Plechtige herdenking op Canadese begraafplaats Verblijf in Holten met gezellige avond besloten wm fe'V-" SCHOOLJEUGD deed Canadezen uitgeleide VREDESWEEK 1969 21-28 september Gemeentebestuur ontving Canadese gasten in de Dorpsschool DE CANADEZEN WEER VERTROKKEN Door een zee van vlaggen ONZE AGENDA KERKDIENSTEN In ieders hand. de vredeskrant Medische dienst Weekenddienst tandartsen eekcjiddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Ge: Officiële publikatie Aanwijzing Molenbelterweg- Sparrenweg als voorrangssplitsing Stopverbod gedeelte Kol weg Burgerlijke stanrl Bouwrijp maken plan „De Haar" ■■■- 4) Storingsdienst GEB aclitdienst slachthuis Gevonden en verloren voonv erpen HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 19 september 1969 Jaargang 21 - Nr. 37 Uitgave van dc Stichting ,,Hoitens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,— per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 20 september 8.30 uur vin.: 10e plaatselijke veekeu ring te Espelo op het terrein van de heer W. F. Boode. 19.30 uur: Officiële opening opvang centrum v. d. jeugd door mr. W. TI. Enklaar in de schuur op Meer manskamp. die daarvoor is inge richt door de Fanclub „Touch". Zondag 21 september 14.00 uur: Oriënterings-puzzelrit der M.A.C. „De Holterberg" vanaf café „De Biester", Stationsstraat (zie ber.) 19-30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 15 t.m. 24 september De banketbakker, Oranjestraat, we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 22 t.m. 29 september Schoenhandel Gebr. Steunenberg we gens verbouwing gesloten. Dinsdag 23 september 14.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene. 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Woensdag 24 september 19.45 uur: Interkerkelijke samen komst in „Irene" in het kader van de Vredesweek. Spreker dr. K. He ringa, directeur Tropische Land bouwschool over „Armoede, bedrei ging van vrede". Donderdag 25 september 20.00 uur: Gespi.eksavond in het ka der van de Vredesweek in het ge bouw „Rehoboth", uitgaande van de C.J.V.'s en G.J.V.'s Spreker drs. J- Rietberg uit Emmen met medewerking van de Theatergroep „De Werkzolder" uit Deventer. Onderwerp „Oorlog en vrede". Donderdag 16 oktober 19.45 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café ,,'t Bonte Paard". Woensdag 29 oktober 18.30-21.00 uur: Bloedafname-avond van de afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis in gebouw Irene. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 8.30 uur en 10.15 uur ds. Stoutjesdijk van I-Iellen- doorn (Vredesweek). Extra collecte „inwendige zending" Geref. kerk: 9.30' uur en 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het eigen jeugdwerk. Bij de uit gang collecte voor verbouw van de kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heeten: R.K. Kerk zaterdag dagavond 7.30 uur. zondagmorgen 18.00 uur en 10.00 uur. Dijkerhoèk: Bethanië 9.30 uur past. medew. dhr. A. Schellevis. Extra collecte „Inwendige zending". Ok-kenbroek: Ned. Herv. kerk 9.30 uur dhr. Hommes van Voorst (Vre- deszondag). Extra collecte voor het jeugdgebouw. „The service of Remembrance", zoals het in het programma van de Canadezen staat, de herdenking van de gévallenen in de tweede wereldoorlog op de Canadese begraafplaats op de Holterberg. is gistermiddag een eenvoudige maar ontroerende plechtigheid ge worden voor allen die haar meemaakten. Schreven wij de vorige week. dat de tweede dag voor de Canadese grafbezoekers de moei. lijkste dag voor hen is, wanneer zij