DERDE LUSTRUMFEEST O.L. DORPSSCEIOOL Een diamanten paar Gem.-ambtenaren krijgen gelijke duurtetoeslag IN HOLTEN (voorlopig?) GEEN ATHENEUM Kinderen genoten geweldig ONZE AGENDA I Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Wachtdienst slachthuis Wat is Maat schappelijk Werk Optocht en spelletjes MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen eekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster O.L.M. schonk schilderij Berends Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Mooie opbrengst collecte Officiële publikatie ONTEIGENING KERKDIENSTEN Leeraar Duits Geslaagd BOETIEK-ROMANS Gemeenschappelijke keuringsdienst met Hellendoorn Vrfódag 7 november 1969 HOLTENS NIEUWSBLAD I Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875^87 van de Raijfeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad De openbare scholengemeenschap in Holten krijgt voorlopig althans niet als bovenbouw een Atheneüm. Dit deelde burge meester, mr. W. H. Enklaar, in de vorige week vrijdagavond ge houden vergadering mee op een vraag van de heer Kaan (PvdA), die in de desbetreffende staatscourant Holten voor het jaar 1970 niet had aangetroffen. ,.Er zijn", verklaarde de raadsvoorzitter, „sedert de indiening van het verzoek nogal wat problemen gerezen ten aanzien van het keuzepakket van de leervakken. De eindklas van de Havo telt 28 leerlingen en dat moeten er meer zijn". De leerlingen van de Dorpsschool zagen vol verwachting uit naar vrijdag 31 oktober, want er zou feest zijn in en om de school. Donderdag was ieder al geladen. Thuis werd er veel werk gemaakt voor de optocht die gehouden zou worden. Het personeel versierde de hal kleurrijk. De oudercommissie richtte ladders op hij de in gang van het plein. Een trekker bracht een vracht sparregroen op, om van de ladders een mooie triomfboog te maken. De weerberichten werden beluisterd. De feestcommissie ver richtte veel voorbereidend werk, 32 melkbussen gedeeltelijk met water gevuld fungeerden als hoekpunten van de spelperken, ver bonden met touwen. Stoelen en tafels werden gehaald, gelost en in de hal van de school geplaatst voor de broodmaaltijd. Vrijdag morgen. motregen! De eerste leerling stond om 7.20 voor de f eest poort! Hij had de slaap uit. Ieder hoopte op gunstiger weer voor het feest! Zaterdag 8 november 19.30 uur .Dropping-speurtocht" van de PJGO ...Jong Holten" voor leden en niet-leden vanaf Geb. Wansink Dorpsstraat 17. Betaaldag Z.C. „Twenhaarsveld". Zondag 9 november 1-9.30 'Uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie advertentie). Maandag 10 november 20.00 uur Ruilavond postzegelclub HPC in café ..De Waag". Inleiding van de heer Hagedoorn over de sa menstelling van kavels. Dinsdag 11 november 20.15 uur Vergadering afd. Dijker- hoek Ned-. Bond van Plattelands vrouwen. Spreekster mevr. L. Cre- mer - Schutrups, maatschappelijk werkster. Donderdag 13 november 19.30-21.00 uur Afhalen toegangsbewij zen uitvoering HMV kantoor Coöpe ratie, Stationsstraat. 20.00 uur Bijeenkomst leden en echt genoten verbondsafdelingen NVV en CNV in gebouw Rehoboth. Inleiding mevr. L. Cremer-Schutrups over „Maatschappelijk Werk". Vrijdag 14 november 19.45 uur Bijeenkomst Holtense Kunst- club ,,HKC" in Amicitia. 19.30 uur Verwerping krentenbrood enz. in café ,,De Wippert" (zie adv.) 19.30 uur Verwerping krentenbrood enz. in „Het Trefpunt" te Espelo (zie advertentie) Zaterdag 15 november 1.9.30 uur Prijsuitreiking en feest avond „Holbatheo" in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek, met film fok- dag 1969. Donderdag 20 november 19.30 uur Uitvoering Holtense-Muziek vereniging „HMV" en Jeugdkorps in het gebouw Irene. Gevonden en verloren voorwerpen van 30-10-'69 tot 7-ll-'69: Gevonden: rechter handschoen, br. jas. herenportemonnaie met inhoud, herenportemonnaie met inhoud. Verloren:' rode fluwelen knipporte- monnaie, damespolshorloge merk Zentra, groene poncho, knipportemon- naie met inh., dubbele bruine