallen; waar eens de ploeg door de grond werd getrokken, zijn woonwijken en winkelcentra opgericht. Hoe is deze snelle ontwikke ling tot stand gekomen? Waar zijn de mensen vandaan geko men, die deze industrie, deze nieuwe woonwijken mee heb ben opgebouwd? De groep geschoolde vaklie den, die het kader moesten gaan vormen van de nieuw op te richten industrie was aanvan kelijk niet groot. Er ontstond een grote behoefte aan geschool de werknemers in de bouw- en metaalbedrijven. Vele mensen, die deze funk- ties wel graag zouden willen vervullen, zaten echter met de moeilijkheid, dat ze; of in 't ge heel geen opleiding hadden ge volgd (de ongeschoolde werk nemers) of een opleiding had den genoten, die voor de indus trie niet aantrekkelijk was (landbouwpersoneel, kantoor bedienden, kleermakers). De overheid zag dit probleem in en heeft toen overal in het land scholingsmogelijkheden gecreëerd. Op deze z.g.n. Centra voor Vakop leiding van Volwassenen in onze provincie gevestigd in Zwolle en Al melo bestaan cursussen voor op leiding tot bouw- en metaalberoepcn. Er zijn 3 aspecten, welke het vol gen van een cursus aan deze Centra bijzonder aantrekkelijk maken, nl.: 1. De cursus brengt voor de cur sist geen kosten mee; alle kos ten van. instructie- en lesmate riaal worden door de overheid betaald: 2. De cursist ontvangt tijdens de ten van instructie- en lesmate- opleiding een z.g.n. loondervings vergoeding; 3. De opleiding wordt niet in klas- severband, maar volledig indi vidueel gegeven. Dit houdt kan worden begonnen. Vele mensen, die in hun jeugd geen kans hadden gehad om een beroep te leren of voor een vak waren op geleid, waarin geen toekomstmoge lijkheid meer zat, zijn door het vol gen van een cursus aan een Cenl voor Vakopleiding van Volwassenen aan een goede baan geholpen. In Ne derland zijn op deze wijze 75.000 men sen opgeleid; de provincie Overijssel had daarin een groot aandeel. Voor welke beroepen kan men worden opgeleid? De Centra kennen twee hoofdrichtingen: t.w. de me taal- en de bouwopleidingen. Bin nen deze twee richtingen kan een nadere keuze worden gemaakt, b.v. het volgen van de cursus Timmer man, metselaar, automonteur, bank werker, elekt. monteur Voor hen die een leeftijd hebben tussen de 18 en 50 jaar en een vak willen leren, waar toekomstmoge lijkheden in liggen, zijn er dus nog steeds kansen om dit te bereiken. De offers, welke hier tegenover staan, zijn betrekkelijk gering. Geen langdurige avondstudies, maar een dagopleiding met toekenning v: inkomen, eventueel reiskostenvergoe dingen en prestatietoeslagen. Over de toelating tot het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen beslist de directeur van het gewes telijk Arbeidsbureau. Ieder, die interesse heeft voor de bovenbedoelde cursussen kan zich vervoegen bij het arbeidsbureau, waaronder zijn woonplaats ressor teert. De Wandelsportvereniging "De Trekkers" houdt op woensdag, 19 no- ember weer haar jaai-lijkse specu laasactie, waarvan de baten ten goe de komen aan de jeugd-wandelsport. De pakken speculaas a f 1.50 wor den huis aan huis aangeboden. De vorige keren ging de ingeslagen hoe- eelheid speculaas in één avond van de hand. De organisatoren hopen, dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Sinterklaas nadert, weer en dan dat met de opleiding iedere dag is speculaas erg in. Maandagmiddag wordt het prachtige nieuwe winkel pand van E. Wonnink n.v. aan de Oranjestraat en Kerkstraat officieel ge opend. De opening zal plaats hebben door de burgemees ter, mr. W. H. Enklaar, om 3.00 uur. Voor het publiek heeft de opening dinsdag morgen plaats en kan men vanaf 8.00 uur een kijkje ko men nemen. Bovenstaande foto geeft al ongeveer een beeld hoe het pand er uit ziet. Men is met man en macht bezig om de inrich ting op tijd gereed te krij gen. Geboren: geen. Ondertrouwd: M. Pel. 30 jr, Apel doorn. en T. L. Hoogkamp, 20 jr. Holterberg 1 H. J. ten Wolthuis, 24 jr, Boschkampstraat 14, en W. Këttelarij, 18 jr, Beuseberg 172 G, Zweers, 27 jr, Wierden. en G. D. Stegink, 25 jr, Neerdorp 74. Gehuwd: A. Nolles, 24 jr, Weststel lingwerf, en G. Kolkman. 