1 J. Den Heijer gehuldigd tijdens bej.-middag NVV-bestuurdersbond Jongeren wensen onderwijs en vorming onder werktijd KESSLER BOYS WAREN „HOOG HOLTEN" OP Waar gaan wij heen? Ingezonden Vijftig jaar lid vakbeweging ONZE AGENDA Bejaardensociëteit naar „De Halm'' André Dekker in Nederl. jeugdelftal Oriënteringsrit van „De Vriendenschaar" Gevonden - verloren BESCHUIT MET MUISJE .^al- Strijd voor betere pensioen voorzieningen Openbare bijeenkomst PvdA Gevarieerd programma gymnastiekuitvoering Spreekuur maat schappelijk werkster Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis KERKDIENSTEN Bato" MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen VVV herfst- wandelingen Autotocht YYY Gezinsverzorging Burgerlijke stand Aktie Meermanskanip Een sporthal zou voor Holten echt geen weelde zijn Uitslag* en schietwedstrijden IEUWSBLAD Vrijdag 17 oktolier 19B9 Jaargang 21 - No. 41 Uitgave van de Stichting Holten* Nieuwsblad'" te Holten Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,-. Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5- per half jaar, 10,- per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrydag 17 oktober 14.00-21.30 uur: Grote Volkswagen show Roba N.V., Grotestraat 268, Nijverdal (zie advertentie). Zaterdag 18 oktober 10.00-21.00 uur: Grote Volkswagen show Roba N.V., Grotestraat 268, Nijverdal (zie advertentie). Maandag 20 oktober 20.00 uur: Openbare bijeenkomst af deling Holten van de Partij van d(e Arbeid in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman (zie adv.) 20.00 uur: Ledenvergadering P.J.G.O in café „De Waag". Spreker dhr, Kraan van Almelo. Dinsdag 21 oktober 20.00 uur: Vergadering wei-kende jon geren in café Kalfsterman over de demonstratie van zaterdag 1 nov. a.s. (zie ber.). Donderdag 23 oktober 10.45 uur: Hervormde Vrouwengroep in Irene. Donderdag 23 en vrydag 24 oktober 19.30 uur: Gymnastiekuitvoering sportvereniging „Bato" in Amicitia Maandag 27 oktober 20.00 uur: Ouderavond o.l. Kolschool in de school a. d. Holterenkstraat. Dinsdag 28 oktober 10.45 uur: Praatavond C.B.T.B. in het gebouw Rehoboth. Woensdag 29 oktober 18.30-21.00 uur: Bloedafname-avond van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis in gebouw Irene. Zaterdag 8 november 20.00 uur: Dropping-speurtocht de PJGO „Jong Holten" voor leden en niet-leden, vanaf de Coöp. Aan koopvereniging. Vrydag 14 november 19.45 uur: Bijeenkomst Holtense Kunstclub „H.K.C." in Amicitia. De bejaardensociëteit wordt, zoals wij al eerder hebben gemeld, gelegenheid'gesteld het bedrijf van de Centrale Bakkerij „De Halm" in de Industriestraat te bezichtigen. Op dinsdag 21 oktober a.s. Het Comité verzoekt daarom de be jaarden zich te verzamelen in café kalfsterman dinsdagmiddag om 2.15 uur. André Dekker uit Holten, speler van Go Ahead (Deventer) is met 14 an deren door oefenmeester De Vroet van de K.N.V.B. uitgenodigd voor de wedstrijd van de UEFA-jeugd van 16- 18 jaar Nederland-West-Duitsland, die taterdag 18 oktober gespeeld wordt in het Mauritsstadion te Geleen. De an dere spelers zijn J. van Eeden (ADO), J. Rep, S. Ruiter en D. H. Visser (Ajax), C. Hildebrand (DOS), M. Trompert (Excelsior), I. Barth (For- tuna VI.), H. Bleijenberg en L. van Marwijk (Go Ahead), J. Neeskens en J. van Tongeren (R.C.H.), J. Mom (Sparta), W. Mulder (SVV) en T. Jongens (De