i Grootscheepse winkelactie begint 22 november Ouderavond van o.I. Kolschool Bloedafname-actie Rode Kruis werd een groot succes Zaterdags alle zaken om 5 uur dicht KLAPROOSDAG '69 Door goede samenwerking Sinterklaas bezoekt Holten DE TOERIST VERLANGT MEER ACCOMMODATIE IZE AGENDA IS™: KERKDIENSTEN Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Verbouwde kippenhokken uit de tijd WACHTDIENST SLACHTHUIS Bromfietser maakte val MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorgi •ging Storingsdienst GEB Bejaardensoos bezocht „DE HALM" Flauwvallen van kinderen bij krans- legging op Canadese begraafplaats In één maand zeshonderd gulden voor oud papier HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 31 oktober 1969 Jaargang 21 - Nr. 43 Uitgave van de 8tichting iltens Kieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers 'ftèwertentieprijs 1-15 mm (a. ooniant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per kalf jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 275587 van de Raiff eisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 31 oktober ïtefcooHieest Dorpsschool 30.-00 uur Vertoning dia's over de historie van Holten in het gebouw Iisene SS 30 uur: Openb. raadsvergadering ten gemeentehuize Zondag 2 november uur dansen in z-aal Boode te ■en (zie adv.) Maandag 3 november 10:44» uur ouderavond van de Scho lengemeenschap in de aula van de school Donderdag 6 november 10.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth „Rijsttafel en Indische gerechten' Demonstratie ..Conimex B.V." ledereen hartelijk welkom. 10.45 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wen Holten en Dijkerhoek in Irene. Filmavond door mej. M. Wansink. ©asten van harte welkom. Zaterdag 8 november 10.30 uur „Dropping-speurtocht van de PJGO ..Jong Holten" voor leden en niet-leden vanaf Geb. Wansink Dorpsstraat 17 25C „Twenhaarsveld" Maandag 10 november ,,MPC". Inleiding door de heer Ha- $edoom over de samenstelling van kavels Dinsdag 11 november 20.15 uur Vergadering afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Spreekster mevr. L. Cre- mer - Schutrups, maatschappelijk werkster Vrydag 14 november Kunstclub „HKC" in Amici'tia HOLTEN. Ned. Herv. kerk 8.30 uur en 10.15 uur hulpprediker dhr. A. Schellevis. In beide diensten extra collecte Reg. Comm .boven het IJ. Geref. kerk 9.30 en 3.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten ts het ene offer voor de kerk. Bij de uilgang collecte voor verbouw en uit breiding van de kerk; 19.30 uur. In terkerkelijke dienst ter herdenking Kerkhervorming. Voorganger ds. C. C. Addink. Collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap. R. K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. MEUW HEETEN. R.K. Kerk. Za terdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Rethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte Reg. Comm. boven het IJ. OKKENBROEK. N.H. kerk 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga, Kerkher vorming. Extra collecte voor de Evangelische Maatschappij. Woensdag, 5 novemh. Dankdag voor gewas en arbeid. HOLTEN. Geref. kerk. Interkerkelij ke diensten, 10.00 uur en 19.30 uur Voorganger ds. R. Oosterhoff. In bei de diensten is de collecte bestemd voor het werelddiakonaat. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk Wt.00 uur ds. Beerthuis van Babhmen. Van 23 tot 30 oktober 1969. Gevonden: militaire baret, znlve- ren halskettinkje, heren polshorloge, sigarettenaansteker, damespara- pluie. week-endtas met inhoud. Verloren: gouden herenpolshorlo ge, herenportemonnee met inhoud, witte jongens-gymschoenen, gouden halskettinkje met hanger. De bloedafname-avond, die door de afdeling Holten van het Ne derlandse Roode Kruis, sedert haar bestaan, werd georganiseerd, is een enorm succes geworden. Met niet minder dan 537 flessen bloed is het bloedafname-team van het Centraal Laboratorium van de bloedtransfusiedienst van het Ned. Roode