24 jr, Gaar- denstraat 13. Overleden: geen. Bevolking Ingekomen: .J. M. Wansink-Riet- berg van Kaalte naar Noordenberg- stfaal 28 G. A. D. Stegeman-Vos van Rijssen naar Industriestraat, 32 H. J. Deeten-Vulink van Diepen veen naar Dijkeihoek 36 W. J. C. Oolbekkink-Van der Duin van Mar- kelo naar Landuwerweg 1 A. J. C. Brands en gezin van Goor naar Hof- fesstraat .31. Vertrokken: A. Nijzink-Van Huigen bosch van Neerdorp 39 naar Rijssen G. B. Greutink van Holterberg 25 naar Hengelo (O.) A. Z. Hoefman van Mr. G. Vixseboxsestraat 27 naar Almelo G. Nolles-Kolkman van Gaardenstraat 13 naar Leeuwarden. De Herv. kerkeraad belegt vanavond (vrijdag 14 nov.) om 7.45 uur in ge bouw Irene" de uitgestelde gezins weekavond. Spreekster is mej. Ko ning van het Nat. Prot. Centrum. Onder meer zal de film „Phoebi" worden vertoond. Op 22 november 1967 brand de de garage af van de fa. De afdeling „Jong Holten" van de PJGO hield zaterdagavond 8 novem ber een geslaagde dropping. Ondanks de slechte weersomstandigheden in de vooravond was de deelname toch redelijk te noemen. 39 personen wer den in een gesloten vervoermiddel naar onbekende bestemming ver voerd. Om ongeveer kwart voor ne gen werd de eerste groep gedropt in een afgelegen bosrijke omgeving tus sen Diepenheim en Neede. Het eind punt van de dropping moest zijn café Schepers in de buurtschap Lochhui- zen vlak voor Neede. De kans dat de groepen verkeerd zouden lopen was groot, omdat er gedropt werd in een afgelegen streek en men kon kiezen waar men heen zou lopen, richting Diepenheim-Gel- selaar of Neede. Tijdens deze drop ping moest een drietal opdrachten uitgevoerd worden. Deze waren als volgt: 1 Breng een zakje eikels mee (de hoeveelheid wordt in punten be rekend), 2 Maak een gedicht van minstens acht regels over ..woning nood", 3 Breng een sneetje witbrood mee. Om kwart voor elf waren alle zes groepen in café Schepers gearriveerd waar men een bord soep aangeboden kreeg. Daarna werd gezellig feest gevierd met grammofoonmuziek van E. J. Kers. Tussentijds wérden de gemaakte gedichten door de verschil lende groepen voorgelezen en werden door de voorzitter de prijzen uitge reikt. _)e eerste prijs werd gewonnen door groep 3. die het hoogste aantal punten behaalde en tevens hel eerste op het eindpunt arriveerde. Deze- groep bestond uit, de jongens H. Ren- sen, II. Klein Teeselink, G. Tuitert, Jalink en W. Nijenhuis. Zij kregen een fruitschaal aangeboden. De tweede prijs (een fles wijn) was voor groep 1, bestaande uit mej. H. Pasop, de heer Brendedte, mej. G. Reijlink en E. Krikkink. 3e prijs (2 flessen pruimen): groep 5: J. Markvoort, A. Schippers, D. J-odt en E. Struik. De droppingstoto welke voor hel Tertrek ingevuld werd, weid gewon- *tn door A. Schippers. A. Muller Zonen, inter nationaal taxi. en transport bedrijf aan de Larenseweg. Met het oog op een betere situering van de Pastorie straat ter plaatse is 'n nieu we onderhoudsgarage aan de andere zijde van de straat gebouwd, die men over een paar weken in gebruik hoopt te nemen. De garage heeft een oppervlakte van plm. 600 m2. Er kunnen zes grote vrachtwagencombina ties in staan, maar dat is niet de bedoeling. Deze wor den gestald aan de Beuse- bergerweg. Het heeft door allerlei omstandigheden wel lang geduurd, maar nu is het dan bijna zover, dat men over veel ruimte kan be schikken. Sinterklaas komt naar Holten Wij ontvingen uit Spanje het volgende telegram: Holtens Nieinosblad Holten Heb vernomen, dat de Hol tense Handelsvereniging weer een grootscheepse winkelweek gaat houden ter gelegenheid van mijn verjaardag. Zou het zeer op prijs stellen als alle kin dertjes bij mijn komst op zaterdag 22 november op het stationsplein aanwezig waren. Arriveer met trein van 13.56 uur. SINT NICOLAAS Madrid, 13 november 1969. De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Hollen-Markelo heeft aan de Kon. Ned. Ileide Mij. op dracht gegeven diverse bestekken voor de verharding van zandwegen en