Éiffëêm "J:! - Geslaagde gymnastiek- uitvoering van „Bato" Voor het geestelijk gehandicapte kind Raadsvergadering op vrijheid Bruidspaar van de vorige week Papoea's vragen uw hulp voor hun laatste kans Ondanks onvoldoende accommodatie BENT U GEZOND? U geeft toch ook bloed!! Pré-historische vondsten uit Holten ONZE AGENDA KERKDIENSTEN Wachtdienst Wachthuis Storingsdienst GEB Medische dienst Weekenddienst tandartsen Gezinsverzorging Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Officiële publikatie Uitloting en rente betaling obligatie lening 1951 BEPROEVING BB-SIRENE Vertoning op het witte doek HOLTENS NIEUWSBLAD H Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,~. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, ƒ20,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad si De gymnastiek-afdeling van de sportvereniging „Bato" gaf don. derdagavond in Amicitia de eerste van haar tweedaagse openbare uitvoeringen onder leiding van de heer Joh. Jansen uit Enschede. Voor de pauze waren het de pupillen en adspirantjes in de leeftijd van 5-8 jaar, 8-10 jaar en o.a. 12-14 jaar, die voor het voetlicht traden. Het is voor de talrijke ouders, die voornamelijk de zaal bevolken, altijd weer een vaak ontroerend gezicht vooral de klein tjes aan het werk te zien. De meisjes met het nummer „De zeven sprong", de wat oudere meisjes met hun „dansje" op het ritme van de muziek, de al wat stoer doende jongens van 8-10 jaar op de evenwichtsbalk, de meisjes van die leeftijd met een „marsdansje". Zij leren spelenderwijs de beginselen van de werkelijke gymnas tiek. Het is niet doenlijk alle nummers met name te bespreken. Na de pauze volgde allereerst een judo-demonstratie van een groepje jongens. Een demonstratie waarmee het bestuur van Bato gaarne 'n gro ter aantal beoefenaren d.w.z. ad- spirant-beoefenaren van deze sport naar zich toe zou willen trekken, om dat anders de kans bestaat, dat. de judo-sport in Holten wegens gebrek aan voldoende leden opgeheven zou moeten worden. T. G. Lukkien, wees daarna in zijn welkomstwoord op de moeilijkheid om een volledige uitvoering te geven in verband met het gebrek aan vol doende accommodatie, waardoor men zelfs van het gangpad gebruik moest maken. Hij bracht dank aan alle me dewerkers achter de schermen, vroeg de heer en mevrouw Denekamp, f" uitstekend de contributie ophalen, het podium te komen, waarbij hij mevr. Denekamp bloemen en haar man sigaren aanbood, dankte de fa milie Ten Berge voor het afstaan van de zaal en richtte zich ten slotte met een speciaal dankwoord tot leid-cr, de heer Jansen, die hij een geschenk onder couvert overhandig de. Ook de heren Van Bruggen, ge luid en licht en de Tiroler Kapel be trok hij nog in zijn woorden van lof. nadat hij aan het begin nog een a tal genodigden had welkom geheten. Vanavond volgt de twecd-c uitvoering. Ruim 1 miljoen Nederlanders wordt dagelijks geconfron teerd met geestelijk gehandicapte medemensen. Hetzij als ouders .hetzij beroepsmatig. Dat behoeft bij een aantal van 300.000 geestelijk gehandicapten geen verwondering te wek ken. Een groot aantal voorzieningen is nodig om de geestelijk gehandicapte nog tot optimale ontplooiing te brengen. Niet allien in het groot aantal dagverblijven, tehuizen, scholen, e.d„ maar ook in mankracht. Duizenden gespecialiseerde des kundigen zijn dagelijks in de weer om het beste te zoeken voor deze geestelijk gehandicapte medemensen. Ongeveer 60 °o a 80 wordt door de overheid gesubsidieerd, maar die resterende procenten het zijn nog vele miljoenen. De Nationale Collecte voor het geestelijk gehandicapte kind