Kruis, woensdagavond naar Amsterdam vertrokken. De leider van het team, de heer O. Weiier en zijn assistent, de heer J. Eeman, waren dan ook bijzonder tevreden over het behaalde resultaat van een afdeling, die een der_ gelijke organisatie nog niet eerder bij de hand gehad heeft. Voorafgaande jaren gingen er wel een aantal Holtenaren naar Rijssen om daar bloed af te staan, maar hun aantal beperkte zich tot op Geboren: Co en, zv C. Septer en C. A. Blom., Voorsboersstraat 4 Grietj.e, dv D. J. Tuitert en. J. Strokap, Schoutenstraat 10 Jo- han Wendel, zv J. F. Sijtsema en C. M. Tesch. Pastoriestraat 50, (ge boren te Deventer) Janka. dv J. Drogt. en M. Vos. Schoutenstraat 18, (geboren te Deventer). GehuwdG. J. Schuppert. 25 jr. Industriestraat 30 en H. J. Paal man, 22 jr, Waagweg 3 H. Schmidt, 26 jr. Moienbelterweg 22 en .J. H. van den Bos, 23 jr, Moien belterweg 22. BEVOLKING Ingekomen: J. Meijer van Diepen- heim naar Oranjestraat 75a F. ter Mul en gez. van Westerbork naar Noorderbergstraat 20 J. Slettenhaar van Arnhem naar Gaar- denstraat 6 A. H. van Pijpen en gez. van Veenendaal naar Vianen- weg 6 G. J. Mekkelholt en gez. van Avereest naar Schoutenstraat 7 G. van de Maat-Boode van Markelo naar Dorpsstraat 10. Vertrokken: T. M. .1. Nijland van Dijkerhoek 99 naar RaaJte. z'n hoogst een vijftig-tal. Nu had den zich 588 donors opgegeven, waarvan er dus 537 zijn verschenen. De lokalen van de scholengemeen schap waren geheel door deze actie in beslag genomen, daarvoor door het gemeentebestuur en de leiding van de school welwillend beschik baar gesteld. Er heerste een goede sfeer. Wel moesten sommige donors wat langer wachten, dan de organisato ren gepland hadden, maar het was de eerste keer en men zal maatre gelen treffen, dat dit een volgend jaar niet het geval behoeft te zijn. Onder leiding van de heer H. H. Bleijenberg. die zich voor deze ac tie geheel had ingezet, hebben de leden van de EHBO en vele anderen uitstekend werk verricht, waarbij natuurlijk ook de dank toekomt aan de donors, waarvan velen hun eer ste vrees of schroom hebben moe ten overwinnen. - De politie had vanaf 18,00 uur, toen de actie begon, de nodige ver keersmaatregelen genomen, omdat alle straten rond het schoolgebouw vol stonden met auto's Na de bloedafname is het gebruik van een kop koffie gewenst, daar voor werd gezorgd door personeel van de school en was de aula be schikbaar. De plaatselijke doktoren werkten aan deze actie mee door 't controleren van de donorkaarten. De leden van de Holtense Handelsvereniging gaan dit jaar weer een grootscheepse Sint Nicolaasactie voeren, waardoor belangrij ke bedragen in de zakken van de kooplustigen kunnen terug vloeien. Daarbij zal de oude beproefde methode weer worden ge volgd, die bij het publiek de voorgaande jaren zeer gunstig is aan geslagen. Dit werd, in de maandagavond in café „Stationszicht" van de heer G. Vruggink gehouden ledenvergadering, onder voor zitterschap van de heer W. ten Berge, besloten. De heer Ten Berge wees er in zijn openingswoord op, dat het vreemdelingen-seizoen lueer aan de kant. is. Hij noemde het toe ristenseizoen zeer geslaagd. In 't begin wat matig begonnen, is de toeloop in het volle seizoen zeer goed geweest. Hij zei geen exac te cijfers op tafel te kunnen leg gen, maar verklaarde overtuigd te zijn, dat iedereen zeer ver baasd. zou zijn, als hij de bedra gen, die in Holten besteed zijn door de vreemdelingenzou we ten. Holten is geen dorp voor u i tgebreide industrievestigi ng. Daarom hoopt voorzitter Ten Berge, dat het gemeentebestuur zal voortgaan op energieke wij ze het vreemdelingenverkeer te bevorderen. „Ik heb vele jaren steeds één za kenvrouw in ons midden mogen be groeten. Mevr. Slukker-van de Rid der heeft haar zaak, drogisterij ..De Vijzel" overgedaan aan de heer Dekker, die lid van onze vereni- is geworden. Ik hoop dat mevr. Stukker van een welverdien de rust mag gertieten". Later kon de voorzitter de heer Dekker