Volewijckers). De spelers arriveren vrijdag in Ge leen eh logeren in he tOranjehotel al daar. Op vrijdag 10 oktober j.l. hielden de leden van CJV „De Vriendenschaar" en de oudste junioren-leden van deze club een oriënteringstocht door de Beuseberg. Vanuit gebouw „Irene" vertrokken de deelnemers in groepjes van vier naar de Pastoriestraat, waar het startpunt was. De eerste controle post die moest worden aangedaan, was herkenbaar aan het feit, dat hier om de twee minuten 'n vuurpijl werd afgestoken. Deze post bevond zich in de omge ving van erve „Dennenkamp". Bij de tweede post „De Hidder" herkenbaar aan een trompetsignaal, kregen de deelnemers als „doping" een stukje worst aangeboden. Bij „de Grieze" de alarmfluitpost, moest de lengte van een touw worden geschat. Dit touw bleek later 11,60 meter lang te zijn. Van hier moest men verder naar een „trompost". Bij deze post, welke zich bij „de Achterkamp" bevond, werd 'n flesje frisdrank aangeboden. De laatste controle, herkenbaar door een „lichtbundel" signaal, be vond zich in een diepe zandkuil, en werd slechts door twee groepen aan gedaan. De opdracht hier was in een plastic emmer zoveel zand te doen dat het geheel ö'/s kg woog. Van de laatste genoemde plek af, moesten de deelnemers terug naar ge bouw „Irene", waar een rode lucifer en een „eendenei" moest worden in geleverd. Voor de tocht, die eerst als drop ping was gepland, werd het terrein in de Beuseberg gekozen, omdat het terrein zich zo uitstekend leende voor deze avond. Ook de kosten waren veel lager, (geen vervoerskosten) zodat 't inleggeld van f 2,tot f 1,per per soon kon worden terug gebracht. De winnende groep deze avond be stond uit: Leni Schellevis, Dini Lug- genhorst. Jan Aanstoot en Adrie Brinks. Zij allen kregen een plak cho colade. De avond werd besloten met een dankwoord aan de organisatie (Eb Rietberg en Ap Wittenberg) controles en medewerkenden, uitgesproken door voorzitter Jan Markvoort. Gevonden: ring met sleuteltjes, lederen etui met sleutels, trainings jasje, bril, hanger. Verloren: 1 bankbiljet a f 100,-, sleutels aan ring, regencape, zilve ren kettinkje, portefeuille met auto papieren, rieten mandje. De geboorte van' de jongste Oran jetelg Pr. Constantijn, is voor de Dij- kerhoekse schooljeugd niet onopge merkt voorbijgegaan. De kinderen werden dinsdagmorgen door de ouder commissie en het onderwijzend per soneel getracteerd op beschuit met muisjes. De kinderen volgen met gro te belangstelling de berichten over de gezondheidstoestand van het prins je nu deze enige zorgen baart. Zij ho pen, dat er spoedig algehele beter- Ichap zal intreden. De heer J. den Heijer in de Look is als gepensioneerd bouwvak ker vijftig jaar lid geweest van de vakbeweging. Tijdens de dooi de NVV-bestuurdersbond zaterdagmiddag in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden bejaardenmiddag werd hjj hiervoor gehuldigd. De districtsbestuurder van de ANB, de heer A. van Dijk uit Deventer, bood hem de bronzen legpenning van het NVV aan. Van zijn eigen bond kregen hij en zijn echtgenote, mevr. M. den Heijer-Schoneveld, een verzilverd eetbestek en de plaatse lijke afdeling van de bond bood hem, bij monde van haar voorzit ter G. Bosschers, eveneens een geschenk aan. Mevr. Den Heijer kreeg bovendien een boeket herfstbloemen. Voordat het deze middag zover was, had