hoopt jaarlijks de tekorten hieruit te dek ken. Dit jaar valt die kollekte in de week van 27 oktober tot 2 novem ber. Eén belangrijk punt mag niet over het hoofd worden gezien: De helft van de kollekteopbrengst blijft in elk rayon voor de plaatse lijke voorzieningen, de rest gaat naar de 6 grote landelijke organi saties ter realisering van de grote landelijke projecten. Zes organisaties op het gebied van de zwakzinnigenzorg, bestaan de uit drie verenigingen voor Soci aal Pedagogische Zorg en drie Ouderverenigingen, werken,'in deze collecte samen. Elk daarvan is le vensbeschouwelijk van opzet, zo dat met recht gesproken kan wor den over „Door en voor alle ge zindten". De komende week zullen ook in Holten weer een groot aantal dames een collectezakje zoveel mogelijk huis aan huis aanbieden. Wij kunnen U slechts adviseren „GEEFT MILD. HET GELD IS NODIG". Het correspondentie-adres voor Holten is: mevrouw B. Broere-Bos, Mr. G. Vixseboxsestraat 31, telefoon 1679. Vrijdag 24 oktober 19.30 uur: Gymnastiekuitvoering sportvereniging „Bato" in Amicitia. Zondag 26 oktober 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 27 oktober 20.00 uur: Ouderavond o.l. Kolschool in de school a. d. Holterenkstraat. 20.00 uur: Ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging in café Vruggink (zie adv.). Dinsdag 28 oktober 19.45 uur: Praatavond C.B.T.B. in het gebouw Rehoboth. 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw Be- thanië. Woensdag 29 oktober 18.30-21.00 uur: Bloedafname-avond afdeling Holten Rode Kruis in het hoofdgebouw van de scholenge meenschap. 9.30-12.00 uur: Zitting OLM in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Vrijdag 31 oktober Schoolfeest Dorpsschool. 20.00 uur: Vertoning dia's over de historie van Holten in het gebouw Irene. 19.30 uur: Openbare raadsvergadering ten gemeentehuize. Donderdag 6 november 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth Demonstratie „Conimex B.V." „Rijsttafel en Indische gerechten". Iedereen hartelijk welkom. Zaterdag 8 november 20.00 uur: Dropping-speurtocht van de PJGO „Jong Holten" voor leden en niet-leden, vanaf de Coöp. Aan koopvereniging. Betaaldag contributie wintertraining Z.C, „Twenhaarsveld". Dinsdag 11 november 20.15 uur: Vergadering afd. Dijker- hoek Ned, Bond van Plattelands vrouwen. Spreekster mevr. L. Cre- mer-Schutrups, maatschappelijk werkster. Vrijdag 14 november 19.45 uur: Bijeenkomst Holtense Kunslclub „H.K.C." in Amicitia. HOLTEN. Ned. 1-Ierv. Kerk: 8.30 uur ds. C. C. Addink en 10.15 uur ds. C. C. Ad- dink (bed. H. Doop). In beide diensten extra collecte voor het kerkkoor. 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. S. G. Bloem van Ommen. Het ene offer is voor bijz. evangelisatie diensten. Bij de uitgang collecte voor verbouw v.d. kerk. R.-K. Kerkdienst: 9.30. uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering) NIEUW IIEETEN. R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur, zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië: 9.30 uur hulppr. dhr. A. Schellevis. Extra collecte voor het kerkkoor. OKKEXBROEK. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds, W. P. J. Osinga. Extra collecte voor de Kerkvoogdij. Vrijdag, 24 okt. t.e.m. zondag, 26 okt. keurmeesters buiten de diensturen A. Groen, Kozakken- straat 15, tel. 1230. Maandag. 27 okt. t.e.m. zondag 2 nov B. Groot Ob- binlc, Kozakkenstraat. 2, tel. 1526. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00-11.00 uur aan 't slachthuis, tel. 1349. Reeds een vijftigtal Holtenaren on dertekenden het petitionement aan de Nederlandse regering van de volgen de inhoud: Ondergetekenden verzoeken met gro te klem te bevorderen dat: Nederland in de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelt, dat er bij de onlangs gehouden „daad van vrije keuze" der bevolking van West-Irian (West- Nieuw-Guinea) niet overeenkomstig art. 18d van het Akkoord van New York door die be volking gestand is kunnen worden. Nederland hel resultaat van deze zgn. „daad van vrije keuze" der Papoea bevolking afwijst. Nederland aandringt op een nieuwe, werkelijk vrije volksstemming op een later tijdstip onder afdoende garan ties. Tot deze garanties zullen dienen te behoren: Vervanging van alle Indonesische troepen door VN-trocpcn. Vervanging van alle Indonesische autoriteiten door Inheemse c.q. dooi de VN te benoemen autoriteiten. Vrijlating van alle politieke gevange- Herstel van alle grondrechten: vrij heid van pers en meningsuiting. Vrijheid van vereniging en vergade ring. Een wijze van keuzebepaling zoveel mogelijk gelijk aan die bij vorige volksstemmingen in Europa en daar buiten is geweest. Eén en ander onder strenge preven tieve controle door uitgezondenen van de Verenigde Naties, voorzien van volmachten. Van dit petitionement zullen af schriften worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. de Verenigde Naties, het State De partment. en aan de'binnen- en bui tenlandse pers. Daar de Papoea's in Holten vele vrienden hebben beétaat er van vrij dag 24 tot en met donderdag 30 okto ber bij de volgende adressen gelegen heid dit petitionement mede te onder tekenen. Co heer J. II. Achterkamp, Kerk straat 22: Ds, C. C. Addink, Raalter- %~eg 12; hulpprediker A. Schellevis, De dames kweten zich keurig van de „brug met ongelijke leggersDe meisjes van 14-.16 jaar gaven een „marionettenshow", de adsp. heren een te kleine groep bleek vaar dig op de „hoge brug" en telkens oogstten de jongelui een hartelijk applaus van de zaal. Na o.a. 'n pa rafrase „met hoed en paraplu" volg de tenslotte als laatste nummer een „Ritmische fantasie" der dames, die een spontaan applaus oogstte. De huisvrouwen-afdeling van woens dag 8-9 uur deed deze avond niet mee aan de uitvoering, maar zal nog gaarne een aantal nieuwe krachten aantrekken. De Tiroler Kapel van HMV zorgde deze avond voor de muzikale omlijs ting met tal van populaire nummers. De avond werd geopend met een algemene opmars van alle deelne mers onder het zingen van 't „gym nastenlied". De voorzitter van „Bato". dn heer Mr. Vixseboxsestraat 11; mevr, A. Soer-Stukker, Larenseweg 3. Laat uw vriendschap blijken. Doe wat u kunt doen voor de vrijheid dei- Papoea's. Gelukkig is ons volk van nature bereid tot hulp. Steeds weer wordt ervaren hoe iedereen bei-eid is. mee te helpen om nood te lenigen en leed te verzachten. Ook duizen den 'donors bewijzen steeds weer, dat zij willen meehelpen, zieken te genezen. Zij weten, dat deze vorm van hulpverlening van zo groot belang Voor de ontvanger voor de gever zeer eenvoudig is. Er wordt slechts eon kleine opoffering van hem gevraagd, in de vorm van nog geen halve liter bloed Indien men gezond is, wordt dit verlies van bloed in het lichaam snel weer aangevuld, zonder dat men er iets van merkt. Voor een zieke of gewonde daar entegen, betekent een bloed- of plasmatransfusie dikwijls het be houd van zijn leven. Door de steeds groter wordende kennis op dit gebied is het moge lijk, behalve vloeibaar plasma, ook allerlei andere belangrijke eiwitpreparaten uit' bloed te ver vaardigen, welke voor vele zieken levensreddend kunnen zijn. De gemeenteraad komt vrijdag 31 ok tober a.s. 