fiets tas, groen regenjack Vermist: roodbonte pink met bles, uit weide. Geboren: Marjan dv G. -J. Hoek man en J. E. Teeselink. Holterbroek 94 Jan Willem Johan zv G. H. Sluiter en J. H. J. Bekkernens, Beu- seberg- 169 Egbert Hendrik zv H. J. Bosschers en E. Hulsman, Kozak- kenstraat 56. Ondertrouwd: G. J. Beid man 23 jr. Bergmanstraat 38 en H. J. Kistema- ker 21 jaar, Apeldoorn. Getrouwd: T. Jansen 23 jaar. Bath- men en H. H. Bosschers 21 jaar. Dij kerhoek 77. OverledenD. Aaftink 73 jr.. Oran jestraat 43. BEVOLKING Vertrokken: K. K, N. Ong-Tan van Holterberg 26 naar Deventer H. A. Witteveen van Holterberg 15 naar Almelo. Vrijdag, 7 nov. t.e.m. zondag, 9 nov. keurmeesters buiten de dienst uren H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513, Maandag. 10 november t.e.m. zondag, 16 november: J. Hof- Kozakkenstraat 19, tel. 1967. Aangifte gestorven dieren op zater dag: van 9.0011.00 uur aan het openbaar slachthuis, tel. 1218. De leden en hun echtgenoten van de verbondsafdelingen van het NVV en het CNV zijn uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op donderdag. 13 november om 20.00 uur in zaal Reho both. Mevr. Cremer-Schutrups, maat schappelijk werkster in Deventer en Holten, zal dan een inleiding houden over het onderwerp „Maatschappelijk Werk". Er bestaal nog veel misver stand over de taak van een maat schappelijk werkster en omtrent de wijze waarop en waarvoor haar hulp kan worden ingeroepen. Daarom heb ben de plaatselijke bestuurdersbonden van NVV en CNV deze avond belegd in de hoop, dat velen zullen komen luisteren. Er is gelegenheid tot vra gen stellen en voor eventuele discus sie. Deze bijeenkomst is tevens de eer ste vorm van samenwerkihg. die bei - de plaatselijke vakcentrales voor de toekomst beogen. Weldra kwamen iegpn half negen de leerlingen. Byna ieder had zich mooi gemaakt of stelde iets voor! Ouders stonden in groepjes toe te kij ken. Tot ieders verrassing deed het personeel ook mee bij de verkleed- party! Daar kwamen de kinderen van de openbare kleuterschool uit de Tuinstraat een aubade brengen, na dat de Dorpsschooljeugd het vlagge- lied gezongen had. De kleuters mochten door de versierde hal een wandeling maken. Trap op trap af. Het was een leuk idee, dal zij een aubade kwamen brengen. Ze keken hun ogen uit. By het afscheid kregen ze nog een appel mee! On dertussen was de optocht geformeerd en met eigen muziek van toeters, deksels, bussen enz. trok de stoet door dc Gaarden en de Boschkamp. Veel belangstellenden maakten fo to's. Het personeel van de School met de Bijbel had de leerlingen net jes langs de weg opgesteld om hun kennisjes en vriendjes te zien en toe tc wuiven. Het weer bleef gunstig voor (lc wandeling door het dorp, wat velen ceht verheugde! Bij school werden op het plein spel letjes gedaan. Ongeveer 40 ouders hadden zic-h beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het spelplan. Wel dra stonden de leerlingen in rijen voor de spelp.?rken naar vrije keus tot alle 15 afgedaan waren en de puntonkaarten naar de telcommissie konden worden gebracht. Bij veel spelletjes kwam het niet aan op over leg en behendigheid, bij enkele wel. De snelleties bestonden uit: Dop- Flop', Ping-Pong-Plu. Bussmijt werk. Hoedje Wip. Ezeltje Prik, Band Bel Bal, Vang de vis, Sjoelen, Grib- bel-Grabbel. Flessentrekkerij. Knik- kerpoort, Pinguinvangen. Roulette. Knikkertrekkerij en Dobbelen. Zij werden gedaan in verschillende stands. In twee uur was alles klaar. De organisatie berustte bij meester G. J. van 't Holt. Felicitaties School met dc Bijbel Tijdens de kinderspelen kwam mees ter J. Kroon, hoofd van de School met de Bijbel, met een deputatie van zijn leerlingen, gelukwensen aanbie den bij dit 3e lustrum. Ook werd 'n doos met hyacinthen aangeboden 2 voor elke klas en 1 voor Bovenmees ter Brouwer op fraaie glazen. Deze geste, werd bijzonder gewaardeerd door personeel, feestcommissie .en leerlingen. Nadat de spelletjes wa ren beëindigd gingen