voor het eerst bij de graven dei- gevallenen staan. Deze herdenking is ongetwijfeld het mooiste en ontroerendste moment van hun achtdaags verblijf in ons land ge worden. De klanken van hun valkslied ..O Canada", gespeeld door het muziek korps „HMV" en door de Canadezen zacht meegezongen, de dankbaar heid, die sprak uit dc woorden van ds. A. C. J. van de Poel. de krans- legging en het leggen van de bloe men door dc schoolkindaren op dc graven, het gezamenlijk gesproken „We will remember them", de Last Post, het strijken der vlaggen, de reveille de samenzang, het spelen der volksliederen de eer aan de geval lenen bewezen, kortom de gehele ontvangst in Holten, zij hebben dit alles ongetwijfeld als een onuitwisba re herinnering naar hun vaderland meegenomen. Dc plechtigheid werd van de zijde van dc Canadese Ambassade bijge woond door de militaire attaché, com mander John Pannebakker en mrs- Pannebakker. Voorts waren o.m. aan wezig de leden van het dagelijks be stuur der gemeente, van het plaatse lijk oorlogsgraven comité, de garni zoencommandant van Deventer, luit. kolonel C. Vreugdenhil en tal van gastvrouwen en gastheren. Ds. A. C. J. van de Poel, veldpre diker der Kon. Ned. Luchtmacht, zei in zijn predikatie ,.E-r is in lief de geen vrees, want de volmaakte liefde bant de vrees uit "Hij her innerde daarbij aan de vrees, die de soldaat kent die tegen de vijand moet vechten en daarbij zijn eigen angst moet overwinnen. Wij mogen niet hel doel uil het. oog verliezen, dat deze gevallenen voor ogen stond n.l. een onderdrukt volk te bevrijden, zodat de wereld weer kon opademen en de mensen geen slaven wei-den onder een Duitse meester." Hij herinnerde aan de vereztsstrijd van Hans Lilje, de tegenwoordige bisschop van Ha nover en citeerde 'n in 't kamp Ra- vensbruck gevonden gedicht, waarin gepleit wordt voor vergeving. Hij be sloot zijn toespraak met het „Onze vader" in de Engelse en Franse taal' Terwijl H. M. V. de vierde partituur van de suite „Air" van Johann Kür- ger speelde werden kransen gelegd door Commander Pannebakker na mens de Canadese regering, door mr. W. H. Enklaar, namens het gemeen tebestuur van Holten, door twee le den van oud-strijders The Royal Ca- nadion Legion en door de heer J. Kroon, namens het Ned. Oorlogsgra ven Comité, die werden aangedra gen door welpen van de Waarden- borchgroep. In zijn toespraak tot de blocmen- leggen.de jeugd zei burgemeester, mr. W. H. Enklaar tot de kinderen o.m- „Jullie hebt God dank de oorlog niet meegemaakt, jullie zijn in een vrij land als vrije mensenkinderen ge boren. Voor jullie is de vrijheid iets vanzelfsprekends en jullie kunnen je de verschrikkingen in onvrijheid le moeten leven, dan ook nauwelijks voorstellen. Wij ouderen maakten die vreselijke tijd wel mee. Wij verge ten niet. hoe vaak de besten onder ons werden doodgeschoten, hoe onze Joodse landgenoten werden uitge moord". Er aa» herinnerden, dat, wat, in de laatste oorlog is gebeurd belangrijk is voor vandaag en morgen, zei mr Enklaar, „onze geallieerde vrienden, waaronder ik in het bijzonder de Cana dezen noem, schonken ons in 1 Het optreden van de boerendansgroep „De Larense Schotsers" was voor de Canadezen, die donderdagavond in het Parkgebouw te Rijssen een z.g. „Social Evening", „een feestelijke avond" kre gen aangeboden, een echte openbaring. Het was een verrassing toen dc groep voorafgegaan door de boerenkapel „De Grösmee- jers" uit Markelo onder de luide tonen van de blaasinstrumenten de zaal binnenkwamen. Hel werd een uitgelaten