's avonds 7.30 uur in open bare vergadering ten gemeentehuize bijeen voor de behandeling van de volgende agenda: 1. Notulen van de openbare verga deringen van 23 september en 8 oktober 1969. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel om in te stemmen met de conclusies en principe-voorstel-, len vervat in een discussienota in zake het aangaan van een gewes telijk samenwerkingsverband. 4. Voorstel tot aankoop van de boer derij van de heer J. Oolbekkink, Holterbroek 28, alhier. 5. Voorstel tot het pachtvrijmaken van de gronden aangekocht van dë Diaconie der Hervormde Ge- j meente, alhier. 6. Voorstel tot het verlenen van een onderhandse opdracht tot het bouwrijpmaken van een gedeelte van het bestemmingsplan „Villa terrein Look". 7. Voorstel tot het toekennen van 'n Zaterdag, 25 okt. t.e.m.- vrijdag, 31 okt. buiten de diensturen Eleotra: J. Kolkman. Gaardenstr. 31, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Bleuseberg 129, tel. 1945. afstandsvergoc'ing aan raads leden. 8. Voorstel tot het toekennen van 'n duurtetoeslag aan het gemeente- personeel. 9. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invor dering van rechten voor het keu ren van vee en vlees en voor het gebruik maken van het openbaar slachthuis, 10. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de keuringsdienst van slachtdie ren en van vlees met de gemeen te Hellcndoorn. 11. Voorstel tot het vaststellen van een de^tructieverordening. 12. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van B. J. Nijhuis- en Zo nen N.V. te Rijssen tot herziening van de beslissing van burgemees ter en wethouders op een aan vraag voor de bouw van een wo ning. 13. a. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van hy pothecaire geldleningen, b. Voorstel tot het vei'lenen van een garantie voor een te slui ten geldlening door de woning bouwvereniging „Onze Wo ning" te Deventer ten behoeve van de bouw van 53 woningen. 14. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1969. (o.a. kre diet voor verharding gedeelte Geskesdijk, aanleg urnengalerij annex urnentuin, leermiddelen scholengemeenschap, aankoop vrachtauto). 15. Rondvraag. Zaterdag, 25 okt. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur C. H. Rietdijk, Molenbelterweg. tel. 1280, (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 25 okt. en zondag, 26 okt.: R. Brouwer, Boomkamp 10A, Rijssen, tel. 05480-3194 praktijk adres: Enterstraat 118 van 18-19 uur (alleen voor spoedgevallen). Elke morgen van 3.30-9.30 uur, be halve zaterdags, bij mevr. C. Knijff- Dekker, tel. 1438, bij geen gehoor tel. 1799 (mevr. Beltman-Aanstoot). ring met sleuteltjes, lederen etui inh. sleutels, trainingsjack, bril. hanger met imitatiesteentjes, herenrijwiel, bos sleutels in leren tasje, portemon- naie zonder inhoud, portemonnaie met inhoud, dameshorloge, soort bed- desprei, fietstas inh. wanten en wol len das. VERLOREN bankbiljet van f 100,-, sleutels aan ringetje, schooltas met boeken, re gencape. zilveren ketting met sterre- /beeld Leeuw, groene portefeuille inh. autopapieren e.d.. rieten mandje, portemonnaie met inhoud, maand- kaart O.A.D., herenbril, windjack, damesportemonnaie. Geboren: Albert, zv B. Nijmeijev en J. B. Hazelhorst, Kozakkenstraat 14. Ondertrouwd: T. Jansen. 23 jr, Bathmen. en H. H, Bosschers, 21 jr. Dijkerhoek 77. Gehuwd: J. M. Wansink. 23 jr. Dorpsstraat 17, en Gé H. Rietberg. 22 jr. Raalte. Overleden: J. W. Rietberg, 55 jr. Neerdorp 78 E. Achterkamp, 80 jr, Larenseweg 18. Bevolking Ingekomen: geen. Verti-okken: H. J. \J- Kevelam van Espelo naar Bodegraven W. A. Breedveld van Vinanenweg 3 naar Groningen J. G. C. Addink van Raalterweg 12 naar Amsterdam A. J. Meijerman van Gaardenstraat 2 naar Renkum. Zaterdag. 