de kinderen de hal binnen waar de gedekte tafels een Lengte besloegen van 64 meter. Twee puntbroodjes, een krenten broodje. een flesje, een appel en een feestmuts lagen geneed bij de kaart jes. waarop klas, nummer en keuze flesje stonden vermeld. Het was een gezellig samenzijn, waarna nog even kon worden gespoeld voor de deuren van Irene opengingen. Jeugdkorps HMV Op en voor het podium zat een dertigtal jeugdige muzikanten, waar onder verschillende van de lagere school. Pas in februari waren de er- ste oefeningen begonnen. De heer H. Fransen, musicus alhier, drigeerde de groep onder ademloze stilte van de zaal. Wie z'n ogen sloot, zou kun nen denken dat volwassenen speel den! Het succes was .groot en het applaus zal hebben gestimuleerd voor verdere studie en oefening. Ook en kele belangstellenden waren aanwe zig. Hierna kwamen de kleuterschool leerlingen nog een mooi zelfver vaardigde plaat aanbieden. Dinie en .Hermiena hielden het geschenk vast en overhandigden het. Daarna zongen de kinderen nog een toepas selijk liedje en toen zochten zij hun schooltje weër op. Nu ging het doek open en kwam het iEnschedese Vrije Toneelschap op d planken met „Het dansende ezel tje" door Erik Vos. De kinderen leefden geweldig mee vooral die van de lagere klassen. Een achttal kin deren in kostuum beklom het podium om de spelers bloemen aan te bie den. Samen gingen ze nog een dans je met hen maken. Tussen de bei de bedrijven werden de kinderen ge trakteerd. Na het toneelspel werden de prijzen, gewonnen bij de wedstrij den. uitgereikt, in de schoollokalen. Voor ieder was er een prijs, doch d.e winnaar mocht het eerst kiezen, daarna in volgorde van de verover de punten. De uitslag was aldus: Klas IA: 1. Alie Oostervell2. Manda Broekhuis: IB: 1. Ansje Bul- •sink: 2. Albert Oostervelt: 2. 1. Erik Schippers: 2. Anneke Baltes; Klas 3: 1. Gerrit Willems. 2. Marieke Weg- stapel: 4. Gerrit Agterkamp: 2. Pe ter v.d. BrinkKlas 5: 1. Ria v.d. Noort. 2. Alice Wierbos: Klas 6: 1. Tim de Maag. 2. Henk Jansen. Tot slot werden er 500 beltonnen opgelaten, aangeboden door de ver eniging voor openbaar onderwijs. De kaartjes werden aan het touwtje be vestigd. Dc heer Van der Stouw had ze gevuld. Op een sein van de heer Brou wer gingen de ballonnen de lucht in en dreven over het dorp in Noord- Oostelijke richting. In spanninfe wor den reacties van de vinders afge wacht. Na dit laatste programmapunt gingen de kinderen huiswaarts om daar te vertellen hoe fijn alles ge weest was. s Zaterdag 8 nov. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur C.H. Riet dijk, Moelenbelterweg. tel. 1280 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag, 8 november en zondag, 9 nov. E. A. Witfop. Wierdensestraat 18.00-19.00 uur talleen' voor spoedge vallen). Zaterdag, 8 nov. en zondag, 9 nov.: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, telefoon 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Na een uitvoerige toelichting van de burgemeester, waarin deze er op wees dat men altijd trouw de sala rismaatregelen van de regering had gevolgd, volgde een uitvoerige gcdachlenwisseiing, waarbij de heer Kaan als eerste spreker er voor pleitte om voor de minst draag- krachtigcn een gunstige uitzondering te maken. Hij meende dat het niet zo erg zou zijn, dat dc hoger gesa- larieerden iets minder zouden krij gen. De heer Landeweerd (AR) was 't wel met de voorzitter eens. dat men altijd de .regering is gevolgd, maar hij kon in dit geval beter een gelijk bedrag verdedigen. Het gaat niet. om de waarde van de arbeid, maar om een duurtetoeslag, zei de heer Lan deweerd en zijn partijgenoot, de heer Wiggers, vroeg zich af waar om men niet van de rijksregeling zou kunnen afwijken. Mijn sociaal gevoel zegt mij dal dit een beter voorstel, is. De raadsvoorzitter en wethouder Rietberg deden alle moeite om de raad aan te tonen, dat het hier om een principe gaat en dat men op 'n heilloze weg is voor de toekomst Bepaalde vakbondon