voorzitter Tijhof van de Holtense bestuurdersbond een woord van welkom gesproken en in het bij zonder begroet de heer Van Dijk en zijn echtgenote, de heer B. H. Brou wer en de heer J. Mossink, die op elektronisch orgel voor de muzikale begeleiding van deze bijeenkomst zorgde. De heer Brouwer vertoonde dia's van een zestig-tal oude prentbrief kaarten van Holten, die bij velen tal van herinneringen opriepen hoe Hol ten er vroeger uitzag en op welke wijze men toen leefde. De beelden brachten onder gepensioneerden een gezellig discours op gang. Zo kwa men er o a. beelden op bet witte doek van de watersnood in 1926. ver oorzaakt door de Bolksbeek en Schip beek en in 1932 door het maken van de stuw bij de Wippert. Het was een unieke verzameling historiscihe beelden uit alle delen van de gemeente. De heer Brouwer deed nog een beroep op de aanwezigen om eventueel oude foto's en prent briefkaarten tijdelijk aan hem af te staan, om daar dia's van te maken. De heer Van Dijk sprak over de situatie van de werknemers vóór hun pensionering. Er bestaat wel eens het gevoel, dat dc vakbeweging de oudjes in de steek laat. Maar het is vaak de schuld van de mensen zelf, omdat zy zich uit de verenigings activiteiten terugtrekken by de plot selinge overgang op de 65-jarige leef tijd naar een ander levenspatroon. Die 65 jaar moet een streefdatum zyn. waar men al voor de pensione ring naar toe moet groeien. Als dat moment plotseling komt. De afdeling Holten van de PvdA, houdt op maandag, 20 oktober in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman een openbare bijeen komst. Als spreker zal optreden het lid van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal, de heer E. R. Wiel- draaijer, die zal spreken over het pro vinciaal en gemeenteprogramma van de partij en over het. steeds actueler wordende onderwerp "Inkomens- en vermogensverdeling". De vergadering begint om 20.00 uur. Verwezen wordt: naar 'n aankondiging in dit nummer. dan zyn velen er geestelijk niet rijp voor. Men zal moeten streven naar een geleidelijke overgang door de vakanties te verlengen en de werk tijden aanzienlijk te verkorten om de mensen zodoende geestelijk ryp te maken voor de nieuwe situatie, die ontstaat. Het is geen verwijt aan de vakbeweging, wanneer dit nu nog niet het geval is. De heer Van Dijk sprak voorts over de verbetering van de bedrjjfs pensioenfondsen, waarvoor dringend een nieuwe regeling moet komen om een betere oudedagvoorziening tot stand te brengen. Voor de bouwvak kers heeft men de laatste jaren reeds aanzienlijke verbeteringen kunnen aanbrengen, maar deze zijn over de gehele linie nodig. Eén van de belangrijkste wensen van de vakbeweging noemde de heer Van Dijk o.a. hel optrekken van de AOW binnen vijf jaar van f 5000. tot f 6500,en directe invoering van 6 procent vakantiegeld voor de be jaarden. In principe is daarover reeds overeenstemming bereikt in de SER. Thans zal de regering moeten volgen. Het liefste zou de ANB de bedrijfs pensioenfondsen willen doen storten in e.en groot fonds voor staatspen sioen. waarbij aan alle verzekerden een uitkering gegarandeerd zou moe ten worden van 70 procent van het loon, waarbij het pensioen dan zoge naamd welvaartsvast zou moeten worden gemaakt. Maar dat is niet zo'n eenvoudige zaak. Wij als vakbeweging werken niet alleen voor de huidige