pret. toen. de lei der, de heer H. Plekkenpol, achtereenvolgens de dames en heren van het Canadese gezelschap uitnodigde om mee te doen en zij op de witte klumpkes de „Hendrikusman" en de „Haoksebargen" vro lijk meedansten. Het werd nog vrolijker toen daarop ook nog de polonaise volgde. Maar die „Wooden shoes", de klompen, daar zijn de Canadezen toch wel helemaal weg van. De Larense Schotsers hadden al tevoren enkele dan sen als „Gao weg ie", de „Laren se- en de kruispolka" gedemon streerd en oogstten daarmee een daverend applaus. Evenals de Grosmeejers, die enkele num mers ten beste gaven, onder lei ding van de heer W. Nijenhuis, Heel wat verfijnder was het optreden van „De Twente Zan gers" uit Rijssen, onder leiding van hun dirigent, de heer G. Hulsink. Buitengewoon mooi klonken de negrp-spirituals „Go to lav down" en „O Peter", het Russische volkslied „Kaljunka", het soldatenlied „Is zalessa" en het Napolitaanse „Tiritomba". Een welverdiend applaus werd hun deel. De avond werd geopend door mr. W. H. Enklaar. als voorzitter van het NOC die na zijn welkom tot de Ca nadezen en hun gastheren en gast vrouwen, de leiding van de avond overdroeg aan de secretaris van het: comité, de heer J. Kroon, die dit werk alleszins toevertrouwd is, Hij had een keurig programma in elkaar gezet, waarvan b.v. ook het optreden van. mr. X. goochelaar en manipulator uit Amsterdam een on derdeel vormde. Deze liet keurige staaltjes van goochelen en vinger vlugheid zien, die door de bezoekers zeer gewaardeerd werden. Tussen de bedrijven door werd er gedanst op de muziek van de dans- band „Doc's four" uit Apeldoorn, die ook mr. X keurig begeleidden. Het eerste wat men samen deed was „Community singing". „The more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends and my friends are your friends". Later toen de stemming haar hoogtepunt bereikte kwamen „De tulpen uit Am sterdam" en werd aan alle Canadese gasten een zakje tulpenbollen aange boden, terwijl de heer Kiela uit. Mar kelo dia's vertoonde van Amsterdam en de bollenvelden. Door de heer Nijland uit Rijssen werd nog een film vertoond van Bert Haanstra „De dierentuin". Mevr. Elnklaar en Minie Koopman ontvingen bloemen, terwijl aan de he ren Kroon en Kennedy resp. een boek werk en Makkumer aardewerk werd aangeboden. Burgemeester mr. Enklaar sprak een afscheidswoord, terwijl de leider van liet Canadees gezelschap Kon Ab- both een dankwoord sprak voor de enorme gastvrije ontvangst, die zyn landgenoten hadden ondervonden. Met- het Oud Schotse verbroederings- lied „Auld lang syne" waarbij een kring gevormd wordl en men elkaar kruislings de hand reikt en de beide volksliederen kwam een einde aan deze geslaagde avond. weer de vrijheid maar ze gaven ons daarbij tevens de opdracht om met die vrijheid iets goeds te doen. zij maakten het mogelijk, dat wij weer ons zelf konden zijn. Zorgt, dat de vrijheid, welke wij jul lie nalieten, een vrijheid in gebonden heid, 'n vrijheid, in verantwoordelijk heid. nooit weer verloren gaat, daar voor is de prijs, welke, we daarvoor moesten betalen te hoog". Daarom zijn jullie in 't bijzonder hier. Wij kun nen de boodschap, di edeze graven ons brengen niet genoeg verstaan Daarom willen we de doden blijven herdenken, daarom willen wij ons blijven bezinnen op de waarde van vrede en gerechtigheid." Na deze woorden volgden de meest ontroerende momenten van deze mid dag, toen de kinderen de bloemen op de graven legden. „The Last Post" yverd geblazen en een minuut stilte in acht genomen, en