zijn hier in" sprongen omdat de minister de be slissing aan de gemeenten heeft overgelaten. Ook de heren Westevik (CH) en de heer Wansink (gem, belang) bleken voor een gelijke uitkering te voe- len. Daarentegen betoogden de heren Ten Berge (gem. bel.) en H. Riet berg (CH). dat de rijksregeling een reëler basis bood. De heer Ten Berge en de burge meester betoogden, dat door de be- ,,Is de kans voor Holten voorgoed van de baan en bent u te optimis tisch geweest", wilde de heer Kaan weten. Mr. Enklaar antwoordde, dat dc zaak nog te pril is om er uitputtend over te praten. Het advies van de desbetreffende commissie voor het voortgezet onderwijs is gunstig ge weest. maar de Staatssecretaris van Onderwijs heeft Holten afgewezen. Wij stonden op het deelplan Over ijssel en dat heeft hij ons de ver wachting gewekt, dat de zaak wel goed zat. Of daarmee de kans om een Atheneum te krijgen voorgoed van de baan is, kon de burgemees ter niet zeggen. De zaak is zelfs nog niet in B. en W. geweest. Over een eventueel in beroep gaan kon de burgemeester dan ook nog niets me dedelen. Hij wilde hierover eerst nog met de directeur van de school spreken. Men gaat naar een andere evoluering van het onderwijs, daar om wilde spreker de zaak»nog eerst eens bekijken.„Maar wij zitten hier niet stil", gaf hij de heer Kaan de verzekering. Bij het doorlezen van het rapport over de kaartverkoop aan het ge meentelijk zwembad had de heer Wansink geconstateerd, dat de ge meente quit is gebleven. Het bad kan zich zelf bedruipen, hij stelcLe daarom de vraag of het bad niet uitgebreid kan worden. Het is mo menteel te klein. Elke morgen van 8.30-9.30 behalve zaterdags bij mevr. C. Knijff-Dek- ker. Bij geen gehoor tel 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 3 nov. t.e.m. vrijdag, 14 nov. buiten de diensturen Electra: H. Huisman. Kolweg 42. tel. 1498. Gas: W. C. van de Weert - hof, Voorsboerstraat 3, tel. 1793. De collecte voor het geestelijk ge handicapte kind heeft f 1936.47 opge bracht. Vorige jaar zonder Dij kerhoek f 822.30. De inzameling geschiedde met zakjes door de leden van de afdelingen der Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Niet alleen de gevers en geefster, maar ook de col lecterende dames wordt hartelijk dank gebracht voor deze mooie uit komst. lastingaftrek de hogere ambtenaren niet ve.el meer dan f 140,- netto zouden ontvangen. Het voorstel Kaan werd tenslotte met 8-4 stemmen aangenomen. Voor stemden de heren Wansink, Wig gers, Landeweerd, Westerik, Van Schooten, Gazan. Meerman en Kaan. Tegen stemden de heren Ten Berge, Klein Velderman, J. Rietberg en H. Rietberg. Deze beslissing hield tevens in, dat de raad aan G.S. zal advise ren. dat de gemeente-secretaris en de gemeente-ontvanger ook een uit kering van f 140.- zullen ontvangen. Tarief mestkalveren De raad kon zich verenigen met het voorstel om de tarieven voor 't slachten van mestkalveren -te wijzi gen, zoals B. en W. in hun voorstel hebben aangegeven nl. met een al- lopende korting naarmate meer ge slacht wordt. TJit de woorden van de voorzitter bleek, dal de invoering vay het ta rief nog niet urgent is. zulks in te genstelling met "t pre-advies. waar in wordt gezegd. ..thans heeft een slachter van mestkalveren belang stelling getoond voor het gebruik maken van het openbaar slachthuis j dezer gemeente." Die belangstelling is dus blijkbaar weer weggeëbd. De raad besloot verder een ge meenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeente Hellendoorn voor de keuringsdienst van vee en vlees De zapk is wat lang opgehou den verklaarde de raadsvoorzitter in zijn toelichting, omdat men meen de het slachthuis buiten de regeling Een voorlopige prijsopgave had aan het licht gebracht, verklaarde de burgemeester, dat voor zo'n uit breiding (zo'n kuipje) zeven ton op tafel gelegd zou moeten worden. „Wij zullen meer systematisch te werk moeten gaan", zei mr. En klaar. ..en eerst zien klaar te ko men met de sportvelden. Die