werknemers, maar ook voor de oudjes. Zij moeten nog blijven meedoen om in de verga deringen tot goed samenspel te ko men. Bij de huldiging van de heer Den Heijer, die vervolgens plaats vond. merkte de heer Van Dijk nog op, dat de ANB op 1 januari 1920 werd op gericht, zodat de jubilaris geen vijf tig jaar lid van deze bond is ge weest. Hij noemde hem schertsend een „voorechtelijk kind", die lid ge weest kan zyn van de voormalige „timmerliedenbond" of „metselaars bond", die later tot de ANB gefu seerd zijn. De bijeenkomst werd besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna de heer Beyers de bestuur dersbond en de betrokken commis sieleden dank bracht voor het orga niseren van deze middag, die hij voor de binding aan het vakbonds werk van belang achtte. Voorzitter Tijhof dankte tenslotte districtsbe stuurder Van Dijk voor diens komst naar Holten en de heer Mossink voor Vertegenwoordigers van de 450.000 werkende jongeren tussen 14 en 19 jaar gaan demonstreren voor bijna 320.000 van hun werkende leeftijdsgenoten, die geen enkele vorm van onderwijs en vorming volgen. Zij wijzen op artikel 12 van de Arbeidswet van 1 november 1919, dat nooit tot leven is gewekt. Het recht op één dag per week onderwijs of vorming voor werkende jongeren gedurende hun ar beidstijd is in de Arbeidswet al 50 jaar geleden erkend. Herhaalde oproepen tot specialistenhulp om dit dode artikel tot leven te wek ken, zijn zonder resultaat gebleven. Zij hebben thans een oproep gericht aan de werkende jongeren om op zaterdag, 1 november in groepsverband naar Den Haag te trekken. 's Ochtends van 9-10 uur, op maan dag, dinsdag en vrijdag, in het Groe ne Kruisgebouw, telef, 1346. Zaterdag 18 oktober t.e.m. vrijdag 24 oktober buiten de diensturen Elektra: H. Huisman, Kolweg 44, te lefoon 1498. Gas: W. C. van de Weerthof, Voorsboerstraat 3, telefoon 1793. Vrijdag 17 oktober t.e.m. zondag 19 oktober: H. J. Moleman, Lageweg 13, telef. 1974. Maandag 20 oktober t.e.m. zondag 26 oktober: A. Groen, Kozakkenstraat 15, telef. 1230. Aan gifte gestorven dieren op zaterdag: van 9 tot 11 uur aan het slachthuis, telef. 1349. HOLTEN Ned. Hcrv. Kerk: 3.30 uur ds I Lange van Rijssen; 10.15 uur Van der Neut van Nijverdal (Be vestiging Prov. Jeugdwerkadviseur A. H. van Pijpen te Holten). In beide diensten extra collecte voor: „Kerk en gezin' Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het fonds al gemeen kerkelijke arbeid (FAKA) Bij de uitgang collecte voor bouw cq. uitbreiding van de kerk R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering) NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur; zondagmorgen 8.00 en 10.09 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds C. C. Addink. Extra collecte Hulp aan Bantoe- OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds W. J. Osinga (Bed. H. A.). 99- De afdeling gymnastiek van de Sportvereniging "Bato" houdt op donderdag 23 oktober en op vrijdag 24 oktober haar jaarlijkse uitvoering. Er is deze keer een zeer gevarieerd programma opgesteld waaraan o.a. medewerking verleent de Tiroler Ka pel van de Muziekvereniging 'HMV' "De uitvoering vindt plaats in zaal Amicitia en begint beide avonden om 19.30 uur. Nadere bijzonderheden vindt men in de advertentiekolom men van dit blad. Zaterdag 18 oktober vanaf 12 uur lot maandagmorgen 8 uur: J. F. Sijt- sema, Pastoriestraat 50, telef. .1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober: H. F. Steunenberg, Pasto riestraat 42, telef. 