25 okt. en zondag. 26 okt.: R. Back, Holterberg 43. tel. 1291. 's Ochtens van 9.00-10.00 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in het Groene Kruisgebouw, tel. 1346. Sinds het vorige jaar heeft de heer Brouwer de volgende uit onze ge meente afkomstige prehistorische voorwerpen „opgespoord", dat wil zeggen: hij heeft na kunnen gaan, waar reeds vroeger te Holten gevon den bijlen en dergelijke zich thans bevinden. Het is reeds een aardig lijstje geworden van prehistorische voorwerpen, die als'volgt zijn onder gebracht: Bronzen koker bijl. gevonden aan de rand van de Holterberg, aan de Lokerkant. Datering plm. 500 jaar voor Chr. en is het bezit van de heer Viesters te Deventer. Een 2de exemplaar schijnt verloren te zijn geraakt. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een openbare vergadering van hun colle ge op 14 oktober 1969 ZIJN UITGELOOT de obligatienummers 2r, 63 en 81 van de obligatielening 1951, oorspronke lijk groot f 85.000,-. Het bedrag dezer obligaties wordt per 3 november a.s. betaalbaar ge steld bij de gemeente-ontvanger te gen inwisseling van de uitgelote obli gaties. De rente van deze lening v/ordt op 31 oktober a.s. betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon nr. 13. Holten, 24 oktober 1969 Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Gevonden en verloren Burgemeester en wethouders van de gemeente Holten maken bekend, dat de in de gemeente Holten ge plaatste B B.-sirene met ingang van maandag 3 november 1969 elke eer ste maandag van de maand 's mid dags van precies 12.00 tot 12.05 uur zal v/orden beproefd. Indien echter de eerste maandag van de maand samenvalt met een erkende christelijke feestdag of natio nale feestdag, dan vindt de beproe ving de daarop volgende maandag plaats. De maandelijkse beproeving ge schiedt als volgt: 1 minuut langgerekte toon (einde alarmsignaal) 1 minuut stilte 1 minuut janktoon (alarmsignaal) 1 minuut stilte 1 minuut langgerekte toon (tevens einde beproeving). Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg. secretaris. Stenen bijl, doorboord, gevonden in de fundamenten van huize „De Berg", destijds bewoond door bur gemeester A. P. R. C. Baron van der Borch van Verwolde. Datering tussen 1700 en 1000 v. Chr. Ligt in de vitrine van het provinciaal mu seum voor oudheden fe Zwolle. Ontvangen in 1922. Stenen bijl. ook te Zwolle in het mu seum. Ontvangen voor 1380. Vind plaats Holten. Verdere gegevens ontbreken. Stenen hamer. Vindplaats op de Hol terberg, ongeveer op de grens met Hellendoom. Gevonden omstreeks 1960. Ligt in het museum „Piet Bos". Datering niet bekend. Vuurstenen bijl, ook in het museum „Piet Bos' op de Holterberg. Ge vonden bij De Whippert in de Schipbeek in deze eeuw. Jaar on bekend. Stenen strijdbijl, doorboord. Gevon den omstreeks 1937 in Dijkerhoek, waar vroeger de sterkte „Het Weg- gestapel" stond. Datering 2000 tot 1900 v. Chr. Eigenaar de heer A. Wechstapel, Oranjestraat, Holten. Stenen bijltje, gevonden omstreeks 1936 op de Holterberg. Datering onbekend. Eigenaar de heer .G J. Wolters te Amsterdam. Stenen bijl in het museum te Deven ter. Nadere gegevens ontbreken. Lag ook niet in de vitrine het vo rig jaar. Stenen bijl, gevonden door de heer Nikkels te Dijkerhoek. Geschonken aan het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Nadere gegevens ont breken nog. Stenen bijl, gevonden in de buurt van de Canadese begraafplaats, aan de rand van een zandafgrave- rij op de Holterberg, door Richard Beusink, Kolweg