be groeten, die wat later ter vergade ring kwam. Hij wenste de secretaris, de heer A, van der Maat, geluk, die pas in het huwelijk is gelreden en bood excuus van het bestuur aan, aan de heer G. Steunenberg, dat het niet aanwezig was geweest bij de offi ciële opening van diens prachtige schoenenzaak. „Er zal 'in het ver volg beslist iemand komen", ver klaarde de heer Ten Berge. St. Nicolaasactie Bij de bespreking van de Sint Ni- colaas-actie werd besloten, dat de ze op zaterdag, 22 november zal beginnen en zal eindigen op 5 de cember om 5 uur. In die periode zullen de gebruikelijke bonnen en deelnemerskaarten worden afgege ven door do deelnemende winke liers. Op zaterdag, 22 november zal Sin terklaas 'n bezoek aan Holten bren gen en zullen aan de kinderen weer honderden balonnen worden uitge reikt. De eerste aanwijzing van de win nende deelnemerskaarten zal plaats vinden op donderdag, 27 nmnahr 's avonds 19.30 uur in café „Sta tionszicht". Op die avond brengt Sinterklaas een bezoek aan Espelo en Dijkerhoek. Vanaf maandag, 1 december zul len de winkels tot 's avonds 9. uur geopend zijn. Dan vindt tevens de tweede aanwijzing plaats in ca fé „De Waag." Op dinsdag, 2 december maakt HMV in de vooravond een muzika le rondgang door het dorp. Getracht zal worden o»k op donderdag, 4 de cember een muzikale omlijsting van de winkelweek te arrangeren, het zij door HMV, indien zulks moge lijk is .of eventueel door een ander gezelschap. Op die avond vindt de derde aanwijzing der deelnemers kaarten plaats in Hotel Vosman Op maandag 9 december vindt de laatste aanwijzing van de v nende deelnemerskaarten plaats en wordt de uitslag van de gratis tractie,die steeds aan deze winkel week verbonden is, maar waarover men het publiek nog even in het onzekere wil laten bekend gemaakt Na de bloedafname een be ker koffie om nieuw bloed aan te zetten. Een kijkje in één der lokalen. met het oog op de gezondheidstoe stand der bloedgevers. Om plm. 22 uur vertrok het Roode Kruis-team met het Holtense bloed naar Am sterdam. Bij de bespreking van de toekomstige ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer zegt de Provinciale VVV in Overijssel in haar jaarverslag over 1968. dat telkens blijkt, dat er een ernstig te kort aan goed geoutilleerde zomerhuisjes bestaat. De tijd is voorbij, zegt het verslag, dat wij de gasten kunnen ontvangen in verbeterde kippenhokken en omgebouwde schuren. En het gaat verder: „Terecht stelt de vakantieganger hogere eisen. Nu door een bundeling van krachten de recreatieve ontwikkeling van Overijssel door middel van recreatie schappen verder zal worden begeleid en gestimuleerd, komt het ons dringend gewenst voor in nauw contact met de besturen dezer schappen, te ijveren voor sanering en inrichting van de genoemde accommodatievorm. len een aantrekkingskracht. Nochtans moeten wij rekening houden met de zeer veien. die in bepaalde delen van onze provincie attractiepunten node missen. Wij denken dan aan attrac ties, die door hun diverse- teit. tot een herhaald bezoek noden Wij hopen dat met dit verlangen re kening wordt gehouden bij het ont werpen van de ontwikkelingsplannen, die door de recreatieschappen wor den opgesteld. De tijd is nu waarlijk gekomen metterdaad aandacht te schenken aan kwaliteitsverbetering en verzorging van attracties. In het verleden zijn met succes at tracties gesticht. Wij geloven dat po gingen tot realisering van nieuwe at tracties dienen te worden ingepast In de plannen welke de recreatieschap pen ontwikkelen. Indien overheid en particulier in nauwe samenwerking deze wensen kunnen realiseren, dan zal het VVV- wezen met meer vrucht en meer kans op succes zijn propagandistische taak kunnen voortzetten", aldus het jaarverslag. Getracht zal moeten worden de wensen, die er bij ons leven met be trekking tot de verblüfsrecreatieve accommodaties, hun neerslag te doen vinden in de door de recreatieschap pen op te stellen ontwikkelingsplan