1433, van 18-19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober: R .Back, Holterberg 42, te lefoon 120-1. Volgens het voorlopig programma zullen groepen werkende jongeren van 50 tot 200 van 11.00 tot 12.30 de gebouwen binnen gaan, waar i maal onze volksvertegenwoordigers de beslissingen nemen. De werkende jongeren zullen op dc stoelen gaan zit ten van ministers en Kamerleden. Zy zullen hun eisen op tafel leggen bij de ambtenaren van het ministerie Onderwas, van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk. Er zal een buitengewoon debat plaats vinden in de Tweede Kamer met enkele minis ters. De werkende jongeren zullen werk bezoeken afleggen bij de partijbestu ren van alle politieke partijen en ook daar de eisen op tafel leggen. Ook worden bezocht de Sociaal Economi sche Raad, Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties. de Ge spreksgroep Jongerenstatuüt, lande lijke organen leerlingenstelsel en het landelijk orgaan Beroepsbegeleidend onderwijs. Na de middag zal een ge- Aangezien er de volgende week diverse hotelbedden en bungalows zijn bezet, in verband met de herfst vakantie van de scholen, organiseert de VW een tweetal wandelingen door de Holterberg, onder het motto „Op zoek naar herfstkleuren". Deze wandelingen worden gehou den op dinsdag en donderdagmid dag. vertrek 2 uur vanaf het WV- kantoor. Het is de bedoeling om rustig te wandelen, zodat iedereen kan deel nemen. De duur van de wandeling is plm. 2 uur. Onderweg wordt gele genheid gegeven om een kopje koffie te nuttigen. Gaarne opgave van tevoren aan het VVV-kantoor. Deelname is gra tis. De wandelingen gaan alleen door bij droog weer. Woensdagmiddag wordi er bii vol doende deelname een autotocht ee- houden door de omgeving van Hol ten. Het. vertrek is om 2 uur vanaf het WV-kantoor. Voor een ieder met eigen auto is deelname moge lijk. Er wordt een rustpauze gehou den in een Twentse herberer. waar u een kopip koffie door de VW wordt aangeboden. Deelnamepriis is f 1.- ner persoon. Deze tocht wordt alleen gehouden bij voldoende aanmeldingen. Gaarne opgave aan ons kantoor of tel. 1533. voor woensdag. zamenlijke tocht plaats vinden, die om 14.00 uur begint vanaf een nog na der te bepalen punt (Malieveld?) naar de (Houtrusthallen) met ten slotte een kort maar krachtig con gres. Werkende jongeren, die meer over deze belangrijke actie willen weten worden verzocht dinsdagavond, 2) ok tober, om 20.00 uur, aanwezig te zijn in het, Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Contact-adres voor Holten is de heer F. H. Schippers, Espelo 15. DEVENTER. Schouwburg, Grote Kerkhof, tel. 11500. Donderdag 16 oktober, aanvang 20 uur. Toneelgroep Theater met het blijspel „Het Vergeetboek". Dinsdag 21oktober, aanvang uur. Concert door het Overijssels Philharmonisch Orkest. Woensdag 22 oktober, aanvang uur. Toneelgroep Theater met „Troi- lus en cressida" van W. Shakespea- FILMS. E.D.B. Theater, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 16 t.m. woensdag 22 okto ber Gejaagd door de wind, met Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard 14 jr. Vrijdag 17 oktober, nachtvoorstelling Kogels voor Mr. Solo, met Robert Vaughn, the man from U.N.C.L.E. 18 jr. Zondag 19 oktober, middagvoorstel ling. Hondo en de Apachen, Wes tern met Robert Taylor a.l. Dinsdag 21 en woensdag 22 oktober, middagvst. Vier rakkers en een oude jeep, Ned. jeugdfilm, a.l. Aanvangstijden: dagelijks 19.30 u., vrij. 19.30 en 23.30 u., za. 19.30 u. zo. 14.00. 