in de aanhef ge noemd. De datering is nog niet be kend. Op de Borkeld is in het jaar 1930 een vijftal grafheuvels onderzocht door prof. Van Giffen uit Groningen, Er komen er waarschijnlijk nog meer voor. URNENESCHERVEN L'rn en scherven zijn gevonden :n de Beuseberg ten zuiden van de Kwïn- tenweg, nabij de boerderij van de heer Schoneveld. Zij lagen vlak aan de oppervlakte. Het ligt in de bedoeling van de heer Brouwer ook enkele vondsten op het witte doek te vertonen en wel op vrijdagavond 31 oktober in het gebouw Irene. Deze avond is bedoeld voor ouders van de Dorpsschoolleer lingen, maar ook anderen kunnen van deze kleurendia's komen genie ten, mits men van tevoren even in formeert of er nog plaats is en daa liefst via de leerlingen. De bijeen komst begint om 20.00 uur. De Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis behoort tot een van de best georganiseerde diensten ter wereld. Het hangt van het Nederlandse volk af of deze organisatie, die voor vele landen een voorbeeld is, ook in de toekomst zijn grote reputatie zal kunnen behouden. Immers, de belangrijkste pijler waarop alles steunt, wordt gevormd door de vrijwillige bloedgever. Bijvooorbeeld het uit bloed ver vaardigde cryoprecipitaat voor lij ders aan de bloederziekle (heamo- filie)het 4-stollingscomponent voor patiënten met andere bloed- stollingsaandoeningen en het gam- maglobuline ter voorkoming en be strijding van allerlei infectieziek ten (o.a. rode hond en geelzucht). Zo is er steeds meer bloed voor allerlei doeleinden nodig. Een patiënt, die zo wordt geréd, verkeert eigenlijk in een benijdens waardige positie; zijn leven dat in gevaar is. wordt als door een won der gered. Dat wonder vervult hem met dankbaarheid tegenover zijn onbekende redder, die bloed voor hem afstond. En de donor weet, dat hij met zijn „vrijwillige offer" de zieke medemens heeft geholpen. Wie die zelf gezond is zou dit niet willen? Verwezen wordt naar de aankon diging in dit nummer. De blocd-af- name vindt plaats in het hoofdge bouw van de Scholengemeenschap. De vorige week vrijdagmiddag werd ten gemeen, tehuize alhier het huwelijk voltrokken tussen Jan M. Wansink (23) en Diny Rietberg (22). De burgemeester, mr. W. H. Enklaar, heeft het jonge paar in de echt verbonden. De kerkelijke bevesti ging had plaats door de hulpprediker, de eerwaar de heer A. Schellevis. Het huwelijk ging met veel motorgeronk gepaard. De heer Wansink is nil. bestuurslid van de M.A.C. ..De Holterberg" en zijn glubgenoten vormden daarom een erehaag met ronkende motoren toen het. bruidspaar het gemeentehuis verliet. Men had er hele zware en oude knapen van motoren voor uit het vet gehaald, 's Middags had een drukke receptie plaats in Amicitia. In Overijssel zijn de laatste tijd, meestal als gevolg van graaf werkzaamheden diverse werktuigen uit de prehistorische tijd ge vonden, waardoor men meer komt te weten van de oudste bewoners van dit gewest. Ook in de gemeente Holten is in de zomervakantie door een scholier der o.l. Dorpsschool een stenen bijl gevonden, zij het geen bizonder fraai exemplaar. De gelukkige vinder was Richard Beusink, die er mee naar het hoofd van de Dorpsschool ging, van wie bekend is dat hij mede met het oog op de geschiedenislessen grote interesse voor dergelijke vondsten heeft. Aanvankelijk stond het nog niet geheel vast of het hier inder daad een bijl betrof, maar de heer Verlinde van het Rijks Oudheid kundig Bodemonderzoek, met wie de heer Brouwer regelmatig con tact onderhoud heeft vastgesteld, dat het inderdaad een bijl is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1