nen. Voorts is een duidelijke behoefte te constateren aan hel plaatsen van z.g.n. living-caravans (standplaats voor het gehele jaar) op kampeerter reinen. Afgezien van het feit, dat de ze accommodatievorm landschaps- qntsierend is, vragen wij ons af, of deze onderkomens wel op de kam peerterreinen thuis behoren. Het kom* ons gewenst voor na te gaan, in hoe verre in deze behoefte kan worden voorzien door de inrichting van spe ciaal daarvoor ingerichte terreinen in de nabijheid van toeristische centra. Wij achten het uit overwegingen van exploitatie aanvaardbaar, dat de seizoen-caravan üapril-okt) stand plaats blijft vinden op de toeristische kampeerterreinen. Wat de recreatieve ontwikkeling betreft, leeft nog bij velen de ge dachte. dat Overijssel voor een be langrijk deel te verkopen is vanwege zijn fraaie landschap, oude sleden en folklore. Zonder de waarde van bei de eerstgenoemde te onderschatten, moeten wij ons wel realiseren dat de toerist van heden meer vraagt aan deze entourage, hoewel wij de bete kenis van de elementen rust en ruim te, die aan ons landschap inhaerent zijn, zeker niet willen bagatelliseren. Integendeel: deze vormen voor ve- Geen koopavond Een voorstel om alle winkels op zaterdagmiddag om 5.00 uur te slui ten werd algemeen aanvaard. Bij de meeste zaken is dit trouwens reeds het geval. Een suggestie om tot een koopavond te komen, werd evenals in de voorjaarsvergadering, door de vergadering algewezen. „Indien de koopgewoonten van 't publiek zich zouden wijzigen, dan zou voorzitter Ten Berge de leden willen adviseren zich daarbij aan te passen. In dit verband werd o.a. de stichting van het toekomstig winkel centrum genoemd, waar de gezelli- heidsfactor een belangrijke rol zou kunnen spelen voor een koopavond. Besloten werd nog de door de winkeliersvereniging geschonken ge velverlichting op de avond van de eerste w'inkelweekdag, 22 november, gelijktijdig te ontsteken. Voor in de maand januari zullen de armatu ren dezer verlichting op kosten van de vereniging worden weggenomen deelde de voorzitter bij de rond vraag nog «Ag* Het werk van het Nederlands Ooi logsgraven Comité appelleert, zoals de jaren door is gebleken, aan de gevoelens van het over grote deel van het Nederlandse volk, dat na de verschrikkingen van oorlog en bezetting te hebben doorgemaakt, bij de binnenkomst van onze geallieerde bevrijders, 'n nieuwe en betere toekomst zag gloren. De gevoelens van overgrote dankbaarheid, welke toen in ons volk opwelden, kregen gestalte in het werk van het Nederlands Oor logsgraven Comité, dat deze dank baarheid voor het grote geschenk der vrijheid, dat het in 1945 uit handen van de geallieerden mocht ontvangen. Wat deed het Nederlands Oor logsgraven Comité namens U. om deze dankbaarheid uit te dragen? Hel bracht de nabestaanden van hen, die, gevallen voor onze vrij heid. in Nederlandse bodem hun laatste rustplaats vonden, naar 't gral van hun naaste. Engelsen, Canadezen, Fransen, Amerikanen en ook Polen hebben uit dit ant woord, dat wij namens U moch ten geven op al wat zij in bange oorlogsjaren voor ons deden, troost en kracht tot aanvaarden geput. Dit oorlogsgravenwerk, uit. naam van U verricht, kon slechts wor den volbracht omdat particulieren en het bedrijfsleven met gulle hand jaar in jaar uit de geldmid delen hiervoor ter beschikking stelden. KLAPROOSDAG nadert weer, het is de dag, waarop wij telken jare nog eens extra worden be paald bij de verplichtingen, welke de laatste wereldoorlog ons heeft opgelegd, n.l. zorgen voor hen, die achterbleven. Welnu het Nederlandse volk heeft zich aan deze verplichting in de afgelopen jaren nimmer ont trokken en gedaan, wat van hem in alle bescheidenheid mocht wor den verwacht. Wij vertrouwen gaarne, dat U Het monumentale kruis op de Canadese Begraafplaats op de Holterberg dat herinnert aan het offer der gevallenen. het ons door het afzonderen van een financiële bijdrage mogelijk zult willen blijven