16,00 en 20.00 u. di. en wo. 14.30 en 19.30 uur. Cinema Palace, Lange Bisschopstr., tel. 11100. Donderdag 16 t.m. woensdag 22 ok tober. 't Is een gekke dolle dwaze wereld. 14 jr. Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober, nachtvst. Jacht op de vijand. 14 jr. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u.. vrij. 20.00 en 23.30 u. za. 20.00 en 23.30 u. zo. 15.00 en 20.00 u. Luxor Theater, Brink. tel. 18662. Donderdag 16 t.m. diensdag 21 okto ber. Techniek der liefdeskunst, 2e week. 18 jr. Zaterdag 18 oktober, nachtvoorstel ling. De prijs voor een nacht. 18 jr. Zondag 19 oktober, middagvoorstel ling. Addergebroed, 14 jr. Woensdag 22 oktober, cyclusvoorstel ling, Nazarin. van Louis Bunuel, 13 jr. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u„ za. 18.30. 21.00 en 23.30 u„ zo. 14.00. 16.00. 18.30 en 21.00 u. EXPOSIITES: Openbare leeszaal. Brink, tel 13506. tot 3 november. Schilderijen en mo notypes van Johan van Geel uit Deventer. Openingstijden: dagelijks 10-17 en 19-21 u. 7.9. avond, zondag en maan dag gesloten. Arsenaal Mariakerk, Grote Kerk hof. Vrijdag 17 oktober 19.00-21.00 u. Antiek Markt Zaterdag 13 oktober 10.00-17.00 u. Antiekmarkt. Elke morgen van 8.30-9.30 uur, be halve zaterdags bij mevrouw Kr.ijff- Dekker, telef. 1438, bij geen gehoor telef. 1799 (mevr. Beltman-Aanstoot). Vliegveld Teuge, de Zanden 15, t 05763-200. Parachute springen (alleen goed weer) op za. en zo. tot 11.00 en 's avonds tegen zonder ondergang, Rondvluchten dagelijks van 9-18 tel. 05712-1481. Deventer Kunstijsbaan, Rembrandt- kade 195, Opstelling ijsbaan, afhankelijk van de weersomstandigheden op zater dag 18 oktober, tel. inl. 05700-18877. Bar dancings. Tiroler bar, KI. Overstraal 22 tel. 14845; Maxim bar. Welle 12'tel, 12054; Tuf tuf. Ki. Overstraat 46 Balance. Brink 72. tel. 19277: Funky Twice, KI. Overstraat 87; Chez An toinette, Roggestraat 10-12, tel. 16630 Safariclub, Gr. Poot, tel. 14976; Het witte paard, Walstra at hoek Golstraat tel. 16.959; Walk in, Gr. Overstraat 65 tel. 19768; Saint Tropez, Gr. Over straat. tel. 17984. V.V.V. Deventer, Stationsplein, tel. 05700-16200. Openingstijden: dagelijks 09.00- 12.30 en 14.00-17.30 u. Zaterdags 09.00 -12.30 u. V.V.V, heeft voor u de nieuwe uitga ve van de plattegrond van Deven ter! ALMELO. Varóssieau. Do. t.m. wo; Elvis in het wilde wes ten 2.30 uur, a.l. Do. t.m. wo.; De tuin der nachtmer ries, 8.00 uur, 18 jr. Zondag: Elvis in het wilde westen 2.30 en 4.45 uur. Zaterdag: en zondag: De tuin der nachtmerries. 6.45, en 9.00 uur. Cinema Palace. do. t.m. wo. The sound of Music, a.l. Zaterdagnachtfilm; Sexy. 13 jr. Aanvangstijden: do. t.m. wo.; 2.30 en 8.00 uur. •Zaterdagnacht; 11.15 uur. Geboren: Jan Erik, zv H W Riet berg en J G Markvoort, Beuseberg 89 Janna Fredrika, dv H Oonk en G Oolbekkink, Noordenbergstraat Johannes Arjan, zv B Meijerink en H Beldman, Bessinkpasstraat 13 Annemarie, dv J Tieben en M Hoeksma, Vianenweg 56 Peter, zv T Aanstoot en J M F Keppel, Beuse berg 9. Ondertrouwd: .G J Schuppert. 