staan nu met 'n tekort op de begro ting voor 1970." Gratis De tijdelijke huisvesting van de raadzaal in de consistoriekamer zal de gemeente niets kosten. De Ge- ref. Kerk stelt de lokaliteit gratis beschikbaar deelde de raadsvoorzit ter mee, naar aanleiding van op merkingen in 'n vorige vergadering, dat B. en W. niet konden zeggen welke de huur zou bedragen. De raad aanvaarde als schenking een enorm groot schilderstuk, dat de Holtense kunstschilder Berends destijds heeft vervaardigd in op dracht van de OLM voor een of an dere tentoonstelling en dat altijd in het Landbouwhuis te Zwolle gehan gen heeft, in het nieuwe gebouw is dit schilderij niet meer op zijn plaats. Het is een gezicht op de Zuurberg en de voorzitter vond (le schenking een mooie geste van het OLM-bestuur, die hij in dankbaar heid wilde aanvaarden. te moeten houden. Deze mening werd ook door de andere gemeen ten gedeeld, want behalve met Hel lendoorn kan deze regeling ook wor den uitgebreid met Rijssen. Men heeft eerst Hellendoorn gekozen, omdat het daar h.et moeilijkst lag. De part-time keuringsdierenarts heeft daar zijn functie opgegeven. Hellendoorn heeft eerst onderhan deld met Raalte maar dat is niet doorgegaan. De slachthuiscommissie heeft zich met deze regeling akkoord ver klaard. De raad hechtte er zijn fiat aan. Als gevolg van deze regeling zul len de veehouders van Hellendoorn niet het r.echt van f 7.50 per uur be hoeven te betalen voor noodslach- iingen buiten de diensturen, mits af komstig van hun bedrijven, erven of stallen. Villaterrein „Look" Aan de NV Aannemings- en We genbouwbedrijf v/h J. Krekel en Zn. werd onderhands opgedragen 't ge deeltelijk bouwrijp maken van het villaterrein „Look" voor de som van f 56.575,-. De heer Wansink wilde meteen de verharding van de Duistere Steeg, langs het toekomstig sport complex „Meermanskamp" laten meenemen, maar de voorzitter meende, dat dit beter bij de aanleg van het sportcomplex kon plaats vinden. Uitvorig werd gesproken over 't beroepsschrift van het aannemers bedrijf B. J. Nijhuis en Zonen te Rijssen om de weigering van B. en W., van een bouwvergunning voor 't bouwen van een woning op de Lich tenberg ongedaan te maken. „Destijds is door het hoofd van gemeentewerken aan notaris Van Schooten te Rijssen gezegd, dat hier gebouwd kon worden. Toen stond er nog een boerderij. Nu staat er niets meer en is een bestemmings plan in voorbereiding verklaard, zo dat het verlenen van een bouwver gunning niet mogelijk is. Het zou te zot zijn", zei mr. Enklaar. „om vergunning te verlenen voor de bouw van een boerderij, indien de ze later een andere bestemming zou krijgen. De wet on (le ruimtelijke ordening regelt ook de bestemming van een gebouw en met die wet in de hand is dus veranderine niet mep,- moseliik." De raad besloot 't beroepsschrift af te wijzen. t.b.v. aanleg en verbetering gedeelte provinciale weg Raalte-Gelderse grens De burgemeester der gemeente Hol ten maakt bekend, dat, ter voldoe ning aan artikel 15 der onteigenings wet. een afdruk van het in de Neder landse staatscourant van 29 augustus 1969, nr. 167, gepubliceerde Konink lijk besluit van 14 augustus 1969. nr. 53, houdende aanwijzing van perce len tot onteigening ten algemenen nutte ten behoeve van de aanleg en verbetering van het gedeelte van de weg Raalte-Gelderse grens (Laren) (secundair wegenplan van Overijssel nr. 14) vanaf de aansluiting van de Dorperdijk aan de bestaande weg Holten-Laren tot de Gelderse grens en de aanleg van een tweetal ontslui tingswegen. een en ander met bijko mende werken, in de gemeente Hol ten, van 10 november 1969 tot en met 2 december 1969 ter inzage van een ieder is nedergelegd ter secretarie van de gemeente. HOLTEN. 7 november 1969. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. HOLTEN. Ned. Herv. kerk. 10.00 u. ds. Boo- gert van Hellendoorn, 19.00 u. Hulp prediker dhr. A. Schellevis. In bei de diensten extra collecte voor Ire ne. 10.00 u. Jongerendidnst in het gebouw Irene. Geref. Kerk 9.30 uur ds H. Brinkman van Rijssen en 3.00 uur ds W. A. Krijger van Wierden In beide diensten Dankdagcollecte. Bij de uitgang collecte voor verbouw en uitbreiding van de kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het egbouw Irene. NIEUW HEETEN. R.-k. kerk Zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8.00 u .en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië 10.00 u. Hulpprediker dhr. A. Schellevis. Ex'.ra collecte voor de Inwendige Zending. De heer J. S. Molewijk. waarne mend hoofd van de o.l. Dorpsschol is benoemd als leraar Duits aan de Martinetschol te Zutphen. Aan de TH te Enschede is voor 't vak propaedeutisch examen (P2) ge slaagd de heer J. Meuleman, H. J. Wansinkstraat 4. Een nieuwe reeks vol avontuur en liefde De uitgeverijen van De Arbeidspers en Meulenhof - Nederland komen dit najaar met een gezamenlijke reeks „Boetiek-romans" op de markt. Te midden van de stortvloed van, „har de boeken" vol sex, geweld en sen satie is er een groeiende belangstel ling voor romantiek. In die vraag gaan de Boetiek-romans vöorzien. Iedere vrouw kan haar hart ophalen aan Boetiek. Zij treft in deze reeks alles aan wat haar kan doen ont snappen aan de dingen van alledag. Alle geliefde genres, zoals de dok tersroman. de historische roman en het klassieke liefdesverhaal zijn ver tegenwoordigd. Beide uitgeverijen maakten een zorgvuldige keuze uit het beste wat er in deze sector te vinden is. Het zijn boeken geworden waarvan iede re vrouw zal genieten; de huisvrouw, de werkende vrouw, de echtgenote van de tandarts en de ouvreuse in de bioscoop, de verpleegster en het meisje van de middelbare school. Zij allen vinden in de Boetiek-ro mans boeken van hun gading op goed niveau. De boeken uit deze reeks zijn hart- veroverende geschenken voor iedere vrouw. Er is dit najaar een keus uit zes titels. Het eerste deel heet „Waar liefde in het spel is" en het is ge schreven door Anne Betteridge, in het buitenland bij het lezende da- mespubliek zeer geliefd. De andere delen zijn ..Gevaarlijke romance in Tirol": „Venus als ver pleegster", „Gravin en Tsarina", ..De Dansende sleutel" en „De Wan kele Vlam". Er zijn zes nieuwe delen in voorbe reiding: Sarah Blaine: „Waar mijn hart naar hunkert"; Barbara Cart- land: „Op vleugelen der liefde"; So- nia Deane: „Dokter Nigel's ge heim"; Mary Faid: „Lijsteres der liefde"; Rona Randell: „Janet bij gaslicht"; Patricia Robins: „Ge heimzinnige idylle". Een boetiek roman kost f 6.90 en bevat ongeveer 200 bladzijden. „Waar liefde in het spel is", dat wij ter recentie ontvingen ziet cr zeer verzorgd uit." Het echtpaar J. W. Stevens en F. Stevens - Wansink herdenkt dinsdag a.s. zijn 60-jarig huwelijk. De heer Stevens is 85 jaar en zijn vrouw telt 81 lentes. Zij zijn nog bijzonder kras. „Vuur oale leu biwwe nog good te passévertelde het diamanten paar onze fotograaf toen hij het bovenstaande plaatje kwam maken en dat zegt veel goeds over hun gezondheid. Het echtpaar woont in de buurtschap Beuseberg dicht bij de Schipbeek. Men spreekt altijd van Ste vens „De Boer". Het echtpaar heeft 6 kinderen. 27 kleinkinderen en 23 achter kleinkinderen. Dinsdagmiddag zal het dmmantenpuor receptie honden in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Het zal hun daarbij zeker niet aan belangstelling ontbreken. De Holtense gemeente-ambtenaren krijgen allemaal een gelijke duurtetoeslag van f 140,-. De meerderheid van de raad heeft het voorstel van B. en W. om de rijksregeling (1 procent met een mi nimum van f 110,- en een maximum van f 260,-) van de hand ge wezen door een voorstel van de heer Kaan (PvdA) te aanvaarden, waarin deze, in overeenstemming met het advies van het Centraal Orgaan voor de behartiging van de gemeentelijke personeelsaan gelegenheden en de drie centrales van overheidspersoneel (ABVA, NCBO en KABO) pleitte voor een gelijk bedrag voor allen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1