tenslotte geza menlijk gezongen werd het bekende avondlied „Abide with me" (BRjf bij mij Heer). Met het „God save the Queen" en het Wilhelmus van Nassauwe" onder leiding van Hermy J. Fransen ge speeld d"or HMV werd de plechtig heid officieel gesloten. Velen toefden nog even bij de gra ven van de 1300 soldaten die hier be graven liggen. Na afloop van de plechtigheid op de Canadese begraafplaats hield het dagelijks bestuur der gemeente een receptie in de h)d der o.l. Dorps school. waar burgemeester mr. W. H. Enkiaar en de wethouders J. Riet berg en H. Kléin Velderman en de gemeente-secretaris, de heer Langen- barg. de gasten ontvingen. Hier was het ijs spoedig gebróken en heerste een prettige sfeer. Mr. Enklaar hield een kort toespraak je waarin hij de dankbaarheid en de genegenheid van de Nederlanders voor het Canadese volk nog eens on derstreepte en herinnerde aan de ban den van vriendschap die in de oorlog zijn ontstaan. Zijn woorden werden beantwoord door dr. Hopkinsson. die met zijn echtgenote naar Nederland is geko- Alle kerken van Holten samen hebben er voor gezorgd, dat de vredes- courant, die dit keer inzonderheid gewijd is aan de tegenstelling tussen de rijke en de arme landen, deze week huis aan huis in onze gemeente verspreid is. In de prediking zal op zondag 21 september in de Gereformeerde, Her vormde en Rooms-Katholieke dienst aandacht besteed worden aan de vragen rond oorlog en vrede, juist ook in verband met de tegenstelling tussen de rijke en arme landen. Bovendien zullen in het kader van de vredesweek twee samenkomsten gehouden worden. Vanwege de Hervormde Gemeente en de R.-K. Paro chie zal op woensdag 24 september, des avonds om kwart vóór acht in „Irene" een interkerkelijke bijeenkomst gehouden worden, waar Dr. K. Heringa, directeur van de Tropische Landbouwschool in Deventer, spreken zal over het onderwerp „Armoede, bedreiging van de vrede". Op deze bijeenkomst zullen ook de voorgangers in de kerkdiensten van zondag 21 september aanwezig zijn, zodat ook gelegenheid zal bestaan om vragen te stellen naar aanleiding van de prediking op zondag 21 september. (In de vredesweek van vorig jaar bleek daaraan dringend behoefte te bestaan, een behoefte, waarin de kerken nu gaarne voorzien). De CJV's en GJV's organiseren op donderdag 25 september, des avonds om 8 uur in „Rehoboth" een Open Gespreksavond, waarop Drs. J. Rietberg uit Emmen zal spreken over het onderwerp „Oorlog en Vre de" (dienstneming, dienstweigering, dienst in ontwikkelingshulp). Aan deze avond zal de Theatergroep „De Werkzolder" uit Deventer zijn medewerking verlenen. OP BEIDE AVONDEN ZIJN ALLE BELANGSTELLENDEN', OUD EN JONG, HARTELIJK WELKOM Zaterdag, 20 september vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 3 uur J.F. Sijtserria, pastoriestraat 50, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 20 sc-pt. en zondag 2f sept. J. van den Enk, Burgemeester van den Bergplein 33, Wierden, tel. 05496-1634 van 18.- 19.- uur (aileen voor spoedgevallen). Zaterdag. 20 sept. en zondag 21 sept. R. Back. Holterberg 42, (Achter de Wielen-Oostzijde) tel. 1291. 