maken ons werk. ook in het 25ste jaar na on ze bevrijding, voort te zetten. Na tuurlijk loopt ons werk ten einde, doch het moment om dit af te sluien is nog niet gekomen. Wij vragen U ons te willen blijven steunen, totdat wij ons werk heb ben afgemaakt. Mocht het bovenstaande U heb ben aangesproken, zoudt U dan, wanneer in de week van 1 - 8 nov. e.k. - KLAPROOSWEEK - de col lecte voor het Nederlands Oorlogs graven Comité wordt gehouden, Uw aandeel daarin willen bijdra gen. Mocht de Klaprooscollectant U om de één of andere reden niet bereiken, zoudt U dan aan ons GI RONUMMER 86 72 42 ten name van 't Nederlands Oorlogsgraven Comité, Afdeling HOLTEN te Holten of aan onze bankrekening bij de Raiffeisen Bank te Holten, willen denken? Het. zou een aantrekkelijke ge dachte zijn, wanneer wij in Hol ten tezamen voor een groot deel de gelden zouden kunnen bijeen brengen om de jaarlijkse Canade se pelgrimage naar Holten urt eigen Overijsselse zak te kunnen betalen. Aan het bereiken van dit doel kunt U medewerken door de col lecte of de giro en bankrekening van het Nederlands Oorlogsgraven Comité mild te bedenken. HET NEDERLANDS OORLOGSGRAVEN COMITÉ AFDELING HOLTEN W. H. Enklaar - Voorzitter J. Kroon - Secretaris Vrijdag. 31 okt. t.e.m. zondag, 2 no vember: keurmeesters buiten de dj? uren B. Groot Obbink, Kozakken- straat 2, tel. 1526. Maandag. 3 no vember t.e.m. zondag 9 november: H. W. Goorman. Kol weg 52. teïef, 1513. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00-11.00 uur aan het Slachthuis, tel. 1318. De 27-jarige mevr. H Kwinten dag in de Dorpsstraat bij de krui sing met de Larense weg en de Stationsstraat, met haar bromfiets door onopgehelderde oorzaak aan 't slingeren. Zij viel daarbij met het hoofd op een paaltje van de voei- gangersbeveiliging naast de Centra- markt van Gebr. Dikkdïs NV. waardoor een bloedende hoofdwond ontstond. Voorts constateerde de behandelende geneesheer een her senschudding. Met de Holtense zie kenauto werd zij naar het St. Jo zef Ziekenhuis in Deventer ver voerd. Later kon zij echter naar woning in Holten terugkeren. Zaterdag. 1 november vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 3.00 uur J.F. Sijtsema, Pastoriestraat 50. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 1 en zondag, 2 november: L. G. Dekker. Rijssensestraat 33 b, Enter. tel. 05470-653. van 18.00-10.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 1 november en zondag 2 november: Th. A. Oostenbrug, Dies^ senplasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Elke morgen van 8.30-9.30 behalve zaterdags, bij mevr. C. Knijf- Dekker. Bij geen gehoor tel. 1799, mevr. Belt man-Aanstoot. Zaterdag. 1 november l.em. vrijdag 7 nov. buiten de diensturen. EJeètra: H. Heijnink, Kolweg 44, tel. 2124. Gas: geen dienst. De dames en heren van de Holten se bejaardensocjëteit hebben bij een van de Ver. Bakkerijen ..De Halm" bezoek aan het moderne bedrijf, aan de Industriestraat in ogenschouw kunnen nemen, de produktie voor brood, gebak en koekjes dat wat het eerst genoemde betreft dagelijks in de gezinnen of tafel komt. Het gzelschap werd bij aankomst op het bedrijf welkom geheten door de heren D. J. Wansink en J. Hos- pers. resp voorzitter en directeur van „De Halm". Tijdens een rondgang door hét be drijf gaf de directeur, een duidelijke toelichting op de verschillende ma chines die in gebruik zijn o.a. op de bandoven die een capaciteit heeft van 1200 broden of 5 tot 6000 stuks kleinbrood per uur. Aangezien het bezoek in de namiddag plaats vond stond de broodbakkerij stil doch de speculaas-afdeling draaide op volle toeren. Na de rondgang sprak de pre sidente van de soos mevrouw C. P. K. Enklaar - van Andel namens de bejaarden een hartelijk woord van dank tot directeur Hospers voor de prettige ontvangst en rondleiding, 't gebakje bij de koffie in café Kalf- sterman en het krentnbroodje dat werd meegegeven voor „onderweg". Mevrouw Enklaar deed haar