25 jr. Industriestraat So. en H J Paal man, 22 jr, Waagweg 3. Gehuwd: K H Elders. 22 jr, Oos- terhesselen, en J C Hooekamp. 22 jr. Holterberg 1 Overleden: Bevolking Ingekomen: geen. Vertrokken; J C Elders-Hócg- kamp van Holterberg 1 naar Ooster- hesselen WH Seunke van Smids straat 2 naar Olst H Schoemaker- Rensen van Espelo 77 naar Bath- men. Woensdagmiddag zijn vijftien van de zeventien voor de training van 't Nederlands elftal aangewezen spe lers in hotel "Hoog Holten" gearri veerd en verwelkomd door bonds coach Kessler. Sjaak Roggeveen moest in verband mei griep verstek iaten gaan en Cruiffie zo bleek la ter pas was met zijn vrouw naar Italië gevlogen om schoenen in te ko pen voor de moderne »aak, die bij op l december hoopt te openen. De jongens hebben hier een paar rustige dagen gehad voordat zij vanavond tegen Borussia Dortmund in het Diek- man Stadion in Enschede zullen aan treden. U heeft er alles over in de dagbladen kunnen lezen- Bondcoach Georg Kessler was voor de leerlingen van de scholengemeen schap de favoriete man en deelde met plezier en een prettig praatje, zoals uit de foto blijkt, handtekeningen uit. Na afloop van de wedstrijd tegen Borussia kunnen de spelers naar huis om daar een weekeind door te brenger.. In de loop van maandag 20 oktober gaan de Kessier-boys naar 't KNVB-sportcentrum te Zeist, waar zij verblijven tot 22 oktober, de dag waar op Nederland in Rotterdam tegen Bulgarije in het veld komt. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie) Naar aanleiding van het commen taar van de redaktie op mijn ingezon den stuk van vrijdag 10-10- 69 zou ik de volgende punten willen aanhalen. Beginnen wil ik met het herhalen van het verslag: „Meermanskamp opnieuw verhuurd aan Holter boeren" in het H.N. van vrijdag 3-10-'69. Hierin staat onder meer De Holter boeren, die dit jaar op Meer manskamp rogge hebben verbouwd, waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan de v.v. „Holten" enz. even verder. De opbrengst zal nu ten goede komen van de Stichting Sport- belangen. In uw commentaar schrijft u ech ter; de opbrengst (d.i. pachtsom). Als ik in het hierboven staande het woord „opbrengst" vervang door „pachtsom", dan kom ik tot de con clusie, dat de v.v. „Holten" de pacht som ad f 800,- van de boeren zou hebben ontvangen. Dit is geheel on juist. De netto opbrengst is in de kas van de v.v. „Holten" gestort. Ik ge loof dat nu toch wel duidelijk is dat de opbrengst ook zuiver opbrengst is. Hiermede is tevens de fout ver klaard, dat de Stichting Sportbelan- gen de opbrengst zou worden gegund. Over het schrijven van „Lang3 slinkse wegen" het volgende: De Stichting Sportbelangen is opge richt nadat bekend was geworden, dat de boerensupporters rogge gin gen verbouwen op Meermanskamp. (Dit kan men natuurlijk terugvoeren op „toeval"). Vastgesteld werd dat in Stichting Sportbelangen personen kwamen, die ook een functie bekleden in 't bestuur van een of andere sportvereniging. In het voorlopig bestuur werd ech ter ook de heer H. J. Arfman, HBK 47 gekozen. Uit welingelichte bron heb ik echter vernomen, dat de heer Arfman bij geen enkele sportvereni ging 'n bestuursfunctie vervult, doch alleen huurder is van „Meermans kamp". Met welke andere bedoeling dan 't verkrijgen van de gelden van de op brengst van Meermanskamp, zou men de heer Arfman in het