's Ochtends van 9-10 9-10 uur op maandag, dinsdag en vrijdag in hei Groene Kruisgebouw. telefoon 1346. Elke morgen van 8.30-9.30 uur behal ve zaterdag bij mevr. C. Knijff-Dek- ker, tel. 1438. bij geen gehoor tel. 1799 mevr. Beltman Aanstoot. De heer J. Kroon legt een krans naynens 't Nederlands Oorlogsgraven Comité hem door twee welpen aange reikt. men om hel graf van zijn broer te bezoeken. De hal was met bloemen versierd met op de achtergrond de diverse vlaggen en een grote in rood en wit papier uitgevoerde Canadese vlag met het maple leal"' vervaardigd door het hoofd dhr B.H, Brouwer en zijn leerlingen. „Welcome in our school" was één der begroetingsleu- Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun besluit van 15 september 1969. nr. 3468, op grond van het bepaalde in de artikeien 132 en 136, 2e lid van he: Reglement verkeersregels en Verkeerstekens, in het algemeen be lang van het verkeer, is besloten het punt van samenkomst van de Molen- belterweg en de Sparrenweg in de gemeente Holten door plaatsing van borden 8 en 9 van bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens aan te wijzen als voor rangssplitsing. zodanig dat het ver keer op de Molenbelterweg voorrang heeft. Het besluit van 15 september 1969, nr. 3463, is in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Ko ninklijke Ned. Toeristenbond ANWB, aan de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub KNAC en aan de Ko ninklijke Nederlandsche Motorrijders- vereniging KNMV. Van het beslui', kan door iedere belanghebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Het adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bij de commissaris der konin gin in de provincie Overijssel te Zwolle worden ingediend. Hollen, 15 september 1969. Burgemeester en wethouders vnd., W. H. Enklaar, burgemeester, G. .J Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun besluit van 15 september 1969. nr. 3469, in het algemeen belang van het verkeer, is besloten op het gedeelte van de Kolweg in deze gemeente, vanaf de Dorpsstraat (Rijksweg 44) tot aan het perceel Kolweg 3 door plaatsing van borden 51 van bijlag» II van het Reglement Verkeersregels e.n Verkeerstekens, het stilstaan aan beide zijden van dit weggedeelte te verbieden. Het beslui', van 15 september 1969, nr. 3469 is in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat van Overijssel, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Koninklijk- Nederlandsche Toeristenbond ANWB, aan de Ko ninklijke Xederlandscht Automobiel club KNAC en aan de Koninklijke Ned. Motorrijdersvereniging KNMV. Var, het besluit kan door ieder» belanghebbende beroep bij dv Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Het adres van beroep moet aan d.® Kroon worden gericht, maar bij de commissaris der koningin in de pro vincie Overijssel te Zwoile worden ingediend. Holten, 15 september 1969. Burgemeester .en wethouders vnd, W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg. secretaris. Geboren: Henk Jan zv H J Nekkers en G Tiekink, Beuseberg 90: Frederj- ka Christina dv J T Wansink en E Fikkert, Dorpsstraat 17. Ondertrouwd: J. M. Wansink, 23 jr. Dorpsstraat 17 en G H Rietberg, 22 jr, Raalte. Gehuwd: Geen. Overleden: Geen. BEVOLKING Ingekomen: L, A. van Genderen en gez. van Bussum naar Holterberg 23a; C. Veenendaal en gez. van Apel doorn naar Schoutenstr. 57; E. Huis jes van Almelo naar Stationsstr. 13; .J. W. Lubbersen van Breda naar Waagweg 1M. Post en gez. van Die penveen naar Sparrenweg 1; J. A. Dhert en gez. van De Bilt naar Schut- tersweg 10; W. Wijenberg van De venter naar Holtei'broek 14: A. Eike lenboom en gez. van Huizen naar Hol terberg 37: J. G. Spiegelenberg van Vorden naar Burg. v. d. Borchstr. 13. Vertrokken: G. Mud van Holterberg 24 naar Lochem; I-l. Broekhuis van Dorpsstr. 