ter verbetering van waterlopen en kunstwerken voor te bereiden binnen het ruilverkavelingsblok. Het betreft onder Hollen o.a. de ver harding van de: Haarlerweg, Dam merweg, Valeweg, Haalmaussteeg, Oude Djepenveenscwcg (gedeeltelijk) Van Notcnsweg (ged.) Wansinkweg (ged.) Meilinksweg, Vijl'huizcnwcg (ged.) YVcustenweg (ged.) Broekmaat- weg aansluitend aan de Sehapendijk, Stationsweg (Dijkerhoek) en Tolweg (ged.). In Markelo: Witterietsweg, Post weg (ged.) Kluinvenneweg (ged.), Potdijk, Oude Rijssenseweg, Verleng de Bergweg, Traasweg, verbindings weg tussen Voordesdij en Esinksgoor- dijk, Kerkweg en Siokkumerweg, Stoevelaarsweg. Tijinksteeg (ged.) en de verbinding tussen de Stoevelaars weg en de Holtdijk. Omsdijk en de verbinding Omsdijk-Scholendijk. Voorts bestekken voor de verbe tering van de waterhuishouding in het bovenstrooms van het Witte Veen en de Schaarsen (waterschap „Sal- land") voor de verbetering van de waterlopen en kunstwerken in het stroomgebied van de Els- en Enter graven en voor de aanleg van wegen en waterlopen en de bouw van een gemaal in het zgn. Heriker Vlier (beide laatste objecten gelegen bin nen het waterschp „De Regge"). Het ligt in de bedoeling met de Gevonden: herenportemonnaie met inhoud, groene regenbroek, brom- fietsslot. Verloren: rood-bruine knipporte- monnaie inhoud ongeveer f 40,-, sier- ring koplamp Peugeot, bruin tasje inhoud f 2,50, kam en spiegel. aanbesteding en uitvoerig dezer be stek in 1970 te beginnen. Zodra de bestekken gereed zijn, zul len via zittingen 'en bijeenkomsten, de belanghebbenden worden ingelicht over de uit te voeren werken en de daarmede verband houdende maat regelen. Mochten er omtrent de ruilverka veling cn met name over deze wer ken klachten, vragen of wensen bjj belanghebbenden bestaan, dan die nen zij zich schriftelijk te wenden tot de secretaris van dc PC, de heer G, J, Langenbarg, gemeentehuis te Holten. De Holtense Kunstclub "HKC" de club van dokter Nagelhout- houdt op vrijdag. 14 november 1969 in Amici tia haar 21e bijeenkomst. De openjng geschiedt door de bur gemeester, mr. W .1-1. Enklaar, en dokter Nagelhout zal. daarna een kor te inleiding houden, omtrent de ac tiviteiten van cle club op cultureel gebied. Mej. A. Wagner, wetenschappelijk medewerkster van het Gemeentemu seum in Den Haag houdt een lezing met lichtbeelden over het werk van Isaac Israels. Nederlands figuurschil der, zoon van Josef Israëls, beiden zeer bekende Haagse schilders. Tijdens de pauze zullen, zoals ge il uikölijk diverse kunstwerken ver loot worden o.a. schilderij naar keu ze door of Evert Moll of Jan Slijk huis of Johan de Vries, drie tekenin gen van cle bekende Holtense schil der en tekenaar Kees Stoop, twee reproducties in kleur van schilderij en van Isaac Israëls; enkele stukken pottenbakkerswerk van de heer M.H. Zaalberg te Ommen en enkele boeken over kunst. De bijeenkomst begint om 7.45 uur (precies). In de bouwnijverheid kan een ver minderde werkgelgenheid geconsta-. teerd worden, die behalve door sei- zoenmatige invloeden, ook veroor zaakt wordt door de afnemende bouw activiteit in Deventer. Daarvoor kan Voor de tijd van het jaar kan de toeneming va nde werkloos heid in het gewest Deventer ten opzichte van de vorige maand gematigd genoemd worden. Deze toename bedroeg slechts 12 ge registreerde mannelijke arbeiders (317 eind september tegen 329 ultimo oktober). Ofschoon vooral in de seizoengevoelige bedrijfs- klassen de mutaties toenamen, blijft dank zij de steeds groter wordende vraag naar arbeidskrachten de werkloosheid zich op een laag niveau bewegen. echter in de omliggende gebieden nog compensatie gevonden «orden. Ook in de verkeerssector is door afstoting van personeel het einde van de seizoenwerkzaamheden merkbaar. Ten opzichte van de cijfers der overeenkomstige maand van het vo rige jaar blijkt zowel uit de hoogte van de geregistreerde arbeidsreserve als uit de vraag naar arbeidskrach ten, dal de werkgelegenheid zich gun stig blijft ontwikkelen. In de werkloosheid van vrouwën komt weinig