voorlopig bestuur hebben gekozen? Holten, 16-10-1969. G. J. Jansen Wzn. B 124 Holten. (Noot van de redactie: Wij hebben in ons raadsverslag van 3 okt. jl. het woord opbrengst" helaas in twee betekenissen gebruikt, maar uit wat er na het tweede woord opbrengst" volgt valt duidelijk af te leiden, dat het hier om de pachtsom" gaat, die ten goede zal komen aan de Stichting Sportbelangen. Het zetfoutduiveltje heeft er prachtsomvan gemaakt. Het initiatief om te komen tot een sportstichting was reeds genomen geruime tijd voordat de boeren hun actie begonnen. Aanvankelijk had men op het oog de stichting van een sporthal en een verwarmd instructie- bad. Toen een voorlopige commissie gevormd was kwam men eenparig tot de conclusie, dat aan het realise ren van het sportcomplex .Meer manskamp" prioriteit moest worden gegeven. Het zitting nemen van de heer Arfman in de voorlopige com missie had met het verkrijgen van gelden uit de opbrengst van de rogge niets van doen. Het gebruik van de woorden slinkse wegen" is dan ook volkomen ongerijmd. Het spijt ons dat de heer Jansen de juistheid van onze woorden in twijfel trekt. Verde re discussie heeft dan ook geen zin.) Als leden van een sportvereniging te Holten zouden wij op deze manier het volgende willen zeggen: De sportaccommodatie in Holten is zo slecht, dat wij erop willen aandrin gen dat er eindelijk op dit gebied eens iets gebeurt. Holten is in het bezit van twee gymnastiekzalen. Doch is dit voldoende en zijn deze zalen bij zonder goed? Het antwoord is nee. Het is in Holten b.v, haast onmogelijk een gymnastiekuitvoering te geven. De zalen zijn niet geschikt, maar an dere goede gelegenheden zijn er ook niet. Er wordt van tijd tot tijd wel eens een uitvoering gegeven. Ten minste er wordt getracht een uitvoe ring te geven. Maar dan komen de grote problemen: geen goede kleed kamers; waar laten we het publiek en waar de deelnemers, vele toestel len kunnen niet gebruikt worden (ge brek aan ruimte). Komt dit alles de sportverenigingen in Holten wel ten goede? Ze kunnen geen goede reclame maken voor hun sport. De mensen worden (omdat er zo rommelige uitvoering is) er niet door aangetrokken. Ook voor andere takken van sport zou een sporthal zeer welkom zijn. Wij zouden de gemeenteraad willen verzoeken hier eindelijk eens aan dacht aan te schenken. Maar dan geen woorden maar DADEN. Adsp. dames „Bato" (Naam ter redactie bekend) (Noot van de redactie: Wij zijn het met de dames volkomen eens. Toch wordt er in deze richting al wel ge werkt. Het dagelijks bestuur van de Stichting Sportbelangen heeft met burgemeester en wethouders reeds sporthallen bekeken en zij krijgt ook tekeningen ter beschikking. Het grote struikelblok vormen de financiën. Ho pelijk zal de gemeenteraad bij de ko mende begrotingsbehandeling 'hieraan ook aandacht besteden). Tijdens de onderlinge clubcompeti tie schieten van de Schietvereniging „De Eendracht" maandagavond in zaal Vosman werden door de beste schutters de volgende resultaten be haald: 1. B. Brinkman 131 pnt., 2. H. Paalman 130 pnt.. 3. G. Schuppert 130 pnt., 4. H. J. Nekkers 129 pnt., 5. J. Haan 129 pnt., 6. B. J. Oplaat 123 pnt 7. G. Tuitert 125 pnt. en 8. H. Stukker 121 pnt. De volgende week hopen wij de stand van de competitie te kunnea publiceren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1