woor den van dank vergezeld gaan van een mooie plant. Al met al voor de bejaarden een leuke en tevens leerzame middag. Tijdens de druk bezochte ouderavond van de O.L. Kolschool is maandagavond afscheid genomen van mevr. D. van Maurik-Brasz, die geruime tijd als tijdelijk onderwijzeres aan de school is werk zaam geweest en van het lid. en tevens penningmeester van de oudercommissie, de heer E. Veneklaas, wegens diens vertrek naar Oldenzaal. De voorzitter der oudercommissie, de heer G. E. Kam perman, bood mevrouw Van Maurik met een dankwoord een boek werk aan, de heer Veneklaas, werd dank gebracht voor het beheer der gelden en kreeg een boekenbom Op deze ouderavond waren met enkele leden vertegenwoor digd de Ned.-herv. kerkeraad, de Schoolraad en de oudercommis sie der O.L. Dorpsschool, die door voorzitter Kamperman in 't bijzonder werden verwelkomd. Voorts stelde hij aan de ouders voor de heren Muller en Meken. kamp, die sedert enige tijd als leerkrachten aan de Kolschool verbonden zijn Het hoofd der school, de heer H. Wilpshaar. deelde in verband met de hoge kosten voor de grote gezinnen mede. dat onderzocht zal worden of het 3e dan wel het 4e kind zal kunnen worden vrijgesteld van de bijdrage voor het jaarlijks schoolreisje. In elk geval zal dit alleen het jongste kind kunnen zijn, daar anders voldoende financiële middelen voor de verschil lende evenementen zouden komen te ontbreken. De oud-papieractie heeft in de maand september zeshonderd gulden opgebracht. Voor het bijeenbrengen van oud-papier getroost zich altijd 'n zeer grote inspanning de heer H. Slet tenhaar uit de Oranjestraat, die elke maand wel duizend kilo bij elkaar brengt. Bij zijn 80ste verjaardag werd hem onlangs vanwege de school een fruitmand aangeboden en een extra bedankje. De heer Wilpshaar vroeg zich af of dit. voorbeeld niet. inspire rend zou kunnen werken voor iedere grootvader in de schoolkring. Het Sinterklaasfeest zal gevierd worden samen met de Kolkleuter- school. De onderwijzer, de heer L. Muller, die van fotografie een hobby heeft gemaakt, heeft zich bereid verklaard schoolfoto's van de kinderen te ma ken, tegen een aanmerkelijk lagere prijs dan de reizende beroepsfotogra fen. Op het speelterrein van de school zijn weer enkele kmkkerpotjes aange bracht, die bij de leerlingen erg in de smaak vallen, deelde het hoofd nog mede. Verkiezing Bij de verkiezing van oudercommis- s'eleden werd in de plaats van de heer E. Veneklaas gekozen de heer H. Wissink, Look 24. De periodiek af tredende voorzitter en secretaris, de heren Kamperman en K. B. Koning werden bij acclamatie herkozen. De heer Kamperman neemt, tijdelijk het penningmeesterschap waar. In de pauze kregen alle ouders kof fie met koek en toonden zij grote be langstelling voor de expositie van door de leerlingen vervaardigde din gen door handenarbeid en handwer ken van de meisjes. Bij de rondvraag werd gewezen op het flauw vallen van leerlingen tij dens de plechtige herdenking op de Canadese begraafplaats in september jl„ waarbij o.m. een kind van een an dere school aan het hoofd gewond werd, en werd de vraag gesteld, wat gedaan zal worden, om dit in de toe komst te voorkomen. De heer Wilpshaar verklaarde hier op geen direct antwoord te kunnen ge ven. omdat het in zijn voornemen ligt dit met de andere hoofden van scho len te spreken. Dia's van Canada De bijeenkomst werd besloten met de vertoning van dia's, die mej. J. H. Wolters, onderwijzeres der school, ge maakt heeft tijdens haar reis naar en door Canada waarvoor zij de afgelo pen vakantie was uitgenodigd door 'n Canadese familie die al enkele malen in Nederland geweest is en van wier zoon zij het graf op de Holterberg ge adopteerd heeft. Mej Wolters had zo veel prachtige foto's meegebracht, dat zij deze avond niet eens allemaal vertoond konden worden. De voorzit ter bood haar voor deze mooie vooj= stelling een boekenbon aan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1