55 naar Ede '(Gld); C. Kar melk en gez. van Bergmanstraat 4 naar Ermelo. Aangezien in hel bestemmings plan ..De Kol" geen gronden meer beschikbaar zijn voor de bouw van woningwetwoningen, zal de bouw daarvan in elk geval in „De Haar" moeten plaats vinden. B. en W. stellen de raad der halve voor binnen de kortst mogelijke tijd een aanvang te maken met het bouw rijp maken van de gronden in „De Haar". Het credict. ad f 857.000. dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld valt in twee delen uiteen nl. voor het uit te besteden gedeelte van het werk en het door de gemeente en andere te verzorgen gedeelte. De fa. J. W. Klein Horsman en Zo nen te Holten, die ook reeds eerder met het bouwrjjpmaken van bepaalde complexen is belast heeft zich be reid verklaard het. uit te besteden'ge deelte uit te voeren voor de som \an f 476.698 - exclusief BTW. Dit bedrag ligt enigszins beneden het door de Grontmii geraamde bedrag. B. on W. stellen de raad thans voor aan de firma Klein Horstman, or derhands aan te besteden het bouw rijp maken van fase I van het be stemmingsplan de Haar voor 't hier- voren genoemde bedrag, exclusief BTW. Het optreden van Mr. X. goochelaar en manipulator te Amsterdam tijdens de ..Social evening'' voor de Canadezen en hun gastheren en gast vrouwen in 't Volks park te Rijssm^. Nagewuifd met een zee van pa pieren vlaggen door honderden leer lingen der lagere scholen en enkele kleuterscholen, zijn de Canadezen, na een verblijf van acht dagen, don derdagmiddag om half twaalf weer uit Holten vertrokken. Het is voor velen hunner, maar ook voor de gast heren en gastvrouwen, steeds" weer een aandoenlijk moment, want er is in vele gevallen al een band van vriendschap ontstaan die nu plotse ling weer verbroken wordt. Ook» de gastheren en gastvrouwen deden hun gasten uitgeleide en tal van andere belangstellenden wuifden hen na. toen de beide bussen door de straten van Holten reden. De Canadese gasten waren vol lof Zaterdag. 20 sept. t.e.m. vrijdag 19 sept. buiten de diensturen. Elec- 'ra: J. Kolkman. Gaardenstraat 31, tel. 1368: Gas: J. Bosschers, Beu seberg 129, tel. 1945, over en nog onder de indruk van mooie avond in Rijssen en bijzonder dankbaar voor hetgeen hen hier ge boden was. Om half drie arriveerde men op Schiphol, waar nog gauw even belastingvrije inkopen konden worden gedaan en het Nederlands geld weer omgewisseld voor Canade se dollars. Om 16.00 uur vertrok het charter vliegtuig van de KLM naar Montreal. Met hen vloog met dit toestel mee de heer Dhert, sedert kort inwoner Vrijdag, 19 espt. t.e.m. zondag 21 sept. keurmeesters buiten de diensturen. B. Groot Obbink. Kozak- kenstraat 2. tel 1526. maandag 22 sept. t.e.m. zondag. 28 sept. t.e.m. zondag 28 sept. H. W. Goorman. Kolweg 52. telefoon 1513. Aangifte gestorven dieren op zater- dag van 9-11 uur aan het slachthuis, tel, 1349. van Holten en purser bij de KLM- Tijdens de „social evening" werd de heer Dhert voor de microfoon aan de Canadese gasten voorgesteld met de mededeling, dat het o.m. zijn taak zou zijn voor hun welzijn te zorgen gedurende de vlucht. GEVONDEN: Dameshorloge: he renhorloge: rood bonte pink; dames- kam: zilveren meisjesring; sigaret tenaansteker; 6 portemonnaies; 2 verchroomde armbanden; contact sleutel bromfiets; gereedschapsleutel 2 oorhangers: 3 haarspelden; 1 pr. manchetknopen; 2 bossen sleutels; dameshorloge: verchroomde gesp; tabakspijp: foto-toestel; dolk met 2 kleine mesjes in etui. VERLOREN Zwembroek; zeildoe ken colber'fototoestel: rood jack; gouden broche met z.g.r.. knipmut- senbel: gouden trouwring met av scriptie 1-6-1944.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1