verandering. De vraag naar administratief personeel is bij zonder groot. Moeilijker is het voor de kleuterleidsters om in hun beroep een plaats te vinden. Volgens opge stelde prognoses zal in de toekomst echter de vraag het aanbod vermoe delijk overtreffen. De geregistreerde arbeidsreserve bedroeg in de gemeen ten, die ressorteren onder het gewes telijk arbeidsbureau Deventer, abso luut en in procenten als volgt (tussen haakje"s de cijfers over september: Deventer 253 is 1.5 pet. (258 is 1.6 pet.); Bathmen 1 is 0.3 pet. (2 is 0.5 pet); Diepenveen 7 is 0.4 pet. (9 is 0.5 pet); Holten 14 is 3.6 pet. (10 is 1.1 pet); Olst 14 is 0.8 pet. (29 is 1,1 pet); totaal gewest 329 is (9 is 0.5 pet.), Raalte 40 is 1.5 pet. 1.4 pet. (317 is 1,3 pet); provincie 3831 is 1.9 pet. (3801 is 1,9 pet.); het Rijk 43649 is 1.5 pet. (42118 is 1.4 pet.). Aanbod en vraag van mannen in enkele belangrijke beroepsgroepen in het gewest Deventer zijn resp: bouw vakarbeiders 19-80, metaalbewerkers 24-243. textielarbeiders 2-11, levens- en genotmiddelenbereiders 2-65, kan toorpersoneel 45-84, personeel in al- gem. dienst incl. losse arbeiders 18- 58 overige beroepsgroepen 75-153, to taal mannen 329-702. Minder geschik- tenj 144. In de overige rayons in Overijssel was het aanbod aan mannen (abso luut en in percenten) Almelo 515 is 2.0 pet. Nijverdal 127 is 1.3 pet, De venter 329 is 1.4 pet. Emmeloord 103 is 1.3 pet. Steenwijk 152 is 2.2 pet. Enschede 1003 is 2,5 pet. Har- denberg 351 is 3.5 pet. Hengelo 337 is 1.2 pet. Kampen 116 is g....y pet. Dronten 19is 0.6 pet. Oldenzaal 293 is 2,3 pet. en Zwolle 481 is 2,0 pet. Holten. Ned. Herv. kerk 10.00 u. Hulppred. A. Schellevis (Gezins- dienst). Extra collecte voor het Provinciaal Kerkewerk. 19.00 uur Open Deur-samenkomst. Spreker ds. Meester, jeugdpredi- kant te Zwolle. Geref. kerk 9,30 uur ds. R. Oos- terhoff, 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. In beide diensten is het ene offer voor eigen kerkelijk werk. Aan de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistievierring) 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heeten. R.K. Kerk zater dagavond 7.30 "uur. Zondagmorgen 8.00 iur en 10.00 uur. Dijkerhoek. Bethanië 10.00 uur ds. Stehouwer van Nijverdal. Extra collecte voor het Prov. Kerkewerk. Okkenbroek Ned. Herv. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga (Bed. H. doop) Extra collecte voor het Jeugdgebouw. Zaterdag, 15 nov. vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8.00 uur J. F. Sijtse- ma, Pastoriestraat 50, tel. 1870 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag, 15 nov. en zondag 16 no vember J. van den Enk. Burg. v.d. Bergplein 33, Wierden, tel. 5496-1634 van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 15. nov. en zondag 16 no vember R. Back, Holterberg 43, tel. 1291. 's Ochtends van 9.00-11.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw tel. 1436. O O Elke morgen van 8.30-9.30 uur be halve zaterdags bij mevr. C. Knijff- Dekker. Bij geen gehoor tel. 1799 me vrouw Beltman-Aanstoot. Zaterdag 15 nov. t.e.m. vrijdag, 21 nov. buiten de diensturen Electra: J. Kolkman, Gaardenstraat 31, tel. 1363, Gas: J. Bosschers, Beu seberg 129, tel. 1945. Vrijdag. 14 nov. t.e.m. zondag 16 nov. - keurmeesters buiten de dienst uren i J. Hof. Kozakkenstraat 19. tel. 1967. Maandag 17 nov. t.e.m. zon dag. 23 nov. C. Dijkstra, Schools'r. 5, tel. 1833. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00-11.00 uur aan het openbaar al achthuis, UI, 1318. De bcjaardcnsociëteit zal haar maandelijkse bijeenkomst houden op dinsdag, 18 november a.s., in het ge bouw Irene. De heer J. Venrooy uit Amersfoort vader van mevrouw Vehof-Venrooy uit de Xoordenberg- straat die vier maanden in Zuid- Afrika vertoefde, zal deze middag een aantal films vertonen, die hij daar opgenomen heeft. Alle bejaar den zijn van harte welkom. De soos begint om 14.30 uur. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan t.a.v. de bouw van een vlrijstaande woning in de Beuseberg bij perceel Beuseberg 91 De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer A. J. Pekkeriet. Beuseberg 91. alhier, ver gunning heeft gevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning bij zijn boerderij op het perceel, ka dastraal bekend, gemeente Holten, sectie C, nr. 2645, gelegen aan de Braamweg, Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met hei ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 17 novem ber a.s. schriftelijk bezwaren bij bur gemeester en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het desbe treffende bestemmingsplan ten be hoeve van het onderhavige bouw plan. De bouw- en situatietekeningen lig- gen gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 14 november 1969 W. H. Enklaar. De burgemeester voornoemd, Uitgave gemeentegids voor Holten .In verband met de uitgave van een gids voor deze gemeente, waar in gegevens zullen worden opgeno men betreffende instellingen en ver enigingen in Holten, verzoeken wij de secretarissen van verenigingen ons opgave te willen verstrekken van: vereniging, com- a. naam van de missie e.d.; b. naam en adres en zo mogelijk telefoonnummer van de secreta- Schriftelijke opgaven worden gaar ne voor 24 november e.k. ingewacht tér gemeentesecretarie (t.a.v. de heer K. B. Koning). Burg, en weth. van Holten, W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan t.a.v. bouwplan kantoor door Vleeswarenfabriek „Encko" N.V. De burgemeester van Hotten maakt bekend, dat de Vieeswaren- fabriek „Enoko" N.V., Kerkhofsweg 13. alhier, vergunning heeft gevraagd voor de bouw van een kantine tegen de bestaande fabriek, op het perceel kadastraal bekend, gemeente Holten] sectie F, nr. 2855, gelegen aan dé Kerkhofsweg, hoek Spoorstraat. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende 14 dagen, ingaande 17 november a.s., schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier voor een ieder ter inzage. Holten, 14 november 1969 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan t.a.v. bouwplan garage met showroom en woning door de heer R. W, J. Pots te Schalkhaar De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer R. W. J. Pots. Oosterwechelsefiveg 2 te Schalkhaar vergunning heeft ge vraagd voor de bouw van een gara ge met showroom en woning op het perceel, kadastraal bekend, gemeen te Holten, sectie F, nr. 2796, gelegen op de hoek LarensewegHaarstraat. Aangezien het bouwplan zich niet draagt met hef ter plaatse geldende bestemmingsplan kunnen rechtheb benden op aangenzende en nabijge legen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 17 november a.s., schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 34 november 1969. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De Holtense Muziekver. HMV zal op donderdag 20 november tijdens de jaarlijkse uitvoering voor dona teurs in gebouw ..Irene" onder lei ding van dii igcnt Hennv Fransen de volgende werken ten gehore bren gen: Bandology. mars. Eric Osterling; Divertimento Festivo, Otto Ketting; Johan Kriegérsuile, A den Arendt El Gato Montës (paso doble) Manuel Penella; Servus Wien (potpourri) Nico Dostal; Five Minutes with Je rome Kern, Jerome Kern. Lohgstreet - Dfx:*, ars. Lex Abel- Het jeugdko».. zich 0nder lei ding van de heer H. J. S. Bouwhuis voor de pauze voor de eerste keer officieel presenteren en wij en v«i®n met ons zien met belangstelling uit naar dit officiële debuut. Vlak voor- en direct na de pauze zullen optre den de „Twente Zangers" een moder ne vocalgroup bestaande uit 4x4 stemmen die volksliederen, negro-spi rituals. gospel-songs en musicals zul len zingen. De „Twente zangers" (di rigent Gerard Hulsink) die nog slechts enkele jaren bestaan, hebben in tal van plaatsen enorm succes ge oogst. Vrijdagavond 14 november ge ven zij in het Parkgebouw te Rijs sen samen met het Gallus Oktet uit Ljubljana (Joegoslavië) een con cert. Al met al donderdagavond in „Ir», ne" een rijk afwisselend programma waarvoor ongetwijfeld zeer veel be langstelling zal bestaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1